NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe"

Transkript

1 NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse (Form N) Issued under the provisions of the Danish regulations for cargo ships of less than 500 gross tonnage and for barges Udstedt i henholdt til de danske bestemmelser for lastskibe med en bruttotonnage mindre end 500 tons og for pramme. (Notice B from the Danish Maritime Authority) / (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B) under the authority of the Government of under bemyndigelse af regeringen i DENMARK by The Danish Maritime Authorithy af Søfartsstyrelsen Name of ship Skibets navn Distinctive number or letters Kendingsbogstaver IMO number IMO nummer Port of registry Hjemsted Type of ship Skibstype Length of ship Skibets længde Min. Freeboard Min. fribord Date of keel * Køllægning Gross tonnage Bruttotonnage (footnote 1) * Date on which keel was laid or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced / Dato på hvilken kølen er lagt eller dato for hvilken en væsentlig ombygning er påbegyndt. THIS IS TO CERTIFY: Hermed bevidnes: That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulations I/8-1, I/9-1, 1/10-1 and II-5N/13 of the current regulations. At skibet er blevet synet i henhold til kravene i regel I/8-1, I/9-1, I/10-1 og II-5N/13 i nævnte regelværk. That the survey showed that: At synet viste: 1. The condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulations was satisfactory and the ship complied with the applicable requirements of chapters II-1 and II-2 of the current regulations (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans). Tilstanden af skrog, maskineri og udstyr som defineret i ovenstående regler var tilfredsstillende og skibet opfyldte gældende krav i kapitel II-1 og II-2 i nævnte regelværk (undtaget krav om brandslukningssystemer og -udstyr samt brandkontrolplaner). 2. The ship complied with the requirements of the current regulations as regards fire-extinguishing and safety systems and appliances. Skibet opfylder kravene i de gældende regler med hensyn til brandbekæmpelses systemer og - midler. 1 The above gross tonnage has been determined in accordance with the international Convention on Tonnage Measurement, The above gross tonnage has been determined by the authorities of the Administration in accordance with the National Tonnage Rules, which were in force prior to the coming into force for existing ships of the International Tonnage Measurement of Ships, /5

2 3. The life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the current regulations. Redningsmidler i redningsbåde, -flåder og MOB-både var udstyret i henhold til nævnte regler. 4. The ship complied with the requirements of the current regulations as regards radio installations. (For ships of 300 gross tonnage and above a separate Cargo Ship Safety Radio Certificate is issued). Skibet opfyldte gældende krav med hensyn til radioinstallationer. (For skibe med bruttotonnage på 300 og derover, udstedes der et separat radiosikkerhedscertifikat). 5. The functioning of the radio installation used in the life-saving appliances complied with the requirements of the current regulations. Funktionen af radioinstallationerne i redningsmidlerne opfyldte nævnte regler. 6. The ship complied with the requirements of the current regulations as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications. Skibet opfyldte gældende regler med hensyn til navigationsudstyr, arrangementer til overføring af lods og nautiske publikationer. 7. The ship was provided with navigation lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the current regulations and International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force. Skibet var udstyret med navigationslys, signalfigurer, lydsignalapparater og nødsignaler i henhold til gældende regler og de Internationale Søvejsregler. 8. In all other respects, the ship complied with the relevant requirements of the current regulations. På alle andre områder opfyldte skibet relevante krav i de nævnte regler. Exemptions have been granted. Undtagelser er blevet givet. The ship is, under the authority of the current regulations, exempted from the requirement of: Skibet er, med bemyndigelse i de gældende regler, undtaget for kravet om: Conditions, if any, for which the exemption is granted: Betingelser, hvis nogen, for hvilke undtagelsen er givet: Voyages, if any, for which the exemption is granted: Rejser, hvis nogen, for hvilke undtagelser er givet: This certificate is valid until subject to the inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation I/10-1 of the current regulations. Dette certifikat er gældende indtil (se ovenstående dato) under forudsætning af, at inspektionerne af den udvendige del af bunden er afholdt i henhold til regel I/10-1 i de gældende regler. Place of Issue (Sted) Date of issue (Dato) (Myndighedens stempel) (Signature of authorized official issuing the certificate) (Myndighedens underskrift) 2/5

3 The anniversary date of the certificate is: until 3 months after the anniversary date.. Annual surveys shall take place from 3 months before Certifikatets årsdag er (se ovenstående). Årlige syn skal udføres 3 måneder før eller efter denne dag. Endorsement for annual surveys relating to radio installations on cargo ships in international trade and with a gross tonnage below 300 referred to in paragraph 4 of this certificate. Påtegning for årlig syn på radioinstallationer i lastskibe i international fart og med en tonnage under 300 refereret til i punkt 4 i dette certifikat. Instead of the signature of an authorized official, a written statement from the Danish Maritime Authority or a duly authorized official can be enclosed to this certificate. I stedet for en underskrift fra en embedsmand, kan et underskrevet dokument fra Søfartsstyrelsen eller en behørigt autoriseret person vedlægges certifikatet. THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9-1 of the current regulations, the ship was found to comply with the relevant requirements of the current regulations. Hermed bevidnes, at skibet ved et syn krævet i regel I/9-1 i nævnte regler opfyldte de relevante krav. 3/5

4 Endorsement for inspections of the outside of the ship's bottom 4 Påtegning for inspection af den udvendige del af bunden. For classed ships: The hull certificate or the safety construction certificate from the current classification society shall substitute the endorsements for inspections of the outside of the ship s bottom. For klassede skibe: Skrogcertifikatet eller konstruktionssikkerhedscertifikatet fra det aktuelle klassifikationsselskab erstatter påtegningerne for inspektionerne på den udvendige bund. THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10-1 of the current regulations, the ship was found to comply with the relevant requirements of the current regulations. Hermed bevidnes, at skibet ved et syn krævet i regel I/10-1 i nævnte regler opfyldte de relevante krav. First Inspection: (Første inspektion) Second Inspection: (Anden inspektion) Third Inspection: (Tredie inspektion) 4 There should be a minimum of two inspections of the outside of the ships bottom during any fire year period. One shall take place within 3 months before the expiry of this certificate. In all cases the interval between any two such inspections should not exceed 36 months. Der skal udføres mindst 2 inspektioner på den udvendige den af bunden på en fem års periode. Et af dem skal udføres inden for 3 måneder før udløb af dette certifikat. I alle tilfælde må intervallet mellem to udvendige inspektioner ikke overskride 36 måneder. 4/5

5 Endorsement for intermediate surveys relating to life-saving appliances and other equipment referred to in paragraphs 2, 3, 5, 6, and 7 of this certificate. 5 Påtegning for mellemliggende syn på redningsmidler og andet udstyr, refereret til i punkterne 2, 3, 5, 6 og 7 i dette certifikat. For classed ships: Endorsement for this survey shall not be entered. For klassede skibe: Påtegning for dette syn foretages ikke. THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8-1 of the current regulations, the ship was found to comply with the relevant requirements of the regulations. Hermed bevidnes at skibet ved et syn, krævet i regel I/8-1 i nævnte regler opfyldte de relevante krav. Intermediate survey: Mellemliggende syn: Endorsement to extend the validity of the certificate until the ship reaches the port of survey or for a period of grace where regulation 14-1 applies. Påtegning om forlængelse af certifikatets løbetid indtil skibet ankommer til den havn, hvor det skal synet eller om særlig tidsfrist, hvor regel 14-1 anvendes. Instead of the signature of an authorized official, a written statement from the Danish Maritime Authority can be enclosed to this certificate. I stedet for en underskrift fra en embedsmand, kan et underskrevet dokument fra Søfartsstyrelsen vedlægges certifikatet. This certificate shall, in accordance with regulation 14-1 of the current regulation, be accepted as valid until: Dette certifikat skal, i henhold til regel 14-1 i nævnte regel, accepteres som gyldig indtil: 5 Cargo ships with a gross tonnage below 250 are not subject to intermediate surveys relating to life-saving appliances and other equipment. Cargo ships with a gross tonnage of 250 or more but below 500 are subject to a intermediate survey not more that 33 months and at least 27 months before the expiry of the certificate. Lastskibe med en bruttotonnage under 250 er ikke underlagt mellemliggende syn på redningsmidler og andet udstyr. Lastskibe med en bruttotonnage over 250, men under 500 er underlagt et mellemliggende syn mellem 33 og 27 måneder før certifikatets udløb. 5/5

Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008

Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008 Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...3 1.1 Gyldighed... 3 1.2 Regelændringer... 3 2. Udstederbetingelser... 3 3. Betingelser

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC DENMARK of Directive 2009/110/EC DENMARK Final Report Version 2.0 08/02/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99 info@tipik.eu

Læs mere

for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) :

for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) : VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

E n v e r d e n a f o p l e v e l s e r

E n v e r d e n a f o p l e v e l s e r E n v e r d e n a f o p l e v e l s e r Skirejser Australien/New Zealand Studie-/aktivrejser Rundrejser Firmarejser USA/Canada Storbyrejser Safarirejser Spa Wellness Krydstogter Eksotiske rejser Disney

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Jesper Aaby Underdirektør Business & Underwriting Manager Codan Marine Danmark Agenda Markedsudvikling for skibsindtjening Oplagt tonnage over 40 år Nybygninger DWT

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere