Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli juni 2011 Bestyrelsen i Berlin III A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli juni Resultat før dagsværdiregulering og skat er for perioden EUR 2,7 mio. mod EUR 1,5 mio. i 2009/10, hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. Koncernens samlede indtægter steg med 3,6 % sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde EUR 15,1 mio. Positiv udvikling i porteføljens driftsmæssige nøgletal. Dagsværdiregulering på ejendomme inkl. avance ved salg udgjorde EUR -6,6 mio., hvilket medfører et resultat på EUR -4,0 mio. Forventninger til regnskabsåret 2011/2012: Såfremt forhandlingerne om salg lykkes forventer ledelsen at fremlægge en ny strategi, der vil indebære nye direkte og/eller indirekte ejendomsinvesteringer gennem Berlin III A/S. Når omfanget og karakteren af sådanne investeringer er kendte, vil Selskabet fremkomme med en nærmere redegørelse herunder forventningerne til sådanne investeringer. Ved en fortsættelse af de eksisterende aktiviteter forventer selskabet for det kommende år en lejeindtægt på omkring EUR 15,2 mio. og et resultat før værdiregulering af ejendomme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenter og skat omkring EUR 3,7 mio. Denne forventning er baseret på en uændret porteføljesammensætning. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 14. oktober 2011 kl Hellerup, september 2011 Henrik Frisch, formand Kontaktperson: Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets formand Henrik Frisch på telefon eller selskabets administrerende direktør Jesper Korsbæk på telefon Berlin III A/S Side 1 af 1 Tuborg Boulevard 12 Selskabsmeddelelse nr. 78/ Hellerup Hovedpunkter i årsrapport

2 BERLIN III A/S Årsrapport 2010/2011 CVR-nr.: Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 14. oktober 2011 dirigent Berlin III A/S Årsrapport 2010/2011

3 Årsrapport 2010/2011 LEDELSENS BERETNING Hoved- og nøgletal 3 Nøgletalsforklaringer og definitioner 5 Koncernstruktur pr. 30. juni Væsentlige begivenheder 7 Selskabets økonomiske udvikling 9 Ejendomsmarkedet i Berlin 11 Porteføljens udvikling 13 Forventninger til 2011/ Risikofaktorer 15 Aktionærforhold 19 Selskabsoplysninger 22 Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion 23 Ledelseserhverv for bestyrelses- og direktionsmedlemmer. 24 Redegørelse om virksomhedsledelse 25 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors påtegning 28 Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

4 REGNSKAB Resultatopgørelse 1. juli 30. juni 30 Totalindkomstopgørelse 1. juli 30. juni 31 Aktiver pr. 30. juni 32 Passiver pr. 30. juni 33 Egenkapitalopgørelse 1. juli 30.juni 34 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni 36 Noter 37 Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

5 Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning Der henvises til afsnittet om regnskabspraksis i note 30. Koncernen 2010/ / / / /2007 teur. teur. teur. teur. teur. RESULTATOPGØRELSE Omsætning Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før dagsværdiregulering mv. og skat Værdiregulering af ejendommene Resultat før skat Årets resultat BALANCE Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme til markedsværdi Egenkapital Langfristede forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

6 Koncernen 2010/ / / / /2007 teur. teur. teur. teur. teur. NØGLETAL ROIC (Afkastningsgrad) 5,48% 4,87% 4,39% 4,13% 3,96% Soliditetsgrad 22,28% 21,63% 23,79% 35,02% 37,84% Forrentning af egenkapital før dagsværdireguleringer mv. 6,24% 3,26% -35,61% -4,65% 13,73% Indre værdi pr. aktie 1,11 1,11 1,32 2,16 2,37 Indtjening pr. aktie (EPS) -0,11-0,13-0,64-0,11 0,33 Aktiekurs, ultimo 0,70 0,37 0,60 2,02 2,25 Antal medarbejdere 0,5 0,5 0,2 0 0 Afkast på ejendomsporteføljen 1,44% 0,76% 0,32% 0,70% 0,42% IKKE FINANSIELLE NØGLETAL Tomgang - Boliger, kvm Tomgang - Boliger, t.eur Tomgang - Boliger, i % (kvm.) 3,1% 4,6% 7,0% 8,1% 10,3% Tomgang - Erhverv, kvm Tomgang - Erhverv, t.eur Tomgang - Erhverv, i % (kvm.) 6,0% 6,8% 8,7% 6,6% 10,1% Tomgang - I alt, kvm Tomgang - I alt t. eur Tomgang - I alt, i % (kvm.) 3,5% 4,9% 7,3% 8,1% 10,3% Samlet akkumulerede flukuation i %. 10,2 9,8 15,0 17,1 Antal kvm - Boliger Antal kvm - Erhverv Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Boliger, eur Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Erhverv, eur Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger 1,1% 1,4% 1,7% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv 7,3% 7,3% 17,8% Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

7 Nøgletalsforklaringer og definitioner NØGLETAL - FINANSIELLE Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Nøgletallene er beregnet således: ROIC (Afkastningsgrad) Soliditetsgrad Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Egenkapital x 100 Samlede aktiver Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering Årets resultat før dagsværdiregulering x 100 Gennemsnitlig egenkapital Afkast på ejendomsporteføljen Årets resultat før dagsværdiregulering x 100 Investeringsejendomme til bogført værdi NØGLETAL IKKE FINANSIELLE Tomgang, kvm. bolig/erhverv = Antal ledige kvadratmeter bolig / erhvervslejemål Tomgang, t.eur. bolig/erhverv = forskel mellem total udlejet og faktisk udlejet boligmasse i t.eur. Tomgang bolig / erhverv i pct. Kvm. Antal ledige kvm bolig / x 100 Total antal kvm. Årets akkumulerede fluktuation Antal fraflyttede lejere x 100 Totale lejemål Gennemsnitlig udlejningspris bolig / erhverv Faktisk leje Faktisk udlejede kvm. Restancer - bolig / erhverv Samlede lejerestancer - aktive lejere x 100 Faktisk leje Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

8 Koncernstruktur pr. 30. juni 2011 Berlin III A/S (Danmark) 100% Griffin Flats III Berlin Hamburg GmbH (Tyskland) Griffin Flats III Verwaltungsgesel lschaft mbh 94% 94% 94% 94% 94% GRETA 3. GmbH GRETA 14. GmbH GRETA 24. GmbH GRETA 35. GmbH Griffin Flats Berlin GmbH & Co. KG 6% 3% SAVE GmbH Yvo Grund-stücks 3% (Note 1) GmbH (Note 1) KPI Residential Property 14 Särl (Note 1) Det grå felt i ovenstående figur angiver, hvilke selskaber der indgår i koncernregnskabet. (Note 1) Der er knyttet begrænsede økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til disse aktier og kommanditanparter, og Griffin Flats III Berlin Hamburg GmbH har en løbende, uigenkaldelig option på køb af aktierne og kommanditanparterne for kr. (6.006 euro). Ejerne af aktierne og kommanditanparterne har hver en begrænset ret pr. år på euro ( kr.) til overskud eller tab. Efter erhvervelsen af ejendomsporteføljen i Berlin er koncernens hovedaktivitet fordelt således på koncernens virksomheder: Griffin Flats III Berlin Hamburg GmbH Selskabet har til formål at være ejer af 94 % af aktiekapitalen i Greta-selskaberne og i kapitalen i Griffin Flats Berlin GmbH & Co. KG, at eje udlejningsejendomme samt være moderselskab i den tyske sambeskatning. Greta 3, 14, 24, 35, Vermögensverwaltungs GmbH og Griffin Flats Berlin GmbH & Co. KG Disse selskaber har til formål at eje og udleje boligejendomme. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

9 Væsentlige begivenheder Berlin III A/S ejer og driver en portefølje af fortrinsvis boligejendomme i Berlin. Ejendomsporteføljen er indkøbt i løbet af 2006 og er finansieret via egenkapital og fastforrentede 1. prioritetslån hos tyske hypotekbanker. Arbejdet med optimering af den eksisterende ejendomsporteføljes drift er fortsat gennem regnskabsåret. Dette har medført en række forbedringer i porteføljens nøgletal herunder et fald i den samlede tomgang fra 4,9 % til 3,5 % og en forøgelse af lejeindtægterne med 3,6 %. Der er indgået aftale om salg af to ejendomme i porteføljen for en samlet salgssum på EUR 6,35 mio. Ved salget udløses en avance i forhold til de bogførte værdier på samlet EUR 1,6 mio. og der frigøres EUR 2,5 mio. likviditet. Overvejelserne om salg af en større enkeltejendom i bydelen Spandau er afsluttet, idet det blev besluttet at beholde ejendommen, bl.a. fordi den driftsmæssigt har udviklet sig meget positivt. Selskabets ledelse er tilfreds med denne positive udvikling i porteføljen, der er sket under vanskelige finansielle forhold. På selskabets ordinære generalforsamling i 2010 blev vedtaget en vækstorienteret strategiændring, der bl.a. indebar, at selskabet aktivt kunne indgå og om muligt være drivende kraft i en branchekonsolidering, der af selskabets bestyrelse skønnedes hensigtsmæssig. Baggrunden var en forventning om, at der gennem vækst ville skabes synergier, bedre lønsomhed og en mere diversificeret portefølje. For at kunne realisere denne strategi skulle de mest værdiskabende kompetencer forankres i selskabets interne organisation. Selskabet har løbende undersøgt mulighederne for vækst gennem konsolidering, men det har vist sig vanskeligt, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke kan mønstres tilstrækkelig likviditet til, at selskabet af f.eks. finansielle långivere bliver betragtet som en attraktiv fusionspartner. Selskabets størrelse og position samt ikke mindst aktiekurs gør det vanskeligt alene at betale med aktier i Berlin III A/S. Efter regnskabsårets afslutning har bestyrelsen modtaget et indikativt tilbud fra en international investor på køb af alle tyske datterselskaber inklusiv alle ejendomme. Et salg på de indikerede vilkår ville svare til en aktiekurs på kr. 1,10, hvilket er udtryk for en væsentlig præmie i forhold til den noterede aktiekurs. For en nærmere beskrivelse af dette indikative tilbud henvises til Fondsbørsmeddelelse nr. 75 vedrørende modtaget købstilbud fra Corestate Capital AG. Som følge heraf blev der den 2. september 2011 afholdt ekstraordinær generalforsamling i selskabet, hvor en majoritet besluttede, at give bestyrelsen bemyndigelse til at fortsætte og afslutte disse forhandlinger. Værdiansættelsen af selskabets ejendomme er derfor foretaget med udgangspunkt i det aktuelle købstilbud, der foreligger og som behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Den indikative pris for ejendomsporteføljen er afgivet under sædvanlige forbehold herunder due diligence og overtagelse af finansiering m.v. På baggrund heraf er Selskabet forpligtet til at optage koncernens ejendomme ultimo regnskabsåret 2010/2011 til en markedsværdi på EUR 185,5 mio. FINANSIERING & LIKVIDITET Det er nødvendigt løbende at have fokus på likviditet, da det for selskabet - i lighed med hvad der normalt for ejendomsselskaber af denne type er en knap faktor. Årsagen er, at der af driftens løbende indtjeningsmarginal skal genereres likviditet nok til fortsat investering i moderniseringer og til afdrag, idet der generelt hos långivere, såvel i Danmark som Tyskland udvises tilbageholdenhed med etableringen af nye kreditfaciliteter. Selskabet har dog ved udgangen af regnskabsåret fortsat hos de tyske banker uudnyttede lånetrancher til moderniseringsformål på i alt ca. EUR 1,3 mio., hvilket understøtter likviditeten. Selskabets drift har i regnskabsåret genereret ca. EUR 3,0 mio. i likviditet. Over for dette står afholdte moderniseringer for i alt ca. EUR 2,0 mio. og ordinære afdrag på ca. EUR 1,5 mio. Når selskabets nettolikviditet ved Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

10 regnskabsårets slutning alligevel er ca. EUR 1,5 mio. bedre end foregående år, skyldes det, at der i årets løb dels er hævet ca. EUR 0,5 mio. på ovennævnte trancher, dels er solgt en ejendom, der netto har genereret ca. EUR 1,5 mio. i fri likviditet. Ejendomsporteføljen er finansieret via egenkapital og fast forrentet 1. prioritetsfinansiering optaget gennem de tyske datterselskaber uden hæftelse fra det danske moderselskab. Der er i løbet af regnskabsåret indgået aftale om forlængelse af lån inklusiv fastrenteaftaler (swaps), der betyder, at i alt EUR 75,8 mio. nu har løbetid til 2016 og at lånene rentemæssigt ligger i niveauet 5% p.a. incl. margin. For den resterende dels vedkommende EUR 68,0 mio. er der fremskredne forhandlinger med den pågældende bank, som dog ikke var endeligt afsluttede ved regnskabsårets slutning. De kommercielle vilkår er aftalt med banken, men der udestår den endelige godkendelse i bankens kreditkomité, ligesom der i forlængelse heraf er en række formaliteter, der skal bringes på plads. Som følge heraf har banken foreløbig forlænget lånene for en kortere periode. Det er selskabets forventning, at lån for EUR 31,0 mio. vil blive forlænget for en 5-årig periode på markedskonforme vilkår. Den resterende del af lånene, EUR 37,0 mio., der knytter sig til en enkelt større ejendom i bydelen Spandau, forventes efter et ekstraordinært afdrag på EUR 1,0 mio. at blive forlænget for en periode på 2 år med mulighed for yderligere 1 år. De tyske datterselskaber havde ved regnskabsårets slutning en samlet restgæld på EUR 143,8 mio., fordelt på tre tyske banker. ÅRETS ØVRIGE VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER Med henblik på at styrke Selskabets egen operationelle platform, har selskabet ansat Jesper Korsbæk som ny administrerende direktør. Samtidig er administrationsaftalen med Dan-Ejendomme opsagt. Begge dele dog først med virkning efter regnskabsårets afslutning. Selskabet har i løbet af regnskabsåret igangsat renovering af i alt 92 lejligheder, hvoraf de 69 er færdigrenoverede og de resterende 23 fortsat er under renovering. Som følge af indsatsen har der kunnet konstateres en positiv udvikling i såvel tomgang som fluktuation, der er nærmere beskrevet i afsnittet "Porteføljens udvikling" ligesom genudlejningsprisen pr. kvm. har oversteget de hidtidige lejepriser. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Efter årsregnskabets afslutning er frasolgt yderligere en ejendom, Immanuelkirchstrasse til ca. EUR 2,95 mio. med en avance på ca. EUR 0,4 mio. i forhold til den bogførte værdi, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 73 af 14. juli Selskabet har efter regnskabsårets udløb modtaget et indikativt købstilbud på aktierne i Selskabets tyske selskaber. For en nærmere omtale af dette henvises til side 7. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

11 Selskabets økonomiske udvikling RESULTATOPGØRELSE Koncernens samlede indtægter blev 3,6% højere end sidste regnskabsår og udgør EUR 15,1 mio., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Omkostningerne er EUR 0,3 mio. lavere end sidste år og udgør EUR 4,6 mio., hvilket primært kan henføres til engangspåvirkning af tidligere års tomgangsomkostninger med EUR 0,5 mio. Selskabets nettorenteindtægter har været på niveau med det forventede. Selskabets resultat før finansielle poster og dagsværdireguleringer i 2010/2011 blev EUR 10,5 mio. mod EUR 9,7 mio. året før. Selskabets ledelse har udmeldt en resultatforventning i niveauet EUR 1,5 mio. til EUR 2,4 mio. før værdireguleringer, mv. Det ordinære resultat før dagsværdiregulering og skat blev et overskud på EUR 2,7 mio. mod EUR 1,5 mio. året før. Ledelsen anser udviklingen i resultatet før værdiregulering, nedskrivning og skat for tilfredsstillende. Det ordinære resultat før skat blev et underskud på EUR 4,0 mio., som er negativt påvirket af periodens værdiregulering af ejendomsporteføljen på EUR 7,8 mio. og positivt påvirket af salget af ejendommen i Gleimstrasse med EUR 1,2 mio. BALANCE De samlede aktiver andrager i alt EUR 192,1 mio., som pr. 30. juni 2011 hovedsageligt består af ejendomme samt indestående på konti hos pengeinstitutter. Dagsværdireguleringen pr. 30. juni 2011 er baseret på det aktuelle købstilbud, der foreligger for den samlede portefølje, hvilket har resulteret i en negativ dagsværdiregulering på EUR 7,8 mio. således at ejendommene optages til en markedsværdi på EUR 185,5 mio. ultimo regnskabsåret mod EUR 195,2 mio. året før. Der er i perioden truffet aftale om salg af to ejendomme, Gleimstrasse afhændet i april 2011 for EUR 3,4 mio. og Immanuelkirchstrasse, der effektueres i juli 2011 for EUR 2,95 mio.. Der henvises til afsnittet Værdiansættelse af ejendomme og til regnskabets note 2 for yderligere omkring værdiansættelsen. Egenkapitalen udgør EUR 42,8 mio. svarende til en soliditetsgrad på 22,3 %. Selskabet har i perioden afdraget EUR 3,4 mio. på den langfristede gæld, heraf EUR 1,9 mio. i ekstraordinært afdrag som et resultat af salget af Gleimstrasse. PENGESTRØMME Koncernens pengestrøm fra driftsaktiviteten var EUR 3,0 mio. og fra investeringsaktiviteten EUR 1,4 mio. idet der i april måned af frasolgt Gleimstrasse, der positivt påvirker likviditeten med EUR 3,4 mio. Finansieringsaktiviteten i regnskabsåret var EUR -2,9 mio. Koncernens likvider blev derfor forøget med EUR 1,5 mio. til i alt EUR 3,9 mio. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

12 UDBYTTE Der har igennem året været ført forhandlinger med koncernens finansieringskilder om den fremtidige likviditet og mulighederne for at tilføre porteføljen yderligere finansiering. På betingelse af, at der udvises tilbageholdenhed med udbetaling af udbytte har bankerne vist imødekommenhed overfor selskabet og accepteret yderligere fleksibilitet og tilgang til yderligere likviditet således, at de nødvendige investeringer og vedligeholdelsesarbejder i porteføljen kan foretages. På denne baggrund samt behovet for yderligere at styrke selskabets likviditetsberedskab, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte for året 2010/2011. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

13 Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin udvikler sig gunstigt set fra selskabets synsvinkel, idet der kan konstateres stigninger i både lejepriser på boliger og ejendommes handelspriser. LEJEMARKEDET Lejepriserne på boliger har vist en stabil udvikling over de seneste 10 år med en gennemsnitlig stigning på ca. 2,5% pr. år. Med det senest offentliggjorte Mietspiegel fra maj 2011 synes denne stigningstakt at være tiltagende, idet der på de to år siden forrige Mietspiegel fra 2009 kan konstateres en stigning på næsten 8% til et samlet gennemsnit på EUR 5,21 pr. m2. Til sammenligning er porteføljens boliglejemål udlejet til gennemsnitligt EUR 4,89 pr. m 2. I det omfang det er skønnet muligt, er der på basis af det nye Mietspiegel varslet lejeforhøjelser. Det samlede omfang heraf svarer til ca. TEUR 450 pr. år. Det er dog ikke realistisk at tro, at alle forhøjelser gennemføres, da lejerne traditionelt gør flittigt brug af deres indsigelsesret, og selv om Mietspiegel med vanlig tysk grundighed er en facitliste, der går helt ned på husnummer, er der dog stadig nogle subjektive kriterier, der kan give anledning til diskussion. Selv om lejepriserne på boliger i Berlin har vist pæne og stabile stigninger, er niveauet stadig lavt, når man sammenligner med andre hovedstæder eller blot andre storbyer i den vestlige del af Tyskland. Det er imidlertid Berlinernes egen økonomiske formåen, der sætter grænsen for prisudviklingen, og så længe reallønnen er forholdsvis ringe og arbejdsløsheden forholdsvis høj, kan der ikke forventes større prisstigninger. Det forventes dog, at efterspørgslen på boliger fortsat vil være stigende som en resultat af let stigende befolkningstal, den stadig mere udbredte singlekultur og den lave byggeaktivitet. Erhvervslejemarkedet er noget mere nuanceret da mange mindre erhvervsdrivende har det svært. En del må opgive, og det er efterhånden mere reglen end undtagelsen at lejere i forbindelse med forlængelse og lignende søger at få lejen nedsat. Selskabets indsats over for erhvervslejere har derfor ofte defensiv karakter, men positivt er det, at det også i erhvervssegmentet lykkes løbende at nedbringe tomgangen. TRANSAKTIONSMARKEDET På transaktionsmarkedet er der også positive tendenser og tegn på stabilisering at spore, efter de meget hektiske år fra 2005 til 2007 blev afløst af finans- og kreditkrisen. Mest iøjnefaldende er det, at de store transaktioner nu er meget sjældne som følge af markant ændrede finansieringsmuligheder. I de år, hvor der var let adgang til finansiering var opportunistiske udenlandske investorer ikke sene til at søge volumen. Det drev priserne opad, og det gjorde tilmed, at der blev betalt porteføljepræmier når der i én transaktion kunne opnås volumen. Nu er billedet vendt, idet markant ændrede finansieringsvilkår med krav om en betydelig og reel egenkapital har gjort, at det nu er andre aktører, der udgør markedet. De aktører, der kan købe hele porteføljer, er blevet langt færre og er nu overvejende indenlandske. Da de relativt få porteføljer, der handles, ofte i større eller mindre grad er nødlidende, er ovennævnte porteføljepræmie i dag derfor snarere negativ. Transaktionsvolumen er stigende, idet antallet af transaktioner med ejendomstyper som Berlin III A/S s fra 2009 til 2010 steg med 15%. Målt på omsætning var stigningen 50%. Priserne viste ligeledes stigende tendens. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung i Berlin indsamler og bearbejder information fra alle transaktioner og sammenfatter hvert år konklusioner i en rapport. Af seneste rapport fremgår, at priserne er steget fra 2009 til 2010, idet det f.eks. fremgår, at m 2 -priserne er steget med knap 9% og at den faktor, der normalt i daglig tale anvendes, er steget fra 13,5 til 13,9. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at der er tale om meget grove gennemsnitstal og at der er store variationer mellem forskelle bydele. Tendensen vurderes imidlertid at være retvisende, ligesom det forventes, at Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

14 denne tendens vil fortsætte. Dette støttes bl.a. på følgende forhold: Som følge af, at ejendomsmarkedet i Berlin er blandt de billigste i Europa, byder investeringer her på høje afkastprocenter sammenlignet med andre europæiske storbyer. Den tyske økonomi er robust og i fortsat vækst - der forventes for 2011 en vækst på 2,6 %. Lejemarkedet i Berlin vurderes stabilt, idet et let stigende befolkningstal kombineret med et fald i antal personer pr. husstand sikrer en stabil boligefterspørgsel. INVESTERINGSSTRATEGI Såfremt transaktionen med salg af selskabets portefølje gennemføres vil selskabets ledelse på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling præsentere en ændret strategi, hvor elementerne vil være enten direkte eller indirekte investeringer i ejendomme, der ikke nødvendigvis er begrænset til Berlin. Hvis porteføljen derimod ikke afhændes, forventes en fortsat udvikling af de eksisterende ejendomme og en udnyttelse af potentialet heri, herunder en aktiv løbende porteføljeudvikling og -tilpasning med henblik på at synliggøre og realisere værdier. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

15 Total Treptow Köpenick Tempelhof-Schöneberg Steglitz Zehlendorf Spandau Reinickendorf Pankow Neukölln Brandenburg Mitte Lichtenberg Friederichshain-Kreuzberg Charlottenburg-Wilmersdorf Porteføljens udvikling Der er i perioden frasolgt en enkelt ejendom, der udgør kvm, som således reducerer det samlede antal kvadratmeter og påvirker differencen i forhold til tidligere år i fordelingen af kvadratmeter mellem bolig og erhverv. Selskabet arbejder stadig aktivt mod at ændre benyttelsen til boligformål. Tomgangen målt på antal ledige kvadratmeter var pr. 30. juni ,5 % fordelt med 3,1 % på boliger og 6,0 % på erhvervslejemål. Sammenlignet med sidste år er der tale om et fald fra 4,93 % fordelt med 4,6 % på boliger og 6,8 % på erhvervslejemål. Sammenlignet med sidste år er det totale antal af tomme kvadratmeter faldet med kvm. svarende til et fald på 1,4 procentpoint. Faldet i antal tomme kvadratmeter udløser en omsætningsfremgang på EUR 0,1 mio. sammenlignet med sidste år. UDVIKLINGEN I FLUKTUATIONEN En faldende fluktuation betyder færre ledighedsdage og færre udgifter til løbende istandsættelse, udlejningshonorar m.v. I indeværende år har fluktuationen været relativt konstant omkring 0,8 % - 1,0 % per måned. NØGLETAL FOR EJENDOMMENE Nøgletallenes geografiske fordeling vises nedenfor: Indenfor de enkelte områder i Berlin er der en betydelig variation i tomgang og udlejningspriser, hvilket fremgår af nedenstående figur. Område Antal Boliger Antal Erhverv Bolig kvm Erhvervs kvm Tomgang - bolig 3% 3% 3% 5% 1% 2% 4% 7% 3% 0% 1% 3% 3,1% Tomgang - erhverv 0% 9% 9% 10% 0% 2% 7% 18% 0% 20% 7% 24% 6,0% Udlejningspris per. Kvm bolig - EUR Udlejningspris per. Kvm erhverv - EUR Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

16 Forventninger til 2011/2012 På den ekstraordinære generalforsamling den 2. september 2011 blev bestyrelsen bemyndiget til at fortsætte de igangværende forhandlinger om frasalg af den aktuelle portefølje af ejendomme til en pris, der minimum svarer til en kurs på DKK 1,10 per aktie. Såfremt forhandlingerne lykkes forventer ledelsen at fremlægge en ny strategi, der vil indebære nye direkte og/eller indirekte ejendomsinvesteringer gennem Berlin III A/S. Når omfanget og karakteren af sådanne investeringer er kendte, vil Selskabet fremkomme med en nærmere redegørelse herunder forventningerne til sådanne investeringer. Hvis porteføljen derimod ikke afhændes, forventes en fortsat udvikling af de eksisterende ejendomme og en udnyttelse af potentialet heri, hvorfor der fremadrettet løbende vil blive gennemført renoveringer og moderniseringer med henblik på at effektivisere driften, så ejendommenes værdi og selskabets resultat øges. Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling i driften vil fortsætte, om end en vis stagnation naturligvis må forventes, når tomgangen når ned på et niveau, der i praksis svarer til fuld udlejning. Det er som udgangspunkt også ledelsens vurdering, at porteføljen indeholder værdipotentiale forudsat, at den hidtidige stabile udvikling i Tyskland fortsætter. Ved en fortsættelse af de eksisterende aktiviteter forventer selskabet for det kommende år en lejeindtægt på omkring EUR 15,2 mio. og et resultat før værdiregulering af ejendomme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenter og skat omkring EUR 3,7 mio. Denne forventning er baseret på en uændret porteføljesammensætning. Fremadrettede udsagn Årsrapporten indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2011/2012 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ejendomsmarkedet, ændringer i forudsætninger om lejer og tomgang samt driftsomkostninger, volatilitet i ejendomspriser, lovmæssige ændringer inden for bl.a. skat, mulige forstyrrelser i driften som følge af udefra kommende begivenheder etc. Årsrapporten er ikke en opfordring til at handle aktier i selskabet. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

17 Risikofaktorer Risikostyring er en del af selskabets strategi for at sikre høj indtjening. Ejendomsbranchen er konjunkturfølsom, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved til tider kraftigt svingende ejendomspriser. De overordnede rammer vurderes løbende af bestyrelsen og direktionen ud fra rapporteringen fra bl.a. selskabets samarbejdspartnere inden for ejendomsadministration. Efter erhvervelsen af ejendomsporteføljen vurderes koncernen i dag at være eksponeret for nedenstående risici. DRIFTSRISICI Koncernens løbende indtjening er især følsom over for udviklingen i følgende faktorer: lejeindtægter, vedligeholdelse og forbedringer samt driftsomkostninger. Ledelsen styrer risici ud fra den løbende rapportering og ved alene at indgå administrationsaftaler med anerkendte samarbejdsparter. Lejeindtægter Der knytter sig primært to usikkerheder til lejeindtægterne. For det første antallet af tomme lejemål og for det andet udviklingen i lejeniveauet. Det bemærkes, at en udlejer alene har et begrænset retskrav på regulering af huslejen, som følge af stigende omkostninger. Afholdelse af de planlagte omkostninger til modernisering og forbedring forventes at have en positiv afsmitning på muligheden for huslejeforhøjelser, ud over hvad den almindelige regulering giver grundlag for og danne grundlag for nyudlejningspriser i den øvre ende af markedet. Eventuelle fremtidige lovændringer kan begrænse mulighederne for huslejestigninger, ligesom en reduktion af antallet af ledige boliglejemål i Berlin kan føre til en begrænsning i den almindelige markedsprisdannelse. Vedligeholdelse og forbedringer Det vurderes, at den planlagte vedligeholdelse er nødvendig og tilstrækkelig for at opretholde den nuværende huslejeindtægt. Hertil kommer planlagte udgifter til forbedring og modernisering, og disse udgifter skal medvirke til en positiv udvikling af lejeindtægten i form af mindre antal ledige lejemål og højere huslejeniveau samt ejendomsporteføljens generelle værdistigning. Såfremt disse udgifter ikke er tilstrækkelige til at oppebære budgetterede lejeindtægt, vil der være en risiko for enten øgede udgifter til vedligeholdelse eller reducerede lejeindtægter. De tyske myndigheder har pålagt visse energibesparende foranstaltninger i bygninger (ENEV). Der er ikke klarhed om, hvorledes disse pålæg skal fortolkes. Såfremt likviditetsbegrænsninger medfører, at de planlagte vedligeholdelses og forbedringsarbejder ikke kan afholdes, vil dette medføre en tilsvarende risiko. Driftsomkostninger Udviklingen i driftsomkostningerne er påvirket af det almindelige prisniveau samt antallet af ledige lejemål. MARKEDSRISICI Til Berlin III s aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier; 1. Regnskabsmæssig opgørelse af den aktuelle dagsværdi 2. Påvirkning af ejendommenes driftsresultater 3. Køb og salg af ejendomme 4. Finansielle risici 5. Lovgivning og skat 6. Andre risikoforhold I løbet af året gennemgår og vurderer bestyrelsen relevante risikoområder for Berlin III på grundlag af redegørelser fra direktionen. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

18 Ad. 1. Regnskabsmæssig opgørelse af den aktuelle dagsværdi Værdien af ejendomsporteføljen opgøres som udgangspunkt på grundlag af ejendommenes løbende driftsoverskud samt et markedsbestemt afkastkrav for boligejendomme af samme karakter. Fremtidige investorers krav til nettoforrentning ved investering i nye ejendomme (det markedsbestemte afkastkrav) er især følsomt over for udviklingen i renteniveauet, inflationen, valutakursudviklingen samt de generelle markedsvilkår, herunder efterspørgsel efter de pågældende ejendomme. En stigning i afkastkravet vil have en negativ indvirkning på ejendomsporteføljens regnskabsmæssige værdiansættelse. Denne værdiansættelse vil ligeledes influere på den forventede refinansiering af 1. prioritetslånene, jf. nedenfor. Ledelsen følger udviklingen tæt, men grundlæggende kan disse eksterne risici ikke risikoafdækkes. Ad. 2. Påvirkning af ejendommenes driftsresultater De enkelte ejendommes løbende driftsresultat kan blive påvirket af ændringer i: Samfundsøkonomien Udlejningsprocenten Kundernes betalingsevne Reguleringer i lejeindtægter samt Omkostninger til drift og vedligeholdelse Berlin III s økonomistyring er i samarbejde med den lokale forvalter og den danske administrator tilrettelagt med fokus på driftsresultatet af den enkelte ejendom, og Berlin III s udarbejder detaljerede budgetter, estimater og prognoser på månedsbases for de enkelte ejendomme i porteføljen. En negativ udvikling i ejendommenes driftsresultat påvirker koncernens resultat, den økonomiske stilling og aktiekursen negativt. Samfundsøkonomien Berlin III er fortsat i lighed med resten af det globale ejendomsmarked påvirket af den krise, der ramte den finansielle sektor i Krisen har blandt andet udviklet sig til en økonomisk og likviditetsmæssig krise, der har medført et fald i markedsprisen på investeringsejendomme og har reduceret adgangen til finansiering. Den fremtidige udvikling i den globale finansielle og økonomiske krise er fortsat præget af uvished og selvom der på visse områder spores en begyndende optimisme er det opfattelsen, at det ikke kan udelukkes, at en forværring af den aktuelle situation vil kunne påvirke Berlin III fremover. Udlejningsprocenten Det er Berlin III s strategi at renovere og forbedre porteføljens ejendomme med henblik på at optimere udlejningsprocenten. Der er dog ikke sikkerhed for, at en ejendom, der i dag vurderes velbeliggende også i fremtiden vil have samme potentiale for en øget udlejningsprocent. Dette kan påvirke porteføljens resultat, den økonomiske stilling og aktiekursen negativt. Ved en lejers fraflytning af et lejemål er der endvidere usikkerhed om boligen kan genudlejes og til hvilken leje. Genudlejningsrisikoen er udover beliggenhed, kvalitet og lejeniveau også påvirket af de generelle konjunkturer i samfundet, som dog har størst effekt på erhvervslejemål. Genudlejningsrisikoen påvirker udlejningsprocenten og kan derved påvirke resultatet og den økonomiske stilling. Nedenfor vises hvorledes et fald i udlejningsprocenten vil påvirke porteføljens resultat: Ændring af tomgangen - pct -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% Tomgangsleje (teur) Kundernes betalingsevne Ved indgåelse af lejekontrakter stiller Berlin III gennem den lokale forvalter som udgangspunkt krav til kreditværdighed og betaling af deposita. Samtidig har selskabet forsøgt at imødegå restancer ved at indarbejde incitamenter til den lokale administrator til at optimere inddrivelsesprocessen. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

19 Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en del af porteføljens lejere på et tidspunkt ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor udlejer, hvilket medfører risiko for ekstra omkostninger og i sidste ende et muligt tab. Reguleringer af lejeindtægter Mulighederne for lejereguleringer afhænger af de kontraktuelle forhold og af de samfundsmæssige forhold omkring blandt andet udbud og efterspørgsel. Den gennemsnitlige lejeindtægt pr. kvm udgør eur. 58,00 for bolig og eur 101,00 for erhverv.. En reduktion i den årlige leje vil have en negativ påvirkning på porteføljens driftsresultat, den økonomiske stilling og aktiekursen. Nedenfor vises, hvorledes porteføljen påvirkes af ændringer i den gennemsnitlige leje pr. kvm. Ændring af leje i pct -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% Omsætning (teur) Omkostninger til drift og vedligeholdelse Såfremt de budgetterede omkostninger til drift og vedligeholdelse ikke er tilstrækkelige kan det påvirke porteføljen negativt. Berlin III gennemgår i samarbejde med administrator løbende drifts og vedligeholdelsesposterne og i tilfælde af budgetafvigelser kan alternative handlingsplaner iværksættes. Der er udarbejdet instrukser for bevillingsfuldmagter og der gennemføres budgetopfølgning på ejendomsniveau løbende. Ad. 3. Køb og salg af ejendomme Til- og afgang til porteføljen kan påvirke såvel driftsresultat, den økonomiske stilling og aktiekursen. Berlin III arbejder som udgangspunkt med en langsigtet investeringshorisont, men en løbende tilpasning af porteføljen kan forekomme og selskabet har igangværende overvejelser om, at afhænde en enkelt større ejendom, som umiddelbart afviger i forhold til selskabets investeringsstrategi. Ad. 4. Andre risikoforhold Usikkerhed ved indregning og måling Flere regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kun skønnes. Sådanne skøn indeholder vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten. Det kan være nødvendigt at ændre i tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. Berlin III har foretaget væsentlige regnskabsmæssige vurderinger for så vidt angår dagsværdiregulering af de enkelte ejendomme, hvilket har haft en betydelig indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Ændringer heri kan påvirke Berlin III s resultat, den økonomiske stilling og aktiekursen negativt. Forsikring Det er Berlin III s politik, at forsikringsaftaler til enhver tid skal tegnes således; Jura At skader på aktiver eller erstatningskrav fra 3. mand ikke påvirker koncernen i væsentlig grad At koncernens driftsmuligheder ikke forringes væsentligt At mindre risici selvforsikres Berlin III s juridiske risiko vedrører primært aftalegrundlag relateret til den løbende drift. Aftalerne afspejler et forhandlingsresultat, som kan indebære at Berlin III ikke kan gøre rettigheder gældende i det forventede eller ønskede omfang eller er pålagt større eller længerevarende forpligtelser end ønsket eller planlagt. Berlin III opererer gennem sin lokale forvalter med standardkontrakter til både bolig og erhvervslejemål. Kontrakterne bliver løbende revideret. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

20 Skat I budgettet er det forudsat, at de gældende skattesatser og skattepraksis vil fortsætte uændret. Såfremt der sker væsentlige ændringer i disse forudsætninger kan det påvirke resultatet i væsentligt omfang. En del af ejendomsporteføljen er erhvervet ved, at de hidtidige ejere har solgt 94 % af selskaberne til det helejede datterselskab Griffin Flats III Berlin Hamburg GmbH. Ejendomsoverdragelse af ejendomme er i Berlin belagt med en overdragelsesafgift på 4,5 % af handelsværdien. Overdragelsesafgiften skal betales af køber. Såfremt kun 94 % af ejerskabet til ejendomsporteføljen overdrages, skal der ifølge gældende praksis ikke betales overdragelsesafgift. Myndighederne kan i en periode på fire år efter erhvervelsen ændre denne praksis. Koncernen har udtalelser fra skattemæssige rådgivere, som vurderer, at risikoen for en ændring af praksis er begrænset. Den maksimale risiko beløber sig til ca. 34 mio. kr. (5 mio. euro). Ledelsen følger udviklingen tæt, bl.a. ved brug af anerkendte samarbejdspartnere for at minimere effekterne. Retstvister Berlin III kan blive part i retssager og voldgiftssager, som kan påvirke porteføljens resultat, den økonomiske stilling og aktiekursen. Miljøforhold Bestyrelse og direktion er meget opmærksomme på, at man først og fremmest skal varetage sine aktionærers interesser og således skabe størst mulig værdi for disse. Det er dog ledelsens klare opfattelse at man ved hele tiden at tænke i økonomisk afkast og samtidig samfundsansvar og herunder særligt værdien af selskabets ejendomme, vil skabe værdi for samfundet som helhed. Her tænkes særligt på aktionærer, lejere, naboer, leverandører, diverse offentlige instanser og ikke mindst forbrug af CO2. Ad. 5. Finansielle risici Den finansielle risiko er et væsentligt risikoområde i en ejendomsportefølje, da en portefølje, afhængig af den aktuelle gearing, vil have en stor rentebærende gæld. Porteføljens risikostyring forestås centralt og forsøger til enhver tid at minimere selskabernes eksponering. De finansielle risici opdeles i; Valutarisici Renterisici Likviditetsrisici Kreditrisici Der henvises til note 3. Berlin III A/S Årsrapport 2010/ af 57

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 99 / 2012 Aarhus, 18. September 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsregnskabsmeddelelse 2011/2012 Resultat før dagsværdiregulering

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S. Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og

ADMIRAL CAPITAL A/S. Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og ADMIRAL CAPITAL A/S Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 22/10-2015 Dirigent: Side 1

Læs mere

Ordinær aeneralforsamlinq iberlin III A/S

Ordinær aeneralforsamlinq iberlin III A/S Ordinær aeneralforsamlinq iberlin III A/S Den 14. oktober 2011 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling iberlin III A/S (CVR-nr. 29 24 64 91) hos Bech-Bruun Advokatfirma på adressen Langelinie Alle

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2014 Aarhus, 16. September 2014 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2013/2014 Den positive udvikling i selskabet fortsætter

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere