Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov elevaktivitet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov elevaktivitet 2013"

Transkript

1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov elevaktivitet 2013 Af Lone Schultz-Pedersen Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU 1 ) trådte i kraft den 1. august Dette notat beskriver udviklingen og de seneste tendenser for STU i perioden fra uddannelsens start til udgangen af Hovedpunkterne er: elever var i gang med en STU ved udgangen af 2013 mod ved udgangen af pct. af eleverne, som var i gang i 2013, var mellem 18 år og 20 år, 11 pct.var under 18 år, og 7 pct. var 25 år eller ældre elever påbegyndte uddannelsen i Det var lidt flere end i 2011 (1.728), men færre end i 2012 (1.901). I perioden har elever fuldført en STU, heraf i 2012 og i Omkring 82 pct. af eleverne, der fuldførte STU i perioden , gennemførte uddannelsen på 3 år, (som uddannelsen er forudsat at vare) elever har afbrudt uddannelsen siden 2009, heraf 316 i 2013 og 271 i Andelen var konstant over tid i forhold til antal elever på uddannelsen. De væsentligste årsager til afbrud i 2013 var andre årsager (47 pct.), personlige årsager (22 pct.), samt at eleven var begyndt på en anden uddannelse (17 pct.). De seneste tre år var 59 pct. af de elever, som var i gang med en STU, henvist på grund af generelle indlæringsvanskeligheder. En tredjedel af eleverne var henvist grundet udviklingsforstyrrelser. Kontanthjælp var forsørgelsesgrundlag for 46 pct. af de elever, som var i gang med en STU ved udgangen af pct. var på førtidspension. Knapt halvdelen af eleverne på STU kom fra specialskoler for børn samt efterskoler med samlet særligt tilbud. En fjerdedel kom fra folkeskolen, herunder specialklasser. 1 Uddannelsen kaldes også særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og forkortes STU.

2 Side 2 af 17 STU er rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge med særlige behov skal opnå kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Dermed ligestilles unge med særlige behov med andre unge. Ungdomsuddannelsen skal tilrettelægges under hensyn til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Elever i gang med STU elever var i gang med en STU ved udgangen af Det er 331 flere end i 2012, jf. tabel 1. Tabel 1 Antal af elever som er i gang 2 på STU ultimo året Antal elever Note: Se Antal elever fordelt på indberetningskommuner i bilag A. Note 1: Antallet af elever, som er i gang på STU, er beregnet fra de indberettede tal i 2013, og kan afvige lidt fra tidligere år. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister Køn og alder I 2013 var 63 pct. af eleverne på STU drenge/mænd. Det var en stigning på 4 pct.point i forhold til 2009, jf. figur 1. 2 En gang årligt indberetter kommunerne oplysninger om elever, som er startet på en STU. I 2009 blev sluttidspunktet for den indberettede periode flyttet fra 1. august til 28. februar. Der er derfor indberettet status 28. februar 2009, 28. februar 2010 og 28. februar I 2012 er sluttidspunktet igen ændret til 31. december 2011, således at indberetningsperioden fremadrettet følger kalenderåret. I dette notat er antallet af elever som er i gang på STU opgjort ultimo året i perioden

3 Side 3 af 17 Figur 1 Andel elever - ultimo året fordelt på køn, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinder Mænd Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister I 2013 var hovedparten af eleverne (44 pct.) på STU mellem 18 år og 20 år. 11 pct. var under 18 år, og 7 pct. var over 25 år, jf. tabel 2. Gennemsnitsalderen på dem, som påbegyndte en STU i 2013, var 18 år. Tabel 2 Antal elever ultimo 2013 fordelt på alder, antal og pct. Antal Pct. Under 18 år år år år år år år år Over 25 år I alt Note 1: 29 elever har en fødselsdato, som det ikke har været muligt at samkøre med Elevregistret, så alder kunne ikke beregnes i disse tilfælde. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister Tilgang, fuldført og afbrudt uddannelse elever startede på STU i Tilgangen til uddannelsen lå i årene 2009 og 2010 på knap elever, men steg med ca. 100 i 2011 og ca. 200 i 2012, jf. figur 2.

4 Side 4 af 17 Figur 2 Tilgang til STU, Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister elever fuldførte STU i perioden , heraf hovedparten i 2012 og 2013, hvor henholdsvis og elever fuldførte uddannelsen, jf. tabel 3. Tabel 3 Fuldført og afbrudt STU 1, I alt Fuldført Afbrudt Note 1: For 47 elever med afbrud har det ikke været muligt at samkøre med oplysninger fra Elevregistret. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister elever afbrød deres uddannelse de seneste fem år, heraf afbrød 316 i Elever, der har afbrudt ungdomsuddannelsen, kan på et senere tidspunkt anmode om at genoptage uddannelsen, jf. 8 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Anmodningen om genoptagelse skal dog ske, inden eleven fylder 25 år, og eleven skal færdiggøre uddannelsen senest 5 år efter, at uddannelsen er påbegyndt. Afbrudsårsager Personlige årsager, og at eleverne begynder på en anden uddannelse, var i perioden de to primære kendte årsager til, at elever afbrød STU. I 2013 afbrød 22 pct. uddannelsen på grund af personlige årsager, mens 17 pct. afbrød, fordi de var påbegyndt anden uddannelse. 47 pct. afbrød pga. andre (ikke nærmere kendte) årsager, jf. tabel 4.

5 Side 5 af 17 Tabel 4 Primære afbrudsårsager for elever på STU 1, Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Afbrudt pga. ikke uddannelsesparat Afbrudt pga. personlige årsager Afbrudt pga. påbegyndt anden uddannelse Afbrudt pga. påbegyndt beskæftigelse Afbrudt pga. sygdom Afbrudt pga. andre årsager I alt Note 1: 47 elever havde en afbrudsårsag, som det ikke har været muligt at samkøre med oplysninger fra Elevregistret. DST registrerer ikke afbrudsårsag, så der er brugt data fra Styrelsen for It og Læring. Kilde: Styrelsen for It og Læring Varighed af uddannelsen for fuldførte elever Ifølge Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter at have afsluttet grundskolen. 82 pct. af de elever, der havde fuldført STU i , havde været op til tre år om at gennemføre uddannelsen. Heraf var 77 pct måneder om at gennemføre, mens omkring 9 pct. brugte længere tid 3, jf. tabel 5. I 2013 fuldførte 86 pct. af eleverne uddannelsen på mellem 25 og 36 måneder, heraf var hovedparten (82 pct.) omkring tre år (34-36 måneder) om at gennemføre uddannelsen. Tabel 5 Uddannelsens længde for elever der har fuldført, År for fuldførelse Måneder Alle fuldførte Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Over I alt Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister 3 Enkelte elever havde været 5 år om at fuldføre STU. Af de i alt 81 elever, der havde været over 3 år om at gennemføre uddannelsen havde 71 gennemført indenfor 4 år.

6 Side 6 af 17 Varighed af uddannelsen ved afbrudt uddannelse Omkring en tredjedel af de elever, som afbrød uddannelsen i , gjorde det mellem det første og andet år. 19 pct. havde afbrudt uddannelsen inden for det første halve år, jf. tabel 6. Nogenlunde samme andel (25 pct.) havde afbrudt efter 7-12 måneder. 21 pct. afbrød efter 24 måneder. I alt afbrød uddannelsen i I 2009 havde flere afbrudt deres uddannelse inden for de første 6 måneder end i de øvrige år. I havde over halvdelen afbrudt senere end efter det første år med flest mellem første og andet år (34-38 pct.). Tabel 6 Uddannelsens længde for elever der har afbrudt 1, År for afbrudt forløb Måneder Alle afbrudte Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Over I alt Note 1: For 47 elever med afbrud har det ikke været muligt at samkøre med oplysninger fra Elevregistret. Kilde: Styrelsen for It og Læring samt Danmarks Statistiks elevregister Henvisningsårsager Ungdomsuddannelsens målgruppe er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Gruppen af unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Lidt mindre end to tredjedele af de elever, der gik på STU i perioden , blev henvist til uddannelsen på grund af generelle indlæringsvanskeligheder som følge af, at eleven er psykisk udviklingshæmmet eller sent udviklet. Omkring en tredjedel af eleverne var henvist grundet udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD mv., jf. tabel 7.

7 Side 7 af 17 Tabel 7 Henvisningsårsager for elever i gang med STU ultimo året, Henvisningsårsager Generelle indlæringsvanskeligheder (psykisk udviklingshæmmede, sent udviklede m.fl.) Udviklingsforstyrrelser (autismespektrum, ADHD, Damp m.v.) Sociale og miljøbetingede vanskeligheder (adfærdsvanskeligheder, socioemotionelle) Bevægelsesvanskeligheder (herunder neurologiske fx. Cerebral Parese) Psykiske vanskeligheder (fx. depression, skizofreni, manio-depression, angst og fobier) Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct Læse- og skrivevanskeligheder Tale- og sprogvanskeligheder Hørevanskeligheder (døve og hørehæmmede) Synsvanskeligheder (blinde og svagsynede) Kombination af forskellige 19 < <1 Andet Antal henvisningsårsager i alt Antal personer i gang ved udgangen af året Note: Det har været muligt at indberette flere henvisningsårsager for hver enkelt elev. Pct. er beregnet ud fra antal personer i gang med ungdomsuddannelse for særlige behov ved udgangen af året. Årsager som ikke falder under disse, er samlet under kategorien Andet. Kilde: Styrelsen for IT og læring samt Danmarks Statistiks elevregister Institutionstyper I en STU indgår forskellige typer af uddannelseselementer for eksempel undervisning, praktik, praktiske aktiviteter eller træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter som virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder. Undervisningselementerne kan leveres af forskellige udbydere: - Kommunale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne - Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov - Efterskoler i form af særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløb og supplerende undervisningstilbud (ikke 9. eller 10. klasse)

8 Side 8 af 17 - Husholdningsskoler (ikke 10. klasse), håndarbejds- og folkehøjskoler - Produktionsskoler og institutioner med erhvervsrettede uddannelser - Daghøjskoler - Praktiksteder/værksteder - Andre institutioner/privat institution Kommunale uddannelsesinstitutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, var den mest anvendte institutionstype til STU frem til og med Omkring halvdelen af uddannelseselementerne foregik på kommunale uddannelsesinstitutioner, dog lidt færre i 2012 (42 pct.), jf. tabel 8. Fra 2013 er mange af de kommunale uddannelsesinstitutioner ikke længere kommunale, hvilket kan ses i et fald til 13 pct., mens der er en stor stigning i Anden institution/privat institution til 70 pct. Fra 2012 er Anden institution/privat institution blevet delt op i Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov og Anden institution/privat institution. De to institutionstyper udgjorde i 2013 hhv. 10pct. og 70 pct. af de samlede forløb. Tabel 8 Institutionstyper anvendt til STU , pct. Institutionstype Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 2 Kommunale uddannelsesinstitutioner Husholdnings-, håndarbejds- og folkehøjskoler Produktionsskoler Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Efterskoler - særligt tilrettelagt forløb Daghøjskoler 1 1 <1 Praktiksteder/ -forløb Anden institution/privat institution Uoplyst 2 5 I alt Note: Fra 2011 indberettes institutionstype på individniveau og det har været muligt at indberette flere institutionstyper pr. individ. Ved de tidligere indsamlinger er institutionstype alene indberettet på kommune niveau. Note 1: Alle kommuner har indberettet institutionstype. Note 2: Fra 2012 er Anden institution/privat institution splittet op i Anden institution/privat institution og Uddannelsesinstitution for unge med særlige behov. Note 3: Pct. summer ikke til 100 pct. pga. afrunding. Kilde: Styrelsen for It og Læring

9 Side 9 af 17 Forsørgelsesgrundlag STU er ikke SU-berettiget 4. Elever, der deltager i ungdomsuddannelsen, bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag bl.a. forældreforsørgelse (under 18 år), førtidspension, kontanthjælp, forrevalidering eller revalideringsydelse. 28 pct. af de elever, der ved udgangen af 2013 var i gang med en STU, modtog førtidspension, mens 45 pct. modtog kontanthjælp, jf. tabel 9. 9 pct. modtog ydelser i forbindelse med forrevalidering, og under 1 pct. var under revalidering. Tabel 9 Elever på STU ultimo 2013, fordelt på forsørgelsestype i uge 52 1 Antal Pct. 3 Kontanthjælp Forrevalidering Førtidspension Revalidering 12 <1 Uden forsørgelse/øvrige I alt Note 1: Oplysninger om forsørgelsesgrundlag stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM-register. Status for forsørgelsesgrundlag er angivet for uge 52, da registreringerne i forsørgelsestype i DREAM er pr. uge. Note 2: Heraf er 854 uden forsørgerydelse. Der er typisk tale om elever under 18 år under forældreforsørgelse. Note 3: Pct. summer ikke til 100 pct. pga. afrunding. Kilde: Samkørsel med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM og indberetningen vedr. STU fra Styrelsen for It og Læring Aldersfordelt forsørgelsesgrundlag Kontanthjælp og førtidspension var primære forsørgelsesgrundlag for elever på STU i Kontanthjælp udgjorde forsørgelsesgrundlaget for 56 pct. af de 18-årige på ungdomsuddannelsen, mens 21 pct. fik udbetalt førtidspension. Kontanthjælp udgjorde en faldende andel med alderen, mens andelen, som fik udbetalt førtidspension, steg for elever på 21 år (29 pct.) til dem over 25 år (50 pct.), jf. figur pct. på ungdomsuddannelsen modtog forrevalidering med undtagelse af de 21 årige (14 pct.) og dem under 18 (ingen). Alle elever under 18 år var uden forsørgelse, dvs. forældreforsørgelse eller andre ydelser end revalidering, forrevalidering, kontanthjælp og førtidspension. Det sam- 4 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indeholder ikke bestemmelser om forsørgelsesgrundlaget under ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen erstatter ikke forsørgelsesmæssige foranstaltninger eller andre sociale ydelser.

10 Side 10 af 17 me gjaldt for ca. 15 pct. af de 18 årige og 4-12 pct. af de årige. 12 pct. af dem på 25 år eller ældre var uden forsørgelse. Figur 3 Forsørgelsesgrundlag for elever på STU ultimo 2013 fordelt på alder 1, pct % 20% 40% 60% 80% 100% Kontanthjælp Forrevalidering Førtidspension Uden forsørgelse Note 1: Alder er beregnet pr. 31/ Note: Uden forsørgelse dækker både over personer uden forsørgelsesydelse og uoplyste. Der kan træffes afgørelse om førtidspension før eleven fylder 18 år, men eleven kan først få udbetalt førtidspension fra det 18. år. Note: Tabellen omfatter ikke revalidering, da meget få (<1 pct.) modtog denne ydelse i Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM og indberetningen vedr. STU fra Styrelsen for It og Læring Tidligere skoletilbud I det følgende kobles indberetningens data med baggrundsoplysninger fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistiks elevregister er opdateret med uddannelseshændelser til og med 30. september Derfor ses i dette afsnit på elever, som pr. 30. september er i gang med en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Knap en tredjedel af eleverne på STU pr. 30. september 2013 havde gået på specialskoler for børn, som det seneste skoletilbud forud for STU en. 24 pct. kom fra folkeskoler, herunder specialklasser og 16 pct. fra efterskoler med samlet særligt tilbud. Sammenholdes andele af STU-elever med andele af elever for hele landet, ses at andelen af STU-elever, der forinden havde gået på efterskoler med samlet særligt tilbud, produktionsskoler og specialskoler for børn var kraftigt overrepræsenteret i forhold til andelen af alle elever på disse uddannelser, mens STU-elever fra folkeskoler, friskoler og private grundskoler samt erhvervsskoler var underrepræsenteret, jf. tabel 10.

11 Side 11 af 17 Tabel 10 Seneste skoletilbud inden STU for igangværende elever STU-elever, samt skoletilbud for igangværende elever for hele landet på udvalgte uddannelser pr. 30. september 2013, pct. 1 Seneste skoletilbud forud for STU, pct. Igangværende elever på udvalgte skoletilbud, alle elever, pct. Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 5 <1 3 Efterskoler 1 3 Efterskoler med samlet særligt tilbud 16 <1 Erhvervsskoler m.v Folkeskoler herunder specialklasser Friskoler og private grundskoler 1 12 Husholdnings- og håndarbejdsskoler 1 <1 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 2 1 Produktionsskoler 15 <1 Specialskoler for børn 28 1 Uddannelsesinst. for unge med særlige behov 1 <1 Kommuner 1 1 Andet Note 1: Seneste registrerede skoletilbud forud for STU en uanset om det er fuldført. Bestanden af elever er opgjort pr. 30. september Note 2: Andet omfatter specialskoler for voksne, voksenuddannelsescentre, gymnasier og HF-kurser incl. private, samt private udbydere af AMU og EUD. Note 3: <1 betyder mindre end 0,5 pct. Note 4: Elever på skoletilbud under kategorien Andet indgår ikke i pct.erne, da andelen af STU-elever på disse skoletilbud forud for deres STU er meget lille. Note 5. Der er kun medtaget de skoletilbud, som STU-eleverne har benyttet inden de begyndte på STU. Kilde: Styrelsen for It og Læring på basis af Danmarks Statistiks integrerede elevregister og PERSONBAGGR Resultater ved 9. kl. afgangsprøve (FSA) for STU-elever Langt de fleste af de elever, som var i gang med en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov havde ikke taget en (fuld) afgangsprøve for 9. klasse i prøvetermin maj-juni Dem, som havde mindst 7 karakterer (prøve- og standpunktskarakterer) havde et karaktergennemsnit, som overvejende ligger i den lave ende af karakterskalaen, jf. tabel 11.

12 Side 12 af 17 Tabel 11 Karaktergennemsnit 9. klasse for igangværende STU-elever på gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser pr. 30. september 2013, pct. Karaktergennemsnit 1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2013, pct. Gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser 2013, pct. 4,0 og derunder ,0-7, ,0 og derover 1 33 Uoplyst/ukendt I alt Note 1:Gennemsnittet af samtlige karakterer fra 9. klassetrin. Personer med færre end 7 karakterer i beregningen af gennemsnittet er ikke medtaget. 9. klasse karakterer opnået for 2012 er uoplyst i datagrundlaget. Note 2: Bestanden omfatter alle årige i gang med en STU pr. 1. oktober Kilde: Styrelsen for It og Læring på basis af Danmarks Statistiks integrerede elevregister og PERSONBAGGR

13 Side 13 af 17 Metode og datakvalitet Notatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger om STU indberettet årligt af kommunerne siden uddannelsens start 1. august 2007 og Danmarks Statistiks elevregister. Alle kommuner har indberettet oplysninger om aktiviteten på uddannelsen i I en del kommuner er det de lokale centre for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-centre), der har foretaget indberetningen. 33 kommuner har foretaget indberetningen med hjælp fra UVData, der efter aftale med kommunen har trukket data direkte fra deres systemer. Ved indsamlingen af oplysninger om aktiviteten på uddannelsen i 2013 har kommunerne indberettet oplysninger om: - Cpr.nr - Startdato på uddannelsen - Slutdato på uddannelsen - Status dvs. i gang, afbrudt eller fuldført - Bopælskommune - Betalingskommune - Henvisningsårsager - Typer af institutioner Kommunerne er blevet bedt om at indberette status pr. en bestemt dato. Statustidspunktet for indberetningen er ændret siden første dataindsamling. Der er indberettet status pr. 28. februar 2009, 28. februar 2010, 28. februar 2011, 31. december 2011, 31. december 2012 og 31. december Data er flettet med data fra Danmarks Statistiks elevregister, så det er elevregistrets oplysninger om elevernes tilgangstidspunkt og afgangstidspunkt, som ligger til grund for beregning af bestand, tilgang og afgang/fuldførte. Danmarks Statistik har af hensyn til, at en elev kun må være elevregistret på én uddannelse på et givet tidspunkt i elevregistret, ændret i nogle tilgangstidspunkter og/eller afgangstidspunkter. Hvis der er ændret i begge tidspunkter, har det ikke været muligt at flette oplysninger fra Styrelsen for It og Lærings data med elevregistrets. Det drejer sig om 118 elever som næsten alle har et meget kort forløb på under 2 måneder typisk fra 30/6 til 1/8. I tabeller, hvor oplysninger ikke er overført, vil det stå i en note til tabellen/figuren. Antallet af elever i gang på STU er opdateret på baggrund af 2013-indamlingen, og kan afvige lidt fra tidligere notater. I dette notat er antallet af elever i gang på STU opgjort ultimo året beregnet ud fra start- og slutdato for uddannelsen. Afbrudte og fuldførte elever er opgjort på baggrund af slutdato og kommunernes oplysning om status. Data for 2013-indsamlingen og tidligere år er renset for dubletter og overlappende forløb og samkørt med elevregistret. Der er 118 elever i alt, hvor det ikke har været muligt at samkøre Styrelsen for It og Lærings data med elevregistret. Oplysninger om forsørgelsesgrundlag stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings DREAM-register.

14 Data kan afvige fra Databanken, da data er opdateret på forskellige tidspunkter. Side 14 af 17

15 Side 15 af 17 Bilag A Bilagstabel 1 Elever i gang med STU ultimo 2013 og tilgang i 2013, fordelt på indberetningskommune Kommune Antal elever 2013 Tilgang 2013 Albertslund 22 <5 Allerød 23 8 Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby 30 9 Brønderslev Dragør 6 <5 Egedal Esbjerg Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund 40 <5 Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte 19 5 Gladsaxe Glostrup 19 5 Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted 31 8 Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

16 Side 16 af 17 Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm 12 <5 Ikast-Brande Ishøj 20 <5 Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland 11 <5 Lejre 23 <5 Lemvig 17 8 Lolland Lyngby-Taarbæk 18 6 Læsø <5 0 Mariagerfjord Middelfart 55 8 Morsø Norddjurs Nordfyn 32 9 Nyborg Næstved 86 5 Odder Odense Odsherred Randers 67 5 Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal 42 8 Rødovre Samsø <5 0 Silkeborg 39 13

17 Side 17 af 17 Skanderborg Skive Slagelse Solrød 20 8 Sorø Stevns 28 8 Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk 10 <5 Varde Vejen 33 7 Vejle Vesthimmerland Viborg Vordingborg Ærø <5 <5 Aabenraa Aalborg Aarhus I alt

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data

Elevfravær i folkeskolen 2010/2011. Resultater på de indberettede data Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data Elevfravær i folkeskolen 2010/2011 Resultater på de indberettede data Forfatter: Jesper Lund/Lone Juul Hune UNI C UNI C, 25.01.2012

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON Udgivet af Social-, Børne-

Læs mere

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07 Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2006/07 Af chefkonsulent Jens Andersen og seniorkonsulent Asger Hyldebrandt Pedersen I skoleåret 2006/07 var der 158.000 elever i landets 103 ungdomsskoler. Eleverne er

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere