ALM. BRAND FORMUE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND FORMUE A/S"

Transkript

1 A L M. B R A N D F O R M U E Direktionen Midtermolen K ø b enh a v n Ø T T a x w w w. a elef on 7 elef 7 lmb ra nd. dk K ø b e n h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k s K ø b e n h a v n K D a t o S i d e 7. f e b r u a r a f 2 F o n d s b ø r s m e d d e l e l s e n r. 2/ Alm. Brand Formue Å rs rap p ort V e d l a g t f r e m s e n d e s å r s r a p p o r t 2006 f o r A l m. B r a n d F o r m u e A / S, h v o r a f f ø l g e n d e k a n f r e m h æ v e s : A l m. B r a n d F o r m u e A / S o p n å e d e e t r e s u l t a t i 2006 p å 26 m i o. k r. f ø r s k a t o g 3 7 m i o. k r. e f t e r s k a t, s v a r e n d e t i l e n e g e n k a p i t a l f o r r e n t n i n g p å 4, 9 % f ø r s k a t o g 7, 0% e f t e r s k a t. I 2005 v a r r e s u l t a t e t 116 m i o. k r. f ø r s k a t o g 122 m i o. k r. e f t e r s k a t. I b e t r a g t n i n g a f d e s t o r e u d s v i n g p å d e f i n a n s i e l l e m a r k e d e r i 2006 a n s e s r e s u l t a t e t f o r a t v æ r e t i l f r e d s s t i l l e n d e. V e d u d g a n g e n a f u d g j o r d e s e l s k a b e t s s a m l e d e a k t i v e r m i o. k r., h v o r a f 6 8 % v a r p l a c e r e t i o b l i g a t i o n e r o g 3 i a k t i e r. U l t i m o v a r d e s a m l e d e a k t i v e r 3 m i o. k r., h v o r a f 6 4 % v a r p l a c e r e t i o b l i g a t i o n e r o g 3 5 % i a k t i e r % E g e n k a p i t a l e n u l t i m o 2006 u d g j o r d e m i o. k r. m o d 5 06 m i o. k r. u l t i m o S t i g n i n g e n i e g e n k a p i t a l e n s k a l s e s i s a m m e n h æ n g m e d å r e t s p o s i t i v e r e s u l t a t e f t e r s k a t p å 3 7 m i o. k r. D e n i n d r e v æ r d i e r i 2006 s t e g e t t i l 175, 06 k r., s v a r e n d e t i l 7, 3 % s e t i f o r h o l d t i l d e n i n d r e v æ r d i p å 16 3, 17 k r. u l t i m o I n d r e v æ r d i e r s i d e n s e l s k a b e t s e t a b l e r i n g o g t i l o g m e d u l t i m o 2006 s t e g e t m e d 18, 9 % p. a. F o r 2007 f o r v e n t e s e n f o r r e n t n i n g a f e g e n k a p i t a l e n, d e r s v a r e r t i l d e t l a n g s i g t e d e m å l o m e n å r l i g f o r r e n t n i n g a f e g e n k a p i t a l e n p å 10%. D e t s v a r e r t i l e t r e s u l t a t f ø r s k a t i n i v e a u e t 5 1 m i o. k r. S e l s k a b e t s d i r e k t ø r, E r i k M ø l l e r, f r a t r æ d e r p r. 1. m a r t s 2007 g r u n d e t a n d r e o p g a v e r i A l m. B r a n d K o n c e r n e n. E r i k M ø l l e r f o r t s æ t t e r s o m d i r e k t ø r i d e t b ø r s n o t e r e d e s ø s t e r s e l s k a b A l m. B r a n d P a n t e b r e v e A / S. S o m n y d i r e k t ø r i A l m. B r a n d F o r m u e A / S e r a n s a t c a n d. o e c o n. B o O v e r v a d, d e r t i l l i g e e r a f d e l i n g s d i r e k t ø r i A l m. B r a n d B a n k. Alm. Brand A/S CVR-nr H o v e dk o nt o r: M i dt e rmo le n K ø b e nh av n Ø T e le f o n Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsse lskab e t Alm. Brand L iv og P e nsion A/S CVR-nr Alm. Brand P ant e b re v e A/S CVR-nr Alm. Brand Formu e A/S CVR-nr Alm. Brand Finans A/S CVR-nr

2 M S i d e 2 a f 2 E v e n t u e l l e s p ø r g s m å l v e d r ø r e n d e d e n n e f o n d s b ø r s m e d d e l e l s e b e d e s r e t t e t t i l b e s t y r e l s e s f o r m a n d H e n r i k N o r d a m e l l e r d i r e k t ø r E r i k M ø l l e r p å t e l e f o n e d v e n l i g h i l s e n A l m. B r a n d F o r m u e A / S Henrik Nordam B e s t y r e l s e s f o r m a n d Alm. Brand A/S CVR-nr H o v e dk o nt o r: M i dt e rmo le n K ø b e nh av n Ø T e le f o n Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsse lskab e t Alm. Brand L iv og P e nsion A/S CVR-nr Alm. Brand P ant e b re v e A/S CVR-nr Alm. Brand Formu e A/S CVR-nr Alm. Brand Finans A/S CVR-nr

3 ALM. BRAND FORMUE A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT ALM.SUND FORNUFT

4 INDHOLD 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Beretning 17 Regnskab 18 Anvendt regnskabspraksis 20 Ledelsespåtegning 22 Revisionspåtegninger 24 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 25 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 37 Nøgletalsdefinitioner 38 Ledelseshverv

5 2

6 SELSKABSOPLYSNINGER 3

7 SELSKABSOPLYSNINGER DIREKTION INTERN REVISION Erik Møller (fratræder pr. 1. marts 2007) Bo Overvad (tiltræder pr. 1. marts 2007) Poul-Erik Winther Nielsen, revisionschef BESTYRELSE REGISTRERING Henrik Nordam, formand. Tiltrådt den Søren Boe Mortensen, næstformand. Tiltrådt den Carsten Dinsen Andersen. Tiltrådt den Poul Juhl Fischer. Tiltrådt den Egon Korsbæk. Tiltrådt den Harry Jensen Kristensen. Tiltrådt den Peter Reedtz. Tiltrådt den Alm. Brand Formue A/S CVR-nr REVISOR ADRESSE Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Midtermolen København Ø Telefon Telefax

8 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE BALANCE NØGLETAL MV. Mio.kr Renteindtægter 58,4 42,8 29,0 7,5 Renteudgifter 64,2 37,4 21,3 5,1 Netto renteindtægter 5,8 5,4 7,7 2,4 Udbytte af aktier mv. 14,1 7,8 4,0 0,1 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 9,2 29,1 11,0 1,8 Kursregulering af obligationer 56,3 7,0 5,1 3,0 Kursregulering af aktier 83,0 133,1 42,6 5,0 Kursregulering af valuta 2,8 6,1 2,5 1,2 Kursregulering af afledte finansielle instrumenter 0,1 2,6 0,8 - Resultat før omkostninger 28,5 118,9 46,7 2,5 Udgifter til personale og administration 2,9 3,1 2,7 0,8 Resultat før skat 25,6 115,8 44,0 3,3 Skat 11,3 6,0 1,8 1,1 Årets resultat 36,9 121,8 42,2 4,4 Obligationer Aktier Aktiekapital Egenkapital Balance Egenkapitalforrentning før skat 4,9% 32,7% 20,3% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat 7,0% 34,4% 19,4% 4,2% Indtjening pr. aktie (á kr. 100), kr. 11,9 43,0 21,1 4,1 Finansiel gearing 3,0 2,5 2,4 3,1 Obligationer i pct. af aktiver 68,0% 63,5% 66,7% 71,1% Aktier i pct. af aktiver 30,5% 35,4% 31,0% 28,1% Børskurs ultimo (B-aktier), kr. 170,50 160,00 120,73 102,35 Indre værdi pr. aktie, kr. 175,06 163,17 119,11 98,02 Børskurs/Indre værdi 0,97 0,98 1,01 1,04 Gennemsnitlig antal aktier (á kr. 100), stk Hoved- og nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 5

9 6

10 LEDELSENS BERETNING 7

11 BERETNING Alm. Brand Formue har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Det svarer til en egenkapitalforrentning på 4,9% før skat. Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Denne forbedring af resultatet kan henføres til den positive udvikling på aktiemarkederne i den sidste del af Nedenfor ses kursudviklingen i Alm. Brand Formue fra selskabets start sammenlignet med udviklingen i obligations- og aktieindekserne. Som det fra starten har været intentionen, ligger afkastet i selskabet imellem afkastet på aktiemarkedet og obligationsmarkedet, hvilket er helt på linie med idéen om at placere cirka 25% i aktier og 75% i obligationer. I betragtning af de store udsving på de finansielle markeder i 2006 anses resultatet for at være tilfredsstillende. Det er selskabets målsætning at opnå et resultat før skat på 10% p.a. af egenkapitalen set over en periode på minimum 5 år. Den langsigtede målsætning med et afkast på 10% p.a. før skat er opfyldt, idet den indre værdi i selskabet er øget med 18,9% p.a. efter skat i gennemsnit ved udgangen af selskabets tredje fulde regnskabsår. Udviklingen fremgår af nedenstående søjlediagram, der illustrerer udviklingen i den indre værdi fra 100 ved selskabets start til 175 ultimo UDVIKLINGEN 2006 De finansielle markeder har i 2006 været væsentligt mere volatile end de foregående år. Ikke mindst andet kvartal var en stor udfordring for investorerne. Den positive udvikling på aktiemarkederne i andet halvår kompenserede for et obligationsmarked, som var præget af gentagne renteforhøjelser i både USA og Europa. Det betød, at Alm. Brand Formue igen kom ud med et positivt afkast i

12 Den amerikanske centralbank fortsatte med at sætte renten op gennem Baggrunden for renteforhøjelserne var frygten for, at de højere olie- og råvarepriser skulle brede sig til øvrige varer og dermed medføre et højere inflationsniveau. Den stigende rente var medvirkende til at dæmpe væksten i den amerikanske økonomi, hvor ikke mindst den rentefølsomme bygge- og anlægssektor blev påvirket. Den øvrige del af økonomien fortsatte med pænt høje vækstrater, hvilket også betød, at virksomhedernes indtjening forblev på et højt niveau. Aktierne var dermed i stand til at fastholde investorernes interesse og markedet, målt på S&P 500, opnåede et afkast på cirka 10% i Den faldende dollarkurs udlignede kursstigningerne på de amerikanske aktier. Det danske aktiemarked, målt på OMXC20 inklusive udbytter, steg med 15% i En flot stigning som primært fandt sted i andet halvår. Det var generelt de mindre aktier i indekset, der klarede sig bedst, anført af Vestas, der blev topscorer med en stigning på 131%. I bunden lå A.P. Møller - Mærsk som den eneste aktie med et fald på 18%, primært som følge af virksomhedsspecifikke problemer. Alm. Brand Formue var i 2006 generelt overvægtet i aktier i forhold til strategien, hvilket afkastet også afspejler. Selskabet vurderer fortsat, at de danske selskaber er fornuftigt prissat, men det fremtidige potentiale vurderes ikke så stort som i de tidligere år. Selskabet vurderer ligeledes, at likviditeten i markedet er rigelig, hvilket understøtter markedet. Den lange rente steg markant gennem første halvdel af 2006, og for hele året var der for den 10-årige statsobligationsrente tale om en stigning fra 3,3% til 3,9%. I takt med, at den korte danske rente i flere omgange blev sat op, fra 2,40% til 3,75%, kunne der også konstateres pæne rentestigninger i både det 2-årige og 5-årige segment. Alm. Brand Formue investerer generelt i realkreditmarkedet, som blev hårdt ramt af rentestigningerne. Strategien har derfor været at føre en mere aktiv investeringspolitik og forsøge at udnytte de udsving, der måtte opstå på markederne. Den kraftige stigning i den korte rente medførte i 2006 en fladere rentekurve, og det har betydet, at finansieringen af obligationsbeholdningen er blevet stadig mere betydende for afkastet. Alm. Brand Formue har derfor med succes løbende solgt schweiziske franc (CHF) på termin, hvilket har medvirket til at øge afkastet. STRATEGI Alm. Brand Formue blev stiftet den 1. juli 2003 af Alm. Brand Bank med det formål at investere i obligationer og aktier for egne og lånte midler på baggrund af en fastsat investeringsstrategi. Selskabets B-aktier blev optaget til notering på Københavns Fondsbørs den 24. september Selskabets målsætning er over tid at give aktionærerne et afkast, der er væsentligt over inflationen. Selskabets investeringsstrategi bygger grundlæggende på, at der kan opnås et merafkast ved at låne til en kort rente og investere i obligationer og aktier. Strategien, der blandt andet er udmøntet med baggrund i historiske data, forventes over en 5-årig periode at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 10% efter omkostninger og før skat. Selskabet forventer i gennemsnit at have investeret 75% af aktiverne i obligationer og 25% i aktier. Selskabet har mulighed for at ændre i aktivsammensætningen til maksimalt 90% af aktiverne i obligationer eller maksimalt 40% i aktier. Af aktiedelen må udenlandske aktier maksimalt udgøre 50%. Selskabet forventer i gennemsnit at belåne egenkapitalen tre gange og kan i henhold til vedtægterne belåne egenkapitalen maksimalt fire gange. RISIKOSTYRING Som følge af selskabets investeringsstrategi påtager selskabet sig en række betydelige finansielle risici. For at kunne håndtere disse er det vigtigt, at selskabet kender størrelsen af og udviklingen i risiciene. Selskabet har derfor indgået en aftale med Alm. Brand Bank, der opgør og rapporterer selskabets rente-, aktie- og valutarisici løbende. 9

13 BERETNING Renterisici Renterisici udtrykkes som risikoen for tab som følge af en generel stigning i markedsrenterne på ét procentpoint. Renterisikoen tager således udgangspunkt i en måling af, hvor meget en given renteændring vil påvirke selskabets egenkapital, givet de obligationer og typer af fremmedfinansiering, som ligger i selskabets portefølje. Udover at tjene som kontrol af overholdelse af selskabets investeringsrammer, udgør risikostyringen et vigtigt input i investeringsprocessen, således at de forskellige risici kan afbalanceres i forhold til hinanden i investeringsstrategien. Aktierisici Aktierisici er risici for tab som følge af fald i aktiekurserne. Aktierisiciene tager udgangspunkt i, hvor meget en given kursændring på aktier vil betyde for selskabets egenkapital. Selskabets aktieportefølje er i årets løb øget med 25 mio.kr., således at beholdningen af aktier udgjorde 659 mio.kr. ultimo Stigningen kan dels henføres til tilkøb af aktier, og dels til stigende kurser på aktierne. Aktiernes andel af de samlede aktiver er faldet fra 35% ultimo 2005 til 30% ultimo De udenlandske aktier udgjorde 16% af den samlede aktiebeholdning ultimo 2006 mod 15% ultimo Renterisikoen målt med selskabets interne opgørelsesmetode er i årets løb øget fra 77 mio.kr. ultimo 2005 til 95 mio.kr. ultimo Målt i forhold til selskabets egenkapital er der sket en stigning i renterisikoen fra 15,2% til 17,6%. Renterisikoen er øget som følge af en højere gearing ultimo 2006 i forhold til primo Valutarisici Valutarisici er risici for tab som følge af ændring i valutakurserne. Valutarisiciene tager således udgangspunkt i, hvor meget en given kursændring på specifikke valutaer vil betyde for selskabets egenkapital. Aktierisikoen i selskabet er uafdækket i overensstemmelse med investeringsstrategien. Operationelle risici Operationelle risici kan enten opstå som følge af menneskelige eller tekniske fejl, eller som et resultat af eksterne begivenheder, der kan føre til betydelige, uforudsete udgifter eller afbrydelser i aktiviteterne. De operationelle risici vil kunne give selskabet direkte eller indirekte økonomiske tab. Der anvendes på denne baggrund en del ressourcer på at begrænse de operationelle risici. Selskabet har en begrænset valutarisiko. Udtrykt ved valutakursindikator 2 udgjorde valutarisikoen således kun 1,0% af selskabets egenkapital ultimo Valutakursindikator 2 tager hensyn til forskelle i de enkelte valutaers volatilitet og indbyrdes samvariation. Selskabet er underlagt de operationelle risici for Alm. Brand Bank, der løbende fortager vurdering af de operationelle risici med henblik på at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, kontroller og beredskab. Omfanget af disse foranstaltninger, kontroller og beredskab balanceres imod de omkostninger, der vil være forbundet med tiltagene. 10

14 REGNSKAB Selskabet har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Resultatet før skat svarer til en forrentning på 4,9% af den gennemsnitlige egenkapital. Nedenfor er hovedposterne for 2006 fremhævet. Nettorenteindtægterne er faldet fra 5 mio.kr. i 2005 til 6 mio.kr. i Faldet i nettorenteindtægterne skyldes primært større renteudgifter som følge af fundingen af en større obligationsbeholdning. Renteindtægterne er positivt påvirket af en større obligationsbeholdning, dog med et lavere renteafkast på beholdningen end forventet. Udgifter til personale og administration udgjorde 3 mio.kr. i 2006, hvilket er på niveau med det forventede. Skat er beregnet til en indtægt på 11 mio.kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 43,9. Den negative effektive skatteprocent fremkommer som følge af, at årets resultat indeholder betydelige urealiserede aktiekursgevinster, der ikke er skattepligtige. Da selskabet indgår i sambeskatning med Alm. Brand Koncernen, modtager selskabet betaling for det skattemæssige underskud i forbindelse med koncernens afregning af skat for I 2006 har selskabet opnået et resultat efter skat på 37 mio.kr. mod et overskud i 2005 på 122 mio.kr. Selskabet modtog i 2006 udbytte af aktier på 14 mio.kr. mod 8 mio.kr. i Stigningen i forhold til 2005 skal ses på baggrund af den større aktiebeholdning. I 2006 udgjorde de afgivne gebyrer og provisioner 9 mio.kr. mod 29 mio.kr. i Faldet i de afgivne gebyrer skyldes primært, at der i 2005 blev udgiftsført 22 mio.kr. i resultatafhængigt succeshonorar til selskabets kapitalforvalter. For 2006 har resultatet ikke været så stort, at det kunne udløse succeshonorar. Som følge af den større portefølje under forvaltning i 2006, har der været en stigning i forvaltnings- og depotgebyrer på 2 mio.kr. Kursreguleringerne udgjorde 29 mio.kr. i 2006 mod 135 mio.kr. i Kursreguleringerne er lidt under det forventede og skal primært ses i sammenhæng med den negative udvikling på de finansielle markeder i første halvår af Ved årets udgang var mio.kr., svarende til 68% af selskabets samlede aktiver, investeret i obligationer, primært realkreditobligationer, mens 659 mio.kr., svarende til 30% af selskabets samlede aktiver, var investeret i aktier. De udenlandske aktier udgjorde 16% af den samlede aktiebeholdning. Ultimo 2006 har selskabet således en overvægt af aktier og en undervægt af obligationer set i forhold til det langsigtede niveau, som er angivet i selskabets investeringsstrategi (75% i obligationer og 25% i aktier). Der var ved udgangen af året investeret for mio.kr. mod mio.kr. ultimo Lånefinansieringen udgjorde mio.kr., svarende til en belåning på 3,0 gange egenkapitalen ultimo Ultimo 2005 var egenkapitalen belånt 2,5 gange. Selskabets finansielle gearing ligger dermed en del under det maksimum på 4,0 gange egenkapitalen, der er angivet i vedtægterne. Kursreguleringerne fordeler sig med et tab på obligationer på 56 mio.kr. og en gevinst på aktier på 83 mio.kr. Hertil kommer en positiv valutakursregulering på 3 mio.kr., der primært vedrører selskabets beholdning af udenlandske obligationer og udenlandske aktier. Al gæld til kreditinstitutter har i 2006 været optaget i danske kroner (DKK), men selskabet har lejlighedsvist via valutaterminsmarkederne solgt valuta på termin primært i CHF. Ultimo 2006 var der åbenstående valutaterminsforretninger i CHF. Dispositionerne i valutaterminsmarkederne har haft en positiv effekt på selskabets resultat. 11

15 BERETNING PENGESTRØMME Likviditet fra driften udgjorde 66 mio.kr. i 2006 mod 16 mio.kr. i En stor del af likviditetseffekten fra driften kan henføres til, at selskabets resultat består af urealiserede kursavancer på selskabets fondsbeholdninger. svagt faldende renteniveau, hvilket er baggrunden for, at selskabet fortsat har en betydelig renterisiko. Selskabet forventer at have en overvægt i aktier i forhold til den målsatte aktivsammensætning. Som følge heraf forventes aktierne at bidrage mest til resultatet i Selskabet har i 2006 optaget gæld hos kreditinstitutter på 353 mio.kr., som har været med til at finansiere selskabets investering i obligationer og aktier. Udviklingen på de finansielle markeder har en meget stor betydning for opnåelse af den langsigtede målsætning og forventningerne til Investering i obligationer og aktier har bidraget negativt til likviditeten med 287 mio.kr., som en følge af udvidelsen af selskabets værdipapirportefølje. I 2005 bidrog investering i obligationer og aktier negativt med 854 mio.kr. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Selskabet har positive forventninger til fremtiden og forventer et fortsat gunstigt investeringsklima, hvor såvel obligationssom aktiemarkederne kan bidrage positivt til de langsigtede resultater. Den meget positive udvikling i fjerde kvartal 2006 forventes dog ikke at fortsætte i For 2007 forventes en forrentning af egenkapitalen, der svarer til det langsigtede mål om en årlig forrentning af egenkapitalen på 10%. Det svarer til et resultat før skat i niveauet 50 mio.kr. Afkastet af investeringerne er præget af en række faktorer, der hver for sig kan have stor indflydelse på de opnåede resultater. Udviklingen på obligations-, aktie- og valutamarkederne har hver for sig en betydning for afkastet. Desuden har sammenhængen mellem afkastet på obligationer og aktier, samt forskellen mellem afkastet på obligationer og finansieringsrenten betydning for selskabets afkast. I figuren ses den samlede portefølje ultimo Der er en overvægt i aktier i forhold til obligationer. Det skyldes en fortsat forventning om et højere afkast på aktier relativt til obligationer i Samtidig fastholdes overvægten i realkreditobligationer i forhold til statsobligationer, primært som følge af den højere rente på realkreditter. Selskabets gearing er ved indgangen til 2007 lig med de tre gange egenkapitalen, som strategien tilsiger. Aktiemarkedet forventes igen i 2007 at være mere gunstigt end obligationsmarkedet. Undervægten i obligationer skal ses i lyset af den flade rentestruktur. Selskabet har forventning om et 12

16 De risikofaktorer, som selskabet er påvirket af, bevirker, at resultatet i perioder kan udvise betydelige udsving i såvel positiv som negativ retning i forhold til det langsigtede afkastmål om forrentning af egenkapitalen på 10% p.a. før skat set over en periode på minimum fem år. Alm. Brand Liv og Pension A/S ejerandel udgjorde 9,0% ultimo 2006, og selskabet besidder dermed en stemmeandel på 4,9%. Der er ingen øvrige aktionærer, der har anmeldt at besidde mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Efter regnskabsperiodens udløb til årsrapportens underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt. REGNSKABSLOVGIVNING Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven med tilhørende regnskabsvejledninger. Årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand Bank A/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. LEDELSEN Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de tre er ansatte som direktører i andre selskaber i Alm. Brand Koncernen. Herudover består bestyrelsen af fire personer, der ikke har anden tilknytning til Alm. Brand Koncernen. Selskabet er desuden underlagt de regler, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. AKTIEOPLYSNINGER OG HOVEDAKTIONÆR Kursen på selskabets B-aktie er steget fra 160 kr. ultimo 2005 til 171 kr. ultimo 2006, svarende til en stigning på 7%. Der har i 2006 været omsat stk. B-aktier til en samlet kursværdi på 221 mio.kr., svarende til en gennemsnitskurs på 156 kr. Den lave gennemsnitskurs skyldes, at kursen medio året har været nede i 132 kr. Selskabet indberetter dagligt selskabets indre værdi til Københavns Fondsbørs. Volatiliteten på de finansielle markeder har i 2006 medført løbende udsving i indre værdi. Ultimo 2006 var den indre værdi på 175, og den indre værdi er dermed steget med 7% i årets løb. Alm. Brand Banks ejerandel udgjorde 18,0% ultimo Banken har via A-aktierne en bestemmende indflydelse på selskabet med en stemmeandel på 55,8%. Med baggrund i den øgede interesse fra selskabets aktionærer har banken i løbet af 2006 løbende nedbragt sin beholdning af B-aktier i selskabet. Selskabets direktør, Erik Møller, fratræder pr. 1. marts 2007 grundet andre opgaver i Alm. Brand Koncernen. Selskabet har pr. samme dato ansat cand. oecon. Bo Overvad som ny direktør i selskabet. Bo Overvad er tillige afdelingsdirektør i Alm. Brand Bank. Erik Møller, fortsætter som direktør i det børsnoterede søsterselskab Alm. Brand Pantebreve A/S. CORPORATE GOVERNANCE I forlængelse af de nye Corporate Governance-anbefalinger, der er indført i oplysningsforpligtelserne af Københavns Fondsbørs med virkning fra regnskabsåret 2006, har Alm. Brand Formues bestyrelse gennemgået og taget stilling til samtlige anbefalinger efter følg eller forklar -princippet. Det er Alm. Brand Formues bestyrelses opfattelse, at god Corporate Governance tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, så forholdet til og samspillet med samtlige interessenter tilgodeses. Alm. Brand Formue tilstræber størst mulig gennemsigtighed og åbenhed og er således enig i grundprincipperne i anbefalingerne for god Corporate Governance. Det afspejles i selskabets ledelsespraksis, der for langt den overvejende del følger anbefalingerne om god Corporate 13

17 BERETNING Governance. På selskabets hjemmeside findes en detaljeret gennemgang af, hvorledes Alm. Brand Formue forholder sig til hver enkelt anbefaling. I det følgende vil der blive fokuseret på de få områder, hvor Alm. Brand Formue ikke følger anbefalingerne. Åbenhed og gennemsigtighed Det anbefales, at offentliggørelse af information sker både på dansk og engelsk. Det er ledelsens vurdering, at det for tiden ikke er relevant at have årsrapporter og hjemmeside på engelsk, da selskabet kun er noteret på Københavns Fondsbørs. Bestyrelsen Alm. Brand Formue offentliggør ikke oplysninger om de indstillede bestyrelsesmedlemmers kompetencer og rekrutteringskriterier forud for generalforsamlingen, ligesom der ikke offentliggøres en profil af bestyrelsens kompetencer en gang årligt. kan yde et kvalificeret bidrag til bestyrelsesarbejdet. Derfor vil bestyrelsen på basis af en individuel vurdering til stadighed sikre, at alle medlemmer kan finde tilstrækkelig tid til de pålagte opgaver. Bestyrelsens og direktionens vederlag Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om den individuelle størrelse på bestyrelsesmedlemmernes og direktionens vederlag. Da ledelsen ikke finder oplysningerne om det enkelte ledelsesmedlems vederlag relevante for offentligheden, offentliggøres kun det samlede vederlag for henholdsvis bestyrelse og direktion. Alm. Brand Formue oplyser heller ikke om indholdet af direktionens fratrædelsesordninger, da disse ikke skønnes at være af usædvanlig størrelse eller at være væsentlige for vurderingen af selskabets forpligtelser. Alm. Brand Formue oplyser om de enkelte bestyrelsesmedlemmers tilknytning til Alm. Brand Koncernen og andre relevante forhold. Eftersom alle bestyrelsesmedlemmer årligt er på genvalg er udløbet af hvert enkelt medlems valgperiode et år. Samlet er det bestyrelsens vurdering, at Alm. Brand Formue lever op til kriterierne for god Corporate Governance, og at disse få undtagelser ikke er til ulempe eller strider imod aktionærernes eller øvrige interessenters interesser. For så vidt angår aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer skønner Alm. Brand Formue ikke, at dette i øjeblikket er relevant for det enkelte bestyrelsesmedlem. Der er afholdt fem bestyrelsesmøder i GENERALFORSAMLING Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2007 kl i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Antallet af bestyrelsesposter For så vidt angår det antal bestyrelsesposter, det enkelte medlem besidder, har Alm. Brand Formue ikke fastsat nogen begrænsning. Det er bestyrelsens holdning, at det ikke er antallet af poster, men derimod den dermed forbundne arbejdsmængde, der har betydning for, om de enkelte medlemmer I lighed med sidste år indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2006, og at selskabets resultat efter skat på 37 mio.kr. overføres til egenkapitalen. 14

18 ØVRIGE FORHOLD Den trykte årsrapport 2006 forventes at foreligge 14. februar OFFENTLIGGJORTE FONDSBØRSMEDDELELSER I 2006 Dato Begivenhed Finanskalender Ledelsesændring i bestyrelsen Årsrapport Indberetning om transaktioner Indkaldelse til generalforsamling Fuldstændige forslag til generalforsamling Forløb af generalforsamling Kvartalsrapport 2006, 1. kvartal Halvårsrapport Kvartalsrapport 2006, 3. kvartal FINANSKALENDER 2007 Dato: Begivenhed: Ordinær generalforsamling Kvartalsrapport for 1. kvartal Halvårsrapport Kvartalsrapport for 3. kvartal

19 16

20 REGNSKAB 17

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Under henvisning til årsregnskabsloven 23, stk. 4 er opstillingsformen tilpasset selskabets aktiviteter. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen. Skat Alm. Brand Formue A/S indgår i tvungen sambeskatning med Alm. Brand A/S, fordi Alm. Brand Bank A/S har bestemmende indflydelse på selskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Fremmed valuta Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Aktiver og forpligtelser i fremmed valuta måles til Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurser på balancedagen. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Repo- / reverse-forretninger Solgte værdipapirer i forbindelse med repo-forretninger, der samtidigt med salget er købt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb indregnes som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne måles som var de stadig indregnet i balancen, og såvel kursreguleringer som renter mv. indregnes i resultatopgørelsen. Købte værdipapirer i forbindelse med reverse-forretninger, der samtidigt med købet er solgt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, indregnes ikke i balancen. De afgivne beløb indregnes som et tilgodehavende og forrentes som aftalt. Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. Der indregnes udskudt skat efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsog skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For aktier, der forventes ejet i mere end 3 år, afsættes ikke udskudt skat. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 18

22 RESULTATOPGØRELSEN Resultatposter, generelt Der foretages fuld periodisering af alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsperioden, i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. Renter, gebyrer og udbytter Renter periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Gebyrer mv. periodiseres over transaktionens levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Udbytter indregnes i resultatopgørelsen fra det tidspunkt, hvor det udbyttegivende selskab har afholdt generalforsamling eller ved udlodning af acontoudbytte. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Andre passiver Andre passiver udgøres af skyldige renter og udgifter samt negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Koncerninterne transaktioner Koncerninterne ydelser afregnes på markedsvilkår eller omkostningsdækkende basis. Løbende mellemværender forrentes på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med værdipapirer og andre aktiver afregnes til markedspriser. Kursreguleringer Kursreguleringer fremkommer ved måling mellem de bogførte værdier og dagsværdier på investeringsaktiver, og indregnes i resultatopgørelsen. Skat Skat indeholder årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt regulering vedrørende tidligere år. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes ligeledes i posten. BALANCEN Aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter Børsnoterede aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter indregnes til kostpris ved første indregning, og måles til dagsværdi på balancedagen. Andre aktiver Andre aktiver omfatter positiv dagsværdi af afledte finansielle instrumenter samt tilgodehavende renter. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsperioder. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt i pengestrømme fra driftsaktivitet, driftskapital, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Pengestrømsopgørelsen er vist ved den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter resultatopgørelsens poster reguleret for ikke kontante driftsposter. Pengestrømme fra driftskapital omfatter de til driftsaktiviteten knyttede aktiver og forpligtelser, herunder udlån, indlån mv. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter nettoinvestering i aktiver, der ikke knytter sig til driftsaktiviteten, herunder realiserede gevinster og tab ved afhændelse af disse. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter finansiering fra aktionærer samt finansiering ved optagelse af kort- og langfristede lån herunder udstedte obligationer. Likviditet omfatter likvide beholdninger og tilgodehavender hos kreditinstitutter med en restløbetid op til 3 måneder. 19

23 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Alm. Brand Formue A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. DIREKTION København, den 7. februar 2007 Erik Møller BESTYRELSE København, den 7. februar 2007 Henrik Nordam Formand Søren Boe Mortensen Næstformand Carsten Dinsen Andersen Poul Juhl Fischer Egon Korsbæk Harry Jensen Kristensen Peter Reedtz 20

24 21

25 REVISIONSPÅTEGNINGER INTERN REVISION Vi har revideret årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengstrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 7. februar 2007 Poul-Erik Winther Nielsen Revisionschef 22

26 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Alm. Brand Formue A/S Vi har revideret årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. København, den 7. februar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jørgen Jørgensen Statsautoriseret revisor Henrik Priskorn Statsautoriseret revisor 23

27 RESULTATOPGØRELSE OG OVERSKUDSFORDELING kr. Note RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Resultat før skat Skat Årets resultat OVERSKUDSFORDELING Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt

28 BALANCE kr. Note AKTIVER Værdipapirer og kapitalandele Obligationer til dagsværdi 8, Aktier mv. 9, Værdipapirer og kapitalandele i alt Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 11 9 Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 12 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter 13, Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter 13,17, Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

29 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktie- Overkurs Overført kr. kapital ved emission resultat I alt Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 2005 Årets resultat Totalindkomst i Kapitaludvidelse i marts Omkostninger ved emission i marts Kapitaludvidelse i juni Omkostninger ved emission i juni Overførsel af overkurs ved emission I alt egenkapitalbevægelser i Egenkapital Heraf foreslået udbytte 0 0 Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i I alt egenkapitalbevægelser i Egenkapital Heraf foreslået udbytte

30 PENGESTRØMSOPGØRELSE kr Pengestrømme fra driftsaktiviteten Årets resultat efter skat Reguleringer for beløb uden likviditetseffekt: Andre driftsposter uden likviditetseffekt I alt fra driftsaktiviteten Pengestrømme fra driftskapitalen Obligationer Aktier I alt fra driftskapitalen Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Nettoprovenu fra kapitaltilførsel Ændring af gæld til kreditinstitutter I alt fra finansieringsaktiviteten Ændring i likviditet 0 0 Likvide beholdninger primo 0 0 Likvide beholdninger ultimo

31 NOTER kr NOTE 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter 41 - Obligationer til dagsværdi Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf: Valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter NOTE 2 Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter Øvrige renteudgifter - 17 I alt renteudgifter NOTE 3 Udbytte af aktier mv. Aktier I alt udbytte af aktier mv NOTE 4 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Succeshonorar Øvrige afgivne gebyrer I alt afgivne gebyrer og provisionsudgifter Selskabet skal i henhold til aftale med kapitalforvalter betale et resultatafhængigt forvaltningsgebyr kaldet succeshonorar. Succeshonoraret udløses, når resultat før skat og før succeshonorar er større end 8% af selskabets primo egenkapital. Succeshonoraret udgør 20% af dette merafkast efter modregning af eventuelle underskud fra de tidligere år. NOTE 5 Kursreguleringer Obligationer til dagsvædi Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter Heraf: Valutakontrakter 39 1 Rentekontrakter Aktiekontrakter I alt kursreguleringer

32 1.000 kr NOTE 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Direktion Bestyrelse I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 0,3 0,3 Revisionshonorar Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt revisior, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Der afholdes herudover udgifter til intern revision. Disse udgifter er indeholdt i administrationsbidrag til koncernen. NOTE 7 Skat Aktuel skat af årets indkomst Efterregulering af tidligere års beregnede skat I alt skat Effektiv skatteprocent Aktuel skatteprocent 28,0% 28,0% Regulering for ikke skattemæssige poster 74,1% 33,2% Efterregulering af tidligere års beregnede skat 2,2% 0,0% I alt effektiv skatteprocent 43,9% 5,2% Regulering for ikke skattemæssige poster består primært af urealiserede kursgevinster på aktier, der ikke er skattepligtige. 29

33 NOTER kr NOTE 8 Obligationer til dagsværdi Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser I alt obligationer til dagsværdi Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Statsobligationer ,6% ,8% Realkreditobligationer Nordea kredit ,4% ,5% DLR kredit 974 0,1% ,1% Realkredit Danmark ,5% ,3% BRFkredit ,2% - 0,0% Nykredit ,4% ,2% Erhvervsobligationer ,8% ,1% I alt obligationer til dagsværdi ,0% ,0% 30

34 1.000 kr NOTE 9 Aktier mv. Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Andre aktier I alt aktier mv Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Noteret på Københavns Fondsbørs 84,4% 85,4% Nordea Bank AB ,6% ,0% Danske Bank A/S ,8% ,4% Jyske Bank A/S ,9% ,1% Independent New Global ,3% ,9% Ø.K. A/S ,3% ,4% Carlsberg A/S ,3% ,4% Danisco A/S ,7% ,8% Rockwool International A/S ,2% ,9% FLSmidt & Co. A/S ,3% - 0,0% A.P. Møller - Mærsk A ,8% ,9% A.P. Møller - Mærsk B ,3% ,3% TDC A/S - 0,0% ,3% Top Danmark ,2% ,3% DSV A/S ,1% ,8% William Demant Holding ,7% ,1% Vestas Wind Systems A/S ,5% ,4% Dampskibsselskabet Norden A/S ,4% ,9% Novozymes A/S ,5% ,5% GN Store Nord A/S ,1% ,0% Novo-Nordisk A/S ,8% ,4% Dampskibsselskabet Torm A/S ,3% ,1% H. Lundbeck A/S ,7% ,2% NKT Holding A/S ,3% - 0,0% Coloplast A/S ,3% ,6% Group 4 Securicor PLC ,3% ,0% Potagua FLS A/S - 0,0% ,6% Potagua Kapital A/S - 0,0% ,2% TrygVesta A/S ,9% ,1% Harboes Bryggeri A/S ,4% ,4% I alt noteret på Københavns Fondsbørs ,0% ,0% 31

35 NOTER Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Noteret på andre børser 14,5% 14,6% UBS AG - 0,0% ,7% HSBC Holdings plc ,2% ,2% General Electric Co ,2% ,4% Ishare S&P ,6% ,7% UBS N ,9% - 0,0% Telefonica SA ,5% ,0% BHP Billiton PLC ,0% ,0% Ishares germany ,2% ,1% ENI. S.P.A. Azioni nom ,8% ,4% Roche Holding AG ,5% ,5% Nestle SA ,8% ,7% Adecco SA ,2% ,5% Total ,2% ,2% Telenor ASA ,1% ,7% E.ON AG ,4% ,1% Allianz SE ,0% ,6% Home depot INC. - 0,0% ,6% IBM ,8% ,6% Procter & Gamble Co ,6% ,0% I alt noteret på andre børser ,0% ,0% Andre aktier 1,1% 0,0% Scandium Absolute Return Fund ,0% - 0,0% I alt andre aktier ,0% - 0,0% I alt aktier mv kr NOTE 10 Aktuelle skatteaktiver Tilgodehavende skat primo Modtaget skat vedrørende tidligere år Årets aktuelle skat Betalt skat i året Tilgodehavende skat ultimo

ALM. BRAND FORMUE A/S

ALM. BRAND FORMUE A/S ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT 2003 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 21 22 23 LEDELSENS BERETNING LEDELSEN HOVED- OG NØGLETAL BERETNING REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND PANTEBREVE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 16 26 60 19 ALM. BRAND PANTEBREVE A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 Selskabsoplysninger 3 Hoved-

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

ALM. BRAND FORMUE A/S

ALM. BRAND FORMUE A/S ALM. BRAND FORMUE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 27 23 75 25 ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.FORMUE.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 4 SELSKABSOPLYSNINGER 5 LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S M A L M. B R A N D P A N T E B R E V E Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T 3 5 4 4 8 4 9 T a x 3 5 4 4 8 6 0 w w w. a elef on 7 elef 7 lmb ra nd. dk K ø b e n h a v n s F o n d s b ø

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ALM. BRAND FORMUE A/S

ALM. BRAND FORMUE A/S ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT 2004 ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT 2004 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 27 23 75 25 WWW.FORMUE.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD 3 5 7 8 15 16

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND PANTEBREVE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 16 26 60 19 ALM. BRAND PANTEBREVE A/S WWW. PANTEBREVE.ALM B RAN D. D K K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 A LM. S U N D

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere