Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis vedrørende konsultationer om passagertakster inden for ruteflyvning og tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter (slots) i lufthavne KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, (4) Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende konsultationer om passagertakster inden for ruteflyvning og tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter (herefter benævnt»slots«) samt koordinering af fartplaner kan begrænse konkurrencen og påvirke handelen mellem medlemsstater. under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3976/87 af 14. december 1987 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren ( 1 ), særlig artikel 2, efter offentliggørelse af udkastet til denne forordning ( 2 ), efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel og Monopolspørgsmål, og ud fra følgende betragtninger: (5) Da sådanne aftaler, vedtagelser og samordnet praksis imidlertid kan være til fordel for brugerne af luftfartsydelser og/eller luftfartsselskaberne, blev traktatens artikel 81, stk. 1, ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende fælles udarbejdelse og samordning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om passager- og fragttakster inden for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i lufthavne (slots) ( 4 ) erklæret uanvendelig på bl.a. visse aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende konsultationer om takster og tildeling af slots i lufthavne i forbindelse med flytrafik mellem lufthavne i Fællesskabet. Forordning (EØF) nr. 1617/93 udløb den 30. juni (1) Siden den 1. maj 2004 har luftfartssektoren været omfattet af de almindelige regler i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 ( 3 ). (2) Forordning (EF) nr. 1/2003 fastsætter, at aftaler, der falder ind under traktatens artikel 81, stk. 1, og som opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, ikke er forbudt, uden at det er nødvendigt at træffe nogen forudgående beslutning herom. I princippet skal virksomheder og sammenslutninger af virksomheder nu selv vurdere, om deres aftaler, samordnet praksis og vedtagelser er forenelige med traktatens artikel 81. (3) Forordning (EØF) nr. 3976/87 bemyndiger Kommissionen til ved forordning at bestemme, at traktatens artikel 81, stk. 3, finder anvendelse på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der direkte eller indirekte angår lufttransportydelser på ruter mellem lufthavne i Fællesskabet og på ruter mellem Fællesskabet og tredjelande. ( 1 ) EFT L 374 af , s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 af , s. 1). ( 2 ) EUT C 42 af , s. 15. ( 3 ) EFT L 1 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 af , s. 1). (6) I juni 2004 indledte Kommissionen en høringsrunde om revisionen af forordning (EØF) nr. 1617/93 for at få fastslået, om gruppefritagelsen burde afskaffes, bevares i sin oprindelige form eller udvides. Kommissionen modtog svar fra medlemsstater, luftfartsselskaber, rejsebureauer og forbrugergrupper. (7) I betragtning af resultaterne af høringen og den ordning med en direkte anvendelig undtagelse, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1/2003, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for fortsat ved forordning at erklære artikel 81, stk. 1, uanvendelig på konsultationer om tildeling af slots og aftaler om koordinering af fartplaner eller på konsultationer om taksterne for befordring af passagerer, inklusive bagage, på ruteflyvninger mellem lufthavne i Fællesskabet. Luftfartsindustrien bør dog have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den nye situation og til selv at vurdere, om deres aftaler og praksis er forenelige med traktatens artikel 81, og om nødvendigt ændre dem. Eftersom forordning (EØF) nr. 1617/93 allerede er udløbet, er det nødvendigt at vedtage en ny gruppefritagelsesforordning for en overgangsperiode. ( 4 ) EFT L 155 af , s. 18. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

2 L 272/4 Den Europæiske Unions Tidende (8) En ordning for tildeling af slots i lufthavne og koordinering af fartplaner kan forbedre den effektive udnyttelse af lufthavnenes kapacitet og luftrummet, lette flyvekontrollen og bidrage til at sprede udbuddet af luftfartsydelser fra lufthavnen. Det bør fortsat være muligt at få adgang til hårdt belastede lufthavne, hvis konkurrencen skal bevares. Af hensyn til sikkerheden og gennemsigtigheden kan en sådan ordning kun accepteres, hvis alle berørte luftfartsselskaber kan deltage i forhandlingerne, og hvis tildelingen af slots sker på et gennemsigtigt grundlag uden forskelsbehandling. (9) Der bør indtil den 31. december 2006 indrømmes en gruppefritagelse for konsultationer om tildeling af slots og koordinering af fartplaner, for så vidt de angår luftfartsydelser, hvor afrejse- eller bestemmelsesstedet er i Fællesskabet. Efter 31. december 2006 bør luftfartsindustrien selv foretage en vurdering af, om aftaler og samordnet praksis mellem virksomheder og vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder, der er omfattet af forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3. Vurderingen bør bl.a. foretages under hensyn til, om alle berørte luftfartsselskaber kan deltage i konsultationerne om tildeling af slots og om koordinering af fartplaner, og om konsultationerne foregår på et gennemsigtigt grundlag uden forskelsbehandling. Denne forordning påvirker ikke Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne ( 1 ). (10) Konsultationer om passagertakster kan bidrage til en generel accept af interliningtakster for passagerer til gavn for såvel luftfartsselskaberne som deres kunder. Konsultationerne må dog ikke gå videre end til det formål at lette interlining. (11) Resultaterne af den høring, som Kommissionen indledte i juni 2004 med henblik på revisionen af forordning (EØF) nr. 1617/93, viser, at markedet for lufttransport inden for Fællesskabet har udviklet sig på en sådan måde, at sikkerheden for, at takstkonsultationer fortsat vil opfylde samtlige betingelser i traktatens artikel 81, stk. 3, bliver mindre og mindre. ( 1 ) EFT L 14 af , s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 793/2004 (EUT L 138 af , s. 50). (12) Der bør derfor indtil den 31. december 2006 indrømmes en gruppefritagelse for konsultationer om taksterne for befordring af passagerer, inklusive bagage, på ruteflyvninger mellem lufthavne i Fællesskabet. Efter den dato bør luftfartsindustrien selv foretage en vurdering af, om aftaler og samordnet praksis mellem virksomheder og vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder, der er omfattet af forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, opfylder betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3. (13) Siden den 1. maj 2004 har Kommissionen været bemyndiget til ved forordning at anvende traktatens artikel 81, stk. 3, på flytrafikken på ruter både mellem lufthavne i Fællesskabet og på ruter mellem Fællesskabet og tredjelande. (14) I modsætning til luftfarten inden for Fællesskabet reguleres luftfarten mellem medlemsstater og tredjelande almindeligvis af bilaterale luftfartsaftaler. Disse aftaler indeholder ofte meget forskellige og mere eller mindre detaljerede regler. Uden at dette berører fællesskabsretten, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 847/2004 af 29. april 2004 om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande ( 2 ), er det normalt, at luftfartsaftaler begrænser og/eller regulerer markedsadgangen og/eller priserne, hvilket kan hæmme konkurrencen mellem luftfartsselskaber på ruter mellem Fællesskabet og tredjelande. Det er desuden almindeligt, at luftfartsaftaler begrænser luftfartsselskabernes muligheder for at indgå bilaterale samarbejdsaftaler, der sikrer forbrugerne alternativer til den internationale luftfartssammenslutnings (IATA) interliningsystem. (15) På ruter mellem Fællesskabet og tredjelande er andelen af rejser, der involverer et flyskift, mærkbart større end på internationale flyvninger inden for Fællesskabet. Fordelene ved interlining for forbrugerne, der opnås gennem takstkonferencer, bør derfor være større på ruter mellem Fællesskabet og tredjelande. (16) Det kan med tilstrækkelig stor sikkerhed antages, at konsultationer om taksterne for befordring af passagerer, inklusive bagage, på ruteflyvninger mellem lufthavne i Fællesskabet og lufthavne i tredjelande på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i traktatens artikel 81, stk. 3. Lufttransportmarkederne er imidlertid i rivende udvikling. Der bør derfor indrømmes en kortvarig gruppefritagelse for sådanne konsultationer frem til den 31. oktober ( 2 ) EUT L 157 af , s. 7. Berigtiget udgave i EUT L 195 af , s. 3.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 272/5 (17) De kompetente myndigheder i USA og Australien er ved at gennemgå deres respektive kartelpolitikker for så vidt angår IATA's takstkonferencer. Dette forventes afsluttet i juni Kommissionen bør derfor gennemgå gruppefritagelsen for passagertakstkonferencer for så vidt angår ruter mellem Fællesskabet og disse lande til den tid. (18) Der bør indsamles data for at forbedre Kommissionens viden om den relative anvendelse af de passagertakster, der fastsættes under konsultationerne, og deres relative betydning for den reelle interlining på ruteflyvninger mellem Fællesskabet og tredjelande. Disse data bør også sætte Kommissionen i stand til at foretage en bedre vurdering af de lovbestemte begrænsninger, der følger af bilaterale luftfartsaftaler. Luftfartsselskaber, der deltager i konsultationer, bør derfor pålægges en forpligtelse til at indsamle data for alle takstkategorier, hvor der aftales interliningtakster, for hver IATA-sæson fra 1. maj gældende, skal flyvninger mellem Fællesskabet og Schweiz behandles på samme måde som flyvninger inden for Fællesskabet. Fællesskabslovgivning får gyldighed for det område, der er omfattet af aftalen, gennem afgørelser truffet af det fælles udvalg, der er nedsat i medfør af aftalen. Med henblik på denne forordning er det imidlertid nødvendigt at fastsætte, at den gruppefritagelse, der er fastsat for ruter mellem Fællesskabet og tredjelande, ikke finder anvendelse på flyvninger mellem lufthavne i Fællesskabet og lufthavne i Schweiz. (22) Denne forordning berører ikke anvendelsen af traktatens artikel 82 UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: (19) I overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EØF) nr. 3976/87 bør denne forordning finde anvendelse med tilbagevirkende kraft på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der består på dagen for forordningens ikrafttræden, forudsat at de opfylder forordningens betingelser for fritagelse. Artikel 1 Fritagelser I medfør af traktatens artikel 81, stk. 3, og på de i denne forordning fastsatte betingelser erklæres artikel 81, stk. 1, uanvendelig på aftaler mellem virksomheder i luftfartssektoren, vedtagelser inden for sammenslutninger af sådanne virksomheder og samordnet praksis mellem sådanne virksomheder, der tager sigte på en eller flere af følgende konsultationer: (20) De fællesskabsretlige regler om civil luftfart, der er relevante for det indre marked, blev med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde udvidet til at dække det område, der består af Fællesskabet, Norge, Island og Liechtenstein. Derfor skal flyvninger mellem Fællesskabet og Norge, Island og Liechtenstein behandles på samme måde som flyvninger inden for Fællesskabet. Fællesskabslovgivning får gyldighed for det område, der er omfattet af EØS-aftalen, gennem afgørelser truffet af Det Blandede EØS-udvalg. Med henblik på denne forordning er det imidlertid nødvendigt at fastsætte, at den gruppefritagelse, der er fastsat for flyvninger uden for Fællesskabet, ikke finder anvendelse på flyvninger mellem lufthavne i Fællesskabet og lufthavne i Norge, Island og Liechtenstein. a) konsultationer om tildeling af slots og koordinering af fartplaner for luftfartsydelser, hvor afrejse- eller bestemmelsesstedet er i Fællesskabet b) konsultationer om taksterne for befordring af passagerer, inklusive bagage, på ruteflyvning mellem lufthavne i Fællesskabet eller mellem lufthavne i Fællesskabet og lufthavne i Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein (21) De fællesskabsretlige regler vedrørende civil luftfart, der er relevante for det indre marked, fik med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart ( 1 ) gyldighed for det område, der består af Fællesskabet og Schweiz. Så længe denne aftale er ( 1 ) Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart (EFT L 114 af , s. 73). c) konsultationer om taksterne for befordring af passagerer, inklusive bagage, på ruteflyvning mellem lufthavne i Fællesskabet og lufthavne i Australien eller USA eller d) konsultationer om taksterne for befordring af passagerer, inklusive bagage, på ruteflyvning mellem lufthavne i Fællesskabet og lufthavne i andre tredjelande end dem, der er omhandlet i litra b) og c).

4 L 272/6 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 2 Tildeling af slots og koordinering af fartplaner 1. Artikel 1, litra a), finder kun anvendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) Konsultationerne om tildeling af slots og koordinering af fartplaner er åbne for alle luftfartsselskaber, der har tilkendegivet interesse for de slots, der er genstand for konsultationerne. ii) slots, der er ansøgt om (oprindelig indgivelse) efter luftfartsselskab i kronologisk orden for alle luftfartsselskaber iii) tildelte slots og endnu ikke imødekomne ansøgninger om slots, opstillet særskilt efter luftfartsselskab og i kronologisk orden for alle luftfartsselskaber iv) resterende disponible slots b) Der fastsættes regler om forrang, som skal anvendes uden hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling på grundlag af luftfartsselskabernes identitet, nationalitet eller luftfartskategori; de tager hensyn til de begrænsninger eller de regler om fordeling af flytrafikken, der fastsættes af de kompetente nationale eller internationale myndigheder, samt til de rejsendes og den pågældende lufthavns behov; under henvisning til litra c) kan der i reglerne om forrang tages hensyn til de rettigheder, som luftfartsselskaber har erhvervet gennem brug af bestemte slots i den tilsvarende forudgående sæson. c) Slots tildeles nytilkomne luftfartsselskaber som defineret i artikel 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 95/93 som følger: i) i lufthavne i Fællesskabet: 50 % af nyoprettede eller ubenyttede slots og slots, som et luftfartsselskab har givet afkald på i løbet af eller ved afslutningen af sæsonen, eller som er blevet ledige på anden vis, for at sætte nytilkomne luftfartsselskaber i stand til at konkurrere effektivt med de etablerede luftfartsselskaber på ruter til eller fra den pågældende lufthavn; den andel, der tildeles nytilkomne luftfartsselskaber kan være på under 50 %, hvis ansøgningerne fra disse udgør mindre end 50 % af alle ansøgninger vedrørende sådanne nye slots v) indgående oplysninger om kriterierne for tildeling af slots. f) Hvis en ansøgning om en slot ikke imødekommes, har det pågældende luftfartsselskab ret til at modtage en begrundelse for afslaget. 2. Kommissionen og de berørte medlemsstater har ret til at sende observatører til konsultationer om tildeling af slots og koordinering af fartplaner, der afholdes som led i et multilateralt møde forud for hver sæson. Med henblik herpå giver luftfartsselskaberne forud for konsultationen Kommissionen og de berørte medlemsstater samme meddelelse som deltagerne om mødedato, mødested og mødeemne. Meddelelsen gives til de berørte medlemsstater og Kommissionen senest 10 dage før konsultationen. En sådan meddelelse gives til: a) de berørte medlemsstater i overensstemmelse med de procedurer, der fastsættes af de kompetente myndigheder i disse medlemsstater ii) i lufthavne i tredjelande: en tilstrækkelig stor andel af disse disponible slots til, at det er muligt på hårdt belastede lufthavne at få adgang til flyvninger mellem disse lufthavne og lufthavne i Fællesskabet. b) Kommissionen i overensstemmelse med de procedurer, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. d) Reglerne om forrang meddeles interesserede parter efter anmodning fra disse. e) Luftfartsselskaber, der deltager i konsultationerne, får senest på det tidspunkt, hvor konsultationerne afholdes, adgang til oplysninger om: i) den hidtidige fordeling af slots efter luftfartsselskab i kronologisk orden for alle de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen Artikel 3 Konsultationer om passagertakster 1. Artikel 1, litra b), c) og d), finder kun anvendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) Deltagerne i konsultationerne drøfter kun takster, som lufttransportbrugerne skal betale direkte til et deltagende luftfartsselskab eller dets autoriserede agenter for passagerbefordring på en ruteflyvning, samt vilkårene knyttet til passagertakster; konsultationerne vedrører ikke den kapacitet, som taksterne skal gælde for.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 272/7 b) Konsultationerne fører til interlining, hvilket vil sige, at med hensyn til de passagertaksttyper og sæsoner, der var genstand for konsultationerne, skal lufttransportbrugerne kunne: 2. Luftfartsselskaber, der deltager i konsultationer om passagertakster i forbindelse med ruteflyvninger mellem lufthavne i Fællesskabet og lufthavne i andre tredjelande end dem, der er nævnt i artikel 1, litra b), indsamler data vedrørende følgende: i) kombinere på en enkelt billet både den flyvning, der var genstand for konsultationerne, og andre luftfartsselskabers flyvninger på samme rute eller på tilslutningsruter, idet passagertaksterne og vilkårene fastsættes af det luftfartsselskab, der udfører transporten, og a) antallet af billetter udstedt til takster fastsat under konsultationerne sammenholdt med det samlede antal billetter udstedt til flyvninger mellem Det Europæiske Fællesskab og andre tredjelande end dem, der er nævnt i artikel 1, litra b) ii) ændre en reservation hvis vilkårene for den oprindelige reservation tillader det på en flyvning, der var genstand for konsultationerne, til et andet luftfartsselskabs flyvning på samme rute til de passagertakster og på de vilkår, der anvendes af det andet luftfartsselskab. b) det omfang, hvori billetter udstedt til takster fastsat under konsultationerne anvendes til rejser, hvor passagererne benytter sig af interlining c) Luftfartsselskabet har ret til at afslå at tillade sådanne kombinationer og ændringer af reservationer af saglige tekniske eller kommercielle grunde, der ikke indebærer en forskelsbehandling, navnlig når det befordrende selskab nærer tvivl om, hvorvidt det selskab, der ville modtage betalingen for transporten, er kreditværdigt, i hvilket tilfælde sidstnævnte selskab skal underrettes skriftligt herom. d) De passagertakster, der er genstand for konsultationerne, anvendes af de deltagende luftfartsselskaber uden forskelsbehandling med hensyn til passagerernes nationalitet eller bopæl. c) det omfang, hvori billetter udstedt til andre takster end dem, der er fastsat under konsultationerne, anvendes til rejser, hvor passagererne benytter sig af interlining. De pågældende data indsamles for alle billet- og taksttyper, der er omfattet af konsultationerne. Dataene skal gøre det muligt at sondre mellem de forskellige former for samarbejde mellem luftfartsselskaber, der gør det muligt for passagerer at kombinere tjenester leveret af mere end ét luftfartsselskab på en enkelt billet. De indsamlede data indberettes til Kommissionen af eller for de pågældende luftfartsselskaber for hver IATA-sæson fra 1. maj Dataene kan stilles til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder. e) Deltagelse i konsultationerne er frivillig, og alle luftfartsselskaber, der direkte eller indirekte beflyver den pågældende rute eller agter at gøre det, har adgang hertil. 3. Kommissionen og de berørte medlemsstater har ret til at sende observatører til konsultationer om passagertakster. Med henblik herpå giver luftfartsselskaberne Kommissionen og de berørte medlemsstater samme meddelelse som deltagerne om mødedato, mødested og mødeemne. Meddelelsen til de pågældende medlemsstater og Kommissionen gives senest 10 dage før konsultationen. f) Konsultationerne er ikke bindende for deltagerne, dvs. at de efter konsultationerne fortsat har ret til at handle selvstændigt med hensyn til passagertakster. En sådan meddelelse gives til: g) Konsultationerne fører ikke til aftaler om agenters vederlag eller andre elementer i de takster, der drøftes. a) de berørte medlemsstater efter de procedurer, der fastsættes af de kompetente myndigheder i disse medlemsstater

6 L 272/8 Den Europæiske Unions Tidende b) Kommissionen efter de procedurer, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. En fuldstændig rapport om konsultationerne afleveres til Kommissionen af eller på vegne af de involverede luftfartsselskaber, samtidig med at den afleveres til deltagerne og senest seks uger efter afslutningen af konsultationerne. Artikel 4 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Fritagelser indrømmet i henhold til artikel 1, litra a) og b), gælder indtil den 31. december Fritagelser indrømmet i henhold til artikel 1, litra c), gælder indtil den 30. juni Fritagelser indrømmet i henhold til artikel 1, litra d), gælder indtil den 31. oktober Denne forordning finder anvendelse med tilbagevirkende kraft på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der består på datoen for dens ikrafttræden, med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne i nærværende forordning var opfyldt. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september På Kommissionens vegne Neelie KROES Medlem af Kommissionen

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993R1617 DA 01.05.2004 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anvendelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. september 2006 (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1207/2001 for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0226 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0226 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0226 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.5.2009 KOM(2009) 226 endelig Forslag til afgørelse truffet af Rådet og repræsentanterne for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere