Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra Til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2009 Til 30-09-2010"

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang/ Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej 26 Agervang 2-24, Engvang 1-23 Kanalstræde 2, 3. sal 2500 Valby 4300 Holbæk 4300 Holbæk Telefon: Telefon Telefon: Telefon: Telefon Fax: Telefax Fax: Fax: Telefax E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Boligafdeling Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 2 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 48 1/5 10 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 25

2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 11 u, 11at Holbæk Markjorder BBR-ejendomsnr.: 57 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Ja Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 688,37 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 34,79 Forhøjelse i pr. m² i %: 5,32 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 25

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Side 3 af 25

4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedrings- arbejder (konto 3 Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) Renter m.v. 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 4. Ydelsesstøtte fra LBF Side 4 af 25

5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved husleje- forhøjelse (konto 3 Konto 135 i alt 136 Beboerrådgivere m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud og underfinansiering Side 5 af 25

6 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Henlæggelser 3. Overført til boligorganisationens dispo- sitionsfond 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 25

7 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning a 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 25

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Side 8 af 25

9 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 25

10 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Underskud HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver navn 1. Panthaver beløb Panthaver navn 2. Panthaver beløb Panthaver navn 3. Panthaver beløb 4. Panthaver navn 4. Panthaver beløb Panthaver navn 5. Panthaver beløb Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud Side 10 af 25

11 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapital- tilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retable- ringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 11 af 25

12 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel peri Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morare Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) VANDAFGIFT 109 RENOVATION Nettokapitaludgifter i alt Fast afgift Konto 107 i alt Renovationsafgift Side 12 af 25

13 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Containere, bortkørsel af affald m.v Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærlønninger m.v Rengøring, trappevask Drift af ejendomskontor Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-Anlæg (69) El-Anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 25

14 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Vedligeholdelse Rengøring Vand, el og varme m.v Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Vedligeholdelse Rengøring El, vand og varme m.v Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Beboerblade, kontingent til BL Møder m.v Kontorholdsudgifter Kursusudgifter Diverse Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Samlet henlæggelse. Beløb pr. m2 80,9 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele Side 14 af 25

15 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 66, ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Nedsættelse af beboerindskud Konto 124 i alt YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Side 15 af 25

16 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt RENTER Renter af tilgodehavende i boligorg Øvrige renteindtægter Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt Side 16 af 25

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo Renoveringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 25

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Side 18 af 25

19 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Side 19 af 25

20 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Ved pladsmangel på ovenståendelinier. Findes liste over værdipap Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Ekstraordinær henlæggelse (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo Forbrugt i året (konto 130.2) Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året 407 UNDERSKUD + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Ekstraordinære henlæggelser (konto 140) Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo Side 20 af 25

21 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1 Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 50 - mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved drifts- tabslån (andelen Bogført underskud b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Ikke forfaldne prioritetsydelser Feriepengeforpligtelse, ejendomsfunk Kreditorer Offentlige afgifter Diverse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Side 21 af 25

22 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 22 af 25

23 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Ja By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign) Henrik Engstrøm, Inge Skov Hansen REVISORS PÅTEGNING P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning på papir (skriv J/N) Side 23 af 25

24 By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Ole Hedemann, Jesper Jørn Pedersen Underskrift/-er (sign) AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. F By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forela Side 24 af 25

25 By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Underskrift/-er (sign) Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25