ALM. BRAND FORMUE A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND FORMUE A/S"

Transkript

1 A L M. B R A N D F O R M U E Direktionen Midtermolen K ø b enh a v n Ø T T a x w w w. a elef on 7 elef 7 lmb ra nd. dk K ø b e n h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k s K ø b e n h a v n K D a t o S i d e 7. f e b r u a r a f 2 F o n d s b ø r s m e d d e l e l s e n r. 2/ Alm. Brand Formue Å rs rap p ort V e d l a g t f r e m s e n d e s å r s r a p p o r t 2006 f o r A l m. B r a n d F o r m u e A / S, h v o r a f f ø l g e n d e k a n f r e m h æ v e s : A l m. B r a n d F o r m u e A / S o p n å e d e e t r e s u l t a t i 2006 p å 26 m i o. k r. f ø r s k a t o g 3 7 m i o. k r. e f t e r s k a t, s v a r e n d e t i l e n e g e n k a p i t a l f o r r e n t n i n g p å 4, 9 % f ø r s k a t o g 7, 0% e f t e r s k a t. I 2005 v a r r e s u l t a t e t 116 m i o. k r. f ø r s k a t o g 122 m i o. k r. e f t e r s k a t. I b e t r a g t n i n g a f d e s t o r e u d s v i n g p å d e f i n a n s i e l l e m a r k e d e r i 2006 a n s e s r e s u l t a t e t f o r a t v æ r e t i l f r e d s s t i l l e n d e. V e d u d g a n g e n a f u d g j o r d e s e l s k a b e t s s a m l e d e a k t i v e r m i o. k r., h v o r a f 6 8 % v a r p l a c e r e t i o b l i g a t i o n e r o g 3 i a k t i e r. U l t i m o v a r d e s a m l e d e a k t i v e r 3 m i o. k r., h v o r a f 6 4 % v a r p l a c e r e t i o b l i g a t i o n e r o g 3 5 % i a k t i e r % E g e n k a p i t a l e n u l t i m o 2006 u d g j o r d e m i o. k r. m o d 5 06 m i o. k r. u l t i m o S t i g n i n g e n i e g e n k a p i t a l e n s k a l s e s i s a m m e n h æ n g m e d å r e t s p o s i t i v e r e s u l t a t e f t e r s k a t p å 3 7 m i o. k r. D e n i n d r e v æ r d i e r i 2006 s t e g e t t i l 175, 06 k r., s v a r e n d e t i l 7, 3 % s e t i f o r h o l d t i l d e n i n d r e v æ r d i p å 16 3, 17 k r. u l t i m o I n d r e v æ r d i e r s i d e n s e l s k a b e t s e t a b l e r i n g o g t i l o g m e d u l t i m o 2006 s t e g e t m e d 18, 9 % p. a. F o r 2007 f o r v e n t e s e n f o r r e n t n i n g a f e g e n k a p i t a l e n, d e r s v a r e r t i l d e t l a n g s i g t e d e m å l o m e n å r l i g f o r r e n t n i n g a f e g e n k a p i t a l e n p å 10%. D e t s v a r e r t i l e t r e s u l t a t f ø r s k a t i n i v e a u e t 5 1 m i o. k r. S e l s k a b e t s d i r e k t ø r, E r i k M ø l l e r, f r a t r æ d e r p r. 1. m a r t s 2007 g r u n d e t a n d r e o p g a v e r i A l m. B r a n d K o n c e r n e n. E r i k M ø l l e r f o r t s æ t t e r s o m d i r e k t ø r i d e t b ø r s n o t e r e d e s ø s t e r s e l s k a b A l m. B r a n d P a n t e b r e v e A / S. S o m n y d i r e k t ø r i A l m. B r a n d F o r m u e A / S e r a n s a t c a n d. o e c o n. B o O v e r v a d, d e r t i l l i g e e r a f d e l i n g s d i r e k t ø r i A l m. B r a n d B a n k. Alm. Brand A/S CVR-nr H o v e dk o nt o r: M i dt e rmo le n K ø b e nh av n Ø T e le f o n Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsse lskab e t Alm. Brand L iv og P e nsion A/S CVR-nr Alm. Brand P ant e b re v e A/S CVR-nr Alm. Brand Formu e A/S CVR-nr Alm. Brand Finans A/S CVR-nr

2 M S i d e 2 a f 2 E v e n t u e l l e s p ø r g s m å l v e d r ø r e n d e d e n n e f o n d s b ø r s m e d d e l e l s e b e d e s r e t t e t t i l b e s t y r e l s e s f o r m a n d H e n r i k N o r d a m e l l e r d i r e k t ø r E r i k M ø l l e r p å t e l e f o n e d v e n l i g h i l s e n A l m. B r a n d F o r m u e A / S Henrik Nordam B e s t y r e l s e s f o r m a n d Alm. Brand A/S CVR-nr H o v e dk o nt o r: M i dt e rmo le n K ø b e nh av n Ø T e le f o n Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Forsikringsse lskab e t Alm. Brand L iv og P e nsion A/S CVR-nr Alm. Brand P ant e b re v e A/S CVR-nr Alm. Brand Formu e A/S CVR-nr Alm. Brand Finans A/S CVR-nr

3 ALM. BRAND FORMUE A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT ALM.SUND FORNUFT

4 INDHOLD 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Beretning 17 Regnskab 18 Anvendt regnskabspraksis 20 Ledelsespåtegning 22 Revisionspåtegninger 24 Resultatopgørelse og overskudsfordeling 25 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 27 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 37 Nøgletalsdefinitioner 38 Ledelseshverv

5 2

6 SELSKABSOPLYSNINGER 3

7 SELSKABSOPLYSNINGER DIREKTION INTERN REVISION Erik Møller (fratræder pr. 1. marts 2007) Bo Overvad (tiltræder pr. 1. marts 2007) Poul-Erik Winther Nielsen, revisionschef BESTYRELSE REGISTRERING Henrik Nordam, formand. Tiltrådt den Søren Boe Mortensen, næstformand. Tiltrådt den Carsten Dinsen Andersen. Tiltrådt den Poul Juhl Fischer. Tiltrådt den Egon Korsbæk. Tiltrådt den Harry Jensen Kristensen. Tiltrådt den Peter Reedtz. Tiltrådt den Alm. Brand Formue A/S CVR-nr REVISOR ADRESSE Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Midtermolen København Ø Telefon Telefax

8 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE BALANCE NØGLETAL MV. Mio.kr Renteindtægter 58,4 42,8 29,0 7,5 Renteudgifter 64,2 37,4 21,3 5,1 Netto renteindtægter 5,8 5,4 7,7 2,4 Udbytte af aktier mv. 14,1 7,8 4,0 0,1 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 9,2 29,1 11,0 1,8 Kursregulering af obligationer 56,3 7,0 5,1 3,0 Kursregulering af aktier 83,0 133,1 42,6 5,0 Kursregulering af valuta 2,8 6,1 2,5 1,2 Kursregulering af afledte finansielle instrumenter 0,1 2,6 0,8 - Resultat før omkostninger 28,5 118,9 46,7 2,5 Udgifter til personale og administration 2,9 3,1 2,7 0,8 Resultat før skat 25,6 115,8 44,0 3,3 Skat 11,3 6,0 1,8 1,1 Årets resultat 36,9 121,8 42,2 4,4 Obligationer Aktier Aktiekapital Egenkapital Balance Egenkapitalforrentning før skat 4,9% 32,7% 20,3% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat 7,0% 34,4% 19,4% 4,2% Indtjening pr. aktie (á kr. 100), kr. 11,9 43,0 21,1 4,1 Finansiel gearing 3,0 2,5 2,4 3,1 Obligationer i pct. af aktiver 68,0% 63,5% 66,7% 71,1% Aktier i pct. af aktiver 30,5% 35,4% 31,0% 28,1% Børskurs ultimo (B-aktier), kr. 170,50 160,00 120,73 102,35 Indre værdi pr. aktie, kr. 175,06 163,17 119,11 98,02 Børskurs/Indre værdi 0,97 0,98 1,01 1,04 Gennemsnitlig antal aktier (á kr. 100), stk Hoved- og nøgletal er udarbejdet med udgangspunkt i Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 5

9 6

10 LEDELSENS BERETNING 7

11 BERETNING Alm. Brand Formue har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Det svarer til en egenkapitalforrentning på 4,9% før skat. Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Denne forbedring af resultatet kan henføres til den positive udvikling på aktiemarkederne i den sidste del af Nedenfor ses kursudviklingen i Alm. Brand Formue fra selskabets start sammenlignet med udviklingen i obligations- og aktieindekserne. Som det fra starten har været intentionen, ligger afkastet i selskabet imellem afkastet på aktiemarkedet og obligationsmarkedet, hvilket er helt på linie med idéen om at placere cirka 25% i aktier og 75% i obligationer. I betragtning af de store udsving på de finansielle markeder i 2006 anses resultatet for at være tilfredsstillende. Det er selskabets målsætning at opnå et resultat før skat på 10% p.a. af egenkapitalen set over en periode på minimum 5 år. Den langsigtede målsætning med et afkast på 10% p.a. før skat er opfyldt, idet den indre værdi i selskabet er øget med 18,9% p.a. efter skat i gennemsnit ved udgangen af selskabets tredje fulde regnskabsår. Udviklingen fremgår af nedenstående søjlediagram, der illustrerer udviklingen i den indre værdi fra 100 ved selskabets start til 175 ultimo UDVIKLINGEN 2006 De finansielle markeder har i 2006 været væsentligt mere volatile end de foregående år. Ikke mindst andet kvartal var en stor udfordring for investorerne. Den positive udvikling på aktiemarkederne i andet halvår kompenserede for et obligationsmarked, som var præget af gentagne renteforhøjelser i både USA og Europa. Det betød, at Alm. Brand Formue igen kom ud med et positivt afkast i

12 Den amerikanske centralbank fortsatte med at sætte renten op gennem Baggrunden for renteforhøjelserne var frygten for, at de højere olie- og råvarepriser skulle brede sig til øvrige varer og dermed medføre et højere inflationsniveau. Den stigende rente var medvirkende til at dæmpe væksten i den amerikanske økonomi, hvor ikke mindst den rentefølsomme bygge- og anlægssektor blev påvirket. Den øvrige del af økonomien fortsatte med pænt høje vækstrater, hvilket også betød, at virksomhedernes indtjening forblev på et højt niveau. Aktierne var dermed i stand til at fastholde investorernes interesse og markedet, målt på S&P 500, opnåede et afkast på cirka 10% i Den faldende dollarkurs udlignede kursstigningerne på de amerikanske aktier. Det danske aktiemarked, målt på OMXC20 inklusive udbytter, steg med 15% i En flot stigning som primært fandt sted i andet halvår. Det var generelt de mindre aktier i indekset, der klarede sig bedst, anført af Vestas, der blev topscorer med en stigning på 131%. I bunden lå A.P. Møller - Mærsk som den eneste aktie med et fald på 18%, primært som følge af virksomhedsspecifikke problemer. Alm. Brand Formue var i 2006 generelt overvægtet i aktier i forhold til strategien, hvilket afkastet også afspejler. Selskabet vurderer fortsat, at de danske selskaber er fornuftigt prissat, men det fremtidige potentiale vurderes ikke så stort som i de tidligere år. Selskabet vurderer ligeledes, at likviditeten i markedet er rigelig, hvilket understøtter markedet. Den lange rente steg markant gennem første halvdel af 2006, og for hele året var der for den 10-årige statsobligationsrente tale om en stigning fra 3,3% til 3,9%. I takt med, at den korte danske rente i flere omgange blev sat op, fra 2,40% til 3,75%, kunne der også konstateres pæne rentestigninger i både det 2-årige og 5-årige segment. Alm. Brand Formue investerer generelt i realkreditmarkedet, som blev hårdt ramt af rentestigningerne. Strategien har derfor været at føre en mere aktiv investeringspolitik og forsøge at udnytte de udsving, der måtte opstå på markederne. Den kraftige stigning i den korte rente medførte i 2006 en fladere rentekurve, og det har betydet, at finansieringen af obligationsbeholdningen er blevet stadig mere betydende for afkastet. Alm. Brand Formue har derfor med succes løbende solgt schweiziske franc (CHF) på termin, hvilket har medvirket til at øge afkastet. STRATEGI Alm. Brand Formue blev stiftet den 1. juli 2003 af Alm. Brand Bank med det formål at investere i obligationer og aktier for egne og lånte midler på baggrund af en fastsat investeringsstrategi. Selskabets B-aktier blev optaget til notering på Københavns Fondsbørs den 24. september Selskabets målsætning er over tid at give aktionærerne et afkast, der er væsentligt over inflationen. Selskabets investeringsstrategi bygger grundlæggende på, at der kan opnås et merafkast ved at låne til en kort rente og investere i obligationer og aktier. Strategien, der blandt andet er udmøntet med baggrund i historiske data, forventes over en 5-årig periode at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 10% efter omkostninger og før skat. Selskabet forventer i gennemsnit at have investeret 75% af aktiverne i obligationer og 25% i aktier. Selskabet har mulighed for at ændre i aktivsammensætningen til maksimalt 90% af aktiverne i obligationer eller maksimalt 40% i aktier. Af aktiedelen må udenlandske aktier maksimalt udgøre 50%. Selskabet forventer i gennemsnit at belåne egenkapitalen tre gange og kan i henhold til vedtægterne belåne egenkapitalen maksimalt fire gange. RISIKOSTYRING Som følge af selskabets investeringsstrategi påtager selskabet sig en række betydelige finansielle risici. For at kunne håndtere disse er det vigtigt, at selskabet kender størrelsen af og udviklingen i risiciene. Selskabet har derfor indgået en aftale med Alm. Brand Bank, der opgør og rapporterer selskabets rente-, aktie- og valutarisici løbende. 9

13 BERETNING Renterisici Renterisici udtrykkes som risikoen for tab som følge af en generel stigning i markedsrenterne på ét procentpoint. Renterisikoen tager således udgangspunkt i en måling af, hvor meget en given renteændring vil påvirke selskabets egenkapital, givet de obligationer og typer af fremmedfinansiering, som ligger i selskabets portefølje. Udover at tjene som kontrol af overholdelse af selskabets investeringsrammer, udgør risikostyringen et vigtigt input i investeringsprocessen, således at de forskellige risici kan afbalanceres i forhold til hinanden i investeringsstrategien. Aktierisici Aktierisici er risici for tab som følge af fald i aktiekurserne. Aktierisiciene tager udgangspunkt i, hvor meget en given kursændring på aktier vil betyde for selskabets egenkapital. Selskabets aktieportefølje er i årets løb øget med 25 mio.kr., således at beholdningen af aktier udgjorde 659 mio.kr. ultimo Stigningen kan dels henføres til tilkøb af aktier, og dels til stigende kurser på aktierne. Aktiernes andel af de samlede aktiver er faldet fra 35% ultimo 2005 til 30% ultimo De udenlandske aktier udgjorde 16% af den samlede aktiebeholdning ultimo 2006 mod 15% ultimo Renterisikoen målt med selskabets interne opgørelsesmetode er i årets løb øget fra 77 mio.kr. ultimo 2005 til 95 mio.kr. ultimo Målt i forhold til selskabets egenkapital er der sket en stigning i renterisikoen fra 15,2% til 17,6%. Renterisikoen er øget som følge af en højere gearing ultimo 2006 i forhold til primo Valutarisici Valutarisici er risici for tab som følge af ændring i valutakurserne. Valutarisiciene tager således udgangspunkt i, hvor meget en given kursændring på specifikke valutaer vil betyde for selskabets egenkapital. Aktierisikoen i selskabet er uafdækket i overensstemmelse med investeringsstrategien. Operationelle risici Operationelle risici kan enten opstå som følge af menneskelige eller tekniske fejl, eller som et resultat af eksterne begivenheder, der kan føre til betydelige, uforudsete udgifter eller afbrydelser i aktiviteterne. De operationelle risici vil kunne give selskabet direkte eller indirekte økonomiske tab. Der anvendes på denne baggrund en del ressourcer på at begrænse de operationelle risici. Selskabet har en begrænset valutarisiko. Udtrykt ved valutakursindikator 2 udgjorde valutarisikoen således kun 1,0% af selskabets egenkapital ultimo Valutakursindikator 2 tager hensyn til forskelle i de enkelte valutaers volatilitet og indbyrdes samvariation. Selskabet er underlagt de operationelle risici for Alm. Brand Bank, der løbende fortager vurdering af de operationelle risici med henblik på at sikre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, kontroller og beredskab. Omfanget af disse foranstaltninger, kontroller og beredskab balanceres imod de omkostninger, der vil være forbundet med tiltagene. 10

14 REGNSKAB Selskabet har i 2006 realiseret et resultat før skat på 26 mio.kr. mod et resultat før skat på 116 mio.kr. i Resultatet for 2006 er bedre end de senest udmeldte forventninger, som var i niveauet 6 mio.kr. Resultatet før skat svarer til en forrentning på 4,9% af den gennemsnitlige egenkapital. Nedenfor er hovedposterne for 2006 fremhævet. Nettorenteindtægterne er faldet fra 5 mio.kr. i 2005 til 6 mio.kr. i Faldet i nettorenteindtægterne skyldes primært større renteudgifter som følge af fundingen af en større obligationsbeholdning. Renteindtægterne er positivt påvirket af en større obligationsbeholdning, dog med et lavere renteafkast på beholdningen end forventet. Udgifter til personale og administration udgjorde 3 mio.kr. i 2006, hvilket er på niveau med det forventede. Skat er beregnet til en indtægt på 11 mio.kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 43,9. Den negative effektive skatteprocent fremkommer som følge af, at årets resultat indeholder betydelige urealiserede aktiekursgevinster, der ikke er skattepligtige. Da selskabet indgår i sambeskatning med Alm. Brand Koncernen, modtager selskabet betaling for det skattemæssige underskud i forbindelse med koncernens afregning af skat for I 2006 har selskabet opnået et resultat efter skat på 37 mio.kr. mod et overskud i 2005 på 122 mio.kr. Selskabet modtog i 2006 udbytte af aktier på 14 mio.kr. mod 8 mio.kr. i Stigningen i forhold til 2005 skal ses på baggrund af den større aktiebeholdning. I 2006 udgjorde de afgivne gebyrer og provisioner 9 mio.kr. mod 29 mio.kr. i Faldet i de afgivne gebyrer skyldes primært, at der i 2005 blev udgiftsført 22 mio.kr. i resultatafhængigt succeshonorar til selskabets kapitalforvalter. For 2006 har resultatet ikke været så stort, at det kunne udløse succeshonorar. Som følge af den større portefølje under forvaltning i 2006, har der været en stigning i forvaltnings- og depotgebyrer på 2 mio.kr. Kursreguleringerne udgjorde 29 mio.kr. i 2006 mod 135 mio.kr. i Kursreguleringerne er lidt under det forventede og skal primært ses i sammenhæng med den negative udvikling på de finansielle markeder i første halvår af Ved årets udgang var mio.kr., svarende til 68% af selskabets samlede aktiver, investeret i obligationer, primært realkreditobligationer, mens 659 mio.kr., svarende til 30% af selskabets samlede aktiver, var investeret i aktier. De udenlandske aktier udgjorde 16% af den samlede aktiebeholdning. Ultimo 2006 har selskabet således en overvægt af aktier og en undervægt af obligationer set i forhold til det langsigtede niveau, som er angivet i selskabets investeringsstrategi (75% i obligationer og 25% i aktier). Der var ved udgangen af året investeret for mio.kr. mod mio.kr. ultimo Lånefinansieringen udgjorde mio.kr., svarende til en belåning på 3,0 gange egenkapitalen ultimo Ultimo 2005 var egenkapitalen belånt 2,5 gange. Selskabets finansielle gearing ligger dermed en del under det maksimum på 4,0 gange egenkapitalen, der er angivet i vedtægterne. Kursreguleringerne fordeler sig med et tab på obligationer på 56 mio.kr. og en gevinst på aktier på 83 mio.kr. Hertil kommer en positiv valutakursregulering på 3 mio.kr., der primært vedrører selskabets beholdning af udenlandske obligationer og udenlandske aktier. Al gæld til kreditinstitutter har i 2006 været optaget i danske kroner (DKK), men selskabet har lejlighedsvist via valutaterminsmarkederne solgt valuta på termin primært i CHF. Ultimo 2006 var der åbenstående valutaterminsforretninger i CHF. Dispositionerne i valutaterminsmarkederne har haft en positiv effekt på selskabets resultat. 11

15 BERETNING PENGESTRØMME Likviditet fra driften udgjorde 66 mio.kr. i 2006 mod 16 mio.kr. i En stor del af likviditetseffekten fra driften kan henføres til, at selskabets resultat består af urealiserede kursavancer på selskabets fondsbeholdninger. svagt faldende renteniveau, hvilket er baggrunden for, at selskabet fortsat har en betydelig renterisiko. Selskabet forventer at have en overvægt i aktier i forhold til den målsatte aktivsammensætning. Som følge heraf forventes aktierne at bidrage mest til resultatet i Selskabet har i 2006 optaget gæld hos kreditinstitutter på 353 mio.kr., som har været med til at finansiere selskabets investering i obligationer og aktier. Udviklingen på de finansielle markeder har en meget stor betydning for opnåelse af den langsigtede målsætning og forventningerne til Investering i obligationer og aktier har bidraget negativt til likviditeten med 287 mio.kr., som en følge af udvidelsen af selskabets værdipapirportefølje. I 2005 bidrog investering i obligationer og aktier negativt med 854 mio.kr. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Selskabet har positive forventninger til fremtiden og forventer et fortsat gunstigt investeringsklima, hvor såvel obligationssom aktiemarkederne kan bidrage positivt til de langsigtede resultater. Den meget positive udvikling i fjerde kvartal 2006 forventes dog ikke at fortsætte i For 2007 forventes en forrentning af egenkapitalen, der svarer til det langsigtede mål om en årlig forrentning af egenkapitalen på 10%. Det svarer til et resultat før skat i niveauet 50 mio.kr. Afkastet af investeringerne er præget af en række faktorer, der hver for sig kan have stor indflydelse på de opnåede resultater. Udviklingen på obligations-, aktie- og valutamarkederne har hver for sig en betydning for afkastet. Desuden har sammenhængen mellem afkastet på obligationer og aktier, samt forskellen mellem afkastet på obligationer og finansieringsrenten betydning for selskabets afkast. I figuren ses den samlede portefølje ultimo Der er en overvægt i aktier i forhold til obligationer. Det skyldes en fortsat forventning om et højere afkast på aktier relativt til obligationer i Samtidig fastholdes overvægten i realkreditobligationer i forhold til statsobligationer, primært som følge af den højere rente på realkreditter. Selskabets gearing er ved indgangen til 2007 lig med de tre gange egenkapitalen, som strategien tilsiger. Aktiemarkedet forventes igen i 2007 at være mere gunstigt end obligationsmarkedet. Undervægten i obligationer skal ses i lyset af den flade rentestruktur. Selskabet har forventning om et 12

16 De risikofaktorer, som selskabet er påvirket af, bevirker, at resultatet i perioder kan udvise betydelige udsving i såvel positiv som negativ retning i forhold til det langsigtede afkastmål om forrentning af egenkapitalen på 10% p.a. før skat set over en periode på minimum fem år. Alm. Brand Liv og Pension A/S ejerandel udgjorde 9,0% ultimo 2006, og selskabet besidder dermed en stemmeandel på 4,9%. Der er ingen øvrige aktionærer, der har anmeldt at besidde mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Efter regnskabsperiodens udløb til årsrapportens underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt. REGNSKABSLOVGIVNING Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven med tilhørende regnskabsvejledninger. Årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand Bank A/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. LEDELSEN Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de tre er ansatte som direktører i andre selskaber i Alm. Brand Koncernen. Herudover består bestyrelsen af fire personer, der ikke har anden tilknytning til Alm. Brand Koncernen. Selskabet er desuden underlagt de regler, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. AKTIEOPLYSNINGER OG HOVEDAKTIONÆR Kursen på selskabets B-aktie er steget fra 160 kr. ultimo 2005 til 171 kr. ultimo 2006, svarende til en stigning på 7%. Der har i 2006 været omsat stk. B-aktier til en samlet kursværdi på 221 mio.kr., svarende til en gennemsnitskurs på 156 kr. Den lave gennemsnitskurs skyldes, at kursen medio året har været nede i 132 kr. Selskabet indberetter dagligt selskabets indre værdi til Københavns Fondsbørs. Volatiliteten på de finansielle markeder har i 2006 medført løbende udsving i indre værdi. Ultimo 2006 var den indre værdi på 175, og den indre værdi er dermed steget med 7% i årets løb. Alm. Brand Banks ejerandel udgjorde 18,0% ultimo Banken har via A-aktierne en bestemmende indflydelse på selskabet med en stemmeandel på 55,8%. Med baggrund i den øgede interesse fra selskabets aktionærer har banken i løbet af 2006 løbende nedbragt sin beholdning af B-aktier i selskabet. Selskabets direktør, Erik Møller, fratræder pr. 1. marts 2007 grundet andre opgaver i Alm. Brand Koncernen. Selskabet har pr. samme dato ansat cand. oecon. Bo Overvad som ny direktør i selskabet. Bo Overvad er tillige afdelingsdirektør i Alm. Brand Bank. Erik Møller, fortsætter som direktør i det børsnoterede søsterselskab Alm. Brand Pantebreve A/S. CORPORATE GOVERNANCE I forlængelse af de nye Corporate Governance-anbefalinger, der er indført i oplysningsforpligtelserne af Københavns Fondsbørs med virkning fra regnskabsåret 2006, har Alm. Brand Formues bestyrelse gennemgået og taget stilling til samtlige anbefalinger efter følg eller forklar -princippet. Det er Alm. Brand Formues bestyrelses opfattelse, at god Corporate Governance tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, så forholdet til og samspillet med samtlige interessenter tilgodeses. Alm. Brand Formue tilstræber størst mulig gennemsigtighed og åbenhed og er således enig i grundprincipperne i anbefalingerne for god Corporate Governance. Det afspejles i selskabets ledelsespraksis, der for langt den overvejende del følger anbefalingerne om god Corporate 13

17 BERETNING Governance. På selskabets hjemmeside findes en detaljeret gennemgang af, hvorledes Alm. Brand Formue forholder sig til hver enkelt anbefaling. I det følgende vil der blive fokuseret på de få områder, hvor Alm. Brand Formue ikke følger anbefalingerne. Åbenhed og gennemsigtighed Det anbefales, at offentliggørelse af information sker både på dansk og engelsk. Det er ledelsens vurdering, at det for tiden ikke er relevant at have årsrapporter og hjemmeside på engelsk, da selskabet kun er noteret på Københavns Fondsbørs. Bestyrelsen Alm. Brand Formue offentliggør ikke oplysninger om de indstillede bestyrelsesmedlemmers kompetencer og rekrutteringskriterier forud for generalforsamlingen, ligesom der ikke offentliggøres en profil af bestyrelsens kompetencer en gang årligt. kan yde et kvalificeret bidrag til bestyrelsesarbejdet. Derfor vil bestyrelsen på basis af en individuel vurdering til stadighed sikre, at alle medlemmer kan finde tilstrækkelig tid til de pålagte opgaver. Bestyrelsens og direktionens vederlag Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om den individuelle størrelse på bestyrelsesmedlemmernes og direktionens vederlag. Da ledelsen ikke finder oplysningerne om det enkelte ledelsesmedlems vederlag relevante for offentligheden, offentliggøres kun det samlede vederlag for henholdsvis bestyrelse og direktion. Alm. Brand Formue oplyser heller ikke om indholdet af direktionens fratrædelsesordninger, da disse ikke skønnes at være af usædvanlig størrelse eller at være væsentlige for vurderingen af selskabets forpligtelser. Alm. Brand Formue oplyser om de enkelte bestyrelsesmedlemmers tilknytning til Alm. Brand Koncernen og andre relevante forhold. Eftersom alle bestyrelsesmedlemmer årligt er på genvalg er udløbet af hvert enkelt medlems valgperiode et år. Samlet er det bestyrelsens vurdering, at Alm. Brand Formue lever op til kriterierne for god Corporate Governance, og at disse få undtagelser ikke er til ulempe eller strider imod aktionærernes eller øvrige interessenters interesser. For så vidt angår aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer skønner Alm. Brand Formue ikke, at dette i øjeblikket er relevant for det enkelte bestyrelsesmedlem. Der er afholdt fem bestyrelsesmøder i GENERALFORSAMLING Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2007 kl i Alm. Brand Huset, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Antallet af bestyrelsesposter For så vidt angår det antal bestyrelsesposter, det enkelte medlem besidder, har Alm. Brand Formue ikke fastsat nogen begrænsning. Det er bestyrelsens holdning, at det ikke er antallet af poster, men derimod den dermed forbundne arbejdsmængde, der har betydning for, om de enkelte medlemmer I lighed med sidste år indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2006, og at selskabets resultat efter skat på 37 mio.kr. overføres til egenkapitalen. 14

18 ØVRIGE FORHOLD Den trykte årsrapport 2006 forventes at foreligge 14. februar OFFENTLIGGJORTE FONDSBØRSMEDDELELSER I 2006 Dato Begivenhed Finanskalender Ledelsesændring i bestyrelsen Årsrapport Indberetning om transaktioner Indkaldelse til generalforsamling Fuldstændige forslag til generalforsamling Forløb af generalforsamling Kvartalsrapport 2006, 1. kvartal Halvårsrapport Kvartalsrapport 2006, 3. kvartal FINANSKALENDER 2007 Dato: Begivenhed: Ordinær generalforsamling Kvartalsrapport for 1. kvartal Halvårsrapport Kvartalsrapport for 3. kvartal

19 16

20 REGNSKAB 17

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Under henvisning til årsregnskabsloven 23, stk. 4 er opstillingsformen tilpasset selskabets aktiviteter. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen. Skat Alm. Brand Formue A/S indgår i tvungen sambeskatning med Alm. Brand A/S, fordi Alm. Brand Bank A/S har bestemmende indflydelse på selskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Fremmed valuta Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Aktiver og forpligtelser i fremmed valuta måles til Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurser på balancedagen. Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Repo- / reverse-forretninger Solgte værdipapirer i forbindelse med repo-forretninger, der samtidigt med salget er købt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb indregnes som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne måles som var de stadig indregnet i balancen, og såvel kursreguleringer som renter mv. indregnes i resultatopgørelsen. Købte værdipapirer i forbindelse med reverse-forretninger, der samtidigt med købet er solgt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, indregnes ikke i balancen. De afgivne beløb indregnes som et tilgodehavende og forrentes som aftalt. Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. Der indregnes udskudt skat efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsog skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For aktier, der forventes ejet i mere end 3 år, afsættes ikke udskudt skat. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 18

22 RESULTATOPGØRELSEN Resultatposter, generelt Der foretages fuld periodisering af alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsperioden, i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. Renter, gebyrer og udbytter Renter periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Gebyrer mv. periodiseres over transaktionens levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Udbytter indregnes i resultatopgørelsen fra det tidspunkt, hvor det udbyttegivende selskab har afholdt generalforsamling eller ved udlodning af acontoudbytte. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Andre passiver Andre passiver udgøres af skyldige renter og udgifter samt negativ dagsværdi af afledte finansielle instrumenter. Koncerninterne transaktioner Koncerninterne ydelser afregnes på markedsvilkår eller omkostningsdækkende basis. Løbende mellemværender forrentes på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med værdipapirer og andre aktiver afregnes til markedspriser. Kursreguleringer Kursreguleringer fremkommer ved måling mellem de bogførte værdier og dagsværdier på investeringsaktiver, og indregnes i resultatopgørelsen. Skat Skat indeholder årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt regulering vedrørende tidligere år. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes ligeledes i posten. BALANCEN Aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter Børsnoterede aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter indregnes til kostpris ved første indregning, og måles til dagsværdi på balancedagen. Andre aktiver Andre aktiver omfatter positiv dagsværdi af afledte finansielle instrumenter samt tilgodehavende renter. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsperioder. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt i pengestrømme fra driftsaktivitet, driftskapital, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Pengestrømsopgørelsen er vist ved den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter resultatopgørelsens poster reguleret for ikke kontante driftsposter. Pengestrømme fra driftskapital omfatter de til driftsaktiviteten knyttede aktiver og forpligtelser, herunder udlån, indlån mv. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter nettoinvestering i aktiver, der ikke knytter sig til driftsaktiviteten, herunder realiserede gevinster og tab ved afhændelse af disse. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter finansiering fra aktionærer samt finansiering ved optagelse af kort- og langfristede lån herunder udstedte obligationer. Likviditet omfatter likvide beholdninger og tilgodehavender hos kreditinstitutter med en restløbetid op til 3 måneder. 19

23 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Alm. Brand Formue A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. DIREKTION København, den 7. februar 2007 Erik Møller BESTYRELSE København, den 7. februar 2007 Henrik Nordam Formand Søren Boe Mortensen Næstformand Carsten Dinsen Andersen Poul Juhl Fischer Egon Korsbæk Harry Jensen Kristensen Peter Reedtz 20

24 21

25 REVISIONSPÅTEGNINGER INTERN REVISION Vi har revideret årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengstrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 7. februar 2007 Poul-Erik Winther Nielsen Revisionschef 22

26 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Alm. Brand Formue A/S Vi har revideret årsrapporten for Alm. Brand Formue A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. København, den 7. februar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jørgen Jørgensen Statsautoriseret revisor Henrik Priskorn Statsautoriseret revisor 23

27 RESULTATOPGØRELSE OG OVERSKUDSFORDELING kr. Note RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Resultat før skat Skat Årets resultat OVERSKUDSFORDELING Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt

28 BALANCE kr. Note AKTIVER Værdipapirer og kapitalandele Obligationer til dagsværdi 8, Aktier mv. 9, Værdipapirer og kapitalandele i alt Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 11 9 Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 12 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter 13, Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter 13,17, Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

29 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktie- Overkurs Overført kr. kapital ved emission resultat I alt Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 2005 Årets resultat Totalindkomst i Kapitaludvidelse i marts Omkostninger ved emission i marts Kapitaludvidelse i juni Omkostninger ved emission i juni Overførsel af overkurs ved emission I alt egenkapitalbevægelser i Egenkapital Heraf foreslået udbytte 0 0 Egenkapital Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i I alt egenkapitalbevægelser i Egenkapital Heraf foreslået udbytte

30 PENGESTRØMSOPGØRELSE kr Pengestrømme fra driftsaktiviteten Årets resultat efter skat Reguleringer for beløb uden likviditetseffekt: Andre driftsposter uden likviditetseffekt I alt fra driftsaktiviteten Pengestrømme fra driftskapitalen Obligationer Aktier I alt fra driftskapitalen Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Nettoprovenu fra kapitaltilførsel Ændring af gæld til kreditinstitutter I alt fra finansieringsaktiviteten Ændring i likviditet 0 0 Likvide beholdninger primo 0 0 Likvide beholdninger ultimo

31 NOTER kr NOTE 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter 41 - Obligationer til dagsværdi Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf: Valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter NOTE 2 Renteudgifter Gæld til kreditinstitutter Øvrige renteudgifter - 17 I alt renteudgifter NOTE 3 Udbytte af aktier mv. Aktier I alt udbytte af aktier mv NOTE 4 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Succeshonorar Øvrige afgivne gebyrer I alt afgivne gebyrer og provisionsudgifter Selskabet skal i henhold til aftale med kapitalforvalter betale et resultatafhængigt forvaltningsgebyr kaldet succeshonorar. Succeshonoraret udløses, når resultat før skat og før succeshonorar er større end 8% af selskabets primo egenkapital. Succeshonoraret udgør 20% af dette merafkast efter modregning af eventuelle underskud fra de tidligere år. NOTE 5 Kursreguleringer Obligationer til dagsvædi Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter Heraf: Valutakontrakter 39 1 Rentekontrakter Aktiekontrakter I alt kursreguleringer

32 1.000 kr NOTE 6 Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Direktion Bestyrelse I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 0,3 0,3 Revisionshonorar Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt revisior, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Der afholdes herudover udgifter til intern revision. Disse udgifter er indeholdt i administrationsbidrag til koncernen. NOTE 7 Skat Aktuel skat af årets indkomst Efterregulering af tidligere års beregnede skat I alt skat Effektiv skatteprocent Aktuel skatteprocent 28,0% 28,0% Regulering for ikke skattemæssige poster 74,1% 33,2% Efterregulering af tidligere års beregnede skat 2,2% 0,0% I alt effektiv skatteprocent 43,9% 5,2% Regulering for ikke skattemæssige poster består primært af urealiserede kursgevinster på aktier, der ikke er skattepligtige. 29

33 NOTER kr NOTE 8 Obligationer til dagsværdi Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser I alt obligationer til dagsværdi Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Statsobligationer ,6% ,8% Realkreditobligationer Nordea kredit ,4% ,5% DLR kredit 974 0,1% ,1% Realkredit Danmark ,5% ,3% BRFkredit ,2% - 0,0% Nykredit ,4% ,2% Erhvervsobligationer ,8% ,1% I alt obligationer til dagsværdi ,0% ,0% 30

34 1.000 kr NOTE 9 Aktier mv. Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Andre aktier I alt aktier mv Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Noteret på Københavns Fondsbørs 84,4% 85,4% Nordea Bank AB ,6% ,0% Danske Bank A/S ,8% ,4% Jyske Bank A/S ,9% ,1% Independent New Global ,3% ,9% Ø.K. A/S ,3% ,4% Carlsberg A/S ,3% ,4% Danisco A/S ,7% ,8% Rockwool International A/S ,2% ,9% FLSmidt & Co. A/S ,3% - 0,0% A.P. Møller - Mærsk A ,8% ,9% A.P. Møller - Mærsk B ,3% ,3% TDC A/S - 0,0% ,3% Top Danmark ,2% ,3% DSV A/S ,1% ,8% William Demant Holding ,7% ,1% Vestas Wind Systems A/S ,5% ,4% Dampskibsselskabet Norden A/S ,4% ,9% Novozymes A/S ,5% ,5% GN Store Nord A/S ,1% ,0% Novo-Nordisk A/S ,8% ,4% Dampskibsselskabet Torm A/S ,3% ,1% H. Lundbeck A/S ,7% ,2% NKT Holding A/S ,3% - 0,0% Coloplast A/S ,3% ,6% Group 4 Securicor PLC ,3% ,0% Potagua FLS A/S - 0,0% ,6% Potagua Kapital A/S - 0,0% ,2% TrygVesta A/S ,9% ,1% Harboes Bryggeri A/S ,4% ,4% I alt noteret på Københavns Fondsbørs ,0% ,0% 31

35 NOTER Kursværdi %- Kursværdi % kr fordeling 2005 fordeling Noteret på andre børser 14,5% 14,6% UBS AG - 0,0% ,7% HSBC Holdings plc ,2% ,2% General Electric Co ,2% ,4% Ishare S&P ,6% ,7% UBS N ,9% - 0,0% Telefonica SA ,5% ,0% BHP Billiton PLC ,0% ,0% Ishares germany ,2% ,1% ENI. S.P.A. Azioni nom ,8% ,4% Roche Holding AG ,5% ,5% Nestle SA ,8% ,7% Adecco SA ,2% ,5% Total ,2% ,2% Telenor ASA ,1% ,7% E.ON AG ,4% ,1% Allianz SE ,0% ,6% Home depot INC. - 0,0% ,6% IBM ,8% ,6% Procter & Gamble Co ,6% ,0% I alt noteret på andre børser ,0% ,0% Andre aktier 1,1% 0,0% Scandium Absolute Return Fund ,0% - 0,0% I alt andre aktier ,0% - 0,0% I alt aktier mv kr NOTE 10 Aktuelle skatteaktiver Tilgodehavende skat primo Modtaget skat vedrørende tidligere år Årets aktuelle skat Betalt skat i året Tilgodehavende skat ultimo

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ALM. BRAND FORMUE A/S

ALM. BRAND FORMUE A/S ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT 2003 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 21 22 23 LEDELSENS BERETNING LEDELSEN HOVED- OG NØGLETAL BERETNING REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

ALM. BRAND FORMUE A/S

ALM. BRAND FORMUE A/S ALM. BRAND FORMUE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 27 23 75 25 ALM. BRAND FORMUE A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.FORMUE.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 4 SELSKABSOPLYSNINGER 5 LEDELSENS BERETNING

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND PANTEBREVE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 16 26 60 19 ALM. BRAND PANTEBREVE A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 Selskabsoplysninger 3 Hoved-

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S M A L M. B R A N D P A N T E B R E V E Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T 3 5 4 4 8 4 9 T a x 3 5 4 4 8 6 0 w w w. a elef on 7 elef 7 lmb ra nd. dk K ø b e n h a v n s F o n d s b ø

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere