DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 A * I> * H * P ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 8de Aarsberetning 1*9*1*3 Kontor: Nørrebrogade 29 København N (Kl 1 3) Telefon Nora 526 y Se Bagsiden

4 Efter Evne gav de, Ja over Evne af egen Drift* (2 Kor 8, 3) DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 A * D * H * F ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 8de Aarsberetning 1*9*1*3

6

7 I N D H O L D Side Formaal 1 Skjult Nød (af Olaf Linck) 2 Bestyrelsens Arbejdsmaade 7 Fremgangen i Medlemsrettigheder 8 Særlige Gaver 9 Afsluttet Overenskomst 9 Vedtægter 10 Begler 15 Laanefond 16 Hjælpens Fordeling 17 Begnskabsoversigt 18 Forklaring til Begnskabet 19 Indmeldelsespostkort

8 \m?^www

9 Formaal A D H F er en kristelig Forening med det Formaal at opsøge og efter Evne at afhjælpe den skjulte Nød (pauvres honteux), uden at der tages Hensyn til noget som helst andet end, hvorvidt der foreligger virkelig Nød. Foreningen virker over hele Landet. Medlemmer og andre Bidragydere har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende og uden dennes Vidende. Indmeldelse modtages af Bestyrelsens Medlemmer og Foreningens Kontor (se hoslagte Postkort). For Tilgang af ny Medlemmer virkes der ikke paa anden Maade end ved, at Aarsberetningen overlades til dem, hos hvem man venter at finde Forstaaelse for Sagen. (Se S 7) 1

10 Skjult Ned (Af OLAF LINCK) Paa den private Velgørenheds Omraade indtager vort Fædreland en meget smuk Stilling, ja lidt af en Førerstilling, idet mange af de Ideer, som er fostrede herhjemme i velgørende Øjemed, siden er gaaet deres Sejrsgang gennem andre Lande.»Danmark er et Land af Velgørere«, har man sagt og er det ikke sandt? Ser vi ikke daglig, naar Nød skildres, at mange Hænder kappes om at bringe Hjælp? Vi ser det især, naar det er den aabenbare Nød, som træder os imøde. Og navnlig, naar Nøden skildres med kraftige, mørke Farver. Til Afhjælpning af den aabenbare Nød flyder i vore Dage mange rige Kilder, der paa en enkelt Tid af Aaret antager Form af strømmende Vande. Hvor er Bidragyderne ikke lette at faa i Tale ved Juletid? Blot nogle Linier i en Avis om en Familie 1 Nød, og Bidragene strømmer villigt ind. Det skulde da synes at være en taknemmelig Opgave at være, hvad man i vor Tid kalder»velgørenheds journalist«! Ja og nej kan Svaret lyde. Det hænder, at man føler et uendeligt Mismod, naar man staar overfor den stadig tilbagevendende Opgave at skulle skrive om menneskelig Nød og Elendighed. Hvordan variere de triste Emner, der alle ligner hinanden? Hele denne Side af Journalistiken har jo ogsaa i de sidste Aar faaet noget af Konkurrencens Skær 2

11 over sig, saa at man op imod Jul meget godt kan føle sig som Deltager i et Væddeløb. Alle disse vajende Bannere paa Byens Strøg, alle disse Indsamlingskontorer næsten Dør om Dør, alle disse»eksempler«i Bladene, alle Julekoncerterne og Lotterierne ja, de øger jo Totalsummen Aiar efter Aar, men Udbyttet naas kun paa Bekostning af den Stilfærdighed, som er al god Velgørenheds inderste Kærne. Naar de Gamle gav, lod de ikke venstre Haand vide, hvad den højre gjorde. I vore Dage samler man ind under Trommehvirvler... Men midt i saadanne Betragtninger kan man finde frem i sin Skrivebordsskuffe et lille rørende og ubehjælpsomt Brev fra en enlig gammel Sjæl, som man engang har været med til at berede en uventet Glæde; et Menneske, der levede i Skjul med sin Nød og som blev funden ved et tilfældigt Træf. Hendes Taknemmelighed er saa rørende og ægte, og den varmer saa dybt ind i Ens Hjerte, at man overvinder alle Betænkeligheder og tager»velgørenhedsarbejdet«op paany med Haab om, at det maa lykkes at finde Vej ind i de rette Hjem. Den skjulte Nød virker ikke ved sine Farver, og da den heller ikke kalder, skal man sommetider lede omhyggeligt, før man finder ind til den. Men sidder man først i et lille fattigt Hjem, der bærer Præget af fordums gode Dage, hvad kan det saa ikke være for vemodige Toner, der naar vort Øre? En fjern Genklang af bristet Lykke... 3

12 Saadan sad vi for nogen Tid siden og talte med en forladt Kvinde i Fyrrerne. Det var flere Aar siden, at hendes Mand var rejst bort fra hende og deres lille Pige til en fremmed Verdensdel, og Hustruen, der tilmed var svagelig, havde dengang pludselig været henvist til selv at forsørge sig og Barnet. Da hun var en ualmindelig pæn Kvinde, faldt det hende let at finde nogle Herskaber, hvor hun kunde komme og vadske og gøre rent, men Kræfterne slog ikke til, saa hun maatte jævnlig søge Sengen. Pigebarnet blev holdt i en god Skole, for hende følte Moderen det som en Pligt at føre frem. Fra Manden hørte hun kun i Ny og Næ, og alligevel havde denne opofrende Hustru bevaret Troen paa, at han engang vilde vende tilbage til hende og Barnet. Med Hænder, der rystede af Nervøsitet efter Dagens opslidende Gerning, tog hun hans Billede ned fra Væggen, for at vi rigtig kunde se hans Ansigt. Hun vidste godt, at da han for otte Aar siden rejste, var det for en anden Kvindes Skyld, men han kunde da umuligt have glemt Hustru og Barn! Hun havde hver Aften bedt Gud om, at han maatte vende tilbage. Og Haabet om, at denne Bøn vilde blive opfyldt, gav hende nyt Mod. I de Dage, da vi besøgte hende, var hun ved Sygdom kommen tilbage med Huslejen, og mange Ting havde hun maattet sætte paa Assistenshuset. Men nu fik gode Mennesker at høre om hendes Skæbne, og de kom hende saa til Hjælp, hver med 4

13 sit Bidrag. I et Øjeblik, hvor hun var ved at fortvivle, fik hun Bud om, at ubekendte Venner havde en Gave til hende det var ialt blevet nogle Hundrede Kroner. Hun forstod det slet ikke! Hun fik ingen Navne at vide, skulde ikke sige Tak til noget Menneske. Saa tog hun Hjælpen som kommende fra oven, tog den som et Tegn paa, at naar hun blot ikke opgav Troen, saa vilde hun heller ikke selv blive opgivet. Paa samme Maade, som her nævnt, virker»almindelig Dansk Hjælpe-Forening«, hvis Medlemmer findes over hele Landet. Beløbene, Foreningen hjælper med, kan variere fra 10 til 100 Kroner og derover, det er jo afhængigt af hvert enkelt Tilfælde. Men Fremgangsmaaden ved Hjælpens Uddeling er i alle Tilfælde den samme: det er en Barmhjertighedsgerning i Stilhed uden Angivelse af Navne. For ikke længe siden blev Foreningens Opmærksomhed henledt paa en Embedsmandsenke, der udadtil stræbte at bevare Skinnet. Dette gjorde hun ogsaa for sine Børns Skyld. Hun var tidlig bleven Enke med flere Børn, og Pensionen var saa (lille, at hun kun ved den alleryderste Sparsommelighed, d. v. s. ved selv at smaasulte, kunde slaa sig igennem og opdrage sine Børn. Hvad denne Kvinde selv maatte savne, det mælede hun aldrig et Ord om. Men nogle Venner kunde ikke undgiaa at se det. Og da de tillige var Venner af nærværende Forening, saa gav de en Ansøgning ind om 5

14 Hjælp gennem Foreningen, idet de selv tegnede sig for større Bidrag. Paa en meget diskret Maade fik Enken snart Brev om, at man vilde bede hende tage imod en Gave, som ubekendte Venner havde tiltænkt hende i Kærlighed. Hun fik ikke at vide, at Giverne fandtes blandt hendes egne Omgangsfæller, og hun kunde derfor vedblivende komme sammen med disse Mennesker uden at føle sig i Gæld til dem og ydmyget. At give uden at ydmyge er»almindelig dansk Hjælpe-Forening«s Formaal. Som det vil være bekendt, ligger det udenfor denne Forenings Opgave at hjælpe dem, som selv henvender sig om Hjælp. Saadanne Mennesker har jo nemlig Chancer fremfor dem, der ikke kan faa det over deres Læber at bede om Hjælp, og som i de fleste Tilfælde heller ingen Udveje kender, men tværtimod gemmer sig bort for at skjule deres Nød. I disse Skjul falder Hjælpen som en Solstraale en mørk Vinterdag, den bringer Mennesker til at føle, at de ikke er forladte. Uventet og stille kommer Hjælpen ind i det lille Hjem og rører ved de ædleste Følelser i et Menneskes Bryst. Maatte Almindelig Dansk Hjælpe-Forening blive i Stand til at kaste Solstrejf ind i rigtig mange smaa fattige Hjem, som engang var tilsmilede af Lykken! 6

15 Bestyrelsens Arbejdsmaade I Følge Vedtægterne ( 7, 2) virker Bestyrelsen for Foreningens Fremgang. Det har imidlertid vist sig, at den Omstændighed, at det er den skjulte Nød, A D-H F sigter paa, bl. a. gør det meget vanskeligt at finde passende, virksomme Maader og Former for Arbejdet for Tilgang af Midler og Medlemmer. Ansporet af de vidunderlige Resultater, George Muller og Hudson Taylor i sin Tid naaede, bar vi derfor i Novbr som nærmere omtalt i Beretningen for nævnte Aar omlagt vor Virksomhed * for at skaffe Foreningen Tilgang af flere Medlemmer og større Midler siaaledes, at vi blot overlader Aarsberetningen til dem, som kan tænkes at ville vise vor Sag Forstaaelse, uden anden Opfordring til at støtte den, men i Forbindelse med at vi ad Bønnens Vej søger Guds Velsignelse over denne stilfærdige Bekendtgørelse. Fremgangen i Aarets Løb viser, hvor rigeligt Herren har bønhørt os. Vi beder Medlemmerne om fortsat Støtte ved, at ogsaa A. D. H. F. bliver erindret i deres Bønner. Da det er Foreningens specielle Opgave (den skjulte Nød), der har ført os ind paa denne Fremgangsmaade, ligger heri altsaa ingen som helst Kritik af de Arbejdsmaader, som andre Foreninger med andre Opgaver anvender, ligesom der naturligvis ikke afviges fra de ved Vedtægterne fastsatte Regler for Midlernes Anvendelse. 7

16 Fremgangen Indtægten er steget fra 7198 Kr. til 8662 Kr., altsaa 20 pct. Antallet af Bidragydere er voket fra 966 til 1073, altsaa 11 pct. Af det indgaaede Antal Ansøgninger (64) har 47 kunnet bevilges, altsaa 73 pct. Medlemsrettigheder Det bringes i Erindring, at kun Aarsbidragydere samt»de samvirkende Menighedsplejer«i København har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende, hvorhos dette altid maa ske udenvedkommendes Vidende. I Reglen kan kun Tilfælde af virkelig skjult Nød komme i Betragtning. Fortrinsvis kommer de nødlidende i Betragtning, som har kendt bedre Dage. Det er ikke ubetinget nødvendigt, at alle de paa Ansøgningsblanketten anførte Spørgsmaal besvares. Men da Forholdene ønskes oplyst saa fuldstændigt som Omstændighederne tillader det, lægges der særlig Vægt paa, at de understregede Spørgsmaals-Numre besvares. Forsætlig fejlagtige eller i høj Grad mangelfuldt besvarede Ansøgninger tages ikke i Betragtning. Blanketter m. v. kan rekvireres paa Foreningens Kontor (pr. Telef., se Omslaget). I Reglen vil der hengaa 2 å 3 Uger efter Ansøgningens Indsendelse, inden Ansøgeren vil faa Svar. De bevilgede Beløb udbetales i Reglen i en Maa- 8

17 neds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). I Tiden Juni August inkl. tilstaas i Reglen ikke nogen Hjælp. Samtlige Kontingenter og Særbidrag bedes indbetalt direkte til A D H Fs Hovedkasserer, Nørrebrogade 11, København. Særlige Gaver Hds. Majestæt Enkedronningen har ogsaa i 1913 ydet Foreningen en Støtte paa 50 Kr. Det danske Bibelselskab har velvilligt overladt Foreningen de udsendte Eksemplarer af det nye Testamente i den reviderede Oversættelse af Dagbladene: Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Købenbavn og Nationaltidende har ofte velvilligst optaget Meddelelser fra Bestyrelsen. Hver især af disse særlige Gaveydere bringer Bestyrelsen Foreningens oprigtige Tak for den værdifulde Støtte, Foreningen derigennem har faaet. Overenskomst er 1906 afsluttet med»de samvirkende Menighedsplejer«i København, i Følge hvilken disse virker for A. D. H. F.s Fremgang og bistaar den med Oplysninger og Undersøgelser mod at have samme Ret som Foreningens Medlemmer til at indgive Ansøgning. 9

18 Vedtægter 1 Almindelig dansk Hjælpe-Forening er stiftet 21. April 1906 med det Formaal ligesom andre kristelige Foreninger indenfor deres forskellige Omraader i Lydighed mod Guds Ord 1) at komme trængende og nødlidende Medmennesker til Hjælp og 2) gennem Broderkærlighedens praktiske Udøvelse samtidig at berede Vej for Kristus hos dem, der er imod ham * samt at tjene dem til Bestyrkelse i Troen, der er med ham # #. 2 Foreningens Hovedopgave er at opsøge og efter Evne afhjælpe den skjulte Nød (jfr. 3). Saavidt Midlerne rækker, hjælpes iøvrigt enhver, der er kommen i virkelig Nød, uanset Alder, Stilling og Livsanskuelse*##. 3 Hjælpen ydes midlertidig og i Form af en passende Pengegave sendt pr. Post. Forud for Gaven sendes en Skrivelse, hvori meddeles, at Gaven gi * 1. Kor. 10, 33. ** Gal. 6, 10. jfc-# -#- d. v.,s. hjælpes til Selvhjælp, saavidt Alder og Helbred tillader det (2. Thess. 3, 10). 10

19 ves i Jesu Navn og for Jesu Skyld, idet der henvises til nogle af de vedkommende Steder i Guds Ord*. Naar Ansøgeren ( 4) anser det formaalstjenligt, vedlægges et Eksemplar af det ny Testamente og en kort Vejledning**. ( 9) Skrivelsen affattes i Reglen saaledes:»alm. Dansk Hjælpe-Forening er en Kreds af troende Mennesker, der ligesom andre Kredse indenfor deres forskellige Omraader gerne, saa vidt Evnen rækker, vilde følge i Hans Spor, som»drog omkring og gjorde vel imod alle«. Da vi har Grund til at tro, at De vilde være glad for en lille Hjælp, er det os derfor en Glæde at kunne sende Dem Kr. Maatte dette Beløb virkelig blive Dem til lidt Hjælp og Opmuntring! Vi ønsker kun at gaa Bud for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, og det er Ham, vi gerne vilde have Mennesker til at tænke paa, ikke paa os. Af samme Grund beder vi Dem om ikke at sende os Tak under nogen som helst Form; men føler De * 5. Mos. 15, 7 11; Matt. 5, 42 og 44; 25, 40; Luk. 10, 30 37; Ap. Gern. 20, 35; 2. Kor. 9, 7; Jak. 2, 13 26; 1. Joh. 3, ** Foreningen tilstræber at øve human Godgørenhed i Forbindelse med Mission paa en saa diskret Maade som muligt, eventuelt efter Samraad og ved Samvirken med de andre godgørende Institutioner. 11

20 Trang til Tak, da henvend Dem til Ham og bed Ham velsigne A. D. H. F. Beløbet sendes Dem pr. Post. En Kreds af Venner.«Naar Omstændighederne gør det ønskeligt, kan der ydes en regelmæssig Understøttelse i længere Tid, hvis der dertil gennem fortrolig Henvendelse fra Foreningens Side kan opnaas tilstrækkelige Tilskud fra andre (Velgørenhedsinstitutioner eller Private), og man tør gaa ud fra, at Vedkommende intet har imod at hjælpes ad denne Vej. I saadanne Tilfælde tilføjes i ovennævnte Skrivelse:»Vi haaber ogsaa senere at kunne hjælpe Dem lidt, ventelig med Kr. maanedlig indtil videre.«4 Der kan kun ansøges af Medlemmerne (og andre Aarsbidragydere) for de nødlidende, og uden disses Vidende, samt efter personlig Undersøgelse i Hjemmet. Hjælp ydes dog først, efter at Bestyrelsen enten ved et af sine Medlemmer eller ad anden Vej eventuelt gennem Menighedsplejen ( 9) har forvisset sig om, at der er virkelig Nød til Stede. Til Ansøgningens Udfærdigelse anvendes Foreningens Ansøgningsblanket, der udfyldes saa fuldstændig, som Omstændighederne tillader. Ansøgning fra den nødlidende selv tages ikke i Betragtning. 12

21 5 Foreningens Midler tilvejebringes dels ved Medlemmernes Kontingent ( 6), deils ved andre Bidrag og Gaver. Størrelsen af den enkeltes Kontingent eller andet Bidrag offentliggøres ikke* ( 8). 6 Da Foreningen som anført i den i 3 citerede Skrivelse er en Kreds af troende Mennesker, kan enhver, Mand eller Kvinde, der regner sig som troende, blive Medlem af Foreningen mod at erlægge Medlemskontingentet. Dettes Størrelse er frivillig dog ikke under 2 Kr. aarlig. Udmeldelse sker skriftlig til Kontoret. For et Kontingent af 200 Kr. én Gang for alle bliver man livsvarigt Medlem. 7 Foreningens Bestyrelse (Hovedbestyrelsen) bestaar af mindst 5 Medlemmer, af hvilke det ene er Bestyrelsens Formand. Bestyrelsen, der efter Behov supplerer sig selv, virker for Foreningens Fremgang, bedømmer de indkomne Ansøgninger og træffer Afgørelse i Sagerne. Den samles mindst to Gange aarlig til Raadslagning om Foreningens Anliggender. løvrigt bestem * Matt. 6,

22 mer den selv sin Forretningsorden, dog saaledes at denne bliver saa billig som mulig. Ved Afstemningen gælder Formandens Stemme dobbelt, naar Antallet af de stemmeafgivende Bestyrelsesmedlemmer (inkl. Formanden) er lige. Medlemmernes Arbejde er ulønnet. Ved den daglige Ekspedition kan ethvert af Bestyrelsesmedlemmerne underskrive paa Foreningens Vegne. Ved Paatagelse af Forpligtelser eller i Forhold til det offentlige skal Formanden, Hovedkassereren og et af de øvrige Bestyrelsesmedlemmer underskrive paa Foreningens Vegne. Naar Forholdene kræver det, overdrager Bestyrelsen en Del af sin Myndighed til Lokalbestyrelser hver paa mindst 3 Medlemmer, hvoraf det ene er Lokalbestyrelsens Formand. 8 En Gang aarlig udsender Bestyrelsen til Medlemmer og Bidragydere Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Kalenderaar. Regnskabet skal være godkendt af 2 Revisorer. Denne Beretning, som kan offentliggøres, ledsages hvert andet Aar af et særskilt Tillæg (Nøgle) med Angivelse af de enkeltes Kontingent eller Bidrag, saa at alle Vedkommende kan føre Kontrol med Størrelsen og Anvendelsen af den indkomne Sum. Dette Tillæg maa ikke offentliggøres ( 5). løvrigt aflægger Kassereren revideret Kvartalsregnskab for Bestyrelsen. 14

23 9 Foreningen tilstræber at supplere de andre Velgørenhedsinstitutioner, særlig dem paa kristelig Grund (herunder Menighedsplejen). Dels af denne Aarsag og dels for sikrest at finde dem, der fortrinsvis bør hjælpes ( 2), samvirker Foreningen med disse Institutioner i det Omfang og paa den Maade, isom Bestyrelsen finder mest formaalstjenlig*. Regler (revideret 1912) a. Indgaaede Ansøgninger bedømmes hver 14. Dag. b. Dersom der ved en»pensionist«s Død ikke resterer over 20 Kr. af forud indbetalte Særbidrag, vil dette Restbeløb ikke blive refunderet Bidragyderne, men det inddrages som almindeligt Bidrag. c. En indstillet, som har faaet Hjælp fra Københavns Understøttelsesforening, vil igen blive henvist til denne Forening. d. Tilstaaede Beløb udbetales i en Maaneds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). e. I Tiden Juni August tilstaas ikke nogen Hjælp. f. En Ansøgning skal være anbefalet af mindst én almindelig kendt Person (foruden Ansøgeren). g. For overhovedet at komme i Betragtning vil "# se Side 6 15

24 det være nødvendigt, at den indstillede har sit Indbo brandforsikret. h.»reservefondet«anvendes til Udligning af de uundgaaelige Svingninger i Ind- og Udbetalingerne. Renterne lægges til Fondet, indtil dette har naaet 1000 Kr. i. Foreningen modtager gærne testamentariske Gaver. Laanefond Da det viser sig, at det særlig er den skjulte Nød, som tvinger den paagældende ind i Laaneforhold, hvor ublu Renter ubarmhjertig suger Vedkommende nedad, saa at det med sikker og rivende Fart fører ind i den rene Fortvivlelse, paatænker Bestyrelsen i Forventning om Medlemmernes Tilslutning til denne Tanke at søge oprettet et Laanefond for ved Hjælp af dette at udfri Mennesker af saadanne Forhold, medens det endnu er Tid. Laanet skulde da ydes rentefrit mod en efter Bestyrelsens Skøn rimelig Garanti med Tilbagebetaling i passende Rater i Løbet af et Par Aar. Fondet skulde dannes og vedligeholdes ved, at 1 % af Foreningens Aarsindtægt (ekskl. Særbidragene) og eventuelle livsvarige Medlemmers Kontingent henlægges til Fondet maanedsvis fra 21. April (Foreningens Stiftelsesdag)

25 Hjælpens Fordeling (Ansøgningerne Nr indgaaet i 1913) De bevilgede Ansøgninger VT Postdistrikt Kr Nr Postdistrikt Kr 3 Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn. N Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Frederiksberg Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. N Dragør Frederiksberg Kbhvn. N Hellerup Kbhvn Kbhvn. N Bogense Kbhvn. K Kbhvn. V Kbhvn. K Vive pr. Hadsund Hvidbjerg Kbhvn Kbhvn. K Kbhvn Valby Kbhvn. N Kbhvn. L Aalborg Nyborg Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. B Odense Kbhvn. K Kbhvn. N Helsingør Kbhvn Kbhvn. V Langø pr. Dalby Aarhus Kbhvn. V Kbhvn. N Dragør Rødkjærsbro Kbhvn. F Kbhvn. V Valby Roskilde Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn Kbhvn. V Kbhvn. V Valby Neksø Kbhvn. F Kbhvn. L Bred pr. Vissenbg Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. F Torslev pr. Skovsgaard Kbhvn. K 25 17

26 Cb > <X> r-f 2. W 2. 3" P <2. <5 CD CfQ re 3 cr r- i-j re <_ SS < S a re >-! <T> CL, r"+» re 3 to os s. re t/> cra P s Kl s re fc SS o c m re er SS <! >1 O H" 3 M CO I * fe 3 re 33 > tr cg a z re CL, 2 a o g 71 & M a C/3 ^ HH 3 TI S <T> a S' 3 <-t ro CL aq re re ^ r*»i 3 C. 3 S re oq re S re a> >-i w - w O o S -» «-» CD a> o ^ >f i* S - CfQ ro P W r- CD p o r> 2- Cl re S CTQ O C* w a tr <5 3 1» re? ** < 5 re a a re CD C/5 rt> -J ft> O >-b w E, g- 2- re ^ a <2. 3* re P CL, <3 re 3 CL, CL, RE re S 3 w CO H* ro o (Ti l & CT rd O i * CO CD co i *?*5 Oi Oi Ol c> CO Cn O CJl tf* CO Ol cn er <t> td rd to 2 T3 3 ^ o tr 3 re " & ^ o re re I ^ 3- o P P- 2 i-t» 0Q a' CfQ cra -b cra _i s «<-t w. -f re a p Vi ~ a ^ w re a t-* p a 2 P to <B. > re a re s S c. re o i-t» > ' td?r a a re * 3 W CD w 5* < & er c re o u T. cra 3 a re a a! t i re cra «s* s- a cfe a re to re c/3 C/3 ffl" ^ re 2 i P a CL i-j 3- s: ^ S & SS - > X cra T 5 2. O P % a> 00 tr* C5 CO H* CO os 05 Cn o to to W i Cn O tf* O«05 O CO «o W o t> «d P o a E^E a a Q- C/3 G o b - o a> -i ro >-t *-t & o tj- fp fd 3 s- w s, CD g- rd re ^ "5 - JTT 1 o^os- i 2" cra *a a' H cra ^ P j?r -» w H> re =5» > i rd rd»-j -b 13 o. O k M H CO CO M ^ <1 CO to ^ CO ^»a 1^- Oi Ol oo oi 00 <1 o cn O CD os O cn O OS O IO OS o o o OS CL

27 Forklaring til Regnskabet Grunden til den forholdsvis store Driftsudgift er: at Pengeforsendelse og -opkrævning i Reglen maa ske pr. Post, fordi Foreningens Virkefelt strækker sig over hele Landet (ogsaa nogen Opkrævning i Udlandet), at Indtægten er indgaaet i 1229 forskellige Portioner, at der bl. a. er udsendt 861 Skrivelser, største Delen til Personer, som antoges et ville vise Sagen Forstaaelse. Den anførte Beholdning pr. 31. December: Kr. 1014,74 stammer væsentligst fra forudbetalte Særbidrag. Da et af Bestyrelsens Medlemmer, som i flere Aar har givet Foreningen gratis Kontorlokale, har maattet gøre Forandring, vil Driftsudgifterne blive større for Fremtiden, som det allerede fremgatar af Regnskabet. For at indvinde en Besparelse ved Aarsberetningens Trykning vil Medlemsfortegnelsen med Bidragsnøglen kun blive udgivet hvert andet Aar. Det originale Regnskab med Bøger og Bilag ligger til Eftersyn paa Foreningens Kontor. København og Østrup i Januar C E Walsøe Chr Hjorth H Krarup Telegrafingeniør Sognepræst Enkefrue 4 Blegdamsvej, Kbhvn N Østrup pr Otterup 32 Østerbrog., Kbhvn 0 Formand Sekretær C Staffeldt Vald Engelhardt Overretssagfører Afdelingsbestyrer 32 Strandparksvej Hellerup aut. regnskabskyndig Tillidsmand Næstformand Hovedkasserer 1 Rosenørns Allé Kbhvn V

28

29 1 p f % r!<: 1 1I IÉ

30 Bedes efter Gennemlæsningen overladt en af Deres Bekendte Duplex Trykkeriet Kbhvn K V E Udkast 1913

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Stiftet 24. januar 1847

Stiftet 24. januar 1847 Love for Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 A. Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er»køge Borger- og Haandværkerforening«, og dens betegnelse udadtil er»k.b.h.f.«. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald

En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere