Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov elevaktivitet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov elevaktivitet 2013"

Transkript

1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov elevaktivitet 2013 Af Lone Schultz-Pedersen Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU 1 ) trådte i kraft den 1. august Dette notat beskriver udviklingen og de seneste tendenser for STU i perioden fra uddannelsens start til udgangen af Hovedpunkterne er: elever var i gang med en STU ved udgangen af 2013 mod ved udgangen af pct. af eleverne, som var i gang i 2013, var mellem 18 år og 20 år, 11 pct.var under 18 år, og 7 pct. var 25 år eller ældre elever påbegyndte uddannelsen i Det var lidt flere end i 2011 (1.728), men færre end i 2012 (1.901). I perioden har elever fuldført en STU, heraf i 2012 og i Omkring 82 pct. af eleverne, der fuldførte STU i perioden , gennemførte uddannelsen på 3 år, (som uddannelsen er forudsat at vare) elever har afbrudt uddannelsen siden 2009, heraf 316 i 2013 og 271 i Andelen var konstant over tid i forhold til antal elever på uddannelsen. De væsentligste årsager til afbrud i 2013 var andre årsager (47 pct.), personlige årsager (22 pct.), samt at eleven var begyndt på en anden uddannelse (17 pct.). De seneste tre år var 59 pct. af de elever, som var i gang med en STU, henvist på grund af generelle indlæringsvanskeligheder. En tredjedel af eleverne var henvist grundet udviklingsforstyrrelser. Kontanthjælp var forsørgelsesgrundlag for 46 pct. af de elever, som var i gang med en STU ved udgangen af pct. var på førtidspension. Knapt halvdelen af eleverne på STU kom fra specialskoler for børn samt efterskoler med samlet særligt tilbud. En fjerdedel kom fra folkeskolen, herunder specialklasser. 1 Uddannelsen kaldes også særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og forkortes STU.

2 Side 2 af 17 STU er rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge med særlige behov skal opnå kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Dermed ligestilles unge med særlige behov med andre unge. Ungdomsuddannelsen skal tilrettelægges under hensyn til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Elever i gang med STU elever var i gang med en STU ved udgangen af Det er 331 flere end i 2012, jf. tabel 1. Tabel 1 Antal af elever som er i gang 2 på STU ultimo året Antal elever Note: Se Antal elever fordelt på indberetningskommuner i bilag A. Note 1: Antallet af elever, som er i gang på STU, er beregnet fra de indberettede tal i 2013, og kan afvige lidt fra tidligere år. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister Køn og alder I 2013 var 63 pct. af eleverne på STU drenge/mænd. Det var en stigning på 4 pct.point i forhold til 2009, jf. figur 1. 2 En gang årligt indberetter kommunerne oplysninger om elever, som er startet på en STU. I 2009 blev sluttidspunktet for den indberettede periode flyttet fra 1. august til 28. februar. Der er derfor indberettet status 28. februar 2009, 28. februar 2010 og 28. februar I 2012 er sluttidspunktet igen ændret til 31. december 2011, således at indberetningsperioden fremadrettet følger kalenderåret. I dette notat er antallet af elever som er i gang på STU opgjort ultimo året i perioden

3 Side 3 af 17 Figur 1 Andel elever - ultimo året fordelt på køn, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinder Mænd Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister I 2013 var hovedparten af eleverne (44 pct.) på STU mellem 18 år og 20 år. 11 pct. var under 18 år, og 7 pct. var over 25 år, jf. tabel 2. Gennemsnitsalderen på dem, som påbegyndte en STU i 2013, var 18 år. Tabel 2 Antal elever ultimo 2013 fordelt på alder, antal og pct. Antal Pct. Under 18 år år år år år år år år Over 25 år I alt Note 1: 29 elever har en fødselsdato, som det ikke har været muligt at samkøre med Elevregistret, så alder kunne ikke beregnes i disse tilfælde. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister Tilgang, fuldført og afbrudt uddannelse elever startede på STU i Tilgangen til uddannelsen lå i årene 2009 og 2010 på knap elever, men steg med ca. 100 i 2011 og ca. 200 i 2012, jf. figur 2.

4 Side 4 af 17 Figur 2 Tilgang til STU, Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister elever fuldførte STU i perioden , heraf hovedparten i 2012 og 2013, hvor henholdsvis og elever fuldførte uddannelsen, jf. tabel 3. Tabel 3 Fuldført og afbrudt STU 1, I alt Fuldført Afbrudt Note 1: For 47 elever med afbrud har det ikke været muligt at samkøre med oplysninger fra Elevregistret. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister elever afbrød deres uddannelse de seneste fem år, heraf afbrød 316 i Elever, der har afbrudt ungdomsuddannelsen, kan på et senere tidspunkt anmode om at genoptage uddannelsen, jf. 8 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Anmodningen om genoptagelse skal dog ske, inden eleven fylder 25 år, og eleven skal færdiggøre uddannelsen senest 5 år efter, at uddannelsen er påbegyndt. Afbrudsårsager Personlige årsager, og at eleverne begynder på en anden uddannelse, var i perioden de to primære kendte årsager til, at elever afbrød STU. I 2013 afbrød 22 pct. uddannelsen på grund af personlige årsager, mens 17 pct. afbrød, fordi de var påbegyndt anden uddannelse. 47 pct. afbrød pga. andre (ikke nærmere kendte) årsager, jf. tabel 4.

5 Side 5 af 17 Tabel 4 Primære afbrudsårsager for elever på STU 1, Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Afbrudt pga. ikke uddannelsesparat Afbrudt pga. personlige årsager Afbrudt pga. påbegyndt anden uddannelse Afbrudt pga. påbegyndt beskæftigelse Afbrudt pga. sygdom Afbrudt pga. andre årsager I alt Note 1: 47 elever havde en afbrudsårsag, som det ikke har været muligt at samkøre med oplysninger fra Elevregistret. DST registrerer ikke afbrudsårsag, så der er brugt data fra Styrelsen for It og Læring. Kilde: Styrelsen for It og Læring Varighed af uddannelsen for fuldførte elever Ifølge Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter at have afsluttet grundskolen. 82 pct. af de elever, der havde fuldført STU i , havde været op til tre år om at gennemføre uddannelsen. Heraf var 77 pct måneder om at gennemføre, mens omkring 9 pct. brugte længere tid 3, jf. tabel 5. I 2013 fuldførte 86 pct. af eleverne uddannelsen på mellem 25 og 36 måneder, heraf var hovedparten (82 pct.) omkring tre år (34-36 måneder) om at gennemføre uddannelsen. Tabel 5 Uddannelsens længde for elever der har fuldført, År for fuldførelse Måneder Alle fuldførte Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Over I alt Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister 3 Enkelte elever havde været 5 år om at fuldføre STU. Af de i alt 81 elever, der havde været over 3 år om at gennemføre uddannelsen havde 71 gennemført indenfor 4 år.

6 Side 6 af 17 Varighed af uddannelsen ved afbrudt uddannelse Omkring en tredjedel af de elever, som afbrød uddannelsen i , gjorde det mellem det første og andet år. 19 pct. havde afbrudt uddannelsen inden for det første halve år, jf. tabel 6. Nogenlunde samme andel (25 pct.) havde afbrudt efter 7-12 måneder. 21 pct. afbrød efter 24 måneder. I alt afbrød uddannelsen i I 2009 havde flere afbrudt deres uddannelse inden for de første 6 måneder end i de øvrige år. I havde over halvdelen afbrudt senere end efter det første år med flest mellem første og andet år (34-38 pct.). Tabel 6 Uddannelsens længde for elever der har afbrudt 1, År for afbrudt forløb Måneder Alle afbrudte Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Over I alt Note 1: For 47 elever med afbrud har det ikke været muligt at samkøre med oplysninger fra Elevregistret. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister Henvisningsårsager Ungdomsuddannelsens målgruppe er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Gruppen af unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Lidt mindre end to tredjedele af de elever, der gik på STU i perioden , blev henvist til uddannelsen på grund af generelle indlæringsvanskeligheder som følge af, at eleven er psykisk udviklingshæmmet eller sent udviklet. Omkring en tredjedel af eleverne var henvist grundet udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD mv., jf. tabel 7.

7 Side 7 af 17 Tabel 7 Henvisningsårsager for elever i gang med STU ultimo året, Henvisningsårsager Generelle indlæringsvanskeligheder (psykisk udviklingshæmmede, sent udviklede m.fl.) Udviklingsforstyrrelser (autismespektrum, ADHD, Damp m.v.) Sociale og miljøbetingede vanskeligheder (adfærdsvanskeligheder, socioemotionelle) Bevægelsesvanskeligheder (herunder neurologiske fx. Cerebral Parese) Psykiske vanskeligheder (fx. depression, skizofreni, manio-depression, angst og fobier) Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Læse- og skrivevanskeligheder Tale- og sprogvanskeligheder Hørevanskeligheder (døve og hørehæmmede) Synsvanskeligheder (blinde og svagsynede) Kombination af forskellige 19 < <1 Andet Antal henvisningsårsager i alt Antal personer i gang ved udgangen af året Note: Det har været muligt at indberette flere henvisningsårsager for hver enkelt elev. Pct. er beregnet ud fra antal personer i gang med ungdomsuddannelse for særlige behov ved udgangen af året. Årsager som ikke falder under disse, er samlet under kategorien Andet. Kilde: Styrelsen for IT og læring samt Danmarks Statistiks elevregister Institutionstyper I en STU indgår forskellige typer af uddannelseselementer for eksempel undervisning, praktik, praktiske aktiviteter eller træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter som virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder. Undervisningselementerne kan leveres af forskellige udbydere: - Kommunale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne - Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov - Efterskoler i form af særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb og supplerende undervisningstilbud (ikke 9. eller 10. klasse)

8 Side 8 af 17 - Husholdningsskoler (ikke 10. klasse), håndarbejds- og folkehøjskoler - Produktionsskoler og institutioner med erhvervsrettede uddannelser - Daghøjskoler - Praktiksteder/værksteder - Andre institutioner/privat institution Kommunale uddannelsesinstitutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, var den mest anvendte institutionstype til STU frem til og med Omkring halvdelen af uddannelseselementerne foregik på kommunale uddannelsesinstitutioner, dog lidt færre i 2012 (42 pct.), jf. tabel 8. Fra 2013 er mange af de kommunale uddannelsesinstitutioner ikke længere kommunale, hvilket kan ses i et fald til 13 pct., mens der er en stor stigning i Anden institution/privat institution til 70 pct. Fra 2012 er Anden institution/privat institution blevet delt op i Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov og Anden institution/privat institution. De to institutionstyper udgjorde i 2013 hhv. 10pct. og 70 pct. af de samlede forløb. Tabel 8 Institutionstyper anvendt til STU , pct. Institutionstype Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 2 Kommunale uddannelsesinstitutioner Husholdnings-, håndarbejds- og folkehøjskoler Produktionsskoler Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Efterskoler - særligt tilrettelagt forløb Daghøjskoler 1 1 <1 Praktiksteder/ -forløb Anden institution/privat institution Uoplyst 2 5 I alt Note: Fra 2011 indberettes institutionstype på individniveau og det har været muligt at indberette flere institutionstyper pr. individ. Ved de tidligere indsamlinger er institutionstype alene indberettet på kommune niveau. Note 1: Alle kommuner har indberettet institutionstype. Note 2: Fra 2012 er Anden institution/privat institution splittet op i Anden institution/privat institution og Uddannelsesinstitution for unge med særlige behov. Note 3: Pct. summer ikke til 100 pct. pga. afrunding. Kilde: Styrelsen for It og Læring

9 Side 9 af 17 Forsørgelsesgrundlag STU er ikke SU-berettiget 4. Elever, der deltager i ungdomsuddannelsen, bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag bl.a. forældreforsørgelse (under 18 år), førtidspension, kontanthjælp, forrevalidering eller revalideringsydelse. 28 pct. af de elever, der ved udgangen af 2013 var i gang med en STU, modtog førtidspension, mens 45 pct. modtog kontanthjælp, jf. tabel 9. 9 pct. modtog ydelser i forbindelse med forrevalidering, og under 1 pct. var under revalidering. Tabel 9 Elever på STU ultimo 2013, fordelt på forsørgelsestype i uge 52 1 Antal Pct. 3 Kontanthjælp Forrevalidering Førtidspension Revalidering 12 <1 Uden forsørgelse/øvrige I alt Note 1: Oplysninger om forsørgelsesgrundlag stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM-register. Status for forsørgelsesgrundlag er angivet for uge 52, da registreringerne i forsørgelsestype i DREAM er pr. uge. Note 2: Heraf er 854 uden forsørgerydelse. Der er typisk tale om elever under 18 år under forældreforsørgelse. Note 3: Pct. summer ikke til 100 pct. pga. afrunding. Kilde: Samkørsel med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM og indberetningen vedr. STU fra Styrelsen for It og Læring Aldersfordelt forsørgelsesgrundlag Kontanthjælp og førtidspension var primære forsørgelsesgrundlag for elever på STU i Kontanthjælp udgjorde forsørgelsesgrundlaget for 56 pct. af de 18-årige på ungdomsuddannelsen, mens 21 pct. fik udbetalt førtidspension. Kontanthjælp udgjorde en faldende andel med alderen, mens andelen, som fik udbetalt førtidspension, steg for elever på 21 år (29 pct.) til dem over 25 år (50 pct.), jf. figur pct. på ungdomsuddannelsen modtog forrevalidering med undtagelse af de 21 årige (14 pct.) og dem under 18 (ingen). Alle elever under 18 år var uden forsørgelse, dvs. forældreforsørgelse eller andre ydelser end revalidering, forrevalidering, kontanthjælp og førtidspension. Det sam- 4 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indeholder ikke bestemmelser om forsørgelsesgrundlaget under ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen erstatter ikke forsørgelsesmæssige foranstaltninger eller andre sociale ydelser.

10 Side 10 af 17 me gjaldt for ca. 15 pct. af de 18 årige og 4-12 pct. af de årige. 12 pct. af dem på 25 år eller ældre var uden forsørgelse. Figur 3 Forsørgelsesgrundlag for elever på STU ultimo 2013 fordelt på alder 1, pct % 20% 40% 60% 80% 100% Kontanthjælp Forrevalidering Førtidspension Uden forsørgelse Note 1: Alder er beregnet pr. 31/ Note: Uden forsørgelse dækker både over personer uden forsørgelsesydelse og uoplyste. Der kan træffes afgørelse om førtidspension før eleven fylder 18 år, men eleven kan først få udbetalt førtidspension fra det 18. år. Note: Tabellen omfatter ikke revalidering, da meget få (<1 pct.) modtog denne ydelse i Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM og indberetningen vedr. STU fra Styrelsen for It og Læring Tidligere skoletilbud I det følgende kobles indberetningens data med baggrundsoplysninger fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistiks elevregister er opdateret med uddannelseshændelser til og med 30. september Derfor ses i dette afsnit på elever, som pr. 30. september er i gang med en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Knap en tredjedel af eleverne på STU pr. 30. september 2013 havde gået på specialskoler for børn, som det seneste skoletilbud forud for STU en. 24 pct. kom fra folkeskoler, herunder specialklasser og 16 pct. fra efterskoler med samlet særligt tilbud. Sammenholdes andele af STU-elever med andele af elever for hele landet, ses at andelen af STU-elever, der forinden havde gået på efterskoler med samlet særligt tilbud, produktionsskoler og specialskoler for børn var kraftigt overrepræsenteret i forhold til andelen af alle elever på disse uddannelser, mens STU-elever fra folkeskoler, friskoler og private grundskoler samt erhvervsskoler var underrepræsenteret, jf. tabel 10.

11 Side 11 af 17 Tabel 10 Seneste skoletilbud inden STU for igangværende elever STU-elever, samt skoletilbud for igangværende elever for hele landet på udvalgte uddannelser pr. 30. september 2013, pct. 1 Seneste skoletilbud forud for STU, pct. Igangværende elever på udvalgte skoletilbud, alle elever, pct. Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 5 <1 3 Efterskoler 1 3 Efterskoler med samlet særligt tilbud 16 <1 Erhvervsskoler m.v Folkeskoler herunder specialklasser Friskoler og private grundskoler 1 12 Husholdnings- og håndarbejdsskoler 1 <1 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 2 1 Produktionsskoler 15 <1 Specialskoler for børn 28 1 Uddannelsesinst. for unge med særlige behov 1 <1 Kommuner 1 1 Andet Note 1: Seneste registrerede skoletilbud forud for STU en uanset om det er fuldført. Bestanden af elever er opgjort pr. 30. september Note 2: Andet omfatter specialskoler for voksne, voksenuddannelsescentre, gymnasier og HF-kurser incl. private, samt private udbydere af AMU og EUD. Note 3: <1 betyder mindre end 0,5 pct. Note 4: Elever på skoletilbud under kategorien Andet indgår ikke i pct.erne, da andelen af STU-elever på disse skoletilbud forud for deres STU er meget lille. Note 5. Der er kun medtaget de skoletilbud, som STU-eleverne har benyttet inden de begyndte på STU. Kilde: Styrelsen for It og Læring på basis af Danmarks Statistiks integrerede elevregister og PERSONBAGGR Resultater ved 9. kl. afgangsprøve (FSA) for STU-elever Langt de fleste af de elever, som var i gang med en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov havde ikke taget en (fuld) afgangsprøve for 9. klasse i prøvetermin maj-juni Dem, som havde mindst 7 karakterer (prøve- og standpunktskarakterer) havde et karaktergennemsnit, som overvejende ligger i den lave ende af karakterskalaen, jf. tabel 11.

12 Side 12 af 17 Tabel 11 Karaktergennemsnit 9. klasse for igangværende STU-elever på gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser pr. 30. september 2013, pct. Karaktergennemsnit 1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2013, pct. Gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser 2013, pct. 4,0 og derunder ,0-7, ,0 og derover 1 33 Uoplyst/ukendt I alt Note 1:Gennemsnittet af samtlige karakterer fra 9. klassetrin. Personer med færre end 7 karakterer i beregningen af gennemsnittet er ikke medtaget. 9. klasse karakterer opnået for 2012 er uoplyst i datagrundlaget. Note 2: Bestanden omfatter alle årige i gang med en STU pr. 1. oktober Kilde: Styrelsen for It og Læring på basis af Danmarks Statistiks integrerede elevregister og PERSONBAGGR

13 Side 13 af 17 Metode og datakvalitet Notatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger om STU indberettet årligt af kommunerne siden uddannelsens start 1. august 2007 og Danmarks Statistiks elevregister. Alle kommuner har indberettet oplysninger om aktiviteten på uddannelsen i I en del kommuner er det de lokale centre for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-centre), der har foretaget indberetningen. 33 kommuner har foretaget indberetningen med hjælp fra UVData, der efter aftale med kommunen har trukket data direkte fra deres systemer. Ved indsamlingen af oplysninger om aktiviteten på uddannelsen i 2013 har kommunerne indberettet oplysninger om: - Cpr.nr - Startdato på uddannelsen - Slutdato på uddannelsen - Status dvs. i gang, afbrudt eller fuldført - Bopælskommune - Betalingskommune - Henvisningsårsager - Typer af institutioner Kommunerne er blevet bedt om at indberette status pr. en bestemt dato. Statustidspunktet for indberetningen er ændret siden første dataindsamling. Der er indberettet status pr. 28. februar 2009, 28. februar 2010, 28. februar 2011, 31. december 2011, 31. december 2012 og 31. december Data er flettet med data fra Danmarks Statistiks elevregister, så det er elevregistrets oplysninger om elevernes tilgangstidspunkt og afgangstidspunkt, som ligger til grund for beregning af bestand, tilgang og afgang/fuldførte. Danmarks Statistik har af hensyn til, at en elev kun må være elevregistret på én uddannelse på et givet tidspunkt i elevregistret, ændret i nogle tilgangstidspunkter og/eller afgangstidspunkter. Hvis der er ændret i begge tidspunkter, har det ikke været muligt at flette oplysninger fra Styrelsen for It og Lærings data med elevregistrets. Det drejer sig om 118 elever som næsten alle har et meget kort forløb på under 2 måneder typisk fra 30/6 til 1/8. I tabeller, hvor oplysninger ikke er overført, vil det stå i en note til tabellen/figuren. Antallet af elever i gang på STU er opdateret på baggrund af 2013-indamlingen, og kan afvige lidt fra tidligere notater. I dette notat er antallet af elever i gang på STU opgjort ultimo året beregnet ud fra start- og slutdato for uddannelsen. Afbrudte og fuldførte elever er opgjort på baggrund af slutdato og kommunernes oplysning om status. Data for 2013-indsamlingen og tidligere år er renset for dubletter og overlappende forløb og samkørt med elevregistret. Der er 118 elever i alt, hvor det ikke har været muligt at samkøre Styrelsen for It og Lærings data med elevregistret. Oplysninger om forsørgelsesgrundlag stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM-register.

14 Data kan afvige fra Databanken, da data er opdateret på forskellige tidspunkter. Side 14 af 17

15 Side 15 af 17 Bilag A Bilagstabel 1 Elever i gang med STU ultimo 2013 og tilgang i 2013, fordelt på indberetningskommune Kommune Antal elever 2013 Tilgang 2013 Albertslund 22 <5 Allerød 23 8 Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby 30 9 Brønderslev Dragør 6 <5 Egedal Esbjerg Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund 40 <5 Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte 19 5 Gladsaxe Glostrup 19 5 Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted 31 8 Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

16 Side 16 af 17 Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm 12 <5 Ikast-Brande Ishøj 20 <5 Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland 11 <5 Lejre 23 <5 Lemvig 17 8 Lolland Lyngby-Taarbæk 18 6 Læsø <5 0 Mariagerfjord Middelfart 55 8 Morsø Norddjurs Nordfyn 32 9 Nyborg Næstved 86 5 Odder Odense Odsherred Randers 67 5 Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal 42 8 Rødovre Samsø <5 0 Silkeborg 39 13

17 Side 17 af 17 Skanderborg Skive Slagelse Solrød 20 8 Sorø Stevns 28 8 Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk 10 <5 Varde Vejen 33 7 Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Ærø <5 <5 Aabenraa Aalborg Aarhus I alt

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% Q1 Dit barns alder Besvaret: 382 Sprunget over: 0 10 8 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2,88% 11 6,81% 26 9,42% 36 9,95% 38 11,78% 45 10,99% 42 10,99% 42 14,14%

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere