TA400 BETJENINGSVEJLEDNING DYNAMISK-ANEMOMETER TRT-BA-TA400-TC-001-DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TA400 BETJENINGSVEJLEDNING DYNAMISK-ANEMOMETER TRT-BA-TA400-TC-001-DA"

Transkript

1 TA400 DA BETJENINGSVEJLEDNING DYNAMISK-ANEMOMETER TRT-BA-TA400-TC-001-DA

2 Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4 Transport og opbevaring... 5 Betjening... 5 Software Fejl og driftsforstyrrelser Vedligeholdelse og reparation Bortskaffelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på grund af elektrisk strøm, der kan medføre alt fra personskader til død. Fare! Henviser til en fare, der kan medføre personskader. Forsigtig! Henviser til en fare, der kan medføre materielle skader. Du finder den aktuelle udgave af betjeningsvejledningen på adressen: TA400 Retlig henvisning Denne publikation erstatter alle foregående udgaver. Denne publikation må hverken helt eller delvist eller i nogen form reproduceres eller ved hjælp af elektroniske systemer bearbejdes, kopieres eller distribueres uden skriftlig tilladelse fra Trotec GmbH & Co. KG. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Varenavne anvendes uden garanti for fri anvendelighed, og i alt væsentligt følges producenternes skrivemåde. Alle varenavne er registreret. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer af hensyn til en kontinuerlig produktforbedring samt form- og farveændringer. Det leverede produkt kan afvige fra billederne af produktet. Det foreliggende dokument er udarbejdet med den nødvendige omhu. Trotec GmbH & Co. KG påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Beregningerne af valide måleresultater, konklusioner og deraf afledte foranstaltninger er udelukkende brugerens eget ansvar. Trotec GmbH & Co. KG yder ingen garanti for rigtigheden af de fundne måleværdier eller måleresultater. Desuden påtager Trotec GmbH & Co. KG sig intet ansvar for eventuelle fejl eller skader, der skyldes anvendelsen af de fundne måleværdier. Trotec GmbH & Co. KG Garanti og ansvar Enheden opfylder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i de gældende EU-bestemmelser og er kontrolleret flere gange fra fabrikken for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, bedes du henvende dig til din forhandler eller aftalepartner. Hvis producentens angivelser og lovgivningens krav ikke overholdes, eller kunden selv har foretaget ændringer på enhederne, hæfter producenten ikke for skader, der opstår som følge heraf. Indgreb i enheden eller uautoriseret udskiftning af enkeltdele kan påvirke dette produkts elektriske sikkerhed negativt og medfører, at garantien bortfalder. Vi udelukker enhver hæftelse for materielle skader eller personskader, der skyldes, at enheden er blevet anvendt uden at følge anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel til enhver tid at foretage tekniske design- og typeændringer som følge af konstant videreudvikling og produktforbedring. Der hæftes ikke for skader, der skyldes utilsigtet brug. Krav om garanti bortfalder også. 1 Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 DA

3 Sikkerhed Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden! Anvend ikke enheden i eksplosionsfarlige rum. Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære. Beskyt instrumentet mod permanent, direkte sollys. Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand. Åbn ikke instrumentet med et værktøj. Overhold opbevarings- og driftsbetingelserne (se kapitlet "Tekniske data"). Tilsigtet brug Anvend kun instrumentet til måling af lufttryk, lufthastighed, luftvolumenstrøm og temperatur indendørs inden for det måleområde, som er angivet i de tekniske specifikationer. Vær opmærksom på de tekniske data, og overhold dem. For at anvende instrumentet i henhold til den tilsigtede brug må du kun anvende tilbehør og reservedele, der er kontrolleret af Trotec. Resterende farer Fare! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Fare! Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn! Fare! Der kan udgå farer fra dette instrument, hvis det anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne! Forsigtig! For at undgå beskadigelser af instrumentet må du ikke udsætte det for ekstreme temperaturer, ekstrem luftfugtighed eller væde. Forsigtig! Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af instrumentet! Utilsigtet brug Anvend ikke apparatet i eksplosionsfarlige områder eller til målinger i væsker eller på spændingsførende dele. Trotec påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes utilsigtet brug. I så fald bortfalder krav om erstatning. Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på enheden uden tilladelse fra producenten er forbudt. Personalets kvalifikationer Personer, der anvender denne enhed, skal: have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet "Sikkerhed". DA Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 2

4 Oplysninger om enheden Billede af instrumentet Beskrivelse af instrumentet Instrumentet kan vise måle følgende størrelser: Lufttryk PSI mbar inh 2 O mmh 2 O Pa Lufthastighed Setup Avg Rec Meter pr. sekund (m/s) Fod pr. minut (ft/min.) Kilometer pr. time (km/t) Mil pr. time (mph) Sømil pr. time i knob (kn) Luftvolumenstrøm MAX MIN SAVE CLEAR P/V/F HOLD ZERO CFM (kubikfod pr. minut) CMM (kubikmeter pr. minut) Lufttemperatur Nr. Betegnelse 1 Temperatursensor 2 Stativgevind Grader celsius Grader fahrenheit 3 Batterirum 4 Indgang + Instrumentet råder over en HOLD-funktion samt visning af minimums- og maksimumsværdi. 5 Display 6 Knappen AVG/REC Desuden er instrumentet takket være en software, som følger med leveringen, i stand til at læse og gemme data direkte på en pc. 7 Knappen enhed 8 Knappen SAVE/CLEAR 9 Knappen HOLD/ZERO 10 Knappen Tænd/sluk 11 Knappen P/V/F 12 Knappen MAX/MIN 13 Knappen enhed 14 Knappen Setup/baggrundsbelysning 15 Indgang - 3 Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 DA

5 Display Nr Betegnelse Visning af temperatur/tid Visning af C / F for display Visning af CFM / CMM 19 Visning af måleværdi Visning af C / F for måleværdier (19) 21 Visning REC, MAX, MIN, AVG 22 Visning af hukommelse 23 Visning af hukommelsesplads 24 Visning af sletning af hukommelse 25 Visning af indstillinger (Setup) aktiv Visning af enhed for angivelse af rørdiameter 27 Visning af HOLD-funktion aktiv 28 Visning af højde (H), bredde (B)/diameter (D) 29 Visning rund/firkantet for angivelse strømningskanalens form 30 Visning af tilstanden rørdiameter aktiv 31 Visning af batteristatus 32 Visning af slukkeautomatik aktiv 33 Visning af enhed for tryk 34 Visning af enhed, hastighed 35 Visning af måletilstand 36 Visning TEMP 37 Visning af tid Tekniske data Parametre Instruments mål (højde x bredde x dybde) Instrumentets vægt inkl. pitotrør og batteri Langt pitotrør Diameter pitotrør Slangelængde Driftsbetingelser Opbevaringsforhold Strømforsyning Lufttryk Værdi 210 x 75 x 50 mm 540 g 335 mm 8 mm hver 850 mm 0 C til +50 C, < 90 % RF. 0 C til +50 C, < 90 % RF. 1 x batteri 9 V IEC 6LR61 Nøjagtighed ± 0,3 % ved +25 C Trykområde Tryk, maks. 0 til 5000 Pa 5000 Pa Måleområde PSI: 0,7252 mbar: 50,00 inh 2 O: 20,07 mmh 2 O: 509,8 Pa: 5000 Opløsning PSI: 0,0001 mbar: 0,01 inh 2 O: 0,01 mmh 2 O: 0,1 Pa: 1 Lufthastighed Måleområde m/s: 1 til 80,000 ft/min: 200 til km/h: 3,5 til 288,0 MPH: 2,25 til 178,66 Knob: 2,0 til 154,6 Opløsning m/s: 0,001 ft/min: 1 km/h: 0,1 MPH: 0,01 Knob: 0,1 Nøjagtighed Luftvolumenstrøm Måleområde m/s: ±2,5 % ved 10 m/s ft/min, km/t, MPH, knob: Nøjagtigheden er afhængig af lufthastigheden og luftkanalens størrelse CFM: 0 til 99,999 ft 3 /min CMM: 0 til 99,999 m 3 /min Opløsning CFM: 0,0001 til 100 CMM: 0,001 til 100 Temperatur Måleområde C: 0 til 50 C F: 32,0 til 122,0 F Opløsning C: 0,1 F: 0,1 Nøjagtighed C: ±1,0 C F: ±2,0 F DA Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 4

6 Medfølger ved levering 1 x Dynamisk-anemometer TA400 1 x 9 V batteri 1 x Pitotrør 1 x Hvid slange 1 x Sort slange 1 x Transportkuffert 1 x Mini-USB-kabel 1 x CD-ROM med softwaren Manometer&Flowmeter 1 x lynvejledning Betjening Isætning af batteri Forsigtig! Sørg for, at instrumentets overflade er tør, og at instrumentet er slukket. + - Transport og opbevaring Transport Til transport af apparatet skal du bruge transportkufferten, som følger med leveringen, så apparatet er beskyttet mod udefra kommende påvirkninger. Vær opmærksom på følgende anvisninger, før enheden transporteres: Fjern slangerne fra tilkoblingerne til instrument og pitotrør. Opbevaring Fjern slangerne fra tilkoblingerne til instrument og pitotrør før instrumentet lægges bort til opbevaring. Når apparatet ikke bruges, skal du opbevare det på følgende måde: tørt og beskyttet mod frost og stærk varme på et sted beskyttet mod støv og direkte sollys i transportkufferten beskyttet mod indtrængende støv. Opbevaringstemperaturen svarer til det angivne område i kapitlet med de tekniske data. Fjern batterierne fra enheden. 1. Åbn batterirummet på bagsiden ved ta skubbe dækslet ned i pilens retning. 2. Forbind det nye 9 V-blokbatteri med battericlipsen med den rigtige poling. 3. Sæt batteriet med battericlipsen ind i batterirummet. 4. Skub dækslet på batterirummet igen. ð Der skal lyde et klik, når dækslet går på plads. Sådan tændes apparatet Bemærk: Vær opmærksom på, at et skift fra et koldt sted til et varmere sted kan medføre dannelse af kondens på instrumentets printplade. Denne fysiske effekt, der ikke kan undgås, giver forkert måling. Displayet viser i så fald ingen eller forkerte måleværdier. Vent i nogle minutter, indtil instrumentet har indstillet sig efter de ændrede betingelser, før du foretager en måling. 1. Tryk på tænd/sluk-knappen (10). ð Instrumentet er tændt. 5 Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 DA

7 Måling af differenstryk I måletilstanden Måling af differenstryk kan mellem en zone 1 bestemmes i forhold til en referenceomgivelse (zone 2/ instrumentets placering). Lufthastigheden kan vises i 5 forskellige enheder: PSI mbar inh 2 O mmh 2 O Pa 1. Kobl den hvide slange på indgangen + (4). ð Der skal ikke tilsluttes nogen slange til indgangen - (15). 5. Placer slangens åbne ende i området (zone 1), hvor trykforskellen i forhold til måleinstrumentet (zone 2) skal bestemmes. ð Måleværdien for differenstrykket vises i displayet med måleværdien (19). ð En positiv måleværdi betyder, at trykket i zone 1 er højere end i zone 2. ð En negativ måleværdi betyder, at trykket i zone 1 er lavere end i zone 2. ð En måleværdi på 0 betyder, at trykket i zone 1 er lig med trykket i zone 2. Bemærk: Den sorte slange kan også kobles på indgangen - (15). Vær da opmærksom på, at referenceomgivelsen zone 2 svarer til den sorte slange og ikke længere til stedet, hvor instrumentet befinder sig. Setup Avg Rec SAVE CLEAR MAX MIN HOLD ZERO P/V/F 2. Tryk på knappen P/V/F (11), indtil måletilstandens display (35) viser PRESS. 3. Tryk på knappen Enhed (13), for at vælge den ønskede måleenhed. ð Den valgte enhed vises i displayet Tryk på enhed (33). 4. Tryk på knappen HOLD/ZERO (9) i ca. 2 sekunder for at udføre en nulstilling DA Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 6

8 Måling af lufthastighed I måletilstanden Måling af lufthastighed måles den aktuelle lufthastighed ved fastlagte standardbetingelser (temperatur 21,1 C/70 F, lufttryk 14,7 PSI/1013 mbar). Lufthastigheden kan vises i 5 forskellige enheder: Meter pr. sekund (m/s) Fod pr. minut (ft/min.) Kilometer pr. time (km/t) Mil pr. time (mph) Sømil pr. time i knob (kn) 1. Kobl den hvide slange på indgangen + på instrumentet (4) og pitotrøret. 2. Kobl den sorte slange på indgangen - på instrumentet (15) og pitotrøret. Måling af luftvolumenstrøm I måletilstanden Måling af luftvolumenstrøm måles luftvolumenstrømen ved fastlagte standardbetingelser (temperatur 21,1 C/70 F, lufttryk 14,7 PSI/1013 mbar). Instrumentet kan måle både runde og firkantet strømningstværsnit og angive det nøjagtige tværsnit for at opnå en måling så præcis som muligt. Luftvolumenstrømmen kan vises i 2 forskellige enheder: CFM (kubikfod pr. minut) CMM (kubikmeter pr. minut) 1. Kobl den hvide slange på indgangen + på instrumentet (4) og pitotrøret. 2. Kobl den sorte slange på indgangen - på instrumentet (15) og pitotrøret. Setup Avg Rec Setup Avg Rec SAVE CLEAR MAX MIN HOLD ZERO SAVE CLEAR P/V/F MAX MIN HOLD ZERO P/V/F 3. Tryk på knappen HOLD/ZERO (9) i ca. 2 sekunder for at udføre en nulstille målingen. 4. Tryk på knappen P/V/F (11), indtil måletilstandens display (35) viser VEL. 5. Tryk på knappen Enhed (13), for at vælge den ønskede måleenhed. ð Den valgte enhed vises i displayet med visning af hastighed (34). 6. Placer den øverste ende på pitotrøret i luftstrømmens retning. Sørg for, at pitotrøret ikke hælder mere end 10 i forhold til luftstrømmen. ð Måleværdien vises i displayet med måleværdien (19). Hvis måleværdien er negativ, eller instrumentet viser en fejlmelding, skal det kontrolleres, at tilkoblingerne til pitotrøret og instrumentet er korrekt udført og har korrekt poling. 3. Tryk på knappen P/V/F (11), indtil måletilstandens display (35) viser FLOW 4. Tryk på knappen Enhed (13), for at vælge den ønskede måleenhed. ð Den valgte enhed vises i displayet med visning af enheden CFM / CMM (18). 5. Placer den øverste ende på pitotrøret i luftstrømmens retning. Sørg for, at pitotrøret ikke hælder mere end 10 i forhold til luftstrømmen. ð Måleværdien vises i displayet med måleværdien (19). 7 Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 DA

9 Ændring af rørenes mål Hvis du ønsker at ændre oplysninger om rørenes eller strømningskanelens form og mål, er fremgangsmåden følgende: 1. Tryk på knappen Setup (14) i ca. 2 sek. ð Indstillingsmenuen bliver vist. 2. Tryk på knappen (7) eller (13) indtil displayet viser Duct Shape (30). 3. Tryk på knappen REC/AVG for at bekræfte valget. ð Undermenuen for rørets form bliver vist. 4. Tryk på knappen (7) eller (13) for at vælge mellem rund eller firkantet rørform. 5. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at bekræfte valget. ð Hermed er rørets form indstillet. Hvis du har valgt et rundt rør, kan du nu angive diameteren (D=) i cm: ü Displayet viser D= (28). 1. Tryk på knappen (7) eller (13) for at flytte decimalpunktet. 2. Tryk på knappen SAVE/CLEAR (8) for at vælge et af tallene. ð Det aktuelt valgte tal blinker. 3. Tryk på knappen (7) eller (13) for at vælge indstillingen (værdiområde mellem 0 og 9). 4. Gentag disse trin, indtil rørets diameter vises korrekt. 5. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at gemme indstillingen. ð Menupunktet Type bliver vist i displayet. 6. Tryk i ca. 2 sekunder på knappen Setup (14) for at forlade indstillingerne. Hvis du har valgt en firkantet strømningskanal, kan du nu vælge bredde (W=) og højde (H=) i cm for strømningskanalen: ü Displayet viser W= (28). 1. Tryk på knappen (7) eller (13) for at flytte decimalpunktet. 2. Tryk på knappen SAVE/CLEAR (8) for at vælge et af tallene. ð Det aktuelt valgte tal blinker. 3. Tryk på knappen (7) eller (13) for at vælge indstillingen (værdiområde mellem 0 og 9). 4. Gentag disse trin, indtil rørets bredde vises korrekt. 5. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at gemme indstillingen. ð Displayet viser H= (28). 6. Gentag trinnene som for indstilling af bredden, indtil også strømningskanalens bredde vises korrekt. 7. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at gemme indstillingen. ð Menupunktet Type bliver vist i displayet. 8. Tryk i ca. 2 sekunder på knappen Setup (14) for at forlade indstillingerne. Måling af lufttemperatur Lufttemperaturen vises i displayet med den målte temperatur/ tid (16). Her kan måletilstanden til enhver tid skiftes mellem enheden C eller F: 1. Tryk på knappen (7). ð Visningen skifter mellem C og F afhængigt af, hvilken enhed som vises på det pågældende tidspunkt. ð Et lydsignal bekræfter skiftet. Visning af måleværdierne MIN / MAX / AVG Instrumentet giver mulighed for at bestemme værdierne minimum (MIN), maksimum (MAX) og diameter (AVG) i et måleområde. 1. Tryk på knappen MAX/MIN (12), indtil displayet 21 viser den ønskede funktion. ð Visningen Temperatur / Tid (16) skifter mellem temperatur og tid (min:sec). ð Et nyt måleinterval bliver startet. ð Displayet viser REC (21). 2. Tryk på knappen MAX/MIN (12) for at skifte mellem funktionerne. 3. Tryk på knappen MAX/MIN (12) i ca. 2 sekunder for at stille tilbage til normal måletilstand. DA Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 8

10 Funktionen Hold Den aktuelle måleværdi kan fastholdes i alle måletilstande. 1. Tryk på knappen HOLD/ZERO (9) for at fastholde den aktuelle måleværdi. 2. Tryk igen på knappen HOLD/ZERO (9) for at slukke den aktuelle måleværdi. Gemning og hentning af måleværdier Det er muligt at gemme op til 99 datasæt for hver måletilstand. Gør følgende for at gemme en måleværdi: 1. Tryk på knappen SAVE/CLEAR (8). ð Den aktuelle måleværdi bliver gemt. ð Et lydsignal bekræfter skiftet. ð Antallet af gemte værdier i visningen MEM (22) forøges med én. Gør følgende for at hente en måleværdi: 1. Tryk på knappen REC/AVG (6) i ca. 2 sek. ð I visningen Temperatur/Tid (16) vises REC. 2. Tryk på knappen (7) eller (13) for at vælge, hvor værdien skal gemmes. ð Den aktuelle måleværdi vises i måleværdivisningen (19). 3. Tryk på knappen REC/AVG (6) i ca. 2 sekunder for at stille tilbage til måletilstanden. Indstillinger I menuen indstillinger kan instrumentets grundindstillinger vælges. Den følgende tabel viser en oversigt over valgmulighederne: Menuen med indstillinger åbnes ved at følge disse trin: ü Instrumentet er tændt 1. Tryk på knappen Setup (14) i ca. 2 sek. ð Indstillingsmenuen bliver vist. 2. Vælg den ønskede option med knappen (7) eller (13). 3. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at bekræfte valget. ð Den ønskede undermenu bliver åbnet. Indstil måleenhed for rørene 1. Tryk på knappen Setup (14) i ca. 2 sek. ð Indstillingsmenuen bliver vist. 2. Tryk på knappen (7) eller (13), indtil displayet viser. 3. Tryk på knappen REC/AVG for at bekræfte valget. ð Visningen af enheden, som rørdiameteren udtrykkes i (26) vises sammen med den aktuelt valgte enhed (tommer eller cm). 4. Tryk på knappen (7) eller (13), indtil displayet viser den ønskede enhed. 5. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at gemme indstillingen. 6. Tryk i ca. 2 sekunder på knappen Setup (14) for at forlade indstillingerne. Menutekst Betegnelse Indstillingsmuligheder Enheden, som rørets mål udtrykkes i Bestem hvilken enhed, som rørets mål skal vises i Duct Shape Rørets form Indtast rørets form og mål Type Vælg visning for måletilstandene 1 = Lufttryk og lufthastighed 2 = Lufthastighed og luftvolumenstrøm 3 = Lufttryk, lufthastighed og luftvolumenstrøm Sleep Slukkeautomatik Automatisk tænding og slukning ALL Slet hukommelse Besvar med ja eller nej 9 Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 DA

11 Slet gemte måleværdier Der findes to forskellige muligheder for at slette måleværdierne: Slette alle gemte måleværdier Slette en bestemt måleværdi Alle poster i hukommelsen slettes ved at følge disse trin: 1. Tryk på knappen Setup (14) i ca. 2 sek. ð Indstillingsmenuen bliver vist. 2. Tryk på knappen (7) eller (13), indtil displayet viser ALL. ð Nederst til højre vises samtidig hukommelsen, som slettes (24). 3. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at bekræfte valget. ð I displayet Måletilstand (35) vises måletilstandene. ð I displayet Temperatur/Tid (16) vises YES. 4. Tryk på knappen (7) eller (13) for at vælge mellem at slette hukommelsen (yes) eller ikke (no). 5. Tryk på knappen REC/AVG for at bekræfte valget. 6. Tryk i ca. 2 sekunder på knappen Setup (14) for at forlade indstillingerne. Gør følgende for at hente én bestemt måleværdi: 1. Tryk på knappen REC/AVG (6) i ca. 2 sek. ð I visningen Temperatur/Tid (16) vises REC. 2. Tryk på knappen (7) eller (13) for at vælge, hvor værdien skal gemmes. ð Den gemte måleværdi vises i måleværdivisningen (19). 3. Tryk på knappen SAVE/CLEAR (8). ð Den valgte måleværdi bliver slettet. ð Et lydsignal bekræfter skiftet. ð Den næste gemte måleværdi bliver vist. 4. Tryk på knappen REC/AVG (6) i ca. 2 sekunder for at stille tilbage til måletilstanden. Indstilling af slukkeautomatik Når den automatiske slukning er aktiveret, slukker enheden automatisk efter ca. 5 minutter. 1. Tryk på knappen Setup (14) i ca. 2 sek. ð Indstillingsmenuen bliver vist. 2. Tryk på knappen (7) eller (13), indtil displayet viser SLEEP. 3. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at bekræfte valget. ð I displayet Temperatur/Tid (16) vises on (automatisk slukning aktiv) eller off (automatisk slukning deaktiveret). 4. Tryk på knappen (7) eller (13) for at vælge den ønskede indstilling. 5. Tryk på knappen REC/AVG (6) for at bekræfte valget. 6. Tryk i ca. 2 sekunder på knappen Setup (14) for at forlade indstillingerne. Indstilling af baggrundsbelysning Displayet er udstyret med baggrundsbelysning, som kan tændes efter behov. 1. Tryk på knappen Setup / Belysning (14) for at tænde eller slukke baggrundsbelysningen. Slukke for enheden 1. Tryk på tænd/sluk-knappen (10). ð Apparatet er slukket. DA Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 10

12 Software Den gratis medfølgende software er beregnet til nyttige basisfunktioner. Trotec yder ingen garanti på denne gratis software og tilbyder derfor heller ingen support. Trotec afviser ethvert ansvar som følge af anvendelsen af den gratis software, og er ikke forpligtet til at foretage korrektioner, udvikle opdateringer eller opgraderinger. Forudsætninger for installation Sørg for, at følgende minimumkrav til installationen af pcsoftwaren er opfyldt: Understøttede operativsystemer (32 eller 64 bit-version): Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Hardwarekrav: Processorhastighed: min. 90 MHz min. 32 MB arbejdshukommelse min. 7 MB hukommelse på harddisken min x 768 billedskærmsopløsning med 16 bit farvedybde Installation af pc-softwaren Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere softwaren. 1. Læg den medfølgende CD med softwaren i CD-ROM-drevet. 2. Åbn indholdet på CD-ROM'en i et vindue i Explorer, og dobbeltklik på filen setup.exe. 3. Følg anvisningerne fra installations-assistenten. Start af pc-softwaren 1. Forbind måleinstrumentet og din pc med det ved leveringen medfølgende mini-usb-kabel. 2. Tænd for måleinstrumentet. 3. Start softwaren Manometer&Flowmeter. Oplysninger om anvendelsen af pc-softwaren finder du i onlinehjælpen. Fejl og driftsforstyrrelser I displayet kan følgende fejlmeddelelser blive vist: Fejlkode Årsag Afhjælpning OL -OL Error Lufttryk eller lufthastighed ligger over måleområdet Luftrykket ligger under måleområdet Lufthastigheden eller luftvolumenstrømmen ligger under måleområdet. Vedligeholdelse og reparation Kontroller batterispændingen, og prøv at sætte et nyt batteri af god kvalitet i instrumentet. Vælg et andet sted for udførelsen af målingen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du udføre en referencemåling på et kendt sted: 1. Vælg at udføre målingen et sted, som ligger inden for måleområdet. 2. Tryk på knappen HOLD/ZERO i ca. 2 sekunder for at udføre en nulstilling. 3. Aflæs måleværdien i den måleværdivisningen. Hvis fejlkoden vises igen, kan instrumentet være defekt. I dette tilfælde bedes du kontakte Trotecs kundeservice. Rengøring Rengør instrumentet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke sprays, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler, men kun rent vand til at fugte kluden. Reparation Foretag ikke ændringer på instrumentet, og monter ikke reservedele. Henvend dig til producenten i forbindelse med reparation eller kontrol af instrumentet. Udskiftning af batteri Det er nødvendigt at skifte batteri, hvis apparatet ikke længere kan tændes (se kapitlet "Isætning af batteri") 11 Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 DA

13 Bortskaffelse Elektroniske enheder hører ikke til i husholdningsaffaldet, men skal i EU i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes på sagkyndig måde. Bortskaf dette apparat i henhold til bestemmelserne i den gældende lovgivning, når det ikke skal bruges længere. DA Betjeningsvejledning Dynamisk-Anemometer TA400 12

14

15

16 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA BN30 DA BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-DA

BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-DA BA16 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BE 38 BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA

BE 38 BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA BE 38 DA BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4 Transport

Læs mere

BI20 BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA

BI20 BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA BI20 DA BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

BO21 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-DA

BO21 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-DA BO21 A BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 2 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA

BG20 BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA BG20 A BETJENINGSVEJLEDNING KULMONOXID- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BG20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om instrumentet... 02 Tekniske data...

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA BM31 DA BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BP17 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP17-TC-001-DA

BP17 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP17-TC-001-DA BP17 DA BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4 Transport

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC DA

BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC DA BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC2012-03-004- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA

BT40 BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA BT40 DA BETJENINGSVEJLEDNING GRILLTERMOMETER TRT-BA-BT40-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 5

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA

BB25 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA BB25 A BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB25-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BQ16 BETJENINGSVEJLEDNING HCHO-/TVOC- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BQ16-TC-002-DA

BQ16 BETJENINGSVEJLEDNING HCHO-/TVOC- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BQ16-TC-002-DA BQ16 DA BETJENINGSVEJLEDNING HCHO-/TVOC- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BQ16-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA TDS 30 A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Transport

Læs mere

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- BETJENINGSVEJLEDNING GULVVENTILATOR Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN:

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN: MANUAL SwemaAir 5 Dansk EAN: 5706445560066 Elma 1 DANSK/NORSK OBS! Før instrumentet tages i brug, læses denne manual grundigt. Hver specielt opmærksom på de i kapitlet "6. Grundlæggende indstillinger (Set)

Læs mere

BC25 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC25-TC-001-DA

BC25 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC25-TC-001-DA BC25 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC25-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC DA

TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC DA TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC2017-02-003- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BE48 BETJENINGSVEJLEDNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-DA

BE48 BETJENINGSVEJLEDNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-DA BE48 DA BETJENINGSVEJLEDNING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4 Transport

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger

Læs mere

BM40 BETJENINGSVEJLEDNING FUGTMÅLER TRT-BA-BM40-TC-002-DA

BM40 BETJENINGSVEJLEDNING FUGTMÅLER TRT-BA-BM40-TC-002-DA BM40 DA BETJENINGSVEJLEDNING FUGTMÅLER TRT-BA-BM40-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Termometer/vindmåler FTA 1 Betjeningsvejledning Termometer/vindmåler FTA 1 LEVERINGSOMFANG Termometer/vindmåler, sensorhjul med 1,2 m kabel, batteri og kuffert. ADVARSELS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Følg altid instruktionerne i betjeningsvejledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo MP120 Manometer

Betjeningsvejledning Kimo MP120 Manometer Betjeningsvejledning Kimo MP120 Manometer EAN: 5703534400029 MP120 KIMO MP120 side 2 Generelt KIMO MP120 mikromanometer er et smart mikromanometer til måling af differenstryk ± 0-1000Pa, samt lufthastighed

Læs mere

BP21 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA

BP21 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA BP21 A BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-BP21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA TP7 A BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA TAC 750 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Sikkerhed... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 A BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-20-30-50-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

BB30 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB30-TC-003-DA

BB30 BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB30-TC-003-DA BB30 DA BETJENINGSVEJLEDNING LAGTYKKELSESMÅLER TRT-BA-BB30-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Brugervejledning. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Der kan opstå materielle skader eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse.

Brugervejledning. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Der kan opstå materielle skader eller fejlfunktioner ved ukorrekt anvendelse. 1 Nyd tiden 3 Brugervejledning Læs brugervejledningen grundigt, og opbevar den til sikker anvendelse og en lang brugstid af. Brugervejledningen er også altid til rådighed på internettet på: www.qlocktwo.com

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-001-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

BD11 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD11-TC-001-DA

BD11 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD11-TC-001-DA BD11 DA BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD11-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Håndholdt laser afstandsmåler

Håndholdt laser afstandsmåler Håndholdt laser afstandsmåler Sikkerhedsforskrifter Læs sikkerhedsforskrifterne og betjeningsvejledningen omhyggeligt inden brug. Læs hele driftsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne i denne manual

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

TTV 1500 / TTV 3000 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC DA

TTV 1500 / TTV 3000 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC DA TTV 1500 / TTV 3000 DA BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC2016-26-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

T660 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA

T660 BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA T660 DA BRUGERVEJLEDNING MATERIALEFUGTMÅLER TRT-BA-T660-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BQ20 BETJENINGSVEJLEDNING PARTIKELTÆLLER TRT-BA-BQ20-TC-002-DA

BQ20 BETJENINGSVEJLEDNING PARTIKELTÆLLER TRT-BA-BQ20-TC-002-DA BQ20 DA BETJENINGSVEJLEDNING PARTIKELTÆLLER TRT-BA-BQ20-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Remote Betjeningsvejledning

Læs mere

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA IR 1500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC DA

TP7 BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC DA TP7 DA BETJENINGSVEJLEDNING PYROMETER TRT-BA-TP7-TC2018-09-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BO26 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA

BO26 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA BO26 DA BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO26-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 4

Læs mere

TVE 14 / TVE 18 BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA

TVE 14 / TVE 18 BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA TVE 14 / TVE 18 DA BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

T210 BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA

T210 BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA T210 DA BRUGERVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-T210-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Tekniske data... 3 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

TVE 40 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA

TVE 40 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA TVE 40 T DA BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003- BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

BD21 / BD26 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-DA

BD21 / BD26 BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-DA BD21 / BD26 DA BETJENINGSVEJLEDNING LASERAFSTANDSMÅLER TRT-BA-BD21-BD26-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

FUGTMÅLER -til byggematerialer og træ

FUGTMÅLER -til byggematerialer og træ FUGTMÅLER -til byggematerialer og træ 65 01 95 DE KUNDESERVICE +49 208 4432 311 kundenservice@ovibell-int.de ART.-NR.: 650195 01/2020 INSTRUKTIONER 01/2020 65 01 95 Til lykke 2 Vigtige oplysninger 3 Tegnforklaring

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI

USB-oplader. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87924HB66XVI USB-oplader Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87924HB66XVI 2016-06 333 071 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 5496 DK Brugsanvisning LASERAFSTANDSMÅLER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye laserafstandsmåler, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения

o RUS Инструкция по эксплуатации Прибор для измерения D Bedienungsanleitung Luftfeuchte- & Temperaturmessgerät A - 1 G Operating Manual Humidity & Temperature Meter........ B - 1 F Manuel d utilisation Appareil de mesure de la température / de l humidité

Læs mere

TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002-DA

TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002-DA TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max

Brugervejledning E-Fly Nova Max. Brugervejledning. Dansk MAX C966 MAX C10. Nova Max Brugervejledning Dansk MAX C966 MAX C10 Nova Max 1 Indhold Display MAX C966 & MAX C10 3/4 Betjeningspanel.5/6/7 Indstillinger 8/9/10/11 Fejlkodevisning.11/12 Batteripakken.13 Vedligeholdelse af batteripakken

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX 300

Brugervejledning for Modtager RX 300 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 2.2 Brugervejledning for Modtager RX 300 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse. Brugervejledning

SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse. Brugervejledning SKRIDTTÆLLER 3D skridttæller med 30 dages hukommelse Brugervejledning Denne digitale skridttæller måler distance og kalorieforbrug og er udstyret med en træningstimer og 30 dages træningshukommelse. For

Læs mere

ITC-308 Bruger manual

ITC-308 Bruger manual Enhed til styring af temperatur ITC-308 Bruger manual Version 2.2s Copyright Copyright 2019 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må gengives uden forudgående skriftlig tilladelse.

Læs mere

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA

TTK 75 ECO BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA TTK 75 ECO A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Oplysninger om apparatet... 02 Sikkerhed... 04 Transport...05

Læs mere