Regnskabsperiode 1. januar december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014"

Transkript

1 Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation Vojens Andels-Boligforening Afdeling 07 Haderslev Kommune Kløvervej 51 Jyllandsgade 20, Smedevænget - KløvervejGåskærgade Vojens 6500 Vojens 6100 Haderslev CVR-nr Lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familie boliger 4.095, Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt 4.095, Boliger fordelt på antal rum , , ,00 5 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser u/selvst. Køkken Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 0 Institutioner 0 Garager/carporte pr. påbegyndt 60 m2 1 pr. påbegyndt 60 m2 1/5 Bruttoetageareal i alt 4.095,00 Lejemålsenheder i alt 49,00 Matr. nr. 595 BBR-nr Støtteart Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drif t,m.v. Opført/overtaget m/støtte efter boligbyggeri , loven, ældreboligloven/lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Boliger i tæt/lavt byggeri Side 1

2 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler Vaskeri: Vaskeriinstallation, fælles Vaskeriinstallation i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr. 605,01 kr. - for lejligheder for ungdomsboliger Side 2

3 Resultatopgørelse perioden 1. januar december 2014 Konto Note UDGIFTER Ordinære udgifter Resultat-opgørelse Budget Budget Nettokapitaludgifter , Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter , Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2.960, El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v 2.960, Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond Arbejdskapital 7.595, Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud G-indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter Renholdelse , Almindelig vedligeholdelse , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , Side 3

4 Resultatopgørelse perioden 1. januar december 2014 Konto Note UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter) , Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter) Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) , Diverse udgifter 6.962, Variable udgifter i alt , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) Andre henlæggelser (konto 406) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejde 0 0 (konto 303.4) 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) Renter m.v Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 Side 4

5 Resultatopgørelse perioden 1. januar december 2014 Konto Note UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispostionsfonden Tab ved fraflytning , Dækket henlæggelser , Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Morarenter vedr. prioritetsydelser Diverse renter Renter af banklån Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån Afdrag 0 0 Rente Midlertidige driftslån Beboerindskudslån Særstøttelån Andre driftsstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 (konto 407.1) 2. Underfinansiering 0 0 (konto 411/412) Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse Beboerrådgiver EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT , UDGIFTER I ALT , Årets overskud der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat , , UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT , Side 5

6 Resultatopgørelse perioden 1. januar december 2014 Resultat-opgørelse Budget Budget Konto note INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger Erhverv Institutioner Kælder m.v Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje , Renter 8.651, Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra bolig- 0 0 organisationen 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 4.494, Andel af fælles- faciliteters drift (indtægter) Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat 7.949, , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden løbende driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalt godtgørelse ved genudlejning af lejeforbedret lejemål Andre ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt , Årets underskud overført (konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt , Side 6

7 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Konto Note AKTIVER Indeværende år Sidste år Anlægsaktiver Ejendommens ansk.sum , ,58 1. kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering , , Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v , , Bygningsrenovering m.v Godtgj. forbedringer af enk. Lejemål 4. Indeksregulering , Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Anlægsaktiver i alt , ,10 Omsætningssaktiver 305 Tilgodehavender: Leje inkl. varme -0, ,65 2. Beboerindskud , Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer , ,05 7. Tilgode vedr. forsikringsskader ,25 8. Prioritetsydelser , Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , , , Omsætningsaktiver i alt , , Aktiver i alt , ,74 Side 7

8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år Henlæggelser - afdelingens opsparing Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser , , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser Henlæggelser i alt , , Opsamlet resultat +/ , , Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/ , ,82 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditfinansiering 2. Realkreditfinansiering 3. Realkreditfinansiering 4. Realkreditfinansiering 5. Landsbyggefonden 6. Realkreditfinansiering 7. Realkreditfinansiering 8. Realkreditfinansiering 9. Realkreditfinansiering 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen , , Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessummen , ,38 Side 8

9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , ,55 2. Bygningsrenovering m.v. 3. Ombygning 4. Renovering m.v ,20 Andre beboerindskud Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , ,00 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet beboerindskud for boligtagers retableringspligt , Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Anden langfristet gæld: , , Langfristet gæld i alt , ,15 Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber: , , Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser Skyldige omkostninger: 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje Landsbyggefonden 2. Reguleringskonto Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto 5. Feriepengeforpligtelse , ,00 6. Anden kortfristet gæld , Kortfristet gæld i alt , , Passiver i alt , ,74 Side 9

10 Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Noter Indeværende år Note konto 1 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (inkl. eventuel periodiseringsudgift o.lign., men exkl. morarenter) Administrationsbidrag Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Andel til boligorganisationens dispositionsfonden , Andel til Landsbyggefonden , Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) , Vandafgift Forbrugsafhængige vandafgifter Fast vandafgift Renovation Udgifter til bortskaffelse af renovation ,90 Affaldssække , Administrationsbidrag ,00 Bidrag pr. lejemålsenhed kr , Renholdelse Ejendomsfunktionær ,77 Trappevask, rengøring Diverse , Almindelig vedligeholdelse Terræn ,90 Bygning, klimaskærm ,93 Bolig, konstruktion, inventar, installationer 7.777,05 Bygning, fælles, indvendig Bygning, energi 949,47 Materiel , ,34 Side 10

11 Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Noter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn ,76 Bygning, klimaskærm ,92 Bolig, konstruktion, inventar, installationer ,58 Bygning, fælles, indvendig Bygning, energi ,63 Materiel ,43 Indeværende år - Dækkes af tidl. henlæggelser , / 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,99 Indtægter 4.494, ,99 2. Andel af fællesfaciliteters drift Udgifter Indtægter 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter Indtægter Nettoresultat fællesfaciliteters drift , Diverse udgifter Kontingent BL 5.888,36 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsmøder 1.081,64 Andre udgifter -7,16 Incassosalær Telefon Diverse 6.962, Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr 97,68 I øvrigt henvises til langtidsbudgettet Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr 7, Andre henlæggelser Side 11

12 Note konto 7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Noter Indeværende år Ydelser vedr. driftsstøtte Driftstabslån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefond Kommunen Beboerindskudslån Landsbyggefond Særstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut Korrektion vedr. tidligere år Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 8.420,36 Indest. er forrentet med det faktisk opnåede afkast af fællesforvaltede midler Andre renter 230, , Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Korrektion tidligere år Korrektion tidligere år Ekstraordinær indtægt Indgået på tidligere afskrevne fraflyttere Side 12

13 Note konto AKTIVER 7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Noter Indeværende år Sidste år Ejendommens anskaffelssum Primo , ,58 + tilgang i året - afgang i året Ultimo , , , Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo + forbedringer i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo , , Bygningsrenovering m.v. Saldo primo + renoveringsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo + ombygningsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Side 13

14 7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Noter Indeværende år Sidste år Andre anlægsaktiver Drifttabslån långiver Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) långiver Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) långiver Særstøttelån långiver Andre driftsstøttelån långiver Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner -0, ,65 Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt -0, , Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab Varmeregnskab Vandregnskab El-regnskab Konto i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso kr Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne Varme Vand El Konto i alt Side 14

15 Note konto PASSIVER 7 Afdeling 07 Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Noter Indeværende år Sidste år Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo , ,88 Årets henlæggelser Årets forbrug , ,42 Henlagt af overskuddet Planlagt vedligeholdelse i alt , , Tab ved fraflytninger Saldo primo Årets henlæggelser Årets forbrug Henlagt af overskuddet Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Saldo primo Årets henlæggelser Årets forbrug Henlagt af overskuddet Andre henlæggelser Resultatkonto 1. Saldo primo , ,74 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) , ,85 - Budgetmæssigt afvikl. af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) , ,00 Bogført saldo , , Anden langfristet gæld Lån til forbedringsarbejder , ,22 Konto 416 i alt , , Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand , ,23 Antenne Konto 419 i alt , ,23 Side 15

16 Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Noter Indeværende år Sidste år Skyldige omkostninger: Kreditorer Feriepengeforpligtigelse Byggekreditorer Afsætninger Konto 421 i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Depositum Forudbetalinger i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 16

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68 O~ -~,==--------- Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme

Læs mere

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere