Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/ Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bestemmelser_16-sidet brochure 17/12/10 09.22 Side 1"

Transkript

1 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side

2 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 4 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 4 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af installationsarbejde 5 4. Etablering af måleudstyr 6 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer 6 6. Tilslutningsarrangement 7 7. Interne rørledninger 8 8. Specielle anlæg 8 9. Isolering 9 0. Trykprøvning og idriftsættelse 9 DRIFTSBESTEMMELSER. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 0 2. Måling af fjernvarmeforbrug 3. Ikrafttrædelsesbestemmelser 2 BILAG Direkte anlæg med beholder 3 Anlæg med blandesløjfe og beholder 4 Anlæg med varmeveksler og beholder 5

3 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 4 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hadsten Varmeværk, Toftegårdsvej 30A, 8370 Hadsten, er i det følgende benævnt værket. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer..2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt forbrugeren..3 Aftalegrundlaget mellem værket og forbrugeren er fastlagt gennem såvel Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Vedtægter Tarifblad Velkomstbrev.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3. er beret - tiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til værket af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyn diget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varme - effektbehov og beliggenhed. 4 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

4 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. 2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter de Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering. For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. 2.4 Dimensionering af stikledningen udføres af værket under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 og. 2.5 Reetablering efter fjernvarmearbejde. Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelsesog retparationsarbejder foretager værkets entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og /eller gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagen fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af installationsarbejde 3. Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer. Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører. Det fremgår af hjemmesiden hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen. Værket kan kontaktes for yderligere oplysninger. Er VVS-firmaet ikke autoriseret, skal der rettes henvendelse til værket for accept. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 5

5 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 6 udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav, der er indeholdt i værkets Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering, jf Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan værket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er værket af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit ) kræver andre tryk eller temperaturforhold, er værket ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 3.4 Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gølder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser. Ved små gulvvarmeanlæg i baderum med radiatorer er det, jf. DS 469 tillæg et tilladt, at disse reguleres ved drøvling af vandstrømmen. 4. Etablering af måleudstyr 4. Værket udleverer til installatøren måleudstyr og/eller passtykke til installatøren. 4.2 Værket meddeler installatøren målerens placering til installatøren. 4.3 Der skal minimum være en fri passage på 90 cm. over måleren og 70 cm på hver side af måleren. 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer. 5. Dimensioneringsgrundlag Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 40 C ved minus 2 C udetemperatur. 6 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

6 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 7 Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. 5.2 Projektering og udførelse Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: Nærværende Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering. Dansk Fjernvarmes Vejledning - Brugerinstallationer Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg Bedre Brugerinstallationer Bygningsreglementet BR0 Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab. (DS 48) Dansk Ingeniørforenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. (DS 469 inkl. tillæg) Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer. (DS 439 inkl. tillæg) Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installa - tioner. (DS 452 inkl. tillæg) 6. Tilslutningsarrangement 6. Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal udføres med standardunits, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 5., og efter værkets principdiagram. Det anbefales, at der altid anvendes units og pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt er bedre end A-mærkning. 6.2 Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal udføres som vist på værkets principdiagram. 6.3 Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 7

7 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 8 7. Interne rørledninger 7. Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 inkl. tillæg). Medierørerene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. 7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde. 8. Specielle anlæg 8. Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med VÆRKET af hensyn til dimensionering af stikledning og måler. 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

8 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 9 9. Isolering 9. I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS 452). 0. Trykprøvning og idriftsættelse 0. Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til værket. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. 0.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i værkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 0 bar. 0.3 Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra værket. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Med værkets overværelse af trykprøve påtager værket sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til værket er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret. 0.4 Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen for anlæg, der er tilsluttet uden varmeveksler, også kaldet direkte anlæg. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 9

9 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side Det påhviler installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbrugeren om varmeinstallationens drift. DRIFTSBESTEMMELSER. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen. Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af værket reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 90 C og 60 C i hovedledningsnettet. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille..2 Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 C og at returtemperaturen ikke over - stiger 40 C. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er værket beret - tiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif..3 Værket har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. 2. og., med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,3 bar. Det er en forudsætning, at værkets forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6 bar..4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af værket fastsatte krav, jf Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af værket. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. 0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

10 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side.6 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af installatøren efter aftale med værket..7 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af værket ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 2. Måling af fjernvarmeforbrug 2. Værket leverer det for afregning mellem forbrugeren og værket nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 2.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af værket og udskiftes efter regler fastsat af værket. Ved energimålere tilsluttet 230V-nettet betaler forbrugeren elforbruget. Såfremt forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette værket uvedkommende. 2.3 Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden værkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af værket dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og værket beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 2.4 Værket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af værket. Ønsker forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af værket. Udgiften til flytningen betales i så fald af forbrugeren. 2.5 Ved tvivl om målerens korrekte visning, er værket berettiget til for egen regning at afprøve måleren. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

11 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 2 Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til værket forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af værket. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. IKRAFTTRÆDEN m.v. 3. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 3. Nærværende Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering er vedtaget af: Hadsten Varmeværk d og anmeldt til Energitilsynet. 3.2 Værket er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. 3.3 Meddelelse om ændringer af Vedtægter, Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering, Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering og Tarifblad sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE - meddelelsen. Aktuel information om Hadsten Varmeværks til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på eller fås ved henvendelse til Hadsten Varmeværk. 2 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

12 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 3 - Direkte anlæg med beholder Kuglehane 5 Returløbstermostat 2 3 Snavssamler Energimåler 6 Trykdifferenceregulator 4 Temperaturregulator med føler 7 Varmvandsbeholder Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 3

13 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 4 - Anlæg med blandesløjfe og beholder Kuglehane 5 Returløbstermostat 2 Snavssamler 6 Trykdifferenceregulator 3 Energimåler 7 Varmvandsbeholder 4 Temperaturregulator med føler 8 Kontraventil 9 Cirkulationspumpe 4 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

14 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 5 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 5

15 Tekniske bestemmelser_6-sidet brochure 7/2/ Side 6

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde.

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Borup varmeværk a.m.b.a. Bækgårdsvej 16, 4140

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. RAVNHAVEVEJ 2, 6070 CHRISTIANSFELD, TLF.: 74561902 EMAIL: christiansfeld@fjernvarme.net,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER... 5

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere