24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)"

Transkript

1 Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf Tlf. fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt i Kjelbæk Fjernelse af to spærringer Baggrund Favrskov Kommune ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Kjeldbæk. Favrskov Kommune har som vandløbsmyndighed besluttet at fremme projektet efter Vandløbsloven (LBK nr. 927 af 24/9/2009) samt Bekendtgørelse nr af 11/12/2007 om vandløbsregulering og restaurering. Projektet fremlægges hermed i høring i 8 uger fra 30. juni 2014 til 26. august Forslag til vandløbsrestaureringsprojekt Favrskov Kommune planlægger at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt Kjeldbæk. Projektet består af to indsatser, som er omfattet af Bekendtgørelse nr af 30/10/2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Berørte parter Navn Irene Johanne Møller Søgård Niels Laurits Søgård Hvorslev Kirkekasse v/ Benny Jensen Matrikler 24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 26. juni 2014 Sagsbehandler: Torben Tran Ankjærø Tlf Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Torvegade Hammel Sagsnr Dokument nr Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 26. Sag Tor Tlf. ttan Per Fav Lan Tor 845 Sag 710 Dok 710 Cpr Projektets lokalitet De to spærringer ligger begge på matrikel 24a, Hvorslev By, Hvorslev. Nærmeste adresse er Danstrupvej 10, 8860 Ulstrup. Området er beliggende ca. tre kilometer sydvest for byen Ulstrup. Spærringerne ligger på den øverste del af Kjeldbæk, hhv. nord og syd for Danstrupvej. Kjeldbæk er et privat vandløb, som regionplan 2005 er A- målsat som særligt naturvidenskabeligt interesseområde.

2 Figur 1: Kort over projektområdet (projektområde markeret med rød stiplet cirkel) Projektets formål: Formål med projektet er at skabe fri passage i Kjeldbæk og derved forbedre levevilkår for de fisk og smådyr, hvis livscyklus er afhængig af at kunne vandre frit i vandløb.

3 Beskrivelse af projektet Figur 2: Projektområdet oversigtskort over elementer spærringer er markeret med en rød prik Projektet tager udgangspunkt i fjernelse af to faunaspærringer, hvis placering er angivet på figur 2. Nordligste faunaspærring: Se projektbeskrivelsen bilag 1 for alle detaljer i projektet. Nedenfor er angivet et resumé af projektbeskrivelsen. Denne spærring består af en ældre opstemning i form af en jordvold, som er etableret for at skabe en sø midt i vandløbet. I dag spærrer opstemningen for faunapassage. Favrskov Kommune har ved målinger konstateret, at søen har en væsentlig okkerrensende effekt. Derfor vurderer Favrskov Kommune, at søen kan bibeholdes, og at den bidrager til at rense vandet for okker inden det løber videre ned gennem Hvorslevgård Skov. I projektbeskrivelsen fremgår det, at der skabes faunapassage gennem søen ved at anlægge et nyt slynget afløb fra søen med samme gennemsnitlige fald som det nuværende forløb af Kjeldbæk, ca. 16 promille. Der er et naturligt stort fald i projektområdet, og det er ikke muligt at reducere faldet yderligere. Afløbet fra søen får en længde på ca. 150 meter, men det kan være nødvendigt at afkorte forløbet nogle meter i forhold til de konkrete terrænforhold i området. Søen er aflang og med et areal på ca. 900 m2. Kunstigt etablerede søer i åsystemer har vist sig i mange undersøgelser at have en negativ effekt på vandrende fisk, herun-

4 der på nedtrækket af unge ørreder, smolt, på deres vej til havet. Det kan ikke udelukkes, at søen efter projektgennemførelse vil tilbageholde et mindre antal smolt, men eftersom søen er lille og aflang, og der er en begrænset vandløbsstrækning opstrøms søen, så vurderer Favrskov Kommune, at søens okkerreducerende effekt har større positiv betydning for ørreder og smådyr nedstrøms søen i forhold til den begrænsede effekt på de nedtrækkende smolt, som søen kan tænkes at være årsag til. Sydligste faunaspærring: Se projektbeskrivelsen bilag 1 for alle detaljer. Nedenfor er angivet et resumé af projektbeskrivelsen. Denne spærring består af et rørstyrt, hvor der er ca. 50 cm frit fald i Kjeldbæk fra røret under overkørslen på grænsen mellem matrikel 1y og 24a, Hvorslev By, Hvorslev. Projektet går ud på at fjerne spærringen ved at fjerne overkørslen, og udligne faldet på ca. 50 meter nedstrøms overkørslen samt ca. 20 meter opstrøms overkørslen. Nedstrøms overkørslen forlægges to eksisterende dræn til udløb ca. 50 meter længere nedstrøms, og der fyldes jord i det eksisterende vandløbstracé, og der udlægges grus og sten for at skabe variation til fisk og smådyr. Opstrøms overkørslen udlignes faldet ved at optage løst aflejret sediment i en dybde af ca. 20 cm over en ca. 20 meter lang strækning. Denne optagning af sediment betragtes som sædvanlig vedligeholdelse, da ejer af matriklen oplyser, at man har haft en vedligeholdelsespraksis med at optage sediment foran overkørslerne. Derfor vurderer Favrskov Kommune, at projektet ikke skal behandles efter Naturbeskyttelseslovens 3 i forhold til hverken vandløbet eller den omkringliggende eng. Favrskov Kommune har indgået en aftale med ejer af matrikel 1y, Hvorslev By, Hvorslev (Hvorslev Kirkekasse). I projektet indgår en erstatning for den fjernede overkørsel. Erstatningen består i, at projektet forbedrer en anden eksisterende overkørsel midt på matrikel 1y, Hvorslev By, Hvorslev. Den forbedrede overkørsel vil fungere som ejerens primære overkørsel fremover. Afvandingsmæssige konsekvenser af projektet Projektet vil ikke give væsentlige afvandingsmæssige ændringer, da eksisterende dræn forsat vil fungere som hidtil. Dog skal ejerne af matrikel 1y og 24a, Hvorslev By, Hvorslev, kunne tåle at jorden i umiddelbar nærhed af den nuværende overkørsel i matrikelskel mellem ovennævnte matrikler kan blive mere fugtig som følge af, at vandløbsbunden hæves ca. 50 cm. Det skal her nævnes, at dræningen af området opretholdes, således at påvirkningen vil være af begrænset omfang. Ved den nordligste spærring bliver ca. 80 meter af det nuværende afløb fra søen tørlagt efter projektets gennemførelse, da der etableres et nyt forløb i den vestlige side af ådalen. Dette vil betyde, at de lavest beliggende arealer i ådalen vil blive mere tørre, men det vurderes samtidig, at denne ændring kun vil kunne registreres få meter fra det nuværende forløb af Kjeldbæk, da trykvand fra skrænterne i ådalen fortsat vil holde skrænterne fugtige.

5 Projektets forventede resultater: Der skabes faunapassage for fisk og for anden vandløbsfauna. Fri faunapassage fra Gudenå og op til vandløbsspidsen af Kjeldbæk vil kræve fjernelse af to mindre spærringer nedstrøms søen. Disse spærringer forventes løst i 2. vandplanperiode Vilkår: Krav til udførelse: Anlægsarbejdet udføres som beskrevet i dette høringsbrevs bilag 1 - projektbeskrivelsen af 23. juni 2014, samt på følgende vilkår: Afstrømning fra bredejere beliggende opstrøms- og nedstrøms projektområdet bliver ikke påvirket negativt. Der må ikke anvendes materialer som er behandlet med miljøskadelige stoffer i/ved vandløb. Det lokale museum kontaktes ved fund af fortidsminder. Det skal sikres at udvaskning af sand, grus, sten og jord begrænses mest muligt under og efter anlægsarbejdet. Ved optagning af sediment opstrøms nordligste overkørsel på matrikel 1y, Hvorslev By, Hvorslev, skal dette foregå fra den østlige side af Kjeldbæk for at skåne vandløbsvegetationen og den vandløbsnære vegetation. Lovgrundlag Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter 37 i vandløbsloven, idet der er tale om et vandløbsrestaureringsprojekt. Et vandløbsrestaureringsprojekt skal behandles efter Vandløbslovens gældende regler i kapitel 7 i Bekendtgørelse nr af 11/12/2007 om vandløbsregulering og restaurering m.v. Høring og evt. godkendelse efter anden lovgivning Der bliver foretaget en VVM-screening af projektet. Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Da projektet godkendes efter 37 i Vandløbsloven, kræves der ikke dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Projektområdet ligger i okkerpotentielt område, kortlagt som okkerpotentielt areal, klasse III. Projektet vurderes ikke at være omfattet af Okkerloven, da der i projektet ikke er tale om nydræning eller vedligeholdelse, men et restaureringsprojekt, der ikke påvirker afvandingsforholdene væsentligt. Konsekvensvurdering i henhold til Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 Favrskov Kommune har vurderet projektet i henhold til Bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter: Internationale naturbeskyttelsesområder Projektområdet ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at være uvæsentlig eller af underordnet betydning, på grund af projektets karakter. Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter må Kommunen ikke godkende noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Favrskov Kommune har ingen registrerin-

6 ger af bilag IV-arter i projektområdet. Det vurderes, at restaureringsprojektet vil have en positiv effekt på Kjeldbæk, og dermed på eventuelle bilag IV-arter, der måtte være tilknyttet vandløbssystemet. Økonomi Favrskov Kommune forventer at få tilsagn på ansøgningerne fra NaturErhvervstyrelsen om 100 % tilskud til udgifterne i forbindelse med anlægsarbejdet, da der er tale om et projekt omfattet af Bekendtgørelse nr af 29/10/2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Formålet er at skabe fri passage for vandløbsfauna-en i overensstemmelse med EU s Vandrammedirektiv. Anlægsudgifterne til projektet er anslået til kr. for hver indsats, så den samlede økonomiske ramme er kr. Lodsejeraftaler Favrskov Kommune og lodsejerne har indgået en aftale om udgiftsfordeling på projektet, da lodsejer på matrikel 24a, Hvorslev By, Hvorslev, har ytret ønske om samtidig med projektet at vedligeholde den eksisterende opstemning. Derudover er der indgået en aftale med ejer af matrikel 1y, Hvorslev By, Hvorslev angående overkørslerne på matriklen. Bilag1, projektbeskrivelse af 23. juni 2014, beskriver de tekniske detaljer, som er aftalt mellem Favrskov Kommune og lodsejerne Projektets igangsætning Vandløbsmyndigheden har, jævnfør 31 i Bekendtgørelse nr. 1436, besluttet at anlægsarbejdet for Favrskov Kommunes regning og risiko kan igangsættes før klagefristens udløb. Tidsplan Anlæg af projektet vurderes til at tage under en uge. Projektet udføres i en egnet tør periode, formentlig sensommer eller tidligt efterår Fremtidig vedligeholdelse Den fremtidige vedligeholdelse af Kjeldbæk forbliver uændret, hvilket vil sige, at det som et privat vandløb er den enkelte lodsejer, som er ansvarlig for vedligeholdelsen. Godkendelsens varighed Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra afgørelsens meddelelse. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen. Aktindsigt Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Vandløbslovens 77. Godkendelsesprocedure Vandløbsrestaureringsprojektet behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 8 ugers indsigelsesperiode og 4 ugers klageperiode. Kommunens fremme af forslaget offentliggøres 30. juni 2014 på Favrskov kommunes hjemmeside med de lovpligtige 8 ugers indsigelsesperiode fra 30. juni 2014 til 26. august 2014.

7 Inden der træffes endelig afgørelse i sagen, er der iht. Vandløbsloven mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til det fremlagte projekt. Evt. indsigelser eller bemærkninger fremsendes skriftligt til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, eller så vidt muligt elektronisk på og skal være kommunen i hænde senest 8 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 26. august 2014, indenfor kontorets åbningstid. Såfremt der er spørgsmål til projektforslaget kan der rettes henvendelse til Torben Tran Ankjærø, tlf.: Venlig hilsen Torben Tran Ankjærø Biolog

8 Høringsbrevet er sendt til: Berørte parter: Irene Johanne Møller Søgård og Niels Laurits Søgård, Danstrupvej 10, 8860 Ulstrup Hvorslev Kirkekasse v/ Benny Jensen, Vesterbro 1, 8850 Bjerringbro Høringsberettigede: Naturstyrelsen, Naturstyrelsen - Søhøjlandet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator for vandområde 2, Jakob Kjær Madsen: Center for Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen, Bilag Bilag 1: Projektbeskrivelse af. 23. juni 2014 med tilhørende kortbilag

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. 17-11-2014 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune 1/39 Kolofon Titel: Forundersøgelse pulje 10 forbedring

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Silkeborg Kommune 2010-2015 Vedtaget af Silkeborg Byråd 26. november 2012 Udgiver: Silkeborg Kommune Udgivelsesår: 2012

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej 3 8600 Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fød evar

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt

Hammel Fjernvarme. Irlandsvej 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt Hammel Fjernvarme Irlandsvej 6 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Vir Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere