Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015

2 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Guiden er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Februar 2015

3 Indhold Kapitel 1 Indledning Baggrund Definition af investeringer... 4 Kapitel 2 Investeringstillæg Historiske investeringer Gennemførte investeringer Planlagte investeringer Korrektion af investeringer Levetider og POLKA Anlægsaktiver der ikke fremgår af POLKA Kapitel 3 Investeringsregnskabet Baggrund for investeringsregnskabet Hvad skal I indberette i investeringsregnskabet? Anvendelse af likviditet... 12

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Baggrund Vandselskaberne har efter ansøgning til Forsyningssekretariatet mulighed for at få tillæg for omkostninger til investeringer i deres prislofter. Tillæggene omfatter:» Historiske investeringer.» Gennemførte investeringer.» Planlagte investeringer. Tillæggene skal bruges i det prisloftår, hvor de gives. Betingelserne for godkendelse er fastsat i bekendtgørelsen om prisloftregulering m.v. af vandsektorloven (nr. 122 af 8. februar 2013) (fremadrettet prisloftbekendtgørelsen). Denne vejledning gennemgår, hvordan Forsyningssekretariatet fastsætter investeringstillæg i prislofterne. Vejledningen er derfor et supplement til den generelle prisloftvejledning, som forklarer de overordnede principper i prisloftet. Den generelle vejledning kan findes på vores hjemmeside. 1.2 Definition af investeringer I forhold til prislofterne skal selskaberne holde omkostninger til hhv. investeringer og drift adskilt. Det skyldes, at selskaberne benchmarkes på visse af omkostningerne til driften, men ikke på omkostningerne til investeringer. En investering defineres i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 6, som:» En omkostning til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv.» En væsentlig omkostning der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægsaktiv.» En væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber. Når én af ovenstående punkter er opfyldt, er der tale om en investering i forhold til prisloftet. Almindelige renoverings- og vedligeholdelsesomkostninger anses ikke som investeringer, men regnes i stedet som driftsomkostninger. Anlægsaktiv Et anlægsaktiv kendetegnes ved at være bestemt til vedvarende eje eller brug for selskabet og have en levetid på minimum ét år. Anlægsaktivet skal være til brug for selskabets produktion, distribution eller administration. Et anlægsaktiv kan eksempelvis være:» Bygninger og værksteder.» Produktionsanlæg og maskiner.» Andre anlæg, køretøjer, driftsmateriel og inventar.

5 SIDE 5 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Kapitel 2 Investeringstillæg Det samlede investeringstillæg i jeres prisloft består af følgende tre dele:» Historiske investeringer fastsat frem til åbningsbalancen.» Gennemførte investeringer i perioden fra fastsættelsen af åbningsbalancen til og med året to år forud for prisloftåret eller to år forud for startåret i den fireårige prisloftperiode.» Planlagte investeringer i prisloftåret og året forud for prisloftåret. I de følgende afsnit uddybes de underliggende forudsætninger bag fastsættelsen af hvert af de tre investeringstillæg. Desuden beskrives, hvordan prisloftet korrigeres for forskelle mellem planlagte og gennemførte investeringer. 2.1 Historiske investeringer Tillægget for historiske investeringer omhandler jeres investeringer i perioden frem til fastsættelsen af åbningsbalancen (typisk 31. december 2009). Tillæggets størrelse er fastsat som de årlige standardafskrivninger på anlægsaktiverne i selskabernes åbningsbalancer. Ved standardafskrivninger forstås lineære afskrivninger beregnet på baggrund af de standardværdier og standardlevetider, som fremgår af jeres pris- og levetidskatalog (POLKA). I kan læse mere om standardlevetider og POLKA i afsnit 2.5. I takt med at jeres investeringer fra før prisloftreguleringen færdigafskrives, vil tillægget for de historiske investeringer gradvist blive mindre. I har mulighed for at få revideret det historiske tillæg, hvis I får nye og forbedrede oplysninger om jeres aktiver. Ændringerne får kun virkning for fremtidige prislofter, som fastsættes efter I indsender de ændrede oplysninger til os. Værdifastsættelse af anlægsaktiver i åbningsbalancen Ved udarbejdelsen af jeres åbningsbalance blev jeres anlægsaktiver værdifastsat til gennemsnittet af aktivets nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi. Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv sker ud fra standardpriser som fremgår af POLKA. Genanskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det koster at udskifte et anlægsaktiv på et bestemt tidspunkt. Anskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det har kostet at købe et anlægsaktiv på anskaffelsestidspunktet. Anskaffelsesværdierne for hvert aktiv er beregnet ved at justere genanskaffelsesværdien med prisudviklingen fra anskaffelsestidspunktet til genanskaffelsestidspunktet.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 INVESTERINGSTILLÆG 2.2 Gennemførte investeringer I kan få tillæg for de investeringer, som er gennemførte efter fastsættelsen af åbningsbalancen frem til og med det år, der ligger to år forud for prisloftåret, eller to år forud for startåret i den fireårige prisloftperiode 1. I kan eksempelvis i prisloftet for 2016 få tillæg for gennemførte investeringer i perioden efter fastsættelsen af åbningsbalancen frem til I skal som hovedregel opgøre den faktiske anskaffelsesværdi i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom. Uddrag af årsregnskabslovens 2 40 fremgår af boks 2.1. Boks 2.1 Opgørelsen af faktisk anskaffelsesværdi Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv. For at investeringen kan indgå i tillægget, skal den angivne standardlevetid på investeringen stemme overens med den angivne levetid i POLKA. Hvis anlægsaktivet ikke findes i POLKA, fastsætter vi levetiden. Se afsnit 2.5 og afsnit 2.6 for en nærmere beskrivelse af standardlevetider og fastlæggelse af levetider for anlægsaktiver, hvor der ikke findes standardlevetider. Det gælder generelt, at afskrivningen på et anlægsaktiv påbegyndes, når aktivet tages i brug i driften og der dermed slides på aktivet. Tillægget for gennemførte investeringer fastsættes som de gennemførte investeringers årlige lineære afskrivninger baseret på standardlevetider. For eksempel vil en investering på 10 mio. kr. i et anlægsaktiv med en standardlevetid på 50 år give et tillæg på kr. årligt (10 mio. kr. divideret med 50 år). Behovet for en investering kan opstå på baggrund af uforudsete omstændigheder. Uanset om en gennemført investering har været planlagt eller ej, skal den medregnes i investeringsregnskabet. Derudover er det sandsynligt, at I har afholdt omkostninger til rådgivende instanser, projektering, forundersøgelser m.v. i forbindelse med idriftsættelsen af anlægsaktivet. Sådanne omkostninger kan også indregnes som en del af investeringsomkostningen til aktivet. I enkelte tilfælde kan der opstå en situation, hvor I afventer tilladelser fra eksempelvis en kommune eller anden offentlig instans, før aktivet kan tages i brug. I det tilfælde, kan I ikke opnå tillæg for den gennemførte investering, før aktivet anvendes i driften. Når vi vurderer, at en gennemført investering er tillægsberettiget, opnår I tillæg for hele årets afskrivning uanset tidspunktet for idriftsættelsen i løbet af året. Det vil sige, at I opnår tillæg for den gennemførte investering, selvom denne eksempelvis først idriftsættes 31. december i året to år forud for prisloftåret. 1 Selskaber der har en debiteret vandmængde på under m 3 årligt i de tre seneste år forud for starteåret i en fireårig prisloftperiode, kan jf. prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 3 få fastsat fireårige prislofter. 2 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven (nr af 1. november 2013).

7 SIDE 7 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Renoveringer af eksisterende aktiver I kan i den daglige drift have behov for at foretage renoveringer af de eksisterende anlægsaktiver. Vi definerer renoveringer som ændringer eller forbedringer af den eksisterende anlægsmasse. Renoveringer omfatter derfor ikke etablering af nyanlæg. Hvis I konstaterer et behov for at renovere et eksisterende aktiv, skal I indberette renoveringen som en separat anlægsinvestering. Ved indberetning af renoveringer må I ikke medtage omkostninger, der kan karakteriseres som driftsomkostninger. Omkostninger som I afholder til almindelig vedligeholdelse af jeres anlæg er driftsomkostninger og dermed ikke tillægsberettigede under investeringstillæggene. Hvis I ansøger om investeringstillæg for omkostninger, som forlænger et anlægsaktivs levetid eller tilføjer det væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, skal I indberette den forlængede levetid. Jeres revisor skal samtidig erklære, at renoveringen er udført. Bortskaffelse af anlægsaktiver Ved bortskaffelse af et anlægsaktiv kan I være tvunget til at afholde en række omkostninger til fx nedrivning af udslidte anlæg. I den forbindelse skelnes mellem hvorvidt det nedslidte anlægsaktiv erstattes af et nyt anlægsaktiv, eller om anlægsaktivet ikke erstattes af et nyt anlægsaktiv. Hvis det bortskaffede anlægsaktiv erstattes af et nyt anlægsaktiv, kan omkostningerne til bortskaffelsen af det ældre anlægsaktiv indgå i investeringsomkostningerne til det nye anlæg. I kan derfor i denne situation få et investeringstillæg i prisloftet, der omfatter omkostningerne til både bortskaffelsen af det ældre anlægsaktiv og opførelsen af det nye anlægsaktiv. Hvis det bortskaffede anlægsaktiv ikke erstattes af et nyt anlægsaktiv, kan I ikke få investeringstillæg for omkostningerne forbundet med bortskaffelsen. I kan dog bruge likviditeten fra investeringstillæggene til afholdelse af omkostningerne, jf. 24, stk. 1 i prisloftbekendtgørelsen. Leasing af anlægsaktiver I skal være opmærksomme på, at der gælder forskellige regler for leasing af anlægsaktiver. I prisloftet skelnes mellem finansiel og operativ leasing. I boks 2.2 beskrives forskellen på de to leasingtyper. Boks 2.2 Leasing Finansiel leasing: Kan sidestilles med lånefinansieret anskaffelse af aktivet, dog med den forskel, at ejendomsretten til aktivet forbliver hos udlejer. Den finansielle risiko ligger hos leasingtager. Den leasede genstand behandles i regnskabsmæssig forstand som et aktiv. Operationel leasing: Udlejer og leasingtager indgår en kontrakt, der giver leasingtager brugsretten over genstanden, mens ejendomsretten forbliver hos udlejer. Den finansielle risiko forbliver hos udlejer. Operationelle leasingomkostninger behandles i regnskabsmæssig forstand som driftsomkostninger. Hvis I har anskaffet et anlægsaktiv via finansiel leasing, kan I derfor få tillæg i prisloftet på samme vis, som hvis anlægsaktivet var anskaffet til vedvarende eje eller brug dvs. som en investering. Hvis I derimod har anskaffet et anlægsaktiv via operationel leasing, betragtes omkostningen som en driftsomkostning, og I kan derfor ikke få investeringstillæg for omkostningen. Et eksempel på operationel leasing er IT købt på licens.

8 SIDE 8 KAPITEL 2 INVESTERINGSTILLÆG Køb af grunde Køb af grunde skal ligesom investeringer i anlægsaktiver indberettes i investeringsregnskabet. Der gælder dog det særlige for køb af grunde, at investeringen ikke udløser et tillæg til prisloftet. Det skyldes, at levetiden for grunde i princippet er uendelig, og der derfor ikke slides på grunde på samme måde som på et normalt anlægsaktiv, der taber værdi over tid. I kan dog bruge midler fra investeringstillæggene til køb af grunde. I skal i så fald indberette betalinger til køb af grunde i rubrikken Faktiske betalinger for køb af grunde i VandData. Ved salg af grunde skal I indberette indtægten fra salget i investeringsregnskabet under Faktiske indtægter vedrørende investeringer. 2.3 Planlagte investeringer I kan i prisloftet få tillæg for alle de investeringer, som I planlægger at idriftsætte i prisloftåret eller året forud for prisloftåret. Det betyder, at der eksempelvis i prisloftet for 2016 gives tillæg for planlagte investeringer i 2015 og i Tillægget er baseret på den budgetterede værdi af investeringen, som I indberetter til os i en investeringsplan. Vandselskaber, der får fastsat fireårige prislofter, får tillæg for planlagte investeringer i den fireårige periode, og året forud for startåret i den fireårige periode. I kan ifølge prisloftbekendtgørelsens 10, stk. 1, også få tillæg for planlagte investeringer til opnåelse af miljø- og servicemål. Tillægget for planlagte investeringer fastsættes som summen af de planlagte investeringers årlige lineære afskrivninger baseret på standardlevetider. En planlagt investering på fx 10 mio. kr. i et anlægsaktiv med en standardlevetid på 50 år vil give et tillæg på kr. årligt (10 mio. kr. divideret med 50 år). For at investeringen kan indgå i tillægget, skal den angivne standardlevetid på investeringen stemme overens med den angivne levetid i POLKA. Hvis anlægsaktivet ikke findes i POLKA, fastsætter vi levetiden. Se afsnit 2.5 og afsnit 2.6 for en beskrivelse af standardlevetider og fastsættelse af levetider for anlægsaktiver, der ikke findes i POLKA. Igangværende arbejde Omkostninger til investeringer som endnu ikke er gennemførte betegnes som igangværende arbejde. Igangværende arbejde kan eksempelvis være omkostninger til rådgivning, anlægsomkostninger m.v. Da et igangværende arbejde ikke fører til en idriftsættelse af et anlægsaktiv i året to år forud for prisloftet, er det ikke tillægsberettiget i det aktuelle prisloft. Selvom det igangværende arbejde ikke er tillægsberettiget, kan I dog anvende investeringstillæggene til at finansiere omkostningerne ved det igangværende arbejde. Det forudsætter dog, at omkostningen efterfølgende bliver en del af aktivets anskaffelsesværdi, når aktivet idriftsættes. Tidsfrist I skal indberette oplysningerne til brug for prisloftet senest den 15. april i året forud for prisloftåret. På indberetningstidspunktet kan I allerede have gennemført nogle investeringer i de første måneder af året og have planlagte investeringer for resten af året. For ikke at lave en unødvendig opdeling heraf, skal I indberette alle investeringer i året forud for prisloftåret samt de investeringer, der planlægges gennemført i prisloftåret, som planlagte investeringer.

9 SIDE 9 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET 2.4 Korrektion af investeringer I hvert prisloft laves der en korrektion af jeres indberettede planlagte investeringer i året to år forud for prisloftåret, jf. 5, stk. 2, i prisloftbekendtgørelsen. Korrektionen er en engangsregulering for forskellen mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra jeres planlagte investeringer i året to år forud for prisloftåret, og de faktiske afskrivninger fra jeres gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftåret. Hvis jeres planlagte afskrivninger er lavere end de faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftåret, vil I få et tillæg svarende til differencen. Omvendt vil I få et fradrag, hvis jeres budgetterede afskrivninger er højere end de faktiske afskrivninger på de gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftåret. Et eksempel på en korrektion af tillæg for planlagte investeringer i prisloftet for 2016 vedrørende 2014 er vist i Figur 2.1. Af figuren fremgår det, at korrektionen af de planlagte investeringer i 2014 sker i Da I kan opnå tillæg for planlagte investeringer i 2014 i både prisloftet for 2014 og i prisloftet for 2015, sker korrektionen af planlagte investeringer med udgangspunkt i disse to prislofter, som det fremgår af figuren. Figur 2.1 Eksempel - Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i prisloft 2016 Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft kr. Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr kr. I eksemplet ovenfor modtager selskabet et fradrag i prisloftet for 2016 på kr. (svarende til: kr kr kr kr. = kr.). Fradraget udgør forskellen mellem hvad der var planlagt gennemført i 2014 i prisloftet for og hvad der faktisk blev gennemført i Hvis omkostningerne til de planlagte investeringer i 2014 samlet set havde været lavere end de faktiske omkostninger til investeringer i 2014, ville selskabet i stedet modtage et tillæg svarende til forskellen. For selskaber, der modtager fireårige prislofter, korrigeres prisloftet for forskellen mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for de fire år, der ligger to år forud for prisloftåret. Korrektionerne for hvert enkelt år i det fireårige prisloft opgøres separat. Det skyldes, at ikke-anvendte investeringstillæg i ét år i det fireårige prisloft ikke kan anvendes til investeringer i de resterende år i den fireårige prisloftperiode. 2.5 Levetider og POLKA POLKA blev oprindeligt anvendt til at fastsætte værdien af de investeringer, som vandselskaberne havde foretaget forud for oprettelsen af deres åbningsbalance 1. januar De standardlevetider, der anvendes i POLKA, anvendes også for planlagte og gennemførte investeringer, jf. bilaget til prisloftbekendtgørelsen. Når I indberetter planlagte og gennemførte investeringer i investeringsregnskabet, skal I oplyse aktivtype fra POLKA. Da der i prisloftet opereres med standardlevetider, er det vigtigt at anlæggets levetid svarer til standardlevetiden i POLKA - uanset om aktivets levetid vurderes at være kortere eller længere.

10 SIDE 10 KAPITEL 2 INVESTERINGSTILLÆG Hvis et anlægsaktiv tages ud af drift, inden det er færdigafskrevet, vil I stadig modtage tillæg i de kommende prislofter svarende til den resterende del af afskrivningsperioden. 2.6 Anlægsaktiver der ikke fremgår af POLKA Hvis I får behov for at indberette en investering, som ikke fremgår af POLKA, skal I indberette den som Andet under kategorien Øvrige aktiver i VandData. I skal for hvert af de øvrige aktiver indberette, hvad der er investeret i, investeringsudgiften og dokumentation for levetiden. Vi træffer derefter afgørelse om levetiden som en del af selve prisloftafgørelsen. Dokumentation for levetiden på de øvrige aktiver kan fx være udskrift fra rådgivende ingeniør, der udtaler sig om levetiden. Levetiden er den periode, hvori aktivet kan opretholde en normal funktion/effekt af aktivet. Et eksempel på godkendte øvrige aktiver, som ikke fremgår af POLKA, er oversvømmelseskort og solcelleanlæg.

11 SIDE 11 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Kapitel 3 Investeringsregnskabet 3.1 Baggrund for investeringsregnskabet I skal hvert år indberette et investeringsregnskab for året to år forud for prisloftåret. Investeringsregnskabet skal indeholde en liste over de investeringer, som I har taget i brug i året to år forud for prisloftåret samt de faktiske omkostninger og indtægter vedrørende investeringer i året to år forud for prisloftåret. Af denne liste skal fremgå aktivtypen fra POLKA og den tilhørende standardlevetid. Oplysningerne i investeringsregnskabet anvendes til at:» Opgøre hvor stor en andel af jeres likviditet til investeringer, som er blevet anvendt til at finansiere investeringer i året to år forud for prisloftet.» Beregne tillægget for gennemførte investeringer.» Korrigere for forskellen mellem tillæg for planlagte investeringer i året to år forud for prisloftet i forhold til de faktiske gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftet. Jeres registrerede eller statsautoriserede revisor skal afgive erklæring på, at investeringsregnskabet er retvisende og opgjort korrekt. Af revisorerklæringen skal fremgå summen af gennemførte investeringer, faktiske omkostninger til investeringer og indtægter vedrørende investeringer. Boks 3.1 Opfølgning på investeringsregnskabet Hensigten med investeringsregnskabet er bl.a. at følge op på, om de indberettede budgettal for de planlagte investeringer i prisloftet to år forud for det aktuelle prisloft afspejler de faktiske omkostninger i året to år forud for prisloftåret, og om investeringerne gennemføres på en effektiv måde. Opfølgningen sker på følgende måder:» Effektive og markedsmæssige vilkår: Investeringsregnskabet skal bruges til at fastsætte tillæg for afskrivninger på investeringer, som er gennemført i perioden 1. januar 31. december i året to år forud for prisloftåret. Tillægget for gennemførte investeringer opgøres som udgangspunkt på baggrund af de konkrete omkostninger, som I har haft til investeringen. I kan dog kun få tillæg for investeringer, som er gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår. Hvis I fx i forbindelse med en investering har betalt mere, end hvad der svarer til effektive og markedsmæssige vilkår, vil I ikke kunne få tillæg for denne merbetaling i prisloftet. Vores vurdering af, om investeringer er gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår, kan blandt andet baseres på oplysninger om sammenlignelige investeringer.» Engangskorrektion: Ifølge prisloftbekendtgørelsen skal investeringsregnskabet desuden bruges til årlige engangskorrektioner, hvor der i det kommende prisloft sker en modregning af forskellen mellem indberettede budgettal og faktiske beløb. Når I for eksempel har oplyst budgettal for investeringer i året to år forud for prisloftåret, som viser sig at være højere eller lavere end de faktiske omkostninger til investeringerne i året to år forud for prisloftåret, vil denne forskel blive indregnet i prisloftet.» Systematisk overbudgettering: Vi kontrollerer ved hjælp af jeres indsendte investeringsregnskab, om der ved indberetningen af planlagte investeringer i tidligere år har været tale om en systematisk overbudgettering. Denne overbudgettering kontrolleres i forhold til angivne budgettal for de planlagte investeringer i det pågældende år og sammenholdes med de faktiske omkostninger, som I har brugt til gennemførelse af investeringer.

12 SIDE 12 KAPITEL 3 INVESTERINGSREGNSKABET 3.2 Hvad skal I indberette i investeringsregnskabet? Som led i opfølgningen på jeres investeringer, skal I indberette de faktiske omkostninger til investeringer i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. De faktiske omkostninger til investeringer indeholder jeres afholdte omkostninger til historiske, planlagte og gennemførte investeringer i kalenderåret to år forud for det prisloftåret. I skal derfor indberette faktiske betalinger til:» Afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer og renoveringer.» Tillægsberettigede investeringer (uden lånoptagelse).» Igangværende arbejder.» Køb af grunde.» Bortskaffelse af aktiver, der tages ud af drift i året.» Reetablering som følge af, at aktiver tages ud af drift i året.» Delvis tilbagebetaling af tilslutningsafgifter. Ud over at indberette de faktisk afholdte omkostninger til investeringer, skal I i investeringsregnskabet indberette realiserede indtægter fra:» Tilslutningsbidrag.» Salg af anlægsaktiver og skrot.» Tilkendte erstatninger eller lignende, vedrørende anlægsaktiver. For indtægterne nævnt ovenfor gælder det, at der skal være tale om realiserede indtægter i kalenderåret to år forud for prisloftåret. Indtægter, der falder før eller efter skæringsdatoerne, skal ikke indberettes som en del af investeringsregnskabet for året to år forud for prisloftåret. Oplysningerne skal vi bruge i opgørelsen vedrørende overholdelsen af jeres indtægtsramme. Vi korrigerer for overholdelse af indtægtsrammen to år efter det prisloftår hvor indtægtsrammen er fastsat. I kan læse mere om dette i Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen, som ligger på vores hjemmeside. 3.3 Anvendelse af likviditet I kan bruge likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver til at finansiere jeres tillægsberettigede investeringer, køb af grunde, bortskaffelse af aktiver og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Det følger af prisloftbekendtgørelsens 24, stk. 1. Som en del af likviditeten fra investeringstillæggene hører også indtægter fra erstatninger vedrørende anlægsaktiver, jf. 21, stk. 4, samt ekstraordinære effektivitetsgevinster brugt til investeringsomkostninger, jf. 26, stk. 2 i prisloftbekendtgørelsen. I henhold til 26, stk. 3, skal en indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst være anvendt til investeringer eller taksnedsættelse senest fire år efter det år, hvor den ekstraordinære effektiviseringsgevinst er indhentet. Sker dette ikke, vil den ekstraordinære effektivitetsgevinst automatisk blive anvendt til takstnedsættelser. I kan læse mere om dette i Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster, som ligger på vores hjemmeside. Bagudrettet låneoptagelse En række selskaber kan ved regulerings start have haft indestående likviditet, eller hvad der i prisloftmæssig sammenhæng kaldes historisk overdækning. Denne overdækning skal betales tilbage til forbrugerne, grundet princippet om at selskabernes økonomi skal hvile i sig selv.

13 SIDE 13 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Hvis I ved reguleringens start har fået opgjort en overdækning, og I senere har anvendt likviditet herfra til at finansiere investeringer, kan I blive nødt til at oprette et bagudrettet lån til at dække investeringsomkostningerne. Det skyldes at den historiske overdækning kun må bruges til takstnedsættelse. Afdrag på bagudrettede lån skal i lighed med afdrag på andre lån indberettes i investeringsregnskabet. Hvis investeringsomkostningerne overstiger investeringstillæggene Hvis I kommer i en situation, hvor investeringsomkostningerne er større end investeringstillæggene i samme år, skal I finde finansiering af den ekstra omkostning på anden vis. Det kan eksempelvis ske gennem optagelse af lån. Et vandselskab der ikke kan finansiere afdrag på sine lånefinansierede investeringer og afdrag på yderligere lån, som selskabet forventer at optage til betaling af tillægsberettigede investeringer m.m. skal tildeles et supplerende investeringstillæg. Bemærk at dette tillæg først skal tildeles når tillæggene for de historiske, gennemførte og planlagte investeringer ikke kan finansiere selskabets afdrag jf. ovenover. I kan læse mere om det supplerende tillæg i prisloftbekendtgørelsens 12, stk. 5-7.

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Solrød Vandværk a.m.b.a. Att.: Hans Odder Engvangen 14 2680 Solrød Strand 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Verdo Vand A/S Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0662 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 KE Vand A/S Att.: Per Jacobsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0366 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter Klikovand Seminar 20. februar 2013 Malte Lisberg Jensen Forsyningssekretariatet ANLÆG ELLER DRIFT - HVOR LANGT KAN MAN GÅ 1 Spildevandsselskaberne

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Gitte Benner Storm. Til Forsyningssekretariatet. Hermed fremsendes høringssvar vedr. prisloft 2012 drikkevand.

Gitte Benner Storm. Til Forsyningssekretariatet. Hermed fremsendes høringssvar vedr. prisloft 2012 drikkevand. Gitte Benner Storm Fra: Gitte Benner Storm Sendt: 2. september 2011 13:10 Til: 1 - KFST Center for Vand (Vand) (KFST) (vand@kfst.dk) Cc: Tina Otterstrøm Jensen; Mette Fogtmann Emne: Høringssvar prisloft

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Baggrund Processen i skattesagerne Sagsforløbet Forløbet i prøvesagerne Problemstillinger

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere