Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016"

Transkript

1 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft februar 2015

2 Indhold Kapitel 1 Introduktion Formålet med instruksen Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet for Kapitel 2 Investeringsregnskabet Indberetning af gennemførte investeringer i Opgørelse af anskaffelsesværdi for gennemførte investeringer i Idriftsættelsen af den gennemførte investering i Selskabets vurderingsproces ved renoveringer af eksisterende aktiver Salgsværdi eller skrotværdi Selskabets faktiske udgifter til gennemførte investeringer i Selskabets faktiske indtægter vedr. investeringer i Kapitel 3 TJEKLISTE VED REVISION AF INVESTERINGSREGN-SKABET De seks punkter på tjeklisten... 10

3 SIDE 3 PRISLOFT 2016 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Formålet med instruksen Ved indberetningen af oplysninger til brug for fastsættelsen af prislofterne for 2016 skal hvert selskab udarbejde et investeringsregnskab, jævnfør 21 i bekendtgørelse af nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Investeringsregnskabet skal påtegnes af en registreret eller statsautoriseret revisor, jævnfør 21, stk. 5 i prisloftbekendtgørelsen. Selskabet skal senest den 15. april 2015 indberette oplysninger til brug for beregning af prisloftet for Indberetningen af investeringsregnskabet og revisorpåtegning herpå sker sammen med de øvrige oplysninger til brug for prisloftfastsættelsen i indberetningssystemet VandData på vanddata.kfst.dk 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet for 2014 Det følger af prisloftbekendtgørelsen 21, stk. 2, 3 og 4, at investeringsregnskabet for 2014 skal indeholde følgende elementer:» Hvilke investeringer der er gennemført i 2014» Investeringernes faktiske anskaffelsesværdier samt standardlevetider» Selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2014» Selskabets faktiske indtægter fra tilslutningsbidrag, salg af anlægsaktiver samt tilkendte erstatninger eller lignende (vedrørende anlægsinvesteringer) i 2014 Investeringsregnskabet skal altså indeholde en liste over de tilgange, der har været i selskabernes materielle anlægsaktiver i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 samt oplysninger vedrørende selskabets faktiske udgifter og indtægter vedrørende investeringer knyttet til selskabets primære aktiviteter i samme periode. Forsyningssekretariatet definerer materielle anlægsaktiver i overensstemmelse med årsregnskabsloven, mens en investering defineres i henhold til prisloftbekendtgørelsen. Boks 1.1 Definition af en investering En investering defineres i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 6 som følger: Ved en investering, herunder investering forbundet med opnåelse af miljø- og servicemål, forstås en omkostning til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv, en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægsaktiv eller en væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber. Omkostninger til almindelig vedligeholdelse er driftsomkostninger. Investeringsregnskabet er i indberetningen struktureret således, at selskabet overfor Forsyningssekretariatet skal tilkendegive, hvilke investeringer selskabet har gennemført i 2014, de faktiske udgifter hertil samt eventuelle omkostninger til eller gevinster på anlæg, som tages ud af drift/færdigafskrives i året. Derudover skal selskabet indberette de faktiske indtægter fra tilslutningsbidrag, salg af anlægsaktiver samt tilkendte erstatning eller lignende (vedrørende anlægsinvesteringer), som knytter sig til selskabets primære aktiviteter i 2014.

4 SIDE 4 KAPITEL 2 INVESTERINGSREGNSKABET 2014 Kapitel 2 Investeringsregnskabet 2014 Investeringsregnskabet for året 2014 indeholder en række elementer, som revisor skal være opmærksom på, når investeringsregnskabet skal påtegnes. I dette afsnit forklares disse elementer samt de hensyn og overvejelser, som revisor skal gøre sig, når investeringsregnskabet revideres. Investeringsregnskabet indeholder ikke selskabets indberetning af planlagte investeringer i 2015 samt Selskabets indberetning af investeringsplan i form af indberetningen af de planlagte investeringer i årene 2015 og 2016 er altså ikke en del af investeringsregnskabet. Revisor skal derfor ikke påtegne den indberettede investeringsplan. For at være på forkant med de kommende års regulering, kan det dog være en god idé, hvis revisor ser selskabets indberetning af planlagte investeringer for årene 2015 og 2016 igennem. Da revisor efterfølgende skal godkende investeringerne, såfremt de gennemføres. 2.1 Indberetning af gennemførte investeringer i 2014 Revisor skal altså være opmærksom på følgende, inden påtegningen af selskabets investeringsregnskab finder sted: Opgørelse af anskaffelsespris for de gennemførte investeringer i 2014» Tidspunkt for idriftsættelse af den gennemførte investering i 2014» Selskabets vurderingsproces for renoveringer eller kapacitetsudvidelser» Selskabets faktiske udgifter vedrørende investeringer i året» Selskabets faktiske indtægter fra tilslutningsbidrag, salg af anlægsaktiver og tilkendte erstatninger eller lignende (vedrørende anlægsinvesteringer) i året Nedenfor forklares de prisloftmæssige hensyn knyttet til hvert af de fire ovenstående punkter. I slutningen af hvert punkt fremhæves de forhold, som revisor skal være opmærksom på, når investeringsregnskabet skal revideres. 2.2 Opgørelse af anskaffelsesværdi for gennemførte investeringer i 2014 Selskabet skal til brug for fastsættelsen af prisloft 2016 overfor Forsyningssekretariatet tilkendegive, hvilke investeringer det har gennemført i Selskabet indberetter dette til Forsyningssekretariatet ved at oplyse følgende: hvilken aktivkategori den gennemførte investering hører under, hvad anskaffelsesværdien for den gennemførte investering var samt eventuelle bemærkninger til den gennemførte investering. Revisor skal i sin revision af selskabets gennemførte investeringer være særligt opmærksom på den faktiske anskaffelsesværdi af den gennemførte investering. Som hovedregel er det Forsyningssekretariatets opfattelse, at selskabet i behandlingen af de gennemførte investeringer i 2014 opgør den faktiske anskaffelsesværdi i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

5 SIDE 5 PRISLOFT 2016 Boks 2.1 Opgørelsen af faktisk anskaffelsesværdi ÅRL 40: Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv. Ved beregningen af den gennemførte investerings faktiske anskaffelsesværdi, vil der være en række økonomistyrings- og regnskabsmæssige skøn. Disse skøn vil være bundet op på pålideligheden i opgørelsen af omkostningerne samt væsentligheden i vurderingen af karakteren af omkostningerne. Forsyningssekretariatets opfattelse af pålidelighed samt væsentlighed forklares i afsnittene nedenfor. Revisors primære funktion i forhold til revideringen af selskabets investeringsregnskab vil være at sikre, at selskabets indregning og måling af de gennemførte investeringer i 2014 sker i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herfor samt selskabets valgte regnskabspraksis. Væsentligheden af karakteren af omkostningen Revisor skal i sin revision af selskabets gennemførte anlægsinvesteringer sikre sig, at der ved den enkelte omkostning foretages en vurdering af væsentligheden af omkostningens størrelse samt omkostningens art. Vurderingen af væsentligheden af den pågældende omkostning skal foretages med henblik på at afgøre, om omkostningen er en driftsomkostning eller en anlægsudgift. Ved vurderingen af omkostningens størrelse art kan det afgøres, om omkostningen skal aktiveres som en del af anlægsinvesteringen. Størrelsen af omkostningen vil i selskabet blive vurderet ud fra et væsentlighedskriterium. I mange selskaber vil vurderingen af omkostningens størrelse ske i henhold til anlægsomkostningens specifikke forhold. Det vil derfor på forhånd være fastlagt, hvor stor en omkostning skal være, førend den vurderes som værende af så stor økonomisk betydning, at den bliver væsentlig. Væsentlighedsniveauet fastlægges af selskabet i overensstemmelse med selskabets regnskabspraksis samt principper for økonomistyring. Forsyningssekretariatet har ikke fastlagt grænseværdier for væsentlighedsniveau. Derfor henstilles revisor til at være særligt opmærksom på, hvordan selskabet vælger at håndtere udgifterne i forbindelse med anlægsinvesteringer både hvad angår den historiske håndtering samt den nuværende håndtering af anlægsinvesteringerne. Opgørelsen af væsentligheden hænger naturligvis internt sammen med vurderingen af pålideligheden af opgørelsen af de enkelte omkostninger, hvorfor de centrale elementer i vurderingen af pålideligheden gennemgås nedenfor. Pålideligheden i opgørelsen af omkostningen Når selskabet skal beregne anskaffelsesværdien af de gennemførte investeringer i 2014, kan selskabet inden idriftsættelsen af den pågældende anlægsinvestering have haft en række store udgifter til for eksempel projektering, forundersøgelser, rådgivningsydelser med videre. Det kan i praksis være svært at afgøre, hvor stor en del af omkostningerne til forundersøgelser med videre, der skal aktiveres i forbindelse med idriftsættelsen af den primære anlægsinvestering. Når det skal vurderes, hvor stor en del af omkostningen der skal aktiveres, forudsætter det, at opgørelsen af selve omkostningen sker på en pålidelig måde. Med ordet pålidelig menes der, at det med en stor grad af sikkerhed skal kunne afgøres, at omkostningen er en del af anlægsinvesteringen. Pålidelighed i denne sammenhæng drejer sig altså alene om usikkerheden i opgørelsen af anskaffelsesværdierne for de givne anlægsinvesteringer. Opgørelsesmetoden skal

6 SIDE 6 KAPITEL 2 INVESTERINGSREGNSKABET 2014 altså være pålidelig på den måde, at selskabet i dets beregningsmetoder samt fordelingsnøgler på en retvisende måde har inkluderet de omkostninger i opgørelsen, som skal aktiveres. Forsyningssekretariatet har ikke fastlagt beregningsmetoder eller fordelingsnøgler for de forskellige projekttyper. Revisor skal altså kontrollere, at selskabets valgte fordelingsnøgler for de forskellige projekttyper er fornuftige, retvisende og pålidelige i deres udformning. Når selskabet anvender fordelingsnøgler, skal revisor påse, at der ved aktivering af omkostninger i forbindelse med anlægsinvesteringer er tale om omkostninger, der reelt kan kategoriseres som anlægsinvesteringer. Rene driftsomkostninger må ikke aktiveres som anlægsomkostninger. Boks 2.2 Væsentlighed, pålidelighed og anlægsinvesteringer Det er vigtigt, at aktiveringen af omkostninger til anlægsinvesteringer kan måles pålideligt. Derudover skal det være muligt at vurdere væsentligheden af omkostningernes størrelse ved aktiveringen af omkostninger i forbindelse med anlægsinvesteringerne. Indregningen og målingen af selskabernes anlægsinvesteringer sker ud fra driftsøkonomiske, økonomistyringssamt regnskabsmæssige overvejelser og skøn. Revisor bør derfor påse, at der ved indberetningen af investeringsregnskabet, og udarbejdelsen heraf, anvendes de samme regnskabsprincipper, som selskaberne hidtil har anvendt. Hvis selskaberne har skiftet regnskabspraksis for indregning og måling siden perioden , skal dette tilkendegives i revisors påtegning af investeringsregnskabet Ved revisionen af de gennemførte investeringers faktiske anskaffelsesværdier skal revisor kontrollere følgende:» De af selskabet foretagne skøn skal være pålidelige og retvisende» De aktiverede direkte og indirekte omkostninger skal være vurderet som væsentlige i overensstemmelse med selskabets væsentlighedskriterier» Opgørelsen af de samlede faktiske anskaffelsesværdier skal være pålidelig og rigtig» Opgørelsen af selskabets faktiske anskaffelsesværdier må ikke indeholde omkostninger, som af selskabet er blevet indberettet andre steder i prislofter, f.eks under nettofinansielle poster

7 SIDE 7 PRISLOFT Idriftsættelsen af den gennemførte investering i 2014 Et af kravene ved indberetningen af selskabets investeringsregnskab er, at der skal være tale om, at de gennemførte investeringer er idriftsat senest den 31. december Selskabet kan først få tillæg for den gennemførte investerings afskrivning, når anlægsinvesteringen er idriftsat. Boks 2.3 Hvornår er aktivet idriftsat Et af de tre kriterier for Forsyningssekretariatets vurdering af, om en gennemført investering er tillægsberettiget er, at den gennemførte investering skal være idriftsat i Den gennemførte investering leder til en idriftsættelse af aktivet, når aktivet anvendes i selskabets primære drift. Altså påbegyndes afskrivningen på aktivet så snart, aktivet bliver anvendt i driften, og der dermed slides på aktivet. Når Forsyningssekretariatet vurderer, at en gennemført investering er tillægsberettiget, opnår selskabet tillæg for hele årets afskrivning uanset tidspunktet for idriftsættelsen i løbet af Det vil sige, at selskabet opnår tillæg for den gennemførte investering, selvom denne eksempelvis først idriftsættes pr. 31. december For nogle selskaber kan det være tilfældet, at aktivet i sig selv er klar til at blive idriftsat, men selskabet mangler at modtage tilladelserne til anvendelsen af aktivet. Den prisloftmæssige afskrivning på aktivet påbegyndes, når aktivet tages i brug i driften. Når aktivet idriftsættes, er der dermed tale om en gennemført investering i prisloftmæssig forstand. Indberetning af øvrigt aktiv som gennemført investering Indberetningen af selskabets gennemførte investeringer i 2014 sker med udgangspunkt i de aktivkategorier, som findes i pris- og levetidskataloget. I lighed med tidligere, er der ved indberetningen af gennemførte investeringer for 2014 mulighed for at indberette aktiver, som selskabet vurderer ikke umiddelbart er omfattet af pris- og levetidskataloget. Disse aktiver betegnes øvrige aktiver. Ved indberetningen af øvrige aktiver skal der først og fremmest tages stilling til, om det pågældende aktiv er en del af pris- og levetidskataloget for vand- eller spildevandsforsyning, eller om aktivet ikke vurderes at være omfattet af pris- og levetidskataloget. Et aktiv der ikke er omfattet af pris- og levetidskatalogerne har ikke nogen standardlevetid. Det er derfor centralt ved øvrige aktiver, at der fastsættes en retvisende levetid. Selskabet skal, i denne situation, overfor Forsyningssekretariatet argumentere for, at det pågældende aktiv ikke er en del af pris- og levetidskatalogets aktivliste. Denne argumentation kan ske i form af procesbeskrivelser, produktblade eller en skriftlig redegørelse for aktivets beskaffenhed samt levetid. Derudover skal selskabet foreslå en levetid, som er retvisende for det øvrige aktiv. Revisor skal i forbindelse med indberetningen af mulige øvrige aktiver sikre, at den faktiske anskaffelsespris ved indberetningen af det øvrige aktiv er korrekt opgjort. Ved revisionen af selskabets investeringsregnskab i forhold til idriftsættelsen af de gennemførte investeringer samt gennemførte investeringer i øvrige aktiver, skal revisor kontrollere følgende:» Den gennemførte investering skal være idriftsat i 2014.» Ved gennemførte investeringer i øvrige aktiver skal revisor sikre, at der foreligger den nødvendige redegørelse og dokumentation for aktivets funktion og levetid.» Den faktiske anskaffelsesværdi er korrekt opgjort.

8 SIDE 8 KAPITEL 2 INVESTERINGSREGNSKABET Selskabets vurderingsproces ved renoveringer af eksisterende aktiver Selskabet kan i den daglige drift have behov for at foretage renoveringer af den eksisterende aktivmasse. Forsyningssekretariatet definerer renoveringer som ændringer/forbedringer ved den eksisterende anlægsmasse. Renoveringer omfatter derfor ikke nyanlæg. Hvis selskabet konstaterer, at der er behov for at renovere et eksisterende aktiv, skal renoveringen indberettes som en separat anlægsinvestering. Der er derfor ikke længere krav om udtalelser herom fra en uvildig sagkyndig, eller at renoveringen skal medføre en levetidsforlængelse på minimum 10 pct. af aktivets standardlevetid. Revisor skal ved selskabets indberetning af renoveringer kontrollere, at de imødesete renoveringsomkostninger, som selskabet aktiverer i forbindelse med renoveringen, ikke indeholder driftsomkostninger. Selskaberne må ikke i forbindelse med anlægsinvesteringer aktivere omkostninger, som er karakteriseret som driftsomkostninger. Revisor skal i forlængelse heraf også kontrollere, at selskabet ved indberetningen af renoveringer i indberetningsskemaet anfører anlægsåret for det aktiv, som renoveres. 2.5 Salgsværdi eller skrotværdi Ud over at indeholde de gennemførte investeringer i 2014 skal selskabet som en del af investeringsregnskabet for 2014 også indberette, hvis det har realiseret en eventuel salgsværdi, skrotværdi eller tab ved udgåede anlæg. 2.6 Selskabets faktiske udgifter til gennemførte investeringer i 2014 Selskabet indberetter de faktiske afholdte udgifter til anlægsinvesteringer i året Ved faktiske afholdte udgifter til anlægsinvesteringer i 2014 forstås anlægsudgifter, som er knyttet til selskabets primære aktiviteter i 2014, jf. 1, stk. 2, og som er afholdt senest på tidspunktet for indberetningen til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2016 (den 15. april 2015). Revisor skal i denne forbindelse kontrollere, at selskabet indberetter:» De faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer» De faktiske kontante betalinger (uden lånoptagelse) vedrørende tillægsberettigede investeringer» De faktiske betalinger til igangværende arbejder» De faktiske betalinger til køb af grunde» De faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver, der tages ud af drift i året» De faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag For alle udgifter nævnt ovenfor gælder det, at der skal være tale om afholdte udgifter til anlægsinvesteringer, som knytter sig til selskabets primære aktiviteter i Selskabets faktiske indtægter vedr. investeringer i 2014 Selskabet skal i forbindelse med indberetningen af investeringsregnskabet, indberette selskabets faktiske indtægter vedrørende investeringer i Selskabet skal indberette det realiserede indtægter fra:» Tilslutningsbidrag» Salg af anlægsaktiver» Tilkendte erstatninger eller lignende vedrørende anlægsinvesteringer

9 SIDE 9 PRISLOFT 2016 For indtægterne nævnt ovenfor gælder det, at der skal være tale om indtægter, som knytter sig til selskabets primære aktiviteter i 2014 og derfor er realiseret i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014.

10 SIDE 10 KAPITEL 3 TJEKLISTE VED REVISION AF INVESTERINGSREGN-SKABET Kapitel 3 TJEKLISTE VED REVISION AF INVESTERINGSREGN- SKABET 3.1 De seks punkter på tjeklisten Når revisor reviderer selskabernes investeringsregnskaber, skal følgende overordnede punkter kontrolleres: 1. Ved revisionen af anskaffelsesværdien af de gennemførte investeringer i 2014 samt gennemførte investeringer i øvrige aktiver i 2014 skal revisor kontrollere, at: a. De af selskabet foretagne skøn skal være pålidelige og retvisende b. De aktiverede omkostninger skal være vurderet som væsentlige i overensstemmelse med selskabets væsentlighedskriterier c. Opgørelsen af de samlede anskaffelsesværdier skal være pålidelig og retvisende 2. Ved revisionen af selskabets investeringsregnskab i forhold til idriftsættelsen af de gennemførte investeringer samt gennemførte investeringer i øvrige aktiver, skal revisor kontrollere, at: a. Den gennemførte investering skal være idriftsat i 2014 i prisloftmæssig forstand b. Der ved gennemførte investeringer i øvrige aktiver foreligger den nødvendige redegørelse og dokumentation for aktivets funktion og levetid 3. Ved revisionen af selskabets renoveringer af eksisterende aktiver skal revisor kontrollere, at: a. Selskabet ikke aktiverer omkostninger i forbindelse med renoveringer, som reelt er karakteriseret som driftsomkostninger b. Der ved renoveringer af eksisterende anlægsaktiver er tale om anlægsopgaver, som er af væsentlig økonomisk betydning 4. Ved revisionen af selskabets prisloftmæssige og regnskabsmæssige behandling af afgange i materielle anlægsaktiver skal revisor kontrollere, at: a. Selskabet indberetter en eventuel salgsværdi eller skrotværdi for det udgåede anlæg b. Et eventuelt bortfald i driftsomkostninger, som følge af det udgåede aktiv, indberettes til Forsyningssekretariatet 5. Ved revisionen af selskabets faktiske udgifter til investeringer i prisloftåret 2014 skal revisor kontrollere, at: a. Selskabet kun indberetter udgifter til investeringer, som knytter sig til selskabets primære aktiviteter i 2014 b. Selskabets anvendelse af kassekredit ved anlægsinvesteringer, med fremtidig konvertering til lån, indberettes korrekt, så selskabet ikke får dækket sine udgifter til investeringer ad flere omgange 6. Ved revisionen af selskabets faktiske indtægter vedrørende investeringer i prisloftåret 2014, skal revisor kontrollere, at: a. Selskabets behandling af indtægter fra tilslutningsbidrag i året er retvisende opgjort b. Selskabet indberetter realiserede indtægter fra tilkendte erstatninger eller lignende vedr. anlægsinvesteringer, som knytter sig til selskabets primære aktiviteter i 2014

11 SIDE 11 PRISLOFT 2016 c. Selskabet indberetter realiserede indtægter fra salg af anlægsaktiver, som knytter sig til selskabets primære aktiviteter i 2014

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015 (Kopi af skema anvendt til indberetning til Forsyningssekretariatet marts/april 2014) Selskab: DANVA For hurtigere indtastning af tal indberettet til FS vælges TEMAVISNING CVR Nr.: 29031215 og herunder

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Forsyningssekretariatet november 2014 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund for konteringsvejledningen... 1 1.2 Formålet med konteringsvejledningen...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Spildevand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0261 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø 11. februar 2013 Sag 12/06048 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Lyngby-Taarbæk Vand A/S Att.: Marianne Taanum Bak Lyngbygårdsvej 2 2800 Lyngby 1. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0106 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Fanø Vand A/S (spildevand) Att.: Anna Marie Sørensen Skolevej 5 6720 Fanø 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0253 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere