Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse af et højt investeringsniveau i det foregående år, hvor kapaciteten indenfor bryggerivirksomheden øgedes væsentligt, blev der installeret nyt højteknologisk produktionsudstyr, som muliggjorde at vi, som det første bryggeri i Danmark, kunne tilbyde vore kunder øl og læskedrikke på éngangs-plastikflasker. Afsætningen af læskedrikke i éngangs-pet flasker har været en succes - ikke bare i Danmark, men også på vores vigtigste eksportmarkeder. Så meget mere beklagende var det derfor også, at indkøringen og optimeringen af anlæggene skulle tage betydelig længere tid end planlagt. Denne indkøring har krævet mange ledelsesmæssige ressourcer og har betydet en væsentlig meromkostning til såvel lønninger som distribution. Det afgørende har dog været at holde kunderne skadesløse. Nye moderne anlæg stiller store krav til vore medarbejdere. Vi har derfor intensiveret den interne uddannelse og træning af vore medarbejdere, så vi sikrer, at den nødvendige forståelse for proces og anlæg er til stede, og at de enkelte produktionsteams kan holde fokus på både kvalitet og effektivitet. En sådan proces betyder forandringer og ændrede krav til den enkelte og har også betydet, at vi har måttet tage afsked med et antal medarbejdere. Processen er foregået i en positiv og engageret ånd også takket være vore mange loyale medarbejdere. Målet om en dynamisk organisation med fokus på udvikling og vækst er nået. Virksomheden fortsætter sin fokus på effektiviseringsprogrammer til afsikring af en stærk konkurrenceevne, som er en nødvendig forudsætning for at fastholde og udbygge positionen som strategisk samarbejdspartner. Kapacitetsberedskabet er til stede, og det økonomiske beredskab sikrer, at nødvendige investeringer og markedstilpasninger kan gennemføres, når behovet opstår. De mange interne udfordringer betød, at vi i løbet af året måtte nedjustere vore forventninger til resultat før skat for 2005/06 til niveauet mio. kr., og vi realiserede et resultat før skat på 94,6 mio. kr. Opbakningen fra vore aktionærer har medvirket til virksomhedens positive udvikling, og i en lang årrække har der, med udgangspunkt i ønsket om øget konsolidering og ekspansion, været udvist tålmodighed omkring udbytteudbetalinger. Med udgangspunkt i et lavere investeringsniveau og den positive likviditetsmæssige udvikling vil bestyrelsen på generalforsamlingen indstille til, at der udloddes et udbytte på 48 mio. kr. På virksomhedens vegne vil jeg gerne takke vore kunder, samhandelspartnere og forbrugere for deres loyale opbakning til virksomheden. Tak til alle vore aktionærer for den tillid der udvises til virksomheden. Tak til alle vore medarbejdere for opbakning og engagement i virksomheden, også i et år, hvor der skulle prøves kræfter med omstillingsparatheden. Virksomheden ønsker fortsat vækst. Vi vil i 2006/07 fortsætte arbejdet med værdiskabende aktiviteter og med en målsætning om at vokse mere end markedet.

4 4 Indhold Koncernens økonomiske udvikling 3 Indholdsfortegnelse 4 Resumé 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsens beretning 8 Målsætninger og strategi 11 Hovedmarkeder og markedsforhold 13 Kunder 15 Innovation og produktudvikling 16 Produktion og kapacitet 18 Nøgletal for bryggerivirksomheden 20 Nøgletal for fødevarevirksomheden 22 Visioner og forventninger 24 Fremtiden 25 Harboekoncernens medarbejderkultur 26 Miljøforhold 27 Oplysninger og påtegning 26 Aktionærforhold 29 Fondsbørsmeddelelser 31 Ledelsespåtegning 32 Revisionspåtegning 33 Regnskab 34 Selskabsoplysninger 84

5 5 Resumé af regnskabsåret for koncernen Resultatet svarer til forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. Nettoomsætningen er faldet med 6,2% til 1,36 mia. kr. Bryggerivirksomhedens nettoomsætning er faldet med 3,2% og udgør nu 87% af koncernens samlede bruttoomsætning. Harboefarm A/S' omsætning er faldet med 20,5%. Afsætningen af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 5,31 mio. hl. mod 5,14 mio. hl. sidste år. En stigning på 3,3%. Resultat af primær drift blev på 98,8 mio. kr. Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift er faldet med 33,9 mio. kr. til 93,2 mio. kr. Harboefarm A/S' resultat af primær drift er faldet med 3,6 mio. kr. til 5,7 mio. kr. Koncernresultat før skat blev på 94,6 mio. kr. mod 130,2 mio. kr. året før. Koncernen har i regnskabsåret gennemført investeringer for i alt 96,4 mio. kr. Pengestrømme fra drift og frit cash flow udgør henholdsvis 124,8 mio. kr. og -10,8 mio. kr. Udbytte foreslås udbetalt med 8 kr. pr. aktie - i alt 48 mio. kr, svarende til en udlodningsprocent på 80.

6 6 Hovedtal og nøgletal (DKK 1000) 2005/ /2005 *2003/2004 *2002/2003 *2001/2002 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Egenkapital Balancesum Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Investeringer mv. Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer ( ) ( ) ( ) ( ) (83.193) Pengestrømme fra finansiering (17.144) (14.476) (15.418) Ændring i likvider (10.774)

7 7 (DKK 1000) 2005/ /2005 *2003/2004 *2002/2003 *2001/2002 Nøgletal i % Overskudsgrad 7,3 9,4 7,7 5,0 4,9 Afkastningsgrad 9,2 13,1 10,9 7,0 6,5 Egenkapitalforrentning 10,1 15,6 14,5 8,6 19,2 Soliditetsgrad 59,2 51,9 47,5 41,5 40,7 Gearing 0,0 0,0 28,2 43,6 51,9 Likviditetsgrad 110,1 92,0 107,4 103,9 106,8 Afkast af investeret kapital 10,2 14,7 10,8 6,0 5,4 Børsrelaterede nøgletal ** Resultat pr. aktie á 10 kr., kr. 11,0 14,8 10,7 5,4 10,7 Cash flow pr. aktie á 10 kr., kr. 21,0 34,0 21,6 25,1 17,4 Indre værdi pr. aktie á 10 kr., kr. 112,9 103,2 86,0 73,7 67,7 Børskurs ultimo året 222,1 207,1 142,0 59,0 51,0 Price/earnings 20,2 14,0 12,5 9,8 4,3 Udbytte pr. aktie, á 10 kr., kr. 8,0 1,5 1,0 - - Medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte * Hoved- og nøgletal for 2004/05 og 2005/06 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelse i note 1. Sammenligningstal for 2003/04, 2002/03 og 2001/02 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelsen efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. ** Sammenligningstal er tilpasset ændret stk. størrelse fra 100 kr. pr. aktie til 10 kr. pr. aktie. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning med følgende definitioner: Investeringer: Årets tilgang af immaterielle og materielle anlægsaktiver ekskl. materielle anlægsaktiver under opførelse og reservedele Bruttomargin: Bruttoresultat i procent af nettoomsætning Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift i procent af gennemsnit af operative aktiver Operative aktiver: Balancesum ultimo fratrukket finansielle anlægsaktiver og likvider Afkast af investeret kapital: Resultat af primær drift reduceret med skat heraf i % af gennemsnitlig investeret kapital, (egenkapital + minoritets interesser + nettorentebærende gæld + hensættelser - finansielle anlægsaktiver) Rentebærende gæld: Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter i øvrigt Rentebærende gæld, netto: Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter med fradrag af likvider Egenkapitalens forrentning: Årets resultat efter skat i procent af gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo i procent af balancesum ultimo Gearing: Rentebærende gæld netto ultimo i procent af egenkapital ultimo Resultat pr. aktie (EPS): Årets resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier Cash flow pr. aktie: Pengestrømme fra drift i forhold til gennemsnitligt antal aktier Price/earnings: Børskurs ultimo i forhold til resultat pr. aktie Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld Som beregningsgrundlag for nøgletallene er anvendt årets resultat samt balance ultimo og egenkapital ultimo.

8 8 Ledelsens beretning side 8-23

9 9 Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe koncernen. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter, hvis samlede bruttoomsætning nu udgør godt 87% af koncernens bruttoomsætning. De resterende 13% af omsætningen kommer fra fødevarevirksomheden Harboefarm A/S og denne virksomheds salg af centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød. Bryggerivirksomheden For alle tre bryggerivirksomheder - Harboes Bryggeri A/S i Danmark, Darguner Brauerei GmbH i Tyskland samt AS Viru Õlu i Estland - er detailhandlen det primære markedssegment. De seneste års store investeringer i udvidelse og udbygning af produktionsfaciliteter i bryggerivirksomheden har styrket positionen på de primære markeder og har givet en fleksibilitet såvel produktionsmæssigt som afsætningsmæssigt og optimal udnyttelse af kapaciteten. Med de seneste års store investeringer er der skabt mulighed for yderligere organisk vækst. Fødevarevirksomheden Fødevarevirksomheden Harboefarm A/S har i regnskabsåret 2005/06 gennemført yderligere omstruktureringer, og virksomhedens gennemsnitlige medarbejderantal er reduceret med 57 til 27 personer. Bruttoomsætning Bruttoomsætningen udgjorde i 2005/06 1,63 mia. kr. mod 1,75 mia. kr. året før. Et fald på 6,2%. Darguner Brauerei GmbH, Tyskland ejerandel 100,00% AS Viru Õlu, Estland ejerandel 98,11% Harboe Norge AS, Norge ejerandel 100,00% Harboefarm A/S ejerandel 100,00% Harboe Sverige AB 100,00% Harboe Poland Sp. z.o.o 100,00%

10 10 Indtjening Resultat af primær drift udgjorde 98,8 mio. kr. mod 136,7 mio. kr. sidste år. Et fald på 37,9 mio. kr. eller 27,5%. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver mv. indgår i resultat af primær drift med 101,0 mio. kr. mod 95,6 mio. kr. året før. Resultat før skat blev på 94,6 mio. kr. mod 130,2 mio. kr. året før. Et fald på 35,6 mio. kr., svarende til 27,4%. Resultat før skat svarer til forventningerne, der senest er udtrykt i delårsrapporten for 3. kvartal 2005/06 (jf. fondsbørsmeddelelse af 15. marts 2006), hvor resultatet forventedes at ligge i intervallet mio. kr. Årets resultat efter skat udgjorde for 2005/06 65,5 mio. kr. mod 86,1 mio. kr. året før. Selskabsskat Skatteprocenten for årets skat er på 30,7% mod 33,9% sidste år. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr ,4 mio. kr. mod 619,4 mio. kr. året før. Egenkapitalen er øget med periodens resultat med fradrag af udloddet udbytte. Investeringer Årets samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 96,4 mio. kr. Investeringerne omfattede udvidelse og udbygning af bryggerivirksomheden. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde 124,8 mio. kr. mod 197,4 mio. kr. sidste år. Det frie cash flow (ændring i likvider) udgjorde -10,8 mio. kr. mod 88,5 mio. kr. sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgør pr mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier på 11,1 mio. kr. opgjort til officiel børskurs pr Den rentebærende gæld udgjorde pr ,4 mio. kr. Med en likvid beholdning pr på 77,6 mio. kr. udgør den nettorentebærende gæld 0 kr. Koncernens målsætning for ekspansion skal primært opfyldes gennem organisk vækst og med en høj grad af selvfinansiering. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta sker primært i EUR, hvorfor koncernens valutarisiko anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af især SEK. Begivenheder efter årsregnskabets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

11 11 Målsætninger og strategi Bryggerivirksomheden har indenfor de sidste 5 år investeret for 592,3 mio. kr. Investeringerne har - udover at forøge kapaciteten fra 4 mio. hl./år til 7,5 mio. hl./år - ved fuld kapacitetsudnyttelse, også sikret, at virksomheden har kunnet udvikle sig på nye produktområder samt nye markeder, og med en høj kapacitet og fleksibilitet muliggjort indgåelse af strategiske samhandelsaftaler. Produktion Et moderne og højteknologisk produktionsapparat skal sikre, at virksomheden lever op til kundernes krav om målrettet og hurtig produktudvikling og innovation og stadig effektivisering skal sikre, at produktionsomkostningerne minimeres. Marked Bryggerivirksomhedens kerneforretning er koncentreret om fremstilling og afsætning af øl, læskedrikke, maltdrikke og malturtprodukter til detailhandelssektoren - og med en stor andel indenfor private label sektoren på virksomhedens vigtigste markeder. Produkter Udvikling og introduktion af såvel nye produkter som nye emballager skal underbygge virksomhedens basis som en attraktiv leverandør.

12 12 Investering Virksomheden skal fortsat have fokus på udvikling indenfor kerneområdet og skal med nødvendige investeringer tilsikre den nødvendige kapacitet og en høj leveringssikkerhed. Virksomheden skal til stadighed følge med i udviklingen indenfor vigtige produktområder og skal være på forkant med nyt produktionsudstyr. Investeringerne skal konstant vurderes og sættes i forhold til muligheder for fastholdelse eller vækst. Kapitalstrukturen Koncernens målsætning for kapitalstruktur, herunder udbyttepolitik, er fastlagt ud fra ønsket om løbende at opretholde et højt økonomisk beredskab, som muliggør et investeringsniveau i specielt bryggerivirksomheden, der sikrer, at koncernen løbende kan tilpasse sig kundernes og markedernes krav og vilkår til produkter og produktsortimenter, samt at koncernen kan opretholde og indgå nye strategiske samhandelsaftaler og dermed understøtte den fortsatte organiske vækst. Det er fortsat koncernens målsætning, at det økonomiske beredskab i høj grad skal være selvfinansieret og med en fleksibilitet, der rummer muligheder for: Organisk vækst Vækst ved opkøb eller større samarbejde Dividendeudbetaling Mulige aktietilbagekøbsprogrammer Under hensyn til målsætning for kapitalstrukturen, forventede investeringer og koncernens generelle likviditetsmæssige udvikling, vil bestyrelsen tilstræbe, at der også for de kommende år vil blive foreslået udlodning til aktionærerne indenfor de givne rammer. På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen stille forslag om et udbytte på 8 kr./aktie, svarende til 48 mio. kr.

13 13 Hovedmarkeder og markedsforhold Bryggerivirksomhedens vigtigste hovedmarkeder omfatter Danmark, Norge, Sverige, Baltikum og Tyskland, herunder grænsen. Virksomheden afsætter sine produkter til detailhandelssektoren - primært indenfor private label sektoren. Samlet vurderes private label andelen i 2005 indenfor Europa at udgøre 23% af det totale salg i detailhandelen. Andelen af private label udgjorde i %, og der er således tale om en stigning på 20% i denne sektor. Private label andelen vurderes i alle europæiske lande at være stigende, bl.a. på grund af de store detailhandelskoncentrationer, og som følge af udviklingen indenfor discountsektoren, hvor private label andelen generelt er meget høj. Tyskland Det tyske marked har i de sidste par år været præget af usikkerhed omkring pantlovgivningen. Darguner Brauerei GmbH's introduktion af øl i plastikflasker gav nye afsætningsmæssige muligheder på det tyske marked, hvor salget af dåseøl samtidig blev minimeret. Tyskland vurderes at have næsthøjest private label andel i Europa med 30%. Danmarks private label andel skønnes at være 17%, Sveriges 14% og Norges 8%. Harboes Bryggeri, Skælskør Danmark Forbruget af øl har set over de sidste 10 år været faldende i Danmark, mens der har været en stigning i forbruget af læskedrikke, dog med en svagt faldende tendens i de seneste år. Harboes Bryggeri A/S' samlede afsætning af øl og læskedrikke har i 2005/06 været stigende og med en positiv tilgang af nye kunder. Darguner Brauerei, Dargun

14 14 Pr. 7. maj 2006 er den nye pantlovgivning gennemført på øl, kulsyreholdige læskedrikke, kildevand samt stillprodukter. Implementering af pantmærkning, opsamling mv. er forløbet planmæssigt og har ikke haft negativ effekt på afsætningen indenfor de forskellige kategorier. Grænsehandlen er foreløbig ikke indgået i den nye pantordning og fortsætter det hidtidige system. Harboes Bryggeri A/S virksomheder har fortsat en pæn andel af denne grænsehandel. I Tyskland vurderes ølsalget at være faldet med 3-4% pr. år, mens der noteres en stigning indenfor læskedrikmarkedet. Private label andelen i detailhandlen er stigende, og på læskedriksiden er andelen af private label steget med 22,6% sidste år. Lavprisbutikkernes andel på læskedrikke er i dag på mere end 45%. Darguner Brauerei GmbH's samlede afsætning på det tyske marked har i 2005/06 udviklet sig positivt og med en tilgang af nye kunder. Konsolideringen indenfor detailhandlen samt den øgede andel af private label skaber for Darguner Brauerei GmbH nye og positive vækstmuligheder. Sverige Også i Sverige noteres der en faldende tendens på totalmarkedet for øl, mens læskedrikmarkedet er steget med ca. 5% på et år. Også på det svenske marked er der en stigende andel af private label. Bryggerivirksomhedens totale afsætning af øl og læskedrikke har udviklet sig positivt, og Harboe er i dag en betydende faktor på det svenske marked. Den basis, som virksomheden her har skabt, skal sammen med dygtige lokale distributører sikre, at virksomheden udnytter markedspotentialet, som danner grundlag for yderligere ekspansion og vækst. Baltikum I Baltikum er der fortsat stigning i ølmarkedet, hvor ølkonsumet i løbet af de sidste 10 år er tredoblet. Læskedrikmarkedet er stigende, men dog ses ikke det samme stigningspotentiale som på øl. Virksomhedens primære marked i Baltikum dækker naturligt Estland. Detailhandlen er i Estland kendetegnet ved mange små butikker, som giver store udfordringer i løsning af distributionsopgaver. Kædestrukturen er i vækst, og med en stigende efterspørgsel efter private label produkter ligger der et potentiale for AS Viru Õlu i de kommende år.

15 15 Kunder Bryggerivirksomhedens afsætning af øl og læskedrikke er i det væsentligste koncentreret om de nævnte hovedmarkeder. Herudover foregår der eksport af specialprodukter til en lang række lande, hvor der i de seneste år har været vækst. Udviklingen indenfor dagligvarebranchen går i retning af større enheder og kæder. Nogle af kæderne er etableret i flere lande, og nogle indgår i et større europæisk samarbejde på indkøbssiden. Der stilles således store krav om et rendyrket koncept til leverandører indenfor private label sektoren, som - forudsat opgaven løftes tilfredsstillende - byder på et frugtbart samarbejde. Mulighederne forudsætter et bredt og attraktivt produktsortiment, hvor kvalitet er i højsædet. Kapaciteten skal være tilstrækkelig, - også i højsæsonen, og leveringsgraden forventes i top. Fokus på indkøb og effektivitet skal sikre den fortsatte konkurrencedygtighed på et marked, hvor små marginaler kan være afgørende.

16 16 Innovation og produktudvikling Bryggerivirksomheden har med sit investeringsprogram de seneste 5 år haft fokus på ændrede emballagetyper, hvor en stor del af investeringerne har været i tekniske løsninger til produktion af éngangsemballager. Harboes Bryggeri A/S, Darguner Brauerei GmbH samt AS Viru Õlu kan i dag producere øl og læskedrikke i forskellige typer af éngangs-pet-emballager. Da det tyske marked i foråret 2003 i forbindelse med de første tiltag indenfor pantlovgivningen stort set udmeldte alle øl og læskedrikprodukter på dåse, blev det for bryggerivirksomheden afgørende, at der allerede var investeret i ny teknologi og kapacitet, som gjorde det muligt, at Darguner Brauerei GmbH som et af de første bryggerier i Tyskland kunne introducere øl, ølmixprodukter samt læskedrikke i specielt udviklede éngangs-petflasker, som garanterer kvaliteten. Et segment der siden har været i konstant udvikling. I december 2004 introducerede Harboes Bryggeri A/S, som den første danske producent, læskedrikke i 2 liters éngangsplastikflasker, hvilket har betydet, at bryggeriet i løbet af 2005/06 har hjemtaget og skrottet et stort antal 1,5 l plast returflasker. Bryggeriets andel af den fælles flaskemængde på denne returemballage er hjemtaget, og det forventes, at returtagningsforpligtelsen på disse flasker for Harboes Bryggeri A/S' vedkommende helt vil ophøre pr. 1. september d.å. Omstillingen til nye éngangs-emballagetyper er sket i overensstemmelse med bryggerivirksomhedens strategi om innovation og omstillingsparathed og er klart også en investering i fremtiden.

17 17 smag - æble, pære, fersken, blåbær etc. Dette marked forventes i de kommende år yderligere udbygget. Med større fokus på sundhed har det været naturligt at videreudvikle en lang række light produkter indenfor læskedrikmarkedet, hvor kvalitet og smag samt større produktbredde har betydet en positiv udvikling indenfor denne kategori. Indenfor øl kategorien har virksomheden i tidens trend udviklet en lang række specialprodukter, hvor der især har været fokus på de mørkere varianter. Herudover er der især på det tyske marked introduceret nye varianter indenfor ølmixprodukter, som her er et marked i udvikling. Også i kategorien maltøl er der sket en videreudvikling, og nye produkter er lanceret og introduceret på nye spændende markeder. Et område der i virksomheden er i fokus, da vækstpotentialet vurderes positivt. Virksomheden har i 2005/06 udviklet en lang række nye produkter med fleksible pakkeløsninger, som tilgodeser kundernes ønske om optimal sortimentsbredde indenfor kategorien. Den intensive produktudvikling og konstante lancering af nye produkter er fortsat i højsædet og skal sikre, at bryggerivirksomhedens kunder tilbydes et produktsortiment, der følger eller er på forkant med udviklingen i markedet. Bryggerivirksomheden har i de seneste år udvidet læskedrikproduktionen til også at omfatte kildevand og mineralvand. Et marked der overalt fremviser positive vækstrater. Herudover er der lanceret en række nye produkter indenfor en ny trendsættende produktkategori af Aqua Plus produkter, som dækker over en lang række varianter af vand med

18 18 Produktion og kapacitet I 2005/06 fremstillede bryggerivirksomhederne tilsammen 5,3 mio. hl. øl og læskedrikke aftappet i henholdsvis returflasker, dåser, samt éngangs-petflasker. Nye produktionsanlæg blev indkørt, men fungerede ikke optimalt og påførte ekstraomkostninger såvel i produktionen som distributionen på ca. 20 mio. kr. Arbejdet med at effektivisere produktionen har været intens. Nødvendige organisationsmæssige tilpasninger er gennemført med positivt resultat. Produktionsstyringssystem til afsikring af optimal udnyttelse af produktionskapaciteten giver daglig information om de vigtigste nøgletal som produktivitet og effektivitet. Proceskontrollen har været i fokus og afsikrer, at den løbende produktion sker i henhold til den specifikke produktionsplanlægning. Virksomheden arbejder konstant med nye effektiviseringsmuligheder. Investeringer, der såvel på kort som lang sigt, kan sænke omkostningsniveauet, gennemføres løbende. De stigende energipriser nødvendiggør konstant fokus på forbruget af energi, ligesom indkøbsfunktionen følger prisudviklingen på markedet. En central indkøbsfunktion skal sikre optimale priser indenfor hele koncernen, hvor der tages udgangspunkt i hele virksomhedens indkøbsvolumen. Som private label leverandør er pris, kvalitet og leveringssikkerhed konstant i fokus, hvilket betyder, at produktion, logistik og distribution er afgørende faktorer for succes. Virksomheden føler sig ved indgangen til et nyt regnskabsår parat til at tage udfordringen op. Medarbejderne er ved læring og uddannelse blevet tilpasset de krav, der stilles til en procesoperatør i en virksomhed, hvor beherskelse af teknologien er af afgørende betydning. Ansvarsbevidsthed og teamarbejde sikrer, at produktionen gennemføres i henhold til fastlagte procesbeskrivelser og økonomiske standarder. Kvaliteten følges og kontrolleres i henhold til de retningslinier, der indgår i virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystemer. Nye forretningsområder samt nye afsætningsmæssige muligheder vurderes løbende og afsikres gennem nødvendige investeringer, herunder også investeringer der nødvendiggøres af ændrede markedsvilkår. Det fremtidige investeringsniveau vil tage udgangspunkt i forudsætninger om effektivitet og målsætning om vækst.

19 19

20 20 Nøgletal for bryggerivirksomheden (DKK 1000) 2005/ / /2004* 2002/2003* 2001/2002* Volumen (mio. hl.) Øl, læskedrikke og malturtprodukter 5,31 5,15 4,46 3,96 3,50 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Skat af årets resultat (26.972) (42.340) (36.834) (29.875) (18.679) Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) (75.985) Pengestrømme fra finansiering (11.597) (23.408) (15.423) Ændring i likvider (21.494) Nøgletal i % Overskudsgrad 8,0 10,6 10,2 9,3 6,3 Afkastningsgrad 10,1 14,6 14,7 13,5 8,6 Egenkapitalens forrentning 12,3 19,6 22,2 22,5 16,5 Soliditetsgrad 56,5 49,1 45,0 37,2 34,2 Gearing 0,0 0,0 25,2 39,6 51,5 Likviditetsgrad 106,0 89,3 115,2 102,0 100,8 Afkast af investeret kapital 12,2 16,9 15,2 14,3 8,8 Medarbejdere Antal medarbejdere * Se forklaring side 7

21 21 Bryggerivirksomheden Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde 5,31 mio. hl. i regnskabsåret, hvilket er en stigning på 3,3%. Af den samlede volumen blev 75,3% afsat udenfor Danmark. Bryggerivirksomhedens andel af bruttoomsætningen udgjorde i regnskabsåret 2005/06 1,16 mia. kr. mod 1,19 mia. kr. sidste år. Et fald på 38,7 mio. kr eller 3,2%. Anlæggene leverer i dag de garanterede kapacitetsydelser, der sammen med gennemførte organisationstilpasninger vil styrke konkurrenceevnen. Bryggerivirksomheden beskæftigede i regnskabsåret 2005/ medarbejdere mod 540 i samme periode sidste år. Nettoomsætningen pr. medarbejder er steget til 2,3 mio. kr. Årets afskrivninger udgjorde 86,4 mio. kr. mod 80,9 mio. kr. året før. Afskrivningerne er således steget med 5,5 mio. kr. Der er i bryggerivirksomhederne gennemført investeringer for i alt 96,4 mio. kr. til udbygning og udvidelse af produktionsanlæggene, samt udvidelse af lagerkapaciteten. Vedligeholdelsesinvesteringer udgør i regnskabsåret ca. 35 mio. kr. Bryggerivirksomheden har i regnskabsåret 2005/06 oplevet en stigende konkurrence på vigtige hovedmarkeder, hvilket afspejles i nettoomsætningen, ligesom der i forhold til regnskabsåret 2004/05 er sket en forskydning i produktmix. Forsinkelse i indkøring og optimering af nye produktionsanlæg sidste sommer har påført moderselskabet ekstraordinære omkostninger såvel i produktionen som i distributionen. De ekstraordinære omkostninger udgør ca. 20 mio. kr.

22 22 Nøgletal for fødevarevirksomheden (DKK 1000) 2005/ / /2004* 2002/2003* 2001/2002* Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (7.977) (28.484) Resultat før skat (12.745) (34.694) (4.964) Skat af årets resultat (2.043) (1.883) Skat vedr. tidligere år 0 0 (37) (11) Årets resultat (8.841) (24.302) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (7.252) (7.209) Pengestrømme fra investering (2.668) (26.359) (1.589) (7.207) Pengestrømme fra finansiering (5.487) (1.900) Ændring i likvider (14.411) Medarbejdere Antal medarbejdere * Se forklaring side 7

23 23 Fødevarevirksomheden Harboefarm A/S' andel af omsætningen udgjorde i 2005/06 200,7 mio. kr. mod 252,3 mio. kr. året før. Harboefarm A/S' andel af resultat af primær drift udgjorde 5,7 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. året før. Resultat før skat blev for 2005/06 på 3,4 mio. kr. mod 6,3 mio. kr året før. Med udgangspunkt i en skærpet konkurrencesituation på fødevareområdet blev der med virkning fra regnskabsåret 2005/06 foretaget produktionsmæssige samt organisationsmæssige tilpasninger indenfor Harboefarm A/S. Virksomheden valgte i overensstemmelse med kunderne at indgå et samarbejde med udenlandske producenter omkring lønproduktion af en del af produktsortimentet. En aktivitet der udviklede sig tilfredsstillende. En fleksibel og positiv medarbejderstab har efterfølgende muliggjort en høj grad af fleksibilitet og effektivitet og har medvirket til et styrket konkurrencemæssigt grundlag. Dette har sammen med virksomhedens koncept om fødevaresikkerhed, herunder et udbygget salmonellakontrolsystem, betydet en udvidelse af samarbejdet med hidtidige kunder samt en tilgang af nye kunder, der giver forventning om en fremtidig positiv udvikling. Den samlede medarbejderstab udgjorde i regnskabsåret 2005/06 27 medarbejdere mod 84 medarbejdere sidste år. Nettoomsætningen pr. medarbejder steg med 5,4 mio. kr til 8,4 mio. kr. Konkurrencen indenfor Harboefarm A/S' segment - ferske detailpakkede produkter - blev i begyndelsen af 4. kvartal 2005/06 yderligere skærpet og betød for Harboefarm A/S med kort varsel tab af væsentlig tonnage. Som følge heraf blev der gennemført yderligere personalereduktion, der dog først fik virkning med 2 måneders forsinkelse til udgangen af april 2006.

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernd Griese ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2004 30. april 2005 Til KØBENHAVNS

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere