SmokeCloak FL 600 Fluid (V) April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmokeCloak FL 600 Fluid (V) April 2013"

Transkript

1 1. Identifikation af stof/præparat og firma 1.1. Produkt identifikation: Navn: FL600 Smoke Fluid Synonym: FL Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Væske blanding til brug i skabelsen af røg effekter ved hjælp af en dedikeret JEM eller Martin mærke røgmaskine Leveret af: MSS Professional A/S Agerhatten Odense SØ Danmark Tlf: Nødstilfælde: Tlf: (24 timer) 2. Information om fare 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen:: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1272/2008. Ingen risiko eller sikkerhedssætninger fastsat Mærkningselementer: Label navn: TRAINER (Heavy) Ingen andre elementer er nødvendige i henhold til artikel 25 og artikel 32 (6) i forordning (EF) nr. 1272/ Andre farer: Denne blanding er til produktion af syntetisk røg i en JEM eller Martin brand røg maskine. 2.4 Ingen væsentlig fare for personer eller miljø under normale betingelser for håndtering og brug. Indtagelse Øjne/hud Indånding Lav giftighed Lav giftighed Lav koncentration af farlige stoffer i dampform. Ufortyndet damp bør ikke indåndes: (Bemærk: Koncentrationen af røgkomponenter i slutproduktet er under OES under normale driftsbetingelser)

2 3. Sammensætning af/information om ingredienser 3.1. Indeholder glykoler og polyglykoler i fødevarekvalitet samt demineraliseret vand. Indeholder ingen stoffer i del 1 af den godkendte forsyningsliste, eller med en maksimal påvirkningsgrænse (MEL) som angivet i skema 1 i COSHH. Indeholder monopropylenglykol, for hvilken der er opstillet en erhvervsmæssig standard for påvirkning Blandinger: Den største enkelte komponent i dette produkt er demineraliseret vand. Andre ingredienser: 5% - 40% 4. Foranstaltninger til førstehjælp 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Påvirkningsvej Symptom Behandling Indånding Mild irritation af næse og hals Patienten skal fjernes fra påvirkning, hvile og holdes varm. I svære tilfælde, eller hvis der ikke er hurtig eller fuldstændig bedring, søges lægehjælp Hudkontakt Mild irritation Skyl huden med masser af vand. Forurenet tøj fjernes og vaskes, før det bruges igen. Hvis store hudområder er skadet, eller irritationen vedvarer, søges lægehjælp Øjenkontakt Mild irritation Skyl omhyggeligt ud med vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp Indtagelse Mild irritation af mave- og tarmsystem Skyl munden ud med vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis patienten er ved bevidsthed, gives der vand at drikke. Hvis patienten føler sig utilpas, søges lægehjælp 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Mild irritation af næse & hals Fjern fra eksponering, hvile og hold varm. I svære tilfælde, hvis skadelidte ikke hurtigt eller hel eller, søge lægehjælp Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Ikke angivet. 5. Foranstaltninger til brandbekæmpelse 5.1. Egnede slukningsmidler: Alkoholmodstandsdygtigt skum eller universalskum. Kuldioxid eller tørt pulver bruges kun til små brande Uegnede slukningsmidler: Ret ikke en kraftig strøm af vand eller skum mod varme, brændende bassiner, da dette kan medføre skumdannelse og forøge brandintensi teten 5.2. Farlige forbrændingsprodukter: Oxider af kul, herunder aldehyder 5.3. Særligt udstyr til brandbekæmpelse Selvstændigt åndedrætsapparat

3 6. Foranstaltninger ved tilfældigt udslip 6.1. Sikkerhedsforanstaltinger: Brug hensigtsmæssig PPE ved håndtering - se sektion Miljøforanstaltninger: Indtrængen i afløb og vandledninger skal forhindres Rengøringsprocedure: Inddæm eller lad materialet absorberes i sand, jord eller andet absorberende materiale. Rester overføres om muligt til en affaldstank eller lades absorbere og anbringes i passende mærkede beholdere, og der sørges for bortskaffelse af affald - se sektion Håndtering og opbevaring 7.1. Sikker håndtering: Undgå langvarig hudkontakt. Undgå kontakt med øjnene. God udluftning af området skal sikres. Undgå at fremkalde spray. Indånd ikke ufortyndet damp 7.2. Opbevaring: Opbevares i originale, lukkede beholdere. Opbevares ved omgivelsestemperatur. Opbevares adskilt fra de materialer, der er opført i sektion Påvirkningsstyring og personlig beskyttelse 8.1. Kontrolparametre: EKSPONERINGSGRÆNSEVÆRDIER Overstiger ikke 10 mg / m³ for partikler suspension og 474mg / m³ for samlede damp plus partikler. OES for monopropylenglycol indstillet ved 150 ppm (total dampe og partikler) for 8-timers TWA, og 10 mg/m3 (partikler) for 15-minutters STEL. Norge - Stof med CAS nummer har norske grænseværdier for: 25 ppm og 79 mg / m³ Eksponeringskontrol: Anbefalet PPE: Åndedræt Hænder Øjne Hud Hygiejne Typegodkendt RPE til organiske dampe og tåger, hvis det er påkrævet PVC-coatede handsker eller gummihandsker Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm Overalls og støvler Altid omhyggelig vask efter håndtering af kemikalier

4 9. Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Farveløs væske Lugt: Svag ph: Neutral Kogepunkt/område: 101,6-201,6 C Smeltepunkt/område: < -20 o C Flammepunkt: > 78 o C (testflammen slukkede ved 78 o C) Brændbarhedsgrænser: 2,9-18,1 v/v (estimeret) Damptryk: 2,67 kpa ved 20 C Relativ massefylde: 1,050 ved 20 o C/20 o C Opløselighed i vand: Fuldstændig blandbar 10. Stabilitet og reaktionsevne Stabilitet: Stabil under normale forhold Kendte farlige reaktioner: Mulighed for eksplosiv nedbrydning i tilfælde af kombination med stærke syrer eller baser ved forhøjede temperaturer Forhold, der skal undgås: Forhøjede temperaturer Materialer, der skal undgås: Stærke syrer og baser; stærke oxidanter Farlige nedbrydningsprodukter: Oxider af kul, herunder aldehyder. 11. Information om giftighed Information On Toxicological Effects: OES for monopropylenglycol indstillet ved 150 ppm (damp og dråber totalt) for 8-timers TWA, og 10 mg/m3 (dråber) for 15-minutters STEL. LD50 for monopropylenglycol: mg/kg oralt - rotte, >10000 mg/kg hud - kanin. Kan medføre let irritation af hud, øjne og slimhinder. Store doser kan fremkalde alvorlige påvirkninger af lever, nyrer og centralnervesystem. Intet bevis i udviklingsmæssige giftighedsstudier for fosterforgiftende eller -misdannende virkninger.

5 12. Information om økologi Giftighed: Kort- og langtidsvirkninger LC50, tykhovedet elritse = mg/l EC50, stor dafnie = mg/l Nedbrydelighed: Præparatet er meget bionedbrydeligt: BOD5 = 1.08 go2/g; ThOD = 1.68 go2/g; COD = 1.63 go2/g BOD20/ThOD = 86% Ophobning: Lav Mobilitet: Væske med lav flygtighed, opløselig i vand, kan forudses at have høj mobilitet i jordbunden Resultater af PBT-og vpvb-vurdering:: Andet: Betragtninger om bortskaffelse Affaldsbehandlingsmetoder: a. Stof: Via en autoriseret entreprenør for affaldsbortskaffelse til en godkendt affaldsplads under iagttagelse af alle lokale og nationale bestemmelser. b. Beholder: Som for stoffet. Brugte beholdere skal skæres op eller punkteres, så de renses fuldstændigt for produktrester 14. Transportinformation Ingen særlige foranstaltninger ved transport UN nummer: UN godsbetegnelse: Transportmidler: Emballeringsgruppe: Miljøfare:: Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

6 15. Forskriftsmæssig information Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen: Symbol: Risiko- eller sikkerhedsudsagn ikke foreskrevet Risikoudtryk: Risiko- eller sikkerhedsudsagn ikke foreskrevet Sikkerhedstryk: Risiko- eller sikkerhedsudsagn ikke foreskrevet E.E.C. nummer: Risiko- eller sikkerhedsudsagn ikke foreskrevet Brug af dette materiale kan være reguleret af følgende forordninger: EU-forordning 453/2010 Brugere rådes til at konsultere disse bestemmelser for yderligere information Cemikaliesikkerhedsvurdering: Brug af dette materiale kan være reguleret af følgende bestemmelser: COSHH, HSWA, MHSW Brugere tilrådes at slå op i disse bestemmelser for yderligere information. Den information, der findes i dette datablad, udgør ikke en vurdering af arbejdspladsrisiko, som kræves af anden sundheds- og sikkerhedslovgivning. 16. Anden information Der kræves ingen særlig uddannelse i at håndtere dette præparat ud over normale foranstaltninger til sikker håndtering af kemikalier. Dette materiale bruges sædvanligvis til produktion af syntetisk røg i en MSS røg maskine, der er beregnet til det. Koncentrationen af røgkomponenter er under OES under normale driftsbetingelser. Det må ikke anvendes til noget andet formål eller i noget andet udstyr Yderligere detaljer kan efter ønske fås hos leverandøren, hvis adresse og telefonnummer er angivet i sektion 1. Informationskilder: 1. Leverandørers sikkerhedsdatablade for stoffer, der bruges som råmaterialer i præparatet. 2. EH 40/97 3. NFPA 325M Juridisk ansvarsfraskrivelse: Ovenstående information er baseret på den aktuelle status for vort kendskab til produktet på tidspunktet for offentliggørelse. Den er givet i god tro og indebærer ingen garanti med hensyn til kvaliteten af produktets specifikationer. Brugeren skal overbevise sig om, at produktet er fuldstændigt egnet til formålet. Hvis produktetet er købt med henblik på levering til tredjepart, er det en pligt at tage alle nødvendige skridt til at sikre, at enhver person, der håndterer og bruger produktet, er forsynet med informationen i dette blad. Som arbejdsgiver er det en pligt at informere de ansatte og andre, som kan blive påvirket af de eventuelle farer, der er beskrevet i dette blad, og om alle de foranstaltninger, der bør træffes. Dokumentets indhold er oversat fra Engelsk og det er således det Engelske dokument der ved enhver tvist er entydigt gældende. Der tages intet ansvar for oversættelsens korrekthed.

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MEMBRANE POTENTIAL REAGENT A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD MEMBRANE POTENTIAL REAGENT A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer Produktbeskrivelse Produkttype Pulver. Andre former for identifikation/

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168 L1009843 DENM/05T PPE 4052168 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

: Erhvervsmæssig brug

: Erhvervsmæssig brug Udgivelsesdato: 19/03/2014 Revideret den: 29/07/2014 : Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere