GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens forordning om godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Kommissionens forordning om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer Kommissionens forordning om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer (komitésag) KOM-dokument foreligger ikke Resumé Kommissionen har fremsat fem forslag, som supplerer og ændrer reglerne for import, sporbarhed og produktion af spirer og frø til spirer samt for mikrobiologiske kriterier for spirer og frø til spirer. Disse omfatter henholdsvis forslag til spireproduktion, forslag til sporbarhedskrav, forslag til certifikatkrav, forslag til mikrobiologiske kriterier samt forslag til ændring af vejledning om hygiejneforordningen. Forslaget om spireproduktion vil medføre et krav om, at virksomheder, der producerer spirer, skal autoriseres. Forslaget definerer samtidig produktion af spirer som primærproduktion, og denne kategorisering er afgørende for, hvilke hygiejneregler, spireproducerende virksomheder skal overholde. I forslaget om ændring af vejledning om hygiejneforordningen fremhæves visse bestemmelser i hygiejneforordningen, der er særligt relevante for spireproducerende virksomheder. Forslaget om sporbarhedskrav fastlægger bestemmelser, der specificerer kravene for sporbarhed af spirer samt frø til spirer. Forslaget om certifikatkrav medfører, at spirer samt frø til spirer, der importeres fra tredjelande, skal ledsages af et særligt certifikat. Dette certifikat skal i kopi følge eventuelle delpartier, såfremt der sker en opdeling af det oprindelige parti. Endelig indeholder forslaget om mikrobiologiske kriterier et kriterium for sygdomsfremkaldende E. Coli for spirer,

2 2 hvilket blandt andet medfører, at hvert parti frø skal undersøges, før markedsføring må ske. Det mikrobiologiske kriterium gælder dog ikke for spirer, der har undergået en behandling, der reducerer risikoen, eksempelvis pasteurisering. En vedtagelse af forslagene vurderes samlet set at øge beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Regeringen støtter forslagene, men arbejder for, at spireproducerende virksomheder bliver omfattet af krav til indretning, drift og egenkontrol, svarende til de krav, som gælder for fødevarevirksomheder i senere led. Baggrund Kommissionen har fremsat fem forslag til henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer, certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer, og mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer. Forslagene om henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer, om ændring af Kommissionens vejledning vedrørende gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, samt mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne. Forslaget om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (fødevareforordningen), og forslaget om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrolforordningen). Forslagene behandles i en forskriftskomitéprocedure med kontrol i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH). Hvis der er kvalificeret flertal for forslagene, forelægger Kommissionen forslagene for Rådet og Europa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden 3 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Opnås der ikke kvalificeret flertal i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH), forelægger Kommissionen sagen for Rådet og Europa- Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden for 2 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Forslagene forventes sat til afstemning ved møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 18. juni 2012.

3 3 Nærhedsprincippet Der er tale om gennemførelsesforanstaltninger til allerede vedtagne retsakter. Det er derfor regeringens vurdering, at det følger heraf, at forslagene er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Formål og indhold Spirer har i flere tilfælde været årsag til udbrud af fødevarebåren sygdom forårsaget af blandt andet salmonella og sygdomsfremkaldende E. coli herunder VTEC-serotypen O157, som er den VTEC-serotype, som hyppigst er beskrevet i forbindelse med sygdomsudbrud forårsaget af spirer. I løbet af sommeren 2011 gav spirer anledning til et fødevarebåret sygdomsudbrud, der primært var lokaliseret til Tyskland og Frankrig, omfattende 3910 sygdomstilfælde og 46 dødsfald. På denne baggrund og efter anmodning fra Kommissionen publicerede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i november 2011 en videnskabelig udtalelse om risikoen ved Shiga toksin-producerende Escherichia coli (STEC) og andre sygdomsfremkaldende bakterier i frø og spirede frø. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) anbefaler i sin udtalelse, at: produktion af frø og spirer og fastsættelse af sporbarhedskrav sker i henhold til internationalt anerkendte retningslinjer for God Hygiejne Praksis (GHP) og God Landbrugsmæssig Praksis (GLP), frø til spireproduktion vaskes, før produktionen af spirer påbegyndes, der anvendes vand af drikkevandskvalitet i produktionen af spirer, spirer opbevares på køl i hele markedsføringsperioden, og ud over de eksisterende mikrobiologiske kriterier indføres et nyt, supplerende mikrobiologisk kriterium for sygdomsfremkaldende E. coli. Kommissionens forslag følger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) anbefalinger. Kommissionen har dog ikke hjemmel til at fastsætte alle nødvendige bestemmelser uden en ændring af hygiejneforordningen (852/2004), hvorfor visse af anbefalingerne er indarbejdet som et supplement til vejledningen om hygiejneforordningen med henblik på at fremhæve relevante bestemmelser i hygiejneforordningen overfor producenterne. En vedtagelse af forslagene vil indebære, at: frø til spireproduktion og spirer, der importeres til EU, skal ledsages af et certifikat udfærdiget af producenten, der godtgør, at det eller de pågældende partier er produceret i henhold til reglerne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne og sporbarhedskravene for spirer og frø til spirer. oplysninger vedrørende sporbarhed af det pågældende parti spirer eller frø til spirer skal være tilgængelige for både producenter og myndigheder.

4 4 oplysningerne vedrørende sporbarhed skal omfatte en nøjagtig beskrivelse af de pågældende frø eller spirer, mængden af produktet, navn og adresse på afsender, modtager og ejer af det pågældende parti, entydig identifikation af partiet i form af lot- eller batchnummer samt dato for afsendelse af partiet. virksomheder, der producerer spirer, kategoriseres som primærproducenter. virksomheder, der ønsker at producere spirer, skal autoriseres i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, før produktionen påbegyndes. producenter af spirer vejledes om at vaske frøene i vand af drikkevandskvalitet, før produktionen påbegyndes. virksomheder, der producerer spirer, skal have vand af drikkevandskvalitet tilgængeligt i produktionen, til for eksempel overrislingsvand. producenter af spirer vejledes om at opbevare spirer på køl i hele markedsføringsperioden. virksomheder, der producerer spirer, som minimum skal udtage prøver af hvert parti frø til undersøgelse for salmonella og visse sygdomsfremkaldende E. coli, før spirerne må markedsføres. myndighederne, efter en konkret vurdering, kan dispensere fra kravene om prøvetagningsfrekvens og prøvetyper. Udtalelser Europa-Parlamentet vil få forelagt forslagene som et led i forskriftsproceduren med kontrol. Gældende dansk ret Forslagene vil blive vedtaget som kommissionsforordninger, hvorved reglerne vil være umiddelbart gældende i Danmark. Konsekvenser Forslagene vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige, samfundsøkonomiske konsekvenser, eller at have statsfinansielle konsekvenser. Forslagene vurderes heller ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for fødevarevirksomhederne. En vedtagelse af forslagene medfører behov for tilpasning af dansk lovgivning, da forslagene kræver, at spireproducerende virksomheder skal autoriseres. Spireproducerende virksomheder i Danmark skal i dag registreres i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. De danske spireproducenter udfører allerede i dag et omfattende analyseprogram herunder for E. coli O157 som led i egenkontrollen, før produkterne markedsføres. Det ændrede kriterium forventes derfor ikke at medføre øgede erhvervsøkonomiske omkostninger.

5 5 For så vidt angår transport af spirer fra en producent til en virksomhed samt opbevaring af spirer i en anden virksomhed herunder detailforretninger vil forslagene i begrænset omfang kunne medføre øgede erhvervsomkostninger, da der anbefales køleopbevaring af spirerne. Virksomheder, der producerer spirer, er i Danmark kategoriseret som fødevarevirksomheder i senere led end primærproduktion i overensstemmelse med kategorierne i hygiejneforordningen. Med forslagene kategoriseres virksomhederne som primærproducenter. Primærproducenter er underlagt mindre omfattende krav til indretning, drift og egenkontrol end fødevarevirksomheder i senere led. Kravene i hygiejneforordningen om egenkontrol baseret på principperne om Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) omfatter ikke primærproducenter. Forslaget om spireproduktion indeholder visse grundlæggende krav til indretning og drift af spireproducerende virksomheder. Udover disse krav indeholder forslaget til ændring af vejledning om hygiejneforordningen supplerende anbefalinger til spireproducerende virksomheder. Med vejledningsteksten har man således sikret, at visse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) anbefalinger og udvalgte bestemmelser i hygiejneforordningen fremhæves særskilt over for spireproducerende virksomheder. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af dette, at fastsættelsen af fælles EU-regler vil øge beskyttelsesniveauet i EU betydeligt i forhold til den nuværende situation. Særligt indførelsen et nyt mikrobiologisk kriterium, sporbarhedskravene samt krav til vandkvaliteten vil højne beskyttelsesniveauet. Ligeledes vil anbefalingen om køleopbevaring medføre et øget beskyttelsesniveau. Forslagene vurderes samlet set at øge beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Høring Forslagene har været i høring på høringsportalen. Der er indkommet følgende bemærkninger: DI Fødevarer støtter forslagene. DI Fødevarer opfordrer dog til, at der sikres en mulighed for undtagelse fra de mikrobiologiske kriterier for spirer, som produceres med henblik på anvendelse i forarbejdede/sammensatte produkter, der varmebehandles inden salg. Alternativt mener DI Fødevarer, at det bør præciseres, at de mikrobiologiske kriterier kun gælder for spirer, der produceres med henblik på salg til direkte fortæring uden varmebehandling. Fødevarestyrelsen bemærker til høringssvaret fra DI Fødevarer, at en undtagelse fra de mikrobiologiske kriterier for spirer er tilføjet i den seneste version af forslagene.

6 6 Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter fastsættelse af fælles EU-regler, som kan reducere risikoen for, at forbrugerne udsættes for sygdomsfremkaldende mikroorganismer i spirer, og forholder sig positivt til forslagene, hvor blandt andet fastsættelsen af det nye mikrobiologiske kriterium vil medvirke til at sikre, at der ikke omsættes frø eller spirer, som indeholder sygdomsfremkaldende E. coli i EU. Dog bemærker regeringen, at forslagene vil øge sikkerheden ved indtag af spirer og frø til spirer mest muligt, såfremt der stilles krav, som supplerer kravene til primærproducenter. Regeringen støtter forslagene, men arbejder for, at spireproducerende virksomheder bliver omfattet af krav til indretning, drift og egenkontrol, svarende til de krav, som gælder for fødevarevirksomheder i senere led. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det vurderes, at der vil være et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for forslaget. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens forordning om godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Kommissionens forordning om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer Kommissionens forordning om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer (komitésag) KOM-dokument foreligger ikke Resumé Kommissionen har fremsat fem forslag, som supplerer og ændrer reglerne for import, sporbarhed og produktion af spirer og frø til spirer samt for mikrobiologiske kriterier for spirer og frø til spirer. Disse omfatter henholdsvis forslag til spireproduktion, forslag til sporbarhedskrav, forslag til certifikatkrav, forslag til mikrobiologiske kriterier samt forslag til ændring af vejledning om hygiejneforordningen. Forslaget om spireproduktion vil medføre et krav om, at virksomheder, der producerer spirer, skal autoriseres. Forslaget definerer samtidig produktion af spirer som primærproduktion, og denne kategorisering er afgørende for, hvilke hygiejneregler, spireproducerende virksomheder skal overholde. I forslaget om ændring af vejledning om hygiejneforordningen fremhæves visse bestemmelser i hygiejneforordningen, der er særligt relevante for spireproducerende virksomheder. Forslaget om sporbarhedskrav fastlægger bestemmelser, der specificerer kravene for sporbarhed af spirer samt frø til spirer. Forslaget om certifikatkrav medfører, at spirer samt frø til spirer, der importeres fra tredjelande, skal ledsages af et særligt certifikat. Dette certifikat skal i kopi følge eventuelle delpartier, såfremt der sker en opdeling af det oprindelige parti. Endelig indeholder forslaget om mikrobiologiske kriterier et kriterium for sygdomsfremkaldende E. Coli for spirer,

8 2 hvilket blandt andet medfører, at hvert parti frø skal undersøges, før markedsføring må ske. Det mikrobiologiske kriterium gælder dog ikke for spirer, der har undergået en behandling, der reducerer risikoen, eksempelvis pasteurisering. En vedtagelse af forslagene vurderes samlet set at øge beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Regeringen støtter forslagene, men arbejder for, at spireproducerende virksomheder bliver omfattet af krav til indretning, drift og egenkontrol, svarende til de krav, som gælder for fødevarevirksomheder i senere led. Baggrund Kommissionen har fremsat fem forslag til henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer, certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer, og mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer. Forslagene om henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer, om ændring af Kommissionens vejledning vedrørende gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, samt mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne. Forslaget om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (fødevareforordningen), og forslaget om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrolforordningen). Forslagene behandles i en forskriftskomitéprocedure med kontrol i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH). Hvis der er kvalificeret flertal for forslagene, forelægger Kommissionen forslagene for Rådet og Europa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden 3 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Opnås der ikke kvalificeret flertal i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH), forelægger Kommissionen sagen for Rådet og Europa- Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden for 2 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Forslagene forventes sat til afstemning ved møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 18. juni 2012.

9 3 Nærhedsprincippet Der er tale om gennemførelsesforanstaltninger til allerede vedtagne retsakter. Det er derfor regeringens vurdering, at det følger heraf, at forslagene er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Formål og indhold Spirer har i flere tilfælde været årsag til udbrud af fødevarebåren sygdom forårsaget af blandt andet salmonella og sygdomsfremkaldende E. coli herunder VTEC-serotypen O157, som er den VTEC-serotype, som hyppigst er beskrevet i forbindelse med sygdomsudbrud forårsaget af spirer. I løbet af sommeren 2011 gav spirer anledning til et fødevarebåret sygdomsudbrud, der primært var lokaliseret til Tyskland og Frankrig, omfattende 3910 sygdomstilfælde og 46 dødsfald. På denne baggrund og efter anmodning fra Kommissionen publicerede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i november 2011 en videnskabelig udtalelse om risikoen ved Shiga toksin-producerende Escherichia coli (STEC) og andre sygdomsfremkaldende bakterier i frø og spirede frø. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) anbefaler i sin udtalelse, at: produktion af frø og spirer og fastsættelse af sporbarhedskrav sker i henhold til internationalt anerkendte retningslinjer for God Hygiejne Praksis (GHP) og God Landbrugsmæssig Praksis (GLP), frø til spireproduktion vaskes, før produktionen af spirer påbegyndes, der anvendes vand af drikkevandskvalitet i produktionen af spirer, spirer opbevares på køl i hele markedsføringsperioden, og ud over de eksisterende mikrobiologiske kriterier indføres et nyt, supplerende mikrobiologisk kriterium for sygdomsfremkaldende E. coli. Kommissionens forslag følger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) anbefalinger. Kommissionen har dog ikke hjemmel til at fastsætte alle nødvendige bestemmelser uden en ændring af hygiejneforordningen (852/2004), hvorfor visse af anbefalingerne er indarbejdet som et supplement til vejledningen om hygiejneforordningen med henblik på at fremhæve relevante bestemmelser i hygiejneforordningen overfor producenterne. En vedtagelse af forslagene vil indebære, at: frø til spireproduktion og spirer, der importeres til EU, skal ledsages af et certifikat udfærdiget af producenten, der godtgør, at det eller de pågældende partier er produceret i henhold til reglerne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne og sporbarhedskravene for spirer og frø til spirer. oplysninger vedrørende sporbarhed af det pågældende parti spirer eller frø til spirer skal være tilgængelige for både producenter og myndigheder.

10 4 oplysningerne vedrørende sporbarhed skal omfatte en nøjagtig beskrivelse af de pågældende frø eller spirer, mængden af produktet, navn og adresse på afsender, modtager og ejer af det pågældende parti, entydig identifikation af partiet i form af lot- eller batchnummer samt dato for afsendelse af partiet. virksomheder, der producerer spirer, kategoriseres som primærproducenter. virksomheder, der ønsker at producere spirer, skal autoriseres i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, før produktionen påbegyndes. producenter af spirer vejledes om at vaske frøene i vand af drikkevandskvalitet, før produktionen påbegyndes. virksomheder, der producerer spirer, skal have vand af drikkevandskvalitet tilgængeligt i produktionen, til for eksempel overrislingsvand. producenter af spirer vejledes om at opbevare spirer på køl i hele markedsføringsperioden. virksomheder, der producerer spirer, som minimum skal udtage prøver af hvert parti frø til undersøgelse for salmonella og visse sygdomsfremkaldende E. coli, før spirerne må markedsføres. myndighederne, efter en konkret vurdering, kan dispensere fra kravene om prøvetagningsfrekvens og prøvetyper. Udtalelser Europa-Parlamentet vil få forelagt forslagene som et led i forskriftsproceduren med kontrol. Gældende dansk ret Forslagene vil blive vedtaget som kommissionsforordninger, hvorved reglerne vil være umiddelbart gældende i Danmark. Konsekvenser Forslagene vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige, samfundsøkonomiske konsekvenser, eller at have statsfinansielle konsekvenser. Forslagene vurderes heller ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for fødevarevirksomhederne. En vedtagelse af forslagene medfører behov for tilpasning af dansk lovgivning, da forslagene kræver, at spireproducerende virksomheder skal autoriseres. Spireproducerende virksomheder i Danmark skal i dag registreres i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. De danske spireproducenter udfører allerede i dag et omfattende analyseprogram herunder for E. coli O157 som led i egenkontrollen, før produkterne markedsføres. Det ændrede kriterium forventes derfor ikke at medføre øgede erhvervsøkonomiske omkostninger.

11 5 For så vidt angår transport af spirer fra en producent til en virksomhed samt opbevaring af spirer i en anden virksomhed herunder detailforretninger vil forslagene i begrænset omfang kunne medføre øgede erhvervsomkostninger, da der anbefales køleopbevaring af spirerne. Virksomheder, der producerer spirer, er i Danmark kategoriseret som fødevarevirksomheder i senere led end primærproduktion i overensstemmelse med kategorierne i hygiejneforordningen. Med forslagene kategoriseres virksomhederne som primærproducenter. Primærproducenter er underlagt mindre omfattende krav til indretning, drift og egenkontrol end fødevarevirksomheder i senere led. Kravene i hygiejneforordningen om egenkontrol baseret på principperne om Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) omfatter ikke primærproducenter. Forslaget om spireproduktion indeholder visse grundlæggende krav til indretning og drift af spireproducerende virksomheder. Udover disse krav indeholder forslaget til ændring af vejledning om hygiejneforordningen supplerende anbefalinger til spireproducerende virksomheder. Med vejledningsteksten har man således sikret, at visse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) anbefalinger og udvalgte bestemmelser i hygiejneforordningen fremhæves særskilt over for spireproducerende virksomheder. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af dette, at fastsættelsen af fælles EU-regler vil øge beskyttelsesniveauet i EU betydeligt i forhold til den nuværende situation. Særligt indførelsen et nyt mikrobiologisk kriterium, sporbarhedskravene samt krav til vandkvaliteten vil højne beskyttelsesniveauet. Ligeledes vil anbefalingen om køleopbevaring medføre et øget beskyttelsesniveau. Forslagene vurderes samlet set at øge beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Høring Forslagene har været i høring på høringsportalen. Der er indkommet følgende bemærkninger: DI Fødevarer støtter forslagene. DI Fødevarer opfordrer dog til, at der sikres en mulighed for undtagelse fra de mikrobiologiske kriterier for spirer, som produceres med henblik på anvendelse i forarbejdede/sammensatte produkter, der varmebehandles inden salg. Alternativt mener DI Fødevarer, at det bør præciseres, at de mikrobiologiske kriterier kun gælder for spirer, der produceres med henblik på salg til direkte fortæring uden varmebehandling. Fødevarestyrelsen bemærker til høringssvaret fra DI Fødevarer, at en undtagelse fra de mikrobiologiske kriterier for spirer er tilføjet i den seneste version af forslagene.

12 6 Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter fastsættelse af fælles EU-regler, som kan reducere risikoen for, at forbrugerne udsættes for sygdomsfremkaldende mikroorganismer i spirer, og forholder sig positivt til forslagene, hvor blandt andet fastsættelsen af det nye mikrobiologiske kriterium vil medvirke til at sikre, at der ikke omsættes frø eller spirer, som indeholder sygdomsfremkaldende E. coli i EU. Dog bemærker regeringen, at forslagene vil øge sikkerheden ved indtag af spirer og frø til spirer mest muligt, såfremt der stilles krav, som supplerer kravene til primærproducenter. Regeringen støtter forslagene, men arbejder for, at spireproducerende virksomheder bliver omfattet af krav til indretning, drift og egenkontrol, svarende til de krav, som gælder for fødevarevirksomheder i senere led. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det vurderes, at der vil være et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for forslaget. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens forordning om godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Kommissionens forordning om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer Kommissionens forordning om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer (komitésag) KOM-dokument foreligger ikke Resumé Kommissionen har fremsat fem forslag, som supplerer og ændrer reglerne for import, sporbarhed og produktion af spirer og frø til spirer samt for mikrobiologiske kriterier for spirer og frø til spirer. Disse omfatter henholdsvis forslag til spireproduktion, forslag til sporbarhedskrav, forslag til certifikatkrav, forslag til mikrobiologiske kriterier samt forslag til ændring af vejledning om hygiejneforordningen. Forslaget om spireproduktion vil medføre et krav om, at virksomheder, der producerer spirer, skal autoriseres. Forslaget definerer samtidig produktion af spirer som primærproduktion, og denne kategorisering er afgørende for, hvilke hygiejneregler, spireproducerende virksomheder skal overholde. I forslaget om ændring af vejledning om hygiejneforordningen fremhæves visse bestemmelser i hygiejneforordningen, der er særligt relevante for spireproducerende virksomheder. Forslaget om sporbarhedskrav fastlægger bestemmelser, der specificerer kravene for sporbarhed af spirer samt frø til spirer. Forslaget om certifikatkrav medfører, at spirer samt frø til spirer, der importeres fra tredjelande, skal ledsages af et særligt certifikat. Dette certifikat skal i kopi følge eventuelle delpartier, såfremt der sker en opdeling af det oprindelige parti. Endelig indeholder forslaget om mikrobiologiske kriterier et kriterium for sygdomsfremkaldende E. Coli for spirer,

14 2 hvilket blandt andet medfører, at hvert parti frø skal undersøges, før markedsføring må ske. Det mikrobiologiske kriterium gælder dog ikke for spirer, der har undergået en behandling, der reducerer risikoen, eksempelvis pasteurisering. En vedtagelse af forslagene vurderes samlet set at øge beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Regeringen støtter forslagene, men arbejder for, at spireproducerende virksomheder bliver omfattet af krav til indretning, drift og egenkontrol, svarende til de krav, som gælder for fødevarevirksomheder i senere led. Baggrund Kommissionen har fremsat fem forslag til henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer, certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer, og mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer. Forslagene om henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer, om ændring af Kommissionens vejledning vedrørende gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, samt mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne. Forslaget om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (fødevareforordningen), og forslaget om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrolforordningen). Forslagene behandles i en forskriftskomitéprocedure med kontrol i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH). Hvis der er kvalificeret flertal for forslagene, forelægger Kommissionen forslagene for Rådet og Europa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden 3 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Opnås der ikke kvalificeret flertal i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH), forelægger Kommissionen sagen for Rådet og Europa- Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden for 2 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Forslagene forventes sat til afstemning ved møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 18. juni 2012.

15 3 Nærhedsprincippet Der er tale om gennemførelsesforanstaltninger til allerede vedtagne retsakter. Det er derfor regeringens vurdering, at det følger heraf, at forslagene er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Formål og indhold Spirer har i flere tilfælde været årsag til udbrud af fødevarebåren sygdom forårsaget af blandt andet salmonella og sygdomsfremkaldende E. coli herunder VTEC-serotypen O157, som er den VTEC-serotype, som hyppigst er beskrevet i forbindelse med sygdomsudbrud forårsaget af spirer. I løbet af sommeren 2011 gav spirer anledning til et fødevarebåret sygdomsudbrud, der primært var lokaliseret til Tyskland og Frankrig, omfattende 3910 sygdomstilfælde og 46 dødsfald. På denne baggrund og efter anmodning fra Kommissionen publicerede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i november 2011 en videnskabelig udtalelse om risikoen ved Shiga toksin-producerende Escherichia coli (STEC) og andre sygdomsfremkaldende bakterier i frø og spirede frø. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) anbefaler i sin udtalelse, at: produktion af frø og spirer og fastsættelse af sporbarhedskrav sker i henhold til internationalt anerkendte retningslinjer for God Hygiejne Praksis (GHP) og God Landbrugsmæssig Praksis (GLP), frø til spireproduktion vaskes, før produktionen af spirer påbegyndes, der anvendes vand af drikkevandskvalitet i produktionen af spirer, spirer opbevares på køl i hele markedsføringsperioden, og ud over de eksisterende mikrobiologiske kriterier indføres et nyt, supplerende mikrobiologisk kriterium for sygdomsfremkaldende E. coli. Kommissionens forslag følger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) anbefalinger. Kommissionen har dog ikke hjemmel til at fastsætte alle nødvendige bestemmelser uden en ændring af hygiejneforordningen (852/2004), hvorfor visse af anbefalingerne er indarbejdet som et supplement til vejledningen om hygiejneforordningen med henblik på at fremhæve relevante bestemmelser i hygiejneforordningen overfor producenterne. En vedtagelse af forslagene vil indebære, at: frø til spireproduktion og spirer, der importeres til EU, skal ledsages af et certifikat udfærdiget af producenten, der godtgør, at det eller de pågældende partier er produceret i henhold til reglerne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne og sporbarhedskravene for spirer og frø til spirer. oplysninger vedrørende sporbarhed af det pågældende parti spirer eller frø til spirer skal være tilgængelige for både producenter og myndigheder.

16 4 oplysningerne vedrørende sporbarhed skal omfatte en nøjagtig beskrivelse af de pågældende frø eller spirer, mængden af produktet, navn og adresse på afsender, modtager og ejer af det pågældende parti, entydig identifikation af partiet i form af lot- eller batchnummer samt dato for afsendelse af partiet. virksomheder, der producerer spirer, kategoriseres som primærproducenter. virksomheder, der ønsker at producere spirer, skal autoriseres i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, før produktionen påbegyndes. producenter af spirer vejledes om at vaske frøene i vand af drikkevandskvalitet, før produktionen påbegyndes. virksomheder, der producerer spirer, skal have vand af drikkevandskvalitet tilgængeligt i produktionen, til for eksempel overrislingsvand. producenter af spirer vejledes om at opbevare spirer på køl i hele markedsføringsperioden. virksomheder, der producerer spirer, som minimum skal udtage prøver af hvert parti frø til undersøgelse for salmonella og visse sygdomsfremkaldende E. coli, før spirerne må markedsføres. myndighederne, efter en konkret vurdering, kan dispensere fra kravene om prøvetagningsfrekvens og prøvetyper. Udtalelser Europa-Parlamentet vil få forelagt forslagene som et led i forskriftsproceduren med kontrol. Gældende dansk ret Forslagene vil blive vedtaget som kommissionsforordninger, hvorved reglerne vil være umiddelbart gældende i Danmark. Konsekvenser Forslagene vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige, samfundsøkonomiske konsekvenser, eller at have statsfinansielle konsekvenser. Forslagene vurderes heller ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for fødevarevirksomhederne. En vedtagelse af forslagene medfører behov for tilpasning af dansk lovgivning, da forslagene kræver, at spireproducerende virksomheder skal autoriseres. Spireproducerende virksomheder i Danmark skal i dag registreres i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. De danske spireproducenter udfører allerede i dag et omfattende analyseprogram herunder for E. coli O157 som led i egenkontrollen, før produkterne markedsføres. Det ændrede kriterium forventes derfor ikke at medføre øgede erhvervsøkonomiske omkostninger.

17 5 For så vidt angår transport af spirer fra en producent til en virksomhed samt opbevaring af spirer i en anden virksomhed herunder detailforretninger vil forslagene i begrænset omfang kunne medføre øgede erhvervsomkostninger, da der anbefales køleopbevaring af spirerne. Virksomheder, der producerer spirer, er i Danmark kategoriseret som fødevarevirksomheder i senere led end primærproduktion i overensstemmelse med kategorierne i hygiejneforordningen. Med forslagene kategoriseres virksomhederne som primærproducenter. Primærproducenter er underlagt mindre omfattende krav til indretning, drift og egenkontrol end fødevarevirksomheder i senere led. Kravene i hygiejneforordningen om egenkontrol baseret på principperne om Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) omfatter ikke primærproducenter. Forslaget om spireproduktion indeholder visse grundlæggende krav til indretning og drift af spireproducerende virksomheder. Udover disse krav indeholder forslaget til ændring af vejledning om hygiejneforordningen supplerende anbefalinger til spireproducerende virksomheder. Med vejledningsteksten har man således sikret, at visse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) anbefalinger og udvalgte bestemmelser i hygiejneforordningen fremhæves særskilt over for spireproducerende virksomheder. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af dette, at fastsættelsen af fælles EU-regler vil øge beskyttelsesniveauet i EU betydeligt i forhold til den nuværende situation. Særligt indførelsen et nyt mikrobiologisk kriterium, sporbarhedskravene samt krav til vandkvaliteten vil højne beskyttelsesniveauet. Ligeledes vil anbefalingen om køleopbevaring medføre et øget beskyttelsesniveau. Forslagene vurderes samlet set at øge beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Høring Forslagene har været i høring på høringsportalen. Der er indkommet følgende bemærkninger: DI Fødevarer støtter forslagene. DI Fødevarer opfordrer dog til, at der sikres en mulighed for undtagelse fra de mikrobiologiske kriterier for spirer, som produceres med henblik på anvendelse i forarbejdede/sammensatte produkter, der varmebehandles inden salg. Alternativt mener DI Fødevarer, at det bør præciseres, at de mikrobiologiske kriterier kun gælder for spirer, der produceres med henblik på salg til direkte fortæring uden varmebehandling. Fødevarestyrelsen bemærker til høringssvaret fra DI Fødevarer, at en undtagelse fra de mikrobiologiske kriterier for spirer er tilføjet i den seneste version af forslagene.

18 6 Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter fastsættelse af fælles EU-regler, som kan reducere risikoen for, at forbrugerne udsættes for sygdomsfremkaldende mikroorganismer i spirer, og forholder sig positivt til forslagene, hvor blandt andet fastsættelsen af det nye mikrobiologiske kriterium vil medvirke til at sikre, at der ikke omsættes frø eller spirer, som indeholder sygdomsfremkaldende E. coli i EU. Dog bemærker regeringen, at forslagene vil øge sikkerheden ved indtag af spirer og frø til spirer mest muligt, såfremt der stilles krav, som supplerer kravene til primærproducenter. Regeringen støtter forslagene, men arbejder for, at spireproducerende virksomheder bliver omfattet af krav til indretning, drift og egenkontrol, svarende til de krav, som gælder for fødevarevirksomheder i senere led. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det vurderes, at der vil være et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for forslaget. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens forordning om godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Kommissionens forordning om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer Kommissionens forordning om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer (komitésag) KOM-dokument foreligger ikke Resumé Kommissionen har fremsat fem forslag, som supplerer og ændrer reglerne for import, sporbarhed og produktion af spirer og frø til spirer samt for mikrobiologiske kriterier for spirer og frø til spirer. Disse omfatter henholdsvis forslag til spireproduktion, forslag til sporbarhedskrav, forslag til certifikatkrav, forslag til mikrobiologiske kriterier samt forslag til ændring af vejledning om hygiejneforordningen. Forslaget om spireproduktion vil medføre et krav om, at virksomheder, der producerer spirer, skal autoriseres. Forslaget definerer samtidig produktion af spirer som primærproduktion, og denne kategorisering er afgørende for, hvilke hygiejneregler, spireproducerende virksomheder skal overholde. I forslaget om ændring af vejledning om hygiejneforordningen fremhæves visse bestemmelser i hygiejneforordningen, der er særligt relevante for spireproducerende virksomheder. Forslaget om sporbarhedskrav fastlægger bestemmelser, der specificerer kravene for sporbarhed af spirer samt frø til spirer. Forslaget om certifikatkrav medfører, at spirer samt frø til spirer, der importeres fra tredjelande, skal ledsages af et særligt certifikat. Dette certifikat skal i kopi følge eventuelle delpartier, såfremt der sker en opdeling af det oprindelige parti. Endelig indeholder forslaget om mikrobiologiske kriterier et kriterium for sygdomsfremkaldende E. Coli for spirer,

20 2 hvilket blandt andet medfører, at hvert parti frø skal undersøges, før markedsføring må ske. Det mikrobiologiske kriterium gælder dog ikke for spirer, der har undergået en behandling, der reducerer risikoen, eksempelvis pasteurisering. En vedtagelse af forslagene vurderes samlet set at øge beskyttelsesniveauet i Danmark og EU. Regeringen støtter forslagene, men arbejder for, at spireproducerende virksomheder bliver omfattet af krav til indretning, drift og egenkontrol, svarende til de krav, som gælder for fødevarevirksomheder i senere led. Baggrund Kommissionen har fremsat fem forslag til henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, ændring af Kommissionens vejledning af 16. februar 2009 i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer, certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer, og mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer. Forslagene om henholdsvis godkendelse af virksomheder, der producerer spirer, om ændring af Kommissionens vejledning vedrørende gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, samt mikrobiologiske kriterier for fødevarer med hensyn til mikrobiologiske kriterier for spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne. Forslaget om gennemførelse af sporbarhedskrav for frø til spirer og spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (fødevareforordningen), og forslaget om certifikatkrav til import til Unionen af spirer og frø til spirer er fremsat med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrolforordningen). Forslagene behandles i en forskriftskomitéprocedure med kontrol i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH). Hvis der er kvalificeret flertal for forslagene, forelægger Kommissionen forslagene for Rådet og Europa-Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden 3 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Opnås der ikke kvalificeret flertal i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH), forelægger Kommissionen sagen for Rådet og Europa- Parlamentet, der udtaler sig med henholdsvis kvalificeret og absolut flertal inden for 2 måneder. Kommissionen vedtager forslagene, såfremt Rådet og Europa-Parlamentet tilslutter sig forslagene eller ikke har udtalt sig inden for tidsfristen. Forslagene forventes sat til afstemning ved møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 18. juni 2012.

21 3 Nærhedsprincippet Der er tale om gennemførelsesforanstaltninger til allerede vedtagne retsakter. Det er derfor regeringens vurdering, at det følger heraf, at forslagene er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Formål og indhold Spirer har i flere tilfælde været årsag til udbrud af fødevarebåren sygdom forårsaget af blandt andet salmonella og sygdomsfremkaldende E. coli herunder VTEC-serotypen O157, som er den VTEC-serotype, som hyppigst er beskrevet i forbindelse med sygdomsudbrud forårsaget af spirer. I løbet af sommeren 2011 gav spirer anledning til et fødevarebåret sygdomsudbrud, der primært var lokaliseret til Tyskland og Frankrig, omfattende 3910 sygdomstilfælde og 46 dødsfald. På denne baggrund og efter anmodning fra Kommissionen publicerede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i november 2011 en videnskabelig udtalelse om risikoen ved Shiga toksin-producerende Escherichia coli (STEC) og andre sygdomsfremkaldende bakterier i frø og spirede frø. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) anbefaler i sin udtalelse, at: produktion af frø og spirer og fastsættelse af sporbarhedskrav sker i henhold til internationalt anerkendte retningslinjer for God Hygiejne Praksis (GHP) og God Landbrugsmæssig Praksis (GLP), frø til spireproduktion vaskes, før produktionen af spirer påbegyndes, der anvendes vand af drikkevandskvalitet i produktionen af spirer, spirer opbevares på køl i hele markedsføringsperioden, og ud over de eksisterende mikrobiologiske kriterier indføres et nyt, supplerende mikrobiologisk kriterium for sygdomsfremkaldende E. coli. Kommissionens forslag følger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSAs) anbefalinger. Kommissionen har dog ikke hjemmel til at fastsætte alle nødvendige bestemmelser uden en ændring af hygiejneforordningen (852/2004), hvorfor visse af anbefalingerne er indarbejdet som et supplement til vejledningen om hygiejneforordningen med henblik på at fremhæve relevante bestemmelser i hygiejneforordningen overfor producenterne. En vedtagelse af forslagene vil indebære, at: frø til spireproduktion og spirer, der importeres til EU, skal ledsages af et certifikat udfærdiget af producenten, der godtgør, at det eller de pågældende partier er produceret i henhold til reglerne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne og sporbarhedskravene for spirer og frø til spirer. oplysninger vedrørende sporbarhed af det pågældende parti spirer eller frø til spirer skal være tilgængelige for både producenter og myndigheder.

22 4 oplysningerne vedrørende sporbarhed skal omfatte en nøjagtig beskrivelse af de pågældende frø eller spirer, mængden af produktet, navn og adresse på afsender, modtager og ejer af det pågældende parti, entydig identifikation af partiet i form af lot- eller batchnummer samt dato for afsendelse af partiet. virksomheder, der producerer spirer, kategoriseres som primærproducenter. virksomheder, der ønsker at producere spirer, skal autoriseres i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, før produktionen påbegyndes. producenter af spirer vejledes om at vaske frøene i vand af drikkevandskvalitet, før produktionen påbegyndes. virksomheder, der producerer spirer, skal have vand af drikkevandskvalitet tilgængeligt i produktionen, til for eksempel overrislingsvand. producenter af spirer vejledes om at opbevare spirer på køl i hele markedsføringsperioden. virksomheder, der producerer spirer, som minimum skal udtage prøver af hvert parti frø til undersøgelse for salmonella og visse sygdomsfremkaldende E. coli, før spirerne må markedsføres. myndighederne, efter en konkret vurdering, kan dispensere fra kravene om prøvetagningsfrekvens og prøvetyper. Udtalelser Europa-Parlamentet vil få forelagt forslagene som et led i forskriftsproceduren med kontrol. Gældende dansk ret Forslagene vil blive vedtaget som kommissionsforordninger, hvorved reglerne vil være umiddelbart gældende i Danmark. Konsekvenser Forslagene vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige, samfundsøkonomiske konsekvenser, eller at have statsfinansielle konsekvenser. Forslagene vurderes heller ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for fødevarevirksomhederne. En vedtagelse af forslagene medfører behov for tilpasning af dansk lovgivning, da forslagene kræver, at spireproducerende virksomheder skal autoriseres. Spireproducerende virksomheder i Danmark skal i dag registreres i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. De danske spireproducenter udfører allerede i dag et omfattende analyseprogram herunder for E. coli O157 som led i egenkontrollen, før produkterne markedsføres. Det ændrede kriterium forventes derfor ikke at medføre øgede erhvervsøkonomiske omkostninger.

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 476 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2013-28-2301-01208/Dep sagsnr. 20200 Den 5. april 2013 FVM

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 242 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-229-00025/Dep. sagsnr. 10486 Den 24. juni 2011 FVM 900 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH+MAKIR Sagsnr.: 2013-29-221-01782/Dep sagsnr. 21107 Den 11. juni 2013 FVM 151 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 15. juni 2011 FVM 899 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 31. marts 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 82 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00707 /Dep. sagsnr. 531 Den 10. november

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 60 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. november 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 430 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/4. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00911/Dep. sagsnr.: 10007 Den 1. juni 2011

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00812/Dep. sagsnr. 11436 Den 31. august 2011 FVM 922 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a, artikel 18, stk. 1, litra b og artikel 49 stk. 2 i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a, artikel 18, stk. 1, litra b og artikel 49 stk. 2 i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr.: 26428 Den 6. juni 2014 FVM 288 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-20-221-01208 / Dep. sagsnr.: 14699 Den 8. marts 2012 FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00340/Dep. sagnr. 531 Den 29. marts 2011 FVM 883 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 27612 Den 12. september 2014 FVM 311 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07116/Dep sagsnr: 25723 Den 16. april 2014 FVM 268 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. februar 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen,Foder og Fødevaresikkerhed/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2013-28-2301-01208/Dep sagsnr. 20225 Den 10. april 2013 FVM

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006.

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 497 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 31. maj 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Sagsnr.: 2013-29-221-01930/Dep sagsnr: 23224 Den 8. november 2013 FVM 202 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01904/Dep sagsnr. 22234 Den 9. september 2013 FVM 180 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 223 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-010696/Dep.sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 961 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01963/Dep sagsnr: 23251 Den 12. november 2013 FVM 206 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 28468 Den 17. november 2014 FVM 341 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00868 / Dep. sagsnr. 404 26. januar 2011 FVM 855 NOTAT TIL

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01454/Dep.sagsnr.: 17418 Den 26. september 2012

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 155 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.:

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/MAKIR/RENS/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01931/Dep sagsnr: 23224 Den 8. november 2013 FVM 203 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 13. oktober 2011 FVM 940 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00737/Dep. sagsnr. 9614 Den 31. marts 2011 FVM 885 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere