Energimærke. Adresse: Schleppegrellsgade 6 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Schleppegrellsgade 6 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Adresse: Schleppegrellsgade 6 Postnr/by: 8000 Århus C BBR-nr: Energikonsulent: Anders Bomholt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse Oplyst varmeforbrug Udgift inkl moms og afgifter: kr/år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: kwh fjernvarme Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor Der kan være flere forslag på side 2 Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr inkl moms inklmoms betalingstid 1 Isolering af etageadskillelse i Gulv mod uopvarmet kælder og portåbning 2 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 4500 kwh fjernvarme 263 kwh el 780 kwh fjernvarme 2500 kr kr 11,5 år 1000 kr 7000 kr 7,4 år 3 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 263 kwh el 600 kr 4500 kr 8,6 år

2 SIDE 2 AF 11 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv for installationer og for bygningen som helhed Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme 2845 kr/år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 1052 kr/år Besparelser i alt 3897 kr/år Investeringsbehov kr inkl moms Alle beløb er inklusive moms Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

3 SIDE 3 AF 11 renovering Læs mere i Bygningsreglementet (wwwebstdk/br08dk) Reglerne findes i kapitel 73 og 74 Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr inkl moms 4 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm kwh fjernvarme 8700 kr 5 Efterisolering af gulv i trappetårn mod det fri 80 kwh fjernvarme 43 kr 6 Efterisolering af varmefordelingsrør 960 kwh fjernvarme 600 kr 7 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder kwh fjernvarme 5800 kr 8 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 380 kwh fjernvarme 300 kr Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærkningen er udført iht Retningslinierne i -Håndbog for energikonsulenter 2008 Bygningen er iflg BBR fra 1901 med væsentlig ombygning i 1992, hvor der bla er udført trappetårn på ejendommens bagside og ombygning af tagetage Ejendommens hoveddata er anført under overskriften Bygningsbeskrivelse på en af de sidste sider i energimærket Ved retningsangivelser regnes V mod gaden Ved besigtigelsen den 25 marts deltog husets ejer Flg Lejligheder blev besigtiget: Lejligheden i stueetagen, 2 sal tv og begge lejligheder i tagetagen Der foreligger ingen oplysninger om varmeisolering i form af tværsnitstegninger eller beskrivelser Der er regnet med med egne observationer I den udstrækning der ikke foreligger tilstrækkelige data om varmeisoleringen og det varmetekniske anlæg, er der ved energimærkningen foretaget et skøn Hovedopvarmningen er fjernvarme Energimærkningens skala fra A til G viser hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning, sammenlignet med andre bygninger til beboelse Et nyt enfamiliehus opført efter dagens normer har energimærkningen B Der skal gøres opmærksom på at prisoverslagene på de foreslåede forbedringer er baseret på et groft

4 SIDE 4 AF 11 skøn Inden forslagene gennemføres bør det undersøges om de beskrevne forudsætninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold, for at undgå, at arbejder igangsættes på et for løst grundlag Det vil ofte være nødvendigt at gennemføre nærmere undersøgelser (projektforslag) for med større sikkerhed at finde ud af, hvad tiltagene koster, og hvor stor besparelsen vil blive Inden der tages beslutning om at gennemføre forslagene bør der indhentes bindende tilbud Hvis de tilbudte priser væsentligt overstiger overslagene i energimærket, bør der foretages en ny rentabilitetsberegning Varmeudgiften er ikke oplyst for afregningsperioden, men er skønnet ud fra det oplyste varmeforbrug i kwh Det beregnede energiforbrug til varme og el, som er grundlaget for både karaktergivningen på forsiden og for de foreslåede forbedringers rentabilitet og tilbagebetalingstid er væsentligt større end det oplyste faktiske forbrug Årsagen kan være, at isoleringen er bedre end antaget, at der bruges mindre varme end det er forudset i standardberegningerne Der henvises også til folderen Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærkning fra Energistyrelsen Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Trappetårnets lukkede loft/tagkonsruktion er ført ind over tagetagens køkken hvor det afgrænses mod hanebåndsloftet af en let pladevæg med adgangslem til hovedhusets hanebåndsloft Ved besigtigelsen kunne det konstateres at omtalte plade væg er isoleret med ca 200 mm mineraluld og etageadskillelsen mod hanebåndsloftet er isoleret med ca mm mineraluld Målingerne er foretaget som stikprøver I taglejligheden 4 sal th var isoleringen skunk Ø ført hen foran lemmen og en nøjagtig tykkelsemåling kunne ikke foretages Ud fra det oplyste renoveringstidspunkt og alm erfaring antages flg isolering i de ikke besigtigede dele af tagkonstruktionen: Trappetårnets lukkede tagkonstruktion: mm Isolering på skråvægge: mm Skunkgulve og -vægge: mm Kviste: 50 mm på flunke/facader og 100 mm på tage

5 SIDE 5 AF 11 Ydervægge Hovedhuset: Det vurderes at ydervæggene er af massiv tegl og uisolerede Murtykkelsen varierer fra ca 60 cm i stueetagen til ca 30 cm på 3 sal U-værdien er som gennemsnit skønnet til ca 1,2 W/(m²K) ud fra retningslinierne i Håndbog for Energikonsulenter 2008 Der er ikke regnet med varmetab gennem gavle mod nabobygningerne, som begge vurderes at vende mod opvarmede rum Trappetårnet: Buens murværk er udført i ca 30 cm tykkelse og antages isoleret med 100 mm batts De lette partier på hver side af trappetårnet antages udført i hule uisolerede plastprofiler Dog antages der at være facadeisolering skønsmøssigt 100 mm ud for etageadskillelserne Forslag 4: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg Vinduer, døre og ovenlys Hoveddøren er ny Vinduer i beboelsen er fra 1992 eller tidligere Alle ruder antages at være traditionelle termoruder Forslag 7: Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder med U-værdi mindre end 1,1 Energiruderne skal være med varm kant Gulve og terrændæk Hovedhuset: Etageadskillelser mod hhv uopvarmet kælder og portåbningen skønnes at være traditionelt uisoleret bjælkelag med gulvbrædder ca 18 cm bjælker med indskud og forskalling/puds/pladebeklædning på undersiden Trappetårnet: Gulv mod det frie på 1 sal under trappetårnets lette sidepartier antages isoleret svarende til bygningsreglentet BR 1985 Konstruktionen kendes ikke, men U-værdien er anslået til ca 0,3 W/(m²K)

6 SIDE 6 AF 11 Forslag 1: Forslag 5: Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet kælder og portåbning ved indblæsning af mineraluldsgranulat Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men er enkel at udføre, hvis etageadskillelsens konstruktion er egnet Det anbefales at anvende en autoriseret isolatør, der er omfattet af en garantiordning Efterisolering på underside af trappetårnets etageadskillelse mod det fri med 200 mm mineraluld Eksisterende træbetonplader afmonteres og flyttes med ned Kælder Der er fuld kælder i huset Kælderen er ikke godkendt til beboelse Der er pulterrum, vaskerum, varmerum/tørrerum og gangarealer Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i stueetagens lejlighed I de øvrige lejligheder er der mekanisk udsugning fra badeværelser fordelt på to strenge med ventilatorer med konstant drift placeret på hanebåndsloftet Emhætter fra disse lejligheder er tilsluttet udsugningsanlæg ligeledes fordelt på to strenge med variabel drift, som reguleres via de enkelte emhætter Dette anlæg er placeret på taget Mærkeplader var ikke synlige Cirkulære ca Ø 100 mm ventilationskanaler af aluminium med ca 30 mm isolering på hanebåndsloftet Der er ved energimærkningen regnet med to ventilationszoner fordelt på hhv stueetagen og samtlige øvrige lejligheder Varme Varmeanlæg Hovedopvarmningen er Fjernvarme Fjernvarmeforsyningen er med direkte tilslutning Tilslutningsanlæg placeret i varmekælder Varmt vand Varmt brugsvand opvarmes af gennemstrømningsvandvarmer i isoleret kabinet uden angivelse af Fabrikat/type Der er monteret IVT- ventil og termostatventil ved varmeveksleren Det skønnes at varmtvandsrør i kælderen er ca 1½ " stålrør med ca 20 mm isolering,

7 SIDE 7 AF 11 dog uisoleret på en strækning af ca 2 meter Stigstrenge i det opvarmede areal skønnes at være samme dimension Der er cirkulation på det varme vand Cirkulationsledningen skønnes at være udført i samme dimension Cirkulationspumpen er en tre trins Grundfos type UP med max effekt på 50W Der foreligger ikke nærmere oplysninger om rørinstallationen og rørlængder er anslået iht den forenklede metode der er angivet i Håndbog for energikonsulenter bilag 532 Forslag 2: Forslag 8: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred Fordelingssystem Der er regnet med konstant drift af varmeanlægget året rundt Huset opvarmes af radiatorer Hovedfordelingsrør til radiatorer løber i kælderen og dimensionen antages at være ca 80 mm med ca 20 mm isolering, dog uisoleret på en strækning af ca 2 meter Der regnes med 3 stk side-/stigstrenge som vurderes at være i dimension ca 2 2½ i kælderen og med aftagende dimension opad Anlægget antages at være to-strengs anlæg Der foreligger ikke nærmere oplysninger om rørinstallationen og rørlængder er anslået iht den forenklede metode der er angivet i Håndbog for energikonsulenter bilag 532 På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 50 W Grundfos UP Forslag 3: Forslag 6: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred Automatik Der er termostatventiler på alle radiatorer Der er anlæg for udetemperaturkompensering Honeywell Aquatrol med motorventil

8 SIDE 8 AF 11 Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solvarme på bygningerne Bygningens orientering er ikke særligt velegnet til solvarme og med de eksisterende fjernvarmepriser vil det ikke være rentabelt at etablere solvarme Hvis fjernvarmepriserne ændres kan forholdet ændre sig, så solvarme bliver økonomisk interessant Ved udarbejdelse af evt besparelsesforslag vedrørende solvarme skal man være opmærksom på, at solvarmeanlæg kan være omfattet af lokalplaner, varmeplaner mv, der kræver en myndighedskendelse El Belysning I trappeopgang og kælder er der fælles traditionel belysning Andre elinstallationer På Elsparefondens hjemmeside (http://wwwelsparefondendk/forbrugeroversigter) findes oversigter over energieeffektive apparater og i hvilke forretninger de forhandles Ved udskiftning af elektriske apparater anbefales så vidt muligt anskaffelse af energimærkede apparater med A+ eller A++ Vand Toiletter I stueetagen er der toilet med enkeltskyl, Øvrige toiletter antages at være med dobbelt skyl Det anbefales at WC med enkelt skyl udskiftes med nyt med dobbeltskyl Armaturer Moderne brusearmaturer med spare-/termostatfunktion

9 SIDE 9 AF 11 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1901 År for væsentlig renovering: 1992 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 541 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 507 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Grundet manglende tegninger er der til brug for energimærkningen foretaget en grov opmåling af huset Det på BBR-Meddelelsen anførte bolig-/erhvervsareal svarer ikke helt til det opmålte Opmålingen kan dog ikke påregnes at være 100% korrekt Opmærksomheden henledes på, at det er ejerens pligt at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte Energipriser Anvendt energipris inkl moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,54 kr pr kwh 2,00 kr pr kwh 9556,00 kr pr år Sådan opgøres varmeregningen Varmeudgiften fordeles på de enkelte lejligheder i forhold til disse forbrug, som registreres med M3-målere i hver lejlighed På en af de sidste sider i energimærket er der vist en fordeling af den gennemsnitlige varmeudgift fordelt på de enkelte lejlighedstyper ud fra areal-størrelsen De faktiske forbrugstal fordeler sig imidlertid ofte væsentligt anderledes med store udsving i varmeforbruget pr kvm Disse udsving kan skyldes forskelle i forbrugsmønstre, men kan også indikere at der kan være behov for at tjekke fx termostatventilers indstilling og om der er utætheder i klimaskærmen/træk i boligen

10 SIDE 10 AF 11 De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx i varmecentralen I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Stueelejlighed kr 2 vær lejligheder kr Taglejligheder kr

11 SIDE 11 AF 11 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5 år Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, wwwfemsekdk) på vegne af Energistyrelsen Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder Læs mere wwwsparenergidk Energikonsulent Firma: Hus&Energi Gruppen Adresse: Egå Møllevej Egå Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr: Se evt wwwfemsekdk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 9 Adresse: Vindegade 38 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-637140-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

53.476 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22.270 kwh fjernvarme 197,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22.270 kwh fjernvarme 197,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Vindegade 42 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435068-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Prins Christians Gade 17 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-016534-001 Energikonsulent: Frants Thaning Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Fjordløkke 40 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-343302-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

148.382 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

446.410 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

446.410 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Nørremarksvej 20 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.380 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.380 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Sandkæret 2 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-656919-001 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere