Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S."

Transkript

1 Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012

2 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen og underviser Grundlæggende regnskabsforståelse Spørgsmål og quiz Efter frokost Analyse af et regnskab Finansiering Budgetter Spørgsmål 1

3 CV Lasse K. Nejsum, statsautoriseret revisor, partner Mail: Mobil: Uddannelse og erfaring Cand.merc.aud fra Handelshøjskolen i Århus Ernst & Young Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer dd Køb og salg af virksomhed, due diligence Rådgivning af vækstvirksomheder Rådgivning af iværksættere vedr. opstart, valg af selskabsform, finansiering, forretningsmodel og plan Rådgiverkontor i IT-Huset 2

4 Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer Stiftet i 1977 af Svend Aage Jensen og Kurt Kvist 85 medarbejdere Ejet af 7 statsautoriserede revisorer (partnere), og datterselskaber ejes delvist af 3 registrerede revisorer Forretningsområde er primært Østjylland - fra Limfjorden og ned til Århus Hovedkontor på Tronholmen i Randers Afdelinger i Hadsten, Hammel, Grenå, Hadsund og Mariagerfjord 3

5 Hovedkontor på Tronholmen i Randers 4

6 Serviceydelser Revision Regnskaber og erklæringer Skatterådgivning og planlægning Erhvervsservice/bogholderiservice Økonomisk rådgivning Køb og salg af virksomheder Generationsskifte Etablering af virksomhed Omstrukturering Rekonstruktioner Sparring med ledelse 5

7 Mission/Vision Vi hjælper med at udvikle kundernes forretning gennem værdiskabende rådgivning og assistance indenfor revision, skat, økonomi og regnskab Kvist & Jensen vil være den foretrukne personlige revisor for mindre og mellemstore virksomheder 6

8 Stærke kompetencer Fagligt stærke men stadig tæt på kunderne og geografisk såvel som menneskeligt i øjenhøjde Medlem af RevisorGruppen Danmark 250 statsautoriserede revisorer og medarbejdere Igennem RevisorGruppen får Kvist & Jensens medarbejdere markedets bedste uddannelse både for elever og uddannet personale Modeller og erklæringer til rådighed Kvalitetskontrol Egen skatteafdeling Fleksible og handler hurtigt 7

9 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 8

10 Typer af regnskaber Årsregnskaber Perioderegnskaber og bogføringsbalance Budgetter (behandles over middag) Momsregnskab Skatteregnskab Lønregnskab Statistik Forbrugsregnskaber (i det offentlige) O.s.v. Alle regnskaber baseres på bogføringen (dvs. registrering) af virksomhedens enkelte transaktioner (køb, salg, løn, ind- og udbetaling osv.) 9

11 Typer af regnskaber Hvilke perioderegnskaber findes der? Månedsregnskaber Kvartalsregnskaber Halvårsregnskaber Ingen formelle krav til udformningen Bogføringsbalance Excel model Fuldstændigt regnskab Revisorerklæring er valgfri typisk kun relevant hvis banken kræver det Hvem anvender perioderegnskabet Ledelsen til styring og opfølgning på virksomhedens drift og økonomiske udvikling Banken Grundlaget for perioderapporteringen er afgørende for kvaliteten Bogføringen skal være på plads og bogført op til dato 10

12 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Grundlæggende regnskabsprincipper Hvad indeholder et regnskab Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 11

13 Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Årsregnskabsloven (ÅRL) Selskabsloven (SL) Selskaber med begrænset ansvar (A/S og ApS) skal offentliggøre et årsregnskab Lov og erhvervsdrivende virksomheder (LEV) Personlig ejet virksomheder og virksomheder med begrænset ansvar, der ikke er omfattet af SL Krav om årsregnskab hvis omfattet af ÅRL Bogføringsloven Gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder uanset ejer eller hæftelsesforhold Omhandler krav til regnskabsmateriale, der skal danne grundlag for regnskabet Registrering og dokumentation af transaktioner God bogføringsskik Skattelovgivning Skatteregnskab og selvangivelse 12

14 Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Bogføring og momsregnskab Bogføringsloven grundloven God bogføringsskik Rettidige og nøjagtige registreringer Transaktionsspor Ikke slette posteringer Opbevaring i 5 år Kontoplan Momslov og bekendtgørelse Krav om særlige momskonti Salgsmoms Købsmoms 13

15 Årsregnskabsloven Byggeklodsmodellen Personlige virksomheder A B C D Små virksomheder omfattet af LEV Små selskaber Mellemstore og (store) selskaber Børsnoterede og statslige selskaber Balancesum 0-36 mio. kr. Nettoomsætning 0-72 mio. kr. Antal ansatte 0-50 Balancesum > 36 > 143 mio. kr. Nettoomsætning > 72 > 286 mio. kr. Antal ansatte > 50 > 250 Alle uanset størrelse 14

16 Årsregnskabsloven Byggeklodsmodellen Årsregnskabsloven byggeklodsmodellen Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A Grundlæggende bestemmelser

17 Hvem skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven? Pligt til at aflægge årsrapport ApS, A/S, P/S, I/S, K/S (alle deltagere er kapital-selskaber) Erhvervsdrivende fonde Andelsselskaber Virksomheder og foreninger med begrænset ansvar Ikke pligt til at aflægge årsrapport Virksomheder med personligt ansvar, I/S og K/S (1 deltager er ikke kapitalselskaber) Ikke erhvervsdrivende fonde Foreninger Meget små virksomheder, der ellers er omfattet af regnskabsklasse A 16

18 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab? Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 17

19 Hvad indeholder et regnskab? Gennemgang af konkret årsregnskab Eksempel på et perioderegnskab se efterfølgende slides 18

20 Hvad indeholder et årsregnskab? A B C mellem C stor D Ledelsespåtegning X X X X X Ledelsesberetning (X) X X X Redegørelse for anvendt regnskabspraksis X X X X X Resultatopgørelse og balance X X X X X Pengestrømsopgørelse X X X Bevægelser på egenkapitalen X X X X Noter X X X X X Supplerende beretninger 19

21 Eksempel på et perioderegnskab med budget opfølgning 20

22 Eksempel på et perioderegnskab med budget opfølgning 21

23 Typer af regnskaber Hvad indeholder en bogføringsbalance? Bogføringsbalance viser indtægter, udgifter og resultat for en periode (resultatopgørelse) samt en balance På på med periodisering af indtægter og udgifter Afskrivninger Balancen er et øjebliksbillede pr. en given dato, som opdeles i: Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Passiver Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Egenkapital 22

24 Typer af regnskaber Bogføring - Hvordan og af hvem bogføres? Bogholder vs. selv Styr på debet/kredit Kontoplan Økonomisystem SKAT regnskabshæfte Excel? Microsoft C5 Light E-conomic Summa Summarum 23

25 Typer af regnskaber Hvad indeholder et skatteregnskab og selvangivelse Tager udgangspunkt i driftsregnskabets resultat Det skattemæssige resultat afviger næsten altid fra det driftsøkonomiske Der foretages korrektioner hertil, bl.a. skattemæssige afskrivninger Få hjælp fra revisor Selvangivelse indsendes senest 6 mdr. efter regnskabsårets udløb (selskab), og senest 1. juli i året efter indkomstårets udløb Dokumenter der udarbejdes Selvangivelsesblanket til SKAT Bilag til selvangivelse (ikke et krav, men SKAT kan anmode herom) Personlig formue og indkomstopgørelse (ikke et krav) Relevant for personer, der driver selvstændige virksomhed Viser personens samlede indkomster og formue (virksomhed + privat) 24

26 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 25

27 Grundlæggende regnskabsprincipper - Årsregnskabsloven Retvisende billede ÅRL 11 Kvalitetskrav ÅRL 12 Regnskabsoplysninger skal understøtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger Relevante og pålidelige regnskabsoplysninger Grundlæggende forudsætninger ÅRL 13 Klarhed - udarbejdes på en klar og overskuelig måde Substans - der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold Væsentlighed - alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige Going concern - driften af aktivitet formodes at fortsætte Neutralitet - enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse 26

28 Grundlæggende regnskabsprincipper - Årsregnskabsloven Grundlæggende forudsætninger ÅRL 13 (fortsat) Periodisering - transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling Konsistens - indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategorier af forhold Bruttoværdi - hver transaktion, begivenhed og værdiændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden Formel kontinuitet - primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår Reel kontinuitet - regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år Gælder alle regnskabsklasser, også regnskabsklasse A 27

29 Udtryk i anvendt regnskabspraksis - quickguide Kostpris Det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er fremskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet Kostpris med fradrag af afskrivninger Kostprisen, som defineret i ovenstående, fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger. Genanskaffelsesværdi Den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende aktiv på balancedagen Amortiseret kostpris Den værdi til hvilken et finansielt aktiv eller finansiel forpligtelse blev målt ved første indregning med fradrag af afdrag, tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning mellem det oprindeligt indregnede beløb, og det beløb, der forfalder ved udløb og fradrag af nedskrivninger. Dagsværdi Det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved en transaktion mellem uafhængige parter 28

30 Udtryk i anvendt regnskabspraksis - quickguide Nettorealisationsværdi Summen af fremtidige nettobetalinger, som aktivet forventes at indbringe i normal drift Genindvindingsværdi Den højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved salg Kapitalværdi Den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige nettoindbetalinger Salgsværdi Den pris, som aktivet kan sælges til på balancedagen. 29

31 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 30

32 Hvem bruger virksomhedens regnskab Ejerne Ledelsen (oftest sammenfald med ejerne) Banken Leverandører Kunder Nye potentielle investorer SKAT 31

33 Hvem bruger virksomhedens regnskab Økonomirapportering skal tilpasses ejerens informationsbehov Grundlag for styring Skabe overblik, letforståelig Realiserede resultater vs. budget 32

34 Grundlæggende regnskabsforståelse Typer af regnskaber Lovgrundlag for udarbejdelse af regnskaber Hvad indeholder et regnskab Grundlæggende regnskabsprincipper Hvem bruger virksomhedens regnskab Revisors erklæringer på regnskabet 33

35 Revisors erklæringer på regnskaber Ingen revisionspligt for følgende virksomheder Personlige ejede virksomheder Virksomheder omfattet af ÅRL regnskabsklasse A Små selskaber i regnskabsklasse B, der ikke overstiger følgende grænser: Omsætning 8 mio.kr. Aktivsum 4 mio.kr. Antal ansatte 12 Bruges årsregnskabet af eksempelvis banken, vil de typisk kræve revisorerklæring Revisor kan afgive 3 typer af erklæringer på et regnskab Revision => høj grad af sikkerhed Review => begrænset grad af sikkerhed Assistance med opstilling af årsrapporten => ingen grad af sikkerhed Revision skaber tillid 34

36 Quiz Ja Nej 1 Er Jens Jensens Tømrerfirma ApS omfattet af årsregnskabsloven? 2 Kan Jens Jensens Tømrerfirma ApS aflægge efter regnskabsklasse A? 3 Skal Jens Jensens Tømrerfirma udarbejde måneds og kvartalsregnskab? 4 Skal Jens Jensens Tømrerfirma årsregnskab revideres? 5 Skal konsulent Svend Svendsen aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven? 6 Vi banken typisk kræve at se et årsregnskab? 7 Er der formkrav til udarbejdelse af perioderegnskaber? 8 Skal man udarbejde et regnskab efter årsregnskabsloven hvis man har ansatte? 9 Er alle erhvervsdrivende virksomheder omfattet af bogføringsloven? 10 Må man ændre principper for indregning og måling fra år til år? 35

37 Spørgsmål? 36

38 Frokost Frokost til kl. 13:00 37

39 Analyse af et regnskab Vurdering af selskabs økonomiske situation L: Likviditet (kapitalfremskaffelse og anvendelse) A: Aktivitet (vurdering af aktiviteter) R: Rentabilitet (afkast af investeret kapital og indtjening) S: Soliditet (finansiel- og driftsmæssig risiko) F: Faresignaler (signaler, som ikke umiddelbart fremgår af regnskabet) Case 38

40 Vurdering af selskabets økonomiske situation Læse påtegning Gennemgå anvendt regnskabspraksis Læse årsberetning Mangler/fejl i regnskab og skjules der noget? Læse resultatopgørelse / balance / pengestrøm / noter Særlige poster (Quality of earnings) Beregning af nøgletal Risikoanalyse (likviditet, fortsætte driften) Finansieringsanalyse / vurdering af likviditet Vurder usikkerheder 39

41 Likviditet og finansiering CASH IS KING! Kan virksomhedens indfri sine forpligtelser i takt med at de forfalder Nej = konkurs Aktuel likviditetssituation Er der likvide beholdninger, omsættelige værdipapirer eller bankgæld Se på omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld = likviditetsgraden < 1 indikerer problemer Pengestrømsanalyse Pengestrømsopgørelse er kun et krav for store virksomheder (regnskabsklasse C) Pengestrømme fra driftsaktiviteten Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Hvis pengestrømme fra driftsaktiviteten over en periode er negativ er det et dårligt tegn Analyse af pengestrømme er relevant i den daglige likviditetsstyring 40

42 Likviditet og finansiering (fortsat) Kortsigtet likviditet (pengestrømme) Forskydning mellem forfaldstidspunkter mellem de enkelte aktiver og forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser => restløbetid på over 1 år Hvornår forfalder gælden Kan gælden refinansieres hvis nødvendigt Finansieringsmuligheder (mere herom senere) 41

43 Aktivitet Rigtig ledelse/organisation? Rigtige produkter og afsætningsmuligheder? Markedsforhold og konkurrencedygtighed? Forretningsgrundlag? 42

44 Rentabilitet og resultat Udgangspunktet for vurdering er resultatopgørelsen Rentabel sædvanlig drift Tjener virksomheden penge Analyse på dækningsgrader Opdel i forskellige aktiviteter / produktområder Driftsmæssig gearing (kapacitetsomkostningernes procentuelle del af de samlede omkostninger). Jo højere driftsmæssige gearing, des større effekt har vækst i omsætningen på bundlinien Udviklingen i dækningsgraden er interessant Resultat før afskrivninger og renter (EBITDA) Husk at vurdere eventuelle enkeltstående ikke tilbagevendende begivenheder Vurderingen af rentabiliteten kan understøttes af nøgletal Dækningsgrad (dækningsbidrag/omsætning) Afkastningsgrad (Resultat af primær drift / aktiver i alt) Egenkapitalens forretning (årets resultat/egenkapitalen primo) 43

45 Soliditet og risiko Soliditet (egenkapital i forhold til gæld) Risici Overvurder ikke soliditetsforhold ikke afgørende, men bør selvfølgelig indgå i samlet vurdering Påvirker den finansielle risiko Soliditetsgraden = egenkapital / aktiver i alt Særligt fokus på eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser skal fremgå af noterne i regnskabet Kan påvirke virksomheden økonomisk situation væsentligt 44

46 Faresignaler Ledelsesproblemer eller manglende ledelseskompetence Stigende pengebindinger i lagre og debitorer samt igangværende arbejder Etablering af factoring- og leasingaftaler Konstant høj udnyttelse af kassekreditfaciliteter / låneramme Uafklarede kreditforhold, dvs. stillingtagen til nødvendig refinansiering og/eller finansiering af plan-lagte/forudsatte aktiviteter Faldende totalmarked for virksomhedens produkter Faldende markedsandele Faldende dækningsgrader (bruttoavancer) Stigende faste omkostninger Svage og utilstrækkelige edb-systemer Svage budget- og beslutningsstøttesystemer i øvrigt 45

47 Faresignaler (fortsat) Utilstrækkelige interne kontroller og forretningsgange Hyppige skift i rådgivere, pengeinstitutter m.v. Forsinket ekstern og intern rapportering Stigning i garanti- og reklamationssager Ændring i regnskabspraksis afskrivninger værdiansættelser indtægtskriterier Fald i investeringer, markedsføring og produktudvikling Dårlig skatteplanlægning Dårlig kapacitetsudnyttelse 46

48 Case Gennemlæs regnskabet for Tømrer- og Snedkerfirmaet Th. Pedersen & Sønners Eftf. ApS Vurder og kommenter følgende: L: Likviditet A: Aktivitet R: Rentabilitet S: Soliditet F: Faresignaler Konklusion 47

49 Program efter frokost Analyse af et regnskab Finansiering Budgetter Spørgsmål 48

50 Finansiering Mindre virksomhed Afgørende for virksomhedens overlevelse, at finansiering hænger sammen Cash is King! Håndtag er vigtigt Opgøre kapitalbehov Likviditetsbudget Få assistance fra revisor Finansieringskilder (se næste slides) Opstartsfasen kræver finansiering Driften kan ikke bidrage ret meget i opstartsfasen Vækst kræver finansiering Køb af maskiner, biler, pc er mv. Markedsføring Pengebinding på varelager og debitorer 49

51 Finansieringskilder Kreditforeninger Pengeinstitutter Kapitalindskud fra ejerne Ansvarlig lånekapital Medarbejderaktier Eksterne investorer Investeringsselskaber Kapitalfonde Pantsætning og sikkerhedsstillelse Belåning mod sikkerhed (debitorer, varelager, ejendomme m.v.) Virksomhedspant Kaution 50

52 Finansieringskilder (fortsat) Innovationsmiljøerne Business angles Væksthusene Kom i gang lån Startpakke og vækstpakke I kender dem Vækstfonden Vækstkaution Vækstlån Eksport kredit fonden Eksportkaution Eksportlån SMV garanti Leasing sale and lease back Factoring debitorfinansiering 51

53 Finansiering - cashflow optimering Nedbringelse af arbejdskapital Betalingsbetingelser leverandører Betalingsbetingelser kunder Reduktion af pengebinding på varelager Kontantrabatter fra leverandører kan det betale sig at udnytte Kontaktrabatter til kunder kan det betale sig at give 52

54 Program efter frokost Analyse af et regnskab Finansieringskilder Budgetter Spørgsmål 53

55 Grundelementerne i budgettet De fremtidige økonomiske forventninger til forretningsidéen samt investerings- og finansieringsbehov udtrykkes i et budget. Budgettet udarbejdes typisk for 3-5 år, men perioden bør fastlægges konkret ud fra situationen. Budgettet opdeles i: Resultatbudget Balancebudget Likviditetsbudget Følsomheds- og risikoanalyser 54

56 Resultatbudget eksempel produktionsvirksomhed OMSÆTNING PRODUKTIONSOMKOSTNINGER DÆKNINGSBIDRAG SALG OG MARKEDSFØRING FORSKNING & UDVIKLING ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER (EBITDA) AFSKRIVNINGER FINANSIELLE POSTER RESULTAT FØR SKAT SKAT RESULTAT EFTER SKAT Resultatbudgettet er i hovedposter I underbilag specificeres de enkelte poster eksempelvis Antal solgte produkter opdelt på markeder Salgspris pr. produkt Produktionsomkostninger pr. produkt Dækningsbidrag pr. produkt Udviklingsomkostninger, og personaleomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger på arter, (IT, lokaler, faciliteter mv.) Afskrivninger på investeringer/produktionsudstyr/udvikli ngsomkostninger 55

57 Resultatbudget fortsat Resultatbudgettet opbygges under hensyntagen til arten af indtægter og omkostninger i virksomheden. Forsøg at være så realistisk som muligt ved fastsættelse af omsætning og indtjening. Ejer mister troværdighed, hvis det ikke går som forudsat. Der skal være sammenhæng til markedsanalysen i business-planen Undgå udokumenteret hockey-stavsudvikling. Undgå underbudgettering af omkostninger. Husk at jo større usikkerhed ved projektet (teknologi, marked mv.) desto mere bør der afsættes til opstartsomkostninger, uforudsete omkostninger samt større krav til beskrivelse af risici og usikkerheder. 56

58 Balancebudget - eksempel Bygninger Udviklingsomkostninger IT ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Tilgodehavender Andre tilgodehavender Likvider OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Balancebudgettet viser sammensætning af anlægs- og omsætningsaktiver, gæld og finansiel stilling pr. en given balancedag (typisk ultimo kvartal/år) Fastlæggelse af forudsætninger for balancen er ligeledes væsentlig, herunder eksempelvis forventninger til: Pengebinding i arbejdskapital (varelagre, debitorer, kreditorer mv.) AKTIVER I ALT EGENKAPITAL Investering/afskrivninger på produktionsudstyr, udviklingsomkostninger der indregnes som aktiv LANGFRISTET GÆLD Investering og finansiering af forretningsidéen jf. likviditetsbudget Kreditorer Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

59 Likviditetsbudget - eksempel RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER Finansielle poster Betalt skat ÆNDRING I ARBEJDSKAPITAL Varelager Debitorer Kreditorer etc. ÆNDRING I ARBEJDSKAPITAL I ALT PENGESTRØMME, DRIFT Køb af anlægsaktiver Udviklingsomkostninger PENGESTRØMME, INVESTERING Langfristet gæld PENGESTRØMME, INVESTERING ÆNDRING I PENGESTRØMME I ALT LIKVIDE MIDLER PRIMO ÅRET Likviditetsbudgettet viser forretningsidéens finansieringsbehov, herunder hvor meget der egenfinansieres af driften Fastlæggelse af forudsætninger for likviditetsbudgettet er meget væsentlig, da de viser virksomhedens samlede investeringsbehov og dermed risikoeksponering De væsentligste forudsætninger i likviditetsbudgettet er Forventede investeringer i forskning og færdigudvikling af produktet/serviceydelsen Forventede investeringer i produktionsudstyr, it mv. Forventede nettoindbetalinger (eller -udbetalinger i opstartsfasen!) fra driften fremgår af resultat- og balancebudgettet Pas på med at underestimere kapitalbehov, idet selv en mindre uhensigtsmæssig omkostningsstigning ved stram finansiering kan medføre, at likviditeten er opbrugt. Endvidere mistes troværdighed overfor bank mv. LIKVIDE MIDLER ULTIMO ÅRET

60 Spørgsmål? Tak for idag 59

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere