DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 A * I> * H * F ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 7de Aarsberetnlng 1*9*1*2 Se Bagsides

4 ' f,»efter Evne gav de, ja over Evne af egen Drift" <2 Kor 8, 3) DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 A * D * H * F ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21 de April 1906) 7de Aarsberetning 1*9*1*2

6

7 I N D H O L D Side Lidt om Virksomheden 2 Ændret Arbejdsmaade 3 Fremgangen i Afsluttet Overenskomst 5 Vedtægter 5 Regler 11 Regnskabsoversigt 12 Forklaring til Regnskabet 13 Ansøgninger 14 Medlemsfortegnelse Bidragydende 32 NØGLE til Medlemskontingent, Bidrag (i Særtryk)

8

9 Almindelig Dansk Hjælpe-Forening er en kristelig Forening med det Formaal at opsøge og efter Evne afhjælpe den skjulte Nød (pauvres honteux), uden at der tages Hensyn til noget som helst andet end, hvorvidt der foreligger virkelig Nød. Foreningen virker over hele Landet. Medlemmer og andre Bidragydere har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende og uden dennes Vidende. Indmeldelse modtages af Bestyrelsens Medlemmer og Foreningens Kontor (se hoslagte Brevkort).

10 liidt om Virksomheden Aar efter Aar skyder det kristne Kærlighedsarbejde nye Skud. Stadig pløjes der Nyland op. Der sker uafbrudt fortsat Specialisering i Arbejdet. Som Følge deraf stilles der ogsaa større og større Krav til de kristnes Offervillighed. Undertiden kan den Tanke dukke frem: bare alle disse nye Grene paa Træet ikke skal skygge for de gamle og tage Lys og Luft fra dem, saa de sygner hen. Og at denne Ængstelse ikke er helt uberettiget, det viser Opraab, der undertiden har Karakter af Nødraab. Der er da for os kun Grund til at være taknemmelige, naar vi ser, hvor støt og stadig Fremgangen er for vor Forenings Vedkommende. Hvert Aar bringer os nye Venner og dermed forøget Evne til at hjælpe. Man har nylig karakteriseret det kristne Kærlighedsarbejde som en Ambulancetjeneste. A. D. H. F. vil være mere end dette: den vil være Hjælp til Selvhjælp, hjælpe Mennesker over det døde Punkt"; og at dette er lykkedes i mangfoldige Tilfælde, derom vidner talrige Breve, som er bleven os tilsendte med Tak, fordi Hjælpen kom netop i rette Tid. Som vore Venner vil vide, har vi besluttet for Fremtiden at afholde os fra en hvilken som helst Henvendelse til Mennesker om Hjælp. Vi har den Forvisning, at Sagen er god, og saa vil Herren ogsaa, naar vi i Tro beder ham derom, skaffe Foreningen, hvad den behøver. Vore hidtidige Erfaringer har i rigeligt Maal bekræftet dette. Vi takker voie Venner for deres trofaste Sindelag overfor den Sag, 2

11 vi har faaet saa kær, og beder dem heller ikke for Fremtiden at blive trætte i Arbejdet for at opsøge dem, der mest af alle har Krav paa Hjælp: dem, der lider og tier. I Aarets Løb har Hr. Grosserer Vald. Kjær maattet fratræde som Medlem af Bestyrelsen, da en ny Virksomhed ikke levnede ham tilstrækkelig Tid. Bestyrelsen bringer ham herigennem sin varmeste Tak. Ændret Arbejdsmaade I November Maaned udsendte Bestyrelsen følgende Cirkulæreskrivelse til samtlige Medlemmer: I Følge Vedtægterne ( 7, 2) virker Bestyrelsen for Foreningens Fremgang. Det har imidlertid vist sig, at den Omstændighed, at det er den skjulte Nød, A. D. H. F. sigter paa, bl. a. gør det meget vanskeligt at finde passende, virksomme Maader og Former for Arbejdet for Tilgang af Midler og Medlemmer. De vidunderlige Resultater, George Muller og Hudson Taylor i sin Tid naaede, har derfor ansporet os til mere end hidtil ligesom disse at forsøge Bønnens Vej i Forbindelse med en stilfærdig Bekendtgørelse af Foreningens Formaal uden direkte Opfordring om at yde Sagen pekuniær Støtte. Vi føler os overbeviste om, at Medlemmerne vil billige denne Fremgangsmaade*, og beder Dem der- 3^ Da det er Foreningens specielle Opgave (den skjulte Nød), der har ført os ind paa denne Frem 3

12 for samtidig om saa vidt muligt at opgive os Navn og Adresse paa dem, som kunde tænkes at ville vise vor Sag Forstaaelse, for at vi kan forelægge dem den. (Se hoslagte Fortegnelse over de nuværende Medlemmer.) Det vilde gavne Sagen og være en Støtte for Bestyrelsen i dens Arbejde, om nogen vilde erindre ogsaa A. D. H. F. i sine Bønner. ( Kirkeklokken"s kortfattede Udgave af George Mullers og Hudson Taylors Levnedsbeskrivelse haves til Udlaan paa Foreningens Kontor.)" (Nogle af Medlemmerne har modtaget en Skrivelse af en noget anden Ordlyd, men da det viste sig, at et Par Medlemmer misforstod Sagen, blev den ændret som her anført.) Fra 15 Medlemmer modtog Bestyrelsen Svar og fik ialt opgivet 130 Navne med Adresse paa saadanne, som maatte formodes at ville vise vor Sag Forstaaelse. Skønt disse Adresser først kunde benyttes efter Nytaar, indmeldte der sig dog i Løbet af December Maaned 18 nye Medlemmer med et gennemsnitligt Aarskontingent af ca. 7 Kr. Da vi vilde sætte Pris paa at høre Medlemmernes 4 gangsmaade, ligger heri altsaa ingen som helst Kritik af de Arbejdsmaader, som andre Foreninger med andre Opgaver anvender, ligesom der naturligvis ikke vil blive afveget fra de sædvanlige ved Vedtægterne fastsatte Regler for Midlernes Anvendelse.

13 Dom over vor Maade at lede A. D. H. F. paa som ogsaa at modtage Raad og Anvisninger Foreningen vedrørende, beder vi Dem saa fremt De maatte føle Dem opfordret dertil om velvilligst at meddele os Resultatet af Deres Overvejelser. Fremgangen i 1912 Indtægten er steget fra 6462 Kr. 30 Øre til 7197 Kr. 80 Øre, altsaa 11,1 pct. Antallet af Medlemmer (og andre Aarsbidragydere) er vokset fra 737 til 940, altsaa 12,8 pct. Af de indgaaede Ansøgninger har 69 pct. kunnet bevilges (65 pct. i 1911). Overenskomst er 1906 afsluttet med De samvirkende Menighedsplejer" i København, i Følge hvilken disse virker for A. D. H. F.s Fremgang og bistaar den med Oplysninger og Undersøgelse mod at have samme Ret som Foreningens Medlemmer til at indgive Ansøgning. Vedtægter 1 Almindelig dansk Hjælpe-Forening er stiftet 21. April 1906 med det Formaal ligesom andre kristelige Foreninger indenfor deres forskellige Omraader i Lydighed mod Guds Ord 1) at komme trængende og nødlidende Medmennesker til Hjælp og

14 2) gennem Broderkærlighedens praktiske Udøvelse samtidig at berede Vej for Kristus hos dem, der er imod ham* samt at tjene dem til Bestyrkelse i Troen, der er med ham**. 2 Foreningens Hovedopgave er at opsøge og efter Evne afhjælpe den skjulte Nød (jfr. 3). Saavidt Midlerne rækker, hjælpes iøvrigt enhver, der er kommen i virkelig Nød, uanset Alder, Stilling og Livsanskuelse***. 3 Hjælpen ydes midlertidig og i Form af en passende Pengegave sendt pr. Post. Laan ydes ikke. Forud for Gaven sendes en Skrivelse, hvori meddeles, at Gaven gives i Jesu Navn og for Jesu Skyld, idet der henvises til vedkommende Steder i Guds Ord****. Naar Ansøgeren ( 4) anser det formaalstjenligt, vedlægges et Eksemplar af det ny Testamente og en kort Vejledning*****. ( 9). * 1. Kor. 10, 33. ** Gal. 6, 10. *** d. v. s. hjælpes til Selvhjælp, saavidt Alder og Helbred tillader det (2. Thess. 3, 10). **** 5. Mos. 15, 7 11; Matt. 5, 42 og 44; 25 40; Luk. 10, 30 37; Ap. Gern. 20, 35; 2. Kor. 9, 7; Jak. 2, ***** Foreningen tilstræber at øve human Godgørenhed 6

15 Skrivelsen affattes i Reglen saaledes: Alm. Dansk Hjælpe-Forening er en Kreds af troende Mennesker, der ligesom andre Kredse indenfor deres forskellige Omraader gerne, saa vidt Evnen rækker, vilde følge i Hans Spor, som»drog omkring og gjorde vel imod alle«. Da vi har Grund til at tro, at De vilde være glad for en lille Hjælp, er det os derfor en Glæde at kunne sende Dem Kr. Maatte dette Beløb virkelig blive Dem til lidt Hjælp og Opmuntring! Vi ønsker kun at gaa Bud for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, og det er Ham, vi gerne vilde have Mennesker til at tænke paa, ikke paa os. Af samme Grund beder vi Dem om ikke at sende os Tak under nogen som helst Form; men føler De Trang til Tak, da henvend Dem til Ham og bed Ham velsigne A. D. H. F. Beløbet sendes Dem pr. Post. En Kreds af Venner" Naar Omstændighederne gør det ønskeligt, kan der ydes en regelmæssig Understøttelse i længere Tid, hvis der dertil gennem fortrolig Henvendelse fra Foreningens Side kan opnaas tilstrækkelige Tilskud fra andre (Velgørenhedsinstitutioner eller Private), og man tør gaa ud fra, at Vedkommende i Forbindelse med Mission paa en saa diskret Maade som muligt, eventuelt efter Samraad og ved Samvirken med de andre godgørende Institutioner. 7

16 intet har imod at hjælpes ad denne Vej. I saadanne Tilfælde tilføjes i ovennævnte Skrivelse: Vi haaber ogsaa senere at kunne hjælpe Dem lidt." 4 Der kan kun ansøges af Medlemmerne (og andre Aarsbidragydere) for de nødlidende, og uden disses Vidende, samt efter personlig Undersøgelse i Hjemmet. Hjælp ydes dog først, efter at Bestyrelsen enten ved et af sine Medlemmer eller ad anden Vej eventuelt gennem Menighedsplejen ( 9) har forvisset sig om, at der er virkelig Nød til Stede. Til Ansøgningens Udfærdigelse anvendes Foreningens Ansøgningsblanket, der udfyldes saa fuldstændig, som Omstændighederne tillader. Ansøgning fra den nødlidende selv tages ikke i Betragtning. 5 Foreningens Midler tilvejebringes dels ved Medlemmernes Kontingent ( 6), dels ved andre Bidrag og Gaver. Størrelsen af den enkeltes Kontingent eller andet Bidrag offentliggøres ikke % ( 8). 6 Da Foreningen som anført i den i 3 citerede Skrivelse er en Kreds af troende Mennesker, kan * Matt. 6,

17 enhver, Mand eller Kvinde, der regner sig som troende, blive Medlem af Foreningen mod at erlægge Medlemskontingentet. Dettes Størrelse er frivillig dog ikke under 2 Kr. aarlig. Udmeldelse sker skriftlig til Kontoret. 7 Foreningens Bestyrelse (Hovedbestyrelsen) bestå ar af mindst 5 Medlemmer, af hvilke det ene er Foreningens Formand. Bestyrelsen, der efter Behov supplerer sig selv, virker for Foreningens Fremgang, bedømmer de indkomne Ansøgninger og træffer Afgørelse i Sagerne. Den samles mindst to Gange aarlig til Raadslagning om Foreningens Anliggender. løvrigt bestemmer den selv sin Forretningsorden, dog saaledes at denne bliver saa billig som mulig. Ved Afstemningen gælder Formandens Stemme dobbelt, naar Antallet af de stemmeafgivende Bestyrelsesmedlemmer (inkl. Formanden) er lige. Medlemmernes Arbejde er ulønnet. Ved den daglige Ekspedition kan ethvert af Bestyrelsesmedlemmerne underskrive paa Foreningens Vegne. Ved Paatagelse af Forpligtelser eller i Forhold overfor det offentlige skal Formanden, Kassereren og et af de øvrige Bestyrelsesmedlemmer underskrive paa Foreningens Vegne. Naar Forholdene kræver det, overdrager Bestyrelsen en Del af sin Myndighed til Lokalbestyrelser 9

18 hver paa mindst 3 Medlemmer, hvoraf det ene er Lokalbestyrelsens Formand. 8 En Gang aarlig udsender Bestyrelsen til Medlemmer og Bidragydere Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Kalenderaar, ledsaget af en Fortegnelse over Medlemmernes og Bidragydernes Navne (event. Mærke). Regnskabet skal være godkendt af mindst 2 Revisorer. Denne Beretning, som kan offentliggøres, ledsages af et særskilt Tillæg (Nøgle) med Angivelse af de enkeltes Kontingent eller Bidrag, saa at alle Vedkommende kan føre Kontrol med Størrelsen og Anvendelsen af den indkomne Sum. Dette Tillæg maa ikke offentliggøres ( 5). løvrigt aflægger Kassereren revideret Kvartalsregnskab for Bestyrelsen. 9 Foreningen tilstræber at supplere de andre Velgørenhedsinstitutioner, særlig dem paa kristelig Grund (herunder Menighedsplejen). Dels af denne Aarsag og dels for sikrest at finde dem, der fortrinsvis bør hjælpes ( 2), samvirker Foreningen med disse Institutioner i det Omfang og paa den Maade, som Bestyrelsen finder mest formaalstjenligt. % se Side 6 10

19 Regler (reviderede 1912) a. Indgaaede Ansøgninger bedømmes hver 14.Dag. b. Dersom der ved en»pensionist«s Død ikke resterer over 20 Kr. af forud indbetalte Særbidrag, vil dette Restbeløb ikke blive refunderet Bidragyderne, men det inddrages som almindeligt Bidrag. c. En indstillet, som har faaet Hjælp fra Københavns Understøttelsesforening, vil igen blive henvist til denne Forening. d. Tilstaaede Beløb udbetales i en Maaneds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). e. I Tiden Juni August tilstaas ikke nogen Hjælp. f. En Ansøgning skal være anbefalet af mindst én bekendt Personlighed (foruden Ansøgeren). g. For overhovedet at komme i Betragtning vil det være nødvendigt, at den indstillede har sit Indbo brandforsikret. h.»reservefondet«anvendes til Udligning af de uundgaaelige Svingninger i Ind- og Udbetalingerne. Renterne lægges til Fondet, indtil dette har naaet 1000 Kr. i. Foreningen modtager gærne testamentariske Gaver.

20 G- > CD?h- tr p KN CfQ O r-h c <TD 5" cra CD rh-" -i 3-05? 71 < J P 3 P Q.' 3 CL <1 c 3 Cl 3 CD W Cd O TO 3 ~ - L.3 S W O TO CfQ 3 W al ~. P CfQ 3 CTQ B a, $ 5Q CD Q- Kj ^ <TD S CT5 «-l P 3 c p O > * ' CO O O w CD CD CfQ 3 P cr rd æ o c- - s 2- ^ Cl h ~' S ^ 5* 52 c/q ro CD 3 > CD CfQ O) CD 3 "-1 c/l CD w HT. Q " i-*- to "2 TO "! S' CL _ i TO 1 CfQ O p td r-l 3- CD p OS. CTQ. 2, O a TO CÆ cra s tr TO S" g < 3 CD CL CL <D a si s a i p ^r 1 - c^, CO ^ ~ CD Hj 2 '""S o a* KN 0 tr CD S- p < 3 CL CD CO o Is3 W CD W CD t-s < CD >-+s O cl CD CD CL CD o CD O er»-i o Ci CO V <1 O CO OD C7t ^3 O CO tr - td CD CD CD & P 3 O CD S '-i O 2. 5" P CD -^5 CfQ CfQ #»-+5 Q 5' S S CL CD r^» CD p* CO r-t" 3 P CD w CD 3 > C«CL CD. CD < H-" CD O w 3 CL C i-i TO CL TO V? -J I i -j H CO i. c <i oo ~J CO H- 1 O o Cn X ^ >V > W >-! o o P o 3 P B f ^ w "> 3 5. M ST 2 p-f ^ h I O n 2 >-i il f < 3: CJQ TO <r!. HH I 3 S B S* TO o «O P CfQ o H 3 <2 P cra i-< TO OS CO CO CO CO Cn os i-i i > a o oi h m IO er 1 lo CO h- W O C3 a CO is b s (X r u ir m H 86 5?» M Ci tn Cn CO -J O C Ol CD O rf* O O O 00 O O ^ is 12

21 F»i'klarlng til Regnskabet Grunden til den forholdsvis store Driftsudgift er: at Pengeforsendelse og -Opkrævning i Reglen maa ske pr. Post, fordi Foreningens Virkefelt strækker sig over hele Landet (ogsaa nogen Opkrævning i Udlandet), at Indtægten er indgaaet i 1160 forskellige Portioner, at der bl. a. er udsendt 667 Skrivelser, største Delen (med betalt Brevkortsvar) til Personer, som antoges at ville vise Sagen Forstaaelse. Af den opførte Beholdning pr. 31. Decbr.: Kr. 362,58 stammer Kr. 295 fra forudbetalte Særbidrag. 13

22 Ansøgninger bevilgede i 1912 Ans Nr Postdistrikt Kr Ans Nr Postdistrikt Kr 3 Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn. N Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Frederiksberg Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Dragør Frederiksberg Kbhvn. N Hellerup Kbhvn Kbhvn. N Bogense Sundby Frederiksberg Holbæk Marstal Kbhvn. K Kbhvn. K Skotterup Kbhvn Kbhvn Kbhvn. L Frederiksberg Odense Esbjerg Kbhvn. N Kbhvn. V Frederiksberg Frederiksberg Kbhvn. V Kbhvn. L Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Farum Kbhvn. N Kbhvn. N Finderup 27, Kbhvn. N Kbhvn. N Kbhvn. B Kbhvn. N Kbhvn. N Kbhvn. N Kbhvn. N Sundby Kbhvn Valby Kbhvn. Str Odense Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn. K Kbhvn. K Odense Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. N

23 MEDIÆMSFORTEGNEIiSE 1912 De Medlemmer, hvis Navn er sat med fremhævet Skrift, er lokale Tillidsmænd Medlemmer og Bidragydere, der er indmeldt i Januar Kvartal 1913, er dog ogsaa opført her De enkeltes Bidrag oplyses kun ved en særskilt Nøgle til denne Fortegnelse. I Henhold til Vedtægternes 8 udleveres Nøglen kun til Medlemmer og andre Bidragydere * Nr Bestyrelsen 1 Walsøe, C, E; Telegrafingeniør, Blegdamsvej 4, Kbhvn. N. Statstlf Formand 2 Hjorth, Chr; Sognepræst, Østrup pr. Otterup. Tlf. Otterup 71 Sekretær 0 Kjær, Vald; Grosserer, Baunegaardsvej 20, Gentofte (Fratraadt 31. Decbr. 1912). 3 Krarup, H; Enkefrue, østerbrogad 92, Kbhvn. 0 4 Staffeldt, C; Overretssagfører, Nørrebrogade 16, Kbhvn. N Tlf Engelhardt, V; Afdelingschef, Rosenørns Allé 1. Tlf. Nora Hovedkasserer. Gøricke> A; Justitsraad, Schlegels Allé 7, Kbhvn. Colding; Direktør, Langgade. Valby "} Revisorer & Schmidt, N. Chr; GI. Strand 36, Foreningens raadgivendelæge 9 Adeler; Ekspeditionssekretær, Baron, København. 10 Agerbo, P; Missionær,.Vordingborg 11 Andersen; Frue, Kbhvn Agerschou, Henny; Frøken, Kbhvn. N 13 Agger, St; Købmand, Struer 14 Aggerholm, J. P; Bankdirektør, Holstebro 15 Agier, Agnete; Frøken, Lyngby 16 Ahnfeldt Olga; Stiftamtmandinde, Kbhvn. Str 17 Albertøen; Undergartner, Bregentved, Haslev 18 Albrechtsen, H. P; Kirkebetjent, Kbhvn. N 19 Ammentorp, Inger; Frøken, Kbhvn. V 20 Ammitzbøll, I; Sognepræst, 0. Vedby, Langaa 21 Ammundsen, J; Provst, Klovborg 22 Andersen, H. A; Assistent, Charlottenlund 23 Axel; Boghandler, Kbhvn. N 24 Enkefrue, Kbhvn. 0 15

24 Nr 25 Andersen, A; Frøken, Kbhvn. N 26 Margrethe; Nykøbing F 27 H. J. P; Kasserer, Aalborg 28 Yald; Klokker, Kbhvn. Y 29 Severin; Skomagermester, Ørum pr. Eamten 30 A. A; Lærer, Asaa 31 L. O; Mejeribestyrer, Frørup 32 Morten; Smed, Jersore pr. Bogense 33 Chr; Sognepræst, Glud pr. Horsens 34 R; Sognepræst, Stadil pr. Tim 35 J; Sygeplejerske, Kbhvn O. 0; Sognemissionær, Ordrap, Charlottenlund 37 Axelsen, Marius; Købmand, Frederikshavn 38 Bach, Niels; Brugsuddeler, Finderup pr. Bækkelund 39 Fr. V; Lærer, Falsted pr. Stensgaard 40 Bache, H; Professor, Kbhvn. Y 41 Balslev, L. C; Præst, Nysøgaard pr. Hillerød 42 Th; Sognepræst, Tiset pr. Hørning 43 Baltsersen, Kr; Lærer, Ollerup pr. Yesterskerninge 44 Bang, August; Boghandler, Kbhvn. Y 45 H. O; Forvalter, Willestrup pr. Arden 46 Fr; Forpagter, Holtet pr. Flauenskjold 47 Yilh; Købmand, Nykøbing M 48 Im; Sognepræst, Vivild pr. Allingaabro 49 Fr; Sparekassedirektør, Nykøbing M 50 Barner, S; Kammerherre, Kbhvn Y 51 Bartholdy; Sognepræst, Seest pr. Kolding 52 Bauman, H; Frøken, Juelsberg, Nyborg 53 Bayer, Chr; Revisor, Kbhvn Beck, Gine; Enkefrue, Kbhvn A; Præst, Kbhvn. N 56 Tømrermester, Bagsværd 57 Ohr; Sognepræst, Kollerup pr. Fjerritslev 58 Becker, A. H; Præst, Korsør 59 F; Enkefrue, Kbhvn. N 60 Bendix, Anna; Frøken, Kbhvn Bentsen, E; Frøken, Kbhvn Bentzen, F. Y. L; Overretssagfører, Kbhvn. K 63 O. Soph; Yinhandler. Kbhvn. N 64 Benzon, P. E; Sognepræst, Galten pr. Hadsten 65 Berg, Marie; Enkefrue, Kbhvn. F 66 Bergenhammer, H; Sognepræst, Høien pr. Yejle 67 Berggreen, C. R; Sognepræst, Dreslette pr. Flemløse 68 Berglund, Malvina; Porcellænshandlerske, Kbhvn. N

25 Nr 69 Bergstrøm, Laura; Enkefrue, Kbhvn. Valby 70 Bernhoft, E; Enkefrue, Kbhvn Berthelsen, A; Frue, Nislefgaard pr. Otterup 72 C; Grosserer, Aarhus 73 Beyer, Petrus; Læge, Kbhvn. K 74 Birke, A; Sognepræst, Terslev pr. Haslev 75 Birkedal-Barfod; Sognepræst, Gjelsted 76 Bisgaard; Sognepræst, Poulsker pr. Bodilsker 77 Bjarnov, Mathilde; Frøken, Kbhvn. Str 78 Bjerg, A. K; Frøken, Lyngby 79 Bjerre, Hedevig; Husbestyrerinde, Odense 80 Blicher, M; Kommunelærerinde, Kbhvn Boeck, P; Præst, Dejbjerg pr. Skjern 82 Bollerup, J. P; Provst, Hylke 83 Bonde, Jørgen; Købmand, Falsted pr. Stensgaard 84 Bork, G; Skolebestyrer, Hellerup 85 Borring; Sognepræst, Bariøse pr. Assens 86 Borthig, H; Enkefrue, Kbhvn. Str 87 Boserup, Else; Frøken, Kbhvn. N 88 Brandstrup; Arkitekt, Charlottenlund 89 Brandt; Oberstinde, Hellerup 90 A. W; Provst, Væggerløse 91 Brasen; Sognepræst, Humble 52 Brendstrup; Apotheker, Kbhvn. K 93 Brix, H; Sognepræst, Engum pr. Daugaard 94 0; Sognepræst, Jydstrup pr. Ringsted 95 J; Provst, Skjødstrup pr. Løgten 96 Bruhn, Eieper; Bogholder, Kbhvn. K 97 Brun, 0; Forpagter. Krogerup pr. Humlebæk 98 Brnun, Louise; Missionær, Kbhvn. K 99 Brunniche, Sophie; Etatsraadinde, Kbhvn. K 100 Bråuner, Anna; Sygeplejerske, Kbhvn. K 101 Buchhave; Fotograf, Hellerup 102 Bårenholdt, Bolette; Udsælgerske, Valløby pr. Vallø 103 Bulow; Generalinde, Helsingør 104 A; Sognepræst, Tuge pr. Hinnerup 105 W; Sognepræst, Gødvad pr. Silkeborg 106 A; Sognepræst, Hou 107 Biittner, Ohr; Distriktslæge, Mariager 108 Bøgh, Math. P; Grosserer, Kbhvn. V 109 Carlberg, Hanna; Frøken, Stockholm 110 Carstensen, Hemming; Sognepræst, Hesselager 111 Casse, M; Frue, Kbhvn. V 112 Cederfeld de Simonsen ; Kammerherre, Kbhvn. K

26 Nr 113 Christensen, A: cand. phil; Valby 114 P; Købmand. Langaa 115 S; Kommunelærerinde, Kbhvn. K 116 J. M; Smedemester, Tistrup 117 Carl; Sognepræst, Vive pr. Hadsund 118 Clausen, E; Proprietær, Knudstrupgaard, Horslunde 119 "Vig-go; Sognepræst, Ollerup pr. Vester Skerninge 120 Clemensen, F; Frue, Nyborg 121 Clemmensen, Karen; Frue, Kbbbn Colding, S; Apoteker, Hellerup 123 Direktør, Kbhvn, B 124 Collin, V; Frue, Kbhvn. N 125 Cridland, M; Frøken, Kbhvn. Valby 12o Dalhoff, Nic; Præst, Kbhvn. F 127 Degenkolv, O; Sognepræst, Moseby pr. Horbelev 128 Degn, S. S; Kbhvn. Hellerup 129 DTeyer, J; Frue, Juelsberg, Nyborg 130 Elisabeth; Etatsraadinde, Kbhvn. V 131 Dyrjund, Thora; Frøken, Hørsholm 132 Ulla; Frøken, Hørsholm 133 Ebbesen, V. T; Partikulier, Ordrup, Charlottenlund 134 F. J; Sognepræst, Heinsvig pr. Grindsted 135 Edslev, L; 0. Assels pr. Nykøbing F 136 Eller, Paul; Sognepræst, N. Vium pr. Troldhede 137 Elmquist, A. G; Sognepræst, Sanderum pr. Odense 138»En«139 Engelhardt, P; Frue, Kbhvn. V 140 Engelsted, G; Sognepræst, Ove pr. Hobro 141 Engelstoft, F; Sognepræst, Vesterborg pr. Nakskov 142 Enksen, A; Frøken, Kbhvn. K 143 Erichsen, H. M; Sognepræst, Brændekilde, Holmstrup 144 M; Plejemoder, Jægerspris 145 Eriksen; Frøken, Kbhvn. N 146 Faaborg, Ellen; Institutbestyrerinde, Kbhvn. N 147 Fenger; Enkefrue, Kbhvn Fenneberg, Hans; Bagermester, Vejle 149 Fensmark, H; Sognepræst, Horslunde 150 Fibiger, A; Sognepræst, Kbhvn. V 151 Fischer, J. F; Overlæge, Kbhvn. K 152 Fjord, Marie; Frøken, Kbhvn. V 153 Fleischer, Helge; Frue, Kbhvn Foersom; Frøken, Kbhvn.ø

27 Nr 155 Fogh, Ida; Hellerup 156 Camilla Kali; Kbhvn. K 157 Laura; Frue, Kbhvn. K 158 Fontenay; Præst, Skibslev pr. Rudkøbing 159 Frandsen, H; Sognepræst, Frørup 160 Frederiksen, I. M; Stationsforstander, Børkop 161 Freuchen, P. A; Tyrsted pr. Horsens 162 Friis, Y; Frue, Kbhvn. N 163 B; Overretsassessor, Viborg 164 Oscar; Sognepræst, Munkebjergby 165 Frimodt, H; Adjunkt, Sorø 166 Frøhlich, Olga; Frøken, Kbhvn Ida; Lærerinde, Helsinge 168 Fugl, Chr; Gaardejer, 0. Nordlunde pr. Nakskov 169 Funch, Constance; Enkefrue, Kbhvn. Y 170 Gad, Eegnar; Ingeniør, Odense 171 Aage; Sognepræst, Karlebo pr. Hørsholm 172 Galthen, M; Frue, Juelsberg, Nyborg 173 Galsgaard, A; Proprietær, Lille Kjøbelev pr. Nakskov 174 Garde, M; Frøken, Kbhvn. F 175 A, T; Sognepræst, Fuglse pr. Holeby 176 Gehrke, Hulda; Dameskræderinde, Kbhvn. N 177 Lydia; Frøken, Kbhvn. N 178 Geill, Henrik; Skrædermester, Kbhvn. K 179 Gemzøe, K; Sognepræst, Ferslev pr. Skibby 180 Gjellerup, Margr; Kommunelærerinde, Kbhvn. V 181 Gjerding, I; og Hustru, Allesø pr. Odense 182 Gjerum, Christine; Frue, Kbhvn. N 183 Gjørup, Y; Apoteker, Herning 184 Gotfredsen; Præst, Nykøbing F 185 Gottlieb, Fr; Sognepræst, Klinte pr. Bogense 186 Gottechalck, Laura; Frue,G en tofte 187 Gottschalck-Hansen; Sognepræst, Kbhvn. N 188 Grauslund, N. J. K; Mejeribestyrer, Sanderum, Odense 189 Grothe, L. P. L; Sognepræst, Vetterslev 190 Grunfeld, Rolf; Sognepræst, Amborg pr. Herning 191 Grøn, K; Præst, Jelstrup pr. Hjørring 192 Grønbech, Yilheimine; Enkefrue, Kbhvn. K 193 Grønbeck, H; Bagermester, Hillerød 194 G. I 195 Haas, Betty; Frøken, Kolding 196 Haase, W. M; Sognepræst, Kousted pr. Bjerregrav 197 Hagemeister, Louise; Frue, Kbhvn, V

28 Nr 198 Halberg; Kommunelærerinde, Kbhvn. F 199 Hald, H; Forretningsfører, Justitsraad, Aalborg 200 Hall, H. J; Sognepræst, Eemsø pr. Grenaa 201 Hammershaimb, H; Overretssagfører, Aalborg 202 Hansen, Emil; Bentier, Kbhvn. N 203 F; Telegrafformand, Banders 204 Agent, Kbhvn. N 205 Alf; Glarmester, Kbhvn. Y 206 C; Modehandler, Kbbvn. Y 207 L; Frue, Odense 208 Josephine; Frøken, Kbbvn. 209 Jørgen; cand. jur; Holte 210 Ludvig; Nordrup Nordskov, Munkebjergby 211 Manufakturhandler, Kbhvn. L 212 Yaldemar; Bogholder, Kbhvn. Y 213 H. C; Missionær, Kbhvn R. F; Konferensraad, Jyderup 215 N; Fabrikejer, Kbhvn. N 216 O. F; Sognepræst, Andst 217 N. C; Sognepræst, Brænderup pr. Ejby 218 H. OST; Sognepræst, Kbhvn, Y 219 Dora; Sygeplejerske, Kbhvn. K 220 Frue, Kbhvn. Y 221 Oluf; Overintendant, Kbhvn Asger; Reservelæge, Silkeborg 223 Harboe, Fr; Sognepræst, Sorterup, Slagelse 224 Harild, H. B; Avlsbruger, Nexø 225 Haseing, C; Kommunelærerinde, Kbhvn. K 226 Hauerslev, J; Fotograf, Kbhvn. N 227 Hausgaard Borregaard; Sognepræst, Oddenee, Jebjerg 228 Haunstrup, A; Arkitekt, Kbhvn. F 229 Haunstrup-Clemmensen; Trikotagehandler, Kbhvn. N 230 Heide; Frøken, Kbhvn. K 231 Helms, P. G; Provst, Borris 232 Henningsen; Frøken, Kbhvn Henrichsen, O; Overtelegrafbestyrer, Kbhvn. N 234 Henze, Brødr; Fabrikanter, Kbhvn. L 235 Hernø; Klokker, Kbhvn. N 236 Herreborg, Anna; Forstanderinde, Hellerup 237 Hertz, Y; Provst, Finderup pr. Høng 238 I. M; Skolebestyrer, Hellerup 239 Heskjær, H; Sognepræst, Fuglebjerg 240 Hasselberg, E; Frøken, Kbhvn. F 241 Hildebrandt, Laura; Enkefrue, Kbhvn. K 242 Himmelstrup, O; Mejerist, Kbhvn. 0

29 Nr 243 Henrichsen, M; Frøken, Kbhvn Henriksen, Chr; Præst, Kbhvn. K 245 Hjorth, Ellen; Frue, Østrup pr. Otterup 246 G; Bankdirektør, Odense 247 A; Frue, Odense 248 P; Frøken, Kbhvn K 249 I; Klokker, Kbhvn. N 250 Hoff, Johs; Læge, Skagen 251 Hoffmeyer; Stiftsprovst, Kbhvn. F 252 Holck, E; Enkefrue, Kbhvn. V 253 Holm, Uno Rieper; Købmand, Hellerup 254 Ida Rieper; Frue, Hellerup 255 Holst, Ida; Frøken, Skolebestyrerinde, Svendborg 256 Holsting, A; Kbhvn. N 257 Hoyer, Clara; Frue, Kbhvn. B 258 Hviid, H. N; Grosserer, Kbhvn. K 259 Hygom, Fr; Læge, Kbhvn. N 260 Hyller, A; Frue, Kbhvn. Y 261 Høfler, A; Enkefrue, Obbekjær pr. Kibe 262 Else; Frøken, Kbhvn. K 263 Høst, Chr; Manufakturhandler, Nykøbing F 264 Høyrup, Axel; Sognepræst, Allinge 265 Carl; Sognepræst, Yoer pr. Præstbro 266 Ingerslev; Læge, Frederikshavn 267 Iversen, H; Frue, Kbhvn. K 268 I + Y S Jacobsen, Anton; Kontorchef, Kbhvn. K 270 Hedvig; Dameskræderinde, Kbhvn. N 271 Jarnøe, Gudrun; Frøken, Kbhvn. K 272 Jensen, L; Frøken, Kbhvn. N 273 L; Frue, Kbhvn. N 274 Ad; Fuldmægtig, Kbhvn. F 275 P; Gaardejer, Outrup pr. Sporup 276 Søren; Gaardejer, Somb pr. Hvidbjerg 277 Fru Registrator, Hellerup 278 S; Grosserer, Kbhvn. N 279 Chr; Skræder, Dollerup pr. Skelhøje St 280 H. Y; Fisker, Bisserup pr. Rude 281 Dannemand; Sognepræst, Ho pr. Oksbøl 282 A; Sognepræst, Slemminge pr. Saxkjøbing 283 A; Provst, Magleby pr. Humble 284 Anna Marie; Diakonisse, Aarhus 285 Ferd; Sognepræst, Søllerød, Holt

30 Nr 286 Jensen, Niels; Ravnstrup 28? Wald; Direktør, Kbhvn Louis; Frue, Kbhvn V 289 A; Vogn-og-Beslagsmed, Horne pr. Tistrup 290 Søren; Gaarde jer, Finderup pr. Bækkelund 291 C; Uddeler, Næsby pr. Slagelse 292 O. G. A; Klokker, Kbhvn. Str 293 O. P; Gaardejer, Tornegaard pr. Lobbæk 294 Jespersen, J; Proprietær, Velletnsgaard, Bønne 295 Sognepræst, Haagarup pr. Højrup 296 Ottilia; Kommandørinde, Kbhvn Jessen, Hilleborg v; Frøken, Kbbvn. K 298 Fr. v; Kammerjunkerinde, Kbbvn. Y 299 O; cand. theol; Silkeborg 300 Johansen; Læge, Vejle 301 Juel; Hofjægermesterinde, Meilgaard, Tranebuse 302 Juhl, Frue, Kolding 303 A; Sognepræst, V. Tørslev pr. Mariager 304 Juul, Mathilde; Musiklærerinde, Kbhvn. K 305 Jørgensen, A. Th; Lic. theol; Kbhvn. K 306 Th; Sognepræst, Udby pr. Lundby 307 G; Krigsassessor, Kbhvn Anders; Gaardejer, Haarslev pr. Aarup 309 Ebba; Frøken, Kbhvn. N 310 Asta; Frue, Kbhvn. B 311 Jørgen; Parcellist, Lundby 312 F; Frue, Kbhvn. V 313 Ingeborg; Lærerinde, Strandskov, Hjulby 314 J. C; Læge, Assens 315 J /Sognepræst, Aalbæk pr. Skive 316 Kaae, Alfred; Sognepræst, Tikøb pr. Fredensborg 317 Kaas; Gaardejer, Bridsensgaard pr. Allinge 318 Kabell, Fanny; Frue, Marienlyst, Aarhus 319 Kaikar, Kr; Præst, Kbhvn. C 320 Kampmann, Th; Sognepræst, Taulov 321 Chr.'J; Grosserer, Kbhvn. K 322 Kastrup, A; Sognepræst, Ørsløv pr. Slagelse 323 Kellerup, Chr; Gaardejer, Agerskov pr. Eavnstrup 324 Kemp; Stiftsprovst, Nykøbing F 325 Kirketerp; Enkefrue, Bønne 326 Kinch, Georg; Sognepræst, Skovsgaard 327 Kiærskou, G; Sognepræst, Daugbjerg pr. Sparkjær 328 Kiellerup, Adelaide; Frøken, Kbhvn. N 329 Kjellerup, Sophie; Frue, Kbhvn. V

31 JSir 330 Kjær, Holger; Fabrikant, Grentofte 331 Villy; Frue, Gentofte 332 Yald; Grosserer, Gentofte 333 Harald; Grosserer, Gentofte 334 Erik; Tømmerhandler, Gentofte 335 Vilhelm; Vinkyper, Gentofte 336 Frue, Kbhvn M; Rentier, Kbhvn Klingberg; Frøken, Kbhbn. V 339 Klit, F; Prokurist, Kbhvn. V 340 Knudsen. K; Frue, Vadsby pr. Hedehusene 341 C; Kommunelærerinde. Kbhvn. V 342 I. P; Købmand, Frederikshavn 343 A. M; Handelsrejsende, Kbhvn. If 344 Knuth, J; Grevinde, Liljendal, Mern 345 Koch, Margrethe; Husbestyrerinde, Kbhvn Telefoningeniør. Odense 347 Kofoed, I; Arkitekt, Kbhvn. K 348 Kold, Vilh; Sognepræst, Kbhvn. N 349 Krag, C; Sognepræst, Bjerring pr. Bjerringbro 350 Kragh, M; Enkefrue. Fredensborg 351 E; Sognepræst, Drejø pr. Svendborg 352 Krarup, Amalie; Frøken, Kbhvn. K 353 Elise; Lærerinde, Kbhvn. K 354 Johanne; Enkefrue, Kbhvn V; Højesteretsassessor, Kbhvn. F 356 C. E; Manufakturhandler, Kbhvn Krause; Frøken, Kolding 358 Krenchel, C. H; Frøken, Kbhvn, N 359 Kring, Th; Gaardejer, Børkop 360 Kristensen, H. V; Sognepræst, Sum pr. Ribe 361 Krog-Meyer, G; Sognepræst, Vigerslev pr. Ringsted 362 Kruse Jensen, S; Fiskehandler, Kbhvn. K 363 Kiihl, J. V; Læge, Kbhvn. V 364 La Cour, Ghr. B; cand. jur; Kbhvn. K 365 Lage, Louise; Frue, Kbhvn. V 366 Lange, Lorentze; Frøken, Kbhvn. K 367 P; Sognepræst, Odense 368 Langhoff, Agnes; Frøken, Kbhvn Lanzer, J. G; Sognepræst, Fausing pr. Allingaabro 379 Larsen, Fr; Husejer, Kbhvn. V 371 ~ L; Forpagter, Lundegaard pr. Aarslev 372 ~~ Dorotea; Lægeboligen, Hadsten 373 Alfred; Harrested pr. Sludstrup

32 Nr 374 Larsen, Rasmus; Jordbruger, Jersore pr. Bogense 375 Chr; Generalagent, Aarhus 376 H. L; Provst, Thorsager 377 F; Glassliber, Kbhvn. K 378 K. K; Sognepræst, Yilsted, Løgstør 379 Lassen; fhv. Distriktslæge, Hellerup 380 Jul; Professor, Kbhvn. K 381 J. A; Apotheker, Fjerritslev 382 N. A; Kaptajn, Aarhus 383 A; Provst, Vejlø pr. Næstved 384 H. C; Murer, Kværkeby 385 Lauridsen, Peder; Sognepræst, Gjerlev 386 Laursen, A; Gaarde jer, Bøgely pr. Stouby 387 I. P; Konsul, Ringkøbing 388 Lawaetz, O; Proprietær, Eefnæsgaard pr. Kallundborg 389 Levinsen; Kontorchef, Hellerup 390 Lihme, Dorthea; Frue, Kbhvn. Y 391 Lind, Ellen; Frøken, Kbhvn. K 392 I; Assistent, Kbhvn. V 393 H. D; Sognepræst, Skalby pr. Herlufmagle 394 Mads; Sekretær, Østerlind pr. Herløv 395 Lindegaard, E; Sognepræst, Hjadstrup pr. Kappendrup 395 Lindhardt; Gartner, Middelfart 397 Linstow, Lissie; Frøken, Kbhvn. K 398 Johannes; Bankassistent, Kbhvn. K 399 Lorenzen, A. M; Sæbemester, Kbhvn. V 400 Anna; Frue, Kbhvn. V 401 Marie; Frøken, Kbhvn. Y 402 Ingeborg; Frøken, Kbhvn. N 403 Meta; Frøken, Kbhvn. N 404 Lund, Amalie; Enkefrue, Hellerup 405 Jutta; Enkefrue, Kbhvn. Y 406 J; Frue, Kbhvn. N 407 Lundsgaard; Præst, Kbhvn Luders, I; Frue, Kbhvn. V 409 Løppenthin, Aage; Kbhvn. F 410 Madsen, A; Frue, Glostrup 411 P; Gaardejer, Semb pr. Hvidbjerg 412 A; Lærerinde, Wissenbjerg, Skalbjerg 413 Mackeprang, Betty; Frøken, Nyborg 414 Madsen, N; Banearbejder, Gjelsted 415 Carl; Jordbruger, Jersore pr. Bogense 416 C; Grosserer, Charlottenlund 417 N; Galanterihandler, Kbhvn. N

33 Nr 418 Madsen, J; Præst, Egtved 419 M. C; Sognepræst, Næsberg pr. Løgstør 420 0; Sognepræst, Gjern 421 Malmstrøm; Frøken, Kbhvn. N" 422 Marie Louise 423 Mathiesen; Sognepræst, Reerslev pr. Hedehusene 424. E; Enkefrue, Aarslev 425 Matz, I; Fuldmægtig, Kbhvn. K 426 Matzen, A; Klokker, Kbhvn. L 427 Mau-Hansen, E; Kommunelærer, Kbhvn. K 428 Melson, Doris; Frue, Kbhvn Messerschmidt; Garver, Valby 430 Meulengracht; Provst, Ønslev pr. Eskildstrup 431 Meyling; Præst, Kbhvn. V 432 Middelboe, S; Partikulier, Kbhvn Mielcke, S; Frøken, Hellerup 434 Moe, 0; Sognepræst, Skanderup pr. Lunderskov 435 Mogensen, M; Koneulinde, Klampenborg 436 Mohr, Amalie; Viceinspektrice, Kbhvn. L 437 Moltke, J; Greve, Kbhvn. K 428 Th; Komtesse, Skolebestyrerinde, Kbhvn Momme; Sognepræst, Utterslev pr. Korslunde 440 Mortensen; Bogholder, Kbhvn. F 441 M; Klokker, Kbhvn Chr; Skræder, Jersore pr. Bogense 443 Munck-Poulsen, J; Lærer, Søndre Vorupør pr. Sjørring 444 Munkebo, N. K; Sognepræst, Horbelev pr. Stubbekøbing 445 Mygind, E. M; Frue. Karrebæk, Karrebæksminde 446 K. D; Kunstmaler, Odense 447 Th; Provst, Karrebæk pr. Karrebæksminde 448 Muller, Poul; Præst, Kbhvn. V 449 Malta; Sognepræst, Bjerreby, Svendborg 450 Y; Bankdirektør, Skive 451 Miiltoft; Missionær, Kbhvn. K 452 Mumster, G; Præst, Kbhvn. F 453 L; Sognepræst, TJggerløse 454 Mynster, J. P; Sognepræst, Marvede pr. Hyllinge 455 Mølgaard-Jensen; Orgelfabrikant, Haslev 456 Møller, Thora; Enkefrue, Østrup pr. Otterup 457 Frida; Frue, Kbhvn. N 458 Johs; Grosserer, Kbhvn. K 459 Karen; Lærerinde, Kbhvn Ejler; Seminarieforstander, Odenee 461 Aug; Sognepræst, Sønderup pr. Slagelse 462 Anders; Gaardejer, Agerskov pr. Bavnstrup 25

34 Nr 463 Møller, Jens Peter; Præst, N. Lyndelse pr. Aarslev 464 O; Sognepræst, Gylling 465 Mørup, C; Overassistent, Horsens 466 A; Ingeniør, Aarhus 467 Nannestad, Anna; Frue, Kbhvn. V 463 Neerfeldt, Helga; Frue, Kbhvn. K 469 Neubert, Carl; Fabrikant, Charlottenlund 470 Nielsen, Peder; Gaardejer, Skalbjerg 471 Anton; Formand, Sundby 472 A. Y; Farver, Kbhvn. N 473 Vilh; Fuldmægtig, Kbhvn. K 474 August; Fuldmægtig, Kbhvn. L 475 Hans Chr; Købmand, Kbhvn. K 476 Henrik; Husmand, Lynge pr. Sorø 477 Karen; Frue, Skalbjerg 478 N. C; Missionær, Bred 479 Niels Chr; Bødker, Tersløse pr. Skellebjerg 480 P; Gaardejer, Nørreby pr. Bogense 481 F; Sognepræst, Mesinge 482 Frøken, Kbhvn. N 483 Peder I; Sagfører, Frederikshavn 484 Søren; Bavn s trup 485 F. R; Sognepræst, Asminderup pr. Holbæk 486 Fahner; Sognepræst, Nørbæk pr. Faarup 487 Vilhelmine; Frue, Kbhvn Stationsforstander, Hovedgaard 489 Nielssei; Sognepræst, Nebbelunde pr. Rødby 490 Nikolajsen, Karen; Frue, Storvorde 491 Nimb-Lassen, I; Sognepræst Kbhvn. L 492 Norup, K; Sognepræst, øtei pr. Varde 493 Nyholm, K; Sognepræst, Taars 494 Nymand, S; Sognepræst, Hjortlund pr. Bredstedbro 495 Næser, cand. theol; Helsingør 496 Oehlenschlæger, F. C; Kolonialhandler, Grindsted 497 Ohlmann, A; Sognepræst, Hjerte pr. Aarup 498 Oldenburg, Paul; Præst,, Kbhvn. V 499 Olivarius, S; Sognepræst, Bandholm 500 Olsen, Fritz ; Kasserer, Kbhvn. K 501 Oluf; Vognmand, Kbhvn Bay-Olsen, R; Sognepræst, Karup pr. Odense 503 Olesen, A. J; Sognepræst, Gjødstrup pr. Herning 504 Otto, Fanny; Frøken, Hellerup 505 Olsen, F. V; Seminarielærer, Skaarup

35 Nr 506 Ottesen, Marie; Præsteenke, Kbhvn. N 507 Orsleff, Ludv; Maler, Kbhvn. V 508 Packness; Frøken, Nørre Sundby 509 Pallesen, Frkn; Charlottenlund 510 Paludan-Muller, J; Sognepræst, Snesere 511 Paneck, Olga; Frøken, Svendborg 512 Pedersen, H. P; Handelsgartner, Herning 513 Jens; Boelsmand, Agerskov pr. Eavnstrup 514 Niels; Manufakturhandler, Holstebro 515 Pehrsison, A; Skrædermester, Kbhvn Pein, G. v; Bestyrerinde, Kbhvn. L 517 Peschardt; Assistent, Frederikshavn 518 Petersen, Ane; Diakonisse, Nyborg Johanne; Enkefrue, Kbhvn. K Gartner; Stensgaard C. M; Fuldmægtig, Kbhvn. N Hans Bertel; Jordbruger, Jersore pr. Bogense H. Peter, Jordbruger, Jersore pr. Bogense Andr; Toldassistent, Varde Emil; Justitsraad, Kbhvn. V Marius; Snedkermester, Kbhvn. K Frue, Kbhvn. N K. L. J; Sognepræst, Fjaltring Chr; Grosserer, Hillerød L; Snedker Kbhvn. L Selma; Frøken, Kbhvn. N J; Bankdirektør, Vejle Petri, Olaf; Arkitekt, Kbhvn.,"V 534 O. V; Sognepræst, Nørre Jernløse pr. Eegstrup 535 Einar; Ingeniør, Kbhvn Vilhelmine; Justitsraadinde, Kbhvn. V 537 Plessen, v; Baronesse, Kbhvn Plum, Th; Grosserer, Hellerup 539 Poulsen, G; Frøken, Kbhvn. F 54 H. F; Sognepræst, Dalum pr. Fruens Bøge 541 Lærer, Ravmstrup 542 Vilh; Organist, Kbhvn. V 543 Prior, Dagmar; Kgl. Translatrice, Kbhvn Pingel, H; Grosserer, Kbhvn. B 545 Qvistgaard, Erh; Sognepræst, Lejre 546 Rambusch, S; Sognepræst, Skallerup pr. Hjørring 547 Randrup, Jac; cand. mag; Bollesager pr. Esbjerg

36 Nr 548 Rasch, N. Y; Overbetjent, Kbhvn Rasmussen, H; Fiskehandler, Hellerup 550 Ida; Frøken, Holte 551 Ingv; Købmand, Ikast 552 Jens Jørgen; Hjortebjerg pr. Aarup 553 J; Frøken, Kbhvn. Y 554 V. P; Telegraf mester, Yanløse 555 H. F; Præst, Laastrup, Skals 556 Sygeplejerske, Kbhvn. N 557 Signe; Frøken, Kbhvn. L 558 Fanny; Lærerinde, Assens 559 Alex; Sognepræst, S. Kongerslev pr. Kongerslev 560 E; Frue, Giesegaards Godsforvalterbolig, Kværkeby 561 Reckendorff, M; Frue, Kbhvn. K 562 Rendtorff, Th; Sognepræst, Nyker pr. Rønne 563 Ricard, Olfert; Præst, Kbhvn. N 564 Richter, Emma; Frøken, Roskilde 565 Riemann, P; Sognepræst, Faxe 566 Riis, Christine; Lærerinde. Hellerup 567 Rindom, A; fhv. Sognepræst, Kbhvn. F 568 J; Frue. Kbhvn. F 569 Ringe-Jørgensen, Urtekræmmer. Kbhvn. <N 570 Rode, Ingeborg; Frue, Kbhvn. F 571 Ruder, Augusta, Lærerinde. Kbhvn. F 572 Rønne, Johs; fhv. Bankdirektør, Kbhvn Ryge Jensen; Sognepræst, Hjermind pr. Bjerringbro 574 Riitzou, K. J; Sognepræst, Sevel pr. Yindstrup 575 Ryssel, E. H; Klasselotterikollektør, Kbhvn. B 576 Rønne, Falk, J; Sognepræst, Kbhvn. Y 577 Sadolin; Præst, Kippinge, Nr. Alslev 578 Samson, A. Chr; Præst, Langaa 579 Sandbæk, P; Højskoleforstander, Tommerup pr. Knarreborg 580 Saugmann, Chr; Prof; Overlæge, Yejlefjord Sanatorium 581 Schaarup, A. V; Assistent, Aalborg 582 Alba; Frue, Obbekjær, Ribe 583 Schack, A; Sognepræst, Yonsild pr. Kolding 584 Schepler, F. Chr; Grosserer, Kbhvn. N 585 Schaumburg, P; Provst, Jyderup 586 Schiørring, J; Grosserer, Kbhvn. K 587 Schiøtt, Yald; Professor, Kbhvn. N 588 Schjerbeck, M; Frue, Kbhvn Schjerning; Laboratorietorstander, Glostrup 590 Schmidt, A. W; Kassekontrollør, Hellerup 591 Chr; Sognepræst, Dalby

37 Nr 592 Schmidt, Camilla; Frue, Kbhvn. K 593 L; Grosserer, Kbhvn. B 594 Schou, C; Frøken, Kbhvn. N 595 J; Sygeplejerske, Kbhvn. B 596 Schollert, C. H; Partikulier, Kbhvn. V 597 SchradeT, Johs; Overlæge, Aalborg 593 Schroll, Gustav; Læge, Odense 599 Schrøder, Johannes; Missionskasserer. Kbhvn. K 600 Schulstad Ida; Frue, Klampenborg 601 E; Frøken, Klampenborg 602 Schwenn, O; Fuldmægtig, Hellerup 603 Sehested, H; Fuldmægtig, Hellerup 604 A; Proprietær, Herløv 605 A; Læge, Dragør 606 Bitmester, Kbhvn. Y 607 Seidelin, Mathilde; Frue, Kbhvn. Y 608 Sejersen, J. M; Sognepræst. Hornbæk pr. Banders 609 I. P; Gaardejer, Bjerager, N. Bandlev 610 Sell, A; Læge, Tersløse, Dianalund 611 Simomsen, I; Enkefrue, Kbhvn. N 612 Sinding, Sophus; Overretssagfører, Kbhvn. B 613 Sjelborg, Fr. O; Sognepræst, Støvring, Banders 614 Skeel, L; Kaptajn, Kbhvn Skettrup, Anton; Præst, Kbhvn Skovgaard-Petersen, O; Præst, Kbhvn. N 617 Skydsgaard, J; Sognepræst, S. Næraa pr. Aarslev 618 Smidt, Henry; Proprietær, Nybøllegaard pr. Espe 619 Smith, Fr; Sognepræst, Femø 620 Sommer, E. F; Inspektør. Kbhvn, Staffeldt, Augusta; Kommunelærerinde, Kbhvn N; Kancelliraadinde, Kbhvn Laura; Frue, Hellerup 624 O. L; Prokurist, Kbhvn Starup, Erik; cand. theol; Kbhvn. Y 626 Georg; Grosserer, Kbhvn. N 627 Stecher, Hermann; Yalby 628 Steen, J; Sognepræst, Kbhvn. K 629 Tyge; Assistent, Kbhvn Steenbach, Ebba; Frue, Blangstedgaard, Odense 631 Steengaard; Købmand, Herning 632 Stenstrup; Frue, Kbhvn. Y 633 Storch, F; cand. jur; Charlottenlund 634 Storch; Frøken, Kbhvn. K 635 Storm, A. Y; Præst, Kbhvn Stricker; Læge, Kbhvn. V

38 Nr 637 Stub; Toldkontrollør, Nexø 638 Stær, Erik; Sognepræst, Ulstrup pr. Hornum 639 Sveistrup, I; Sognepræst, Gudbjerg pr. Gudme 640 Svendsen, S. H; Desinfektør, Kbhvn. N 641 Søderberg, C; Distriktslæge, Horsens 642 Søe-Jensen, A. C; Murermester, Kbhvn. N 643 Sørensen, N. P; Missionær, Ulfborg 644 Martin; Sognepræst, Skaarup 645 J; Frøken, Kbhvn. Y 646 Alida; Frue, Gunderødgaard, Hørsholm 647 I. P; Missionær, Kbhvn. N 648 Jens Peter; Ravn strup 649 Søster Kirsten; Diakonisse, Nykøbing F 650 Tetens, Elisabeth; Enkefrue, Kbhvn Thanning, Laura; Frue, Kbhvn. Y 652 Erik; Sognepræst, Nordrup, Ringsted 653 Thaysen, P; Apotheker, Kbhvn Theilade, H. S; Sognepræst, Gammelby pr. Stouby 655 Therchilsen, Sophus; Sognepræst, Torkildstrup, N. Alslev. 656 A; Sognepræst, Gimlinge pr. Flakkebjerg 657 Thierry, August; Læge, Gilleleje 658 Thomsen; Højskoleforstander, Børkop 659 Thorborg, I; Distriktslæge, Hornsyld 660 Thorsen, C; Kollektrice, Kønne 661 Thygesen, Ohr; Købmand, Fjelstervang pr. Kibæk 662 Tidemann, W. R; Grosserer, Holbæk 663 Tonsgaard, K; Præst, Kbhvn Topp, A; Skrædermester, Kbhvn Torm, Frederik; Professor, Kbhvn Tougaard, J. Jensen; Ravnstrup 667 T. R, E 668 T. S 669 Trock; Mejeriforpagter, Bjørnemose, Svendborg 670 Tuxen; Frue, Hellerup 671 Tønnesen, Amalie; Enkefrue, Kbhvn. F 672 Fr; Sognepræet, Yorve pr. Løgstrup 673 Tørsleff, J. Y; Sognepræst, 0. Egesborg pr. Mern 674 Ulrich, F; Enkefrue, Kbhvn. V 675 Waidtløw, I; Sognepræst, Kbhvn. L 676 Georg; Direktør, Kbhvn 677 P. M; Direktør, Kbhvn 678 Walsøe, A. K; Enkefrue, Kbhvn I; Frue, Kbhvn. N

39 Ni 680 Wamberg, S; Enkepastorinde, Kbhvn. F 681 H; Kaptajn, Kbhvn. Y 682 Vandborg; Forstanderinde, Helsingør 683 Warhuus, S; Enkefrue, Kbhvn Warming, F. R; Sognepræst, Jungshoved, Præstø 685 Warrer, J; Lærerinde, Kbhvn. V 686 Weber, Marie; Frue, Kbhvn. K 687 Wedell; Enkebaronesse, Kbhvn Weiss, A; Frue, Kbhvn. Y 689 Weltzer, Fritz; Sognepræst, Kbhvn Vermehren, E; Frøken, Kbhvn. K 691 Westh, N. O; Sognepræst, Agersø pr. Skelskør 692 Westergaard, A; Sognepræst, Kbhvn. N 693 Harald; Professor, Dr. polit; Kbhvn. Str 694 Henry; Læge, Horsens 695 Wibe^Nielsen, A; Læge, Lavrberg 696 Wiberg, Marie; Frue, Kbhvn. V 697 Widriksen. A; Bogbinder, Kbhvn. F 698 Wille, E; Sognepræet, Sdr. Broby pr Broby værk 699 Wilhelm, G; Enkefrue, Lejre 700 Willer-Petersen; Frue, Kbhvn Villtoft, P. Joh; Provst, Hunseby pr. Maribo 702 Wissenberg, L. P. M; Missionær, Kbhvn. N 703 With, Enrique ; Sognepræst, Kbhvn August; Sognepræst, Krogsbølle pr. Otterup 705 Wittrup, P. L; Præst, N. Søby 706 Yoigt, N; Frøken, Kbhvn. N 70? Yogt, H. C; Ingeniør, Kbhvn Wolf, O; Stationsforstander, Aalborg 709 Yollertsen, H; Frue, Kbhvn Wroblewski, O; Boghandler, Kbhvn. K 711 Wulff, Anna; Kursusbestyrerinde, Hellerup 712 J; Frue, Ordrup, Charlottenlund 713 Yøhtz; Kommandør, Kbhvn. O 714 Zeuthen, H. G; Professor, Kbhvn. V 715 Zimmermann, Chr; Fuldmægtig, Kbhvn Zinn, Adolph; Grosserer, Kbhvn. Y 717 Jacob; Sognepræst, Nørresundby 718 Ærrebo, Marius; Kunstmaler, Emdrup 719 Østerby, B. P; Lærer, Grønfeld pr. Kønde 720 Øllgaard; Sognepræst, Yelling, Ringkøbing 721 Østergaard, B; Gaarde jer, SiLstrup pr. Vilsund

40 BIDKA&YDENDE (en Gang for alle eller midlertidigt) Nr 722 A.C 723 Aarup, I; Proprietær, Kaliestrup pr. Hvam 724 Aastrup, T; Provst, Bringstrup pr. Ringrsted 725 Albrectsen, 0; Frøken, Kbhvn. Y 726 Ammentorp, Emil; Assistent, Kbhvn. Y 727 Andersen, Poul; Gaarde jer, Levstrup pr. Rønnede 728 Thora; Frue; Kbhvn. Y 729 Johan; Købmand, Frederikshavn 730 Ankjær, E; Præst, Pjedsted PT. Fredericia 731 Arnø, S. P; Postekspedient, Hillerød 732 Asmund, Ellen; Frue, Kbhvn. N 733 Aubertin; Tømmerhandler, Kbhvn. N 734 Bache; Frøken, Kbhvn. K 735 Bang, H. C; Sognepræst, Skalkemdrup pr. Hjulby 736 Barfod, Lauritz; Købmand, Bogense 737 Bartholdy-Mølleir, A; Sognepræst, Breum pr. Jebjerg 738 Bay, E; Skolebestyrerinde, Kbhvn Bang-Knudsen; Købmand, Esbjerg 740 Barmwater, F; Docent, Dr. phil; Kbhvn. N 741 Beck, Ohr; Sognepræst, Kollerup pr. Fjerritslev 742 Beckmann; Sognepræst, Akkerup pr. Hvorby 743 Berg, Inge; Frue, Kerteminde 744 M. Th; Præst, Esbjerg 745 Beyer, P; Læge, Kbhvn. K 746 Bindslev; Fabrikant. Odense 747 Bjerre Jensen; Prokurist, Kbhvn. K 748 Blichfeld, M; Sognepræst, Skibby 749 Bloch, M; Frøken Kbhvn. Y 750 Blume, K; Frøken, Kbhvn. F 751 Bock, Fritz; Fabrikant, Kbhvn Boje. Andr; cand. theol; Assistent, Kbhvn Borch, Marie; Frue, Kbhvn Brandorff, F; Frue, Kolding 755 Bruun-Rasmussen; Sognepræst, Ramløse, Helsinge 756 Brønshøj Menighedspleje; Brønshøj 757 Buchwaldt, Pastor emer; Horsens 758 Christensen I. Ohr; Grosserer, Horsens 759 Hans; Indremissionær, Præstø 760 Davidsen, P. C; Højskoleforstander, Haslev

41 Nr 761 Didrichsen, A; Frue, Kbhvn. Valby 762 Dohn, O; Sognepræst, øster Snede pr. Losning 763 Dreyer, Johanne; Frue, Faaborg 764»Et Consortium«765 Ebbesen, Emmy; Pastorinde, Heinsvig pr. Grindsted 766 Eliaskirkens Menighedspleje; Kbhvn. Y 767 Falkenstjerne, Johan; Disponent, Kbhvn. K 768 Filskou, I; Sognepræst Rye 769 Fischer, Olivia; Frue, Kbhvn. K 770 Floystrup, A; Manufaktur handler. Kbhvn. K 771 Friis, Augusta; Frue, Kbhvn I. C; Frøken, Kbhvn. N 773 Fritsch, A; Disponent, Arlof pr. Malmø 774 Frøhlunn Christensen; Boghandler, Kbhvn. N 775 Fjord; Sognepræst, Søllested, Glamsbjerg 776 Gerhard, Anna; Frøken, Kbhvn. N 777 Glud, Kr; Sognepræst, Jebjerg 778 Grabow, Sophie; Enkefrue, Kbhvn. V 779 Grave, E; Tandlæge, Kbhvn. K 780 Grimstrup; Partikulier, Kbhvn. Y 781 Groule; Frue, Kbhvn. N 782 Grimer; Hofjægermester, Kbhvn. B 783 Gøtzsche, Emilie, Pastorinde, Voldum, Randers 784 Hansen, F; Frøken, Kbhvn. F 785 Hansen, I. P; Købmand, Odense 786 Hansen-Erch, Emilie; Enkefrue, Stubbekøbing 787 Hanøen, H. P; Kbhvn. K 788 Henrik; Maskinf abrikant Korsør 789 Harder, V; Sognepræst, Tæbring, Nykøbing 790 Hein, Laura; Frøken, Kbhvn. Y 791 Heinisch, Otto; Trikotagehandler, Kbhvn. N 792 Helms, Sine; Frue, Kbhvn Rud; Sognepræst, Bækbølling pr. Holsted 794 Helsing, Vald; Kontorchef, Taarbæk 795 Hessum, Alex; Sognepræst, Finderup pr. Bækkelund 796 Hindhede; Sognepræst, Kagerup pr. Helsinge 797 Hjorth, Mogens; Østrup pr. Otterup 798 Holbeck, E. A; cand. phil; Kbhvn. K 799 H. K. H 800 Holmberg, Frkn; Kbhvn Holstein, A. E; Sognepræst, Strøby pr. Klippinge

42 Nr 802 Hoppe, V; Entreprenør, Kbhvn. N 803 Hvilsom; Fabrikant, Kbhvn. F 804 Ifversen, Jul; Sognepræst, Bregninge pr. Svebølle 805 Jacobsen, Th; Købmand, Gilleleje 806 Jansen, Hans; Dr. med; Kbhvn. K 807 Jarnøe, Ebba; Frue, Kbhvn. K 808 Jensen, A; Præst, Gjesing pr. Auning 809 L; Frøken, Kbhvn. Y 810 Volmer; Kbhvn. K 811 Dorthea; Modehan dl erinde, Aarhus 812 Johansen, Elise; Frue, Kolding 813 Juul, Carl; Grosserer, Kbhvn. K 814 Juhl, N; Sognepræst, Kbhvn. K 815 Jørgensen, Maja; Engefrue, Kbhvn. K 816 Anna; Frøken, Kbhvn. K 817 Johanne; Frue, Hellerup 818 K. t 819 Kampmann, Th; Sognepræst, Taulov 820 Karberg, Anna; Frue, Hellerup 821 Grosserer, Maglegaarden, Hellerup 822 O; Grosserer, Charlottenlund 823 Kjerulff, S; Frue, Krbvn. K 824 Kiilerich; Frue, Hellerup 825 Knudsen, Laur; Fabrikant, Kbhvn. B 826 Krarup, Johs; Avlsforvalter, Holsteinborg, Rude 827 M; Frue, Aarhus 82& Kristensen Randers; Højskoleforstander, Ollerup, Svendborg 829 Lange, Jul; Provst. Brovst 830 Larsen, Albrecht; Gaardejer, Melby pr. Jullerup 831 M; Sognepræst, Lunde 832 Lassen, Otto; Læge, Aarhus 833 Lauritzen, Chr; Apotheker, Kbhvn. L 834 Lillelund, Emilie; Frue, Næstved 835 Linnemann; Slotspræst, Kbhvn. K 836 Lund, P; Kassekontrollør, Kbhvn Lunn, Viggo; Brandtelegrafingeniør, Kbhvn. L 838 Lund, J; Gaardejer, Sellesborg pr. Kjøllergaard 839 Løchte, Sophie; Frue, Aarhus 840 Lønberg, Carl; Herreekviperingshandler, Kbhvn L. J

43 Nr 842 Mackeprang, B; Forpagter, Juelsberg 843 Madsen, L; Partikulier, Kbhvn. V 844 Mariendals Sogns Menighedspleje 845 Mohr, S; Sognepræst, St. Magleby 846 Mortensen, F; Fiskeriinspektør, Kbhvn. B 847 Mundt, I. H; Overretsprokurator, Kbhvn. K 848 Munk, H; Herredsfuldmægtig, Stubbekøbing 849 Munster, Chr; Købmand, Hamborg 850 Møldrup, I. Y; Højesteretsassessor, Kbhvn. V 851 Mølgaard, J; Sognepræst, Aars 852 Møller, H. L; Dr. phil; Kbhvn. V 853 I. P; Sadelmager, Thisted 854 Fr. B; Sognepræst, Rønninge pr. Langeskov 855 J; Apotbeker, Hellerup 856 Hans; Sognepræst, Vestermarie pr. Rønne 857 Havnebygmester, Kbhvn »N. A«859 Nena 860 Neubert, M; Frue, Charlottenlund 861 Nielsen, Chr; fhv. Proprietær, Kolding 862 S; Tømmermester, Odense 863 Julius; Træhandler, Tersløse, Dianalund 864 Marius; Sognepræst, Hvejsel pr. Jellinge 865 Marie; Frøken, Kbhvn. N J. C; Trikotagehandler, Kbhvn. B 867 Nissen; Frue, Kbhvn. V t 868 Nørgaard, P. C; Geheimeetatsraad, Kbhvn. K 869 O. N 870 Olsen, Ernst; Sogneprtæst, TJndersted pr. Sæby 871 Overgaard, K; Frue, Hindsels pr. Hvidbjerg 872 Petersen, H; Fiskehandler, Kbhvn. K 873 Enkefrue, Kbhvn. F 874 Signe Regnar; Næstved 875 Fabrikant, Konsul, Kolding 876 Martha; Frøken, Hellerup 877 Pettersson, C; Købmand, Helsingborg 878 Pontoppidan; Provst, Himmelev, Roskilde 879 Poulsen, Ole; Indremissionær, Vesterby, Klakring 880 Prytz; Sognepræst, Vig pr. Vig 831 Qvade, O; Grosserer, Maribo 882 Ramm, Hertha; Enkefrue, Kbhvn. 0

44 Nr 883 Randbøll, Ida; Frøken, Kbhvn. C 884 Rasmussen, Simonine; Kbhvn Alma; Frøken, Holte 886 W; Grosserer, Kbhvn. K 887 Enkefrue, Tørresø pr. Otterup 888 P; Partikulier, Kbhvn. V 889 L. B; Justitsraad, Kontorchef, Kbhvn. K 890 Chr; Veksellerer, Charlottenlund 891 Rohmell; Professor, St. Hans Hospital, Roskilde 892 Roug, Marie; Kammerraadinde, Maribo 893 Roose, Lisette; Frue, Kbhvn. V 894 Saxtorph-Beck, E; Frue, Kbhvn. (N" 895 Schaarup, N. J; Sognepræst, 0. Brønderslev 896 Scharling, Emil; Manufakturhandler, Jyderup 897 Scherfin, Johanne 898 Schjøtt, S ; Provst, Nørre Alslev 899 Schmidt, P; Inspektør, Kbhvn. N 900 Schou; Sognepræst, Aal pr. Oxbøl 901 Schræddergaard, S; Frue, Kbhvn. B 902 Schrøder, Ejner; Malermester, Kbhvn Schulstad, V; Grosserer, Kbhvn. K 904 Seidelin; Præst, Hellerup 905 Læge, Odense 906 Skjerbæk; Sognepræst, Vester Hæsinge 907 Smidt, Elisabeth; Etatsraadinde, Hellerup 9081 Staffeldt, Olivia; Kommunelærerinde, Kbhvn Svarre; Hotelejer, Kolding 910 SøTensen, Chr; Frøken, Kbhvn. N 911 Thellefsen; Frøken, Frederikshavn 912 Thomassen, Fr; Justitsraad, Kbhvn. N 913 Thyssen, E; Provst, Ølgod 914 Toldberg, A; Fuldmægtig, Kbhvn. F 915 Tolstrup, L; Provst, Jetsmark pr. Aabybro 916 Trier, Herman; Kbhvn. K 917 Tuxen; Kaptajn, Kbhvn. Str 918 Holger; Ingeniør, Hellerup 919 Ulimer, O. V; Sognepræst, Tingsted, Falster 920 Ussing, L; Sognepræst, Ørbæk 921 V. F 922 Valeur, Provst, Tarup pr. Odense 923 Walsøe, O. L; Købmand, Hamborg

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. \ 1910.. 8de Aargang.. \ S orø. aolw S.,trykhri (AIlc1i.,e1Ikan) ved g ftlv,ult*kl'0lh, 1910. Indholdsfortegnelse: Spalte Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

( Til alle ligningsmyndigheder m.v.) Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål ( Til alle ligningsmyndigheder

Læs mere

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm.

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm. FN MUSEET 14. ÅRGANG, FEB 2006 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand FN Museet præsidium Den danske indsats i Congo fra 1960 til 1964 Støttemedlemmer og bidragydere

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.: 1909. 7de Aargang. Sorø. SoI"Jll BoMi'yk.kerl (AIctI... raltab) ved. Ra.muuth~KM1I'" 1909. Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsskiftet.

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

V i b r o p l e x - N ø g l e n.

V i b r o p l e x - N ø g l e n. E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender= som Mod tageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere

FN MUSEET. Vagten er klar på inspektionsskibet Thetis. Overdragelsesparade d. 2. februar 2008.

FN MUSEET. Vagten er klar på inspektionsskibet Thetis. Overdragelsesparade d. 2. februar 2008. FN MUSEET Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 17. ÅRGANG, FEB 2009 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere