Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S."

Transkript

1 Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012

2 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen og underviser Grundlæggende regnskabsforståelse Spørgsmål og quiz Efter frokost Analyse af et regnskab Finansiering Budgetter Spørgsmål 1

3 CV Lasse K. Nejsum, statsautoriseret revisor, partner Mail: Mobil: Uddannelse og erfaring Cand.merc.aud fra Handelshøjskolen i Århus Ernst & Young Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer dd Køb og salg af virksomhed, due diligence Rådgivning af vækstvirksomheder Rådgivning af iværksættere vedr. opstart, valg af selskabsform, finansiering, forretningsmodel og plan Rådgiverkontor i IT-Huset 2

4 Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer Stiftet i 1977 af Svend Aage Jensen og Kurt Kvist 85 medarbejdere Ejet af 7 statsautoriserede revisorer (partnere), og datterselskaber ejes delvist af 3 registrerede revisorer Forretningsområde er primært Østjylland - fra Limfjorden og ned til Århus Hovedkontor på Tronholmen i Randers Afdelinger i Hadsten, Hammel, Grenå, Hadsund og Mariagerfjord 3

5 Hovedkontor på Tronholmen i Randers 4

6 Serviceydelser Revision Regnskaber og erklæringer Skatterådgivning og planlægning Erhvervsservice/bogholderiservice Økonomisk rådgivning Køb og salg af virksomheder Generationsskifte Etablering af virksomhed Omstrukturering Rekonstruktioner Sparring med ledelse 5

7 Mission/Vision Vi hjælper med at udvikle kundernes forretning gennem værdiskabende rådgivning og assistance indenfor revision, skat, økonomi og regnskab Kvist & Jensen vil være den foretrukne personlige revisor for mindre og mellemstore virksomheder 6

8 Stærke kompetencer Fagligt stærke men stadig tæt på kunderne og geografisk såvel som menneskeligt i øjenhøjde Medlem af RevisorGruppen Danmark 250 statsautoriserede revisorer og medarbejdere Igennem RevisorGruppen får Kvist & Jensens medarbejdere markedets bedste uddannelse både for elever og uddannet personale Modeller og erklæringer til rådighed Kvalitetskontrol Egen skatteafdeling Fleksible og handler hurtigt 7

9 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 8

10 Typer af regnskaber Årsregnskaber Perioderegnskaber og bogføringsbalance Budgetter (behandles over middag) Momsregnskab Skatteregnskab Lønregnskab Statistik Forbrugsregnskaber (i det offentlige) O.s.v. Alle regnskaber baseres på bogføringen (dvs. registrering) af virksomhedens enkelte transaktioner (køb, salg, løn, ind- og udbetaling osv.) 9

11 Typer af regnskaber Hvilke perioderegnskaber findes der? Månedsregnskaber Kvartalsregnskaber Halvårsregnskaber Ingen formelle krav til udformningen Bogføringsbalance Excel model Fuldstændigt regnskab Revisorerklæring er valgfri typisk kun relevant hvis banken kræver det Hvem anvender perioderegnskabet Ledelsen til styring og opfølgning på virksomhedens drift og økonomiske udvikling Banken Grundlaget for perioderapporteringen er afgørende for kvaliteten Bogføringen skal være på plads og bogført op til dato 10

12 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Grundlæggende regnskabsprincipper Hvad indeholder et regnskab Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 11

13 Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Årsregnskabsloven (ÅRL) Selskabsloven (SL) Selskaber med begrænset ansvar (A/S og ApS) skal offentliggøre et årsregnskab Lov og erhvervsdrivende virksomheder (LEV) Personlig ejet virksomheder og virksomheder med begrænset ansvar, der ikke er omfattet af SL Krav om årsregnskab hvis omfattet af ÅRL Bogføringsloven Gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder uanset ejer eller hæftelsesforhold Omhandler krav til regnskabsmateriale, der skal danne grundlag for regnskabet Registrering og dokumentation af transaktioner God bogføringsskik Skattelovgivning Skatteregnskab og selvangivelse 12

14 Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Bogføring og momsregnskab Bogføringsloven grundloven God bogføringsskik Rettidige og nøjagtige registreringer Transaktionsspor Ikke slette posteringer Opbevaring i 5 år Kontoplan Momslov og bekendtgørelse Krav om særlige momskonti Salgsmoms Købsmoms 13

15 Årsregnskabsloven Byggeklodsmodellen Personlige virksomheder A B C D Små virksomheder omfattet af LEV Små selskaber Mellemstore og (store) selskaber Børsnoterede og statslige selskaber Balancesum 0-36 mio. kr. Nettoomsætning 0-72 mio. kr. Antal ansatte 0-50 Balancesum > 36 > 143 mio. kr. Nettoomsætning > 72 > 286 mio. kr. Antal ansatte > 50 > 250 Alle uanset størrelse 14

16 Årsregnskabsloven Byggeklodsmodellen Årsregnskabsloven byggeklodsmodellen Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Grundlæggende bestemmelser

17 Hvem skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven? Pligt til at aflægge årsrapport ApS, A/S, P/S, I/S, K/S (alle deltagere er kapital-selskaber) Erhvervsdrivende fonde Andelsselskaber Virksomheder og foreninger med begrænset ansvar Ikke pligt til at aflægge årsrapport Virksomheder med personligt ansvar, I/S og K/S (1 deltager er ikke kapitalselskaber) Ikke erhvervsdrivende fonde Foreninger Meget små virksomheder, der ellers er omfattet af regnskabsklasse A 16

18 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab? Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 17

19 Hvad indeholder et regnskab? Gennemgang af konkret årsregnskab Eksempel på et perioderegnskab se efterfølgende slides 18

20 Hvad indeholder et årsregnskab? A B C mellem C stor D Ledelsespåtegning X X X X X Ledelsesberetning (X) X X X Redegørelse for anvendt regnskabspraksis X X X X X Resultatopgørelse og balance X X X X X Pengestrømsopgørelse X X X Bevægelser på egenkapitalen X X X X Noter X X X X X Supplerende beretninger 19

21 Eksempel på et perioderegnskab med budget opfølgning 20

22 Eksempel på et perioderegnskab med budget opfølgning 21

23 Typer af regnskaber Hvad indeholder en bogføringsbalance? Bogføringsbalance viser indtægter, udgifter og resultat for en periode (resultatopgørelse) samt en balance På på med periodisering af indtægter og udgifter Afskrivninger Balancen er et øjebliksbillede pr. en given dato, som opdeles i: Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Passiver Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Egenkapital 22

24 Typer af regnskaber Bogføring - Hvordan og af hvem bogføres? Bogholder vs. selv Styr på debet/kredit Kontoplan Økonomisystem SKAT regnskabshæfte Excel? Microsoft C5 Light E-conomic Summa Summarum 23

25 Typer af regnskaber Hvad indeholder et skatteregnskab og selvangivelse Tager udgangspunkt i driftsregnskabets resultat Det skattemæssige resultat afviger næsten altid fra det driftsøkonomiske Der foretages korrektioner hertil, bl.a. skattemæssige afskrivninger Få hjælp fra revisor Selvangivelse indsendes senest 6 mdr. efter regnskabsårets udløb (selskab), og senest 1. juli i året efter indkomstårets udløb Dokumenter der udarbejdes Selvangivelsesblanket til SKAT Bilag til selvangivelse (ikke et krav, men SKAT kan anmode herom) Personlig formue og indkomstopgørelse (ikke et krav) Relevant for personer, der driver selvstændige virksomhed Viser personens samlede indkomster og formue (virksomhed + privat) 24

26 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 25

27 Grundlæggende regnskabsprincipper - Årsregnskabsloven Retvisende billede ÅRL 11 Kvalitetskrav ÅRL 12 Regnskabsoplysninger skal understøtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger Relevante og pålidelige regnskabsoplysninger Grundlæggende forudsætninger ÅRL 13 Klarhed - udarbejdes på en klar og overskuelig måde Substans - der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold Væsentlighed - alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige Going concern - driften af aktivitet formodes at fortsætte Neutralitet - enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse 26

28 Grundlæggende regnskabsprincipper - Årsregnskabsloven Grundlæggende forudsætninger ÅRL 13 (fortsat) Periodisering - transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling Konsistens - indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategorier af forhold Bruttoværdi - hver transaktion, begivenhed og værdiændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden Formel kontinuitet - primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår Reel kontinuitet - regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år Gælder alle regnskabsklasser, også regnskabsklasse A 27

29 Udtryk i anvendt regnskabspraksis - quickguide Kostpris Det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er fremskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet Kostpris med fradrag af afskrivninger Kostprisen, som defineret i ovenstående, fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger. Genanskaffelsesværdi Den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende aktiv på balancedagen Amortiseret kostpris Den værdi til hvilken et finansielt aktiv eller finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med fradrag af afdrag, tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning mellem det oprindeligt indregnede beløb, og det beløb, der forfalder ved udløb og fradrag af nedskrivninger. Dagsværdi Det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved en transaktion mellem uafhængige parter 28

30 Udtryk i anvendt regnskabspraksis - quickguide Nettorealisationsværdi Summen af fremtidige nettobetalinger, som aktivet forventes at indbringe i normal drift Genindvindingsværdi Den højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved salg Kapitalværdi Den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige nettoindbetalinger Salgsværdi Den pris, som aktivet kan sælges til på balancedagen. 29

31 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 30

32 Hvem bruger virksomhedens regnskab Ejerne Ledelsen (oftest sammenfald med ejerne) Banken Leverandører Kunder Nye potentielle investorer SKAT 31

33 Hvem bruger virksomhedens regnskab Økonomirapportering skal tilpasses ejerens informationsbehov Grundlag for styring Skabe overblik, letforståelig Realiserede resultater vs. budget 32

34 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 33

35 Revisors erklæringer på regnskaber Ingen revisionspligt for følgende virksomheder Personlige ejede virksomheder Virksomheder omfattet af ÅRL regnskabsklasse A Små selskaber i regnskabsklasse B, der ikke overstiger følgende grænser: Omsætning 8 mio.kr. Aktivsum 4 mio.kr. Antal ansatte 12 Bruges årsregnskabet af eksempelvis banken, vil de typisk kræve revisorerklæring Revisor kan afgive 3 typer af erklæringer på et regnskab Revision => høj grad af sikkerhed Review => begrænset grad af sikkerhed Assistance med opstilling af årsrapporten => ingen grad af sikkerhed Revision skaber tillid 34

36 Quiz Ja Nej 1 Er Jens Jensens Tømrerfirma ApS omfattet af årsregnskabsloven? 2 Kan Jens Jensens Tømrerfirma ApS aflægge efter regnskabsklasse A? 3 Skal Jens Jensens Tømrerfirma udarbejde måneds og kvartalsregnskab? 4 Skal Jens Jensens Tømrerfirma årsregnskab revideres? 5 Skal konsulent Svend Svendsen aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven? 6 Vi banken typisk kræve at se et årsregnskab? 7 Er der formkrav til udarbejdelse af perioderegnskaber? 8 Skal man udarbejde et regnskab efter årsregnskabsloven hvis man har ansatte? 9 Er alle erhvervsdrivende virksomheder omfattet af bogføringsloven? 10 Må man ændre principper for indregning og måling fra år til år? 35

37 Spørgsmål? 36

38 Frokost Frokost til kl. 13:00 37

39 Analyse af et regnskab Vurdering af selskabs økonomiske situation L: Likviditet (kapitalfremskaffelse og anvendelse) A: Aktivitet (vurdering af aktiviteter) R: Rentabilitet (afkast af investeret kapital og indtjening) S: Soliditet (finansiel- og driftsmæssig risiko) F: Faresignaler (signaler, som ikke umiddelbart fremgår af regnskabet) Case 38

40 Vurdering af selskabets økonomiske situation Læse påtegning Gennemgå anvendt regnskabspraksis Læse årsberetning Mangler/fejl i regnskab og skjules der noget? Læse resultatopgørelse / balance / pengestrøm / noter Særlige poster (Quality of earnings) Beregning af nøgletal Risikoanalyse (likviditet, fortsætte driften) Finansieringsanalyse / vurdering af likviditet Vurder usikkerheder 39

41 Likviditet og finansiering CASH IS KING! Kan virksomhedens indfri sine forpligtelser i takt med at de forfalder Nej = konkurs Aktuel likviditetssituation Er der likvide beholdninger, omsættelige værdipapirer eller bankgæld Se på omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld = likviditetsgraden < 1 indikerer problemer Pengestrømsanalyse Pengestrømsopgørelse er kun et krav for store virksomheder (regnskabsklasse C) Pengestrømme fra driftsaktiviteten Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Hvis pengestrømme fra driftsaktiviteten over en periode er negativ er det et dårligt tegn Analyse af pengestrømme er relevant i den daglige likviditetsstyring 40

42 Likviditet og finansiering (fortsat) Kortsigtet likviditet (pengestrømme) Forskydning mellem forfaldstidspunkter mellem de enkelte aktiver og forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser => restløbetid på over 1 år Hvornår forfalder gælden Kan gælden refinansieres hvis nødvendigt Finansieringsmuligheder (mere herom senere) 41

43 Aktivitet Rigtig ledelse/organisation? Rigtige produkter og afsætningsmuligheder? Markedsforhold og konkurrencedygtighed? Forretningsgrundlag? 42

44 Rentabilitet og resultat Udgangspunktet for vurdering er resultatopgørelsen Rentabel sædvanlig drift Tjener virksomheden penge Analyse på dækningsgrader Opdel i forskellige aktiviteter / produktområder Driftsmæssig gearing (kapacitetsomkostningernes procentuelle del af de samlede omkostninger). Jo højere driftsmæssige gearing, des større effekt har vækst i omsætningen på bundlinien Udviklingen i dækningsgraden er interessant Resultat før afskrivninger og renter (EBITDA) Husk at vurdere eventuelle enkeltstående ikke tilbagevendende begivenheder Vurderingen af rentabiliteten kan understøttes af nøgletal Dækningsgrad (dækningsbidrag/omsætning) Afkastningsgrad (Resultat af primær drift / aktiver i alt) Egenkapitalens forretning (årets resultat/egenkapitalen primo) 43

45 Soliditet og risiko Soliditet (egenkapital i forhold til gæld) Risici Overvurder ikke soliditetsforhold ikke afgørende, men bør selvfølgelig indgå i samlet vurdering Påvirker den finansielle risiko Soliditetsgraden = egenkapital / aktiver i alt Særligt fokus på eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser skal fremgå af noterne i regnskabet Kan påvirke virksomheden økonomisk situation væsentligt 44

46 Faresignaler Ledelsesproblemer eller manglende ledelseskompetence Stigende pengebindinger i lagre og debitorer samt igangværende arbejder Etablering af factoring- og leasingaftaler Konstant høj udnyttelse af kassekreditfaciliteter / låneramme Uafklarede kreditforhold, dvs. stillingtagen til nødvendig refinansiering og/eller finansiering af plan-lagte/forudsatte aktiviteter Faldende totalmarked for virksomhedens produkter Faldende markedsandele Faldende dækningsgrader (bruttoavancer) Stigende faste omkostninger Svage og utilstrækkelige edb-systemer Svage budget- og beslutningsstøttesystemer i øvrigt 45

47 Faresignaler (fortsat) Utilstrækkelige interne kontroller og forretningsgange Hyppige skift i rådgivere, pengeinstitutter m.v. Forsinket ekstern og intern rapportering Stigning i garanti- og reklamationssager Ændring i regnskabspraksis afskrivninger værdiansættelser indtægtskriterier Fald i investeringer, markedsføring og produktudvikling Dårlig skatteplanlægning Dårlig kapacitetsudnyttelse 46

48 Case Gennemlæs regnskabet for Tømrer- og Snedkerfirmaet Th. Pedersen & Sønners Eftf. ApS Vurder og kommenter følgende: L: Likviditet A: Aktivitet R: Rentabilitet S: Soliditet F: Faresignaler Konklusion 47

49 Program efter frokost Analyse af et regnskab Finansiering Budgetter Spørgsmål 48

50 Finansiering Mindre virksomhed Afgørende for virksomhedens overlevelse, at finansiering hænger sammen Cash is King! Håndtag er vigtigt Opgøre kapitalbehov Likviditetsbudget Få assistance fra revisor Finansieringskilder (se næste slides) Opstartsfasen kræver finansiering Driften kan ikke bidrage ret meget i opstartsfasen Vækst kræver finansiering Køb af maskiner, biler, pc er mv. Markedsføring Pengebinding på varelager og debitorer 49

51 Finansieringskilder Kreditforeninger Pengeinstitutter Kapitalindskud fra ejerne Ansvarlig lånekapital Medarbejderaktier Eksterne investorer Investeringsselskaber Kapitalfonde Pantsætning og sikkerhedsstillelse Belåning mod sikkerhed (debitorer, varelager, ejendomme m.v.) Virksomhedspant Kaution 50

52 Finansieringskilder (fortsat) Innovationsmiljøerne Business angles Væksthusene Kom i gang lån Startpakke og vækstpakke I kender dem Vækstfonden Vækstkaution Vækstlån Eksport kredit fonden Eksportkaution Eksportlån SMV garanti Leasing sale and lease back Factoring debitorfinansiering 51

53 Finansiering - cashflow optimering Nedbringelse af arbejdskapital Betalingsbetingelser leverandører Betalingsbetingelser kunder Reduktion af pengebinding på varelager Kontantrabatter fra leverandører kan det betale sig at udnytte Kontaktrabatter til kunder kan det betale sig at give 52

54 Program efter frokost Analyse af et regnskab Finansieringskilder Budgetter Spørgsmål 53

55 Grundelementerne i budgettet De fremtidige økonomiske forventninger til forretningsidéen samt investerings- og finansieringsbehov udtrykkes i et budget. Budgettet udarbejdes typisk for 3-5 år, men perioden bør fastlægges konkret ud fra situationen. Budgettet opdeles i: Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Følsomheds- og risikoanalyser 54

56 Resultatbudget eksempel produktionsvirksomhed OMSÆTNING PRODUKTIONSOMKOSTNINGER DÆKNINGSBIDRAG SALG OG MARKEDSFØRING FORSKNING & UDVIKLING ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER (EBITDA) AFSKRIVNINGER FINANSIELLE POSTER RESULTAT FØR SKAT SKAT RESULTAT EFTER SKAT Resultatbudgettet er i hovedposter I underbilag specificeres de enkelte poster eksempelvis Antal solgte produkter opdelt på markeder Salgspris pr. produkt Produktionsomkostninger pr. produkt Dækningsbidrag pr. produkt Udviklingsomkostninger, og personaleomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger på arter, (IT, lokaler, faciliteter mv.) Afskrivninger på investeringer/produktionsudstyr/udvikli ngsomkostninger 55

57 Resultatbudget fortsat Resultatbudgettet opbygges under hensyntagen til arten af indtægter og omkostninger i virksomheden. Forsøg at være så realistisk som muligt ved fastsættelse af omsætning og indtjening. Ejer mister troværdighed, hvis det ikke går som forudsat. Der skal være sammenhæng til markedsanalysen i business-planen Undgå udokumenteret hockey-stavsudvikling. Undgå underbudgettering af omkostninger. Husk at jo større usikkerhed ved projektet (teknologi, marked mv.) desto mere bør der afsættes til opstartsomkostninger, uforudsete omkostninger samt større krav til beskrivelse af risici og usikkerheder. 56

58 Balancebudget - eksempel Bygninger Udviklingsomkostninger IT ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Tilgodehavender Andre tilgodehavender Likvider OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Balancebudgettet viser sammensætning af anlægs- og omsætningsaktiver, gæld og finansiel stilling pr. en given balancedag (typisk ultimo kvartal/år) Fastlæggelse af forudsætninger for balancen er ligeledes væsentlig, herunder eksempelvis forventninger til: Pengebinding i arbejdskapital (varelagre, debitorer, kreditorer mv.) AKTIVER I ALT EGENKAPITAL Investering/afskrivninger på produktionsudstyr, udviklingsomkostninger der indregnes som aktiv LANGFRISTET GÆLD Investering og finansiering af forretningsidéen jf. likviditetsbudget Kreditorer Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

59 Likviditetsbudget - eksempel RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER Finansielle poster Betalt skat ÆNDRING I ARBEJDSKAPITAL Varelager Debitorer Kreditorer etc. ÆNDRING I ARBEJDSKAPITAL I ALT PENGESTRØMME, DRIFT Køb af anlægsaktiver Udviklingsomkostninger PENGESTRØMME, INVESTERING Langfristet gæld PENGESTRØMME, INVESTERING ÆNDRING I PENGESTRØMME I ALT LIKVIDE MIDLER PRIMO ÅRET Likviditetsbudgettet viser forretningsidéens finansieringsbehov, herunder hvor meget der egenfinansieres af driften Fastlæggelse af forudsætninger for likviditetsbudgettet er meget væsentlig, da de viser virksomhedens samlede investeringsbehov og dermed risikoeksponering De væsentligste forudsætninger i likviditetsbudgettet er Forventede investeringer i forskning og færdigudvikling af produktet/serviceydelsen Forventede investeringer i produktionsudstyr, it mv. Forventede nettoindbetalinger (eller -udbetalinger i opstartsfasen!) fra driften fremgår af resultat- og balancebudgettet Pas på med at underestimere kapitalbehov, idet selv en mindre uhensigtsmæssig omkostningsstigning ved stram finansiering kan medføre, at likviditeten er opbrugt. Endvidere mistes troværdighed overfor bank mv. LIKVIDE MIDLER ULTIMO ÅRET

60 Spørgsmål? Tak for idag 59

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS Herstedvang 7C, 2 sal 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014 Traverbanevej 3 2920 Charlottenlund CVR-nr. 29137633 Årsrapport for 2014 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts 2015 Martin Riel Dirigent

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS

EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS Küchlersgade 4, 1 1774 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016 MK-MIDTBYG ApS Humlevænget 22 5800 Nyborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2017 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR. 31 60 89 29 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Malerfirmaet Ole Henriksen ApS

Malerfirmaet Ole Henriksen ApS Malerfirmaet Ole Henriksen ApS Sakskøbingvej 1 A, 7400 Herning CVR-nr. 25 78 52 66 Årsrapport for 2012 12. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere