Nordfyns Gymnasium. CVR-nr Årsrapport for 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Gymnasium. CVR-nr. 28 71 70 00. Årsrapport for 2007"

Transkript

1 Nordfyns Gymnasium CVR-nr Årsrapport for 2007

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 8 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december 12 Balance 31. december 13 Regnskabspraksis 15 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december (KPMG fremlægger) Noter til årsrapporten (KPMG fremlægger) Særlige specifikationer (KPMG fremlægger)

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2007 for Nordfyns Gymnasium. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for gymnasier m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Søndersø, den XXXX 2008 Daglig ledelse Jørn Aarup-Kristensen Rektor Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 1 Søndersø, den XXXX 2008 Bestyrelse Bjarne Graabech Sørensen Formand Videregående uddannelser Kent Stenvang Nordfyns Erhversvsråd Ulla Seidelin Knudsen Medarbejderrepræsentant Tessa Gjødesen Næstformand Nordfyns Kommune Ole Husum Schmidt Personlig udpeget Lars Lindstrøm Rasmussen Elevrepræsentant Per Helding Madsen Afleverende folkeskoler Ulla Jørgensen Medarbejderrepræsentant Rasmus Thornhøj Pedersen Elevrepræsentant 1 Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Gymnasiet Vi har revideret årsrapporten for Gymnasiet for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsrapporten aflægges efter bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.v. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Gymnasiets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2007 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Gymnasiets årsrapport for 2007 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Gymnasiet, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Ledelsens ansvar for forvaltningen Gymnasiets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Revisors ansvar og den udførte revision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.v. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Gymnasiet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Gymnasiets rapportering i årsrapporten om mål og resultater for Gymnasiet. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Søndersø, den XXXX 2008 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Brian Skovhus Jacobsen statsautoriseret revisor Jacob Lycke-Petersen statsautoriseret revisor 4

7 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Nordfyns Gymnasium Højagervej Søndersø Danmark Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Nordfyns Kommune Bestyrelse Bjarne Graabech Sørensen, formand Tessa Gjødesen, næstformand Per Helding Madsen Kent Stenvang Ole Husum Schmidt Ulla Jørgensen Ulla Seidelin Knudsen Lars Lindstrøm Rasmussen Rasmus Thornhøj Pedersen Daglig ledelse Jørn Aarup-Kristensen, rektor Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning indenfor uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne. Revision KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Englandsgade 25 Postboks Odense C Danmark 5

8 Hoved- og nøgletal 2007 Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning i alt 38,4 Driftsomkostninger i alt 35,5 Driftsresultat før finansielle poster 2,9 Finansielle poster i alt 0,2 Årets resultat 3,1 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver i alt 1,5 Omsætningsaktiver i alt 10,8 Balancesum 12,2 Egenkapital ultimo 0,5 Hensatte forpligtelser i alt 0,0 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,9 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10,9 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 10,2 Investeringsaktivitet 0,0 Finansieringsaktivitet -0,2 Nettopengestrøm 10,0 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 7,6 Likviditetsgrad 99,2 Soliditetsgrad 4,1 Finansieringsgrad 60,4 Nøgletal m.v. vedrørende den ordinære drift Årselever i alt (inkl. kostafdeling) 462,5 Årselever ved kostafdeling 0,0 Omkostninger pr. 100 årselever, DKK mio. Undervisningens gennemførelse 6,0 Ledelse og administration 0,8 Bygningsdrift 0,8 6

9 Hoved- og nøgletal 2007 Medarbejdere - antal netto årsværk Institutionen i alt 61,0 Sociale klausuler: I % af ansatte i alt 2,6 Antal årsværk under sociale klausuler fordelt på: Fleksjob 0,4 Skånejob med løntilskud 0,8 Revalidering 0,4 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 49,8 Udvikling og markedsføring 0,0 Ledelse og administration 7,6 Bygningsdrift 2,0 Særlige tilskud 1,6 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 13,1 Undervisningens gennemførelse 10,8 Markedsføring 0,0 Ledelse og administration 1,6 Bygningsdrift 0,4 Aktiviteter med særlige tilskud 0,3 Lønomkostninger, DKK mio. Lønomkostninger til uddannelse 17,2 Lønomkostninger til øvrige 12,0 Lønomkostninger i alt 29,2 Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse 3,7 Lønomkostninger til øvrige 2,6 Lønomkostninger i alt 6,3 7

10 Beretning Årsrapporten for Gymnasiet for 2007 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Elevoverblik Institutionens elevtal har gennem de senere år været stigende efter flere års lave årgange. Udviklingen i elevtallene på uddannelsesområderne samt det forventede elevtal i 2008 kan skitseres ved følgende oversigt: Forventning til Stx Nordfyns Gymnasium har i stadig stigende grad fokuseret på at fastholde elever i uddannelsen med henblik på at minimere frafaldet. I gennemførelsesvejledningen arbejdes der systematisk med at fastholde eleverne i uddannelse. Hvis ikke på Nordfyns Gymnasium, så ved overførsel til anden ungdomsuddannelse. Ved målrettede kurser i fx matematik og tysk hjælpes elever med et efterslæb i pågældende fag. I studieretningsgymnasiet ser der ud til at være en større tendens til tilgang i løbet af året, således at afgangen til andre uddannelser delvist opvejes af tilgang Elevfrafald i % 1,43* 1,35 3,31 3,53 * Prognose pr Antal 1. sept Antal 31. juli Note Model: 100% Antal 1. sept 8

11 Udvikling i året Året der gik og opfølgning på den forventede udvikling 2007 er første år, hvor institutionen har været selvejende. Det har været en spændende proces med mange opgaver, både på det strategiske og på det operationelle niveau. Der forventes en øget elevtilgang i Sammen med forventningerne til taxameterne i 2008 betyder dette en samlet fremgang i omsætningen. De store årgange betyder et betydeligt pres på elevkapaciteten i Odense-området. Nordfyns Gymnasium deltager i aflastningen af dette problem og har derfor i 2006 og 2007 optaget syv 1. g klasser. I 2008 er der en forventning om 6 eller 7 klasser. Det stigende elevtal har gjort overgangen til taxameterstyring lettere økonomisk set. Men det stigende klassetal giver nogle lokalekapacitetsproblemer. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde netto ca. 0.4mio. Den overvejende del af investeringerne er anvendt til investering i IT-udstyr. Der forventes i 2008 betydelige investeringer i IT. Institutionen gennemfører i 2008 en skriftlig undervisningsmiljøvurdering og en arbejdspladsvurdering. På baggrund af undersøgelserne udarbejdes handleplaner. I løbet af året har institutionen haft medarbejdere for 1,6 (2,62%) årsværk under sociale klausuler. Medarbejdere under sociale klausuler forventes at udgøre et lidt større årsværktal i 2008 således at 3% forpligtelsen opfyldes. Der udarbejdes i 2008 en skriftlig målsætning for området. Årets resultat på 3,1 mio er bedre end forventet i budgettet. Budget 2007 blev udarbejdet på grundlag af en forventning om en statslig bevilling på 34,236mio. På baggrund af justeringer i løbet af året blev den statslige bevilling på mio. Forøgelsen har flere forklaringer: 1) Den øgede elevtilgang udløste ved optællingen en justering af bevillingen. 2) Undervisningsministeriet gik ind i en justering af overgangsgrundlaget fra 2006 fra Fyns Amt. Det førte til en justering af alle de fynske gymnasiers bevillinger. Justeringen blev godkendt af alle gymnasiers bestyrelser. For Nordfyns Gymnasium betød det en positiv justering på ca. 0,45 mio. 3) Statslig kompensation for VUCs bygningsdel og for VUCs lærerlån hos Nordfyns Gymnasium i På udgiftssiden har den milde vinter betydet, at bygningsdriften blev ca.0.3 mio billigere end budgetteret og af den afsatte selvrisiko på 0.3 mio er mindre end 0.1 mio realiseret. Særlige risici Driftsrisici Usikkerheden omkring finansloven har medført en betydelig usikkerhed om vilkårene i 2008, mens fastlæggelsen af overgangsordningen har muliggjort en planlægning af tilpasningen til et lavere omkostningsniveau. Usikkerheden om Finansloven gør, at vi endnu ikke ved, om det vedtagne budget for 2008 må revideres. 9

12 Beretning. Strategi og målsætninger. Det overordnede mål for Nordfyns Gymnasium er at give vore elever den allerbedste uddannelse gennem gode studieforhold, gode ydre rammer og en dygtig og engageret medarbejderstab. Det er Nordfyns Gymnasiums mål at fastholde gymnasiet som et attraktivt uddannelsessted for områdets unge og at sikre en søgning, der kan danne grundlag for opretholdelsen af et godt uddannelsestilbud og et godt studiemiljø for de unge. I 2007 har skolens medarbejdere arbejdet intenst med implementeringen af gymnasiereformen med henblik på, at de første årgange kan opnå et rigtig godt udgangspunkt for videre studier. Arbejdet har været krævende, men resultaterne ved de nyligt afsluttede studieretningsopgaver peger heldigvis i retning af, at processen er lykkedes. Bestyrelsen arbejder i 2008 med færdiggørelse af en mål - og strategiplan Forventninger til de kommende år. Ved overgangen til selveje i 2007 var det økonomiske grundlag for skolens fremtidige drift ikke afklaret. I efteråret 2007 fastlagde Undervisningsministeriet de økonomiske vilkår for overgangen til taxameterstyring. Bl.a. som følge af at udgiftsniveauet i Fyns Amt ved overgangen lå over landsgennemsnittet betyder den etablerede overgangsordning, at Nordfyns Gymnasium i en femårig periode får et større statstilskud end det i taxameteret fastlagte. I løbet af de fem år er det opgaven at reducere udgiftsniveauet med et beløb i størrelsesordenen ca. 2 mio. Der har i 2007 været et stigende elevtal og denne udvikling forventes også at fortsætte i Det har været bestyrelsens mål at bruge den positive økonomiske situation, som den øgede elevtilgang skaber, til at konsolidere skolens drift. Udgangspunktet ved indgangen til 2007 og overgangen til selvejet var en negativ egenkapital. Der er udsigt til at UBST der ejer vore bygninger i 2008 vil investere i en modernisering af de naturvidenskabelige afsnit. Deraf kan følge et behov for anvendelse af nogle af gymnasiets driftsmidler til anskaffelse af udstyr. Moderniseringen vil på positiv måde bidrage til opfyldelse af målsætningen ovenfor. Resultaterne af de før omtalte arbejdspladsvurderinger og undervisningsmiljøundersøgelser vil blive fulgt op med gennemførelse af de opstillede handleplaner. Videnressourcer. Opfyldelsen af målsætningen afhænger til stadighed af gymnasiets veluddannede og engagerede medarbejderstab. Derfor er det af største vigtighed, at gymnasiet kan rekruttere og fastholde medarbejdere med det højeste uddannelsesniveau. Efteruddannelse er et vigtigt element. På budget 2007 blev indsatsen på dette område prioriteret og denne udvikling er fortsat i budget Det er vigtigt, at Nordfyns Gymnasium deltager i uddannelsen af pædagogikumkandidater, således at vi er med til at skabe et rekrutteringsgrundlag. Denne aktivitet bidrager også til skolens udvikling. I 2007 har vi færdiguddannet 3 kandidater og ansat 3 af dem i fast stilling. I øjeblikket har Nordfyns Gymnasium 6 kandidater i uddannelse, og vi opslår i foråret 3 nye stillinger. 10

13 2007 Medarbejdersammensætningen på Nordfyns Gymnasium med udgangen af 2007: Adjunkt/lektorer 53 Pædagogikumkandidater 6* Administrativt personale 3 Bygningsdrift 2 Bibliotek 2 * 1 på barsel 100% Forvaltningspraksis: Ledelsen udøver løbende opfølgning på drifts- og likviditetsbudgetter og bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmøderne om den økonomiske stilling. Overgangen til selveje har ikke været administrativt uproblematisk, og de annoncerede ministerielle støttefunktioner har enten ikke rigtigt fungeret eller er kommet meget sent. Det har derfor været afgørende, at vi har haft mulighed for at trække på de fynske gymnasiers netværk og på revisors assistance med hensyn til regnskab og økonomistyring. Der er i 2007 indhentet tilbud på rengøring med henblik på at vurdere, om vort nuværende firma er konkurrencedygtigt. Resultatet tyder på, at det nuværende niveau svarer til markedet. Derfor skifter vi ikke. Vi har vurderet, om vi kan opnå større rabatter på gymnasiets indkøb af bøger. Der kunne være tale om en mindre besparelse. Vor nuværende leverandør er lokal. Vi anser det for vigtigt, at der i vort område er et kulturelt tilbud af den art, som en boghandel tilbyder. Derfor fastholder vi leverandøren. IT- indkøb sker gennem den fælles indkøbsordning for de fynske gymnasier gennem IT- Centeret. IT-Centeret formidler nu fælles indkøb gennem Statens Indkøbs auktionsordning. Gymnasiets el-køb sker gennem Rektorforeningens fælles udbud. Gas køber vi på en treårig fælles kontrakt med Faaborg Gymnasium til en meget fordelagtig pris. Kontrakten løber til Revisionskontrakt løber i 3 år på en fælles kontrakt for de fynske gymnasier på fordelagtige vilkår. Vi overvejer den dyre lønadministrationskontrakt med KMD. Der har ikke været tilfredshed med den ydede service. Forskellige samarbejdsmodeller mellem de fynske gymnasier er i spil. 11

14 Resultatopgørelse for 1. januar december Note 2007 Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling 8 0 Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

15 Balance 31. december Aktiver Åbningsbalance Note januar 2007 Indretning af lejede lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Forudbetaling for materielle anlægsaktiver 0 0 Materielle anlægsaktiver Deposita 0 0 Aktier/andele i pengeinstitutter Andelsbeviser i forsyningsvirksomheder Finansielle anlægsaktiver 0 0 Anlægsaktiver Råvarer og hjælpemateriale 0 0 Varebeholdninger 0 0 Tilgodehavender Debitorer 0 0 Mellemregning med Undervisningsministeriet 0 0 Andre tilgodehavender 0 0 Periodeafgrænsningsposter 0 0 Tilgodehavender i alt Værdipapirer (obligationer) 0 0 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Balance 31. december Passiver Åbningsbalance Note januar 2007 Egenkapital 1.januar Overført resultat Egenkapital Hensatte forpligtelser Statslån Kommunal gæld Realkreditlån Gæld vedrørende finansiel leasing Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter 0 0 Kassekredit Skyldig løn Feriepengeforpligtelser Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet 0 0 Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gæld Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 22 Andre forpligtelser 23 14

17 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Institution for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen af 2007, herunder dele af årsregnskabsloven af 2001 s bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2007 er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip med nedennævnte undtagelser: Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Generelt om indregning og måling Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. For 2007 statstilskuddet er der taget udgangspunkt i amtsbevillingen for 2006, som er reguleret for en række faktorer herunder udviklingen i aktivitetsniveauet. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 15

18 Regnskabspraksis Generelt om indregning og måling (fortsat) Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses i en note. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud. 16

19 Regnskabspraksis Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse. Udvikling og markedsføring. Ledelse og administration. Bygningsdrift. Særlige tilskud. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Inventar Teknisk udstyr IT 10 år 7 år 4 år 17

20 Regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver (fortsat) Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiver, der har en værdi under DKK , der er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger DKK , indregnes som anlægsaktiv. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver, der omfatter andelsbeviser i forsyningsvirksomheder måles til dagsværdien, svarende til indestående på andelskonti i forsyningsvirksomheden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 18

21 Regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 19

22 Regnskabspraksis Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x100 Omsætningen Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x100 Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inkl. kort- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværk pr. 100 årselever = Årsværk Årselever x 100 Elevfrafald = Antal udmeldte elever x 100 Antal elever tilmeldt 20

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010 Mulernes Legatskole CVR-nr. 29 54 77 26 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31 Deloitte. Deloitte Stalsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr.

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 92 65. Årsrapport 2014

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 92 65. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2013

Virum Gymnasium. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering... 12 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesb er etning Insttturionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 5 Årets faglige resultater 6 Årets økonomiske resultat 11 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere