Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet"

Transkript

1 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015

2 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Guiden er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Februar 2015

3 Indhold Kapitel 1 Indledning Baggrund Definition af investeringer... 4 Kapitel 2 Investeringstillæg Historiske investeringer Gennemførte investeringer Planlagte investeringer Korrektion af investeringer Levetider og POLKA Anlægsaktiver der ikke fremgår af POLKA Kapitel 3 Investeringsregnskabet Baggrund for investeringsregnskabet Hvad skal I indberette i investeringsregnskabet? Anvendelse af likviditet... 12

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Baggrund Vandselskaberne har efter ansøgning til Forsyningssekretariatet mulighed for at få tillæg for omkostninger til investeringer i deres prislofter. Tillæggene omfatter:» Historiske investeringer.» Gennemførte investeringer.» Planlagte investeringer. Tillæggene skal bruges i det prisloftår, hvor de gives. Betingelserne for godkendelse er fastsat i bekendtgørelsen om prisloftregulering m.v. af vandsektorloven (nr. 122 af 8. februar 2013) (fremadrettet prisloftbekendtgørelsen). Denne vejledning gennemgår, hvordan Forsyningssekretariatet fastsætter investeringstillæg i prislofterne. Vejledningen er derfor et supplement til den generelle prisloftvejledning, som forklarer de overordnede principper i prisloftet. Den generelle vejledning kan findes på vores hjemmeside. 1.2 Definition af investeringer I forhold til prislofterne skal selskaberne holde omkostninger til hhv. investeringer og drift adskilt. Det skyldes, at selskaberne benchmarkes på visse af omkostningerne til driften, men ikke på omkostningerne til investeringer. En investering defineres i prisloftbekendtgørelsens 3, stk. 6, som:» En omkostning til anskaffelse af et nyt anlægsaktiv.» En væsentlig omkostning der forlænger restlevetiden for et eksisterende anlægsaktiv.» En væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber. Når én af ovenstående punkter er opfyldt, er der tale om en investering i forhold til prisloftet. Almindelige renoverings- og vedligeholdelsesomkostninger anses ikke som investeringer, men regnes i stedet som driftsomkostninger. Anlægsaktiv Et anlægsaktiv kendetegnes ved at være bestemt til vedvarende eje eller brug for selskabet og have en levetid på minimum ét år. Anlægsaktivet skal være til brug for selskabets produktion, distribution eller administration. Et anlægsaktiv kan eksempelvis være:» Bygninger og værksteder.» Produktionsanlæg og maskiner.» Andre anlæg, køretøjer, driftsmateriel og inventar.

5 SIDE 5 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Kapitel 2 Investeringstillæg Det samlede investeringstillæg i jeres prisloft består af følgende tre dele:» Historiske investeringer fastsat frem til åbningsbalancen.» Gennemførte investeringer i perioden fra fastsættelsen af åbningsbalancen til og med året to år forud for prisloftåret eller to år forud for startåret i den fireårige prisloftperiode.» Planlagte investeringer i prisloftåret og året forud for prisloftåret. I de følgende afsnit uddybes de underliggende forudsætninger bag fastsættelsen af hvert af de tre investeringstillæg. Desuden beskrives, hvordan prisloftet korrigeres for forskelle mellem planlagte og gennemførte investeringer. 2.1 Historiske investeringer Tillægget for historiske investeringer omhandler jeres investeringer i perioden frem til fastsættelsen af åbningsbalancen (typisk 31. december 2009). Tillæggets størrelse er fastsat som de årlige standardafskrivninger på anlægsaktiverne i selskabernes åbningsbalancer. Ved standardafskrivninger forstås lineære afskrivninger beregnet på baggrund af de standardværdier og standardlevetider, som fremgår af jeres pris- og levetidskatalog (POLKA). I kan læse mere om standardlevetider og POLKA i afsnit 2.5. I takt med at jeres investeringer fra før prisloftreguleringen færdigafskrives, vil tillægget for de historiske investeringer gradvist blive mindre. I har mulighed for at få revideret det historiske tillæg, hvis I får nye og forbedrede oplysninger om jeres aktiver. Ændringerne får kun virkning for fremtidige prislofter, som fastsættes efter I indsender de ændrede oplysninger til os. Værdifastsættelse af anlægsaktiver i åbningsbalancen Ved udarbejdelsen af jeres åbningsbalance blev jeres anlægsaktiver værdifastsat til gennemsnittet af aktivets nedskrevne genanskaffelsesværdi og aktivets nedskrevne anskaffelsesværdi. Den konkrete værdiansættelse af et anlægsaktiv sker ud fra standardpriser som fremgår af POLKA. Genanskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det koster at udskifte et anlægsaktiv på et bestemt tidspunkt. Anskaffelsesværdien er et udtryk for, hvad det har kostet at købe et anlægsaktiv på anskaffelsestidspunktet. Anskaffelsesværdierne for hvert aktiv er beregnet ved at justere genanskaffelsesværdien med prisudviklingen fra anskaffelsestidspunktet til genanskaffelsestidspunktet.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 INVESTERINGSTILLÆG 2.2 Gennemførte investeringer I kan få tillæg for de investeringer, som er gennemførte efter fastsættelsen af åbningsbalancen frem til og med det år, der ligger to år forud for prisloftåret, eller to år forud for startåret i den fireårige prisloftperiode 1. I kan eksempelvis i prisloftet for 2016 få tillæg for gennemførte investeringer i perioden efter fastsættelsen af åbningsbalancen frem til I skal som hovedregel opgøre den faktiske anskaffelsesværdi i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom. Uddrag af årsregnskabslovens 2 40 fremgår af boks 2.1. Boks 2.1 Opgørelsen af faktisk anskaffelsesværdi Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv. For at investeringen kan indgå i tillægget, skal den angivne standardlevetid på investeringen stemme overens med den angivne levetid i POLKA. Hvis anlægsaktivet ikke findes i POLKA, fastsætter vi levetiden. Se afsnit 2.5 og afsnit 2.6 for en nærmere beskrivelse af standardlevetider og fastlæggelse af levetider for anlægsaktiver, hvor der ikke findes standardlevetider. Det gælder generelt, at afskrivningen på et anlægsaktiv påbegyndes, når aktivet tages i brug i driften og der dermed slides på aktivet. Tillægget for gennemførte investeringer fastsættes som de gennemførte investeringers årlige lineære afskrivninger baseret på standardlevetider. For eksempel vil en investering på 10 mio. kr. i et anlægsaktiv med en standardlevetid på 50 år give et tillæg på kr. årligt (10 mio. kr. divideret med 50 år). Behovet for en investering kan opstå på baggrund af uforudsete omstændigheder. Uanset om en gennemført investering har været planlagt eller ej, skal den medregnes i investeringsregnskabet. Derudover er det sandsynligt, at I har afholdt omkostninger til rådgivende instanser, projektering, forundersøgelser m.v. i forbindelse med idriftsættelsen af anlægsaktivet. Sådanne omkostninger kan også indregnes som en del af investeringsomkostningen til aktivet. I enkelte tilfælde kan der opstå en situation, hvor I afventer tilladelser fra eksempelvis en kommune eller anden offentlig instans, før aktivet kan tages i brug. I det tilfælde, kan I ikke opnå tillæg for den gennemførte investering, før aktivet anvendes i driften. Når vi vurderer, at en gennemført investering er tillægsberettiget, opnår I tillæg for hele årets afskrivning uanset tidspunktet for idriftsættelsen i løbet af året. Det vil sige, at I opnår tillæg for den gennemførte investering, selvom denne eksempelvis først idriftsættes 31. december i året to år forud for prisloftåret. 1 Selskaber der har en debiteret vandmængde på under m 3 årligt i de tre seneste år forud for starteåret i en fireårig prisloftperiode, kan jf. prisloftbekendtgørelsens 5, stk. 3 få fastsat fireårige prislofter. 2 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven (nr af 1. november 2013).

7 SIDE 7 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Renoveringer af eksisterende aktiver I kan i den daglige drift have behov for at foretage renoveringer af de eksisterende anlægsaktiver. Vi definerer renoveringer som ændringer eller forbedringer af den eksisterende anlægsmasse. Renoveringer omfatter derfor ikke etablering af nyanlæg. Hvis I konstaterer et behov for at renovere et eksisterende aktiv, skal I indberette renoveringen som en separat anlægsinvestering. Ved indberetning af renoveringer må I ikke medtage omkostninger, der kan karakteriseres som driftsomkostninger. Omkostninger som I afholder til almindelig vedligeholdelse af jeres anlæg er driftsomkostninger og dermed ikke tillægsberettigede under investeringstillæggene. Hvis I ansøger om investeringstillæg for omkostninger, som forlænger et anlægsaktivs levetid eller tilføjer det væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, skal I indberette den forlængede levetid. Jeres revisor skal samtidig erklære, at renoveringen er udført. Bortskaffelse af anlægsaktiver Ved bortskaffelse af et anlægsaktiv kan I være tvunget til at afholde en række omkostninger til fx nedrivning af udslidte anlæg. I den forbindelse skelnes mellem hvorvidt det nedslidte anlægsaktiv erstattes af et nyt anlægsaktiv, eller om anlægsaktivet ikke erstattes af et nyt anlægsaktiv. Hvis det bortskaffede anlægsaktiv erstattes af et nyt anlægsaktiv, kan omkostningerne til bortskaffelsen af det ældre anlægsaktiv indgå i investeringsomkostningerne til det nye anlæg. I kan derfor i denne situation få et investeringstillæg i prisloftet, der omfatter omkostningerne til både bortskaffelsen af det ældre anlægsaktiv og opførelsen af det nye anlægsaktiv. Hvis det bortskaffede anlægsaktiv ikke erstattes af et nyt anlægsaktiv, kan I ikke få investeringstillæg for omkostningerne forbundet med bortskaffelsen. I kan dog bruge likviditeten fra investeringstillæggene til afholdelse af omkostningerne, jf. 24, stk. 1 i prisloftbekendtgørelsen. Leasing af anlægsaktiver I skal være opmærksomme på, at der gælder forskellige regler for leasing af anlægsaktiver. I prisloftet skelnes mellem finansiel og operativ leasing. I boks 2.2 beskrives forskellen på de to leasingtyper. Boks 2.2 Leasing Finansiel leasing: Kan sidestilles med lånefinansieret anskaffelse af aktivet, dog med den forskel, at ejendomsretten til aktivet forbliver hos udlejer. Den finansielle risiko ligger hos leasingtager. Den leasede genstand behandles i regnskabsmæssig forstand som et aktiv. Operationel leasing: Udlejer og leasingtager indgår en kontrakt, der giver leasingtager brugsretten over genstanden, mens ejendomsretten forbliver hos udlejer. Den finansielle risiko forbliver hos udlejer. Operationelle leasingomkostninger behandles i regnskabsmæssig forstand som driftsomkostninger. Hvis I har anskaffet et anlægsaktiv via finansiel leasing, kan I derfor få tillæg i prisloftet på samme vis, som hvis anlægsaktivet var anskaffet til vedvarende eje eller brug dvs. som en investering. Hvis I derimod har anskaffet et anlægsaktiv via operationel leasing, betragtes omkostningen som en driftsomkostning, og I kan derfor ikke få investeringstillæg for omkostningen. Et eksempel på operationel leasing er IT købt på licens.

8 SIDE 8 KAPITEL 2 INVESTERINGSTILLÆG Køb af grunde Køb af grunde skal ligesom investeringer i anlægsaktiver indberettes i investeringsregnskabet. Der gælder dog det særlige for køb af grunde, at investeringen ikke udløser et tillæg til prisloftet. Det skyldes, at levetiden for grunde i princippet er uendelig, og der derfor ikke slides på grunde på samme måde som på et normalt anlægsaktiv, der taber værdi over tid. I kan dog bruge midler fra investeringstillæggene til køb af grunde. I skal i så fald indberette betalinger til køb af grunde i rubrikken Faktiske betalinger for køb af grunde i VandData. Ved salg af grunde skal I indberette indtægten fra salget i investeringsregnskabet under Faktiske indtægter vedrørende investeringer. 2.3 Planlagte investeringer I kan i prisloftet få tillæg for alle de investeringer, som I planlægger at idriftsætte i prisloftåret eller året forud for prisloftåret. Det betyder, at der eksempelvis i prisloftet for 2016 gives tillæg for planlagte investeringer i 2015 og i Tillægget er baseret på den budgetterede værdi af investeringen, som I indberetter til os i en investeringsplan. Vandselskaber, der får fastsat fireårige prislofter, får tillæg for planlagte investeringer i den fireårige periode, og året forud for startåret i den fireårige periode. I kan ifølge prisloftbekendtgørelsens 10, stk. 1, også få tillæg for planlagte investeringer til opnåelse af miljø- og servicemål. Tillægget for planlagte investeringer fastsættes som summen af de planlagte investeringers årlige lineære afskrivninger baseret på standardlevetider. En planlagt investering på fx 10 mio. kr. i et anlægsaktiv med en standardlevetid på 50 år vil give et tillæg på kr. årligt (10 mio. kr. divideret med 50 år). For at investeringen kan indgå i tillægget, skal den angivne standardlevetid på investeringen stemme overens med den angivne levetid i POLKA. Hvis anlægsaktivet ikke findes i POLKA, fastsætter vi levetiden. Se afsnit 2.5 og afsnit 2.6 for en beskrivelse af standardlevetider og fastsættelse af levetider for anlægsaktiver, der ikke findes i POLKA. Igangværende arbejde Omkostninger til investeringer som endnu ikke er gennemførte betegnes som igangværende arbejde. Igangværende arbejde kan eksempelvis være omkostninger til rådgivning, anlægsomkostninger m.v. Da et igangværende arbejde ikke fører til en idriftsættelse af et anlægsaktiv i året to år forud for prisloftet, er det ikke tillægsberettiget i det aktuelle prisloft. Selvom det igangværende arbejde ikke er tillægsberettiget, kan I dog anvende investeringstillæggene til at finansiere omkostningerne ved det igangværende arbejde. Det forudsætter dog, at omkostningen efterfølgende bliver en del af aktivets anskaffelsesværdi, når aktivet idriftsættes. Tidsfrist I skal indberette oplysningerne til brug for prisloftet senest den 15. april i året forud for prisloftåret. På indberetningstidspunktet kan I allerede have gennemført nogle investeringer i de første måneder af året og have planlagte investeringer for resten af året. For ikke at lave en unødvendig opdeling heraf, skal I indberette alle investeringer i året forud for prisloftåret samt de investeringer, der planlægges gennemført i prisloftåret, som planlagte investeringer.

9 SIDE 9 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET 2.4 Korrektion af investeringer I hvert prisloft laves der en korrektion af jeres indberettede planlagte investeringer i året to år forud for prisloftåret, jf. 5, stk. 2, i prisloftbekendtgørelsen. Korrektionen er en engangsregulering for forskellen mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra jeres planlagte investeringer i året to år forud for prisloftåret, og de faktiske afskrivninger fra jeres gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftåret. Hvis jeres planlagte afskrivninger er lavere end de faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftåret, vil I få et tillæg svarende til differencen. Omvendt vil I få et fradrag, hvis jeres budgetterede afskrivninger er højere end de faktiske afskrivninger på de gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftåret. Et eksempel på en korrektion af tillæg for planlagte investeringer i prisloftet for 2016 vedrørende 2014 er vist i Figur 2.1. Af figuren fremgår det, at korrektionen af de planlagte investeringer i 2014 sker i Da I kan opnå tillæg for planlagte investeringer i 2014 i både prisloftet for 2014 og i prisloftet for 2015, sker korrektionen af planlagte investeringer med udgangspunkt i disse to prislofter, som det fremgår af figuren. Figur 2.1 Eksempel - Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i prisloft 2016 Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft kr. Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr kr. I eksemplet ovenfor modtager selskabet et fradrag i prisloftet for 2016 på kr. (svarende til: kr kr kr kr. = kr.). Fradraget udgør forskellen mellem hvad der var planlagt gennemført i 2014 i prisloftet for og hvad der faktisk blev gennemført i Hvis omkostningerne til de planlagte investeringer i 2014 samlet set havde været lavere end de faktiske omkostninger til investeringer i 2014, ville selskabet i stedet modtage et tillæg svarende til forskellen. For selskaber, der modtager fireårige prislofter, korrigeres prisloftet for forskellen mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for de fire år, der ligger to år forud for prisloftåret. Korrektionerne for hvert enkelt år i det fireårige prisloft opgøres separat. Det skyldes, at ikke-anvendte investeringstillæg i ét år i det fireårige prisloft ikke kan anvendes til investeringer i de resterende år i den fireårige prisloftperiode. 2.5 Levetider og POLKA POLKA blev oprindeligt anvendt til at fastsætte værdien af de investeringer, som vandselskaberne havde foretaget forud for oprettelsen af deres åbningsbalance 1. januar De standardlevetider, der anvendes i POLKA, anvendes også for planlagte og gennemførte investeringer, jf. bilaget til prisloftbekendtgørelsen. Når I indberetter planlagte og gennemførte investeringer i investeringsregnskabet, skal I oplyse aktivtype fra POLKA. Da der i prisloftet opereres med standardlevetider, er det vigtigt at anlæggets levetid svarer til standardlevetiden i POLKA - uanset om aktivets levetid vurderes at være kortere eller længere.

10 SIDE 10 KAPITEL 2 INVESTERINGSTILLÆG Hvis et anlægsaktiv tages ud af drift, inden det er færdigafskrevet, vil I stadig modtage tillæg i de kommende prislofter svarende til den resterende del af afskrivningsperioden. 2.6 Anlægsaktiver der ikke fremgår af POLKA Hvis I får behov for at indberette en investering, som ikke fremgår af POLKA, skal I indberette den som Andet under kategorien Øvrige aktiver i VandData. I skal for hvert af de øvrige aktiver indberette, hvad der er investeret i, investeringsudgiften og dokumentation for levetiden. Vi træffer derefter afgørelse om levetiden som en del af selve prisloftafgørelsen. Dokumentation for levetiden på de øvrige aktiver kan fx være udskrift fra rådgivende ingeniør, der udtaler sig om levetiden. Levetiden er den periode, hvori aktivet kan opretholde en normal funktion/effekt af aktivet. Et eksempel på godkendte øvrige aktiver, som ikke fremgår af POLKA, er oversvømmelseskort og solcelleanlæg.

11 SIDE 11 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Kapitel 3 Investeringsregnskabet 3.1 Baggrund for investeringsregnskabet I skal hvert år indberette et investeringsregnskab for året to år forud for prisloftåret. Investeringsregnskabet skal indeholde en liste over de investeringer, som I har taget i brug i året to år forud for prisloftåret samt de faktiske omkostninger og indtægter vedrørende investeringer i året to år forud for prisloftåret. Af denne liste skal fremgå aktivtypen fra POLKA og den tilhørende standardlevetid. Oplysningerne i investeringsregnskabet anvendes til at:» Opgøre hvor stor en andel af jeres likviditet til investeringer, som er blevet anvendt til at finansiere investeringer i året to år forud for prisloftet.» Beregne tillægget for gennemførte investeringer.» Korrigere for forskellen mellem tillæg for planlagte investeringer i året to år forud for prisloftet i forhold til de faktiske gennemførte investeringer i året to år forud for prisloftet. Jeres registrerede eller statsautoriserede revisor skal afgive erklæring på, at investeringsregnskabet er retvisende og opgjort korrekt. Af revisorerklæringen skal fremgå summen af gennemførte investeringer, faktiske omkostninger til investeringer og indtægter vedrørende investeringer. Boks 3.1 Opfølgning på investeringsregnskabet Hensigten med investeringsregnskabet er bl.a. at følge op på, om de indberettede budgettal for de planlagte investeringer i prisloftet to år forud for det aktuelle prisloft afspejler de faktiske omkostninger i året to år forud for prisloftåret, og om investeringerne gennemføres på en effektiv måde. Opfølgningen sker på følgende måder:» Effektive og markedsmæssige vilkår: Investeringsregnskabet skal bruges til at fastsætte tillæg for afskrivninger på investeringer, som er gennemført i perioden 1. januar 31. december i året to år forud for prisloftåret. Tillægget for gennemførte investeringer opgøres som udgangspunkt på baggrund af de konkrete omkostninger, som I har haft til investeringen. I kan dog kun få tillæg for investeringer, som er gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår. Hvis I fx i forbindelse med en investering har betalt mere, end hvad der svarer til effektive og markedsmæssige vilkår, vil I ikke kunne få tillæg for denne merbetaling i prisloftet. Vores vurdering af, om investeringer er gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår, kan blandt andet baseres på oplysninger om sammenlignelige investeringer.» Engangskorrektion: Ifølge prisloftbekendtgørelsen skal investeringsregnskabet desuden bruges til årlige engangskorrektioner, hvor der i det kommende prisloft sker en modregning af forskellen mellem indberettede budgettal og faktiske beløb. Når I for eksempel har oplyst budgettal for investeringer i året to år forud for prisloftåret, som viser sig at være højere eller lavere end de faktiske omkostninger til investeringerne i året to år forud for prisloftåret, vil denne forskel blive indregnet i prisloftet.» Systematisk overbudgettering: Vi kontrollerer ved hjælp af jeres indsendte investeringsregnskab, om der ved indberetningen af planlagte investeringer i tidligere år har været tale om en systematisk overbudgettering. Denne overbudgettering kontrolleres i forhold til angivne budgettal for de planlagte investeringer i det pågældende år og sammenholdes med de faktiske omkostninger, som I har brugt til gennemførelse af investeringer.

12 SIDE 12 KAPITEL 3 INVESTERINGSREGNSKABET 3.2 Hvad skal I indberette i investeringsregnskabet? Som led i opfølgningen på jeres investeringer, skal I indberette de faktiske omkostninger til investeringer i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. De faktiske omkostninger til investeringer indeholder jeres afholdte omkostninger til historiske, planlagte og gennemførte investeringer i kalenderåret to år forud for det prisloftåret. I skal derfor indberette faktiske betalinger til:» Afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer og renoveringer.» Tillægsberettigede investeringer (uden lånoptagelse).» Igangværende arbejder.» Køb af grunde.» Bortskaffelse af aktiver, der tages ud af drift i året.» Reetablering som følge af, at aktiver tages ud af drift i året.» Delvis tilbagebetaling af tilslutningsafgifter. Ud over at indberette de faktisk afholdte omkostninger til investeringer, skal I i investeringsregnskabet indberette realiserede indtægter fra:» Tilslutningsbidrag.» Salg af anlægsaktiver og skrot.» Tilkendte erstatninger eller lignende, vedrørende anlægsaktiver. For indtægterne nævnt ovenfor gælder det, at der skal være tale om realiserede indtægter i kalenderåret to år forud for prisloftåret. Indtægter, der falder før eller efter skæringsdatoerne, skal ikke indberettes som en del af investeringsregnskabet for året to år forud for prisloftåret. Oplysningerne skal vi bruge i opgørelsen vedrørende overholdelsen af jeres indtægtsramme. Vi korrigerer for overholdelse af indtægtsrammen to år efter det prisloftår hvor indtægtsrammen er fastsat. I kan læse mere om dette i Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen, som ligger på vores hjemmeside. 3.3 Anvendelse af likviditet I kan bruge likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver til at finansiere jeres tillægsberettigede investeringer, køb af grunde, bortskaffelse af aktiver og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Det følger af prisloftbekendtgørelsens 24, stk. 1. Som en del af likviditeten fra investeringstillæggene hører også indtægter fra erstatninger vedrørende anlægsaktiver, jf. 21, stk. 4, samt ekstraordinære effektivitetsgevinster brugt til investeringsomkostninger, jf. 26, stk. 2 i prisloftbekendtgørelsen. I henhold til 26, stk. 3, skal en indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst være anvendt til investeringer eller taksnedsættelse senest fire år efter det år, hvor den ekstraordinære effektiviseringsgevinst er indhentet. Sker dette ikke, vil den ekstraordinære effektivitetsgevinst automatisk blive anvendt til takstnedsættelser. I kan læse mere om dette i Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster, som ligger på vores hjemmeside. Bagudrettet låneoptagelse En række selskaber kan ved regulerings start have haft indestående likviditet, eller hvad der i prisloftmæssig sammenhæng kaldes historisk overdækning. Denne overdækning skal betales tilbage til forbrugerne, grundet princippet om at selskabernes økonomi skal hvile i sig selv.

13 SIDE 13 VEJLEDNING OM INVESTERINGSTILLÆG I PRISLOFTET Hvis I ved reguleringens start har fået opgjort en overdækning, og I senere har anvendt likviditet herfra til at finansiere investeringer, kan I blive nødt til at oprette et bagudrettet lån til at dække investeringsomkostningerne. Det skyldes at den historiske overdækning kun må bruges til takstnedsættelse. Afdrag på bagudrettede lån skal i lighed med afdrag på andre lån indberettes i investeringsregnskabet. Hvis investeringsomkostningerne overstiger investeringstillæggene Hvis I kommer i en situation, hvor investeringsomkostningerne er større end investeringstillæggene i samme år, skal I finde finansiering af den ekstra omkostning på anden vis. Det kan eksempelvis ske gennem optagelse af lån. Et vandselskab der ikke kan finansiere afdrag på sine lånefinansierede investeringer og afdrag på yderligere lån, som selskabet forventer at optage til betaling af tillægsberettigede investeringer m.m. skal tildeles et supplerende investeringstillæg. Bemærk at dette tillæg først skal tildeles når tillæggene for de historiske, gennemførte og planlagte investeringer ikke kan finansiere selskabets afdrag jf. ovenover. I kan læse mere om det supplerende tillæg i prisloftbekendtgørelsens 12, stk. 5-7.

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 27. august 2010 Sag 4/1020-0301-0138 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren BEK nr 122 af 08/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00234 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren I medfør af 2, stk. 5, 4, stk. 4, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 8, 11, stk. 4, 15, stk. 3, 20 og 30, stk. 2, i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kalundborg Overfladevand A/S Att.: Karin Hansen Holbækvej 189B 4400 Kalundborg 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0273 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Nr. Uttrup Vandværk a.m.b.a. Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby Den 21. marts 2014 Sag nr. 13/04813 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Solrød Vandværk a.m.b.a. Att.: Hans Odder Engvangen 14 2680 Solrød Strand 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Udkast Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren I medfør af 2, stk. 5, 4, stk. 4, 5, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 8, 11, stk. 4, 15, stk. 3, 20 og 30, stk. 2 og 3, i lov nr. 469 af 12. juni

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 AquaDjurs A/S (vand) John A. Christiansen Århusvej 22 C 8500 Grenå 14. oktober 2011 Sag 4/1020-0301-0509 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0438 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Padborg Vandværk A.m.b.a. Att.: Børge V. Nielsen Toldbodvej 1 6330 Padborg Den 19. september 2013 Sag nr. 13/04286 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Lolland Vand A/S Att.: Marianne Spicker Stavangervej 13 4900 Naksskov Den 17. december 2013 Sag nr. 13/04791 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Fanø Vand A/S (spildevand) Att.: Anna Marie Sørensen Skolevej 5 6720 Fanø 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0253 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Rens A/S Att.: Søren Didriksen Brovejen 10 4760 Vordingborg Den 4. oktober 2013 Sag nr. 13/04966 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015

SPILDEVAND. Indberetning til brug for prisloft for 2015 (Kopi af skema anvendt til indberetning til Forsyningssekretariatet marts/april 2014) Selskab: DANVA For hurtigere indtastning af tal indberettet til FS vælges TEMAVISNING CVR Nr.: 29031215 og herunder

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Billund Spildevand A/S Att.: Ole Pedersen Johnsen Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted 12. februar 2013 Sag 12/05965 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere