Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse af et højt investeringsniveau i det foregående år, hvor kapaciteten indenfor bryggerivirksomheden øgedes væsentligt, blev der installeret nyt højteknologisk produktionsudstyr, som muliggjorde at vi, som det første bryggeri i Danmark, kunne tilbyde vore kunder øl og læskedrikke på éngangs-plastikflasker. Afsætningen af læskedrikke i éngangs-pet flasker har været en succes - ikke bare i Danmark, men også på vores vigtigste eksportmarkeder. Så meget mere beklagende var det derfor også, at indkøringen og optimeringen af anlæggene skulle tage betydelig længere tid end planlagt. Denne indkøring har krævet mange ledelsesmæssige ressourcer og har betydet en væsentlig meromkostning til såvel lønninger som distribution. Det afgørende har dog været at holde kunderne skadesløse. Nye moderne anlæg stiller store krav til vore medarbejdere. Vi har derfor intensiveret den interne uddannelse og træning af vore medarbejdere, så vi sikrer, at den nødvendige forståelse for proces og anlæg er til stede, og at de enkelte produktionsteams kan holde fokus på både kvalitet og effektivitet. En sådan proces betyder forandringer og ændrede krav til den enkelte og har også betydet, at vi har måttet tage afsked med et antal medarbejdere. Processen er foregået i en positiv og engageret ånd også takket være vore mange loyale medarbejdere. Målet om en dynamisk organisation med fokus på udvikling og vækst er nået. Virksomheden fortsætter sin fokus på effektiviseringsprogrammer til afsikring af en stærk konkurrenceevne, som er en nødvendig forudsætning for at fastholde og udbygge positionen som strategisk samarbejdspartner. Kapacitetsberedskabet er til stede, og det økonomiske beredskab sikrer, at nødvendige investeringer og markedstilpasninger kan gennemføres, når behovet opstår. De mange interne udfordringer betød, at vi i løbet af året måtte nedjustere vore forventninger til resultat før skat for 2005/06 til niveauet mio. kr., og vi realiserede et resultat før skat på 94,6 mio. kr. Opbakningen fra vore aktionærer har medvirket til virksomhedens positive udvikling, og i en lang årrække har der, med udgangspunkt i ønsket om øget konsolidering og ekspansion, været udvist tålmodighed omkring udbytteudbetalinger. Med udgangspunkt i et lavere investeringsniveau og den positive likviditetsmæssige udvikling vil bestyrelsen på generalforsamlingen indstille til, at der udloddes et udbytte på 48 mio. kr. På virksomhedens vegne vil jeg gerne takke vore kunder, samhandelspartnere og forbrugere for deres loyale opbakning til virksomheden. Tak til alle vore aktionærer for den tillid der udvises til virksomheden. Tak til alle vore medarbejdere for opbakning og engagement i virksomheden, også i et år, hvor der skulle prøves kræfter med omstillingsparatheden. Virksomheden ønsker fortsat vækst. Vi vil i 2006/07 fortsætte arbejdet med værdiskabende aktiviteter og med en målsætning om at vokse mere end markedet.

4 4 Indhold Koncernens økonomiske udvikling 3 Indholdsfortegnelse 4 Resumé 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsens beretning 8 Målsætninger og strategi 11 Hovedmarkeder og markedsforhold 13 Kunder 15 Innovation og produktudvikling 16 Produktion og kapacitet 18 Nøgletal for bryggerivirksomheden 20 Nøgletal for fødevarevirksomheden 22 Visioner og forventninger 24 Fremtiden 25 Harboekoncernens medarbejderkultur 26 Miljøforhold 27 Oplysninger og påtegning 26 Aktionærforhold 29 Fondsbørsmeddelelser 31 Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegning 33 Regnskab 34 Selskabsoplysninger 84

5 5 Resumé af regnskabsåret for koncernen Resultatet svarer til forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. Nettoomsætningen er faldet med 6,2% til 1,36 mia. kr. Bryggerivirksomhedens nettoomsætning er faldet med 3,2% og udgør nu 87% af koncernens samlede bruttoomsætning. Harboefarm A/S' omsætning er faldet med 20,5%. Afsætningen af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 5,31 mio. hl. mod 5,14 mio. hl. sidste år. En stigning på 3,3%. Resultat af primær drift blev på 98,8 mio. kr. Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift er faldet med 33,9 mio. kr. til 93,2 mio. kr. Harboefarm A/S' resultat af primær drift er faldet med 3,6 mio. kr. til 5,7 mio. kr. Koncernresultat før skat blev på 94,6 mio. kr. mod 130,2 mio. kr. året før. Koncernen har i regnskabsåret gennemført investeringer for i alt 96,4 mio. kr. Pengestrømme fra drift og frit cash flow udgør henholdsvis 124,8 mio. kr. og -10,8 mio. kr. Udbytte foreslås udbetalt med 8 kr. pr. aktie - i alt 48 mio. kr, svarende til en udlodningsprocent på 80.

6 6 Hovedtal og nøgletal (DKK 1000) 2005/ /2005 *2003/2004 *2002/2003 *2001/2002 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital Balancesum Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Investeringer mv. Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer ( ) ( ) ( ) ( ) (83.193) Pengestrømme fra finansiering (17.144) (14.476) (15.418) Ændring i likvider (10.774)

7 7 (DKK 1000) 2005/ /2005 *2003/2004 *2002/2003 *2001/2002 Nøgletal i % Overskudsgrad 7,3 9,4 7,7 5,0 4,9 Afkastningsgrad 9,2 13,1 10,9 7,0 6,5 Egenkapitalforrentning 10,1 15,6 14,5 8,6 19,2 Soliditetsgrad 59,2 51,9 47,5 41,5 40,7 Gearing 0,0 0,0 28,2 43,6 51,9 Likviditetsgrad 110,1 92,0 107,4 103,9 106,8 Afkast af investeret kapital 10,2 14,7 10,8 6,0 5,4 Børsrelaterede nøgletal ** Resultat pr. aktie á 10 kr., kr. 11,0 14,8 10,7 5,4 10,7 Cash flow pr. aktie á 10 kr., kr. 21,0 34,0 21,6 25,1 17,4 Indre værdi pr. aktie á 10 kr., kr. 112,9 103,2 86,0 73,7 67,7 Børskurs ultimo året 222,1 207,1 142,0 59,0 51,0 Price/earnings 20,2 14,0 12,5 9,8 4,3 Udbytte pr. aktie, á 10 kr., kr. 8,0 1,5 1,0 - - Medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte * Hoved- og nøgletal for 2004/05 og 2005/06 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelse i note 1. Sammenligningstal for 2003/04, 2002/03 og 2001/02 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelsen efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. ** Sammenligningstal er tilpasset ændret stk. størrelse fra 100 kr. pr. aktie til 10 kr. pr. aktie. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning med følgende definitioner: Investeringer: Årets tilgang af immaterielle og materielle anlægsaktiver ekskl. materielle anlægsaktiver under opførelse og reservedele Bruttomargin: Bruttoresultat i procent af nettoomsætning Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift i procent af gennemsnit af operative aktiver Operative aktiver: Balancesum ultimo fratrukket finansielle anlægsaktiver og likvider Afkast af investeret kapital: Resultat af primær drift reduceret med skat heraf i % af gennemsnitlig investeret kapital, (egenkapital + minoritets interesser + nettorentebærende gæld + hensættelser - finansielle anlægsaktiver) Rentebærende gæld: Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter i øvrigt Rentebærende gæld, netto: Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter med fradrag af likvider Egenkapitalens forrentning: Årets resultat efter skat i procent af gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo i procent af balancesum ultimo Gearing: Rentebærende gæld netto ultimo i procent af egenkapital ultimo Resultat pr. aktie (EPS): Årets resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier Cash flow pr. aktie: Pengestrømme fra drift i forhold til gennemsnitligt antal aktier Price/earnings: Børskurs ultimo i forhold til resultat pr. aktie Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld Som beregningsgrundlag for nøgletallene er anvendt årets resultat samt balance ultimo og egenkapital ultimo.

8 8 Ledelsens beretning side 8-23

9 9 Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe koncernen. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter, hvis samlede bruttoomsætning nu udgør godt 87% af koncernens bruttoomsætning. De resterende 13% af omsætningen kommer fra fødevarevirksomheden Harboefarm A/S og denne virksomheds salg af centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød. Bryggerivirksomheden For alle tre bryggerivirksomheder - Harboes Bryggeri A/S i Danmark, Darguner Brauerei GmbH i Tyskland samt AS Viru Õlu i Estland - er detailhandlen det primære markedssegment. De seneste års store investeringer i udvidelse og udbygning af produktionsfaciliteter i bryggerivirksomheden har styrket positionen på de primære markeder og har givet en fleksibilitet såvel produktionsmæssigt som afsætningsmæssigt og optimal udnyttelse af kapaciteten. Med de seneste års store investeringer er der skabt mulighed for yderligere organisk vækst. Fødevarevirksomheden Fødevarevirksomheden Harboefarm A/S har i regnskabsåret 2005/06 gennemført yderligere omstruktureringer, og virksomhedens gennemsnitlige medarbejderantal er reduceret med 57 til 27 personer. Bruttoomsætning Bruttoomsætningen udgjorde i 2005/06 1,63 mia. kr. mod 1,75 mia. kr. året før. Et fald på 6,2%. Darguner Brauerei GmbH, Tyskland ejerandel 100,00% AS Viru Õlu, Estland ejerandel 98,11% Harboe Norge AS, Norge ejerandel 100,00% Harboefarm A/S ejerandel 100,00% Harboe Sverige AB 100,00% Harboe Poland Sp. z.o.o 100,00%

10 10 Indtjening Resultat af primær drift udgjorde 98,8 mio. kr. mod 136,7 mio. kr. sidste år. Et fald på 37,9 mio. kr. eller 27,5%. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver mv. indgår i resultat af primær drift med 101,0 mio. kr. mod 95,6 mio. kr. året før. Resultat før skat blev på 94,6 mio. kr. mod 130,2 mio. kr. året før. Et fald på 35,6 mio. kr., svarende til 27,4%. Resultat før skat svarer til forventningerne, der senest er udtrykt i delårsrapporten for 3. kvartal 2005/06 (jf. fondsbørsmeddelelse af 15. marts 2006), hvor resultatet forventedes at ligge i intervallet mio. kr. Årets resultat efter skat udgjorde for 2005/06 65,5 mio. kr. mod 86,1 mio. kr. året før. Selskabsskat Skatteprocenten for årets skat er på 30,7% mod 33,9% sidste år. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr ,4 mio. kr. mod 619,4 mio. kr. året før. Egenkapitalen er øget med periodens resultat med fradrag af udloddet udbytte. Investeringer Årets samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 96,4 mio. kr. Investeringerne omfattede udvidelse og udbygning af bryggerivirksomheden. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde 124,8 mio. kr. mod 197,4 mio. kr. sidste år. Det frie cash flow (ændring i likvider) udgjorde -10,8 mio. kr. mod 88,5 mio. kr. sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgør pr mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier på 11,1 mio. kr. opgjort til officiel børskurs pr Den rentebærende gæld udgjorde pr ,4 mio. kr. Med en likvid beholdning pr på 77,6 mio. kr. udgør den nettorentebærende gæld 0 kr. Koncernens målsætning for ekspansion skal primært opfyldes gennem organisk vækst og med en høj grad af selvfinansiering. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta sker primært i EUR, hvorfor koncernens valutarisiko anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af især SEK. Begivenheder efter årsregnskabets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

11 11 Målsætninger og strategi Bryggerivirksomheden har indenfor de sidste 5 år investeret for 592,3 mio. kr. Investeringerne har - udover at forøge kapaciteten fra 4 mio. hl./år til 7,5 mio. hl./år - ved fuld kapacitetsudnyttelse, også sikret, at virksomheden har kunnet udvikle sig på nye produktområder samt nye markeder, og med en høj kapacitet og fleksibilitet muliggjort indgåelse af strategiske samhandelsaftaler. Produktion Et moderne og højteknologisk produktionsapparat skal sikre, at virksomheden lever op til kundernes krav om målrettet og hurtig produktudvikling og innovation og stadig effektivisering skal sikre, at produktionsomkostningerne minimeres. Marked Bryggerivirksomhedens kerneforretning er koncentreret om fremstilling og afsætning af øl, læskedrikke, maltdrikke og malturtprodukter til detailhandelssektoren - og med en stor andel indenfor private label sektoren på virksomhedens vigtigste markeder. Produkter Udvikling og introduktion af såvel nye produkter som nye emballager skal underbygge virksomhedens basis som en attraktiv leverandør.

12 12 Investering Virksomheden skal fortsat have fokus på udvikling indenfor kerneområdet og skal med nødvendige investeringer tilsikre den nødvendige kapacitet og en høj leveringssikkerhed. Virksomheden skal til stadighed følge med i udviklingen indenfor vigtige produktområder og skal være på forkant med nyt produktionsudstyr. Investeringerne skal konstant vurderes og sættes i forhold til muligheder for fastholdelse eller vækst. Kapitalstrukturen Koncernens målsætning for kapitalstruktur, herunder udbyttepolitik, er fastlagt ud fra ønsket om løbende at opretholde et højt økonomisk beredskab, som muliggør et investeringsniveau i specielt bryggerivirksomheden, der sikrer, at koncernen løbende kan tilpasse sig kundernes og markedernes krav og vilkår til produkter og produktsortimenter, samt at koncernen kan opretholde og indgå nye strategiske samhandelsaftaler og dermed understøtte den fortsatte organiske vækst. Det er fortsat koncernens målsætning, at det økonomiske beredskab i høj grad skal være selvfinansieret og med en fleksibilitet, der rummer muligheder for: Organisk vækst Vækst ved opkøb eller større samarbejde Dividendeudbetaling Mulige aktietilbagekøbsprogrammer Under hensyn til målsætning for kapitalstrukturen, forventede investeringer og koncernens generelle likviditetsmæssige udvikling, vil bestyrelsen tilstræbe, at der også for de kommende år vil blive foreslået udlodning til aktionærerne indenfor de givne rammer. På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen stille forslag om et udbytte på 8 kr./aktie, svarende til 48 mio. kr.

13 13 Hovedmarkeder og markedsforhold Bryggerivirksomhedens vigtigste hovedmarkeder omfatter Danmark, Norge, Sverige, Baltikum og Tyskland, herunder grænsen. Virksomheden afsætter sine produkter til detailhandelssektoren - primært indenfor private label sektoren. Samlet vurderes private label andelen i 2005 indenfor Europa at udgøre 23% af det totale salg i detailhandelen. Andelen af private label udgjorde i %, og der er således tale om en stigning på 20% i denne sektor. Private label andelen vurderes i alle europæiske lande at være stigende, bl.a. på grund af de store detailhandelskoncentrationer, og som følge af udviklingen indenfor discountsektoren, hvor private label andelen generelt er meget høj. Tyskland Det tyske marked har i de sidste par år været præget af usikkerhed omkring pantlovgivningen. Darguner Brauerei GmbH's introduktion af øl i plastikflasker gav nye afsætningsmæssige muligheder på det tyske marked, hvor salget af dåseøl samtidig blev minimeret. Tyskland vurderes at have næsthøjest private label andel i Europa med 30%. Danmarks private label andel skønnes at være 17%, Sveriges 14% og Norges 8%. Harboes Bryggeri, Skælskør Danmark Forbruget af øl har set over de sidste 10 år været faldende i Danmark, mens der har været en stigning i forbruget af læskedrikke, dog med en svagt faldende tendens i de seneste år. Harboes Bryggeri A/S' samlede afsætning af øl og læskedrikke har i 2005/06 været stigende og med en positiv tilgang af nye kunder. Darguner Brauerei, Dargun

14 14 Pr. 7. maj 2006 er den nye pantlovgivning gennemført på øl, kulsyreholdige læskedrikke, kildevand samt stillprodukter. Implementering af pantmærkning, opsamling mv. er forløbet planmæssigt og har ikke haft negativ effekt på afsætningen indenfor de forskellige kategorier. Grænsehandlen er foreløbig ikke indgået i den nye pantordning og fortsætter det hidtidige system. Harboes Bryggeri A/S virksomheder har fortsat en pæn andel af denne grænsehandel. I Tyskland vurderes ølsalget at være faldet med 3-4% pr. år, mens der noteres en stigning indenfor læskedrikmarkedet. Private label andelen i detailhandlen er stigende, og på læskedriksiden er andelen af private label steget med 22,6% sidste år. Lavprisbutikkernes andel på læskedrikke er i dag på mere end 45%. Darguner Brauerei GmbH's samlede afsætning på det tyske marked har i 2005/06 udviklet sig positivt og med en tilgang af nye kunder. Konsolideringen indenfor detailhandlen samt den øgede andel af private label skaber for Darguner Brauerei GmbH nye og positive vækstmuligheder. Sverige Også i Sverige noteres der en faldende tendens på totalmarkedet for øl, mens læskedrikmarkedet er steget med ca. 5% på et år. Også på det svenske marked er der en stigende andel af private label. Bryggerivirksomhedens totale afsætning af øl og læskedrikke har udviklet sig positivt, og Harboe er i dag en betydende faktor på det svenske marked. Den basis, som virksomheden her har skabt, skal sammen med dygtige lokale distributører sikre, at virksomheden udnytter markedspotentialet, som danner grundlag for yderligere ekspansion og vækst. Baltikum I Baltikum er der fortsat stigning i ølmarkedet, hvor ølkonsumet i løbet af de sidste 10 år er tredoblet. Læskedrikmarkedet er stigende, men dog ses ikke det samme stigningspotentiale som på øl. Virksomhedens primære marked i Baltikum dækker naturligt Estland. Detailhandlen er i Estland kendetegnet ved mange små butikker, som giver store udfordringer i løsning af distributionsopgaver. Kædestrukturen er i vækst, og med en stigende efterspørgsel efter private label produkter ligger der et potentiale for AS Viru Õlu i de kommende år.

15 15 Kunder Bryggerivirksomhedens afsætning af øl og læskedrikke er i det væsentligste koncentreret om de nævnte hovedmarkeder. Herudover foregår der eksport af specialprodukter til en lang række lande, hvor der i de seneste år har været vækst. Udviklingen indenfor dagligvarebranchen går i retning af større enheder og kæder. Nogle af kæderne er etableret i flere lande, og nogle indgår i et større europæisk samarbejde på indkøbssiden. Der stilles således store krav om et rendyrket koncept til leverandører indenfor private label sektoren, som - forudsat opgaven løftes tilfredsstillende - byder på et frugtbart samarbejde. Mulighederne forudsætter et bredt og attraktivt produktsortiment, hvor kvalitet er i højsædet. Kapaciteten skal være tilstrækkelig, - også i højsæsonen, og leveringsgraden forventes i top. Fokus på indkøb og effektivitet skal sikre den fortsatte konkurrencedygtighed på et marked, hvor små marginaler kan være afgørende.

16 16 Innovation og produktudvikling Bryggerivirksomheden har med sit investeringsprogram de seneste 5 år haft fokus på ændrede emballagetyper, hvor en stor del af investeringerne har været i tekniske løsninger til produktion af éngangsemballager. Harboes Bryggeri A/S, Darguner Brauerei GmbH samt AS Viru Õlu kan i dag producere øl og læskedrikke i forskellige typer af éngangs-pet-emballager. Da det tyske marked i foråret 2003 i forbindelse med de første tiltag indenfor pantlovgivningen stort set udmeldte alle øl og læskedrikprodukter på dåse, blev det for bryggerivirksomheden afgørende, at der allerede var investeret i ny teknologi og kapacitet, som gjorde det muligt, at Darguner Brauerei GmbH som et af de første bryggerier i Tyskland kunne introducere øl, ølmixprodukter samt læskedrikke i specielt udviklede éngangs-petflasker, som garanterer kvaliteten. Et segment der siden har været i konstant udvikling. I december 2004 introducerede Harboes Bryggeri A/S, som den første danske producent, læskedrikke i 2 liters éngangsplastikflasker, hvilket har betydet, at bryggeriet i løbet af 2005/06 har hjemtaget og skrottet et stort antal 1,5 l plast returflasker. Bryggeriets andel af den fælles flaskemængde på denne returemballage er hjemtaget, og det forventes, at returtagningsforpligtelsen på disse flasker for Harboes Bryggeri A/S' vedkommende helt vil ophøre pr. 1. september d.å. Omstillingen til nye éngangs-emballagetyper er sket i overensstemmelse med bryggerivirksomhedens strategi om innovation og omstillingsparathed og er klart også en investering i fremtiden.

17 17 smag - æble, pære, fersken, blåbær etc. Dette marked forventes i de kommende år yderligere udbygget. Med større fokus på sundhed har det været naturligt at videreudvikle en lang række light produkter indenfor læskedrikmarkedet, hvor kvalitet og smag samt større produktbredde har betydet en positiv udvikling indenfor denne kategori. Indenfor øl kategorien har virksomheden i tidens trend udviklet en lang række specialprodukter, hvor der især har været fokus på de mørkere varianter. Herudover er der især på det tyske marked introduceret nye varianter indenfor ølmixprodukter, som her er et marked i udvikling. Også i kategorien maltøl er der sket en videreudvikling, og nye produkter er lanceret og introduceret på nye spændende markeder. Et område der i virksomheden er i fokus, da vækstpotentialet vurderes positivt. Virksomheden har i 2005/06 udviklet en lang række nye produkter med fleksible pakkeløsninger, som tilgodeser kundernes ønske om optimal sortimentsbredde indenfor kategorien. Den intensive produktudvikling og konstante lancering af nye produkter er fortsat i højsædet og skal sikre, at bryggerivirksomhedens kunder tilbydes et produktsortiment, der følger eller er på forkant med udviklingen i markedet. Bryggerivirksomheden har i de seneste år udvidet læskedrikproduktionen til også at omfatte kildevand og mineralvand. Et marked der overalt fremviser positive vækstrater. Herudover er der lanceret en række nye produkter indenfor en ny trendsættende produktkategori af Aqua Plus produkter, som dækker over en lang række varianter af vand med

18 18 Produktion og kapacitet I 2005/06 fremstillede bryggerivirksomhederne tilsammen 5,3 mio. hl. øl og læskedrikke aftappet i henholdsvis returflasker, dåser, samt éngangs-petflasker. Nye produktionsanlæg blev indkørt, men fungerede ikke optimalt og påførte ekstraomkostninger såvel i produktionen som distributionen på ca. 20 mio. kr. Arbejdet med at effektivisere produktionen har været intens. Nødvendige organisationsmæssige tilpasninger er gennemført med positivt resultat. Produktionsstyringssystem til afsikring af optimal udnyttelse af produktionskapaciteten giver daglig information om de vigtigste nøgletal som produktivitet og effektivitet. Proceskontrollen har været i fokus og afsikrer, at den løbende produktion sker i henhold til den specifikke produktionsplanlægning. Virksomheden arbejder konstant med nye effektiviseringsmuligheder. Investeringer, der såvel på kort som lang sigt, kan sænke omkostningsniveauet, gennemføres løbende. De stigende energipriser nødvendiggør konstant fokus på forbruget af energi, ligesom indkøbsfunktionen følger prisudviklingen på markedet. En central indkøbsfunktion skal sikre optimale priser indenfor hele koncernen, hvor der tages udgangspunkt i hele virksomhedens indkøbsvolumen. Som private label leverandør er pris, kvalitet og leveringssikkerhed konstant i fokus, hvilket betyder, at produktion, logistik og distribution er afgørende faktorer for succes. Virksomheden føler sig ved indgangen til et nyt regnskabsår parat til at tage udfordringen op. Medarbejderne er ved læring og uddannelse blevet tilpasset de krav, der stilles til en procesoperatør i en virksomhed, hvor beherskelse af teknologien er af afgørende betydning. Ansvarsbevidsthed og teamarbejde sikrer, at produktionen gennemføres i henhold til fastlagte procesbeskrivelser og økonomiske standarder. Kvaliteten følges og kontrolleres i henhold til de retningslinier, der indgår i virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystemer. Nye forretningsområder samt nye afsætningsmæssige muligheder vurderes løbende og afsikres gennem nødvendige investeringer, herunder også investeringer der nødvendiggøres af ændrede markedsvilkår. Det fremtidige investeringsniveau vil tage udgangspunkt i forudsætninger om effektivitet og målsætning om vækst.

19 19

20 20 Nøgletal for bryggerivirksomheden (DKK 1000) 2005/ / /2004* 2002/2003* 2001/2002* Volumen (mio. hl.) Øl, læskedrikke og malturtprodukter 5,31 5,15 4,46 3,96 3,50 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Skat af årets resultat (26.972) (42.340) (36.834) (29.875) (18.679) Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) (75.985) Pengestrømme fra finansiering (11.597) (23.408) (15.423) Ændring i likvider (21.494) Nøgletal i % Overskudsgrad 8,0 10,6 10,2 9,3 6,3 Afkastningsgrad 10,1 14,6 14,7 13,5 8,6 Egenkapitalens forrentning 12,3 19,6 22,2 22,5 16,5 Soliditetsgrad 56,5 49,1 45,0 37,2 34,2 Gearing 0,0 0,0 25,2 39,6 51,5 Likviditetsgrad 106,0 89,3 115,2 102,0 100,8 Afkast af investeret kapital 12,2 16,9 15,2 14,3 8,8 Medarbejdere Antal medarbejdere * Se forklaring side 7

21 21 Bryggerivirksomheden Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde 5,31 mio. hl. i regnskabsåret, hvilket er en stigning på 3,3%. Af den samlede volumen blev 75,3% afsat udenfor Danmark. Bryggerivirksomhedens andel af bruttoomsætningen udgjorde i regnskabsåret 2005/06 1,16 mia. kr. mod 1,19 mia. kr. sidste år. Et fald på 38,7 mio. kr eller 3,2%. Anlæggene leverer i dag de garanterede kapacitetsydelser, der sammen med gennemførte organisationstilpasninger vil styrke konkurrenceevnen. Bryggerivirksomheden beskæftigede i regnskabsåret 2005/ medarbejdere mod 540 i samme periode sidste år. Nettoomsætningen pr. medarbejder er steget til 2,3 mio. kr. Årets afskrivninger udgjorde 86,4 mio. kr. mod 80,9 mio. kr. året før. Afskrivningerne er således steget med 5,5 mio. kr. Der er i bryggerivirksomhederne gennemført investeringer for i alt 96,4 mio. kr. til udbygning og udvidelse af produktionsanlæggene, samt udvidelse af lagerkapaciteten. Vedligeholdelsesinvesteringer udgør i regnskabsåret ca. 35 mio. kr. Bryggerivirksomheden har i regnskabsåret 2005/06 oplevet en stigende konkurrence på vigtige hovedmarkeder, hvilket afspejles i nettoomsætningen, ligesom der i forhold til regnskabsåret 2004/05 er sket en forskydning i produktmix. Forsinkelse i indkøring og optimering af nye produktionsanlæg sidste sommer har påført moderselskabet ekstraordinære omkostninger såvel i produktionen som i distributionen. De ekstraordinære omkostninger udgør ca. 20 mio. kr.

22 22 Nøgletal for fødevarevirksomheden (DKK 1000) 2005/ / /2004* 2002/2003* 2001/2002* Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (7.977) (28.484) Resultat før skat (12.745) (34.694) (4.964) Skat af årets resultat (2.043) (1.883) Skat vedr. tidligere år 0 0 (37) (11) Årets resultat (8.841) (24.302) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (7.252) (7.209) Pengestrømme fra investering (2.668) (26.359) (1.589) (7.207) Pengestrømme fra finansiering (5.487) (1.900) Ændring i likvider (14.411) Medarbejdere Antal medarbejdere * Se forklaring side 7

23 23 Fødevarevirksomheden Harboefarm A/S' andel af omsætningen udgjorde i 2005/06 200,7 mio. kr. mod 252,3 mio. kr. året før. Harboefarm A/S' andel af resultat af primær drift udgjorde 5,7 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. året før. Resultat før skat blev for 2005/06 på 3,4 mio. kr. mod 6,3 mio. kr året før. Med udgangspunkt i en skærpet konkurrencesituation på fødevareområdet blev der med virkning fra regnskabsåret 2005/06 foretaget produktionsmæssige samt organisationsmæssige tilpasninger indenfor Harboefarm A/S. Virksomheden valgte i overensstemmelse med kunderne at indgå et samarbejde med udenlandske producenter omkring lønproduktion af en del af produktsortimentet. En aktivitet der udviklede sig tilfredsstillende. En fleksibel og positiv medarbejderstab har efterfølgende muliggjort en høj grad af fleksibilitet og effektivitet og har medvirket til et styrket konkurrencemæssigt grundlag. Dette har sammen med virksomhedens koncept om fødevaresikkerhed, herunder et udbygget salmonellakontrolsystem, betydet en udvidelse af samarbejdet med hidtidige kunder samt en tilgang af nye kunder, der giver forventning om en fremtidig positiv udvikling. Den samlede medarbejderstab udgjorde i regnskabsåret 2005/06 27 medarbejdere mod 84 medarbejdere sidste år. Nettoomsætningen pr. medarbejder steg med 5,4 mio. kr til 8,4 mio. kr. Konkurrencen indenfor Harboefarm A/S' segment - ferske detailpakkede produkter - blev i begyndelsen af 4. kvartal 2005/06 yderligere skærpet og betød for Harboefarm A/S med kort varsel tab af væsentlig tonnage. Som følge heraf blev der gennemført yderligere personalereduktion, der dog først fik virkning med 2 måneders forsinkelse til udgangen af april 2006.

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere