Resumé for 3. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé for 3. kvartal 2010"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 28/10 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten, der er urevideret, har følgende hovedpunkter: Resumé for 3. kvartal 2010 Omsætningsfremgang og stigende indtjening I 3. kvartal 2010 udgør Topsils nettoomsætning 115,6 mio. kr. mod 79,1 i samme periode sidste år. Akkumuleret for året udgør nettoomsætningen 331,4 mio. kr. mod 215,8 mio. kr. i samme periode i Væksten i 3. kvartal er realiseret inde for både Flot Zone (FZ) og Czochralski (CZ) produkter. De underliggende trends og afsætningssituationen er fortsat positiv for både FZ og CZ silicium, og Topsils ordrebeholdning er tilfredsstillende ved indgangen til årets sidste kvartal. De kommende seks til ni måneder forventes dog præget af, at flere FZ-kontraktkunder igangsætter større produktionsudvidelsesprojekter, og derfor på kort sigt reducerer indkøbet fra Topsil, hvilket forventes at reducere efterspørgslen efter Float Zone produkter. I 3. kvartal 2010 er koncernens resultat af primær drift (EBITDA) 26,4 mio. kr., svarende til en EBITDA-margin på 22,9%, mod 20,2 mio. kr. og en EBITDA-margin på 25,6% i 3. kvartal Koncernens resultat af primær drift (EBITDA) udgør i kvartal 2010 samlet 70,0 mio. kr., svarende til en EBITDA-margin på 21,1% mod 61,9 mio. kr. og en EBITDA-margin på 22,9% i samme periode Topsil realiserede i kvartal 2010 et overskud før skat på 53,4 mio. kr. og efter skat på 41,3 mio. kr., mod et overskud før skat på 42,7 mio. kr. og efter skat på 27,9 mio. kr. i samme periode Pengestrømme fra driften udgør 141,7 mio. kr. efter kvartal 2010 mod 25,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens pengestrømme fra driften er positivt påvirket af driftsresultatet på 60,3 mio. kr. og frigivelse af beløb på deponeringskonti på 64,6 mio. kr. Topsil har i løbet af udviklet et nyt 6 PFZ produkt med en bedre egenskab end tidligere produkter. Det har taget lidt længere tid at få alle specifikationer på plads i forhold til oprindeligt forventet, men det ventes at produktet kan introduceres for kunderne i løbet af de kommende måneder. Topsil er i færd med at ændre produktmix på CZ produkter fra CZ til CZ-EPI, der er et mere nichepræget produkt med højere indtjeningsmarginer. CZ-EPI markedsføres pt. til en række nye kunder. Forventninger til 2010 Topsil fastholder forventningerne for nettoomsætningen i 2010 i niveauet mio. kr. og et resultat af primær drift (EBITDA) i niveauet mio. kr. Yderligere information Eventuelle spørgsmål til fondsbørsmeddelelser kan rettes til: Bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær, tlf Adm. Direktør Keld Lindegaard Andersen, tlf TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S LINDERUPVEJ 4 DK-3600 FREDERIKSSUND DENMARK TELEPHONE TELEFAX CVR-nr Side 1 af 14

2 Koncernens hoved- og nøgletal (urevideret) tkr. 3. kvartal 3. kvartal Jan.-Sep. Jan.-Sep. Jan.-Dec. Nettoomsætning Resultat af primær drift før renter, skat, afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster (5.694) (2.801) (6.898) (7.335) (8.474) Periodens resultat efter skat Investeret kapital Nettoarbejdskapital Egenkapital ekskl. Minoriteter Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld (aktiv) (81.924) (81.924) Overskud før afskrivninger m.v. (Cash Earnings) Gennemsnitlige antal fuldtidsansatte Antal aktier, aktuelt (t.stk.) Antal aktier, udvandet (t.stk.) Nøgletal EBITDA Margin (%) 22,9 25,6 21,1 22,9 23,6 Overskudsgrad (%) 20,0 20,4 18,2 18,5 19,9 Dækningsgrad (%) 48,9 59,6 51,4 54,9 53,1 Nettoomsætning (rull. 12 mdr.)/ Gns.investeret kapital 1,2 1,3 1,2 1,3 1,5 Side 2 af 14 2

3 Ledelsesberetning Fortsat positiv udvikling inden for både Float Zone og Czochralski I 3. kvartal 2010 udgør Topsils nettoomsætning 115,6 mio. kr. mod 79,1 i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 46,1%. Nettoomsætningen i 3. kvartal 2010 er højere end oprindeligt forventet. Det skyldes væsentligst, at en kontraktkunde har flyttet FZ-ordrer fra 4. kvartal til 3. kvartal. Af kvartalets omsætning blev 31,4 mio. kr. realiseret i de polske aktiviteter mod 19,2 mio. kr. i 3. kvartal Topsils nettoomsætning udgør samlet 331,4 mio. kr. i kvartal 2010 mod 215,8 mio. kr. i samme periode i De polske aktiviteter bidrager med 86,2 mio. kr. til periodens nettoomsætning sammenlignet med 55,3 mio. kr. i FZkontraktkunder er fra og med 2010 blevet tilbudt mere fordelagtige salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med langvarige volumenaftaler. Dette har medvirket til at styrke Nettoomsætning (mio. kr.) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q efterspørgslen efter FZ silicium i løbet af de første ni måneder af Væksten i nettoomsætningen er i 1.-3.kvartal realiseret inden for både Float Zone (FZ) og Czochralski (CZ) produkter med henholdsvis 14% og 56% i forhold til samme periode Den positive udvikling i de polske aktiviteter, både i forhold til året før og 2. kvartal i år, drives først og fremmest af øget efterspørgsel efter CZ produkter. Omsætningsfremgangen betyder, at CZ-produktionskapaciteten er fuldt udnyttet i 3. kvartal Den underliggende markedsudvikling og afsætningssituationen er således fortsat positiv for både FZ og CZ silicium, og Topsils ordrebeholdning ved indgangen til årets sidste kvartal er tilfredsstillende, om end de kommende seks til ni måneder vil blive præget af, at flere FZ-kontraktkunder igangsætter større produktionsudvidelsesprojekter, og på kort sigt reducerer indkøbet fra Topsil, hvilket forventes at reducere efterspørgslen efter Float Zone produkter. Udviklingen i 3. kvartal og kundernes lagertilpasning indebærer, at nettoomsætningen i 2. halvår 2010 vil blive mere jævnt fordelt på kvartaler end tidligere forventet, dog forventes aktivitetsniveauet i 4. kvartal fortsat at blive årets højeste. Stigende driftsindtjening, men margin påvirket af ændret produktmix og nye kontrakter Topsils dækningsgrad er i kvartal 2010 realiseret marginalt lavere end samme periode året før. Den lavere dækningsgrad relaterer sig til 3. kvartal 2010, og skyldes to forhold. For det første er andelen af CZ produkter, som har lavere dækningsgrad, større end samme periode sidste år. For det andet er der i 3. kvartal 2010 afsat større mængder FZ silicium under faste priser sammenlignet med samme periode sidste år. I 3. kvartal 2010 er resultatet af primær drift (EBITDA) 26,4 mio. kr., svarende til en EBITDA-margin på 22,9%, mod 20,2 mio. kr. og en EBITDA-margin på 25,6% i 3. kvartal De polske aktiviteter leverer i 3. kvartal 2010 et positivt EBITDA-bidrag på 1,6 mio. kr. og for perioden kvartal 2010 er EBITDA ligeledes positiv. Den lavere EBITDA-margin i 3. kvartal 2010 i forhold til 3. kvartal 2009 skyldes dels en større andel af CZ produkter med lavere dækningsgrad, dels højere eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Resultat af primær drift (EBITDA) udgør i kvartal 2010 samlet 70,0 mio. kr. svarende til en EBITDA-margin på 21,1% mod 61,9 mio. kr. og en EBITDA-margin på 22,9% i samme periode Side 3 af 14 3

4 Overskudsgrad på niveau med sidste år Topsils primære driftsresultat (EBIT) for 3. kvartal 2010 er realiseret med 23,1 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 20,0%, mod 16,1 mio. kr. og en overskudsgrad på 20,4% sidste år. For perioden kvartal 2010 udgør primært driftsresultat (EBIT) 60,3 mio. kr. i kvartal 2010, hvilket er 10,3 mio. kr. mere end i samme periode sidste år. Effekten på EBIT fra de polske aktiviteter er i 3. kvartal 2010 positiv med 0,5 mio. kr. I perioden kvartal påvirker de polske aktiviteter EBIT med et tab på 2,4 mio. kr. mod et tab på 18,5 mio. kr. i samme periode året før. Finansielle poster, netto, udgør i kvartal en omkostning på 6,9 mio. kr. sammensat af nettorenteudgifter på 4,0 mio. kr. og en udgift på 2,9 mio. kr. fra realiserede og urealiserede kurstab. I 3. kvartal udgør finansielle poster en omkostning på 5,7 mio. kr. Heraf udgør 4,6 mio. kr. et urealiseret kurstab primært som følge af lavere USD/DKK-kurs i løbet af 3. kvartal Resultat før skat Topsil realiserede i kvartal 2010 et overskud før skat på 53,4 mio. kr. og efter skat på 41,3 mio. kr. mod et overskud før skat på 42,7 mio. kr. og efter skat på 27,9 mio. kr. i samme periode Indtægterne er på niveau med det forventede og ventes fortsat at blive styrket i den resterende del af året, idet den nye FZ polysilicium leverandørkontrakt får fuld effekt fra og med 4. kvartal Balancesum og rentebærende gæld reduceret som følge af provenu fra aktieemission Topsils balancesum er 589,0 mio. kr. pr. 30. september 2010 mod 591,8 mio. kr. ultimo Nettoarbejdskapitalen udgør 129,9 mio. kr. og er nominelt på samme niveau som ved regnskabsårets begyndelse. Tilgodehavender er sammenlignet med primo 2010 reduceret, mens værdien af varebeholdninger er øget moderat sammenholdt med niveauet ved årets start. Nettorentebærende gæld udgør pr. 30. september 2010 et aktiv på 81,9 mio. kr. mod en gæld på 30,7 mio. kr. ved årets begyndelse. Ændringen skyldes primært en stigning i den likvide beholdning efter tilførsel af nettoprovenu på 86,1 mio. kr. fra emissionen samt frigivelse af kontantdeponeringer i pengeinstitut. Indgåelsen af ny bankaftale i august 2010 betyder, at Topsil har reduceret de kontantdeponeringer som den tidligere bankforbindelse krævede som sikkerhed over for råvareleverandør og enkelte kunder. Pr. 30. september 2010 er der frigivet deponeringer svarende til 47 mio. kr. som sammen med de committede lånefaciliteter skal anvendes til finansieringen af ny fabrik. Som konsekvens af provenu fra aktieemissionen og periodens resultat udgør egenkapitalen (eksklusive minoriteter) pr. 30. september 2010 i alt 377,1 mio. kr. mod 236,0 mio. kr. primo Af den samlede balancesum udgør egenkapitalen (eksklusive minoriteter) 64,0% pr. 30. september 2010 mod 39,9% ved årets start. Markant stigning i pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften udgør 141,7 mio. kr. efter kvartal 2010 mod 25,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens pengestrømme fra driften er positivt påvirket af driftsresultatet på 60,3 mio. kr. og frigivelse af beløb på deponeringskonti på 64,6 mio. kr. Efter nettoinvesteringer på i alt 30,5 mio. kr. i kvartal 2010 samt tilførsel af provenu fra emission og indfrielse af akkvisitionslånet i forbindelse med købet af Cemat Silicon S.A., er koncernens samlede pengestrømme herefter realiseret med i alt 46,9 mio. kr. Den likvide beholdning udgør ultimo perioden 107,7 mio. kr. Side 4 af 14 4

5 Markedsudvikling og forretningsmæssige tiltag Topsil vurderer at det underliggende marked for både FZ og CZ produkter fortsat er stærkt. Topsil er dog afhængig af udsving på enkelte kunder, både på FZ og på CZ området. Dette medfører, at kundetilpasninger og udsving, der ikke beror på det generelle marked, har betydning for ordremassen fra kvartal til kvartal. I løbet af er der udviklet et nyt 6 PFZ produkt med bedre egenskaber end tidligere produkter. Det har taget lidt længere tid at få alle specifikationer på plads i forhold til oprindeligt forventet, men det ventes at produktet kan introduceres for kunderne i løbet af de kommende måneder. Et tilsvarende 8 PFZ produkt, der pt. er under udvikling, planlægges introduceret i løbet af Topsil er desuden i færd med at ændre produktmix på CZ produkter fra CZ til CZ-EPI, der er et mere nichepræget produkt med højere indtjeningsmarginer. CZ-EPI markedsføres pt. til en række nye kunder og forventes at udgøre en større del af afsætningen af CZ produkter i Det forventes at vækstplanerne vil blive realiseret i løbet af de kommende år. Den primære vækst forventes fortsat inden for PFZ og CZ-EPI, hvis markeder er større end markedet for NTD. Topsil fik i juni 2010 leveret to nye FZ maskiner, som er blevet installeret i løbet af sommeren. Test af maskinerne er tilendebragt i 3. kvartal 2010 og idriftsættelsen pågår resten af året. Projekteringen af en ny fabrik, som skal sikre den fortsatte FZ ekspansion i Danmark, pågår. Produktionsindretning samt ydre rammer er besluttet og detailprojektering forventes påbegyndt ultimo november Projektet følger den fastlagte tidsplan med projektering i 2010, opførelse i 2011 og planlagt ibrugtagning i Forventninger til 2010 Med baggrund i de realiserede resultater i kvartal 2010 fastholder Topsil forventningerne for nettoomsætningen i 2010 i niveauet mio. kr. og et resultat af primær drift (EBITDA) i niveauet mio. kr. Forventningerne er baseret på en dollarkurs på DKK 540/100 USD. Side 5 af 14 5

6 Investoroplysninger Oversigt over fondsbørsmeddelelser 1. januar 2010 til dags dato: Dato Meddelelse Medarbejderaktieordning Indberetning af insideres transaktioner Vedtægtsændringer Tegningsoptionsprogram til ledende medarbejdere Delårsrapport - 1. halvår Indberetning af insideres transaktioner Delårsrapport 1. kvartal Storaktionærmeddelelse Vedtægtsændringer Prospektmeddelelse gennemført udbud Indberetning af insideres transaktioner Vedtægtsændringer Resumé af ekstraordinær generalforsamling Indberetning af insideres transaktioner Indberetning af insideres transaktioner Indberetning af insideres transaktioner Indberetning af insideres transaktioner Indberetning af insideres transaktioner Indberetning af insideres transaktioner Resumé af ordinær generalforsamling Prospektmeddelelse Indkaldelse til generalforsamling Indberetning af insideres transaktioner Indberetning af insideres transaktioner Vedtægtsændring som følge af kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelse som følge af udnyttelse af warrants Topsil etablerer stærk vækstplatform og træffer beslutning om at udvide produktionskapaciteten Topsil kursudvikling Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om Topsil A/S findes på Denne kvartalsmeddelelse er udarbejdet på dansk og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske Og den engelske oversættelse, er den danske kvartalsmeddelelse gældende. Side 6 af 14 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010 for Topsil Semiconductor Materials A/S. Den ureviderede delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med gældende indregnings- og målingsbestemmelser i International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten indeholder et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar 30. september Vi anser ledelsesberetningen for at give en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Frederikssund, den 18. november 2010 Direktion: Keld Lindegaard Andersen Adm. direktør Jørgen Bødker Salgs- og Marketingdirektør Bestyrelse: Jens Borelli-Kjær Formand Eivind Dam Jensen Næstformand Jørgen Frost Bestyrelsesmedlem Michael Hedegaard Lyng Bestyrelsesmedlem Trine Schønnemann Medarbejdervalgt Leif Jensen Medarbejdervalgt Disclaimer: Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne er bl.a., men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i siliciummarkedet, markedets accept af nye produkter samt lancering af konkurrerende produkter. Topsil er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger såfremt dette kræves af dansk lovgivning, herunder værdipapirhandelsloven m.v. Side 7 af 14 7

8 Resultatopgørelse 1. januar 30. september 3. kvartal 3. kvartal Jan. sep. Jan. sep tkr Jan.-dec. Nettoomsætning Direkte produktionsomkostninger (59.032) (31.946) ( ) ( ) ( ) Andre eksterne omkostninger & Personaleomkostninger (30.132) (26.947) ( ) (86.700) ( ) Resultat af primær drift før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger og nedskrivninger (3.313) (4.130) (9.631) (11.929) (15.580) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (5.694) (2.801) (6.899) (7.335) (8.474) Resultat før skat Skat af periodens resultat (2.942) (2.966) (12.167) (14.780) (23.977) Periodens resultat Fordeling af periodens resultat: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie: Jan. sep. Jan. sep Jan.-dec. Resultat til koncernens aktionærer (tkr.) Gennemsnitligt antal aktier (t.stk.) Gennemsnitligt antal aktier, udvandet (t.stk.) Resultat pr. aktie (kr.) 0,09 0,04 0,12 Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 0,08 0,04 0,12 Side 8 af 14 8

9 Totalindkomstopgørelse Koncern 3. kvartal 3. kvartal Jan. sep. Jan. sep tkr Jan.-dec Periodens resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (4.591) 257 Totalindkomst for perioden Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser (1.108) Side 9 af 14 9

10 Balance pr. 30. september Aktiver tkr Færdiggjorte udviklingsprojekter Goodwill Brugsret Øvrige immaterielle aktiver Igangværende udviklingsprojekter Immaterielle aktiver Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender * * Finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre tilgodehavender Forudbetalt skat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver * Andre langfristede tilgodehavender indeholder deponering til sikkerhedsstillelse for råvarekontrakter. Side 10 af 14 10

11 Balance pr. 30. september Passiver tkr Aktiekapital* Reserve for valutakursregulering (13.089) (22.297) (17.753) Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Øvrige langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyldig selskabsskat Hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Passiver *Aktiekapitalen består pr. 30. september 2010 af aktier á nom. 0,25 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Side 11 af 14 11

12 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktie kapital- Reserve for valutakursregulering Reserve for aktie- baseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt tkr. Egenkapital (17.706) Periodens totalindkomst 0 (4.591) (1.108) Aktiebaseret vederlæggelse Kontant kapitalforhøjelse Overkurs kapitalforhøjelse Køb af minoriteter (803) (803) Egenkapital (22.297) Egenkapital (17.754) Periodens totalindkomst Aktiebaseret vederlæggelse Aktieemission i maj Omkostninger i forbindelse med aktieemission (7.441) (7.441) 0 (7.441) Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner Udloddet udbytte (27.361) (27.361) Egenkapital (13.089) Side 12 af 14 12

13 Pengestrømsopgørelse pr. 30. september tkr Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Kursregulering resultat udenlandske selskaber (15) (312) Resultatført aktiebaseret vederlæggelse Ændring i deposita vedr. leverandør- og kundekontrakter Ændring i nettoarbejdskapital (42.888) Pengestrømme vedrørende primær drift Betalt a conto skat (1.533) (1.227) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (8.508) (10.512) Pengestrømme vedrørende drift Køb m.m. af immaterielle aktiver (3.149) (2.168) Køb m.m. af materielle aktiver (27.349) (16.422) Pengestrømme vedrørende investeringer (30.498) (18.590) Provenu ved forhøjelse af aktiekapital, emission Provenu ved forhøjelse af aktiekapital, udnyttelse af warrants Udlodning af udbytte til minoritetsinteresser (27.362) 0 Køb af minoritetsinteresser i dattervirksomhed 0 (803) Afdrag på gældsforpligtigelser ( ) (8.918) Pengestrømme vedrørende finansiering (55.879) (8.464) Ændring i likvider (10.211) Likvider, primo Kursregulering, likvide beholdninger (1.192) Likvider, ultimo Pengestrømsopgørelsen er opgjort inklusiv aktiver og passiver bestemt for salg Side 13 af 14 13

14 Noter Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende indregnings- og målingsbestemmelser i International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. IFRS 34 Præsentation af delårsrapporter, udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt NASDAQ OMX Copenhagen s regelsæt. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2009, hvor den fulde beskrivelse af anvendt praksis er beskrevet. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelse af årsrapporten pr. 31. december 2009 væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelse af årsrapporten pr. 31. december Væsentlige finansielle risici Valutarisici omfatter risiko for tab (eller mulighed for gevinst), når valutakurserne ændres. Valutarisici opstår, når indtægtsog udgiftsposter i fremmed valuta føres i resultatopgørelsen eller fra værdiregulering af balanceposter i anden valuta. En betydelig andel af koncernens salg foregår i USD og EUR. Råvarer mv. indkøbes ligeledes typisk i USD og EUR, hvorimod øvrige omkostningsposter typisk indkøbes i DKK eller PLN. Koncernen anvender ikke afledte finansielle instrumenter til afdækning af valutarisici af løbende cash flow eller balanceposter. I stedet benytter koncernen modtaget valuta til betaling gældsposter i samme valuta, hvorved valutarisici generelt mindskes. Et udsving i USD/DKK kursen på +/- 0,50 kr. vil betyde en valutarisiko for koncernen på ca. +/- 4,2 mio. kr. beregnet på basis af balancedagens poster i USD. Tilsvarende vil et udsving i PLN/DKK på +/- 0,20 kr. betyde en valutarisiko for koncernen på +/- 0,1 mio. kr. på basis af balancedagens poster i PLN. Koncernens valutarisiko ved udsving i EUR/DKK kursen vurderes til at være uvæsentlig. Begivenheder efter periodens udløb Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. Side 14 af 14 14

KVARTALSRAPPORT 1. 2011

KVARTALSRAPPORT 1. 2011 KVARTALSRAPPORT 1. 2011 Markedsudviklingen er fortsat positiv, og vores udviklingsaktiviteter følger planen. Forsinkelse af kvalificering hos en række nye kunder og planmæssige kapacitetsudvidelser hos

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 NASDAQ OMX Copenhagen 12.11.2009 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 15/09 Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 2. 2012 Topsils omsætning for første halvår bekræftede billedet af et afdæmpet marked, dog blev salget samlet set lidt bedre end oprindeligt estimeret. Der forventes et fortsat udfordrende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 1. 2012 Topsils 1. kvartal udviklede sig som forventet, og de første ordrer på et nyt forbedret PFZ produkt til mellemspændingsområdet er nu bekræftet. Besparelsesprogrammet, som blev iværksat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 3. 2012 Topsils primære marked, powermarkedet, udviste fortsat svag efterspørgsel i årets 3., og salget udviklede sig i henhold til de seneste udmeldte forventninger. Det igangsatte arbejde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 2. 2011 Fald i NTD-omsætning, mixforskydning i kontraktkundeordrer og forsinkelse i 6 produktkvalifikationer gav et lavt aktivitetsniveau på kvartalet, vil påvirke andet halvår 2011 og medfører

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere