DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 A * I> * H * P ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 8de Aarsberetning 1*9*1*3 Kontor: Nørrebrogade 29 København N (Kl 1 3) Telefon Nora 526 y Se Bagsiden

4 Efter Evne gav de, Ja over Evne af egen Drift* (2 Kor 8, 3) DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 A * D * H * F ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 8de Aarsberetning 1*9*1*3

6

7 I N D H O L D Side Formaal 1 Skjult Nød (af Olaf Linck) 2 Bestyrelsens Arbejdsmaade 7 Fremgangen i Medlemsrettigheder 8 Særlige Gaver 9 Afsluttet Overenskomst 9 Vedtægter 10 Begler 15 Laanefond 16 Hjælpens Fordeling 17 Begnskabsoversigt 18 Forklaring til Begnskabet 19 Indmeldelsespostkort

8 \m?^www

9 Formaal A D H F er en kristelig Forening med det Formaal at opsøge og efter Evne at afhjælpe den skjulte Nød (pauvres honteux), uden at der tages Hensyn til noget som helst andet end, hvorvidt der foreligger virkelig Nød. Foreningen virker over hele Landet. Medlemmer og andre Bidragydere har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende og uden dennes Vidende. Indmeldelse modtages af Bestyrelsens Medlemmer og Foreningens Kontor (se hoslagte Postkort). For Tilgang af ny Medlemmer virkes der ikke paa anden Maade end ved, at Aarsberetningen overlades til dem, hos hvem man venter at finde Forstaaelse for Sagen. (Se S 7) 1

10 Skjult Ned (Af OLAF LINCK) Paa den private Velgørenheds Omraade indtager vort Fædreland en meget smuk Stilling, ja lidt af en Førerstilling, idet mange af de Ideer, som er fostrede herhjemme i velgørende Øjemed, siden er gaaet deres Sejrsgang gennem andre Lande.»Danmark er et Land af Velgørere«, har man sagt og er det ikke sandt? Ser vi ikke daglig, naar Nød skildres, at mange Hænder kappes om at bringe Hjælp? Vi ser det især, naar det er den aabenbare Nød, som træder os imøde. Og navnlig, naar Nøden skildres med kraftige, mørke Farver. Til Afhjælpning af den aabenbare Nød flyder i vore Dage mange rige Kilder, der paa en enkelt Tid af Aaret antager Form af strømmende Vande. Hvor er Bidragyderne ikke lette at faa i Tale ved Juletid? Blot nogle Linier i en Avis om en Familie 1 Nød, og Bidragene strømmer villigt ind. Det skulde da synes at være en taknemmelig Opgave at være, hvad man i vor Tid kalder»velgørenheds journalist«! Ja og nej kan Svaret lyde. Det hænder, at man føler et uendeligt Mismod, naar man staar overfor den stadig tilbagevendende Opgave at skulle skrive om menneskelig Nød og Elendighed. Hvordan variere de triste Emner, der alle ligner hinanden? Hele denne Side af Journalistiken har jo ogsaa i de sidste Aar faaet noget af Konkurrencens Skær 2

11 over sig, saa at man op imod Jul meget godt kan føle sig som Deltager i et Væddeløb. Alle disse vajende Bannere paa Byens Strøg, alle disse Indsamlingskontorer næsten Dør om Dør, alle disse»eksempler«i Bladene, alle Julekoncerterne og Lotterierne ja, de øger jo Totalsummen Aiar efter Aar, men Udbyttet naas kun paa Bekostning af den Stilfærdighed, som er al god Velgørenheds inderste Kærne. Naar de Gamle gav, lod de ikke venstre Haand vide, hvad den højre gjorde. I vore Dage samler man ind under Trommehvirvler... Men midt i saadanne Betragtninger kan man finde frem i sin Skrivebordsskuffe et lille rørende og ubehjælpsomt Brev fra en enlig gammel Sjæl, som man engang har været med til at berede en uventet Glæde; et Menneske, der levede i Skjul med sin Nød og som blev funden ved et tilfældigt Træf. Hendes Taknemmelighed er saa rørende og ægte, og den varmer saa dybt ind i Ens Hjerte, at man overvinder alle Betænkeligheder og tager»velgørenhedsarbejdet«op paany med Haab om, at det maa lykkes at finde Vej ind i de rette Hjem. Den skjulte Nød virker ikke ved sine Farver, og da den heller ikke kalder, skal man sommetider lede omhyggeligt, før man finder ind til den. Men sidder man først i et lille fattigt Hjem, der bærer Præget af fordums gode Dage, hvad kan det saa ikke være for vemodige Toner, der naar vort Øre? En fjern Genklang af bristet Lykke... 3

12 Saadan sad vi for nogen Tid siden og talte med en forladt Kvinde i Fyrrerne. Det var flere Aar siden, at hendes Mand var rejst bort fra hende og deres lille Pige til en fremmed Verdensdel, og Hustruen, der tilmed var svagelig, havde dengang pludselig været henvist til selv at forsørge sig og Barnet. Da hun var en ualmindelig pæn Kvinde, faldt det hende let at finde nogle Herskaber, hvor hun kunde komme og vadske og gøre rent, men Kræfterne slog ikke til, saa hun maatte jævnlig søge Sengen. Pigebarnet blev holdt i en god Skole, for hende følte Moderen det som en Pligt at føre frem. Fra Manden hørte hun kun i Ny og Næ, og alligevel havde denne opofrende Hustru bevaret Troen paa, at han engang vilde vende tilbage til hende og Barnet. Med Hænder, der rystede af Nervøsitet efter Dagens opslidende Gerning, tog hun hans Billede ned fra Væggen, for at vi rigtig kunde se hans Ansigt. Hun vidste godt, at da han for otte Aar siden rejste, var det for en anden Kvindes Skyld, men han kunde da umuligt have glemt Hustru og Barn! Hun havde hver Aften bedt Gud om, at han maatte vende tilbage. Og Haabet om, at denne Bøn vilde blive opfyldt, gav hende nyt Mod. I de Dage, da vi besøgte hende, var hun ved Sygdom kommen tilbage med Huslejen, og mange Ting havde hun maattet sætte paa Assistenshuset. Men nu fik gode Mennesker at høre om hendes Skæbne, og de kom hende saa til Hjælp, hver med 4

13 sit Bidrag. I et Øjeblik, hvor hun var ved at fortvivle, fik hun Bud om, at ubekendte Venner havde en Gave til hende det var ialt blevet nogle Hundrede Kroner. Hun forstod det slet ikke! Hun fik ingen Navne at vide, skulde ikke sige Tak til noget Menneske. Saa tog hun Hjælpen som kommende fra oven, tog den som et Tegn paa, at naar hun blot ikke opgav Troen, saa vilde hun heller ikke selv blive opgivet. Paa samme Maade, som her nævnt, virker»almindelig Dansk Hjælpe-Forening«, hvis Medlemmer findes over hele Landet. Beløbene, Foreningen hjælper med, kan variere fra 10 til 100 Kroner og derover, det er jo afhængigt af hvert enkelt Tilfælde. Men Fremgangsmaaden ved Hjælpens Uddeling er i alle Tilfælde den samme: det er en Barmhjertighedsgerning i Stilhed uden Angivelse af Navne. For ikke længe siden blev Foreningens Opmærksomhed henledt paa en Embedsmandsenke, der udadtil stræbte at bevare Skinnet. Dette gjorde hun ogsaa for sine Børns Skyld. Hun var tidlig bleven Enke med flere Børn, og Pensionen var saa (lille, at hun kun ved den alleryderste Sparsommelighed, d. v. s. ved selv at smaasulte, kunde slaa sig igennem og opdrage sine Børn. Hvad denne Kvinde selv maatte savne, det mælede hun aldrig et Ord om. Men nogle Venner kunde ikke undgiaa at se det. Og da de tillige var Venner af nærværende Forening, saa gav de en Ansøgning ind om 5

14 Hjælp gennem Foreningen, idet de selv tegnede sig for større Bidrag. Paa en meget diskret Maade fik Enken snart Brev om, at man vilde bede hende tage imod en Gave, som ubekendte Venner havde tiltænkt hende i Kærlighed. Hun fik ikke at vide, at Giverne fandtes blandt hendes egne Omgangsfæller, og hun kunde derfor vedblivende komme sammen med disse Mennesker uden at føle sig i Gæld til dem og ydmyget. At give uden at ydmyge er»almindelig dansk Hjælpe-Forening«s Formaal. Som det vil være bekendt, ligger det udenfor denne Forenings Opgave at hjælpe dem, som selv henvender sig om Hjælp. Saadanne Mennesker har jo nemlig Chancer fremfor dem, der ikke kan faa det over deres Læber at bede om Hjælp, og som i de fleste Tilfælde heller ingen Udveje kender, men tværtimod gemmer sig bort for at skjule deres Nød. I disse Skjul falder Hjælpen som en Solstraale en mørk Vinterdag, den bringer Mennesker til at føle, at de ikke er forladte. Uventet og stille kommer Hjælpen ind i det lille Hjem og rører ved de ædleste Følelser i et Menneskes Bryst. Maatte Almindelig Dansk Hjælpe-Forening blive i Stand til at kaste Solstrejf ind i rigtig mange smaa fattige Hjem, som engang var tilsmilede af Lykken! 6

15 Bestyrelsens Arbejdsmaade I Følge Vedtægterne ( 7, 2) virker Bestyrelsen for Foreningens Fremgang. Det har imidlertid vist sig, at den Omstændighed, at det er den skjulte Nød, A D-H F sigter paa, bl. a. gør det meget vanskeligt at finde passende, virksomme Maader og Former for Arbejdet for Tilgang af Midler og Medlemmer. Ansporet af de vidunderlige Resultater, George Muller og Hudson Taylor i sin Tid naaede, bar vi derfor i Novbr som nærmere omtalt i Beretningen for nævnte Aar omlagt vor Virksomhed * for at skaffe Foreningen Tilgang af flere Medlemmer og større Midler siaaledes, at vi blot overlader Aarsberetningen til dem, som kan tænkes at ville vise vor Sag Forstaaelse, uden anden Opfordring til at støtte den, men i Forbindelse med at vi ad Bønnens Vej søger Guds Velsignelse over denne stilfærdige Bekendtgørelse. Fremgangen i Aarets Løb viser, hvor rigeligt Herren har bønhørt os. Vi beder Medlemmerne om fortsat Støtte ved, at ogsaa A. D. H. F. bliver erindret i deres Bønner. Da det er Foreningens specielle Opgave (den skjulte Nød), der har ført os ind paa denne Fremgangsmaade, ligger heri altsaa ingen som helst Kritik af de Arbejdsmaader, som andre Foreninger med andre Opgaver anvender, ligesom der naturligvis ikke afviges fra de ved Vedtægterne fastsatte Regler for Midlernes Anvendelse. 7

16 Fremgangen Indtægten er steget fra 7198 Kr. til 8662 Kr., altsaa 20 pct. Antallet af Bidragydere er voket fra 966 til 1073, altsaa 11 pct. Af det indgaaede Antal Ansøgninger (64) har 47 kunnet bevilges, altsaa 73 pct. Medlemsrettigheder Det bringes i Erindring, at kun Aarsbidragydere samt»de samvirkende Menighedsplejer«i København har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende, hvorhos dette altid maa ske udenvedkommendes Vidende. I Reglen kan kun Tilfælde af virkelig skjult Nød komme i Betragtning. Fortrinsvis kommer de nødlidende i Betragtning, som har kendt bedre Dage. Det er ikke ubetinget nødvendigt, at alle de paa Ansøgningsblanketten anførte Spørgsmaal besvares. Men da Forholdene ønskes oplyst saa fuldstændigt som Omstændighederne tillader det, lægges der særlig Vægt paa, at de understregede Spørgsmaals-Numre besvares. Forsætlig fejlagtige eller i høj Grad mangelfuldt besvarede Ansøgninger tages ikke i Betragtning. Blanketter m. v. kan rekvireres paa Foreningens Kontor (pr. Telef., se Omslaget). I Reglen vil der hengaa 2 å 3 Uger efter Ansøgningens Indsendelse, inden Ansøgeren vil faa Svar. De bevilgede Beløb udbetales i Reglen i en Maa- 8

17 neds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). I Tiden Juni August inkl. tilstaas i Reglen ikke nogen Hjælp. Samtlige Kontingenter og Særbidrag bedes indbetalt direkte til A D H Fs Hovedkasserer, Nørrebrogade 11, København. Særlige Gaver Hds. Majestæt Enkedronningen har ogsaa i 1913 ydet Foreningen en Støtte paa 50 Kr. Det danske Bibelselskab har velvilligt overladt Foreningen de udsendte Eksemplarer af det nye Testamente i den reviderede Oversættelse af Dagbladene: Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Købenbavn og Nationaltidende har ofte velvilligst optaget Meddelelser fra Bestyrelsen. Hver især af disse særlige Gaveydere bringer Bestyrelsen Foreningens oprigtige Tak for den værdifulde Støtte, Foreningen derigennem har faaet. Overenskomst er 1906 afsluttet med»de samvirkende Menighedsplejer«i København, i Følge hvilken disse virker for A. D. H. F.s Fremgang og bistaar den med Oplysninger og Undersøgelser mod at have samme Ret som Foreningens Medlemmer til at indgive Ansøgning. 9

18 Vedtægter 1 Almindelig dansk Hjælpe-Forening er stiftet 21. April 1906 med det Formaal ligesom andre kristelige Foreninger indenfor deres forskellige Omraader i Lydighed mod Guds Ord 1) at komme trængende og nødlidende Medmennesker til Hjælp og 2) gennem Broderkærlighedens praktiske Udøvelse samtidig at berede Vej for Kristus hos dem, der er imod ham * samt at tjene dem til Bestyrkelse i Troen, der er med ham # #. 2 Foreningens Hovedopgave er at opsøge og efter Evne afhjælpe den skjulte Nød (jfr. 3). Saavidt Midlerne rækker, hjælpes iøvrigt enhver, der er kommen i virkelig Nød, uanset Alder, Stilling og Livsanskuelse*##. 3 Hjælpen ydes midlertidig og i Form af en passende Pengegave sendt pr. Post. Forud for Gaven sendes en Skrivelse, hvori meddeles, at Gaven gi * 1. Kor. 10, 33. ** Gal. 6, 10. jfc-# -#- d. v.,s. hjælpes til Selvhjælp, saavidt Alder og Helbred tillader det (2. Thess. 3, 10). 10

19 ves i Jesu Navn og for Jesu Skyld, idet der henvises til nogle af de vedkommende Steder i Guds Ord*. Naar Ansøgeren ( 4) anser det formaalstjenligt, vedlægges et Eksemplar af det ny Testamente og en kort Vejledning**. ( 9) Skrivelsen affattes i Reglen saaledes:»alm. Dansk Hjælpe-Forening er en Kreds af troende Mennesker, der ligesom andre Kredse indenfor deres forskellige Omraader gerne, saa vidt Evnen rækker, vilde følge i Hans Spor, som»drog omkring og gjorde vel imod alle«. Da vi har Grund til at tro, at De vilde være glad for en lille Hjælp, er det os derfor en Glæde at kunne sende Dem Kr. Maatte dette Beløb virkelig blive Dem til lidt Hjælp og Opmuntring! Vi ønsker kun at gaa Bud for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, og det er Ham, vi gerne vilde have Mennesker til at tænke paa, ikke paa os. Af samme Grund beder vi Dem om ikke at sende os Tak under nogen som helst Form; men føler De * 5. Mos. 15, 7 11; Matt. 5, 42 og 44; 25, 40; Luk. 10, 30 37; Ap. Gern. 20, 35; 2. Kor. 9, 7; Jak. 2, 13 26; 1. Joh. 3, ** Foreningen tilstræber at øve human Godgørenhed i Forbindelse med Mission paa en saa diskret Maade som muligt, eventuelt efter Samraad og ved Samvirken med de andre godgørende Institutioner. 11

20 Trang til Tak, da henvend Dem til Ham og bed Ham velsigne A. D. H. F. Beløbet sendes Dem pr. Post. En Kreds af Venner.«Naar Omstændighederne gør det ønskeligt, kan der ydes en regelmæssig Understøttelse i længere Tid, hvis der dertil gennem fortrolig Henvendelse fra Foreningens Side kan opnaas tilstrækkelige Tilskud fra andre (Velgørenhedsinstitutioner eller Private), og man tør gaa ud fra, at Vedkommende intet har imod at hjælpes ad denne Vej. I saadanne Tilfælde tilføjes i ovennævnte Skrivelse:»Vi haaber ogsaa senere at kunne hjælpe Dem lidt, ventelig med Kr. maanedlig indtil videre.«4 Der kan kun ansøges af Medlemmerne (og andre Aarsbidragydere) for de nødlidende, og uden disses Vidende, samt efter personlig Undersøgelse i Hjemmet. Hjælp ydes dog først, efter at Bestyrelsen enten ved et af sine Medlemmer eller ad anden Vej eventuelt gennem Menighedsplejen ( 9) har forvisset sig om, at der er virkelig Nød til Stede. Til Ansøgningens Udfærdigelse anvendes Foreningens Ansøgningsblanket, der udfyldes saa fuldstændig, som Omstændighederne tillader. Ansøgning fra den nødlidende selv tages ikke i Betragtning. 12

21 5 Foreningens Midler tilvejebringes dels ved Medlemmernes Kontingent ( 6), deils ved andre Bidrag og Gaver. Størrelsen af den enkeltes Kontingent eller andet Bidrag offentliggøres ikke* ( 8). 6 Da Foreningen som anført i den i 3 citerede Skrivelse er en Kreds af troende Mennesker, kan enhver, Mand eller Kvinde, der regner sig som troende, blive Medlem af Foreningen mod at erlægge Medlemskontingentet. Dettes Størrelse er frivillig dog ikke under 2 Kr. aarlig. Udmeldelse sker skriftlig til Kontoret. For et Kontingent af 200 Kr. én Gang for alle bliver man livsvarigt Medlem. 7 Foreningens Bestyrelse (Hovedbestyrelsen) bestaar af mindst 5 Medlemmer, af hvilke det ene er Bestyrelsens Formand. Bestyrelsen, der efter Behov supplerer sig selv, virker for Foreningens Fremgang, bedømmer de indkomne Ansøgninger og træffer Afgørelse i Sagerne. Den samles mindst to Gange aarlig til Raadslagning om Foreningens Anliggender. løvrigt bestem * Matt. 6,

22 mer den selv sin Forretningsorden, dog saaledes at denne bliver saa billig som mulig. Ved Afstemningen gælder Formandens Stemme dobbelt, naar Antallet af de stemmeafgivende Bestyrelsesmedlemmer (inkl. Formanden) er lige. Medlemmernes Arbejde er ulønnet. Ved den daglige Ekspedition kan ethvert af Bestyrelsesmedlemmerne underskrive paa Foreningens Vegne. Ved Paatagelse af Forpligtelser eller i Forhold til det offentlige skal Formanden, Hovedkassereren og et af de øvrige Bestyrelsesmedlemmer underskrive paa Foreningens Vegne. Naar Forholdene kræver det, overdrager Bestyrelsen en Del af sin Myndighed til Lokalbestyrelser hver paa mindst 3 Medlemmer, hvoraf det ene er Lokalbestyrelsens Formand. 8 En Gang aarlig udsender Bestyrelsen til Medlemmer og Bidragydere Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Kalenderaar. Regnskabet skal være godkendt af 2 Revisorer. Denne Beretning, som kan offentliggøres, ledsages hvert andet Aar af et særskilt Tillæg (Nøgle) med Angivelse af de enkeltes Kontingent eller Bidrag, saa at alle Vedkommende kan føre Kontrol med Størrelsen og Anvendelsen af den indkomne Sum. Dette Tillæg maa ikke offentliggøres ( 5). løvrigt aflægger Kassereren revideret Kvartalsregnskab for Bestyrelsen. 14

23 9 Foreningen tilstræber at supplere de andre Velgørenhedsinstitutioner, særlig dem paa kristelig Grund (herunder Menighedsplejen). Dels af denne Aarsag og dels for sikrest at finde dem, der fortrinsvis bør hjælpes ( 2), samvirker Foreningen med disse Institutioner i det Omfang og paa den Maade, isom Bestyrelsen finder mest formaalstjenlig*. Regler (revideret 1912) a. Indgaaede Ansøgninger bedømmes hver 14. Dag. b. Dersom der ved en»pensionist«s Død ikke resterer over 20 Kr. af forud indbetalte Særbidrag, vil dette Restbeløb ikke blive refunderet Bidragyderne, men det inddrages som almindeligt Bidrag. c. En indstillet, som har faaet Hjælp fra Københavns Understøttelsesforening, vil igen blive henvist til denne Forening. d. Tilstaaede Beløb udbetales i en Maaneds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). e. I Tiden Juni August tilstaas ikke nogen Hjælp. f. En Ansøgning skal være anbefalet af mindst én almindelig kendt Person (foruden Ansøgeren). g. For overhovedet at komme i Betragtning vil "# se Side 6 15

24 det være nødvendigt, at den indstillede har sit Indbo brandforsikret. h.»reservefondet«anvendes til Udligning af de uundgaaelige Svingninger i Ind- og Udbetalingerne. Renterne lægges til Fondet, indtil dette har naaet 1000 Kr. i. Foreningen modtager gærne testamentariske Gaver. Laanefond Da det viser sig, at det særlig er den skjulte Nød, som tvinger den paagældende ind i Laaneforhold, hvor ublu Renter ubarmhjertig suger Vedkommende nedad, saa at det med sikker og rivende Fart fører ind i den rene Fortvivlelse, paatænker Bestyrelsen i Forventning om Medlemmernes Tilslutning til denne Tanke at søge oprettet et Laanefond for ved Hjælp af dette at udfri Mennesker af saadanne Forhold, medens det endnu er Tid. Laanet skulde da ydes rentefrit mod en efter Bestyrelsens Skøn rimelig Garanti med Tilbagebetaling i passende Rater i Løbet af et Par Aar. Fondet skulde dannes og vedligeholdes ved, at 1 % af Foreningens Aarsindtægt (ekskl. Særbidragene) og eventuelle livsvarige Medlemmers Kontingent henlægges til Fondet maanedsvis fra 21. April (Foreningens Stiftelsesdag)

25 Hjælpens Fordeling (Ansøgningerne Nr indgaaet i 1913) De bevilgede Ansøgninger VT Postdistrikt Kr Nr Postdistrikt Kr 3 Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn. N Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Frederiksberg Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. N Dragør Frederiksberg Kbhvn. N Hellerup Kbhvn Kbhvn. N Bogense Kbhvn. K Kbhvn. V Kbhvn. K Vive pr. Hadsund Hvidbjerg Kbhvn Kbhvn. K Kbhvn Valby Kbhvn. N Kbhvn. L Aalborg Nyborg Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. B Odense Kbhvn. K Kbhvn. N Helsingør Kbhvn Kbhvn. V Langø pr. Dalby Aarhus Kbhvn. V Kbhvn. N Dragør Rødkjærsbro Kbhvn. F Kbhvn. V Valby Roskilde Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn Kbhvn. V Kbhvn. V Valby Neksø Kbhvn. F Kbhvn. L Bred pr. Vissenbg Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. F Torslev pr. Skovsgaard Kbhvn. K 25 17

26 Cb > <X> r-f 2. W 2. 3" P <2. <5 CD CfQ re 3 cr r- i-j re <_ SS < S a re >-! <T> CL, r"+» re 3 to os s. re t/> cra P s Kl s re fc SS o c m re er SS <! >1 O H" 3 M CO I * fe 3 re 33 > tr cg a z re CL, 2 a o g 71 & M a C/3 ^ HH 3 TI S <T> a S' 3 <-t ro CL aq re re ^ r*»i 3 C. 3 S re oq re S re a> >-i w - w O o S -» «-» CD a> o ^ >f i* S - CfQ ro P W r- CD p o r> 2- Cl re S CTQ O C* w a tr <5 3 1» re? ** < 5 re a a re CD C/5 rt> -J ft> O >-b w E, g- 2- re ^ a <2. 3* re P CL, <3 re 3 CL, CL, RE re S 3 w CO H* ro o (Ti l & CT rd O i * CO CD co i *?*5 Oi Oi Ol c> CO Cn O CJl tf* CO Ol cn er <t> td rd to 2 T3 3 ^ o tr 3 re " & ^ o re re I ^ 3- o P P- 2 i-t» 0Q a' CfQ cra -b cra _i s «<-t w. -f re a p Vi ~ a ^ w re a t-* p a 2 P to <B. > re a re s S c. re o i-t» > ' td?r a a re * 3 W CD w 5* < & er c re o u T. cra 3 a re a a! t i re cra «s* s- a cfe a re to re c/3 C/3 ffl" ^ re 2 i P a CL i-j 3- s: ^ S & SS - > X cra T 5 2. O P % a> 00 tr* C5 CO H* CO os 05 Cn o to to W i Cn O tf* O«05 O CO «o W o t> «d P o a E^E a a Q- C/3 G o b - o a> -i ro >-t *-t & o tj- fp fd 3 s- w s, CD g- rd re ^ "5 - JTT 1 o^os- i 2" cra *a a' H cra ^ P j?r -» w H> re =5» > i rd rd»-j -b 13 o. O k M H CO CO M ^ <1 CO to ^ CO ^»a 1^- Oi Ol oo oi 00 <1 o cn O CD os O cn O OS O IO OS o o o OS CL

27 Forklaring til Regnskabet Grunden til den forholdsvis store Driftsudgift er: at Pengeforsendelse og -opkrævning i Reglen maa ske pr. Post, fordi Foreningens Virkefelt strækker sig over hele Landet (ogsaa nogen Opkrævning i Udlandet), at Indtægten er indgaaet i 1229 forskellige Portioner, at der bl. a. er udsendt 861 Skrivelser, største Delen til Personer, som antoges et ville vise Sagen Forstaaelse. Den anførte Beholdning pr. 31. December: Kr. 1014,74 stammer væsentligst fra forudbetalte Særbidrag. Da et af Bestyrelsens Medlemmer, som i flere Aar har givet Foreningen gratis Kontorlokale, har maattet gøre Forandring, vil Driftsudgifterne blive større for Fremtiden, som det allerede fremgatar af Regnskabet. For at indvinde en Besparelse ved Aarsberetningens Trykning vil Medlemsfortegnelsen med Bidragsnøglen kun blive udgivet hvert andet Aar. Det originale Regnskab med Bøger og Bilag ligger til Eftersyn paa Foreningens Kontor. København og Østrup i Januar C E Walsøe Chr Hjorth H Krarup Telegrafingeniør Sognepræst Enkefrue 4 Blegdamsvej, Kbhvn N Østrup pr Otterup 32 Østerbrog., Kbhvn 0 Formand Sekretær C Staffeldt Vald Engelhardt Overretssagfører Afdelingsbestyrer 32 Strandparksvej Hellerup aut. regnskabskyndig Tillidsmand Næstformand Hovedkasserer 1 Rosenørns Allé Kbhvn V

28

29 1 p f % r!<: 1 1I IÉ

30 Bedes efter Gennemlæsningen overladt en af Deres Bekendte Duplex Trykkeriet Kbhvn K V E Udkast 1913

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere