Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofeog risikomanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofeog risikomanagement"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofeog risikomanagement Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: /AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofeog risikomanagement Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: /AHT Indstilling til Akkrediteringsrådet Juni 2009

3 Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement Danmarks Evalueringsinstitut Juni 2009 Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Præsentation af uddannelsen 7 3 Indstilling 12 4 Vurdering af de enkelte kriterier 14

5 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til ny uddannelse til professionsbachelor i beredskab forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement (med mulighed for at afslutte uddannelsen på erhvervsakademiniveau: erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab). Ansøgningen er indsendt af Professionshøjskolen Metropol. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsen. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om uddannelsen kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 5

6 Den faglige vurdering En akkreditering af en uddannelse er en vurdering af om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om om uddannelsen lever op til kriterierne eller ej. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Professionshøjskolen Metropols ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (jf. afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved konsulent Anne Hougaard Thygesen har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Faglige eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Carsten M. Randa, brandingeniør, brandinspektør, afdelingsleder i Aalborg Kommune Lars Møgelbjerg Andersen, kaptajn i hæren, pædagogisk diplomuddannelse, merkonom i organisation og strategi, ansat ved 2skridtfrem Aps Lise-Lotte Ravnmark, pædagogikum fra Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, personalechef ved Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Uddannelsesmæssige og pædagogiske forhold. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 6

7 2 Præsentation af uddannelsen Ansøger: Samarbejdspartnere (uddannelsesinstitutioner): Uddannelsens navn, dansk: Professionshøjskolen Metropol Uddannelse til professionsbachelor i beredskab forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement Ved afstigning til erhvervsakademiuddannelse: erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab Uddannelsens navn, engelsk: Uddannelsestype: Formål og erhvervssigte: Bachelor Degree in Mitigation, Emergency and Risk Management Ved afstigning til erhvervsakademiuddannelse: Academy Profession Degree Programme in Mitigation, Emergency and Risk Technology Professionsbacheloruddannelse (med mulighed for at afslutte uddannelsen på erhvervsakademiniveau: erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab) Formålet med professionsbacheloruddannelsen i beredskab er at kvalificere den studerende til at kunne tilrettelægge, udføre og udvikle komplekse operative og planlægnings- og ledelsesmæssige funktioner i relation til: Samfundssikkerhed, herunder terrorberedskab og katastrofeindsats Opbygning af et robust samfund nationalt og lokalt Kommunal og virksomhedsrelateret risikovurdering og -håndtering. I forlængelse heraf sigter uddannelsen tillige mod at kvalificere den studerende til at kunne: Arbejde innovativt Udføre beredskabsrelaterede udviklings- og udredningsopgaver Deltage i forskningsarbejde Videreuddanne sig såvel inden for beredskabsfaglige specialeområder som mere generelt på diplom-, master- eller kandidatniveau. Ved afstigning til erhvervsakademiuddannelse: Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for beredskab er at kvalificere den studerende til at kunne: Varetage beredskabsfaglige funktioner nationalt og internationalt Deltage i beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver Indgå i arbejdet omkring forebyggelse og begrænsning af ulykker og katastrofer Videreuddanne sig såvel inden for beredskabsfaglige specialområder som mere generelt på professionsbachelorniveau. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 7

8 Uddannelsen på såvel erhvervsakademi- som professionsbachelorniveau sigter mod at kvalificere den studerende til at kunne varetage funktioner i offentlige og private virksomheder, organisationer og institutioner, NGO er o.l. Samlet varighed og ECTS-point: Uddannelsen har en varighed på 3½ år svarende til 210 ECTSpoint, heraf 60 ECTS-point i praktik. Ved afstigning til erhvervsakademiuddannelse: Uddannelsen har en varighed på 2 år og 10 uger svarende til 135 ECTS-point, heraf 45 ECTS-point i praktik. Indhold: Uddannelsen består af: 14 moduler a 15 ECTS-point (ved afstigning til erhvervsakademiuddannelse: 9 moduler a 15 ECTS-point). Titel: Beredskabsfaglig praksis Omfang: 15 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point i praktik Viden om professionsområdets kerneopgaver Grundlæggende viden om samfundssikkerhed Færdigheder på det indsatsmæssige område der sætter den studerende i stand til at bistå ved slukningsarbejde og ved indsats mod farlige stoffer Studietekniske kompetencer. Titel: Bygningskendskab Omfang: 15 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point i praktik Viden om grundlæggende mekanismer i forhold til bygningers, materialers og stoffers reaktion og påvirkning ved brand, sammenstyrtning og andre følgevirkninger af ulykker og katastrofer Viden om tiltag i forhold til forebyggelse af brand og andre bygningsmæssige skader. Titel: Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear beredskab Omfang: 15 ECTS-point, heraf 0 ECTS-point i praktik Viden om kemiske stoffer der forekommer ved uheld og katastrofer Viden om beskyttelse af personer og miljø i forbindelse med uheld med farlige stoffer Grundlæggende viden om forhold i forbindelse med indsats over for forurening med bakteriologiske, radiologiske og nukleare stoffer. Titel: Håndtering og ledelse af indsatser Omfang: 15 ECTS-point, heraf 15 ECTS-point i praktik Viden om og færdigheder i forhold til brand- og redningsindsatser og ledelse heraf der giver grundlag for udvikling af kompetence som leder af en indsatsgruppe mv. Viden om samarbejdsteorier og deres anvendelsesmuligheder i en indsatsmæssig sammenhæng. Titel: Indsatsfaglige specialeområder og udviklingsarbejde Omfang: 15 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point i praktik Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 8

9 Viden om nationale og internationale standarder og aftaler med henblik på at kunne deltage i planlægning af beredskabet, inklusive øvelsesafholdelse, og udvikling af materiel, indsatstaktik mv. i forhold hertil Viden om principper for dimensionering af beredskabet med henblik på at opnå forståelse af den nuværende organisering af beredskabet og betydningen heraf for forebyggelse, indsats og samarbejde Viden om krisekommunikation, krisepsykologi og reaktionsmønstre i forhold til ulykker og katastrofer med henblik på at kunne tage højde herfor ved indsats Kompetence til at yde umiddelbar psykologisk støtte til indsatspersonale og ofre. Titel: International indsats Omfang: 15 ECTS-point, heraf 0 ECTS-point i praktik Viden om særlige operative problemstillinger i forbindelse med internationale operationer Viden om kommunikation og samarbejde i forskellige kulturelle sammenhænge Kompetence til at fungere som teamleder i en international indsats Kompetence til at indgå i planlægning af en international indsats på det operative niveau. Titel: Valgmodul Omfang: 15 ECTS-point, heraf 0-10 ECTS-point i praktik Må: Der oprettes et antal valgmoduler, eksempelvis fysisk uddannelse og træning, voksenpædagogisk instruktion og øvelsesplanlægning. Titel: Beredskabsfaglig kvalitetssikring og evaluering Omfang: 15 ECTS-point, heraf 0 ECTS-point i praktik Viden om evaluering, videndeling og implementering der sætter den studerende i stand til at udvælge og anvende forskellige metoder og teknikker i en beredskabsfaglig sammenhæng. Titel: Projektforløb (afsluttende modul ved erhvervsakademiuddannelse) Omfang: 15 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point i praktik Mål - ved modulets afslutning har den studerende: Kompetence til på et teoretisk og metodisk grundlag at bearbejde og formidle en praksisnær problemstilling og opstille løsningsmuligheder herfor. Titel: Beredskabsfaglig forvaltning, ledelse og udvikling Omfang: 15 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point i praktik Mål - ved modulets afslutning har den studerende: Viden om og færdigheder i vurdering af samfundsmæssige risici Viden om samfundsmæssige styringsforhold på lokalt og nationalt niveau med henblik på beredskabsfaglig rådgivning og sagsbehandling Viden om udvikling af koncepter for dimensionering og udvikling af et beredskab Færdighed i udarbejdelse af en risikobaseret dimensionering af Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 9

10 et beredskab Viden om ledelse og organisationsformer der giver grundlag for udvikling af almen ledelseskompetence. Titel: Operativ ledelse og udvikling Omfang: 15 ECTS-point, heraf 10 ECTS-point i praktik Viden om og færdigheder i forhold til større, længerevarende og/eller komplekse ulykker og katastrofer der giver grundlag for udvikling af kompetence som skadestedsleder, herunder kompetence til at indgå i tværfagligt samarbejde og koordination med politi og sundhedsberedskab Viden om og færdigheder i samarbejde med medier og offentlighed Viden om og færdigheder i evaluering, rapportering og dokumentation af indsatser Viden om og færdigheder inden for stabsarbejde. Titel: Forebyggelse i fokus Omfang: 15 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point i praktik Viden om forebyggelsesteorier og forebyggelsesstrategier Færdigheder i analyse af forebyggende tiltag Viden om adfærdspåvirkende kampagner generelt Færdigheder i specifik risikoanalyse og -styring Viden om og færdigheder i forhold til brandtekniske foranstaltninger, byggesagsbehandling og brandsyn der giver grundlag for udvikling af kompetence til selvstændigt at udøve funktioner på området. Titel: Valgmodul Omfang: 15 ECTS-point, heraf 0-10 ECTS-point i praktik Formål: Der oprettes et antal valgmoduler, eksempelvis international indsats, terrorberedskab, kollegastøtte og forebyggelse specialisering. Titel: Beredskabsfaglig innovation Omfang: 15 ECTS-point, heraf 0 ECTS-point i praktik Viden om beredskabsfagligt udviklings- og forskningsarbejde nationalt og internationalt Indgående viden om forsknings- og udviklingsarbejde på specifikke beredskabsfaglige områder Viden om iværksættelse, anvendelse og evaluering af beredskabsfaglig forskning og udvikling Viden om innovationsledelse og brugerstyret innovation Færdigheder inden for marketing. Titel: Bachelorprojekt Omfang: 15 ECTS-point, heraf 0 ECTS-point i praktik Kompetence til selvstændigt at udvælge, tilrettelægge og gennemføre et udviklingsarbejde inden for det beredskabsfaglige arbejdsområde med anvendelse af relevant videnskabelig tilgang. Adgangskrav: Adgang via gymnasial uddannelse: Fysik C, kemi C (eller naturvidenskabelig faggruppe) og sam- Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 10

11 fundsfag C (eller kultur- og samfundsfagsfaggruppe). Anden adgang: Hf-enkeltfag: dansk A, engelsk B, fysik C, kemi C, matematik C og samfundsfag C. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 11

12 3 Indstilling EVA har modtaget en ansøgning om akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i beredskab forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement med henblik på akkrediteringsvurdering. Ansøgningen er indsendt af Professionshøjskolen Metropol. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA ny uddannelse til professionsbachelor i beredskab forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement til positiv akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen opfylder alle kriterierne der ligger til grund for akkreditering af nye uddannelser. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Ansøger har sandsynliggjort at professionsbacheloruddannelsen i beredskab er relevant, og at dimittendernes kompetencer er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Ansøger har belyst arbejdsmarkedets behov for uddannelsen igennem både kvantitative og kvalitative analyser af beredskabsrelevante erhvervsområder. Derudover har ansøger redegjort for inddragelsen af relevante interessenter og aftagere i tilrettelæggelsen af uddannelsen på både erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. Ansøger har redegjort for hvordan uddannelsen adskiller sig fra beredskabsstyrelsens uddannelser ved at være mere teoretisk funderet med en stærk kobling imellem det teoretiske og det praktiske. Derved imødekommer uddannelsen et behov på arbejdsmarkedet der ikke er dækket af eksisterende uddannelser. Desuden redegør ansøger for at der er indhentet erfaringer og inspiration fra relevante uddannelser i udlandet i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsen. De kompetencebehov der er blevet kortlagt i ovennævnte analyser og undersøgelser, er blevet lagt til grund for udviklingen af uddannelsen så at både erhvervsakademiuddannelsen inden for beredskab og uddannelsen til professionsbachelor i beredskab er relevant for arbejdsmarkedet. Relevansen er også sikret ved at aftagere og interessenter er blevet inddraget i selve udviklingen af uddannelsen. Ansøger har på tilfredsstillende vis beskrevet og begrundet at målene for læringsudbytte for uddannelsen er tæt forbundet med relevansen af og behovet for uddannelsen på begge uddannelsesniveauer. Ligeledes har ansøger på tilfredsstillende vis beskrevet at målene niveaumæssigt er i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme både for dimittender med en erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab og for dimittender med en professionsbacheloruddannelse i beredskab. Ansøger har på tilfredsstillende vis redegjort for at uddannelsens tilrettelæggelse afspejler målene for læringsudbytte og i øvrigt opfylder kriterietekstens krav om blandt andet hensigtsmæssige adgangskrav. Det vurderes positivt at ansøger på tilfredsstillende vis har redegjort for at uddannelsens praktikelementer er tilrettelagt på en måde der sikrer at de studerende får praktisk erfaring løbende og i tæt kobling med de teoretiske aspekter af uddannelsen hvor det er nødvendigt. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 12

13 Desuden redegør ansøger for at uddannelsen er tilrettelagt så at de studerende vil have mulighed for at færdiggøre dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 13

14 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Relevans og efterspørgsel Vurdering Uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv eller profession, og der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet og set i forhold til eksisterende uddannelser. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsen har et klart erhvervs- eller professionssigte, herunder skal det fremgå, hvilke aftagergrupper uddannelsen er rettet imod, 2) at der er gennemført en afdækning af det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov, 3) at der i vurderingen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er inddraget relevant statistik i det omfang, det forefindes, 4) at der er behov for uddannelsen vurderet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Kriteriet er opfyldt for uddannelse til professionsbachelor i beredskab. Kriteriet er opfyldt for erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab. Begrundelse for vurderingen Ansøger redegør for de typer af erhverv dimittender med en professionsbacheloruddannelse i beredskab vil kunne finde ansættelse inden for, hvilke jobfunktioner inden for disse erhverv de vil kunne varetage, og hvilke kompetencer der er behov for til at kunne varetage de forskellige typer af erhverv. Dimittenderne forventes primært at finde ansættelse inden for statslige og kommunale redningsberedskaber hvor de eksempelvis skal varetage funktioner som operative ledere eller medarbejdere, beredskabsfaglige sagsbehandlere, uddannelsesplanlæggere etc. Det vurderes positivt at ansøger grundigt har redegjort for sammenhængen mellem profession, jobfunktioner og nødvendige kompetencer til udførelsen heraf. Ansøger redegør for udviklingen på det relevante arbejdsmarked hvoraf det fremgår at behovet for dimittender med en professionsbacheloruddannelse i beredskab er stigende som følge af kompleksiteten i beredskabsopgaverne i forbindelse med trusler om terror, sygdomsepidemier, vejrmæssige trusler mv. Ansøger redegør for at der er behov for personel der kan håndtere mere komplekse situationer på flere forskellige niveauer. Ansøger redegør for at uddannelsen er aftagerinitieret, og at relevante aftagere har været inddraget i processen omkring udviklingen af uddannelsen, herunder Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Beredskabschefer i Danmark og Kommunernes Landsforening. Ansøger redegør for at der ikke findes nogen ækvivalerende uddannelser til uddannelsen til professionsbachelor i beredskab. Beredskabsstyrelsens uddannelser angives som mere praksisorienterede, hvorfor denne uddannelse vil give dimittenderne et teoretisk kompetenceløft som findes nødvendigt på arbejdsmarkedet. Det vurderes positivt at Beredskabsstyrelsen har været involveret i arbejdet omkring udviklingen af uddannelsen til professionsbachelor i beredskab da dette sikrer en hensigtsmæssig koordination imellem uddannelserne. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 14

15 Ovenstående begrundelse for vurderingen gælder i store træk også for uddannelsen på erhvervsakademiniveau. Dimittenderne forventes primært at finde ansættelse inden for statslige og kommunale redningsberedskaber hvor de eksempelvis skal varetage funktioner som operative medarbejdere, instruktører ved værnepligts- og frivillighedsuddannelsen, instruktører ved uddannelsen af deltidsbrandfolk etc. Det vurderes positivt at ansøger grundigt har redegjort for sammenhængen mellem profession, jobfunktioner og nødvendige kompetencer til udførelsen heraf. Ansøgeren redegør for at relevante aftagere og interessenter ligeledes har været involveret i erhvervsakademiuddannelsens tilrettelæggelse. Dog har inddragelsen primært omhandlet uddannelsen til professionsbachelor i beredskab hvori erhvervsakademiniveauet indgår. Ekspertpanelet vurderer at denne indirekte inddragelse medfører en usikkerhed om behovet for dimittender med en erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab, især når uddannelsen ikke fører til autorisationsgivende diplomer. Manglende autorisation kan begrænse beskæftigelsesmulighederne inden for operative beredskabsfunktioner da beredskabsloven kræver dette af operative medarbejdere. Ekspertpanelet vurderer dog at kriteriet også er opfyldt for erhvervsakademiuddannelsen da aftagere har været inddraget i udviklingen af uddannelsen. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.1/1: Beredskabsloven med ændring af (konsekvensrettelse i forbindelse med kommunalreformen) Bilag 1.1/2: Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab Bilag 1.2/1: Capacent-undersøgelse, juni 2008 som bilag til rapport m. undersøgelse af det statslige redningsberedskabs struktur og kapaciteter i forhold til risici og det kommunale redningsberedskabs kapaciteter, Forsvarsministeriet 2008 Bilag 1.2/2: Redningsberedskabets statistiske beretning 2006 Bilag 1.4/1: Redegørelse fra Beredskabsstyrelsen til Undervisningsministeriet Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 15

16 Kriterium 2. Mål for læringsudbyttet Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, 2) at målene for uddannelsens læringsudbytte er beskrevet i kvalifikationsrammetermer, og at målene er hensigtsmæssige i forhold til eventuelt beslægtede uddannelser nationalt og internationalt, 3) at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt, og elementerne indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbyttet. Elementernes vægtning og prioritering kommer bl.a. til udtryk i ECTSfordelingen, 4) at læringsmålene for praktikelementerne i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens øvrige elementer. Vurdering Kriteriet er opfyldt for uddannelse til professionsbachelor i beredskab. Kriteriet er opfyldt for erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab. Begrundelse for vurderingen Ansøger har beskrevet uddannelsens mål for læringsudbytte i forhold til den danske kvalifikationsramme med specificering af den viden, de færdigheder og de kompetencer dimittenderne opnår på både erhvervsakademiuddannelsen og professionsbacheloruddannelsen. Disse beskrivelser er tæt forbundet med de kompetencebehov der beskrives under ansøgningens kriterium 1. Det vurderes positivt at ansøger redegør for elementernes indbyrdes vægtning og prioritering. Ansøger redegør for at det introducerende modul giver samtlige studerende et fagligt stærkt udgangspunkt for gennemførelse af de resterende elementer af uddannelsen. Ansøger redegør også for hvordan fagenes tilrettelæggelse sikrer en fortsat progression i uddannelsen. Ansøgeren redegør for at flere af de teoretiske elementer i uddannelsen er suppleret af praktiske elementer. Dette vurderes positivt da det styrker koblingen mellem praksis og teori, hvilket findes nødvendigt og hensigtsmæssigt for at nå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte såvel som de enkelte elementers læringsmål. Derudover redegør ansøger også for modul 4 som selvstændigt praktikmodul og for dette moduls mål for læringsudbytte. Ansøger redegør for at institutionen i tilrettelæggelsen af uddannelsen har hentet erfaringer og inspiration fra lignende uddannelser i udlandet, specielt i de skandinaviske lande som har lignende samfundsmæssige behov for beredskabsuddannelser. For erhvervsakademiniveauet vurderer ekspertpanelet ligeledes at ansøger på tilfredsstillende vis har redegjort for uddannelsens mål for læringsudbytte. Da erhvervsakademiuddannelsen er en integreret del af professionsbacheloruddannelsen, er der ligeledes redegjort for uddannelsens tilrettelæggelse. Ekspertpanelet vurderer også at den faglige progression og de pædagogiske overvejelser omkring vægtningen og placeringen af uddannelsens teoretiske og praktiske elementer er tilfredsstillende på erhvervsakademiniveau. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 16

17 Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2.1/1: Forenklet, skematisk fremstilling af sammenhæng mellem kompetencer i forhold til samfundsbehov, jobprofiler og mål for læringsudbytte Bilag 2.2/1: Oversigt over uddannelsens elementer (moduler) Bilag 2.3/1: Oversigt over uddannelsens elementer (moduler) med markerede læringsmål for praktikforløbene. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 17

18 Kriterium 3. Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er fastlagt hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen, 2) at tilrettelæggelsen af overbygningsuddannelser, som bygger på erhvervsakademiuddannelser, er tilpasset de forudsætninger, som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende uddannelser, 3) at praktikelementer i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssigt placeret, 4) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt for uddannelse til professionsbachelor i beredskab. Kriteriet er opfyldt for erhvervsakademiuddannelse inden for beredskab. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at ansøger har redegjort for hensigtsmæssigheden i adgangskravene til uddannelsen til professionsbachelor i beredskab. Ansøger redegør for at der er adgang til uddannelsen via gymnasial uddannelse med specifikke krav om fysik, kemi og samfundsfag (eller ækvivalerende fag). Disse fag synes hensigtsmæssige da uddannelsen kræver et basalt kendskab til både naturvidenskabelige og samfundsmæssige fag. Desuden skal de studerende have engelsk på B-niveau, hvilket vurderes hensigtsmæssigt da uddannelsen også retter sig mod internationalt beredskabsmæssigt samarbejde. Ansøger redegør for at der i tilrettelæggelsen af uddannelsen har været overvejelser om krav til de studerendes fysiske formåen, men institutionen kom dog til den konklusion at der ikke skal stilles krav hertil. Begrundelsen for dette er at de studerende vil bestride jobfunktioner som er mere administrative og logistiske, og hvor specifik fysisk formåen ikke er et krav. Ansøger redegør dog for at der ved et enkelt valgmodul, fysisk uddannelse og træning, vil blive stillet krav til de studerendes fysik da dette vil være en forudsætning for at de studerende vil kunne nå modulets mål for læringsudbytte. Ansøger redegør for en tilrettelæggelse og placering af praktikelementerne som vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger redegør for at praktikelementerne er tilrettelagt så at de studerende opnår en hensigtsmæssig synergi imellem teori og praksis. Ansøger redegør endvidere for at de studerende vil have mulighed for at færdiggøre dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. På erhvervsakademiniveau gør de samme vurderinger sig gældende med hensyn til adgangskrav og praktikelementernes placering. Ekspertpanelet vurderer at ansøger også sandsynliggør at erhvervsakademiuddannelsen er tilrettelagt så at de studerende har mulighed for at færdiggøre dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation. Uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement 18

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol Att.: Kurt Pedersen. Sendt pr. e-mail: kupe@phoe.dk info@phmetropol.dk

Professionshøjskolen Metropol Att.: Kurt Pedersen. Sendt pr. e-mail: kupe@phoe.dk info@phmetropol.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Metropol Att.: Kurt Pedersen Sendt pr. e-mail: kupe@phoe.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse,

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-593/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-495/ 495/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Indstilling

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering

Diplomuddannelse i vurdering Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed

Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-541/MNO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i have- og parkvirksomhed

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-522/SHC DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse i sportsmanagement Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Desuden har ansøgeren ikke sandsynliggjort, at målene for uddannelsens læringsudbytte modsvarer et konkret behov for uddannelsen.

Desuden har ansøgeren ikke sandsynliggjort, at målene for uddannelsens læringsudbytte modsvarer et konkret behov for uddannelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole og Aarhus tekniske Skole Uddannelsesleder Arne Schøtt Hansen og Studierektor Mogens Enevoldsen Sendt pr. e-mail: asha@aabc.dk Akkreditering

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration

Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-475/KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration

Læs mere

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed: nyt speciale i fødevaresikkerhed og -kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed: nyt speciale i fødevaresikkerhed og -kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed: nyt speciale i fødevaresikkerhed og -kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-509/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-516/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling

Diplomuddannelse i webudvikling Diplomuddannelse i webudvikling Akkreditering af ny uddannelse Jnr. 2008-471/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i webudvikling Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i human resources

Profilforløb i human resources Profilforløb i human resources Akkreditering af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 2) i august 2009 Journalnummer: 2008-575/KWJ og 2009-0216/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. .:

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr.  .: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Andreas Kærgård Sendt pr. e-mail: ank@ibc.dk neg@ibc.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

TEKO Att.: Uddannelsesleder Finn Thestrup. Sendt pr. e-mail: fth@teko.dk teko@teko.dk

TEKO Att.: Uddannelsesleder Finn Thestrup. Sendt pr. e-mail: fth@teko.dk teko@teko.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEKO Att.: Uddannelsesleder Finn Thestrup Sendt pr. e-mail: fth@teko.dk teko@teko.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor inden for design og

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere