DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK"

Transkript

1 C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag til forordning om udstedelse af euromønter og om et forslag til forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (CON/2011/65) (2011/C 273/02) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 28. juni 2011 en anmodning fra Europa-Parlamentet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udstedelse af euromønter ( 1 ) (herefter»forslaget til forordning«). Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. juli 2011 yderligere to anmodninger fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om a) forslaget til forordning og b) et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb ( 2 ) (herefter»forslaget til ændringsforordning«). ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 133, artikel 127, stk. 4, artikel 282, stk. 5 og artikel 128, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd. 1. Forslaget til forordning og retsgrundlag 1.1. Forslaget til forordning fastsætter bindende regler for udstedelsen af eurocirkulationsmønter og eurosamlermønter. Forslaget til forordning fastsætter desuden visse mængdebegrænsninger for euroerindringsmønter bestemt til cirkulation og en konsultationsprocedure forud for destruktion af brugbare eurocirkulationsmønter ECB forstår, at forslaget til forordning har til formål at kodificere nuværende ikke-bindende retlige instrumenter og konklusioner ( 3 ) vedrørende udstedelse af euromønter ( 4 ). ECB forstår endvidere, at ( 1 ) KOM(2011) 295 endelig. ( 2 ) KOM(2011) 296 endelig. ( 3 ) Rådskonklusioner af 23. november 1998 og af 5. november 2002 om euromønter bestemt til samlerbrug, Kommissionens henstilling 2009/23/EF af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og for udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (EUT L 9 af , s. 52), og Kommissionens henstilling 2010/191/EU af 22. marts 2010 om omfanget og virkningerne af eurosedlers og -mønters status som lovligt betalingsmiddel (EUT L 83 af , s. 70). ( 4 ) Ordinære eurocirkulationsmønter, euroerindringsmønter bestemt til cirkulation og eurosamlermønter.

2 Den Europæiske Unions Tidende C 273/3 formålet med at fastsætte generelle bestemmelser for udstedelse af euromønter på EU-plan er at harmonisere relevant praksis blandt medlemsstaterne ( 1 ) samt at tilsikre retssikkerhed og gennemsigtighed ECB bemærker, at de deltagende medlemsstater i henhold til artikel 128, stk. 2, TEUF er ansvarlige for udstedelsen af euromønter, mens Parlamentet og Rådet har kompetence til at fastsætte de nødvendige foranstaltninger med hensyn til anvendelse af euroen som fælles valuta i henhold til artikel 133 TEUF. Dertil kommer, at Rådet i henhold til artikel 128, stk. 2, TEUF kan vedtage foranstaltninger med henblik på at harmonisere den pålydende værdi og de tekniske specifikationer for alle mønter, som er bestemt til at sættes i omløb, i den udstrækning det er nødvendigt af hensyn til mønternes problemfrie cirkulation i Unionen. Således skal vedtagelse af EU-lovgivning om udstedelse af euromønter respektere de deltagende medlemsstaters kompetence til at udstede euromønter og deres egenskab af retlige udstedere af euromønter. ECB's opgaver og ansvar, som angivet i TEUF og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt»escb-statutten«), berøres ikke af forslaget til forordning, og ECB henstiller, at medlemsstaters problemstillinger vedrørende kompetence til udstedelse af euromønter afklares mellem de berørte medlemsstater og Unionen i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde i henhold til artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union Det er tilrådeligt at harmonisere den terminologi, der anvendes i hele forslaget til forordning. I særdeleshed er udtrykkene»udstede«og»sætte i cirkulation«ikke definerede i forslaget til forordning. Dette kan give anledning til spørgsmål vedrørende den retlige forskel i deres betydninger. Begrebet udstedelse antages almindeligvis også at dække over at sætte de relevante euromønter ( 2 ) i cirkulation. Derfor er det at foretrække kun at anvende udtrykket»udstede«frem for at anvende begge udtryk, hvilket kunne være misvisende. ECB lader det dog være op til Kommissionen at træffe beslutning om dette sproglige spørgsmål i sine ændringsforslag Hvor ECB foreslår ændringer af forslaget til forordning, vedlægges i bilag I ændringsforslag med en begrundelse herfor. 2. Forslaget til ændringsforordning 2.1. I forslaget til ændringsforordning fastsættes nye bestemmelser, der indfører fælles principper for designet på de nationale sider af ordinære eurocirkulationsmønter og euroerindringsmønter bestemt til cirkulation, samt for medlemsstaternes gensidige information og godkendelse af disse design ECB forstår, at forslaget til ændringsforordning fastsætter en procedure for godkendelse eller afvisning af udkast til design på nye nationale sider på eurocirkulationsmønter, der afspejler proceduren, som allerede er defineret i henstilling 2009/23/EF. Den eneste forskel er, at Kommissionens kompetence i forslaget til ændringsforordning er udvidet således, at den endeligt godkender eller afviser nye udkast til design i stedet for det relevante underudvalg i Det Økonomiske og Finansielle Udvalg. ECB bemærker, at denne ændring ikke berører dens opgaver og ansvar som angivet i TEUF og ESCB-statutten og henstiller, at ethvert spørgsmål om kompetence, det være sig nationalt som inter-institutionelt, i forbindelse med Kommissionens ovenfor nævnte ansvar koordineres og drøftes i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde i henhold til artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. ( 1 ) Forslaget til forordning bidrager navnlig til at undgå, at medlemsstater udvikler forskellig national praksis med hensyn til udstedelse af euromønter, navnlig eurosamlermønter og euroerindringsmønter, der ellers kan bringe målene med og principperne for det europæiske møntvæsen, etableret ved indførelse af euroen, i fare. Se tredje afsnit i ECB's udtalelse CON/2002/12. Alle ECB s udtalelser findes på ECB's websted ( 2 ) Se rapport fra Euro Legal Tender Expert Group (ELTEG) for definitionen, rækkevidden og følgerne af eurosedler og -mønter som lovligt betalingsmiddel, s. 5. Rapporten kan ses på

3 C 273/4 Den Europæiske Unions Tidende Endelig gentager ECB sin tidligere henstilling ( 1 ) om at modificere de tekniske specifikationer, der er angivet i Bilag I til forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb ( 2 ). I særdeleshed bør de vejledende værdier for tykkelsen af euromønter erstattes med faktiske værdier for tykkelsen af euromønter, idet disse er velkendte og brugt som referenceværdi af møntanstalterne til produktion af mønter. I denne henseende henviser ECB til de specifikke ændringsforslag i bilaget til udtalelse CON/2011/18 og anbefaler, at de gennemføres i forbindelse med forordning (EF) nr. 975/ Hvor ECB foreslår ændringer af forslaget til ændringsforordning, vedlægges som bilag II ændringsforslag med en begrundelse herfor. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. august Jean-Claude TRICHET Formand for ECB ( 1 ) Jf. andet afsnit under»generelle bemærkninger«og de to ændringsforslag i bilaget til ECB's udtalelse CON/2011/18 af 4. marts 2011 om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation) (EUT C 114 af , s. 1). ( 2 ) EFT L 139 af , s. 6.

4 Den Europæiske Unions Tidende C 273/5 BILAG I Ændringsforslag ECB s ændringsforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om udstedelse af euromønter Ændringsforslag 1 Betragtning 2 i forslaget til forordning»(2) Der eksisterer ingen ufravigelige regler for udstedelsen af euromønter, og det kan resultere i, at medlemsstaterne ikke følger samme praksis, og at der ikke findes tilstrækkeligt integrerede rammer for den fælles valuta. Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden er det derfor nødvendigt at indføre bindende regler for udstedelsen af euromønter.(2) Med forbehold af traktatens artikel 128, stk. 2, der fastlægger medlemsstaternes ret til at udstede euromønter, Der eksisterer ingen kan manglen på generelle ufravigelige regler for udstedelsen af euromønter og det kan resultere i, at medlemsstaterne ikke følger samme praksis, og at der ikke findes tilstrækkeligt integrerede rammer for den fælles valuta. Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden er det derfor nødvendigt at indføre bindende regler for udstedelsen af euromønter.«disse indsættelser er nødvendige for at a) bekræfte med tilstrækkelig retlig klarhed, at forslaget til forordning ikke berører medlemsstaternes kompetence til at udstede euromønter i henhold til artikel 128, stk. 2, TEUF, og b) anerkende, at der foreligger en lakune med hensyn til generelle bindende regler for udstedelse af euromønter. Ændringsforslag 2 Artikel 1 i forslaget til forordning»artikel 1 Genstand Ved denne forordning fastsættes regler for udstedelse af eurocirkulationsmønter, herunder erindringsmønter bestemt til cirkulation, for udstedelse af eurosamlermønter og for konsultationer forud for destruktion af brugbare eurocirkulationsmønter.artikel 1 Genstand Med forbehold af traktatens artikel 128, stk. 2, der fastlægger medlemsstaternes ret til at udstede euromønter, Ved denne forordning fastsættes ved denne forordning generelle regler for udstedelse af eurocirkulationsmønter, herunder erindringsmønter bestemt til cirkulation, for udstedelse af eurosamlermønter og for konsultationer forud for destruktion af brugbare eurocirkulationsmønter.«disse indsættelser er nødvendige for at a) bekræfte med tilstrækkelig retlig klarhed, at forslaget til forordning ikke berører medlemsstaternes kompetence til at udstede euromønter i henhold til artikel 128, stk. 2, TEUF, og b) anerkende, at der foreligger en lakune med hensyn til generelle bindende regler for udstedelse af euromønter. Desuden forbedrer de ordlyden ved at give en bedre definition af genstanden for forslaget til forordning i forhold til de relevante betingelser i henhold til punkterne 13.1 og 13.3 i den Fælles praktiske vejledning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ( 2 ). Da den ændrede definition af»eurocirkulationsmønter«udtrykkeligt omfatter euroerindringsmønter bestemt til cirkulation ( 3 ), er der ikke behov for en gentagelse heraf i artikel 1. Ændringsforslag 3 Artikel 2 i forslaget til forordning»artikel 2 Definitioner I denne forordning finder følgende definitioner anvendelse:»artikel 2 Definitioner I denne forordning finder følgende definitioner anvendelse:

5 C 273/6 Den Europæiske Unions Tidende »Eurocirkulationsmønter«: euromønter bestemt til at cirkulation, hvis pålydende værdi og tekniske specifikationer er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj »Euroerindringsmønter bestemt til cirkulation«: euromønter bestemt til cirkulation, som udstedes til minde om et bestemt tema som angivet i artikel 1f i Rådets forordning (EF) nr. 975/98. 3.»Eurosamlermønter«: euromønter til samlerbrug, der ikke er bestemt til cirkulation.«1.»eurocirkulationsmønter«: ordinære eurocirkulationsmønter og euroerindringsmønter bestemt til at cirkulation, hvis pålydende værdi og tekniske specifikationer er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj »Ordinære eurocirkulationsmønter«: euromønter bestemt til cirkulation, bortset fra euroerindringsmønter bestemt til cirkulation. 23.»Euroerindringsmønter bestemt til cirkulation«: euromønter bestemt til cirkulation, som udstedes til minde om et bestemt tema som angivet i artikel 1f i Rådets forordning (EF) nr. 975/ »Eurosamlermønter«: euromønter til samlerbrug, der ikke er bestemt til cirkulation.«den nuværende definition af eurocirkulationsmønter bør præciseres, og en særskilt definition af ordinære eurocirkulationsmønter bør tilføjes for at undgå enhver tvetydighed i forhold til denne terminologi. Ændringsforslag 4 Artikel 3 i forslaget til forordning»artikel 3 Typer af euromønter Medlemsstaterne kan udstede to typer euromønter: eurocirkulationsmønter, herunder euroerindringsmønter bestemt til cirkulation, og eurosamlermønter.artikel 3 Typer af euromønter Medlemsstaterne kan udstede to typer euromønter: eurocirkulationsmønter, herunder euroerindringsmønter bestemt til cirkulation, og eurosamlermønter.«da den ændrede definition af»eurocirkulationsmønter«udtrykkeligt omfatter euroerindringsmønter bestemt til cirkulation ( 4 ), er der ikke behov for en gentagelse heraf i artikel 3. Ændringsforslag 5 Artikel 4 i forslaget til forordning»artikel 4 Udstedelse af eurocirkulationsmønter 1. Eurocirkulationsmønter sættes i omløb til deres pålydende værdi. 2. Uanset stk. 1 kan en mindre andel på ikke over 5 % af den samlede værdi eller mængde af udstedte euromønter udstedes til en værdi, der ligger over deres pålydende værdi, hvis dette er begrundet i møntens særlige kvalitet eller en særlig emballage.artikel 4 Udstedelse og salg af eurocirkulationsmønter 1. Eurocirkulationsmønter udstedes og sættes i omløb af de kompetente myndigheder i den enkelte medlemsstat til deres pålydende værdi. 2. Uanset stk. 1 kan een mindre andel på ikke over 5 % af den samlede udestående værdi eller mængde af udstedte euromønter kan udstedes sælges til en værdi, der ligger over deres pålydende værdi, hvis dette er begrundet i møntens særlige kvalitet eller en særlig emballage.«ecb anbefaler, at artikel 4 i forslaget til forordning tilpasses til afsnit 1 i henstilling 2009/23/EF, således at denne bestemmelse stemmer overens med relevant praksis i medlemsstaterne på grundlag af afsnit 1 i henstilling 2009/23/EF.

6 Den Europæiske Unions Tidende C 273/7 Ændringsforslag 6 Artikel 6, stk. 2, litra b), i forslaget til forordning»b) de må ikke bære billeder, der ligner dem på en fælles side af eurocirkulationsmønter eller en national side af eurocirkulationsmønter;b) de må ikke bære billeder, der ligner dem på en fælles side af eurocirkulationsmønter eller en national side af eurocirkulationsmønter, medmindre, for så vidt angår sidstnævnte tilfælde, mønternes udtryk som helhed fortsat nemt kan skelnes fra hinanden;«dette ændringsforslag gør det muligt for medlemsstaterne at opretholde deres nationale traditioner i relation til udstedelse af eurosamlermønter. ECB kan i princippet tilslutte sig udstedelse af eurosamlermønter, der respekterer medlemsstaternes individuelle numismatiske traditioner og praksis ( 5 ). Endvidere vil ændringsforslaget bringe ovennævnte bestemmelse i overensstemmelse med Økofinrådets konklusioner af 5. november 2002, der opfordrer medlemsstaterne til at anvende design til deres samlermønter, der som minimum adskiller sig en smule fra dem på de nationale sider af cirkulationsmønterne. Ændringsforslag 7 Artikel 6, stk. 3, i forslaget til forordning»3. Eurosamlermønter udstedes til eller over pålydende værdi.3. Eurosamlermønter udstedes sælges til eller over pålydende værdi.«dette ændringsforslag afspejler nøjagtigt den aftale, som medlemsstaterne indgik på Økofinrådets møde den 5. november 2002, hvorefter salg af eurosamlermønter over pålydende værdi er tilladt. Ændringsforslag 8 Artikel 6, stk. 5, i forslaget til forordning»5. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at forhindre, at eurosamlermønter benyttes som betalingsmiddel, f.eks. ved hjælp af en særlig emballage, et autentifikationsbevis, en tidligere meddelelse fra den udstedende myndighed eller udstedelse over pålydende værdi.5. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at forhindre modvirke, at eurosamlermønter benyttes som betalingsmiddel, f.eks. ved hjælp af en særlig emballage, et autentifikationsbevis, en tidligere meddelelse fra den udstedende myndighed eller udstedelse salg over pålydende værdi.«medlemsstaterne har ikke foranstaltninger til at forhindre, at eurosamlermønter anvendes som betalingsmiddel i den udstedende medlemsstat. Derfor foreslår ECB, at ordet»forhindre«erstattes af»modvirke«. Af hensyn til konsekvens bør»udstede over pålydende værdi«erstattes med»salg over pålydende værdi«, hvilket mere præcist afspejler ordlyden i Økofinrådets konklusioner af 5. november ( 1 ) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår. ( 2 ) Se den Fælles praktiske vejledning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til alle, der arbejder med affattelse af lovtekster i EU's institutioner på: ( 3 ) Se ændringsforslag 3. ( 4 ) Se fodnote 3. ( 5 ) Se tredje afsnit i udtalelse CON/2002/12.

7 C 273/8 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II Ændringsforslag ECB s ændringsforslag til Rådets forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb. Ændringsforslag 1 Artikel 1f, stk. 4, i forslaget til ændringsforordning (ny) Ingen nuværende tekst»4. Designet af euroerindringsmønter bestemt til cirkulation, som udstedes af alle deltagende medlemsstater, berører ikke disses eventuelle forfatningsmæssige bestemmelser.«dette ændringsforslag tager højde for mulige bestemmelser i national ret og tillader opretholdelse af medlemsstaternes nationale traditioner i relation til udstedelse af euroerindringsmønter bestemt til cirkulation. I denne sidste henseende tilslutter ECB sig i princippet udstedelse af euroerindringsmønter, der respekterer medlemsstaternes individuelle numismatiske traditioner og praksis ( 2 ). Ændringsforslag 2 Artikel 1g, stk. 1, i forslaget til ændringsforordning»1. Medlemsstaterne underretter hinanden om udkastet til design på nye nationale sider på eurocirkulationsmønter, herunder randskriften, og om størrelsen af udstedelsen, inden de formelt godkender disse design.1. Medlemsstaterne underretter hinanden om udkastet til design på nye nationale sider på eurocirkulationsmønter, herunder randskriften, og om størrelsen af udstedelsen, inden den formeltle godkenderlse af disse design.«af sproglige årsager anbefales det at præcisere, at medlemsstaterne har en forpligtelse til at underrette hinanden om størrelsen af udstedelsen af eurocirkulationsmønter, før sådanne design godkendes. I henhold til artikel 1g, stk. 2 og 3 antages det også, at Kommissionen kontrollerer, at bestemmelserne i forslaget til ændringsforordning overholdes og»hurtigst muligt træffer endelig afgørelse om godkendelse eller afvisning af designet«. ECB foreslår derfor, at sidste del af artikel 1g, stk. 1, ændres således, at medlemsstaterne spiller en rolle i den formelle godkendelse af udkastet til design på nye nationale sider på eurocirkulationsmønter. Ændringsforslag 3 Artikel l h, litra a), i forslaget til ændringsforordning»a) finder ikke anvendelse på eurocirkulationsmønter, der er udstedt før ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EU) nr. [nummeret på denne ændringsforordning indsættes, når den er vedtaget],a) finder ikke anvendelse på eurocirkulationsmønter, der er udstedt produceret før ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EU) nr. [nummeret på denne ændringsforordning indsættes, når den er vedtaget],«ecb forstår, at artikel 1h, litra a) dækker eurocirkulationsmønter, der har status som lovligt betalingsmiddel forud for ændringsforordningens ikrafttræden, hvorimod artikel 1h, litra b), fastsætter en overgangsperiode for udskiftning af designstemplerne til eurocirkulationsmønter i overensstemmelse med de nye designbestemmelser. I denne forbindelse anbefaler ECB at erstatte ordet»udstede«med ordet»produceret«i artikel 1h, litra a). Derved vil anvendelsesområdet for undtagelsen i denne bestemmelse blive udvidet til også at omfatte beholdninger af eurocirkulationsmønter, der allerede er præget hos de kompetente myndigheder i de deltagende medlemsstater, men som ikke har status som lovligt betalingsmiddel på tidspunktet for ændringsforordningens ikrafttræden. Herved etableres en retsgaranti for alle de omkostninger, som de nationale centralbanker i Eurosystemet måtte have pådraget sig i forbindelse med produktionen af eurocirkulationsmønter, der endnu ikke har opnået status som lovligt betalingsmiddel på tidspunktet for ændringsforordningens ikrafttræden. ECB bemærker også, at eurocirkulationsmønter udstedt i overgangsperioden i henhold til artikel 1h, litra b), bevarer deres status som lovligt betalingsmiddel, også efter udløbet af overgangsperioden. ( 1 ) Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår. ( 2 ) Se tredje afsnit i udtalelse CON/2002/12.

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 60/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om en række forslag til reguleringsmæssige

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 209/4 Den Europæiske Unions Tidende 4.8.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 712/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 14.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 337/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.12.2005 DA C 336/109 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 15. december 2005 om et forslag til EF-forordning om oplysninger om indbetaler i forbindelse med pengeoverførsler

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.2.2007 DA C 31/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 12. december 2006 om et

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 28.1.2009 C 21/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 6. januar 2009 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere