DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 A * I> * H * P ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 8de Aarsberetning 1*9*1*3 Kontor: Nørrebrogade 29 København N (Kl 1 3) Telefon Nora 526 y Se Bagsiden

4 Efter Evne gav de, Ja over Evne af egen Drift* (2 Kor 8, 3) DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5 A * D * H * F ALMINDELIG DANSK HJÆLPE-FORENING (Stiftet den 21de April 1906) 8de Aarsberetning 1*9*1*3

6

7 I N D H O L D Side Formaal 1 Skjult Nød (af Olaf Linck) 2 Bestyrelsens Arbejdsmaade 7 Fremgangen i Medlemsrettigheder 8 Særlige Gaver 9 Afsluttet Overenskomst 9 Vedtægter 10 Begler 15 Laanefond 16 Hjælpens Fordeling 17 Begnskabsoversigt 18 Forklaring til Begnskabet 19 Indmeldelsespostkort

8 \m?^www

9 Formaal A D H F er en kristelig Forening med det Formaal at opsøge og efter Evne at afhjælpe den skjulte Nød (pauvres honteux), uden at der tages Hensyn til noget som helst andet end, hvorvidt der foreligger virkelig Nød. Foreningen virker over hele Landet. Medlemmer og andre Bidragydere har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende og uden dennes Vidende. Indmeldelse modtages af Bestyrelsens Medlemmer og Foreningens Kontor (se hoslagte Postkort). For Tilgang af ny Medlemmer virkes der ikke paa anden Maade end ved, at Aarsberetningen overlades til dem, hos hvem man venter at finde Forstaaelse for Sagen. (Se S 7) 1

10 Skjult Ned (Af OLAF LINCK) Paa den private Velgørenheds Omraade indtager vort Fædreland en meget smuk Stilling, ja lidt af en Førerstilling, idet mange af de Ideer, som er fostrede herhjemme i velgørende Øjemed, siden er gaaet deres Sejrsgang gennem andre Lande.»Danmark er et Land af Velgørere«, har man sagt og er det ikke sandt? Ser vi ikke daglig, naar Nød skildres, at mange Hænder kappes om at bringe Hjælp? Vi ser det især, naar det er den aabenbare Nød, som træder os imøde. Og navnlig, naar Nøden skildres med kraftige, mørke Farver. Til Afhjælpning af den aabenbare Nød flyder i vore Dage mange rige Kilder, der paa en enkelt Tid af Aaret antager Form af strømmende Vande. Hvor er Bidragyderne ikke lette at faa i Tale ved Juletid? Blot nogle Linier i en Avis om en Familie 1 Nød, og Bidragene strømmer villigt ind. Det skulde da synes at være en taknemmelig Opgave at være, hvad man i vor Tid kalder»velgørenheds journalist«! Ja og nej kan Svaret lyde. Det hænder, at man føler et uendeligt Mismod, naar man staar overfor den stadig tilbagevendende Opgave at skulle skrive om menneskelig Nød og Elendighed. Hvordan variere de triste Emner, der alle ligner hinanden? Hele denne Side af Journalistiken har jo ogsaa i de sidste Aar faaet noget af Konkurrencens Skær 2

11 over sig, saa at man op imod Jul meget godt kan føle sig som Deltager i et Væddeløb. Alle disse vajende Bannere paa Byens Strøg, alle disse Indsamlingskontorer næsten Dør om Dør, alle disse»eksempler«i Bladene, alle Julekoncerterne og Lotterierne ja, de øger jo Totalsummen Aiar efter Aar, men Udbyttet naas kun paa Bekostning af den Stilfærdighed, som er al god Velgørenheds inderste Kærne. Naar de Gamle gav, lod de ikke venstre Haand vide, hvad den højre gjorde. I vore Dage samler man ind under Trommehvirvler... Men midt i saadanne Betragtninger kan man finde frem i sin Skrivebordsskuffe et lille rørende og ubehjælpsomt Brev fra en enlig gammel Sjæl, som man engang har været med til at berede en uventet Glæde; et Menneske, der levede i Skjul med sin Nød og som blev funden ved et tilfældigt Træf. Hendes Taknemmelighed er saa rørende og ægte, og den varmer saa dybt ind i Ens Hjerte, at man overvinder alle Betænkeligheder og tager»velgørenhedsarbejdet«op paany med Haab om, at det maa lykkes at finde Vej ind i de rette Hjem. Den skjulte Nød virker ikke ved sine Farver, og da den heller ikke kalder, skal man sommetider lede omhyggeligt, før man finder ind til den. Men sidder man først i et lille fattigt Hjem, der bærer Præget af fordums gode Dage, hvad kan det saa ikke være for vemodige Toner, der naar vort Øre? En fjern Genklang af bristet Lykke... 3

12 Saadan sad vi for nogen Tid siden og talte med en forladt Kvinde i Fyrrerne. Det var flere Aar siden, at hendes Mand var rejst bort fra hende og deres lille Pige til en fremmed Verdensdel, og Hustruen, der tilmed var svagelig, havde dengang pludselig været henvist til selv at forsørge sig og Barnet. Da hun var en ualmindelig pæn Kvinde, faldt det hende let at finde nogle Herskaber, hvor hun kunde komme og vadske og gøre rent, men Kræfterne slog ikke til, saa hun maatte jævnlig søge Sengen. Pigebarnet blev holdt i en god Skole, for hende følte Moderen det som en Pligt at føre frem. Fra Manden hørte hun kun i Ny og Næ, og alligevel havde denne opofrende Hustru bevaret Troen paa, at han engang vilde vende tilbage til hende og Barnet. Med Hænder, der rystede af Nervøsitet efter Dagens opslidende Gerning, tog hun hans Billede ned fra Væggen, for at vi rigtig kunde se hans Ansigt. Hun vidste godt, at da han for otte Aar siden rejste, var det for en anden Kvindes Skyld, men han kunde da umuligt have glemt Hustru og Barn! Hun havde hver Aften bedt Gud om, at han maatte vende tilbage. Og Haabet om, at denne Bøn vilde blive opfyldt, gav hende nyt Mod. I de Dage, da vi besøgte hende, var hun ved Sygdom kommen tilbage med Huslejen, og mange Ting havde hun maattet sætte paa Assistenshuset. Men nu fik gode Mennesker at høre om hendes Skæbne, og de kom hende saa til Hjælp, hver med 4

13 sit Bidrag. I et Øjeblik, hvor hun var ved at fortvivle, fik hun Bud om, at ubekendte Venner havde en Gave til hende det var ialt blevet nogle Hundrede Kroner. Hun forstod det slet ikke! Hun fik ingen Navne at vide, skulde ikke sige Tak til noget Menneske. Saa tog hun Hjælpen som kommende fra oven, tog den som et Tegn paa, at naar hun blot ikke opgav Troen, saa vilde hun heller ikke selv blive opgivet. Paa samme Maade, som her nævnt, virker»almindelig Dansk Hjælpe-Forening«, hvis Medlemmer findes over hele Landet. Beløbene, Foreningen hjælper med, kan variere fra 10 til 100 Kroner og derover, det er jo afhængigt af hvert enkelt Tilfælde. Men Fremgangsmaaden ved Hjælpens Uddeling er i alle Tilfælde den samme: det er en Barmhjertighedsgerning i Stilhed uden Angivelse af Navne. For ikke længe siden blev Foreningens Opmærksomhed henledt paa en Embedsmandsenke, der udadtil stræbte at bevare Skinnet. Dette gjorde hun ogsaa for sine Børns Skyld. Hun var tidlig bleven Enke med flere Børn, og Pensionen var saa (lille, at hun kun ved den alleryderste Sparsommelighed, d. v. s. ved selv at smaasulte, kunde slaa sig igennem og opdrage sine Børn. Hvad denne Kvinde selv maatte savne, det mælede hun aldrig et Ord om. Men nogle Venner kunde ikke undgiaa at se det. Og da de tillige var Venner af nærværende Forening, saa gav de en Ansøgning ind om 5

14 Hjælp gennem Foreningen, idet de selv tegnede sig for større Bidrag. Paa en meget diskret Maade fik Enken snart Brev om, at man vilde bede hende tage imod en Gave, som ubekendte Venner havde tiltænkt hende i Kærlighed. Hun fik ikke at vide, at Giverne fandtes blandt hendes egne Omgangsfæller, og hun kunde derfor vedblivende komme sammen med disse Mennesker uden at føle sig i Gæld til dem og ydmyget. At give uden at ydmyge er»almindelig dansk Hjælpe-Forening«s Formaal. Som det vil være bekendt, ligger det udenfor denne Forenings Opgave at hjælpe dem, som selv henvender sig om Hjælp. Saadanne Mennesker har jo nemlig Chancer fremfor dem, der ikke kan faa det over deres Læber at bede om Hjælp, og som i de fleste Tilfælde heller ingen Udveje kender, men tværtimod gemmer sig bort for at skjule deres Nød. I disse Skjul falder Hjælpen som en Solstraale en mørk Vinterdag, den bringer Mennesker til at føle, at de ikke er forladte. Uventet og stille kommer Hjælpen ind i det lille Hjem og rører ved de ædleste Følelser i et Menneskes Bryst. Maatte Almindelig Dansk Hjælpe-Forening blive i Stand til at kaste Solstrejf ind i rigtig mange smaa fattige Hjem, som engang var tilsmilede af Lykken! 6

15 Bestyrelsens Arbejdsmaade I Følge Vedtægterne ( 7, 2) virker Bestyrelsen for Foreningens Fremgang. Det har imidlertid vist sig, at den Omstændighed, at det er den skjulte Nød, A D-H F sigter paa, bl. a. gør det meget vanskeligt at finde passende, virksomme Maader og Former for Arbejdet for Tilgang af Midler og Medlemmer. Ansporet af de vidunderlige Resultater, George Muller og Hudson Taylor i sin Tid naaede, bar vi derfor i Novbr som nærmere omtalt i Beretningen for nævnte Aar omlagt vor Virksomhed * for at skaffe Foreningen Tilgang af flere Medlemmer og større Midler siaaledes, at vi blot overlader Aarsberetningen til dem, som kan tænkes at ville vise vor Sag Forstaaelse, uden anden Opfordring til at støtte den, men i Forbindelse med at vi ad Bønnens Vej søger Guds Velsignelse over denne stilfærdige Bekendtgørelse. Fremgangen i Aarets Løb viser, hvor rigeligt Herren har bønhørt os. Vi beder Medlemmerne om fortsat Støtte ved, at ogsaa A. D. H. F. bliver erindret i deres Bønner. Da det er Foreningens specielle Opgave (den skjulte Nød), der har ført os ind paa denne Fremgangsmaade, ligger heri altsaa ingen som helst Kritik af de Arbejdsmaader, som andre Foreninger med andre Opgaver anvender, ligesom der naturligvis ikke afviges fra de ved Vedtægterne fastsatte Regler for Midlernes Anvendelse. 7

16 Fremgangen Indtægten er steget fra 7198 Kr. til 8662 Kr., altsaa 20 pct. Antallet af Bidragydere er voket fra 966 til 1073, altsaa 11 pct. Af det indgaaede Antal Ansøgninger (64) har 47 kunnet bevilges, altsaa 73 pct. Medlemsrettigheder Det bringes i Erindring, at kun Aarsbidragydere samt»de samvirkende Menighedsplejer«i København har Ret til at indgive Ansøgning for den nødlidende, hvorhos dette altid maa ske udenvedkommendes Vidende. I Reglen kan kun Tilfælde af virkelig skjult Nød komme i Betragtning. Fortrinsvis kommer de nødlidende i Betragtning, som har kendt bedre Dage. Det er ikke ubetinget nødvendigt, at alle de paa Ansøgningsblanketten anførte Spørgsmaal besvares. Men da Forholdene ønskes oplyst saa fuldstændigt som Omstændighederne tillader det, lægges der særlig Vægt paa, at de understregede Spørgsmaals-Numre besvares. Forsætlig fejlagtige eller i høj Grad mangelfuldt besvarede Ansøgninger tages ikke i Betragtning. Blanketter m. v. kan rekvireres paa Foreningens Kontor (pr. Telef., se Omslaget). I Reglen vil der hengaa 2 å 3 Uger efter Ansøgningens Indsendelse, inden Ansøgeren vil faa Svar. De bevilgede Beløb udbetales i Reglen i en Maa- 8

17 neds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). I Tiden Juni August inkl. tilstaas i Reglen ikke nogen Hjælp. Samtlige Kontingenter og Særbidrag bedes indbetalt direkte til A D H Fs Hovedkasserer, Nørrebrogade 11, København. Særlige Gaver Hds. Majestæt Enkedronningen har ogsaa i 1913 ydet Foreningen en Støtte paa 50 Kr. Det danske Bibelselskab har velvilligt overladt Foreningen de udsendte Eksemplarer af det nye Testamente i den reviderede Oversættelse af Dagbladene: Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Købenbavn og Nationaltidende har ofte velvilligst optaget Meddelelser fra Bestyrelsen. Hver især af disse særlige Gaveydere bringer Bestyrelsen Foreningens oprigtige Tak for den værdifulde Støtte, Foreningen derigennem har faaet. Overenskomst er 1906 afsluttet med»de samvirkende Menighedsplejer«i København, i Følge hvilken disse virker for A. D. H. F.s Fremgang og bistaar den med Oplysninger og Undersøgelser mod at have samme Ret som Foreningens Medlemmer til at indgive Ansøgning. 9

18 Vedtægter 1 Almindelig dansk Hjælpe-Forening er stiftet 21. April 1906 med det Formaal ligesom andre kristelige Foreninger indenfor deres forskellige Omraader i Lydighed mod Guds Ord 1) at komme trængende og nødlidende Medmennesker til Hjælp og 2) gennem Broderkærlighedens praktiske Udøvelse samtidig at berede Vej for Kristus hos dem, der er imod ham * samt at tjene dem til Bestyrkelse i Troen, der er med ham # #. 2 Foreningens Hovedopgave er at opsøge og efter Evne afhjælpe den skjulte Nød (jfr. 3). Saavidt Midlerne rækker, hjælpes iøvrigt enhver, der er kommen i virkelig Nød, uanset Alder, Stilling og Livsanskuelse*##. 3 Hjælpen ydes midlertidig og i Form af en passende Pengegave sendt pr. Post. Forud for Gaven sendes en Skrivelse, hvori meddeles, at Gaven gi * 1. Kor. 10, 33. ** Gal. 6, 10. jfc-# -#- d. v.,s. hjælpes til Selvhjælp, saavidt Alder og Helbred tillader det (2. Thess. 3, 10). 10

19 ves i Jesu Navn og for Jesu Skyld, idet der henvises til nogle af de vedkommende Steder i Guds Ord*. Naar Ansøgeren ( 4) anser det formaalstjenligt, vedlægges et Eksemplar af det ny Testamente og en kort Vejledning**. ( 9) Skrivelsen affattes i Reglen saaledes:»alm. Dansk Hjælpe-Forening er en Kreds af troende Mennesker, der ligesom andre Kredse indenfor deres forskellige Omraader gerne, saa vidt Evnen rækker, vilde følge i Hans Spor, som»drog omkring og gjorde vel imod alle«. Da vi har Grund til at tro, at De vilde være glad for en lille Hjælp, er det os derfor en Glæde at kunne sende Dem Kr. Maatte dette Beløb virkelig blive Dem til lidt Hjælp og Opmuntring! Vi ønsker kun at gaa Bud for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus, og det er Ham, vi gerne vilde have Mennesker til at tænke paa, ikke paa os. Af samme Grund beder vi Dem om ikke at sende os Tak under nogen som helst Form; men føler De * 5. Mos. 15, 7 11; Matt. 5, 42 og 44; 25, 40; Luk. 10, 30 37; Ap. Gern. 20, 35; 2. Kor. 9, 7; Jak. 2, 13 26; 1. Joh. 3, ** Foreningen tilstræber at øve human Godgørenhed i Forbindelse med Mission paa en saa diskret Maade som muligt, eventuelt efter Samraad og ved Samvirken med de andre godgørende Institutioner. 11

20 Trang til Tak, da henvend Dem til Ham og bed Ham velsigne A. D. H. F. Beløbet sendes Dem pr. Post. En Kreds af Venner.«Naar Omstændighederne gør det ønskeligt, kan der ydes en regelmæssig Understøttelse i længere Tid, hvis der dertil gennem fortrolig Henvendelse fra Foreningens Side kan opnaas tilstrækkelige Tilskud fra andre (Velgørenhedsinstitutioner eller Private), og man tør gaa ud fra, at Vedkommende intet har imod at hjælpes ad denne Vej. I saadanne Tilfælde tilføjes i ovennævnte Skrivelse:»Vi haaber ogsaa senere at kunne hjælpe Dem lidt, ventelig med Kr. maanedlig indtil videre.«4 Der kan kun ansøges af Medlemmerne (og andre Aarsbidragydere) for de nødlidende, og uden disses Vidende, samt efter personlig Undersøgelse i Hjemmet. Hjælp ydes dog først, efter at Bestyrelsen enten ved et af sine Medlemmer eller ad anden Vej eventuelt gennem Menighedsplejen ( 9) har forvisset sig om, at der er virkelig Nød til Stede. Til Ansøgningens Udfærdigelse anvendes Foreningens Ansøgningsblanket, der udfyldes saa fuldstændig, som Omstændighederne tillader. Ansøgning fra den nødlidende selv tages ikke i Betragtning. 12

21 5 Foreningens Midler tilvejebringes dels ved Medlemmernes Kontingent ( 6), deils ved andre Bidrag og Gaver. Størrelsen af den enkeltes Kontingent eller andet Bidrag offentliggøres ikke* ( 8). 6 Da Foreningen som anført i den i 3 citerede Skrivelse er en Kreds af troende Mennesker, kan enhver, Mand eller Kvinde, der regner sig som troende, blive Medlem af Foreningen mod at erlægge Medlemskontingentet. Dettes Størrelse er frivillig dog ikke under 2 Kr. aarlig. Udmeldelse sker skriftlig til Kontoret. For et Kontingent af 200 Kr. én Gang for alle bliver man livsvarigt Medlem. 7 Foreningens Bestyrelse (Hovedbestyrelsen) bestaar af mindst 5 Medlemmer, af hvilke det ene er Bestyrelsens Formand. Bestyrelsen, der efter Behov supplerer sig selv, virker for Foreningens Fremgang, bedømmer de indkomne Ansøgninger og træffer Afgørelse i Sagerne. Den samles mindst to Gange aarlig til Raadslagning om Foreningens Anliggender. løvrigt bestem * Matt. 6,

22 mer den selv sin Forretningsorden, dog saaledes at denne bliver saa billig som mulig. Ved Afstemningen gælder Formandens Stemme dobbelt, naar Antallet af de stemmeafgivende Bestyrelsesmedlemmer (inkl. Formanden) er lige. Medlemmernes Arbejde er ulønnet. Ved den daglige Ekspedition kan ethvert af Bestyrelsesmedlemmerne underskrive paa Foreningens Vegne. Ved Paatagelse af Forpligtelser eller i Forhold til det offentlige skal Formanden, Hovedkassereren og et af de øvrige Bestyrelsesmedlemmer underskrive paa Foreningens Vegne. Naar Forholdene kræver det, overdrager Bestyrelsen en Del af sin Myndighed til Lokalbestyrelser hver paa mindst 3 Medlemmer, hvoraf det ene er Lokalbestyrelsens Formand. 8 En Gang aarlig udsender Bestyrelsen til Medlemmer og Bidragydere Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Kalenderaar. Regnskabet skal være godkendt af 2 Revisorer. Denne Beretning, som kan offentliggøres, ledsages hvert andet Aar af et særskilt Tillæg (Nøgle) med Angivelse af de enkeltes Kontingent eller Bidrag, saa at alle Vedkommende kan føre Kontrol med Størrelsen og Anvendelsen af den indkomne Sum. Dette Tillæg maa ikke offentliggøres ( 5). løvrigt aflægger Kassereren revideret Kvartalsregnskab for Bestyrelsen. 14

23 9 Foreningen tilstræber at supplere de andre Velgørenhedsinstitutioner, særlig dem paa kristelig Grund (herunder Menighedsplejen). Dels af denne Aarsag og dels for sikrest at finde dem, der fortrinsvis bør hjælpes ( 2), samvirker Foreningen med disse Institutioner i det Omfang og paa den Maade, isom Bestyrelsen finder mest formaalstjenlig*. Regler (revideret 1912) a. Indgaaede Ansøgninger bedømmes hver 14. Dag. b. Dersom der ved en»pensionist«s Død ikke resterer over 20 Kr. af forud indbetalte Særbidrag, vil dette Restbeløb ikke blive refunderet Bidragyderne, men det inddrages som almindeligt Bidrag. c. En indstillet, som har faaet Hjælp fra Københavns Understøttelsesforening, vil igen blive henvist til denne Forening. d. Tilstaaede Beløb udbetales i en Maaneds Begyndelse (undtagelsesvis dog ogsaa i Midten af Maaneden). e. I Tiden Juni August tilstaas ikke nogen Hjælp. f. En Ansøgning skal være anbefalet af mindst én almindelig kendt Person (foruden Ansøgeren). g. For overhovedet at komme i Betragtning vil "# se Side 6 15

24 det være nødvendigt, at den indstillede har sit Indbo brandforsikret. h.»reservefondet«anvendes til Udligning af de uundgaaelige Svingninger i Ind- og Udbetalingerne. Renterne lægges til Fondet, indtil dette har naaet 1000 Kr. i. Foreningen modtager gærne testamentariske Gaver. Laanefond Da det viser sig, at det særlig er den skjulte Nød, som tvinger den paagældende ind i Laaneforhold, hvor ublu Renter ubarmhjertig suger Vedkommende nedad, saa at det med sikker og rivende Fart fører ind i den rene Fortvivlelse, paatænker Bestyrelsen i Forventning om Medlemmernes Tilslutning til denne Tanke at søge oprettet et Laanefond for ved Hjælp af dette at udfri Mennesker af saadanne Forhold, medens det endnu er Tid. Laanet skulde da ydes rentefrit mod en efter Bestyrelsens Skøn rimelig Garanti med Tilbagebetaling i passende Rater i Løbet af et Par Aar. Fondet skulde dannes og vedligeholdes ved, at 1 % af Foreningens Aarsindtægt (ekskl. Særbidragene) og eventuelle livsvarige Medlemmers Kontingent henlægges til Fondet maanedsvis fra 21. April (Foreningens Stiftelsesdag)

25 Hjælpens Fordeling (Ansøgningerne Nr indgaaet i 1913) De bevilgede Ansøgninger VT Postdistrikt Kr Nr Postdistrikt Kr 3 Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn. N Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. V Frederiksberg Kbhvn. N Kbhvn. N Frederiksberg Kbhvn Kbhvn. N Kbhvn. N Dragør Frederiksberg Kbhvn. N Hellerup Kbhvn Kbhvn. N Bogense Kbhvn. K Kbhvn. V Kbhvn. K Vive pr. Hadsund Hvidbjerg Kbhvn Kbhvn. K Kbhvn Valby Kbhvn. N Kbhvn. L Aalborg Nyborg Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. B Odense Kbhvn. K Kbhvn. N Helsingør Kbhvn Kbhvn. V Langø pr. Dalby Aarhus Kbhvn. V Kbhvn. N Dragør Rødkjærsbro Kbhvn. F Kbhvn. V Valby Roskilde Kbhvn. N Kbhvn. V Kbhvn Kbhvn. V Kbhvn. V Valby Neksø Kbhvn. F Kbhvn. L Bred pr. Vissenbg Kbhvn. K Kbhvn. N Kbhvn. F Torslev pr. Skovsgaard Kbhvn. K 25 17

26 Cb > <X> r-f 2. W 2. 3" P <2. <5 CD CfQ re 3 cr r- i-j re <_ SS < S a re >-! <T> CL, r"+» re 3 to os s. re t/> cra P s Kl s re fc SS o c m re er SS <! >1 O H" 3 M CO I * fe 3 re 33 > tr cg a z re CL, 2 a o g 71 & M a C/3 ^ HH 3 TI S <T> a S' 3 <-t ro CL aq re re ^ r*»i 3 C. 3 S re oq re S re a> >-i w - w O o S -» «-» CD a> o ^ >f i* S - CfQ ro P W r- CD p o r> 2- Cl re S CTQ O C* w a tr <5 3 1» re? ** < 5 re a a re CD C/5 rt> -J ft> O >-b w E, g- 2- re ^ a <2. 3* re P CL, <3 re 3 CL, CL, RE re S 3 w CO H* ro o (Ti l & CT rd O i * CO CD co i *?*5 Oi Oi Ol c> CO Cn O CJl tf* CO Ol cn er <t> td rd to 2 T3 3 ^ o tr 3 re " & ^ o re re I ^ 3- o P P- 2 i-t» 0Q a' CfQ cra -b cra _i s «<-t w. -f re a p Vi ~ a ^ w re a t-* p a 2 P to <B. > re a re s S c. re o i-t» > ' td?r a a re * 3 W CD w 5* < & er c re o u T. cra 3 a re a a! t i re cra «s* s- a cfe a re to re c/3 C/3 ffl" ^ re 2 i P a CL i-j 3- s: ^ S & SS - > X cra T 5 2. O P % a> 00 tr* C5 CO H* CO os 05 Cn o to to W i Cn O tf* O«05 O CO «o W o t> «d P o a E^E a a Q- C/3 G o b - o a> -i ro >-t *-t & o tj- fp fd 3 s- w s, CD g- rd re ^ "5 - JTT 1 o^os- i 2" cra *a a' H cra ^ P j?r -» w H> re =5» > i rd rd»-j -b 13 o. O k M H CO CO M ^ <1 CO to ^ CO ^»a 1^- Oi Ol oo oi 00 <1 o cn O CD os O cn O OS O IO OS o o o OS CL

27 Forklaring til Regnskabet Grunden til den forholdsvis store Driftsudgift er: at Pengeforsendelse og -opkrævning i Reglen maa ske pr. Post, fordi Foreningens Virkefelt strækker sig over hele Landet (ogsaa nogen Opkrævning i Udlandet), at Indtægten er indgaaet i 1229 forskellige Portioner, at der bl. a. er udsendt 861 Skrivelser, største Delen til Personer, som antoges et ville vise Sagen Forstaaelse. Den anførte Beholdning pr. 31. December: Kr. 1014,74 stammer væsentligst fra forudbetalte Særbidrag. Da et af Bestyrelsens Medlemmer, som i flere Aar har givet Foreningen gratis Kontorlokale, har maattet gøre Forandring, vil Driftsudgifterne blive større for Fremtiden, som det allerede fremgatar af Regnskabet. For at indvinde en Besparelse ved Aarsberetningens Trykning vil Medlemsfortegnelsen med Bidragsnøglen kun blive udgivet hvert andet Aar. Det originale Regnskab med Bøger og Bilag ligger til Eftersyn paa Foreningens Kontor. København og Østrup i Januar C E Walsøe Chr Hjorth H Krarup Telegrafingeniør Sognepræst Enkefrue 4 Blegdamsvej, Kbhvn N Østrup pr Otterup 32 Østerbrog., Kbhvn 0 Formand Sekretær C Staffeldt Vald Engelhardt Overretssagfører Afdelingsbestyrer 32 Strandparksvej Hellerup aut. regnskabskyndig Tillidsmand Næstformand Hovedkasserer 1 Rosenørns Allé Kbhvn V

28

29 1 p f % r!<: 1 1I IÉ

30 Bedes efter Gennemlæsningen overladt en af Deres Bekendte Duplex Trykkeriet Kbhvn K V E Udkast 1913

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Emma Gad. Takt og Tone. Hvordan vi omgås. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info

Emma Gad. Takt og Tone. Hvordan vi omgås. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Emma Gad Takt og Tone Hvordan vi omgås WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Emma Gad Takt og Tone. Hvordan vi omgås Udgivet 2013 af WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Copyright 2013

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere