Årsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest"

Transkript

1 Årsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

2 Indhold 2 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Stiftet: 2. juni 1971 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Lisa Herold Ferbing (formand) Niels Mazanti (næstformand) Kjeld Iversen Jes Damsted Ledelseshverv er anført i fællesnoten Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Årets resultat og udbytte De finansielle markeder i Forventninger til Risici og risikostyring... 5 Samfundsansvar Andre oplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Beretning og årsregnskab: 1. januar 31. december Afdeling Korte Obligationer Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Obligationer Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Investeringsforvaltningselskab Invest Administration A/S Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Afdeling MixObligationer Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg Telefon: Afdeling Danmark Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Europa Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Depotselskab og navnenoteringssted Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11, Postboks København K Telefon: Tilsynsmyndighed Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø Telefon: Generalforsamling Investeringsforeningen Lån og Spar Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6. april 2017, kl. 17, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Afdeling Verden Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Nordamerika Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Fællesnote Ledelsen Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Bestyrelses- og revisionshonorar Anvendt regnskabspraksis Finanskalender Årsrapport februar 2017 Generalforsamling 6. april 2017 Halvårsrapport august 2017

3 Ledelsesberetning Året i hovedoverskrifter Begyndende økonomisk vækst har givet aktiekursstigninger globalt, men Europa halter efter. Renteniveauet er fortsat lavt og visse steder negativt, men renten forventes at stige gradvist. Væksten i verdensøkonomien har været og forventes at være for opadgående, men er fortsat skrøbelig. De politiske risici i verden vurderes at være større end i de foregående år. Afdelingernes resultat, afkast, formue og udbytte Formue, Forslag til ud- Resultat Afkast afkast ultimo 20 bytter for 20 Afdeling (mio. kr.) (pct.) (pct.) (mio. kr.) (kr. pr. andel) 3 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Korte Obligationer 4,2 0,71 0,10 449,4 1,60 Obligationer 42,6 2,66 1, ,5 1,00 MixObligationer 22,1 3,93-525,0 1,00 Danmark 1,1 0,43 3,22 452,3 45,10 Europa -3,7-3,09 0,27 79,9 0,00 Verden 17,9 2,17 9, 628,9 0,00 Nordamerika 5,8 8,36 14,21 82,4 14,90 I alt 90, ,4 Årets resultat og udbytte Foreningens årsrapport med regnskab og indstilling til resultatanvendelse fremlægges her af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 6. april Foreningens resultat Det regnskabsmæssige resultat for alle afdelingerne blev under ét på kr. 90,0 mio. i 20 mod kr. 143,6 mio. året forinden. Aktieafdelingerne i danske, amerikanske og globale aktier gav alle positive afkast som følge af markedernes stigende tiltro til den økonomiske udvikling i de kommende år, mens de europæiske aktier under ét ikke har kunnet følge den globale trend. Obligationsafdelingerne præsterede små, men positive afkast som afspejling af det lave renteniveau i disse år, ligesom et fortsat rentefald i navnlig de lange renter bidrog til afkastet. Foreningens samlede formue steg i 20 med 9,9 pct. til kr ,4 mio. ved udgangen af året. Formuestigningen er et udtryk for tilvækst i form af årets afkast, samt at nyemissioner har oversteget indfrielser. Udbytter for 20 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytter som angivet i oversigten. Udlodningen er i alle afdelingerne beregnet i overensstemmelse med vedtægternes og skattelovgivningens bestemmelser om minimumsudlodninger, beregnet ud fra renter, udbytter samt realiserede, men ikke urealiserede kursgevinster og tab. De finansielle markeder i 20 Den økonomiske udvikling Ved indgangen til 20 var der bekymring for, om den økonomiske vækst, der havde bragt verdensøkonomien ud af finanskrisens recessionsår, igen var på vej nedad. Det smittede af på stemningen på de finansielle markeder, som startede 20 med markante fald i både aktiekurser og renter. Selv om væksten, og navnlig vækstforventningerne for de kommende år, i løbet af året er kommet op igen, blev den globale vækst under ét i 20 den laveste siden recessionsårene 2008 og 2009.

4 4 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Det betød, at forventningerne om rentestigninger blev skudt ud i fremtiden, og centralbankerne verden over har gennem året forsøgt at bidrage til væksten ved at føre en meget lempelig pengepolitik med lave styringsrenter og massive opkøb af obligationer. Selv om økonomien globalt er langsomt på vej opad, er der store regionale forskelle, idet navnlig USA blandt de industrialiserede lande har haft højere økonomisk vækst og begyndende rentestigninger, hvorimod Europa set under ét har det sværere med store regionale forskelle. Også store dele af udviklingslandende i emerging markets har været trukket med af væksten i USA. Europa har været præget af en lang række udfordringer fra store forskelle mellem økonomien i Sydeuropa og Nordeuropa og et handlingssvækket EU, som har haft store vanskeligheder med både flygtninge- og migrantsituationen, den økonomiske udvikling og den folkelige tilslutning i mange medlemslande. Mens den amerikanske centralbank gradvist er ved at påbegynde en normalisering af de lave styringsrenter, er de fortsat negative i Europa. Tilmed har renterne på europæiske statsobligationer i lange perioder været negative. Generelt er det dog vurderingen, at renten overalt vil være gradvist for opadgående som følge af, at den ligeledes gradvise økonomiske vækst allerede er ved at vise sig i form af stigende inflation. På den politiske front kom særligt to begivenheder til at dominere i 20, hhv. Storbritanniens Brexit-afstemning og det amerikanske præsidentvalg. Begge begivenheder fik et anderledes udfald end forventet. I begge tilfælde var de umiddelbare markedsreaktioner negative, men markederne stabiliserede sig hurtigt igen, selv om der fortsat ligger en usikkerhed omkring virkningerne af den britiske udmeldelse af EU og omkring den økonomiske politik og handelspolitik, den nye amerikanske regering forventes at føre. pct. Ved udgangen af året var den 10-årige danske rente steget til 0,3 pct., mens den 2-årige stadig var negativ på minus 0,5 pct. Aktiemarkedet 20 blev et år med store kursudsving, og det europæiske marked var endnu en gang et af de svageste på det globale marked, mens både det amerikanske marked og emerging markets udviste pæne stigninger. Under ét steg de globale aktiemarkeder med omkring 10 pct. målt i DKK. Året startede negativt med store kursfald, men det rettede sig navnligt sidst på året. Amerikanske aktier og emerging markets aktier steg hver især med godt 14 pct. Emerging markets aktierne steg primært som følge af en stabilisering i råvarepriserne trukket af olieprisstigninger på næsten 50 pct. i løbet af året. Stigningen i olieprisen har gennem året været et udtryk for en stigende tiltro til den økonomiske vækst i de kommende år. På brancheniveau var det specielt sektorerne energi, industri og banker, som udviste de største kursstigninger. Navnlig det amerikanske aktiemarked har reageret i forventning om effekterne af den økonomiske politik og handelspolitik, som den nye regering forventes at føre. Kombinationen af en ekspansiv økonomisk politik og en mere protektionistisk handelspolitik har styrket forventningerne til amerikanske virksomheder. Hertil kommer, at de økonomiske indikatorer i USA i forvejen pegede opad. Valutamarkedet Den amerikanske centralbanks udskydelse af fortsatte renteforhøjelser i starten af året betød, at USD blev svækket med knap 6 pct. overfor EUR, men som året gik, indikerede nøgletallene for USA, herunder inflationen, stadig tydeligere, at der snart måtte komme en renteforhøjelse. Det styrkede USD på ny. Samlet set er USD styrket ca. 3 pct. overfor DKK gennem året. 4 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Pengepolitikken Fokus har i 20 været på USA, hvor den amerikanske centralbank hævede renten allerede i december 2015 og da varslede flere renteforhøjelser i 20. Uro på finansmarkederne i starten af 20 og tvivl om vækstforløbet betød, at yderligere amerikanske renteforhøjelser først skete i december, hvor renten blev hævet med 0,25 pct.-point til 0,75 pct. I 2017 ventes yderligere renteforhøjelser, men i et gradvist og behersket tempo. I Europa var forløbet anderledes. I marts annoncerede den europæiske centralbank, at obligationsopkøbsprogrammet ville blive udvidet, og indskudsbevisrenten blev nedsat 0,1 pct.-point til minus 0,4 pct. Derudover ville en del af opkøbene blive foretaget i ikkefinansielle erhvervsobligationer. Det pressede markedsrenterne yderligere ned, og egentlige renteforhøjelser for at normalisere renteniveauet ligger lidt længere ude i fremtiden. Obligationsmarkedet Den europæiske centralbanks obligationsopkøbsprogram fik stor indflydelse på renteudviklingen i 20. Ved indgangen til 20 var den 10-årige europæiske rente på 0,6 pct. og i Danmark 1,0 pct. Renterne var faldende hele foråret i forventningen om, at opkøbsprogrammet ville blive forlænget. Den 10-årige europæiske rente var i starten af juli minus 0,2 pct., mens den danske var 0,0 I Europa er GBP faldet markant efter Brexit-afstemningen og sluttede 20 ca. 14 pct. lavere overfor både EUR og DKK end ved indgangen til året. Kreditmarkedet Kreditspændene og kursudviklingen på erhvervsobligationer var præget af udsving i løbet året, men for 20 som helhed var det et godt år for erhvervsobligationer med pæne afkast i niveauerne 5-10 pct. på tværs af regionerne Europa, USA og emerging markets. Markederne led dog fra starten af året under de faldende råvareog oliepriser, men udviklingen vendte i takt med stabiliseringen af de økonomiske nøgletal og de fortsat lave renter. Det var især obligationerne med laveste kreditværdighed, der steg mest. Forventninger til 2017 Optimismen og den positive udvikling i de økonomiske indikatorer peger ved indgangen til 2017 på et positivt år for aktier. Aktiemarkedernes defensive sektorer har i de seneste fem år været bedre end de cykliske, men den trend er dog brudt i 20. Det er et udtryk for, at aktiemarkedet har positive forventninger til økonomien og virksomhedernes indtjening i de kommende år. En fortsat positiv udvikling fordrer derfor, at de positive forventninger til indtjeningsudviklingen bliver indfriet. Der er i aktieafdelingerne forventninger

5 om et moderat positivt afkast på linie med den generelle markedsudvikling (benchmark) i de markeder, de enkelte afdelinger investerer i. Centralbankerne verden over vil i det kommende år gradvist føre en mindre lempelig pengepolitik. USA er begyndt normaliseringen af pengepolitikken, og renten ventes hævet gradvist i Selv om den europæiske centralbank som forventet fortsætter den lempelige kurs ind i 2017, vil der ske en udfasning af obligationsopkøbsprogrammet. De korte obligationsrenter forventes derfor at forblive forholdsvis lave, mens de lange renter formentlig vil blive trukket op af stigende inflationsforventninger. Der er i obligationsafdelingerne forventninger om beskedne, men positive afkast på linie med den generelle markedsudvikling (benchmark) i de markeder, de enkelte afdelinger investerer i. Der er umiddelbart to risici i 2017, som man skal hæfte sig ved, dels at den makroøkonomiske udvikling kan vise sig at skuffe igen, dels at de politiske risici i 2017, som anført, er betydelig større end i de foregående år. Risici og risikostyring Investeringsforeningen Lån & Spar Invest tilbyder obligationsafdelinger, der investerer i korte og mellemlange obligationer, danske og udenlandske obligationer samt aktieafdelinger, der investerer i såvel danske som udenlandske aktier. Afdelingernes generelle profil er vist i skemaet på næste side. Profilen samt risikoindikatoren er beskrevet i de følgende afsnit. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingerne henvises til gældende prospekt, der kan hentes på De nøgletal, som anvendes i risikostyringen omfatter for obligationer typisk varighed og segmentfordeling og for aktier typisk active share, tracking error og segmentfordeling i forhold til benchmark. Nøgletallene er omtalt under regnskabets fællesnoter. Alle porteføljerne er aktivt forvaltede, dvs. at porteføljeforvalteren tager positioner i forhold til benchmark med sigte på at opnå et højere afkast uden unødige risici. For et investeringsområde som danske aktier, kan det dog under tiden på grund af det danske aktiemarkeds begrænsede størrelse og diversifikationsmulighed være svært at identificere positionsmuligheder, og porteføljen kan derfor helt bevidst i perioder fremstå som investeret tæt på sit benchmark. Der er forskellige risici knyttet til de enkelte afdelinger. Risikoen er udtrykt ved en risikoindikator, der er et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering Lav risiko Høj risiko Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene målt som standardafvigelse i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på indikatoren (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Der er historisk set typisk større risiko forbundet med at investere i aktier end i obligationer, og investering i afdelinger med obligationer svarer ikke til et statsgaranteret indskud. De historiske data giver ikke nogen garanti for den fremtidige kursudvikling. Risikoindikatorerne for de enkelte afdelinger i foreningen fremgår af skemaet nedenfor. Eventuelle ændringer i indplaceringen er beskrevet i afdelingsteksterne. Det er vigtigt at opnå den rigtige kombination af investeringsbeviser i forhold til ens økonomi, tidshorisont og risikovillighed. Det gælder både på tidspunktet for investeringen og løbende i opsparingsperioden. Derfor anbefales det at opsøge rådgivning. Eksempler på risikoelementer er beskrevet nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Risici knyttet til valg af investeringsbeviser i forskellige afdelinger Investeringer skal sammensættes ud fra egne behov og forventninger. Man skal derfor være bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Risici knyttet til investeringsmarkederne Risikoelementer omfatter f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndteres inden for de givne rammer for de forskellige investeringsområder, afdelingerne investerer i. Et eksempel på risikostyringselementer er lovgivningens regler om risikospredning. Risici knyttet til investeringsbeslutninger Investeringsbeslutninger er langt overvejende baseret på porteføljerådgiveres handelsforslag til køb og salg af værdipapirer. Handelsforslagene udspringer af forventninger til fremtiden, der dannes ud fra kendskab til markedsforholdene f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Målet er at opnå et afkast, der svarer til markedsafkastet af afdelingens benchmark, så der opnås et tilfredsstillende afkast under hensyn til de investeringsområder, der investeres i, omkostninger samt rammer for risikospredning. Afdelingernes afkast er opgjort efter fradrag af administrationsog handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark tager ikke højde for de almindelige omkostninger, der er ved porteføljepleje. Strategierne medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastene kan blive både højere og lavere end benchmark. et er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. 5 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20

6 6 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 De væsentligste begrænsninger i investeringerne følger af de gældende regler for risikospredning. Risici knyttet til driften af foreningen og dens afdelinger Ved administration af foreningens midler er der en række forretningsmæssige risici, herunder risici i relation til investeringsbeslutningerne, f.eks. kvaliteten af de porteføljemæssige investeringsbeslutninger samt til driften af foreningen, f.eks. menneskelige og systemmæssige fejl, og til den daglige ledelses evne til løbende at holde bestyrelsen godt orienteret om foreningens forhold. Investeringsforeningen er underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. For yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger henvises til gældende prospekt for foreningens afdelinger, der kan downloades fra Generelle risikofaktorer Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Valuta: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, og afdelinger, som investerer i europæiske aktier, har begrænset valutarisiko, forudsat en uændret dansk fastkurspolitk i forhold til EUR. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en aktieafdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Der er også om end i mindre grad en selskabsspecifik risiko ved realkreditobligationer, hvor en afdeling kan investere op til 25 pct. i udstedelser fra et enkelt realkreditinstitut. Særlige risici ved obligationsafdelingerne Obligationsmarkedet: Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko: Renteniveauet varierer fra region til region og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renterisikoen er risikoen for, at der opstår kursfald som følge af, at renten stiger. Stiger renten, falder kursværdien på obligationerne. Renteudviklingen er blandt andet afhængig af de økonomiske forhold i Danmark og EU. Foreningen styrer renterisikoen ved at fastsætte konkrete grænser/intervaller for den korrigerede varighed på porteføljen i hver af obligationsafdelingerne. Den korrigerede varighed udtrykker, hvor meget porteføljen forventeligt vil ændre sig ved en rentestigning og ved et rentefald. Kreditrisiko: Inden for forskellige obligationstyper statsobligationer, realkreditobligationer, emerging markets obligationer, kreditobligationer osv. er der en kreditrisiko. Kreditrisikoen er risikoen for, at debitoren bag obligationen ikke kan leve op til sine forpligtelser og tilbagebetale sin gæld. Kreditrisikoen er derfor forskellig alt efter udsteders kreditværdighed, som kan ændres over tid. Obligationer udstedt af den danske stat betragtes som meget sikre obligationer, fordi kreditrisikoen er lav. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre 6 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Afdelingernes generelle profil Afdeling Stiftet Investerer fortrinsvis i Risikoindikator Korte Obligationer 2001 Korte danske obligationer 2 Obligationer 1991 Danske obligationer 3 MixObligationer 2013 Danske og udenl. obligationer 3 Danmark 1989 Danske aktier 6 Europa 1985 Europæiske aktier 6 Verden 1986 Globale aktier 6 Nordamerika 2002 Nordamerikanske aktier 6

7 statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Særlige risici ved aktieafdelingerne Udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder kan svinge meget og stige og falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital: Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til f.eks. udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Lån & Spar Invest investerer primært i blue chip /large cap selskaber, hvor adgangen til den nævnte form for risikovillig kapital almindeligvis har mindre betydning. Risikoklasse gul I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingerne, i lighed med andre investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul, der betyder, at der er risiko for, at indskuddet på produktet kan tabes helt eller delvist, og at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Ud over den gule kategori findes en grøn og en rød kategori. Samfundsansvar Etisk regelsæt Foreningen har fastlagt et regelsæt for sit samfundsansvar i forbindelse med investeringerne. Det følger i høj grad de retningslinier, som er fastlagt internationalt i regi af FN, UN Global Compact. Udgangspunktet er, at foreningens investeringer følger de love og etiske regelsæt, som gælder i de enkelte lande. Foreningen investerer ikke i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, fastsat af nationale myndigheder eller internationale organisationer med dansk tiltrædelse, herunder FN, eller er omfattet af en handelsblokade vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark. Foreningen ejer heller ikke virksomheder, der producerer våben eller tobak som kerneaktivitet. Foreningens investeringsrådgiver følger løbende såvel porteføljen som nye investeringsmuligheder for at identificere, hvis der måtte være forhold, der ikke er i overensstemmelse med regelsættet. Opstår sådanne sager, tages der i samråd mellem foreningens bestyrelse og investeringsrådgiver stilling til, om en investering skal afhændes. Der har ikke i 20 været sager, hvor et selskab er afhændet. Som hovedregel vurderes indstillinger til generalforsamlingen fra en virksomheds bestyrelse at tjene investorernes og selskabets interesser, men er kontroversielle forhold til behandling, vurderes sagen i samråd mellem foreningens bestyrelse og investeringsrådgiver. Der har ikke i 20 været sådanne sager. Andre oplysninger Særlige begivenheder Der er ikke siden årets udgang indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Der er heller ikke konstateret særlige forhold eller usikkerhed vedrørende indregning og måling i årsregnskabet. Foreningens drift Foreningens ledelse og drift varetages af bestyrelsen og administrationsselskabet Invest Administration A/S sammen med kredsen af aftaleparter i henhold til indgåede samarbejdsaftaler, sådan som anført i fællesnoten til regnskabet. De kompetencer og vidensressourcer, foreningen har til rådighed, vurderes som nødvendige og tilstrækkelige for at sikre foreningens fremtidige resultater, drift og udvikling. Aflønning Foreningen har ingen ansatte, idet driften som anført varetages af Invest Administration A/S. Fsva. omtale af lønpolitik for administrationsselskabets ansatte henvises til årsrapporten for Invest Administration A/S. Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen og er redegjort for i regnskabets fællesnote. Bestyrelsens ledelseshverv fremgår af fællesnoten. Afledte finansielle instrumenter Foreningen anvender ikke afledte finansielle instrumenter. Fusion Foreningens bestyrelse har gennem 20 overvejet de enkelte afdelingers fremtid og har vurderet, at det vil være rigtigt at gennemføre en forenkling af afdelingsstrukturen for Investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou samt Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. Der vil på generalforsamlingerne i foråret 2017 blive fremsat forslag om fusion af en række parallelle afdelinger i Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou med det formål at opnå større driftsmæssig effektivitet og lavere omkostninger, ligesom omdannelsen til balancerede afdelinger i Lån & Spar MixInvest, som blev igangsat sidste år, vil blive fuldendt. Forslagene er nærmere behandlet i det materiale, der foreligger til de tre foreningers generalforsamlinger. 7 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Udøvelse af stemmeret Foreningen har endvidere fastlagt en politik for udøvelse af stemmeretten på en virksomheds generalforsamling i de tilfælde, hvor det efter en konkret vurdering kan medvirke til at opfylde foreningens mål.

8 8 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest for regnskabsåret sluttende 31. december 20. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Den fælles ledelsesberetning og ledelsesberetningen for de enkelte afdelinger indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. februar Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Direktion: Invest Administration A/S Niels Erik Eberhard Bestyrelse: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Lisa Herold Ferbing formand Niels Mazanti næstformand Kjeld Iversen Jes Damsted

9 Den uafhængige revisors erklæringer Til investorerne i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Konklusion Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest for regnskabsåret, der sluttede 31. december 20, som omfatter de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter samt fællesnoter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskaberne udarbejdes efter lov om investeringsforeninger mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20 samt af resultatet af afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret, der sluttede 31. december 20 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Centrale forhold ved revisionen Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskaberne for regnskabsåret, der sluttede 31. december 20. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskaberne som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng. Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger, vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskaberne som helhed. Værdiansættelse af finansielle instrumenter Værdiansættelse af afdelingernes investeringer i obligationer, aktier og investeringsforeningsandele (samlet benævnt finansielle instrumenter ) til dagsværdi udgør det væsentligste element i opgørelsen af afdelingernes afkast og formue. Vi anser, at der i relation til værdiansættelsen af afdelingernes finansielle instrumenter generelt ikke er knyttet betydelige risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, idet afdelingernes finansielle instrumenter hovedsageligt består af likvide noterede finansielle instrumenter, for hvilke der findes en notereret kurs på et aktivt marked, og kun i begrænset omfang af mindre likvide noterede finansielle instrumenter, hvor dagsværdien fastlægges ved hjælp af anerkendte værdiansættelsesteknikker og ledelsesmæssige skøn. Som følge af instrumenternes væsentlige betydning for afdelingernes samlede afkast og formue, vurderes værdiansættelsen af afdelingernes finansielle instrumenter at være det mest centrale forhold ved revisionen. Vores revisionshandlinger rettet mod værdiansættelsen af finansielle instrumenter i de enkelte afdelinger har blandt andet omfattet: Test af registreringssystemer, forretningsgange og interne kontroller, herunder it- og systembaserede kontroller, som understøtter værdiansættelsen af finansielle instrumenter. Kontrol af afstemninger af finansielle instrumenter til oplysninger fra depotbanken samt stikprøvevis kontrol af instrumenternes værdiansættelse ved sammenholdelse med uafhængige priskilder. Stikprøvevis kontrol af anvendte værdiansættelsesteknikker og ledelsesmæssige skøn ved fastsættelsen af dagsværdien af mindre likvide noterede finansielle instrumenter. Den procentvise fordeling af de enkelte afdelingers finansielle instrumenter på børsnoterede instrumenter, instrumenter noteret på et andet reguleret marked og øvrige finansielle instrumenter fremgår af note i de enkelte afdelingers årsregnskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsregnskaber for de enkelte afdelinger uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingernes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingerne, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskaberne Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 9 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20

10 10 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskaberne. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingernes interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskaberne for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger, efterfølgende benævnt ledelsesberetningerne. Vores konklusion om årsregnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningerne, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningerne. I tilknytning til vores revision af årsregnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningerne og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningerne er væsentligt inkonsistente med årsregnskaberne eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 10 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingernes evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingerne ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskaberne, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningerne indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningerne er i overensstemmelse med årsregnskaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i lov om investeringsforeninger m.v. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningerne. København, den 23. februar 2017 Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab CVR-nr Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Ole Karstensen statsautoriseret revisor Rasmus Berntsen statsautoriseret revisor

11 11 Beretning og årsregnskab 1. januar december 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20

12 Afdeling Korte Obligationer 12 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Investeringsområde og -profil Afdeling Korte Obligationer investerer primært i danske obligationer, noteret på Nasdaq Copenhagen A/S, eksempelvis stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan herudover placere likvide midler som bankindskud, men kan ikke investere i erhvervsobligationer eller andre obligationer med højere risiko. Afdelingen har en lav renterisiko med en modificeret varighed (der tager højde for førtidige indfrielser) på mellem 0 og 4 år. Afdelingens benchmark er Nordea GOV CM 2Y indekset, som består af korte danske statsobligationer. Afkast og resultat Afkastet gav i 20 et afkast på 0,7 pct. Selv om det er et lavt afkast, vurderes det alligevel som tilfredsstillende i lyset af forventningerne og af, at afdelingens benchmark kun er steget med 0,1 pct. Afkastet afspejler det lave renteniveau i disse år. Afdelingen har investeret en stor del af sin portefølje i realkreditobligationer, og det er specielt de lange konverterbare realkreditobligationer, som har bidraget til afkastet og til, at afkastet har oversteget afdelingens benchmark. Fakta om Afdeling Korte Obligationer Børsnoteret / Stiftet 2001 Udbyttebetalende - Obligationsbaseret Risikokategori 2 Risikoprofil Gul Sharpe Ratio (5 år) 1,27 Nordea GOV CM 2Y Sharpe Ratio (5 år) 0,40 ÅOP 0,62 Porteføljens sammensætning ultimo december 20 Kontant - 4% Statsobligationer - 7% 12 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Markedsudvikling i 20 Gennem 20 er renten faldet yderligere, og Nationalbankens og den europæiske centralbanks styringsrenter er ved årets udgang negative. Rentefaldet har været mest markant for de lange renter, og det har indebåret, at mange boligejere har udnyttet mulighederne for at konvertere deres boliglån til lån med lavere renter. Det store konverteringsomfang har lagt låg på afkastet af realkreditobligationer, men disse har alligevel givet et pænt afkast i året. Realkreditobligationer - 89% Porteføljens 10 største positioner: *) Risikoprofil og særlige risici Afdelingen investerer i korte obligationer, hvorfor stigende renter vil medføre faldende kurser på afdelingens investeringer, men i begrænset omfang, da varigheden af porteføljen er begrænset til 4 år. Afdelingen investerer en stor del af sin formue i realkreditobligationer, så en udvidelse af rentespændet i tilfælde af reduceret tillid til realkreditinstitutterne vil påvirke afdelingen negativt. Afdelingen ligger ved årets udgang med en begrænset varighed i porteføljen på 1,3 år og er placeret i risikokategori 2 på skalaen fra 1 til 7. Se endvidere beskrivelsen af risici og risikostyring under årsrapportens generelle afsnit om risici. 1 0,00% BRFkredit 2018 DK ,3% 2 0,00% BRFkredit 2017 DK ,1% 3 4,00% Stat 2017 DK ,5% 4 2,00% Nordeakredit 2017 DK ,9% 5 0,45% DK Skib 2021 DK ,8% 6 0,46% BRFkredit 2041 DK ,8% 7 0,53% Nykredit 2038 DK ,8% 8 0,50% RD 2027 DK ,7% 9 1,00% RD 2021 DK ,5% 10 0,17% Nykredit 2021 DK ,1% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo december 20 Forventninger til 2017 Det er forventningen, at den europæiske centralbank vil fastholde lave renter gennem 2017, og det vil medvirke til at fastholde kurserne på de korte obligationer, afdelingen investerer i. For afdelingen vil det indebære udsigt til endnu et år med et lavt, men positivt afkast på niveau med benchmark. Der er dog forventninger om en vis økonomisk vækst i verden og forestående rentestigninger i USA, og det kan indebære en opadgående tendens i inflationen. Det kan medvirke til, at navnlig de lange renter kan være stigende gennem året, ligesom der er udsigt til en betydelig verdenspolitisk usikkerhed i det kommende år. Kursudvikling (indekseret 12 måneder) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Afdeling Korte Obligationer

13 Afdeling Korte Obligationer Årsregnskab Hoved- og nøgletal de seneste 5 år for Afdeling Korte Obligationer Hovedtal i mio. kr. Årets nettoresultat 4,2-2,5 9,2 8,9 14,6 Investorernes formue inkl. udlodning 449,4 623,5 641,5 587,9 566,2 Cirkulerende andele (nominel værdi) 462,4 637,5 643,6 586,5 562,4 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. (inkl. udbytte) 97,19 97,80 99,68 100,24 100,68 Udlodning pr. andel 1,60 1,30 1,50 2,10 2,00 Årets afkast i pct. 0,71-0,39 1,55 1,57 2,57 Sharpe Ratio 1,27 1,44 1,66 1,90 1,30 Standardafvigelse 0,92 1, 1,22 1,24 1,33 Omkostningsprocent 0,48 0,48 0,48 0,50 0,50 Omsætningshastighed 0,10 0,28 0,22 0,49 1,02 ÅOP 0,62 0,63 0,64 0,67 0,70 afkast i pct. 0,10 0,55 0,63-0,19 0,58 Sharpe Ratio 0,40 0,61 0,81 1,10 1,01 Standardafvigelse 0,91 1,27 1,35 1,63 1,89 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Resultatopgørelse Balance, ultimo (1.000 kr.) Note (1.000 kr.) Note Renteindtægter I alt renter og udbytter Obligationer Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Indestående i depotselskab I alt likvide midler Noterede obligationer fra danske udstedere I alt obligationer Tilgodehavende renter, udbytter m.v Andre tilgodehavender 0 1 I alt andre aktiver Skat 0 0 Årets nettoresultat Aktiver i alt Overskudsdisponering Årets nettoresultat Formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Overført til formuen Passiver Investorernes formue Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt

14 Afdeling Korte Obligationer Noter til årsregnskabet 14 Note 1 Renter og udbytter (1.000 kr.) Note 5 Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. 14 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Indestående i depotselskab 0 0 Noterede obligationer fra danske udstedere Note 2 Handelsomkostninger (1.000 kr.) Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger ved løbende drift Note 3 Administrationsomkostninger (1.000 kr.) Direkte Fælles Direkte Fælles Honorar til bestyrelse m.v Revisionshonorar til revisorer Andre honorarer til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Vederlag til investeringsforvaltningsselskabet Øvrige omkostninger I alt opdelte administrationsomkostninger I alt administrationsomkostninger Note 4 Til rådighed for udlodning (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinst/tab til udlodning Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission/indløsning Udlodning overført fra sidste år I alt til rådighed for udlodning brutto Heraf foreslået udlodning Heraf foreslået udlodning overført til næste år Note 6 Aktiver (pct.) Fordeling af finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 95,4 97,9 Øvrige finansielle instrumenter 4,6 2,1 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 92,7 pct. placeret i realkreditobligationer og 7,3 pct. placeret i statsobligationer. Note 7 Investorernes formue Cirkulerende Formue- Cirkulerende Formueandele værdi andele værdi (stk.) (1.000 kr.) (stk.) (1.000 kr.) Investorernes formue, primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser 31. december Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emission i året Indløsning i året Emissionstillæg Indløsningsfradrag Handelsomkostninger ved emission/indløsning Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overførsel af udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue Note 8 Hoved- og nøgletal Der henvises til hoved- og nøgletal anført i ledelsesberetningen for afdelingen. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20

15 Afdeling Obligationer Investeringsområde og -profil Afdeling Obligationer investerer primært i danske obligationer, noteret på Nasdaq Copenhagen A/S, eksempelvis stats- og realkreditobligationer. Afdelingen kan herudover placere likvide midler som bankindskud og kan i begrænset omfang investere i erhvervsobligationer med højere risiko. Afdelingen har en middelstor renterisiko med en modificeret varighed (der tager højde for førtidige indfrielser) på mellem 2 og 6 år. Afdelingens benchmark er Nordea GOV CV 3Y og 5Y, ligevægtet. Afkast og resultat Afdelingen gav i 20 et afkast på 2,7 pct. Afkastet vurderes som tilfredsstillende set i forhold til forventningerne og til afdelingens benchmark, der er steget med 1,6 pct. Afkastet har været begunstiget af et fald i lange renter, men afkastets størrelse afspejler også det lave renteniveau, der gælder i disse år. Afdelingen har investeret en stor del af sin portefølje i realkreditobligationer, og specielt de lange konverterbare realkreditobligationer har trukket afkastet op og bidraget til, at det har oversteget afdelingens benchmark. Fakta om Afdeling Obligationer Børsnoteret / Stiftet 1991 Udbyttebetalende - Obligationsbaseret Risikokategori 3 Risikoprofil Gul Sharpe Ratio (5 år) 1,12 50% Nordea GOV CM 3Y og 50% Nordea GOV CM 5Y Sharpe Ratio (5 år) 0,75 ÅOP 0,59 Porteføljens sammensætning ultimo december 20 Kontant - 1% Statsobligationer - 9% 15 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Markedsudvikling i 20 Gennem 20 er renten faldet yderligere, og faldet har navnlig gjort sig gældende for de lange renter. Nationalbankens og den europæiske centralbanks styringsrenter er ved årets udgang negative. Rentefaldet har indebåret, at mange boligejere har udnyttet mulighederne for at konvertere deres boliglån til lån med lavere renter og herunder omlægge lån med variabel rente til fastforrentede lån med lang løbetid. Det store konverteringsomfang har lagt låg på afkastet af realkreditobligationer, men disse har alligevel givet et pænt afkast i året som følge af rentefaldet. Risikoprofil og særlige risici Afdelingen investerer i mellemlange obligationer, og stigende renter vil medføre faldende kurser på afdelingens investeringer. Porteføljen har dog en begrænset varighed på 2,7 år og er begrænset til at skulle ligge mellem 2 og 6 år. Afdelingen investerer en stor del af sin formue i realkreditobligationer, så en udvidelse af rentespændet i tilfælde af reduceret tillid til realkreditinstitutterne vil påvirke afdelingen negativt. Afdelingen er placeret i risikokategori 3 på skalaen fra 1 til 7. Se endvidere beskrivelsen af risici og risikostyring under årsrapportens generelle afsnit om risici. Realkreditobligationer - 90% Porteføljens 10 største positioner: *) 1 1,75% Stat 2025 DK ,1% 2 3,00% BRFkredit 2044 DK ,6% 3 0,17% Nykredit 2021 DK ,9% 4 0,00% BRFkredit 2017 DK ,6% 5 0,50% BRFkredit 2027 DK ,9% 6 3,00% Nordeakredit 2044 DK ,9% 7 2,00% RD 2037 DK ,9% 8 0,45% DK Skib 2021 DK ,8% 9 0,53% Nykredit 2038 DK ,2% 10 0,42% Nordeakredit 2021 DK ,2% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo december 20 Forventninger til 2017 Det er forventningen, at den europæiske centralbank vil fastholde lave renter gennem 2017, og det vil medvirke til at holde kurserne på i hvert fald korte obligationer på det nuværende niveau. For afdelingen er der derfor udsigt til endnu et år med et positivt afkast af begrænset størrelse og på niveau med benchmark. Der er dog forventninger om en vis økonomisk vækst i verden og forestående rentestigninger i USA, og det kan indebære en opadgående tendens i inflationen. Det kan medvirke til, at de lange renter vil være stigende gennem året, ligesom der er udsigt til en betydelig verdenspolitisk usikkerhed i det kommende år. Kursudvikling (indekseret 12 måneder) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Afdeling Obligationer

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Årsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest

Årsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Årsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Indhold 2 Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Årsrapport 20 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar Mixinvest Badstuestræde 20,

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger

Indhold. Foreningsoplysninger Årsrapport 2017 Indhold Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anne Birgitte Gammeljord Advokat

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest August 2015 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN DI nr.: 509-510 CVR-nr.: 28 35 07 40 Hoveddiagram pr. 31. december 2016. Beløb i t.kr. Fremstillingsindustrien Balance 198.491 Egenkapital 170.417 Resultat (7.514)

Læs mere

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Junget Holding A/S Sigma 3 8382 Hinnerup CVR-nr.

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr Kreds Nordea Ri Skagensgade 1 2630 Taastrup P: +45 43 50 50 50 CVR-nr. 53 37 19 14 W: www.ri.dk Årsrapport for 2016 Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks 850 0900 København C CVR-nr. 10 51 38 98 Årsrapporten

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2017. Jan

Læs mere

Formuepleje Safe A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr

Formuepleje Safe A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr. 11 74 85 03 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 06.03.17 Simon Friis-Therkelsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro CVR-nr. 21 27 74 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne.

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne. Bilag 2 Direktionens beretning for 2014 på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for ordet. Resultaterne bag afkastene er beskrevet på siderne 28 til 73 i årsrapporten for Lån & Spar Invest, og siderne

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Udvikling og forventninger Risici og risikostyring Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Årsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Årsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Årsrapport 20 Indhold 2 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside:

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Kort om strukturen i årsrapporten Lån & Spar Invests årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Meyers Portefølje ApS

Meyers Portefølje ApS Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere