Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S."

Transkript

1 Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012

2 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen og underviser Grundlæggende regnskabsforståelse Spørgsmål og quiz Efter frokost Analyse af et regnskab Finansiering Budgetter Spørgsmål 1

3 CV Lasse K. Nejsum, statsautoriseret revisor, partner Mail: Mobil: Uddannelse og erfaring Cand.merc.aud fra Handelshøjskolen i Århus Ernst & Young Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer dd Køb og salg af virksomhed, due diligence Rådgivning af vækstvirksomheder Rådgivning af iværksættere vedr. opstart, valg af selskabsform, finansiering, forretningsmodel og plan Rådgiverkontor i IT-Huset 2

4 Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer Stiftet i 1977 af Svend Aage Jensen og Kurt Kvist 85 medarbejdere Ejet af 7 statsautoriserede revisorer (partnere), og datterselskaber ejes delvist af 3 registrerede revisorer Forretningsområde er primært Østjylland - fra Limfjorden og ned til Århus Hovedkontor på Tronholmen i Randers Afdelinger i Hadsten, Hammel, Grenå, Hadsund og Mariagerfjord 3

5 Hovedkontor på Tronholmen i Randers 4

6 Serviceydelser Revision Regnskaber og erklæringer Skatterådgivning og planlægning Erhvervsservice/bogholderiservice Økonomisk rådgivning Køb og salg af virksomheder Generationsskifte Etablering af virksomhed Omstrukturering Rekonstruktioner Sparring med ledelse 5

7 Mission/Vision Vi hjælper med at udvikle kundernes forretning gennem værdiskabende rådgivning og assistance indenfor revision, skat, økonomi og regnskab Kvist & Jensen vil være den foretrukne personlige revisor for mindre og mellemstore virksomheder 6

8 Stærke kompetencer Fagligt stærke men stadig tæt på kunderne og geografisk såvel som menneskeligt i øjenhøjde Medlem af RevisorGruppen Danmark 250 statsautoriserede revisorer og medarbejdere Igennem RevisorGruppen får Kvist & Jensens medarbejdere markedets bedste uddannelse både for elever og uddannet personale Modeller og erklæringer til rådighed Kvalitetskontrol Egen skatteafdeling Fleksible og handler hurtigt 7

9 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 8

10 Typer af regnskaber Årsregnskaber Perioderegnskaber og bogføringsbalance Budgetter (behandles over middag) Momsregnskab Skatteregnskab Lønregnskab Statistik Forbrugsregnskaber (i det offentlige) O.s.v. Alle regnskaber baseres på bogføringen (dvs. registrering) af virksomhedens enkelte transaktioner (køb, salg, løn, ind- og udbetaling osv.) 9

11 Typer af regnskaber Hvilke perioderegnskaber findes der? Månedsregnskaber Kvartalsregnskaber Halvårsregnskaber Ingen formelle krav til udformningen Bogføringsbalance Excel model Fuldstændigt regnskab Revisorerklæring er valgfri typisk kun relevant hvis banken kræver det Hvem anvender perioderegnskabet Ledelsen til styring og opfølgning på virksomhedens drift og økonomiske udvikling Banken Grundlaget for perioderapporteringen er afgørende for kvaliteten Bogføringen skal være på plads og bogført op til dato 10

12 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Grundlæggende regnskabsprincipper Hvad indeholder et regnskab Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 11

13 Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Årsregnskabsloven (ÅRL) Selskabsloven (SL) Selskaber med begrænset ansvar (A/S og ApS) skal offentliggøre et årsregnskab Lov og erhvervsdrivende virksomheder (LEV) Personlig ejet virksomheder og virksomheder med begrænset ansvar, der ikke er omfattet af SL Krav om årsregnskab hvis omfattet af ÅRL Bogføringsloven Gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder uanset ejer eller hæftelsesforhold Omhandler krav til regnskabsmateriale, der skal danne grundlag for regnskabet Registrering og dokumentation af transaktioner God bogføringsskik Skattelovgivning Skatteregnskab og selvangivelse 12

14 Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Bogføring og momsregnskab Bogføringsloven grundloven God bogføringsskik Rettidige og nøjagtige registreringer Transaktionsspor Ikke slette posteringer Opbevaring i 5 år Kontoplan Momslov og bekendtgørelse Krav om særlige momskonti Salgsmoms Købsmoms 13

15 Årsregnskabsloven Byggeklodsmodellen Personlige virksomheder A B C D Små virksomheder omfattet af LEV Små selskaber Mellemstore og (store) selskaber Børsnoterede og statslige selskaber Balancesum 0-36 mio. kr. Nettoomsætning 0-72 mio. kr. Antal ansatte 0-50 Balancesum > 36 > 143 mio. kr. Nettoomsætning > 72 > 286 mio. kr. Antal ansatte > 50 > 250 Alle uanset størrelse 14

16 Årsregnskabsloven Byggeklodsmodellen Årsregnskabsloven byggeklodsmodellen Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Grundlæggende bestemmelser

17 Hvem skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven? Pligt til at aflægge årsrapport ApS, A/S, P/S, I/S, K/S (alle deltagere er kapital-selskaber) Erhvervsdrivende fonde Andelsselskaber Virksomheder og foreninger med begrænset ansvar Ikke pligt til at aflægge årsrapport Virksomheder med personligt ansvar, I/S og K/S (1 deltager er ikke kapitalselskaber) Ikke erhvervsdrivende fonde Foreninger Meget små virksomheder, der ellers er omfattet af regnskabsklasse A 16

18 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab? Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 17

19 Hvad indeholder et regnskab? Gennemgang af konkret årsregnskab Eksempel på et perioderegnskab se efterfølgende slides 18

20 Hvad indeholder et årsregnskab? A B C mellem C stor D Ledelsespåtegning X X X X X Ledelsesberetning (X) X X X Redegørelse for anvendt regnskabspraksis X X X X X Resultatopgørelse og balance X X X X X Pengestrømsopgørelse X X X Bevægelser på egenkapitalen X X X X Noter X X X X X Supplerende beretninger 19

21 Eksempel på et perioderegnskab med budget opfølgning 20

22 Eksempel på et perioderegnskab med budget opfølgning 21

23 Typer af regnskaber Hvad indeholder en bogføringsbalance? Bogføringsbalance viser indtægter, udgifter og resultat for en periode (resultatopgørelse) samt en balance På på med periodisering af indtægter og udgifter Afskrivninger Balancen er et øjebliksbillede pr. en given dato, som opdeles i: Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Passiver Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Egenkapital 22

24 Typer af regnskaber Bogføring - Hvordan og af hvem bogføres? Bogholder vs. selv Styr på debet/kredit Kontoplan Økonomisystem SKAT regnskabshæfte Excel? Microsoft C5 Light E-conomic Summa Summarum 23

25 Typer af regnskaber Hvad indeholder et skatteregnskab og selvangivelse Tager udgangspunkt i driftsregnskabets resultat Det skattemæssige resultat afviger næsten altid fra det driftsøkonomiske Der foretages korrektioner hertil, bl.a. skattemæssige afskrivninger Få hjælp fra revisor Selvangivelse indsendes senest 6 mdr. efter regnskabsårets udløb (selskab), og senest 1. juli i året efter indkomstårets udløb Dokumenter der udarbejdes Selvangivelsesblanket til SKAT Bilag til selvangivelse (ikke et krav, men SKAT kan anmode herom) Personlig formue og indkomstopgørelse (ikke et krav) Relevant for personer, der driver selvstændige virksomhed Viser personens samlede indkomster og formue (virksomhed + privat) 24

26 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 25

27 Grundlæggende regnskabsprincipper - Årsregnskabsloven Retvisende billede ÅRL 11 Kvalitetskrav ÅRL 12 Regnskabsoplysninger skal understøtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger Relevante og pålidelige regnskabsoplysninger Grundlæggende forudsætninger ÅRL 13 Klarhed - udarbejdes på en klar og overskuelig måde Substans - der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold Væsentlighed - alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige Going concern - driften af aktivitet formodes at fortsætte Neutralitet - enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse 26

28 Grundlæggende regnskabsprincipper - Årsregnskabsloven Grundlæggende forudsætninger ÅRL 13 (fortsat) Periodisering - transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling Konsistens - indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategorier af forhold Bruttoværdi - hver transaktion, begivenhed og værdiændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden Formel kontinuitet - primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår Reel kontinuitet - regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år Gælder alle regnskabsklasser, også regnskabsklasse A 27

29 Udtryk i anvendt regnskabspraksis - quickguide Kostpris Det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er fremskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet Kostpris med fradrag af afskrivninger Kostprisen, som defineret i ovenstående, fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger. Genanskaffelsesværdi Den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende aktiv på balancedagen Amortiseret kostpris Den værdi til hvilken et finansielt aktiv eller finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med fradrag af afdrag, tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning mellem det oprindeligt indregnede beløb, og det beløb, der forfalder ved udløb og fradrag af nedskrivninger. Dagsværdi Det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved en transaktion mellem uafhængige parter 28

30 Udtryk i anvendt regnskabspraksis - quickguide Nettorealisationsværdi Summen af fremtidige nettobetalinger, som aktivet forventes at indbringe i normal drift Genindvindingsværdi Den højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved salg Kapitalværdi Den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige nettoindbetalinger Salgsværdi Den pris, som aktivet kan sælges til på balancedagen. 29

31 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 30

32 Hvem bruger virksomhedens regnskab Ejerne Ledelsen (oftest sammenfald med ejerne) Banken Leverandører Kunder Nye potentielle investorer SKAT 31

33 Hvem bruger virksomhedens regnskab Økonomirapportering skal tilpasses ejerens informationsbehov Grundlag for styring Skabe overblik, letforståelig Realiserede resultater vs. budget 32

34 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 33

35 Revisors erklæringer på regnskaber Ingen revisionspligt for følgende virksomheder Personlige ejede virksomheder Virksomheder omfattet af ÅRL regnskabsklasse A Små selskaber i regnskabsklasse B, der ikke overstiger følgende grænser: Omsætning 8 mio.kr. Aktivsum 4 mio.kr. Antal ansatte 12 Bruges årsregnskabet af eksempelvis banken, vil de typisk kræve revisorerklæring Revisor kan afgive 3 typer af erklæringer på et regnskab Revision => høj grad af sikkerhed Review => begrænset grad af sikkerhed Assistance med opstilling af årsrapporten => ingen grad af sikkerhed Revision skaber tillid 34

36 Quiz Ja Nej 1 Er Jens Jensens Tømrerfirma ApS omfattet af årsregnskabsloven? 2 Kan Jens Jensens Tømrerfirma ApS aflægge efter regnskabsklasse A? 3 Skal Jens Jensens Tømrerfirma udarbejde måneds og kvartalsregnskab? 4 Skal Jens Jensens Tømrerfirma årsregnskab revideres? 5 Skal konsulent Svend Svendsen aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven? 6 Vi banken typisk kræve at se et årsregnskab? 7 Er der formkrav til udarbejdelse af perioderegnskaber? 8 Skal man udarbejde et regnskab efter årsregnskabsloven hvis man har ansatte? 9 Er alle erhvervsdrivende virksomheder omfattet af bogføringsloven? 10 Må man ændre principper for indregning og måling fra år til år? 35

37 Spørgsmål? 36

38 Frokost Frokost til kl. 13:00 37

39 Analyse af et regnskab Vurdering af selskabs økonomiske situation L: Likviditet (kapitalfremskaffelse og anvendelse) A: Aktivitet (vurdering af aktiviteter) R: Rentabilitet (afkast af investeret kapital og indtjening) S: Soliditet (finansiel- og driftsmæssig risiko) F: Faresignaler (signaler, som ikke umiddelbart fremgår af regnskabet) Case 38

40 Vurdering af selskabets økonomiske situation Læse påtegning Gennemgå anvendt regnskabspraksis Læse årsberetning Mangler/fejl i regnskab og skjules der noget? Læse resultatopgørelse / balance / pengestrøm / noter Særlige poster (Quality of earnings) Beregning af nøgletal Risikoanalyse (likviditet, fortsætte driften) Finansieringsanalyse / vurdering af likviditet Vurder usikkerheder 39

41 Likviditet og finansiering CASH IS KING! Kan virksomhedens indfri sine forpligtelser i takt med at de forfalder Nej = konkurs Aktuel likviditetssituation Er der likvide beholdninger, omsættelige værdipapirer eller bankgæld Se på omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld = likviditetsgraden < 1 indikerer problemer Pengestrømsanalyse Pengestrømsopgørelse er kun et krav for store virksomheder (regnskabsklasse C) Pengestrømme fra driftsaktiviteten Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Hvis pengestrømme fra driftsaktiviteten over en periode er negativ er det et dårligt tegn Analyse af pengestrømme er relevant i den daglige likviditetsstyring 40

42 Likviditet og finansiering (fortsat) Kortsigtet likviditet (pengestrømme) Forskydning mellem forfaldstidspunkter mellem de enkelte aktiver og forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser => restløbetid på over 1 år Hvornår forfalder gælden Kan gælden refinansieres hvis nødvendigt Finansieringsmuligheder (mere herom senere) 41

43 Aktivitet Rigtig ledelse/organisation? Rigtige produkter og afsætningsmuligheder? Markedsforhold og konkurrencedygtighed? Forretningsgrundlag? 42

44 Rentabilitet og resultat Udgangspunktet for vurdering er resultatopgørelsen Rentabel sædvanlig drift Tjener virksomheden penge Analyse på dækningsgrader Opdel i forskellige aktiviteter / produktområder Driftsmæssig gearing (kapacitetsomkostningernes procentuelle del af de samlede omkostninger). Jo højere driftsmæssige gearing, des større effekt har vækst i omsætningen på bundlinien Udviklingen i dækningsgraden er interessant Resultat før afskrivninger og renter (EBITDA) Husk at vurdere eventuelle enkeltstående ikke tilbagevendende begivenheder Vurderingen af rentabiliteten kan understøttes af nøgletal Dækningsgrad (dækningsbidrag/omsætning) Afkastningsgrad (Resultat af primær drift / aktiver i alt) Egenkapitalens forretning (årets resultat/egenkapitalen primo) 43

45 Soliditet og risiko Soliditet (egenkapital i forhold til gæld) Risici Overvurder ikke soliditetsforhold ikke afgørende, men bør selvfølgelig indgå i samlet vurdering Påvirker den finansielle risiko Soliditetsgraden = egenkapital / aktiver i alt Særligt fokus på eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser skal fremgå af noterne i regnskabet Kan påvirke virksomheden økonomisk situation væsentligt 44

46 Faresignaler Ledelsesproblemer eller manglende ledelseskompetence Stigende pengebindinger i lagre og debitorer samt igangværende arbejder Etablering af factoring- og leasingaftaler Konstant høj udnyttelse af kassekreditfaciliteter / låneramme Uafklarede kreditforhold, dvs. stillingtagen til nødvendig refinansiering og/eller finansiering af plan-lagte/forudsatte aktiviteter Faldende totalmarked for virksomhedens produkter Faldende markedsandele Faldende dækningsgrader (bruttoavancer) Stigende faste omkostninger Svage og utilstrækkelige edb-systemer Svage budget- og beslutningsstøttesystemer i øvrigt 45

47 Faresignaler (fortsat) Utilstrækkelige interne kontroller og forretningsgange Hyppige skift i rådgivere, pengeinstitutter m.v. Forsinket ekstern og intern rapportering Stigning i garanti- og reklamationssager Ændring i regnskabspraksis afskrivninger værdiansættelser indtægtskriterier Fald i investeringer, markedsføring og produktudvikling Dårlig skatteplanlægning Dårlig kapacitetsudnyttelse 46

48 Case Gennemlæs regnskabet for Tømrer- og Snedkerfirmaet Th. Pedersen & Sønners Eftf. ApS Vurder og kommenter følgende: L: Likviditet A: Aktivitet R: Rentabilitet S: Soliditet F: Faresignaler Konklusion 47

49 Program efter frokost Analyse af et regnskab Finansiering Budgetter Spørgsmål 48

50 Finansiering Mindre virksomhed Afgørende for virksomhedens overlevelse, at finansiering hænger sammen Cash is King! Håndtag er vigtigt Opgøre kapitalbehov Likviditetsbudget Få assistance fra revisor Finansieringskilder (se næste slides) Opstartsfasen kræver finansiering Driften kan ikke bidrage ret meget i opstartsfasen Vækst kræver finansiering Køb af maskiner, biler, pc er mv. Markedsføring Pengebinding på varelager og debitorer 49

51 Finansieringskilder Kreditforeninger Pengeinstitutter Kapitalindskud fra ejerne Ansvarlig lånekapital Medarbejderaktier Eksterne investorer Investeringsselskaber Kapitalfonde Pantsætning og sikkerhedsstillelse Belåning mod sikkerhed (debitorer, varelager, ejendomme m.v.) Virksomhedspant Kaution 50

52 Finansieringskilder (fortsat) Innovationsmiljøerne Business angles Væksthusene Kom i gang lån Startpakke og vækstpakke I kender dem Vækstfonden Vækstkaution Vækstlån Eksport kredit fonden Eksportkaution Eksportlån SMV garanti Leasing sale and lease back Factoring debitorfinansiering 51

53 Finansiering - cashflow optimering Nedbringelse af arbejdskapital Betalingsbetingelser leverandører Betalingsbetingelser kunder Reduktion af pengebinding på varelager Kontantrabatter fra leverandører kan det betale sig at udnytte Kontaktrabatter til kunder kan det betale sig at give 52

54 Program efter frokost Analyse af et regnskab Finansieringskilder Budgetter Spørgsmål 53

55 Grundelementerne i budgettet De fremtidige økonomiske forventninger til forretningsidéen samt investerings- og finansieringsbehov udtrykkes i et budget. Budgettet udarbejdes typisk for 3-5 år, men perioden bør fastlægges konkret ud fra situationen. Budgettet opdeles i: Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Følsomheds- og risikoanalyser 54

56 Resultatbudget eksempel produktionsvirksomhed OMSÆTNING PRODUKTIONSOMKOSTNINGER DÆKNINGSBIDRAG SALG OG MARKEDSFØRING FORSKNING & UDVIKLING ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER (EBITDA) AFSKRIVNINGER FINANSIELLE POSTER RESULTAT FØR SKAT SKAT RESULTAT EFTER SKAT Resultatbudgettet er i hovedposter I underbilag specificeres de enkelte poster eksempelvis Antal solgte produkter opdelt på markeder Salgspris pr. produkt Produktionsomkostninger pr. produkt Dækningsbidrag pr. produkt Udviklingsomkostninger, og personaleomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger på arter, (IT, lokaler, faciliteter mv.) Afskrivninger på investeringer/produktionsudstyr/udvikli ngsomkostninger 55

57 Resultatbudget fortsat Resultatbudgettet opbygges under hensyntagen til arten af indtægter og omkostninger i virksomheden. Forsøg at være så realistisk som muligt ved fastsættelse af omsætning og indtjening. Ejer mister troværdighed, hvis det ikke går som forudsat. Der skal være sammenhæng til markedsanalysen i business-planen Undgå udokumenteret hockey-stavsudvikling. Undgå underbudgettering af omkostninger. Husk at jo større usikkerhed ved projektet (teknologi, marked mv.) desto mere bør der afsættes til opstartsomkostninger, uforudsete omkostninger samt større krav til beskrivelse af risici og usikkerheder. 56

58 Balancebudget - eksempel Bygninger Udviklingsomkostninger IT ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Tilgodehavender Andre tilgodehavender Likvider OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Balancebudgettet viser sammensætning af anlægs- og omsætningsaktiver, gæld og finansiel stilling pr. en given balancedag (typisk ultimo kvartal/år) Fastlæggelse af forudsætninger for balancen er ligeledes væsentlig, herunder eksempelvis forventninger til: Pengebinding i arbejdskapital (varelagre, debitorer, kreditorer mv.) AKTIVER I ALT EGENKAPITAL Investering/afskrivninger på produktionsudstyr, udviklingsomkostninger der indregnes som aktiv LANGFRISTET GÆLD Investering og finansiering af forretningsidéen jf. likviditetsbudget Kreditorer Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

59 Likviditetsbudget - eksempel RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER Finansielle poster Betalt skat ÆNDRING I ARBEJDSKAPITAL Varelager Debitorer Kreditorer etc. ÆNDRING I ARBEJDSKAPITAL I ALT PENGESTRØMME, DRIFT Køb af anlægsaktiver Udviklingsomkostninger PENGESTRØMME, INVESTERING Langfristet gæld PENGESTRØMME, INVESTERING ÆNDRING I PENGESTRØMME I ALT LIKVIDE MIDLER PRIMO ÅRET Likviditetsbudgettet viser forretningsidéens finansieringsbehov, herunder hvor meget der egenfinansieres af driften Fastlæggelse af forudsætninger for likviditetsbudgettet er meget væsentlig, da de viser virksomhedens samlede investeringsbehov og dermed risikoeksponering De væsentligste forudsætninger i likviditetsbudgettet er Forventede investeringer i forskning og færdigudvikling af produktet/serviceydelsen Forventede investeringer i produktionsudstyr, it mv. Forventede nettoindbetalinger (eller -udbetalinger i opstartsfasen!) fra driften fremgår af resultat- og balancebudgettet Pas på med at underestimere kapitalbehov, idet selv en mindre uhensigtsmæssig omkostningsstigning ved stram finansiering kan medføre, at likviditeten er opbrugt. Endvidere mistes troværdighed overfor bank mv. LIKVIDE MIDLER ULTIMO ÅRET

60 Spørgsmål? Tak for idag 59

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

Malerfirmaet Ole Henriksen ApS

Malerfirmaet Ole Henriksen ApS Malerfirmaet Ole Henriksen ApS Sakskøbingvej 1 A, 7400 Herning CVR-nr. 25 78 52 66 Årsrapport for 2012 12. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2014 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere