ALM. BRAND FORMUE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND FORMUE A/S"

Transkript

1 A L M. B R A N D F O R M U E Direktionen Midtermolen K ø b enh a v n Ø T T a x w w w. a elef on 7 elef 7 lmb ra nd. dk K ø b e n h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k s K ø b e n h a v n K D a t o S i d e 7. f e b r u a r a f 2 F o n d s b ø r s m e d d e l e l s e n r. 2/ Alm. Brand Formue Å rs rap p ort V e d l a g t f r e m s e n d e s å r s r a p p o r t 2006 f o r A l m. B r a n d F o r m u e A / S, h v o r a f f ø l g e n d e k a n f r e m h æ v e s : A l m. B r a n d F o r m u e A / S o p n å e d e e t r e s u l t a t i 2006 p å 26 m i o. k r. f ø r s k a t o g 3 7 m i o. k r. e f t e r s k a t, s v a r e n d e t i l e n e g e n k a p i t a l f o r r e n t n i n g p å 4, 9 % f ø r s k a t o g 7, 0% e f t e r s k a t. I 2005 v a r r e s u l t a t e t 116 m i o. k r. f ø r s k a t o g 122 m i o. k r. e f t e r s k a t. I b e t r a g t n i n g a f d e s t o r e u d s v i n g p å d e f i n a n s i e l l e m a r k e d e r i 2006 a n s e s r e s u l t a t e t f o r a t v æ r e t i l f r e d s s t i l l e n d e. V e d u d g a n g e n a f u d g j o r d e s e l s k a b e t s s a m l e d e a k t i v e r m i o. k r., h v o r a f 6 8 % v a r p l a c e r e t i o b l i g a t i o n e r o g 3 i a k t i e r. U l t i m o v a r d e s a m l e d e a k t i v e r 3 m i o. k r., h v o r a f 6 4 % v a r p l a c e r e t i o b l i g a t i o n e r o g 3 5 % i a k t i e r % E g e n k a p i t a l e n u l t i m o 2006 u d g j o r d e m i o. k r. m o d 5 06 m i o. k r. u l t i m o S t i g n i n g e n i e g e n k a p i t a l e n s k a l s e s i s a m m e n h æ n g m e d å r e t s p o s i t i v e r e s u l t a t e f t e r s k a t p å 3 7 m i o. k r. D e n i n d r e v æ r d i e r i 2006 s t e g e t t i l 175, 06 k r., s v a r e n d e t i l 7, 3 % s e t i f o r h o l d t i l d e n i n d r e v æ r d i p å 16 3, 17 k r. u l t i m o I n d r e v æ r d i e r s i d e n s e l s k a b e t s e t a b l e r i n g o g t i l o g m e d u l t i m o 2006 s t e g e t m e d 18, 9 % p. a. F o r 2007 f o r v e n t e s e n f o r r e n t n i n g a f e g e n k a p i t a l e n, d e r s v a r e r t i l d e t l a n g s i g t e d e m å l o m e n å r l i g f o r r e n t n i n g a f e g e n k a p i t a l e n p å 10%. D e t s v a r e r t i l e t r e s u l t a t f ø r s k a t i n i v e a u e t 5 1 m i o. k r. S e l s k a b e t s d i r e k t ø r, E r i k M ø l l e r, f r a t r æ d e r p r. 1. m a r t s 2007 g r u n d e t a n d r e o p g a v e r i A l m. B r a n d K o n c e r n e n. E r i k M ø l l e r f o r t s æ t t e r s o m d i r e k t ø r i d e t b ø r s n o t e r e d e s ø s t e r s e l s k a b A l m. B r a n d P a n t e b r e v e A / S. S o m n y d i r e k t ø r i A l m. B r a n d F o r m u e A / S e r a n s a t c a n d. o e c o n. B o O v e r v a d, d e r t i l l i g e e r a f d e l i n g s d i r e k t ø r i A l m. B r a n d B a n k. Alm. Brand A/S CVR-nr H o v e dk o nt o r: M i dt e rmo le n K ø b e nh av n Ø T e le f o n Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsse lskab e t Alm. Brand L iv og P e nsion A/S CVR-nr Alm. Brand P ant e b re v e A/S CVR-nr Alm. Brand Formu e A/S CVR-nr Alm. Brand Finans A/S CVR-nr

2 M S i d e 2 a f 2 E v e n t u e l l e s p ø r g s m å l v e d r ø r e n d e d e n n e f o n d s b ø r s m e d d e l e l s e b e d e s r e t t e t t i l b e s t y r e l s e s f o r m a n d H e n r i k N o r d a m e l l e r d i r e k t ø r E r i k M ø l l e r p å t e l e f o n e d v e n l i g h i l s e n A l m. B r a n d F o r m u e A / S Henrik Nordam B e s t y r e l s e s f o r m a n d Alm. Brand A/S CVR-nr H o v e dk o nt o r: M i dt e rmo le n K ø b e nh av n Ø T e le f o n Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsse lskab e t Alm. Brand L iv og P e nsion A/S CVR-nr Alm. Brand P ant e b re v e A/S CVR-nr Alm. Brand Formu e A/S CVR-nr Alm. Brand Finans A/S CVR-nr

3 ALM. BRAND FORMUE A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT ALM.SUND FORNUFT

4 INDHOLD 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Beretning 17 Regnskab 18 Anvendt regnskabspraksis 20 Ledelsespåtegning 22 Revisionspåtegninger 24 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 25 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 37 Nøgletalsdefinitioner 38 Ledelseshverv

5 2

6 SELSKABSOPLYSNINGER 3

7 SELSKABSOPLYSNINGER DIREKTION INTERN REVISION Erik Møller (fratræder pr. 1. marts 2007) Bo Overvad (tiltræder pr. 1. marts 2007) Poul-Erik Winther Nielsen, revisionschef BESTYRELSE REGISTRERING Henrik Nordam, formand. Tiltrådt den Søren Boe Mortensen, næstformand. Tiltrådt den Carsten Dinsen Andersen. Tiltrådt den Poul Juhl Fischer. Tiltrådt den Egon Korsbæk. Tiltrådt den Harry Jensen Kristensen. Tiltrådt den Peter Reedtz. Tiltrådt den Alm. Brand Formue A/S CVR-nr REVISOR ADRESSE Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Midtermolen København Ø Telefon Telefax

8 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE BALANCE NØGLETAL MV. Mio.kr Renteindtægter 58,4 42,8 29,0 7,5 Renteudgifter 64,2 37,4 21,3 5,1 Netto renteindtægter 5,8 5,4 7,7 2,4 Udbytte af aktier mv. 14,1 7,8 4,0 0,1 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 9,2 29,1 11,0 1,8 Kursregulering af obligationer 56,3 7,0 5,1 3,0 Kursregulering af aktier 83,0 133,1 42,6 5,0 Kursregulering af valuta 2,8 6,1 2,5 1,2 Kursregulering af afledte finansielle instrumenter 0,1 2,6 0,8 - Resultat før omkostninger 28,5 118,9 46,7 2,5 Udgifter til personale og administration 2,9 3,1 2,7 0,8 Resultat før skat 25,6 115,8 44,0 3,3 Skat 11,3 6,0 1,8 1,1 Årets resultat 36,9 121,8 42,2 4,4 Obligationer Aktier Aktiekapital Egenkapital Balance Egenkapitalforrentning før skat 4,9% 32,7% 20,3% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat 7,0% 34,4% 19,4% 4,2% Indtjening pr. aktie (á kr. 100), kr. 11,9 43,0 21,1 4,1 Finansiel gearing 3,0 2,5 2,4 3,1 Obligationer i pct. af aktiver 68,0% 63,5% 66,7% 71,1% Aktier i pct. af aktiver 30,5% 35,4% 31,0% 28,1% Børskurs ultimo (B-aktier), kr. 170,50 160,00 120,73 102,35 Indre værdi pr. aktie, kr. 175,06 163,17 119,11 98,02 Børskurs/Indre værdi 0,97 0,98 1,01 1,04 Gennemsnitlig antal aktier (á kr. 100), stk Hoved- og nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 5

9 6

10 LEDELSENS BERETNING 7

11 BERETNING Alm. Brand Formue har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Det svarer til en egenkapitalforrentning på 4,9% før skat. Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Denne forbedring af resultatet kan henføres til den positive udvikling på aktiemarkederne i den sidste del af Nedenfor ses kursudviklingen i Alm. Brand Formue fra selskabets start sammenlignet med udviklingen i obligations- og aktieindekserne. Som det fra starten har været intentionen, ligger afkastet i selskabet imellem afkastet på aktiemarkedet og obligationsmarkedet, hvilket er helt på linie med idéen om at placere cirka 25% i aktier og 75% i obligationer. I betragtning af de store udsving på de finansielle markeder i 2006 anses resultatet for at være tilfredsstillende. Det er selskabets målsætning at opnå et resultat før skat på 10% p.a. af egenkapitalen set over en periode på minimum 5 år. Den langsigtede målsætning med et afkast på 10% p.a. før skat er opfyldt, idet den indre værdi i selskabet er øget med 18,9% p.a. efter skat i gennemsnit ved udgangen af selskabets tredje fulde regnskabsår. Udviklingen fremgår af nedenstående søjlediagram, der illustrerer udviklingen i den indre værdi fra 100 ved selskabets start til 175 ultimo UDVIKLINGEN 2006 De finansielle markeder har i 2006 været væsentligt mere volatile end de foregående år. Ikke mindst andet kvartal var en stor udfordring for investorerne. Den positive udvikling på aktiemarkederne i andet halvår kompenserede for et obligationsmarked, som var præget af gentagne renteforhøjelser i både USA og Europa. Det betød, at Alm. Brand Formue igen kom ud med et positivt afkast i

12 Den amerikanske centralbank fortsatte med at sætte renten op gennem Baggrunden for renteforhøjelserne var frygten for, at de højere olie- og råvarepriser skulle brede sig til øvrige varer og dermed medføre et højere inflationsniveau. Den stigende rente var medvirkende til at dæmpe væksten i den amerikanske økonomi, hvor ikke mindst den rentefølsomme bygge- og anlægssektor blev påvirket. Den øvrige del af økonomien fortsatte med pænt høje vækstrater, hvilket også betød, at virksomhedernes indtjening forblev på et højt niveau. Aktierne var dermed i stand til at fastholde investorernes interesse og markedet, målt på S&P 500, opnåede et afkast på cirka 10% i Den faldende dollarkurs udlignede kursstigningerne på de amerikanske aktier. Det danske aktiemarked, målt på OMXC20 inklusive udbytter, steg med 15% i En flot stigning som primært fandt sted i andet halvår. Det var generelt de mindre aktier i indekset, der klarede sig bedst, anført af Vestas, der blev topscorer med en stigning på 131%. I bunden lå A.P. Møller - Mærsk som den eneste aktie med et fald på 18%, primært som følge af virksomhedsspecifikke problemer. Alm. Brand Formue var i 2006 generelt overvægtet i aktier i forhold til strategien, hvilket afkastet også afspejler. Selskabet vurderer fortsat, at de danske selskaber er fornuftigt prissat, men det fremtidige potentiale vurderes ikke så stort som i de tidligere år. Selskabet vurderer ligeledes, at likviditeten i markedet er rigelig, hvilket understøtter markedet. Den lange rente steg markant gennem første halvdel af 2006, og for hele året var der for den 10-årige statsobligationsrente tale om en stigning fra 3,3% til 3,9%. I takt med, at den korte danske rente i flere omgange blev sat op, fra 2,40% til 3,75%, kunne der også konstateres pæne rentestigninger i både det 2-årige og 5-årige segment. Alm. Brand Formue investerer generelt i realkreditmarkedet, som blev hårdt ramt af rentestigningerne. Strategien har derfor været at føre en mere aktiv investeringspolitik og forsøge at udnytte de udsving, der måtte opstå på markederne. Den kraftige stigning i den korte rente medførte i 2006 en fladere rentekurve, og det har betydet, at finansieringen af obligationsbeholdningen er blevet stadig mere betydende for afkastet. Alm. Brand Formue har derfor med succes løbende solgt schweiziske franc (CHF) på termin, hvilket har medvirket til at øge afkastet. STRATEGI Alm. Brand Formue blev stiftet den 1. juli 2003 af Alm. Brand Bank med det formål at investere i obligationer og aktier for egne og lånte midler på baggrund af en fastsat investeringsstrategi. Selskabets B-aktier blev optaget til notering på Københavns Fondsbørs den 24. september Selskabets målsætning er over tid at give aktionærerne et afkast, der er væsentligt over inflationen. Selskabets investeringsstrategi bygger grundlæggende på, at der kan opnås et merafkast ved at låne til en kort rente og investere i obligationer og aktier. Strategien, der blandt andet er udmøntet med baggrund i historiske data, forventes over en 5-årig periode at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 10% efter omkostninger og før skat. Selskabet forventer i gennemsnit at have investeret 75% af aktiverne i obligationer og 25% i aktier. Selskabet har mulighed for at ændre i aktivsammensætningen til maksimalt 90% af aktiverne i obligationer eller maksimalt 40% i aktier. Af aktiedelen må udenlandske aktier maksimalt udgøre 50%. Selskabet forventer i gennemsnit at belåne egenkapitalen tre gange og kan i henhold til vedtægterne belåne egenkapitalen maksimalt fire gange. RISIKOSTYRING Som følge af selskabets investeringsstrategi påtager selskabet sig en række betydelige finansielle risici. For at kunne håndtere disse er det vigtigt, at selskabet kender størrelsen af og udviklingen i risiciene. Selskabet har derfor indgået en aftale med Alm. Brand Bank, der opgør og rapporterer selskabets rente-, aktie- og valutarisici løbende. 9

13 BERETNING Renterisici Renterisici udtrykkes som risikoen for tab som følge af en generel stigning i markedsrenterne på ét procentpoint. Renterisikoen tager således udgangspunkt i en måling af, hvor meget en given renteændring vil påvirke selskabets egenkapital, givet de obligationer og typer af fremmedfinansiering, som ligger i selskabets portefølje. Udover at tjene som kontrol af overholdelse af selskabets investeringsrammer, udgør risikostyringen et vigtigt input i investeringsprocessen, således at de forskellige risici kan afbalanceres i forhold til hinanden i investeringsstrategien. Aktierisici Aktierisici er risici for tab som følge af fald i aktiekurserne. Aktierisiciene tager udgangspunkt i, hvor meget en given kursændring på aktier vil betyde for selskabets egenkapital. Selskabets aktieportefølje er i årets løb øget med 25 mio.kr., således at beholdningen af aktier udgjorde 659 mio.kr. ultimo Stigningen kan dels henføres til tilkøb af aktier, og dels til stigende kurser på aktierne. Aktiernes andel af de samlede aktiver er faldet fra 35% ultimo 2005 til 30% ultimo De udenlandske aktier udgjorde 16% af den samlede aktiebeholdning ultimo 2006 mod 15% ultimo Renterisikoen målt med selskabets interne opgørelsesmetode er i årets løb øget fra 77 mio.kr. ultimo 2005 til 95 mio.kr. ultimo Målt i forhold til selskabets egenkapital er der sket en stigning i renterisikoen fra 15,2% til 17,6%. Renterisikoen er øget som følge af en højere gearing ultimo 2006 i forhold til primo Valutarisici Valutarisici er risici for tab som følge af ændring i valutakurserne. Valutarisiciene tager således udgangspunkt i, hvor meget en given kursændring på specifikke valutaer vil betyde for selskabets egenkapital. Aktierisikoen i selskabet er uafdækket i overensstemmelse med investeringsstrategien. Operationelle risici Operationelle risici kan enten opstå som følge af menneskelige eller tekniske fejl, eller som et resultat af eksterne begivenheder, der kan føre til betydelige, uforudsete udgifter eller afbrydelser i aktiviteterne. De operationelle risici vil kunne give selskabet direkte eller indirekte økonomiske tab. Der anvendes på denne baggrund en del ressourcer på at begrænse de operationelle risici. Selskabet har en begrænset valutarisiko. Udtrykt ved valutakursindikator 2 udgjorde valutarisikoen således kun 1,0% af selskabets egenkapital ultimo Valutakursindikator 2 tager hensyn til forskelle i de enkelte valutaers volatilitet og indbyrdes samvariation. Selskabet er underlagt de operationelle risici for Alm. Brand Bank, der løbende fortager vurdering af de operationelle risici med henblik på at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, kontroller og beredskab. Omfanget af disse foranstaltninger, kontroller og beredskab balanceres imod de omkostninger, der vil være forbundet med tiltagene. 10

14 REGNSKAB Selskabet har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Resultatet før skat svarer til en forrentning på 4,9% af den gennemsnitlige egenkapital. Nedenfor er hovedposterne for 2006 fremhævet. Nettorenteindtægterne er faldet fra 5 mio.kr. i 2005 til 6 mio.kr. i Faldet i nettorenteindtægterne skyldes primært større renteudgifter som følge af fundingen af en større obligationsbeholdning. Renteindtægterne er positivt påvirket af en større obligationsbeholdning, dog med et lavere renteafkast på beholdningen end forventet. Udgifter til personale og administration udgjorde 3 mio.kr. i 2006, hvilket er på niveau med det forventede. Skat er beregnet til en indtægt på 11 mio.kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 43,9. Den negative effektive skatteprocent fremkommer som følge af, at årets resultat indeholder betydelige urealiserede aktiekursgevinster, der ikke er skattepligtige. Da selskabet indgår i sambeskatning med Alm. Brand Koncernen, modtager selskabet betaling for det skattemæssige underskud i forbindelse med koncernens afregning af skat for I 2006 har selskabet opnået et resultat efter skat på 37 mio.kr. mod et overskud i 2005 på 122 mio.kr. Selskabet modtog i 2006 udbytte af aktier på 14 mio.kr. mod 8 mio.kr. i Stigningen i forhold til 2005 skal ses på baggrund af den større aktiebeholdning. I 2006 udgjorde de afgivne gebyrer og provisioner 9 mio.kr. mod 29 mio.kr. i Faldet i de afgivne gebyrer skyldes primært, at der i 2005 blev udgiftsført 22 mio.kr. i resultatafhængigt succeshonorar til selskabets kapitalforvalter. For 2006 har resultatet ikke været så stort, at det kunne udløse succeshonorar. Som følge af den større portefølje under forvaltning i 2006, har der været en stigning i forvaltnings- og depotgebyrer på 2 mio.kr. Kursreguleringerne udgjorde 29 mio.kr. i 2006 mod 135 mio.kr. i Kursreguleringerne er lidt under det forventede og skal primært ses i sammenhæng med den negative udvikling på de finansielle markeder i første halvår af Ved årets udgang var mio.kr., svarende til 68% af selskabets samlede aktiver, investeret i obligationer, primært realkreditobligationer, mens 659 mio.kr., svarende til 30% af selskabets samlede aktiver, var investeret i aktier. De udenlandske aktier udgjorde 16% af den samlede aktiebeholdning. Ultimo 2006 har selskabet således en overvægt af aktier og en undervægt af obligationer set i forhold til det langsigtede niveau, som er angivet i selskabets investeringsstrategi (75% i obligationer og 25% i aktier). Der var ved udgangen af året investeret for mio.kr. mod mio.kr. ultimo Lånefinansieringen udgjorde mio.kr., svarende til en belåning på 3,0 gange egenkapitalen ultimo Ultimo 2005 var egenkapitalen belånt 2,5 gange. Selskabets finansielle gearing ligger dermed en del under det maksimum på 4,0 gange egenkapitalen, der er angivet i vedtægterne. Kursreguleringerne fordeler sig med et tab på obligationer på 56 mio.kr. og en gevinst på aktier på 83 mio.kr. Hertil kommer en positiv valutakursregulering på 3 mio.kr., der primært vedrører selskabets beholdning af udenlandske obligationer og udenlandske aktier. Al gæld til kreditinstitutter har i 2006 været optaget i danske kroner (DKK), men selskabet har lejlighedsvist via valutaterminsmarkederne solgt valuta på termin primært i CHF. Ultimo 2006 var der åbenstående valutaterminsforretninger i CHF. Dispositionerne i valutaterminsmarkederne har haft en positiv effekt på selskabets resultat. 11

15 BERETNING PENGESTRØMME Likviditet fra driften udgjorde 66 mio.kr. i 2006 mod 16 mio.kr. i En stor del af likviditetseffekten fra driften kan henføres til, at selskabets resultat består af urealiserede kursavancer på selskabets fondsbeholdninger. svagt faldende renteniveau, hvilket er baggrunden for, at selskabet fortsat har en betydelig renterisiko. Selskabet forventer at have en overvægt i aktier i forhold til den målsatte aktivsammensætning. Som følge heraf forventes aktierne at bidrage mest til resultatet i Selskabet har i 2006 optaget gæld hos kreditinstitutter på 353 mio.kr., som har været med til at finansiere selskabets investering i obligationer og aktier. Udviklingen på de finansielle markeder har en meget stor betydning for opnåelse af den langsigtede målsætning og forventningerne til Investering i obligationer og aktier har bidraget negativt til likviditeten med 287 mio.kr., som en følge af udvidelsen af selskabets værdipapirportefølje. I 2005 bidrog investering i obligationer og aktier negativt med 854 mio.kr. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Selskabet har positive forventninger til fremtiden og forventer et fortsat gunstigt investeringsklima, hvor såvel obligationssom aktiemarkederne kan bidrage positivt til de langsigtede resultater. Den meget positive udvikling i fjerde kvartal 2006 forventes dog ikke at fortsætte i For 2007 forventes en forrentning af egenkapitalen, der svarer til det langsigtede mål om en årlig forrentning af egenkapitalen på 10%. Det svarer til et resultat før skat i niveauet 50 mio.kr. Afkastet af investeringerne er præget af en række faktorer, der hver for sig kan have stor indflydelse på de opnåede resultater. Udviklingen på obligations-, aktie- og valutamarkederne har hver for sig en betydning for afkastet. Desuden har sammenhængen mellem afkastet på obligationer og aktier, samt forskellen mellem afkastet på obligationer og finansieringsrenten betydning for selskabets afkast. I figuren ses den samlede portefølje ultimo Der er en overvægt i aktier i forhold til obligationer. Det skyldes en fortsat forventning om et højere afkast på aktier relativt til obligationer i Samtidig fastholdes overvægten i realkreditobligationer i forhold til statsobligationer, primært som følge af den højere rente på realkreditter. Selskabets gearing er ved indgangen til 2007 lig med de tre gange egenkapitalen, som strategien tilsiger. Aktiemarkedet forventes igen i 2007 at være mere gunstigt end obligationsmarkedet. Undervægten i obligationer skal ses i lyset af den flade rentestruktur. Selskabet har forventning om et 12

16 De risikofaktorer, som selskabet er påvirket af, bevirker, at resultatet i perioder kan udvise betydelige udsving i såvel positiv som negativ retning i forhold til det langsigtede afkastmål om forrentning af egenkapitalen på 10% p.a. før skat set over en periode på minimum fem år. Alm. Brand Liv og Pension A/S ejerandel udgjorde 9,0% ultimo 2006, og selskabet besidder dermed en stemmeandel på 4,9%. Der er ingen øvrige aktionærer, der har anmeldt at besidde mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Efter regnskabsperiodens udløb til årsrapportens underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt. REGNSKABSLOVGIVNING Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven med tilhørende regnskabsvejledninger. Årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand Bank A/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. LEDELSEN Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de tre er ansatte som direktører i andre selskaber i Alm. Brand Koncernen. Herudover består bestyrelsen af fire personer, der ikke har anden tilknytning til Alm. Brand Koncernen. Selskabet er desuden underlagt de regler, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. AKTIEOPLYSNINGER OG HOVEDAKTIONÆR Kursen på selskabets B-aktie er steget fra 160 kr. ultimo 2005 til 171 kr. ultimo 2006, svarende til en stigning på 7%. Der har i 2006 været omsat stk. B-aktier til en samlet kursværdi på 221 mio.kr., svarende til en gennemsnitskurs på 156 kr. Den lave gennemsnitskurs skyldes, at kursen medio året har været nede i 132 kr. Selskabet indberetter dagligt selskabets indre værdi til Københavns Fondsbørs. Volatiliteten på de finansielle markeder har i 2006 medført løbende udsving i indre værdi. Ultimo 2006 var den indre værdi på 175, og den indre værdi er dermed steget med 7% i årets løb. Alm. Brand Banks ejerandel udgjorde 18,0% ultimo Banken har via A-aktierne en bestemmende indflydelse på selskabet med en stemmeandel på 55,8%. Med baggrund i den øgede interesse fra selskabets aktionærer har banken i løbet af 2006 løbende nedbragt sin beholdning af B-aktier i selskabet. Selskabets direktør, Erik Møller, fratræder pr. 1. marts 2007 grundet andre opgaver i Alm. Brand Koncernen. Selskabet har pr. samme dato ansat cand. oecon. Bo Overvad som ny direktør i selskabet. Bo Overvad er tillige afdelingsdirektør i Alm. Brand Bank. Erik Møller, fortsætter som direktør i det børsnoterede søsterselskab Alm. Brand Pantebreve A/S. CORPORATE GOVERNANCE I forlængelse af de nye Corporate Governance-anbefalinger, der er indført i oplysningsforpligtelserne af Københavns Fondsbørs med virkning fra regnskabsåret 2006, har Alm. Brand Formues bestyrelse gennemgået og taget stilling til samtlige anbefalinger efter følg eller forklar -princippet. Det er Alm. Brand Formues bestyrelses opfattelse, at god Corporate Governance tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, så forholdet til og samspillet med samtlige interessenter tilgodeses. Alm. Brand Formue tilstræber størst mulig gennemsigtighed og åbenhed og er således enig i grundprincipperne i anbefalingerne for god Corporate Governance. Det afspejles i selskabets ledelsespraksis, der for langt den overvejende del følger anbefalingerne om god Corporate 13

17 BERETNING Governance. På selskabets hjemmeside findes en detaljeret gennemgang af, hvorledes Alm. Brand Formue forholder sig til hver enkelt anbefaling. I det følgende vil der blive fokuseret på de få områder, hvor Alm. Brand Formue ikke følger anbefalingerne. Åbenhed og gennemsigtighed Det anbefales, at offentliggørelse af information sker både på dansk og engelsk. Det er ledelsens vurdering, at det for tiden ikke er relevant at have årsrapporter og hjemmeside på engelsk, da selskabet kun er noteret på Københavns Fondsbørs. Bestyrelsen Alm. Brand Formue offentliggør ikke oplysninger om de indstillede bestyrelsesmedlemmers kompetencer og rekrutteringskriterier forud for generalforsamlingen, ligesom der ikke offentliggøres en profil af bestyrelsens kompetencer en gang årligt. kan yde et kvalificeret bidrag til bestyrelsesarbejdet. Derfor vil bestyrelsen på basis af en individuel vurdering til stadighed sikre, at alle medlemmer kan finde tilstrækkelig tid til de pålagte opgaver. Bestyrelsens og direktionens vederlag Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om den individuelle størrelse på bestyrelsesmedlemmernes og direktionens vederlag. Da ledelsen ikke finder oplysningerne om det enkelte ledelsesmedlems vederlag relevante for offentligheden, offentliggøres kun det samlede vederlag for henholdsvis bestyrelse og direktion. Alm. Brand Formue oplyser heller ikke om indholdet af direktionens fratrædelsesordninger, da disse ikke skønnes at være af usædvanlig størrelse eller at være væsentlige for vurderingen af selskabets forpligtelser. Alm. Brand Formue oplyser om de enkelte bestyrelsesmedlemmers tilknytning til Alm. Brand Koncernen og andre relevante forhold. Eftersom alle bestyrelsesmedlemmer årligt er på genvalg er udløbet af hvert enkelt medlems valgperiode et år. Samlet er det bestyrelsens vurdering, at Alm. Brand Formue lever op til kriterierne for god Corporate Governance, og at disse få undtagelser ikke er til ulempe eller strider imod aktionærernes eller øvrige interessenters interesser. For så vidt angår aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer skønner Alm. Brand Formue ikke, at dette i øjeblikket er relevant for det enkelte bestyrelsesmedlem. Der er afholdt fem bestyrelsesmøder i GENERALFORSAMLING Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2007 kl i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Antallet af bestyrelsesposter For så vidt angår det antal bestyrelsesposter, det enkelte medlem besidder, har Alm. Brand Formue ikke fastsat nogen begrænsning. Det er bestyrelsens holdning, at det ikke er antallet af poster, men derimod den dermed forbundne arbejdsmængde, der har betydning for, om de enkelte medlemmer I lighed med sidste år indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2006, og at selskabets resultat efter skat på 37 mio.kr. overføres til egenkapitalen. 14

18 ØVRIGE FORHOLD Den trykte årsrapport 2006 forventes at foreligge 14. februar OFFENTLIGGJORTE FONDSBØRSMEDDELELSER I 2006 Dato Begivenhed Finanskalender Ledelsesændring i bestyrelsen Årsrapport Indberetning om transaktioner Indkaldelse til generalforsamling Fuldstændige forslag til generalforsamling Forløb af generalforsamling Kvartalsrapport 2006, 1. kvartal Halvårsrapport Kvartalsrapport 2006, 3. kvartal FINANSKALENDER 2007 Dato: Begivenhed: Ordinær generalforsamling Kvartalsrapport for 1. kvartal Halvårsrapport Kvartalsrapport for 3. kvartal

19 16

20 REGNSKAB 17

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Under henvisning til årsregnskabsloven 23, stk. 4 er opstillingsformen tilpasset selskabets aktiviteter. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen. Skat Alm. Brand Formue A/S indgår i tvungen sambeskatning med Alm. Brand A/S, fordi Alm. Brand Bank A/S har bestemmende indflydelse på selskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Fremmed valuta Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Aktiver og forpligtelser i fremmed valuta måles til Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurser på balancedagen. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Repo- / reverse-forretninger Solgte værdipapirer i forbindelse med repo-forretninger, der samtidigt med salget er købt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb indregnes som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne måles som var de stadig indregnet i balancen, og såvel kursreguleringer som renter mv. indregnes i resultatopgørelsen. Købte værdipapirer i forbindelse med reverse-forretninger, der samtidigt med købet er solgt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, indregnes ikke i balancen. De afgivne beløb indregnes som et tilgodehavende og forrentes som aftalt. Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. Der indregnes udskudt skat efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsog skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For aktier, der forventes ejet i mere end 3 år, afsættes ikke udskudt skat. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 18

22 RESULTATOPGØRELSEN Resultatposter, generelt Der foretages fuld periodisering af alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsperioden, i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. Renter, gebyrer og udbytter Renter periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Gebyrer mv. periodiseres over transaktionens levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Udbytter indregnes i resultatopgørelsen fra det tidspunkt, hvor det udbyttegivende selskab har afholdt generalforsamling eller ved udlodning af acontoudbytte. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Andre passiver Andre passiver udgøres af skyldige renter og udgifter samt negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Koncerninterne transaktioner Koncerninterne ydelser afregnes på markedsvilkår eller omkostningsdækkende basis. Løbende mellemværender forrentes på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med værdipapirer og andre aktiver afregnes til markedspriser. Kursreguleringer Kursreguleringer fremkommer ved måling mellem de bogførte værdier og dagsværdier på investeringsaktiver, og indregnes i resultatopgørelsen. Skat Skat indeholder årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt regulering vedrørende tidligere år. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes ligeledes i posten. BALANCEN Aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter Børsnoterede aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter indregnes til kostpris ved første indregning, og måles til dagsværdi på balancedagen. Andre aktiver Andre aktiver omfatter positiv dagsværdi af afledte finansielle instrumenter samt tilgodehavende renter. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsperioder. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt i pengestrømme fra driftsaktivitet, driftskapital, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Pengestrømsopgørelsen er vist ved den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter resultatopgørelsens poster reguleret for ikke kontante driftsposter. Pengestrømme fra driftskapital omfatter de til driftsaktiviteten knyttede aktiver og forpligtelser, herunder udlån, indlån mv. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter nettoinvestering i aktiver, der ikke knytter sig til driftsaktiviteten, herunder realiserede gevinster og tab ved afhændelse af disse. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter finansiering fra aktionærer samt finansiering ved optagelse af kort- og langfristede lån herunder udstedte obligationer. Likviditet omfatter likvide beholdninger og tilgodehavender hos kreditinstitutter med en restløbetid op til 3 måneder. 19

23 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Alm. Brand Formue A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. DIREKTION København, den 7. februar 2007 Erik Møller BESTYRELSE København, den 7. februar 2007 Henrik Nordam Formand Søren Boe Mortensen Næstformand Carsten Dinsen Andersen Poul Juhl Fischer Egon Korsbæk Harry Jensen Kristensen Peter Reedtz 20

24 21

25 REVISIONSPÅTEGNINGER INTERN REVISION Vi har revideret årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengstrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 7. februar 2007 Poul-Erik Winther Nielsen Revisionschef 22

26 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Alm. Brand Formue A/S Vi har revideret årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. København, den 7. februar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jørgen Jørgensen Statsautoriseret revisor Henrik Priskorn Statsautoriseret revisor 23

27 RESULTATOPGØRELSE OG OVERSKUDSFORDELING kr. Note RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Resultat før skat Skat Årets resultat OVERSKUDSFORDELING Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt

28 BALANCE kr. Note AKTIVER Værdipapirer og kapitalandele Obligationer til dagsværdi 8, Aktier mv. 9, Værdipapirer og kapitalandele i alt Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 11 9 Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 12 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter 13, Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter 13,17, Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

29 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktie- Overkurs Overført kr. kapital ved emission resultat I alt Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 2005 Årets resultat Totalindkomst i Kapitaludvidelse i marts Omkostninger ved emission i marts Kapitaludvidelse i juni Omkostninger ved emission i juni Overførsel af overkurs ved emission I alt egenkapitalbevægelser i Egenkapital Heraf foreslået udbytte 0 0 Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i I alt egenkapitalbevægelser i Egenkapital Heraf foreslået udbytte

30 PENGESTRØMSOPGØRELSE kr Pengestrømme fra driftsaktiviteten Årets resultat efter skat Reguleringer for beløb uden likviditetseffekt: Andre driftsposter uden likviditetseffekt I alt fra driftsaktiviteten Pengestrømme fra driftskapitalen Obligationer Aktier I alt fra driftskapitalen Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Nettoprovenu fra kapitaltilførsel Ændring af gæld til kreditinstitutter I alt fra finansieringsaktiviteten Ændring i likviditet 0 0 Likvide beholdninger primo 0 0 Likvide beholdninger ultimo

31 NOTER kr NOTE 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter 41 - Obligationer til dagsværdi Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf: Valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter NOTE 2 Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter Øvrige renteudgifter - 17 I alt renteudgifter NOTE 3 Udbytte af aktier mv. Aktier I alt udbytte af aktier mv NOTE 4 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Succeshonorar Øvrige afgivne gebyrer I alt afgivne gebyrer og provisionsudgifter Selskabet skal i henhold til aftale med kapitalforvalter betale et resultatafhængigt forvaltningsgebyr kaldet succeshonorar. Succeshonoraret udløses, når resultat før skat og før succeshonorar er større end 8% af selskabets primo egenkapital. Succeshonoraret udgør 20% af dette merafkast efter modregning af eventuelle underskud fra de tidligere år. NOTE 5 Kursreguleringer Obligationer til dagsvædi Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter Heraf: Valutakontrakter 39 1 Rentekontrakter Aktiekontrakter I alt kursreguleringer

32 1.000 kr NOTE 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Direktion Bestyrelse I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 0,3 0,3 Revisionshonorar Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt revisior, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Der afholdes herudover udgifter til intern revision. Disse udgifter er indeholdt i administrationsbidrag til koncernen. NOTE 7 Skat Aktuel skat af årets indkomst Efterregulering af tidligere års beregnede skat I alt skat Effektiv skatteprocent Aktuel skatteprocent 28,0% 28,0% Regulering for ikke skattemæssige poster 74,1% 33,2% Efterregulering af tidligere års beregnede skat 2,2% 0,0% I alt effektiv skatteprocent 43,9% 5,2% Regulering for ikke skattemæssige poster består primært af urealiserede kursgevinster på aktier, der ikke er skattepligtige. 29

33 NOTER kr NOTE 8 Obligationer til dagsværdi Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser I alt obligationer til dagsværdi Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Statsobligationer ,6% ,8% Realkreditobligationer Nordea kredit ,4% ,5% DLR kredit 974 0,1% ,1% Realkredit Danmark ,5% ,3% BRFkredit ,2% - 0,0% Nykredit ,4% ,2% Erhvervsobligationer ,8% ,1% I alt obligationer til dagsværdi ,0% ,0% 30

34 1.000 kr NOTE 9 Aktier mv. Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Andre aktier I alt aktier mv Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Noteret på Københavns Fondsbørs 84,4% 85,4% Nordea Bank AB ,6% ,0% Danske Bank A/S ,8% ,4% Jyske Bank A/S ,9% ,1% Independent New Global ,3% ,9% Ø.K. A/S ,3% ,4% Carlsberg A/S ,3% ,4% Danisco A/S ,7% ,8% Rockwool International A/S ,2% ,9% FLSmidt & Co. A/S ,3% - 0,0% A.P. Møller - Mærsk A ,8% ,9% A.P. Møller - Mærsk B ,3% ,3% TDC A/S - 0,0% ,3% Top Danmark ,2% ,3% DSV A/S ,1% ,8% William Demant Holding ,7% ,1% Vestas Wind Systems A/S ,5% ,4% Dampskibsselskabet Norden A/S ,4% ,9% Novozymes A/S ,5% ,5% GN Store Nord A/S ,1% ,0% Novo-Nordisk A/S ,8% ,4% Dampskibsselskabet Torm A/S ,3% ,1% H. Lundbeck A/S ,7% ,2% NKT Holding A/S ,3% - 0,0% Coloplast A/S ,3% ,6% Group 4 Securicor PLC ,3% ,0% Potagua FLS A/S - 0,0% ,6% Potagua Kapital A/S - 0,0% ,2% TrygVesta A/S ,9% ,1% Harboes Bryggeri A/S ,4% ,4% I alt noteret på Københavns Fondsbørs ,0% ,0% 31

35 NOTER Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Noteret på andre børser 14,5% 14,6% UBS AG - 0,0% ,7% HSBC Holdings plc ,2% ,2% General Electric Co ,2% ,4% Ishare S&P ,6% ,7% UBS N ,9% - 0,0% Telefonica SA ,5% ,0% BHP Billiton PLC ,0% ,0% Ishares germany ,2% ,1% ENI. S.P.A. Azioni nom ,8% ,4% Roche Holding AG ,5% ,5% Nestle SA ,8% ,7% Adecco SA ,2% ,5% Total ,2% ,2% Telenor ASA ,1% ,7% E.ON AG ,4% ,1% Allianz SE ,0% ,6% Home depot INC. - 0,0% ,6% IBM ,8% ,6% Procter & Gamble Co ,6% ,0% I alt noteret på andre børser ,0% ,0% Andre aktier 1,1% 0,0% Scandium Absolute Return Fund ,0% - 0,0% I alt andre aktier ,0% - 0,0% I alt aktier mv kr NOTE 10 Aktuelle skatteaktiver Tilgodehavende skat primo Modtaget skat vedrørende tidligere år Årets aktuelle skat Betalt skat i året Tilgodehavende skat ultimo

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Årsrapport 2006 1. januar 2006-31. december 2006 CVR-nr. 26 79 14 13 Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Risikofaktorer 10

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28 Årsrapport 2006 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Halvårsrapport 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal 4 Selskabets profil 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 8 Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

.251.25.050.00 755.35 Årsrapport 2006 2.270.00 3.225.50 1.250.00 675.75 2.280.00 1.455.55 1.050.00 2.250.00 625.22 1755.35

.251.25.050.00 755.35 Årsrapport 2006 2.270.00 3.225.50 1.250.00 675.75 2.280.00 1.455.55 1.050.00 2.250.00 625.22 1755.35 2. 1.2.. Årsrapport 26 3. 7. 7 2 2.. 2 2. 3. 2. 1 7. 67. 8 2 2.. 4 1... 1. 2. 2 2 2. 62 2 Hadsten Banks idégrundlag Hadsten Banks idégrundlag er at virke som et selvstændigt og uafhængigt, seriøst og troværdigt

Læs mere

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQ I UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ 9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår 2006/07 Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Optimum A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje Optimum A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15%

Læs mere

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultatopgørelse

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S Formuepleje Merkur A/S Årsrapport 2010//2011 1. juli 2010-30. juni 2011 // 14. regnskabsår Merkur Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 65% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 Årsrapport 2008 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 PÅTEGNINGER 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 ÅRSREGNSKAB 2008 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 SENESTE SKUD PÅ STAMMEN I SPAREKASSEN FAABORG. FILIALEN I SEDEN SYD, ODENSE, ÅBNEDE

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere