DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 A * I> * H * F ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 7de Aarsberetnlng 1*9*1*2 Se Bagsides

4 ' f,»efter Evne gav de, ja over Evne af egen Drift" <2 Kor 8, 3) DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 A * D * H * F ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21 de April 1906) 7de Aarsberetning 1*9*1*2

6

7 I N D H O L D Side Lidt om Virksomheden 2 Ændret Arbejdsmaade 3 Fremgangen i Afsluttet Overenskomst 5 Vedtægter 5 Regler 11 Regnskabsoversigt 12 Forklaring til Regnskabet 13 Ansøgninger 14 Medlemsfortegnelse Bidragydende 32 NØGLE til Medlemskontingent, Bidrag (i Særtryk)

8

9 Almindelig Dansk Hjælpe-Forening er en kristelig Forening med det Formaal at opsøge og efter Evne afhjælpe den skjulte Nød (pauvres honteux), uden at der tages Hensyn til noget som helst andet end, hvorvidt der foreligger virkelig Nød. Foreningen virker over hele Landet. Medlemmer og andre Bidragydere har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende og uden dennes Vidende. Indmeldelse modtages af Bestyrelsens Medlemmer og Foreningens Kontor (se hoslagte Brevkort).

10 liidt om Virksomheden Aar efter Aar skyder det kristne Kærlighedsarbejde nye Skud. Stadig pløjes der Nyland op. Der sker uafbrudt fortsat Specialisering i Arbejdet. Som Følge deraf stilles der ogsaa større og større Krav til de kristnes Offervillighed. Undertiden kan den Tanke dukke frem: bare alle disse nye Grene paa Træet ikke skal skygge for de gamle og tage Lys og Luft fra dem, saa de sygner hen. Og at denne Ængstelse ikke er helt uberettiget, det viser Opraab, der undertiden har Karakter af Nødraab. Der er da for os kun Grund til at være taknemmelige, naar vi ser, hvor støt og stadig Fremgangen er for vor Forenings Vedkommende. Hvert Aar bringer os nye Venner og dermed forøget Evne til at hjælpe. Man har nylig karakteriseret det kristne Kærlighedsarbejde som en Ambulancetjeneste. A. D. H. F. vil være mere end dette: den vil være Hjælp til Selvhjælp, hjælpe Mennesker over det døde Punkt"; og at dette er lykkedes i mangfoldige Tilfælde, derom vidner talrige Breve, som er bleven os tilsendte med Tak, fordi Hjælpen kom netop i rette Tid. Som vore Venner vil vide, har vi besluttet for Fremtiden at afholde os fra en hvilken som helst Henvendelse til Mennesker om Hjælp. Vi har den Forvisning, at Sagen er god, og saa vil Herren ogsaa, naar vi i Tro beder ham derom, skaffe Foreningen, hvad den behøver. Vore hidtidige Erfaringer har i rigeligt Maal bekræftet dette. Vi takker voie Venner for deres trofaste Sindelag overfor den Sag, 2

11 vi har faaet saa kær, og beder dem heller ikke for Fremtiden at blive trætte i Arbejdet for at opsøge dem, der mest af alle har Krav paa Hjælp: dem, der lider og tier. I Aarets Løb har Hr. Grosserer Vald. Kjær maattet fratræde som Medlem af Bestyrelsen, da en ny Virksomhed ikke levnede ham tilstrækkelig Tid. Bestyrelsen bringer ham herigennem sin varmeste Tak. Ændret Arbejdsmaade I November Maaned udsendte Bestyrelsen følgende Cirkulæreskrivelse til samtlige Medlemmer: I Følge Vedtægterne ( 7, 2) virker Bestyrelsen for Foreningens Fremgang. Det har imidlertid vist sig, at den Omstændighed, at det er den skjulte Nød, A. D. H. F. sigter paa, bl. a. gør det meget vanskeligt at finde passende, virksomme Maader og Former for Arbejdet for Tilgang af Midler og Medlemmer. De vidunderlige Resultater, George Muller og Hudson Taylor i sin Tid naaede, har derfor ansporet os til mere end hidtil ligesom disse at forsøge Bønnens Vej i Forbindelse med en stilfærdig Bekendtgørelse af Foreningens Formaal uden direkte Opfordring om at yde Sagen pekuniær Støtte. Vi føler os overbeviste om, at Medlemmerne vil billige denne Fremgangsmaade*, og beder Dem der- 3^ Da det er Foreningens specielle Opgave (den skjulte Nød), der har ført os ind paa denne Frem 3

12 for samtidig om saa vidt muligt at opgive os Navn og Adresse paa dem, som kunde tænkes at ville vise vor Sag Forstaaelse, for at vi kan forelægge dem den. (Se hoslagte Fortegnelse over de nuværende Medlemmer.) Det vilde gavne Sagen og være en Støtte for Bestyrelsen i dens Arbejde, om nogen vilde erindre ogsaa A. D. H. F. i sine Bønner. ( Kirkeklokken"s kortfattede Udgave af George Mullers og Hudson Taylors Levnedsbeskrivelse haves til Udlaan paa Foreningens Kontor.)" (Nogle af Medlemmerne har modtaget en Skrivelse af en noget anden Ordlyd, men da det viste sig, at et Par Medlemmer misforstod Sagen, blev den ændret som her anført.) Fra 15 Medlemmer modtog Bestyrelsen Svar og fik ialt opgivet 130 Navne med Adresse paa saadanne, som maatte formodes at ville vise vor Sag Forstaaelse. Skønt disse Adresser først kunde benyttes efter Nytaar, indmeldte der sig dog i Løbet af December Maaned 18 nye Medlemmer med et gennemsnitligt Aarskontingent af ca. 7 Kr. Da vi vilde sætte Pris paa at høre Medlemmernes 4 gangsmaade, ligger heri altsaa ingen som helst Kritik af de Arbejdsmaader, som andre Foreninger med andre Opgaver anvender, ligesom der naturligvis ikke vil blive afveget fra de sædvanlige ved Vedtægterne fastsatte Regler for Midlernes Anvendelse.

13 Dom over vor Maade at lede A. D. H. F. paa som ogsaa at modtage Raad og Anvisninger Foreningen vedrørende, beder vi Dem saa fremt De maatte føle Dem opfordret dertil om velvilligst at meddele os Resultatet af Deres Overvejelser. Fremgangen i 1912 Indtægten er steget fra 6462 Kr. 30 Øre til 7197 Kr. 80 Øre, altsaa 11,1 pct. Antallet af Medlemmer (og andre Aarsbidragydere) er vokset fra 737 til 940, altsaa 12,8 pct. Af de indgaaede Ansøgninger har 69 pct. kunnet bevilges (65 pct. i 1911). Overenskomst er 1906 afsluttet med De samvirkende Menighedsplejer" i København, i Følge hvilken disse virker for A. D. H. F.s Fremgang og bistaar den med Oplysninger og Undersøgelse mod at have samme Ret som Foreningens Medlemmer til at indgive Ansøgning. Vedtægter 1 Almindelig dansk Hjælpe-Forening er stiftet 21. April 1906 med det Formaal ligesom andre kristelige Foreninger indenfor deres forskellige Omraader i Lydighed mod Guds Ord 1) at komme trængende og nødlidende Medmennesker til Hjælp og

14 2) gennem Broderkærlighedens praktiske Udøvelse samtidig at berede Vej for Kristus hos dem, der er imod ham* samt at tjene dem til Bestyrkelse i Troen, der er med ham**. 2 Foreningens Hovedopgave er at opsøge og efter Evne afhjælpe den skjulte Nød (jfr. 3). Saavidt Midlerne rækker, hjælpes iøvrigt enhver, der er kommen i virkelig Nød, uanset Alder, Stilling og Livsanskuelse***. 3 Hjælpen ydes midlertidig og i Form af en passende Pengegave sendt pr. Post. Laan ydes ikke. Forud for Gaven sendes en Skrivelse, hvori meddeles, at Gaven gives i Jesu Navn og for Jesu Skyld, idet der henvises til vedkommende Steder i Guds Ord****. Naar Ansøgeren ( 4) anser det formaalstjenligt, vedlægges et Eksemplar af det ny Testamente og en kort Vejledning*****. ( 9). * 1. Kor. 10, 33. ** Gal. 6, 10. *** d. v. s. hjælpes til Selvhjælp, saavidt Alder og Helbred tillader det (2. Thess. 3, 10). **** 5. Mos. 15, 7 11; Matt. 5, 42 og 44; 25 40; Luk. 10, 30 37; Ap. Gern. 20, 35; 2. Kor. 9, 7; Jak. 2, ***** Foreningen tilstræber at øve human Godgørenhed 6

15 Skrivelsen affattes i Reglen saaledes: Alm. Dansk Hjælpe-Forening er en Kreds af troende Mennesker, der ligesom andre Kredse indenfor deres forskellige Omraader gerne, saa vidt Evnen rækker, vilde følge i Hans Spor, som»drog omkring og gjorde vel imod alle«. Da vi har Grund til at tro, at De vilde være glad for en lille Hjælp, er det os derfor en Glæde at kunne sende Dem Kr. Maatte dette Beløb virkelig blive Dem til lidt Hjælp og Opmuntring! Vi ønsker kun at gaa Bud for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, og det er Ham, vi gerne vilde have Mennesker til at tænke paa, ikke paa os. Af samme Grund beder vi Dem om ikke at sende os Tak under nogen som helst Form; men føler De Trang til Tak, da henvend Dem til Ham og bed Ham velsigne A. D. H. F. Beløbet sendes Dem pr. Post. En Kreds af Venner" Naar Omstændighederne gør det ønskeligt, kan der ydes en regelmæssig Understøttelse i længere Tid, hvis der dertil gennem fortrolig Henvendelse fra Foreningens Side kan opnaas tilstrækkelige Tilskud fra andre (Velgørenhedsinstitutioner eller Private), og man tør gaa ud fra, at Vedkommende i Forbindelse med Mission paa en saa diskret Maade som muligt, eventuelt efter Samraad og ved Samvirken med de andre godgørende Institutioner. 7

16 intet har imod at hjælpes ad denne Vej. I saadanne Tilfælde tilføjes i ovennævnte Skrivelse: Vi haaber ogsaa senere at kunne hjælpe Dem lidt." 4 Der kan kun ansøges af Medlemmerne (og andre Aarsbidragydere) for de nødlidende, og uden disses Vidende, samt efter personlig Undersøgelse i Hjemmet. Hjælp ydes dog først, efter at Bestyrelsen enten ved et af sine Medlemmer eller ad anden Vej eventuelt gennem Menighedsplejen ( 9) har forvisset sig om, at der er virkelig Nød til Stede. Til Ansøgningens Udfærdigelse anvendes Foreningens Ansøgningsblanket, der udfyldes saa fuldstændig, som Omstændighederne tillader. Ansøgning fra den nødlidende selv tages ikke i Betragtning. 5 Foreningens Midler tilvejebringes dels ved Medlemmernes Kontingent ( 6), dels ved andre Bidrag og Gaver. Størrelsen af den enkeltes Kontingent eller andet Bidrag offentliggøres ikke % ( 8). 6 Da Foreningen som anført i den i 3 citerede Skrivelse er en Kreds af troende Mennesker, kan * Matt. 6,

17 enhver, Mand eller Kvinde, der regner sig som troende, blive Medlem af Foreningen mod at erlægge Medlemskontingentet. Dettes Størrelse er frivillig dog ikke under 2 Kr. aarlig. Udmeldelse sker skriftlig til Kontoret. 7 Foreningens Bestyrelse (Hovedbestyrelsen) bestå ar af mindst 5 Medlemmer, af hvilke det ene er Foreningens Formand. Bestyrelsen, der efter Behov supplerer sig selv, virker for Foreningens Fremgang, bedømmer de indkomne Ansøgninger og træffer Afgørelse i Sagerne. Den samles mindst to Gange aarlig til Raadslagning om Foreningens Anliggender. løvrigt bestemmer den selv sin Forretningsorden, dog saaledes at denne bliver saa billig som mulig. Ved Afstemningen gælder Formandens Stemme dobbelt, naar Antallet af de stemmeafgivende Bestyrelsesmedlemmer (inkl. Formanden) er lige. Medlemmernes Arbejde er ulønnet. Ved den daglige Ekspedition kan ethvert af Bestyrelsesmedlemmerne underskrive paa Foreningens Vegne. Ved Paatagelse af Forpligtelser eller i Forhold overfor det offentlige skal Formanden, Kassereren og et af de øvrige Bestyrelsesmedlemmer underskrive paa Foreningens Vegne. Naar Forholdene kræver det, overdrager Bestyrelsen en Del af sin Myndighed til Lokalbestyrelser 9

18 hver paa mindst 3 Medlemmer, hvoraf det ene er Lokalbestyrelsens Formand. 8 En Gang aarlig udsender Bestyrelsen til Medlemmer og Bidragydere Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Kalenderaar, ledsaget af en Fortegnelse over Medlemmernes og Bidragydernes Navne (event. Mærke). Regnskabet skal være godkendt af mindst 2 Revisorer. Denne Beretning, som kan offentliggøres, ledsages af et særskilt Tillæg (Nøgle) med Angivelse af de enkeltes Kontingent eller Bidrag, saa at alle Vedkommende kan føre Kontrol med Størrelsen og Anvendelsen af den indkomne Sum. Dette Tillæg maa ikke offentliggøres ( 5). løvrigt aflægger Kassereren revideret Kvartalsregnskab for Bestyrelsen. 9 Foreningen tilstræber at supplere de andre Velgørenhedsinstitutioner, særlig dem paa kristelig Grund (herunder Menighedsplejen). Dels af denne Aarsag og dels for sikrest at finde dem, der fortrinsvis bør hjælpes ( 2), samvirker Foreningen med disse Institutioner i det Omfang og paa den Maade, som Bestyrelsen finder mest formaalstjenligt. % se Side 6 10

19 Regler (reviderede 1912) a. Indgaaede Ansøgninger bedømmes hver 14.Dag. b. Dersom der ved en»pensionist«s Død ikke resterer over 20 Kr. af forud indbetalte Særbidrag, vil dette Restbeløb ikke blive refunderet Bidragyderne, men det inddrages som almindeligt Bidrag. c. En indstillet, som har faaet Hjælp fra Københavns Understøttelsesforening, vil igen blive henvist til denne Forening. d. Tilstaaede Beløb udbetales i en Maaneds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). e. I Tiden Juni August tilstaas ikke nogen Hjælp. f. En Ansøgning skal være anbefalet af mindst én bekendt Personlighed (foruden Ansøgeren). g. For overhovedet at komme i Betragtning vil det være nødvendigt, at den indstillede har sit Indbo brandforsikret. h.»reservefondet«anvendes til Udligning af de uundgaaelige Svingninger i Ind- og Udbetalingerne. Renterne lægges til Fondet, indtil dette har naaet 1000 Kr. i. Foreningen modtager gærne testamentariske Gaver.

20 G- > CD?h- tr p KN CfQ O r-h c <TD 5" cra CD rh-" -i 3-05? 71 < J P 3 P Q.' 3 CL <1 c 3 Cl 3 CD W Cd O TO 3 ~ - L.3 S W O TO CfQ 3 W al ~. P CfQ 3 CTQ B a, $ 5Q CD Q- Kj ^ <TD S CT5 «-l P 3 c p O > * ' CO O O w CD CD CfQ 3 P cr rd æ o c- - s 2- ^ Cl h ~' S ^ 5* 52 c/q ro CD 3 > CD CfQ O) CD 3 "-1 c/l CD w HT. Q " i-*- to "2 TO "! S' CL _ i TO 1 CfQ O p td r-l 3- CD p OS. CTQ. 2, O a TO CÆ cra s tr TO S" g < 3 CD CL CL <D a si s a i p ^r 1 - c^, CO ^ ~ CD Hj 2 '""S o a* KN 0 tr CD S- p < 3 CL CD CO o Is3 W CD W CD t-s < CD >-+s O cl CD CD CL CD o CD O er»-i o Ci CO V <1 O CO OD C7t ^3 O CO tr - td CD CD CD & P 3 O CD S '-i O 2. 5" P CD -^5 CfQ CfQ #»-+5 Q 5' S S CL CD r^» CD p* CO r-t" 3 P CD w CD 3 > C«CL CD. CD < H-" CD O w 3 CL C i-i TO CL TO V? -J I i -j H CO i. c <i oo ~J CO H- 1 O o Cn X ^ >V > W >-! o o P o 3 P B f ^ w "> 3 5. M ST 2 p-f ^ h I O n 2 >-i il f < 3: CJQ TO <r!. HH I 3 S B S* TO o «O P CfQ o H 3 <2 P cra i-< TO OS CO CO CO CO Cn os i-i i > a o oi h m IO er 1 lo CO h- W O C3 a CO is b s (X r u ir m H 86 5?» M Ci tn Cn CO -J O C Ol CD O rf* O O O 00 O O ^ is 12

21 F»i'klarlng til Regnskabet Grunden til den forholdsvis store Driftsudgift er: at Pengeforsendelse og -Opkrævning i Reglen maa ske pr. Post, fordi Foreningens Virkefelt strækker sig over hele Landet (ogsaa nogen Opkrævning i Udlandet), at Indtægten er indgaaet i 1160 forskellige Portioner, at der bl. a. er udsendt 667 Skrivelser, største Delen (med betalt Brevkortsvar) til Personer, som antoges at ville vise Sagen Forstaaelse. Af den opførte Beholdning pr. 31. Decbr.: Kr. 362,58 stammer Kr. 295 fra forudbetalte Særbidrag. 13

22 Ansøgninger bevilgede i 1912 Ans Nr Postdistrikt Kr Ans Nr Postdistrikt Kr 3 Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn. N Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Frederiksberg Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Dragør Frederiksberg Kbhvn. N Hellerup Kbhvn Kbhvn. N Bogense Sundby Frederiksberg Holbæk Marstal Kbhvn. K Kbhvn. K Skotterup Kbhvn Kbhvn Kbhvn. L Frederiksberg Odense Esbjerg Kbhvn. N Kbhvn. V Frederiksberg Frederiksberg Kbhvn. V Kbhvn. L Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Farum Kbhvn. N Kbhvn. N Finderup 27, Kbhvn. N Kbhvn. N Kbhvn. B Kbhvn. N Kbhvn. N Kbhvn. N Kbhvn. N Sundby Kbhvn Valby Kbhvn. Str Odense Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn. K Kbhvn. K Odense Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. N

23 MEDIÆMSFORTEGNEIiSE 1912 De Medlemmer, hvis Navn er sat med fremhævet Skrift, er lokale Tillidsmænd Medlemmer og Bidragydere, der er indmeldt i Januar Kvartal 1913, er dog ogsaa opført her De enkeltes Bidrag oplyses kun ved en særskilt Nøgle til denne Fortegnelse. I Henhold til Vedtægternes 8 udleveres Nøglen kun til Medlemmer og andre Bidragydere * Nr Bestyrelsen 1 Walsøe, C, E; Telegrafingeniør, Blegdamsvej 4, Kbhvn. N. Statstlf Formand 2 Hjorth, Chr; Sognepræst, Østrup pr. Otterup. Tlf. Otterup 71 Sekretær 0 Kjær, Vald; Grosserer, Baunegaardsvej 20, Gentofte (Fratraadt 31. Decbr. 1912). 3 Krarup, H; Enkefrue, østerbrogad 92, Kbhvn. 0 4 Staffeldt, C; Overretssagfører, Nørrebrogade 16, Kbhvn. N Tlf Engelhardt, V; Afdelingschef, Rosenørns Allé 1. Tlf. Nora Hovedkasserer. Gøricke> A; Justitsraad, Schlegels Allé 7, Kbhvn. Colding; Direktør, Langgade. Valby "} Revisorer & Schmidt, N. Chr; GI. Strand 36, Foreningens raadgivendelæge 9 Adeler; Ekspeditionssekretær, Baron, København. 10 Agerbo, P; Missionær,.Vordingborg 11 Andersen; Frue, Kbhvn Agerschou, Henny; Frøken, Kbhvn. N 13 Agger, St; Købmand, Struer 14 Aggerholm, J. P; Bankdirektør, Holstebro 15 Agier, Agnete; Frøken, Lyngby 16 Ahnfeldt Olga; Stiftamtmandinde, Kbhvn. Str 17 Albertøen; Undergartner, Bregentved, Haslev 18 Albrechtsen, H. P; Kirkebetjent, Kbhvn. N 19 Ammentorp, Inger; Frøken, Kbhvn. V 20 Ammitzbøll, I; Sognepræst, 0. Vedby, Langaa 21 Ammundsen, J; Provst, Klovborg 22 Andersen, H. A; Assistent, Charlottenlund 23 Axel; Boghandler, Kbhvn. N 24 Enkefrue, Kbhvn. 0 15

24 Nr 25 Andersen, A; Frøken, Kbhvn. N 26 Margrethe; Nykøbing F 27 H. J. P; Kasserer, Aalborg 28 Yald; Klokker, Kbhvn. Y 29 Severin; Skomagermester, Ørum pr. Eamten 30 A. A; Lærer, Asaa 31 L. O; Mejeribestyrer, Frørup 32 Morten; Smed, Jersore pr. Bogense 33 Chr; Sognepræst, Glud pr. Horsens 34 R; Sognepræst, Stadil pr. Tim 35 J; Sygeplejerske, Kbhvn O. 0; Sognemissionær, Ordrap, Charlottenlund 37 Axelsen, Marius; Købmand, Frederikshavn 38 Bach, Niels; Brugsuddeler, Finderup pr. Bækkelund 39 Fr. V; Lærer, Falsted pr. Stensgaard 40 Bache, H; Professor, Kbhvn. Y 41 Balslev, L. C; Præst, Nysøgaard pr. Hillerød 42 Th; Sognepræst, Tiset pr. Hørning 43 Baltsersen, Kr; Lærer, Ollerup pr. Yesterskerninge 44 Bang, August; Boghandler, Kbhvn. Y 45 H. O; Forvalter, Willestrup pr. Arden 46 Fr; Forpagter, Holtet pr. Flauenskjold 47 Yilh; Købmand, Nykøbing M 48 Im; Sognepræst, Vivild pr. Allingaabro 49 Fr; Sparekassedirektør, Nykøbing M 50 Barner, S; Kammerherre, Kbhvn Y 51 Bartholdy; Sognepræst, Seest pr. Kolding 52 Bauman, H; Frøken, Juelsberg, Nyborg 53 Bayer, Chr; Revisor, Kbhvn Beck, Gine; Enkefrue, Kbhvn A; Præst, Kbhvn. N 56 Tømrermester, Bagsværd 57 Ohr; Sognepræst, Kollerup pr. Fjerritslev 58 Becker, A. H; Præst, Korsør 59 F; Enkefrue, Kbhvn. N 60 Bendix, Anna; Frøken, Kbhvn Bentsen, E; Frøken, Kbhvn Bentzen, F. Y. L; Overretssagfører, Kbhvn. K 63 O. Soph; Yinhandler. Kbhvn. N 64 Benzon, P. E; Sognepræst, Galten pr. Hadsten 65 Berg, Marie; Enkefrue, Kbhvn. F 66 Bergenhammer, H; Sognepræst, Høien pr. Yejle 67 Berggreen, C. R; Sognepræst, Dreslette pr. Flemløse 68 Berglund, Malvina; Porcellænshandlerske, Kbhvn. N

25 Nr 69 Bergstrøm, Laura; Enkefrue, Kbhvn. Valby 70 Bernhoft, E; Enkefrue, Kbhvn Berthelsen, A; Frue, Nislefgaard pr. Otterup 72 C; Grosserer, Aarhus 73 Beyer, Petrus; Læge, Kbhvn. K 74 Birke, A; Sognepræst, Terslev pr. Haslev 75 Birkedal-Barfod; Sognepræst, Gjelsted 76 Bisgaard; Sognepræst, Poulsker pr. Bodilsker 77 Bjarnov, Mathilde; Frøken, Kbhvn. Str 78 Bjerg, A. K; Frøken, Lyngby 79 Bjerre, Hedevig; Husbestyrerinde, Odense 80 Blicher, M; Kommunelærerinde, Kbhvn Boeck, P; Præst, Dejbjerg pr. Skjern 82 Bollerup, J. P; Provst, Hylke 83 Bonde, Jørgen; Købmand, Falsted pr. Stensgaard 84 Bork, G; Skolebestyrer, Hellerup 85 Borring; Sognepræst, Bariøse pr. Assens 86 Borthig, H; Enkefrue, Kbhvn. Str 87 Boserup, Else; Frøken, Kbhvn. N 88 Brandstrup; Arkitekt, Charlottenlund 89 Brandt; Oberstinde, Hellerup 90 A. W; Provst, Væggerløse 91 Brasen; Sognepræst, Humble 52 Brendstrup; Apotheker, Kbhvn. K 93 Brix, H; Sognepræst, Engum pr. Daugaard 94 0; Sognepræst, Jydstrup pr. Ringsted 95 J; Provst, Skjødstrup pr. Løgten 96 Bruhn, Eieper; Bogholder, Kbhvn. K 97 Brun, 0; Forpagter. Krogerup pr. Humlebæk 98 Brnun, Louise; Missionær, Kbhvn. K 99 Brunniche, Sophie; Etatsraadinde, Kbhvn. K 100 Bråuner, Anna; Sygeplejerske, Kbhvn. K 101 Buchhave; Fotograf, Hellerup 102 Bårenholdt, Bolette; Udsælgerske, Valløby pr. Vallø 103 Bulow; Generalinde, Helsingør 104 A; Sognepræst, Tuge pr. Hinnerup 105 W; Sognepræst, Gødvad pr. Silkeborg 106 A; Sognepræst, Hou 107 Biittner, Ohr; Distriktslæge, Mariager 108 Bøgh, Math. P; Grosserer, Kbhvn. V 109 Carlberg, Hanna; Frøken, Stockholm 110 Carstensen, Hemming; Sognepræst, Hesselager 111 Casse, M; Frue, Kbhvn. V 112 Cederfeld de Simonsen ; Kammerherre, Kbhvn. K

26 Nr 113 Christensen, A: cand. phil; Valby 114 P; Købmand. Langaa 115 S; Kommunelærerinde, Kbhvn. K 116 J. M; Smedemester, Tistrup 117 Carl; Sognepræst, Vive pr. Hadsund 118 Clausen, E; Proprietær, Knudstrupgaard, Horslunde 119 "Vig-go; Sognepræst, Ollerup pr. Vester Skerninge 120 Clemensen, F; Frue, Nyborg 121 Clemmensen, Karen; Frue, Kbbbn Colding, S; Apoteker, Hellerup 123 Direktør, Kbhvn, B 124 Collin, V; Frue, Kbhvn. N 125 Cridland, M; Frøken, Kbhvn. Valby 12o Dalhoff, Nic; Præst, Kbhvn. F 127 Degenkolv, O; Sognepræst, Moseby pr. Horbelev 128 Degn, S. S; Kbhvn. Hellerup 129 DTeyer, J; Frue, Juelsberg, Nyborg 130 Elisabeth; Etatsraadinde, Kbhvn. V 131 Dyrjund, Thora; Frøken, Hørsholm 132 Ulla; Frøken, Hørsholm 133 Ebbesen, V. T; Partikulier, Ordrup, Charlottenlund 134 F. J; Sognepræst, Heinsvig pr. Grindsted 135 Edslev, L; 0. Assels pr. Nykøbing F 136 Eller, Paul; Sognepræst, N. Vium pr. Troldhede 137 Elmquist, A. G; Sognepræst, Sanderum pr. Odense 138»En«139 Engelhardt, P; Frue, Kbhvn. V 140 Engelsted, G; Sognepræst, Ove pr. Hobro 141 Engelstoft, F; Sognepræst, Vesterborg pr. Nakskov 142 Enksen, A; Frøken, Kbhvn. K 143 Erichsen, H. M; Sognepræst, Brændekilde, Holmstrup 144 M; Plejemoder, Jægerspris 145 Eriksen; Frøken, Kbhvn. N 146 Faaborg, Ellen; Institutbestyrerinde, Kbhvn. N 147 Fenger; Enkefrue, Kbhvn Fenneberg, Hans; Bagermester, Vejle 149 Fensmark, H; Sognepræst, Horslunde 150 Fibiger, A; Sognepræst, Kbhvn. V 151 Fischer, J. F; Overlæge, Kbhvn. K 152 Fjord, Marie; Frøken, Kbhvn. V 153 Fleischer, Helge; Frue, Kbhvn Foersom; Frøken, Kbhvn.ø

27 Nr 155 Fogh, Ida; Hellerup 156 Camilla Kali; Kbhvn. K 157 Laura; Frue, Kbhvn. K 158 Fontenay; Præst, Skibslev pr. Rudkøbing 159 Frandsen, H; Sognepræst, Frørup 160 Frederiksen, I. M; Stationsforstander, Børkop 161 Freuchen, P. A; Tyrsted pr. Horsens 162 Friis, Y; Frue, Kbhvn. N 163 B; Overretsassessor, Viborg 164 Oscar; Sognepræst, Munkebjergby 165 Frimodt, H; Adjunkt, Sorø 166 Frøhlich, Olga; Frøken, Kbhvn Ida; Lærerinde, Helsinge 168 Fugl, Chr; Gaardejer, 0. Nordlunde pr. Nakskov 169 Funch, Constance; Enkefrue, Kbhvn. Y 170 Gad, Eegnar; Ingeniør, Odense 171 Aage; Sognepræst, Karlebo pr. Hørsholm 172 Galthen, M; Frue, Juelsberg, Nyborg 173 Galsgaard, A; Proprietær, Lille Kjøbelev pr. Nakskov 174 Garde, M; Frøken, Kbhvn. F 175 A, T; Sognepræst, Fuglse pr. Holeby 176 Gehrke, Hulda; Dameskræderinde, Kbhvn. N 177 Lydia; Frøken, Kbhvn. N 178 Geill, Henrik; Skrædermester, Kbhvn. K 179 Gemzøe, K; Sognepræst, Ferslev pr. Skibby 180 Gjellerup, Margr; Kommunelærerinde, Kbhvn. V 181 Gjerding, I; og Hustru, Allesø pr. Odense 182 Gjerum, Christine; Frue, Kbhvn. N 183 Gjørup, Y; Apoteker, Herning 184 Gotfredsen; Præst, Nykøbing F 185 Gottlieb, Fr; Sognepræst, Klinte pr. Bogense 186 Gottechalck, Laura; Frue,G en tofte 187 Gottschalck-Hansen; Sognepræst, Kbhvn. N 188 Grauslund, N. J. K; Mejeribestyrer, Sanderum, Odense 189 Grothe, L. P. L; Sognepræst, Vetterslev 190 Grunfeld, Rolf; Sognepræst, Amborg pr. Herning 191 Grøn, K; Præst, Jelstrup pr. Hjørring 192 Grønbech, Yilheimine; Enkefrue, Kbhvn. K 193 Grønbeck, H; Bagermester, Hillerød 194 G. I 195 Haas, Betty; Frøken, Kolding 196 Haase, W. M; Sognepræst, Kousted pr. Bjerregrav 197 Hagemeister, Louise; Frue, Kbhvn, V

28 Nr 198 Halberg; Kommunelærerinde, Kbhvn. F 199 Hald, H; Forretningsfører, Justitsraad, Aalborg 200 Hall, H. J; Sognepræst, Eemsø pr. Grenaa 201 Hammershaimb, H; Overretssagfører, Aalborg 202 Hansen, Emil; Bentier, Kbhvn. N 203 F; Telegrafformand, Banders 204 Agent, Kbhvn. N 205 Alf; Glarmester, Kbhvn. Y 206 C; Modehandler, Kbbvn. Y 207 L; Frue, Odense 208 Josephine; Frøken, Kbbvn. 209 Jørgen; cand. jur; Holte 210 Ludvig; Nordrup Nordskov, Munkebjergby 211 Manufakturhandler, Kbhvn. L 212 Yaldemar; Bogholder, Kbhvn. Y 213 H. C; Missionær, Kbhvn R. F; Konferensraad, Jyderup 215 N; Fabrikejer, Kbhvn. N 216 O. F; Sognepræst, Andst 217 N. C; Sognepræst, Brænderup pr. Ejby 218 H. OST; Sognepræst, Kbhvn, Y 219 Dora; Sygeplejerske, Kbhvn. K 220 Frue, Kbhvn. Y 221 Oluf; Overintendant, Kbhvn Asger; Reservelæge, Silkeborg 223 Harboe, Fr; Sognepræst, Sorterup, Slagelse 224 Harild, H. B; Avlsbruger, Nexø 225 Haseing, C; Kommunelærerinde, Kbhvn. K 226 Hauerslev, J; Fotograf, Kbhvn. N 227 Hausgaard Borregaard; Sognepræst, Oddenee, Jebjerg 228 Haunstrup, A; Arkitekt, Kbhvn. F 229 Haunstrup-Clemmensen; Trikotagehandler, Kbhvn. N 230 Heide; Frøken, Kbhvn. K 231 Helms, P. G; Provst, Borris 232 Henningsen; Frøken, Kbhvn Henrichsen, O; Overtelegrafbestyrer, Kbhvn. N 234 Henze, Brødr; Fabrikanter, Kbhvn. L 235 Hernø; Klokker, Kbhvn. N 236 Herreborg, Anna; Forstanderinde, Hellerup 237 Hertz, Y; Provst, Finderup pr. Høng 238 I. M; Skolebestyrer, Hellerup 239 Heskjær, H; Sognepræst, Fuglebjerg 240 Hasselberg, E; Frøken, Kbhvn. F 241 Hildebrandt, Laura; Enkefrue, Kbhvn. K 242 Himmelstrup, O; Mejerist, Kbhvn. 0

29 Nr 243 Henrichsen, M; Frøken, Kbhvn Henriksen, Chr; Præst, Kbhvn. K 245 Hjorth, Ellen; Frue, Østrup pr. Otterup 246 G; Bankdirektør, Odense 247 A; Frue, Odense 248 P; Frøken, Kbhvn K 249 I; Klokker, Kbhvn. N 250 Hoff, Johs; Læge, Skagen 251 Hoffmeyer; Stiftsprovst, Kbhvn. F 252 Holck, E; Enkefrue, Kbhvn. V 253 Holm, Uno Rieper; Købmand, Hellerup 254 Ida Rieper; Frue, Hellerup 255 Holst, Ida; Frøken, Skolebestyrerinde, Svendborg 256 Holsting, A; Kbhvn. N 257 Hoyer, Clara; Frue, Kbhvn. B 258 Hviid, H. N; Grosserer, Kbhvn. K 259 Hygom, Fr; Læge, Kbhvn. N 260 Hyller, A; Frue, Kbhvn. Y 261 Høfler, A; Enkefrue, Obbekjær pr. Kibe 262 Else; Frøken, Kbhvn. K 263 Høst, Chr; Manufakturhandler, Nykøbing F 264 Høyrup, Axel; Sognepræst, Allinge 265 Carl; Sognepræst, Yoer pr. Præstbro 266 Ingerslev; Læge, Frederikshavn 267 Iversen, H; Frue, Kbhvn. K 268 I + Y S Jacobsen, Anton; Kontorchef, Kbhvn. K 270 Hedvig; Dameskræderinde, Kbhvn. N 271 Jarnøe, Gudrun; Frøken, Kbhvn. K 272 Jensen, L; Frøken, Kbhvn. N 273 L; Frue, Kbhvn. N 274 Ad; Fuldmægtig, Kbhvn. F 275 P; Gaardejer, Outrup pr. Sporup 276 Søren; Gaardejer, Somb pr. Hvidbjerg 277 Fru Registrator, Hellerup 278 S; Grosserer, Kbhvn. N 279 Chr; Skræder, Dollerup pr. Skelhøje St 280 H. Y; Fisker, Bisserup pr. Rude 281 Dannemand; Sognepræst, Ho pr. Oksbøl 282 A; Sognepræst, Slemminge pr. Saxkjøbing 283 A; Provst, Magleby pr. Humble 284 Anna Marie; Diakonisse, Aarhus 285 Ferd; Sognepræst, Søllerød, Holt

30 Nr 286 Jensen, Niels; Ravnstrup 28? Wald; Direktør, Kbhvn Louis; Frue, Kbhvn V 289 A; Vogn-og-Beslagsmed, Horne pr. Tistrup 290 Søren; Gaarde jer, Finderup pr. Bækkelund 291 C; Uddeler, Næsby pr. Slagelse 292 O. G. A; Klokker, Kbhvn. Str 293 O. P; Gaardejer, Tornegaard pr. Lobbæk 294 Jespersen, J; Proprietær, Velletnsgaard, Bønne 295 Sognepræst, Haagarup pr. Højrup 296 Ottilia; Kommandørinde, Kbhvn Jessen, Hilleborg v; Frøken, Kbbvn. K 298 Fr. v; Kammerjunkerinde, Kbbvn. Y 299 O; cand. theol; Silkeborg 300 Johansen; Læge, Vejle 301 Juel; Hofjægermesterinde, Meilgaard, Tranebuse 302 Juhl, Frue, Kolding 303 A; Sognepræst, V. Tørslev pr. Mariager 304 Juul, Mathilde; Musiklærerinde, Kbhvn. K 305 Jørgensen, A. Th; Lic. theol; Kbhvn. K 306 Th; Sognepræst, Udby pr. Lundby 307 G; Krigsassessor, Kbhvn Anders; Gaardejer, Haarslev pr. Aarup 309 Ebba; Frøken, Kbhvn. N 310 Asta; Frue, Kbhvn. B 311 Jørgen; Parcellist, Lundby 312 F; Frue, Kbhvn. V 313 Ingeborg; Lærerinde, Strandskov, Hjulby 314 J. C; Læge, Assens 315 J /Sognepræst, Aalbæk pr. Skive 316 Kaae, Alfred; Sognepræst, Tikøb pr. Fredensborg 317 Kaas; Gaardejer, Bridsensgaard pr. Allinge 318 Kabell, Fanny; Frue, Marienlyst, Aarhus 319 Kaikar, Kr; Præst, Kbhvn. C 320 Kampmann, Th; Sognepræst, Taulov 321 Chr.'J; Grosserer, Kbhvn. K 322 Kastrup, A; Sognepræst, Ørsløv pr. Slagelse 323 Kellerup, Chr; Gaardejer, Agerskov pr. Eavnstrup 324 Kemp; Stiftsprovst, Nykøbing F 325 Kirketerp; Enkefrue, Bønne 326 Kinch, Georg; Sognepræst, Skovsgaard 327 Kiærskou, G; Sognepræst, Daugbjerg pr. Sparkjær 328 Kiellerup, Adelaide; Frøken, Kbhvn. N 329 Kjellerup, Sophie; Frue, Kbhvn. V

31 JSir 330 Kjær, Holger; Fabrikant, Grentofte 331 Villy; Frue, Gentofte 332 Yald; Grosserer, Gentofte 333 Harald; Grosserer, Gentofte 334 Erik; Tømmerhandler, Gentofte 335 Vilhelm; Vinkyper, Gentofte 336 Frue, Kbhvn M; Rentier, Kbhvn Klingberg; Frøken, Kbhbn. V 339 Klit, F; Prokurist, Kbhvn. V 340 Knudsen. K; Frue, Vadsby pr. Hedehusene 341 C; Kommunelærerinde. Kbhvn. V 342 I. P; Købmand, Frederikshavn 343 A. M; Handelsrejsende, Kbhvn. If 344 Knuth, J; Grevinde, Liljendal, Mern 345 Koch, Margrethe; Husbestyrerinde, Kbhvn Telefoningeniør. Odense 347 Kofoed, I; Arkitekt, Kbhvn. K 348 Kold, Vilh; Sognepræst, Kbhvn. N 349 Krag, C; Sognepræst, Bjerring pr. Bjerringbro 350 Kragh, M; Enkefrue. Fredensborg 351 E; Sognepræst, Drejø pr. Svendborg 352 Krarup, Amalie; Frøken, Kbhvn. K 353 Elise; Lærerinde, Kbhvn. K 354 Johanne; Enkefrue, Kbhvn V; Højesteretsassessor, Kbhvn. F 356 C. E; Manufakturhandler, Kbhvn Krause; Frøken, Kolding 358 Krenchel, C. H; Frøken, Kbhvn, N 359 Kring, Th; Gaardejer, Børkop 360 Kristensen, H. V; Sognepræst, Sum pr. Ribe 361 Krog-Meyer, G; Sognepræst, Vigerslev pr. Ringsted 362 Kruse Jensen, S; Fiskehandler, Kbhvn. K 363 Kiihl, J. V; Læge, Kbhvn. V 364 La Cour, Ghr. B; cand. jur; Kbhvn. K 365 Lage, Louise; Frue, Kbhvn. V 366 Lange, Lorentze; Frøken, Kbhvn. K 367 P; Sognepræst, Odense 368 Langhoff, Agnes; Frøken, Kbhvn Lanzer, J. G; Sognepræst, Fausing pr. Allingaabro 379 Larsen, Fr; Husejer, Kbhvn. V 371 ~ L; Forpagter, Lundegaard pr. Aarslev 372 ~~ Dorotea; Lægeboligen, Hadsten 373 Alfred; Harrested pr. Sludstrup

32 Nr 374 Larsen, Rasmus; Jordbruger, Jersore pr. Bogense 375 Chr; Generalagent, Aarhus 376 H. L; Provst, Thorsager 377 F; Glassliber, Kbhvn. K 378 K. K; Sognepræst, Yilsted, Løgstør 379 Lassen; fhv. Distriktslæge, Hellerup 380 Jul; Professor, Kbhvn. K 381 J. A; Apotheker, Fjerritslev 382 N. A; Kaptajn, Aarhus 383 A; Provst, Vejlø pr. Næstved 384 H. C; Murer, Kværkeby 385 Lauridsen, Peder; Sognepræst, Gjerlev 386 Laursen, A; Gaarde jer, Bøgely pr. Stouby 387 I. P; Konsul, Ringkøbing 388 Lawaetz, O; Proprietær, Eefnæsgaard pr. Kallundborg 389 Levinsen; Kontorchef, Hellerup 390 Lihme, Dorthea; Frue, Kbhvn. Y 391 Lind, Ellen; Frøken, Kbhvn. K 392 I; Assistent, Kbhvn. V 393 H. D; Sognepræst, Skalby pr. Herlufmagle 394 Mads; Sekretær, Østerlind pr. Herløv 395 Lindegaard, E; Sognepræst, Hjadstrup pr. Kappendrup 395 Lindhardt; Gartner, Middelfart 397 Linstow, Lissie; Frøken, Kbhvn. K 398 Johannes; Bankassistent, Kbhvn. K 399 Lorenzen, A. M; Sæbemester, Kbhvn. V 400 Anna; Frue, Kbhvn. V 401 Marie; Frøken, Kbhvn. Y 402 Ingeborg; Frøken, Kbhvn. N 403 Meta; Frøken, Kbhvn. N 404 Lund, Amalie; Enkefrue, Hellerup 405 Jutta; Enkefrue, Kbhvn. Y 406 J; Frue, Kbhvn. N 407 Lundsgaard; Præst, Kbhvn Luders, I; Frue, Kbhvn. V 409 Løppenthin, Aage; Kbhvn. F 410 Madsen, A; Frue, Glostrup 411 P; Gaardejer, Semb pr. Hvidbjerg 412 A; Lærerinde, Wissenbjerg, Skalbjerg 413 Mackeprang, Betty; Frøken, Nyborg 414 Madsen, N; Banearbejder, Gjelsted 415 Carl; Jordbruger, Jersore pr. Bogense 416 C; Grosserer, Charlottenlund 417 N; Galanterihandler, Kbhvn. N

33 Nr 418 Madsen, J; Præst, Egtved 419 M. C; Sognepræst, Næsberg pr. Løgstør 420 0; Sognepræst, Gjern 421 Malmstrøm; Frøken, Kbhvn. N" 422 Marie Louise 423 Mathiesen; Sognepræst, Reerslev pr. Hedehusene 424. E; Enkefrue, Aarslev 425 Matz, I; Fuldmægtig, Kbhvn. K 426 Matzen, A; Klokker, Kbhvn. L 427 Mau-Hansen, E; Kommunelærer, Kbhvn. K 428 Melson, Doris; Frue, Kbhvn Messerschmidt; Garver, Valby 430 Meulengracht; Provst, Ønslev pr. Eskildstrup 431 Meyling; Præst, Kbhvn. V 432 Middelboe, S; Partikulier, Kbhvn Mielcke, S; Frøken, Hellerup 434 Moe, 0; Sognepræst, Skanderup pr. Lunderskov 435 Mogensen, M; Koneulinde, Klampenborg 436 Mohr, Amalie; Viceinspektrice, Kbhvn. L 437 Moltke, J; Greve, Kbhvn. K 428 Th; Komtesse, Skolebestyrerinde, Kbhvn Momme; Sognepræst, Utterslev pr. Korslunde 440 Mortensen; Bogholder, Kbhvn. F 441 M; Klokker, Kbhvn Chr; Skræder, Jersore pr. Bogense 443 Munck-Poulsen, J; Lærer, Søndre Vorupør pr. Sjørring 444 Munkebo, N. K; Sognepræst, Horbelev pr. Stubbekøbing 445 Mygind, E. M; Frue. Karrebæk, Karrebæksminde 446 K. D; Kunstmaler, Odense 447 Th; Provst, Karrebæk pr. Karrebæksminde 448 Muller, Poul; Præst, Kbhvn. V 449 Malta; Sognepræst, Bjerreby, Svendborg 450 Y; Bankdirektør, Skive 451 Miiltoft; Missionær, Kbhvn. K 452 Mumster, G; Præst, Kbhvn. F 453 L; Sognepræst, TJggerløse 454 Mynster, J. P; Sognepræst, Marvede pr. Hyllinge 455 Mølgaard-Jensen; Orgelfabrikant, Haslev 456 Møller, Thora; Enkefrue, Østrup pr. Otterup 457 Frida; Frue, Kbhvn. N 458 Johs; Grosserer, Kbhvn. K 459 Karen; Lærerinde, Kbhvn Ejler; Seminarieforstander, Odenee 461 Aug; Sognepræst, Sønderup pr. Slagelse 462 Anders; Gaardejer, Agerskov pr. Bavnstrup 25

34 Nr 463 Møller, Jens Peter; Præst, N. Lyndelse pr. Aarslev 464 O; Sognepræst, Gylling 465 Mørup, C; Overassistent, Horsens 466 A; Ingeniør, Aarhus 467 Nannestad, Anna; Frue, Kbhvn. V 463 Neerfeldt, Helga; Frue, Kbhvn. K 469 Neubert, Carl; Fabrikant, Charlottenlund 470 Nielsen, Peder; Gaardejer, Skalbjerg 471 Anton; Formand, Sundby 472 A. Y; Farver, Kbhvn. N 473 Vilh; Fuldmægtig, Kbhvn. K 474 August; Fuldmægtig, Kbhvn. L 475 Hans Chr; Købmand, Kbhvn. K 476 Henrik; Husmand, Lynge pr. Sorø 477 Karen; Frue, Skalbjerg 478 N. C; Missionær, Bred 479 Niels Chr; Bødker, Tersløse pr. Skellebjerg 480 P; Gaardejer, Nørreby pr. Bogense 481 F; Sognepræst, Mesinge 482 Frøken, Kbhvn. N 483 Peder I; Sagfører, Frederikshavn 484 Søren; Bavn s trup 485 F. R; Sognepræst, Asminderup pr. Holbæk 486 Fahner; Sognepræst, Nørbæk pr. Faarup 487 Vilhelmine; Frue, Kbhvn Stationsforstander, Hovedgaard 489 Nielssei; Sognepræst, Nebbelunde pr. Rødby 490 Nikolajsen, Karen; Frue, Storvorde 491 Nimb-Lassen, I; Sognepræst Kbhvn. L 492 Norup, K; Sognepræst, øtei pr. Varde 493 Nyholm, K; Sognepræst, Taars 494 Nymand, S; Sognepræst, Hjortlund pr. Bredstedbro 495 Næser, cand. theol; Helsingør 496 Oehlenschlæger, F. C; Kolonialhandler, Grindsted 497 Ohlmann, A; Sognepræst, Hjerte pr. Aarup 498 Oldenburg, Paul; Præst,, Kbhvn. V 499 Olivarius, S; Sognepræst, Bandholm 500 Olsen, Fritz ; Kasserer, Kbhvn. K 501 Oluf; Vognmand, Kbhvn Bay-Olsen, R; Sognepræst, Karup pr. Odense 503 Olesen, A. J; Sognepræst, Gjødstrup pr. Herning 504 Otto, Fanny; Frøken, Hellerup 505 Olsen, F. V; Seminarielærer, Skaarup

35 Nr 506 Ottesen, Marie; Præsteenke, Kbhvn. N 507 Orsleff, Ludv; Maler, Kbhvn. V 508 Packness; Frøken, Nørre Sundby 509 Pallesen, Frkn; Charlottenlund 510 Paludan-Muller, J; Sognepræst, Snesere 511 Paneck, Olga; Frøken, Svendborg 512 Pedersen, H. P; Handelsgartner, Herning 513 Jens; Boelsmand, Agerskov pr. Eavnstrup 514 Niels; Manufakturhandler, Holstebro 515 Pehrsison, A; Skrædermester, Kbhvn Pein, G. v; Bestyrerinde, Kbhvn. L 517 Peschardt; Assistent, Frederikshavn 518 Petersen, Ane; Diakonisse, Nyborg Johanne; Enkefrue, Kbhvn. K Gartner; Stensgaard C. M; Fuldmægtig, Kbhvn. N Hans Bertel; Jordbruger, Jersore pr. Bogense H. Peter, Jordbruger, Jersore pr. Bogense Andr; Toldassistent, Varde Emil; Justitsraad, Kbhvn. V Marius; Snedkermester, Kbhvn. K Frue, Kbhvn. N K. L. J; Sognepræst, Fjaltring Chr; Grosserer, Hillerød L; Snedker Kbhvn. L Selma; Frøken, Kbhvn. N J; Bankdirektør, Vejle Petri, Olaf; Arkitekt, Kbhvn.,"V 534 O. V; Sognepræst, Nørre Jernløse pr. Eegstrup 535 Einar; Ingeniør, Kbhvn Vilhelmine; Justitsraadinde, Kbhvn. V 537 Plessen, v; Baronesse, Kbhvn Plum, Th; Grosserer, Hellerup 539 Poulsen, G; Frøken, Kbhvn. F 54 H. F; Sognepræst, Dalum pr. Fruens Bøge 541 Lærer, Ravmstrup 542 Vilh; Organist, Kbhvn. V 543 Prior, Dagmar; Kgl. Translatrice, Kbhvn Pingel, H; Grosserer, Kbhvn. B 545 Qvistgaard, Erh; Sognepræst, Lejre 546 Rambusch, S; Sognepræst, Skallerup pr. Hjørring 547 Randrup, Jac; cand. mag; Bollesager pr. Esbjerg

36 Nr 548 Rasch, N. Y; Overbetjent, Kbhvn Rasmussen, H; Fiskehandler, Hellerup 550 Ida; Frøken, Holte 551 Ingv; Købmand, Ikast 552 Jens Jørgen; Hjortebjerg pr. Aarup 553 J; Frøken, Kbhvn. Y 554 V. P; Telegraf mester, Yanløse 555 H. F; Præst, Laastrup, Skals 556 Sygeplejerske, Kbhvn. N 557 Signe; Frøken, Kbhvn. L 558 Fanny; Lærerinde, Assens 559 Alex; Sognepræst, S. Kongerslev pr. Kongerslev 560 E; Frue, Giesegaards Godsforvalterbolig, Kværkeby 561 Reckendorff, M; Frue, Kbhvn. K 562 Rendtorff, Th; Sognepræst, Nyker pr. Rønne 563 Ricard, Olfert; Præst, Kbhvn. N 564 Richter, Emma; Frøken, Roskilde 565 Riemann, P; Sognepræst, Faxe 566 Riis, Christine; Lærerinde. Hellerup 567 Rindom, A; fhv. Sognepræst, Kbhvn. F 568 J; Frue. Kbhvn. F 569 Ringe-Jørgensen, Urtekræmmer. Kbhvn. <N 570 Rode, Ingeborg; Frue, Kbhvn. F 571 Ruder, Augusta, Lærerinde. Kbhvn. F 572 Rønne, Johs; fhv. Bankdirektør, Kbhvn Ryge Jensen; Sognepræst, Hjermind pr. Bjerringbro 574 Riitzou, K. J; Sognepræst, Sevel pr. Yindstrup 575 Ryssel, E. H; Klasselotterikollektør, Kbhvn. B 576 Rønne, Falk, J; Sognepræst, Kbhvn. Y 577 Sadolin; Præst, Kippinge, Nr. Alslev 578 Samson, A. Chr; Præst, Langaa 579 Sandbæk, P; Højskoleforstander, Tommerup pr. Knarreborg 580 Saugmann, Chr; Prof; Overlæge, Yejlefjord Sanatorium 581 Schaarup, A. V; Assistent, Aalborg 582 Alba; Frue, Obbekjær, Ribe 583 Schack, A; Sognepræst, Yonsild pr. Kolding 584 Schepler, F. Chr; Grosserer, Kbhvn. N 585 Schaumburg, P; Provst, Jyderup 586 Schiørring, J; Grosserer, Kbhvn. K 587 Schiøtt, Yald; Professor, Kbhvn. N 588 Schjerbeck, M; Frue, Kbhvn Schjerning; Laboratorietorstander, Glostrup 590 Schmidt, A. W; Kassekontrollør, Hellerup 591 Chr; Sognepræst, Dalby

37 Nr 592 Schmidt, Camilla; Frue, Kbhvn. K 593 L; Grosserer, Kbhvn. B 594 Schou, C; Frøken, Kbhvn. N 595 J; Sygeplejerske, Kbhvn. B 596 Schollert, C. H; Partikulier, Kbhvn. V 597 SchradeT, Johs; Overlæge, Aalborg 593 Schroll, Gustav; Læge, Odense 599 Schrøder, Johannes; Missionskasserer. Kbhvn. K 600 Schulstad Ida; Frue, Klampenborg 601 E; Frøken, Klampenborg 602 Schwenn, O; Fuldmægtig, Hellerup 603 Sehested, H; Fuldmægtig, Hellerup 604 A; Proprietær, Herløv 605 A; Læge, Dragør 606 Bitmester, Kbhvn. Y 607 Seidelin, Mathilde; Frue, Kbhvn. Y 608 Sejersen, J. M; Sognepræst. Hornbæk pr. Banders 609 I. P; Gaardejer, Bjerager, N. Bandlev 610 Sell, A; Læge, Tersløse, Dianalund 611 Simomsen, I; Enkefrue, Kbhvn. N 612 Sinding, Sophus; Overretssagfører, Kbhvn. B 613 Sjelborg, Fr. O; Sognepræst, Støvring, Banders 614 Skeel, L; Kaptajn, Kbhvn Skettrup, Anton; Præst, Kbhvn Skovgaard-Petersen, O; Præst, Kbhvn. N 617 Skydsgaard, J; Sognepræst, S. Næraa pr. Aarslev 618 Smidt, Henry; Proprietær, Nybøllegaard pr. Espe 619 Smith, Fr; Sognepræst, Femø 620 Sommer, E. F; Inspektør. Kbhvn, Staffeldt, Augusta; Kommunelærerinde, Kbhvn N; Kancelliraadinde, Kbhvn Laura; Frue, Hellerup 624 O. L; Prokurist, Kbhvn Starup, Erik; cand. theol; Kbhvn. Y 626 Georg; Grosserer, Kbhvn. N 627 Stecher, Hermann; Yalby 628 Steen, J; Sognepræst, Kbhvn. K 629 Tyge; Assistent, Kbhvn Steenbach, Ebba; Frue, Blangstedgaard, Odense 631 Steengaard; Købmand, Herning 632 Stenstrup; Frue, Kbhvn. Y 633 Storch, F; cand. jur; Charlottenlund 634 Storch; Frøken, Kbhvn. K 635 Storm, A. Y; Præst, Kbhvn Stricker; Læge, Kbhvn. V

38 Nr 637 Stub; Toldkontrollør, Nexø 638 Stær, Erik; Sognepræst, Ulstrup pr. Hornum 639 Sveistrup, I; Sognepræst, Gudbjerg pr. Gudme 640 Svendsen, S. H; Desinfektør, Kbhvn. N 641 Søderberg, C; Distriktslæge, Horsens 642 Søe-Jensen, A. C; Murermester, Kbhvn. N 643 Sørensen, N. P; Missionær, Ulfborg 644 Martin; Sognepræst, Skaarup 645 J; Frøken, Kbhvn. Y 646 Alida; Frue, Gunderødgaard, Hørsholm 647 I. P; Missionær, Kbhvn. N 648 Jens Peter; Ravn strup 649 Søster Kirsten; Diakonisse, Nykøbing F 650 Tetens, Elisabeth; Enkefrue, Kbhvn Thanning, Laura; Frue, Kbhvn. Y 652 Erik; Sognepræst, Nordrup, Ringsted 653 Thaysen, P; Apotheker, Kbhvn Theilade, H. S; Sognepræst, Gammelby pr. Stouby 655 Therchilsen, Sophus; Sognepræst, Torkildstrup, N. Alslev. 656 A; Sognepræst, Gimlinge pr. Flakkebjerg 657 Thierry, August; Læge, Gilleleje 658 Thomsen; Højskoleforstander, Børkop 659 Thorborg, I; Distriktslæge, Hornsyld 660 Thorsen, C; Kollektrice, Kønne 661 Thygesen, Ohr; Købmand, Fjelstervang pr. Kibæk 662 Tidemann, W. R; Grosserer, Holbæk 663 Tonsgaard, K; Præst, Kbhvn Topp, A; Skrædermester, Kbhvn Torm, Frederik; Professor, Kbhvn Tougaard, J. Jensen; Ravnstrup 667 T. R, E 668 T. S 669 Trock; Mejeriforpagter, Bjørnemose, Svendborg 670 Tuxen; Frue, Hellerup 671 Tønnesen, Amalie; Enkefrue, Kbhvn. F 672 Fr; Sognepræet, Yorve pr. Løgstrup 673 Tørsleff, J. Y; Sognepræst, 0. Egesborg pr. Mern 674 Ulrich, F; Enkefrue, Kbhvn. V 675 Waidtløw, I; Sognepræst, Kbhvn. L 676 Georg; Direktør, Kbhvn 677 P. M; Direktør, Kbhvn 678 Walsøe, A. K; Enkefrue, Kbhvn I; Frue, Kbhvn. N

39 Ni 680 Wamberg, S; Enkepastorinde, Kbhvn. F 681 H; Kaptajn, Kbhvn. Y 682 Vandborg; Forstanderinde, Helsingør 683 Warhuus, S; Enkefrue, Kbhvn Warming, F. R; Sognepræst, Jungshoved, Præstø 685 Warrer, J; Lærerinde, Kbhvn. V 686 Weber, Marie; Frue, Kbhvn. K 687 Wedell; Enkebaronesse, Kbhvn Weiss, A; Frue, Kbhvn. Y 689 Weltzer, Fritz; Sognepræst, Kbhvn Vermehren, E; Frøken, Kbhvn. K 691 Westh, N. O; Sognepræst, Agersø pr. Skelskør 692 Westergaard, A; Sognepræst, Kbhvn. N 693 Harald; Professor, Dr. polit; Kbhvn. Str 694 Henry; Læge, Horsens 695 Wibe^Nielsen, A; Læge, Lavrberg 696 Wiberg, Marie; Frue, Kbhvn. V 697 Widriksen. A; Bogbinder, Kbhvn. F 698 Wille, E; Sognepræet, Sdr. Broby pr Broby værk 699 Wilhelm, G; Enkefrue, Lejre 700 Willer-Petersen; Frue, Kbhvn Villtoft, P. Joh; Provst, Hunseby pr. Maribo 702 Wissenberg, L. P. M; Missionær, Kbhvn. N 703 With, Enrique ; Sognepræst, Kbhvn August; Sognepræst, Krogsbølle pr. Otterup 705 Wittrup, P. L; Præst, N. Søby 706 Yoigt, N; Frøken, Kbhvn. N 70? Yogt, H. C; Ingeniør, Kbhvn Wolf, O; Stationsforstander, Aalborg 709 Yollertsen, H; Frue, Kbhvn Wroblewski, O; Boghandler, Kbhvn. K 711 Wulff, Anna; Kursusbestyrerinde, Hellerup 712 J; Frue, Ordrup, Charlottenlund 713 Yøhtz; Kommandør, Kbhvn. O 714 Zeuthen, H. G; Professor, Kbhvn. V 715 Zimmermann, Chr; Fuldmægtig, Kbhvn Zinn, Adolph; Grosserer, Kbhvn. Y 717 Jacob; Sognepræst, Nørresundby 718 Ærrebo, Marius; Kunstmaler, Emdrup 719 Østerby, B. P; Lærer, Grønfeld pr. Kønde 720 Øllgaard; Sognepræst, Yelling, Ringkøbing 721 Østergaard, B; Gaarde jer, SiLstrup pr. Vilsund

40 BIDKA&YDENDE (en Gang for alle eller midlertidigt) Nr 722 A.C 723 Aarup, I; Proprietær, Kaliestrup pr. Hvam 724 Aastrup, T; Provst, Bringstrup pr. Ringrsted 725 Albrectsen, 0; Frøken, Kbhvn. Y 726 Ammentorp, Emil; Assistent, Kbhvn. Y 727 Andersen, Poul; Gaarde jer, Levstrup pr. Rønnede 728 Thora; Frue; Kbhvn. Y 729 Johan; Købmand, Frederikshavn 730 Ankjær, E; Præst, Pjedsted PT. Fredericia 731 Arnø, S. P; Postekspedient, Hillerød 732 Asmund, Ellen; Frue, Kbhvn. N 733 Aubertin; Tømmerhandler, Kbhvn. N 734 Bache; Frøken, Kbhvn. K 735 Bang, H. C; Sognepræst, Skalkemdrup pr. Hjulby 736 Barfod, Lauritz; Købmand, Bogense 737 Bartholdy-Mølleir, A; Sognepræst, Breum pr. Jebjerg 738 Bay, E; Skolebestyrerinde, Kbhvn Bang-Knudsen; Købmand, Esbjerg 740 Barmwater, F; Docent, Dr. phil; Kbhvn. N 741 Beck, Ohr; Sognepræst, Kollerup pr. Fjerritslev 742 Beckmann; Sognepræst, Akkerup pr. Hvorby 743 Berg, Inge; Frue, Kerteminde 744 M. Th; Præst, Esbjerg 745 Beyer, P; Læge, Kbhvn. K 746 Bindslev; Fabrikant. Odense 747 Bjerre Jensen; Prokurist, Kbhvn. K 748 Blichfeld, M; Sognepræst, Skibby 749 Bloch, M; Frøken Kbhvn. Y 750 Blume, K; Frøken, Kbhvn. F 751 Bock, Fritz; Fabrikant, Kbhvn Boje. Andr; cand. theol; Assistent, Kbhvn Borch, Marie; Frue, Kbhvn Brandorff, F; Frue, Kolding 755 Bruun-Rasmussen; Sognepræst, Ramløse, Helsinge 756 Brønshøj Menighedspleje; Brønshøj 757 Buchwaldt, Pastor emer; Horsens 758 Christensen I. Ohr; Grosserer, Horsens 759 Hans; Indremissionær, Præstø 760 Davidsen, P. C; Højskoleforstander, Haslev

41 Nr 761 Didrichsen, A; Frue, Kbhvn. Valby 762 Dohn, O; Sognepræst, øster Snede pr. Losning 763 Dreyer, Johanne; Frue, Faaborg 764»Et Consortium«765 Ebbesen, Emmy; Pastorinde, Heinsvig pr. Grindsted 766 Eliaskirkens Menighedspleje; Kbhvn. Y 767 Falkenstjerne, Johan; Disponent, Kbhvn. K 768 Filskou, I; Sognepræst Rye 769 Fischer, Olivia; Frue, Kbhvn. K 770 Floystrup, A; Manufaktur handler. Kbhvn. K 771 Friis, Augusta; Frue, Kbhvn I. C; Frøken, Kbhvn. N 773 Fritsch, A; Disponent, Arlof pr. Malmø 774 Frøhlunn Christensen; Boghandler, Kbhvn. N 775 Fjord; Sognepræst, Søllested, Glamsbjerg 776 Gerhard, Anna; Frøken, Kbhvn. N 777 Glud, Kr; Sognepræst, Jebjerg 778 Grabow, Sophie; Enkefrue, Kbhvn. V 779 Grave, E; Tandlæge, Kbhvn. K 780 Grimstrup; Partikulier, Kbhvn. Y 781 Groule; Frue, Kbhvn. N 782 Grimer; Hofjægermester, Kbhvn. B 783 Gøtzsche, Emilie, Pastorinde, Voldum, Randers 784 Hansen, F; Frøken, Kbhvn. F 785 Hansen, I. P; Købmand, Odense 786 Hansen-Erch, Emilie; Enkefrue, Stubbekøbing 787 Hanøen, H. P; Kbhvn. K 788 Henrik; Maskinf abrikant Korsør 789 Harder, V; Sognepræst, Tæbring, Nykøbing 790 Hein, Laura; Frøken, Kbhvn. Y 791 Heinisch, Otto; Trikotagehandler, Kbhvn. N 792 Helms, Sine; Frue, Kbhvn Rud; Sognepræst, Bækbølling pr. Holsted 794 Helsing, Vald; Kontorchef, Taarbæk 795 Hessum, Alex; Sognepræst, Finderup pr. Bækkelund 796 Hindhede; Sognepræst, Kagerup pr. Helsinge 797 Hjorth, Mogens; Østrup pr. Otterup 798 Holbeck, E. A; cand. phil; Kbhvn. K 799 H. K. H 800 Holmberg, Frkn; Kbhvn Holstein, A. E; Sognepræst, Strøby pr. Klippinge

42 Nr 802 Hoppe, V; Entreprenør, Kbhvn. N 803 Hvilsom; Fabrikant, Kbhvn. F 804 Ifversen, Jul; Sognepræst, Bregninge pr. Svebølle 805 Jacobsen, Th; Købmand, Gilleleje 806 Jansen, Hans; Dr. med; Kbhvn. K 807 Jarnøe, Ebba; Frue, Kbhvn. K 808 Jensen, A; Præst, Gjesing pr. Auning 809 L; Frøken, Kbhvn. Y 810 Volmer; Kbhvn. K 811 Dorthea; Modehan dl erinde, Aarhus 812 Johansen, Elise; Frue, Kolding 813 Juul, Carl; Grosserer, Kbhvn. K 814 Juhl, N; Sognepræst, Kbhvn. K 815 Jørgensen, Maja; Engefrue, Kbhvn. K 816 Anna; Frøken, Kbhvn. K 817 Johanne; Frue, Hellerup 818 K. t 819 Kampmann, Th; Sognepræst, Taulov 820 Karberg, Anna; Frue, Hellerup 821 Grosserer, Maglegaarden, Hellerup 822 O; Grosserer, Charlottenlund 823 Kjerulff, S; Frue, Krbvn. K 824 Kiilerich; Frue, Hellerup 825 Knudsen, Laur; Fabrikant, Kbhvn. B 826 Krarup, Johs; Avlsforvalter, Holsteinborg, Rude 827 M; Frue, Aarhus 82& Kristensen Randers; Højskoleforstander, Ollerup, Svendborg 829 Lange, Jul; Provst. Brovst 830 Larsen, Albrecht; Gaardejer, Melby pr. Jullerup 831 M; Sognepræst, Lunde 832 Lassen, Otto; Læge, Aarhus 833 Lauritzen, Chr; Apotheker, Kbhvn. L 834 Lillelund, Emilie; Frue, Næstved 835 Linnemann; Slotspræst, Kbhvn. K 836 Lund, P; Kassekontrollør, Kbhvn Lunn, Viggo; Brandtelegrafingeniør, Kbhvn. L 838 Lund, J; Gaardejer, Sellesborg pr. Kjøllergaard 839 Løchte, Sophie; Frue, Aarhus 840 Lønberg, Carl; Herreekviperingshandler, Kbhvn L. J

43 Nr 842 Mackeprang, B; Forpagter, Juelsberg 843 Madsen, L; Partikulier, Kbhvn. V 844 Mariendals Sogns Menighedspleje 845 Mohr, S; Sognepræst, St. Magleby 846 Mortensen, F; Fiskeriinspektør, Kbhvn. B 847 Mundt, I. H; Overretsprokurator, Kbhvn. K 848 Munk, H; Herredsfuldmægtig, Stubbekøbing 849 Munster, Chr; Købmand, Hamborg 850 Møldrup, I. Y; Højesteretsassessor, Kbhvn. V 851 Mølgaard, J; Sognepræst, Aars 852 Møller, H. L; Dr. phil; Kbhvn. V 853 I. P; Sadelmager, Thisted 854 Fr. B; Sognepræst, Rønninge pr. Langeskov 855 J; Apotbeker, Hellerup 856 Hans; Sognepræst, Vestermarie pr. Rønne 857 Havnebygmester, Kbhvn »N. A«859 Nena 860 Neubert, M; Frue, Charlottenlund 861 Nielsen, Chr; fhv. Proprietær, Kolding 862 S; Tømmermester, Odense 863 Julius; Træhandler, Tersløse, Dianalund 864 Marius; Sognepræst, Hvejsel pr. Jellinge 865 Marie; Frøken, Kbhvn. N J. C; Trikotagehandler, Kbhvn. B 867 Nissen; Frue, Kbhvn. V t 868 Nørgaard, P. C; Geheimeetatsraad, Kbhvn. K 869 O. N 870 Olsen, Ernst; Sogneprtæst, TJndersted pr. Sæby 871 Overgaard, K; Frue, Hindsels pr. Hvidbjerg 872 Petersen, H; Fiskehandler, Kbhvn. K 873 Enkefrue, Kbhvn. F 874 Signe Regnar; Næstved 875 Fabrikant, Konsul, Kolding 876 Martha; Frøken, Hellerup 877 Pettersson, C; Købmand, Helsingborg 878 Pontoppidan; Provst, Himmelev, Roskilde 879 Poulsen, Ole; Indremissionær, Vesterby, Klakring 880 Prytz; Sognepræst, Vig pr. Vig 831 Qvade, O; Grosserer, Maribo 882 Ramm, Hertha; Enkefrue, Kbhvn. 0

44 Nr 883 Randbøll, Ida; Frøken, Kbhvn. C 884 Rasmussen, Simonine; Kbhvn Alma; Frøken, Holte 886 W; Grosserer, Kbhvn. K 887 Enkefrue, Tørresø pr. Otterup 888 P; Partikulier, Kbhvn. V 889 L. B; Justitsraad, Kontorchef, Kbhvn. K 890 Chr; Veksellerer, Charlottenlund 891 Rohmell; Professor, St. Hans Hospital, Roskilde 892 Roug, Marie; Kammerraadinde, Maribo 893 Roose, Lisette; Frue, Kbhvn. V 894 Saxtorph-Beck, E; Frue, Kbhvn. (N" 895 Schaarup, N. J; Sognepræst, 0. Brønderslev 896 Scharling, Emil; Manufakturhandler, Jyderup 897 Scherfin, Johanne 898 Schjøtt, S ; Provst, Nørre Alslev 899 Schmidt, P; Inspektør, Kbhvn. N 900 Schou; Sognepræst, Aal pr. Oxbøl 901 Schræddergaard, S; Frue, Kbhvn. B 902 Schrøder, Ejner; Malermester, Kbhvn Schulstad, V; Grosserer, Kbhvn. K 904 Seidelin; Præst, Hellerup 905 Læge, Odense 906 Skjerbæk; Sognepræst, Vester Hæsinge 907 Smidt, Elisabeth; Etatsraadinde, Hellerup 9081 Staffeldt, Olivia; Kommunelærerinde, Kbhvn Svarre; Hotelejer, Kolding 910 SøTensen, Chr; Frøken, Kbhvn. N 911 Thellefsen; Frøken, Frederikshavn 912 Thomassen, Fr; Justitsraad, Kbhvn. N 913 Thyssen, E; Provst, Ølgod 914 Toldberg, A; Fuldmægtig, Kbhvn. F 915 Tolstrup, L; Provst, Jetsmark pr. Aabybro 916 Trier, Herman; Kbhvn. K 917 Tuxen; Kaptajn, Kbhvn. Str 918 Holger; Ingeniør, Hellerup 919 Ulimer, O. V; Sognepræst, Tingsted, Falster 920 Ussing, L; Sognepræst, Ørbæk 921 V. F 922 Valeur, Provst, Tarup pr. Odense 923 Walsøe, O. L; Købmand, Hamborg

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund (24) K84 Lør.13:00. K123 Lør.15:00. K85 Lør.13: (5) 8 0 (7) (9) K86 Lør.13:00. K124 Lør.

Danmarks Badminton Forbund (24) K84 Lør.13:00. K123 Lør.15:00. K85 Lør.13: (5) 8 0 (7) (9) K86 Lør.13:00. K124 Lør. Herre Single 1/3 * 1 Mark Kruse Knudsker 2 ovs 3 Mads Jenstrup Birkerød K84 Lør.13:00 1 1 4 ovs 5 Mathias Lundquist Støvring 6 Alexandar Delfs Solrød Strand 7 Steffen Madsen Horreby 8 Niclas Nøhr Møn *

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101 Herresingle U17 M Pulje 1 1 Kevin Hoff Odense OBK 2 Benjamin Gunnarstein 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98 3 Mikkel Søby Hansen Greve Herresingle U17 M Pulje 2 4 Mads Christiansen 5 Lasse Christensen Ringe

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen Anette Green Nielsen Anne Elisabeth Jørgensen Anne Mette Jørgensen Anne S. Jeppesen Anne Steen Lund Annie Kristensen Baris Atalay Behzad Ghorbani Sektionsleder, cand.pharm. Beinta Guttesen Bente Frydenlund

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere