Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede"

Transkript

1 VEJ nr af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr /1 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om udredning og behandling af transkønnede 1. Formål m.v. Denne vejledning omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling som led i fysisk kønsskifte. Kønsmodificerende behandling kan omfatte medicinsk behandling med hormoner og kønsmodificerende kirurgi m.v. samt opfølgning herpå. Vejledningen omfatter ikke juridisk kønsskifte, som er reguleret i lov om Det Centrale Personregister 1). Vejledningen har til formål at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ifølge autorisationsloven 2) ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker kønsmodificerende behandling og at fastlægge ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner. Vejledningen knytter sig endvidere til sundhedslovens bestemmelser om kastration som led i kønsskifte 3). Ved kønsidentitetsproblemer forstås i denne vejledning en uoverensstemmelse mellem den oplevede kønsidentitet og det biologiske køn. Ved transkønnede forstås personer, der oplever en sådan uoverensstemmelse og derfor søger behandling. Den sundhedsfaglige udredning af kønsidentitetsproblemer er alene relevant, når den transkønnede har et ønske om kønsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kirurgi, herunder kastration. Ved transseksuelle forstås personer, der har fået stillet diagnosen transseksualitet. Diagnosen transseksualitet (F64. 0) er i henhold til WHO s ICD-10 klassifikation en kønsidentitetsforstyrrelse, som er karakteriseret ved et ønske om at leve og blive anerkendt som medlem af det modsatte køn, sædvanligvis ledsaget af en følelse af ubehag eller utilstrækkelighed ved egne anatomiske kønskarakteristika og et ønske om hormonbehandling eller kirurgisk behandling, for at ændre disse i retning af det foretrukne køn. Diagnosen er ikke udtryk for en somatisk eller psykiatrisk sygdomstilstand. Udredning og eventuel behandling skal tage udgangspunkt i patientens aktuelle situation og foretages med en åben, rummelig, værdig og respektfuld tilgang til patientens problemstilling og med inddragelse af patientens synspunkter og ønsker. Formålet med udredningen er at afklare, om der foreligger indikation for kønsmodificerende behandling i form af en transseksuel tilstand samt afklare eventuelle samtidige legemlige eller psykiske lidelser (komorbiditet), herunder også misbrug og sociale problemer, der kan kontraindicere behandlingen. Gennemførelse af kønsmodificerende behandling er en proces med betydelige legemlige og psykiske ændringer og mulige sociale konsekvenser for den enkelte. De legemlige ændringer kan være reversible, delvist reversible eller irreversible. I et forløb med fysisk kønsskifte skal processen altid starte med de ændringer, som er reversible, inden for denne vejlednings rammer. Det er derfor vigtigt med en grundig udredning, inden en eventuel behandling påbegyndes. Kønsskiftet kan ske til den grad, som den transseksuelle ønsker, når betingelser og forudsætninger herfor i øvrigt er opfyldt. Vejledningens afsnit 2-4 indeholder en beskrivelse af henholdsvis, 2. Udrednings- og observationsforløb og behandling af voksne over 18 år 3. Udredning og behandling af børn og unge under 18 år 1

2 4. Tilladelse til kastration som led i kønsskifte. 2. Udrednings- og observationsforløb, behandling og opfølgning i forhold til voksne over 18 år Udredning og behandling af voksne transkønnede kræver særlig ekspertise forankret i et fast multidisciplinært teamsamarbejde, som omfatter speciallæger i psykiatri, gynækologi/obstetrik og plastikkirurgi med særlig viden om transseksuelle. Endvidere indgår andet personale med indsigt og kompetence på området, herunder psykologer m.fl., typisk i det multidisciplinære teamsamarbejde. Det er væsentligt, at der kan være en kontinuerlig koordineret indsats omkring patienten. Det overordnede koordinerende ansvar for patientens forløb skal være forankret hos en speciallæge i psykiatri i teamet. Dette ansvar omfatter det samlede udrednings- og observationsforløb, behandling samt efterforløb i form af opfølgning på behandlingen, som beskrevet i denne vejledning. Det overordnede ansvar supplerer, men ændrer ikke ved den enkelte sundhedspersons selvstændige ansvar i henhold til autorisationslovens regler om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Den for forløbet overordnede ansvarlige speciallæge i psykiatri har også det overordnede ansvar for den løbende information af patienten under udredningsforløbet og for, at der bliver indhentet samtykke til udredning og behandling under iagttagelse af Sundhedslovens skærpede regler om information og samtykke 4) som følge af behandlingens indgribende og eventuelt irreversible karakter. Ved afslag på udredning eller medicinsk eller kirurgisk behandling er denne endvidere overordnet ansvarlig for, at patienten får en begrundelse herfor samt klagevejledning. 2.2 Udrednings- og observationsforløb Speciallægen i psykiatri er overordnet ansvarlig for den indledende udredning og det eventuelt efterfølgende observationsforløb med henblik på eventuel behandling samt stillingtagen til og viderehenvisning af patienter, som ønsker kønsmodificerende behandling. Udrednings- og observationsforløb kan munde ud i, 1) at patienten ikke tilbydes kønsmodificerende behandling, 2) at patienten alene tilbydes kønshormonbehandling, eller 3) at patienten tilbydes kønsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kønsmodificerende kirurgi. Hvis patienten allerede helt eller delvist har fået foretaget en udredning, eventuelt i udlandet, skal det vurderes, om denne kan indgå som en del af udredningen og eventuelt supplere eller erstatte elementer i det samlede udrednings- og observationsforløb. Udrednings- og observationsforløbet har følgende hovedformål: En vurdering af, om patienten opfylder kriterierne for diagnosen transseksuel og en afdækning af eventuel komorbiditet, der kontraindicerer kønsmodificerende behandling At patienten gives mulighed for refleksion med henblik på, om vedkommende har et vedholdende ønske om kønsmodificerende behandling En vurdering af, om patienten kan overskue konsekvenserne af de ønskede forandringer. Efter indledende visitation påbegyndes i dialog med patienten et udrednings- og observationsforløb, hvor den for forløbet ansvarlige speciallæge i psykiatri skal sikre: At patienten ved første konsultation bliver informeret om det forventede forløb En psykosocial vurdering af patientens kønsidentitetsproblem med henblik på baggrund og sværhedsgrad, herunder en psykologisk vurdering Med patientens samtykke eventuel inddragelse af pårørende eller andre, som er tæt knyttede til patienten, og som har kendt patienten gennem længere tid En vurdering af, om der foreligger en psykisk eller legemlig lidelse, og en vurdering af, om lidelsen i givet fald kontraindicerer kønsmodificerende behandling 2

3 En somatisk undersøgelse af patienten, kromosomanalyse, måling af kønshormonniveau m.v. At patienten får information om mulighederne for hormonbehandling og kirurgi En tentativ behandlingsplan med et udredningsforløb og observationsforløb samt oplysning om, hvornår i forløbet de enkelte beslutninger kan forventes taget. Det er i øvrigt hensigtsmæssigt, at patienter i et udrednings- og observationsforløb indgår i et psykoterapeutisk forløb som hjælp til udvikling af eget kønsidentitetsudtryk Status for udrednings- og observationsforløb forud for henvisning til kønsmodificerende behandling Den for forløbet ansvarlige speciallæge i psykiatri skal sikre, at der afholdes et statusmøde mellem de involverede speciallæger i det multidisciplinære team, og at der foreligger en status over udrednings- og observationsforløbet, når dette er gennemført. Denne status skal indeholde følgende oplysninger: Resultaterne af den psykosociale vurdering og eventuelle diagnoser Varigheden af den enkelte behandlende læges kendskab til patienten, herunder oplysning om hvilken type evaluering og terapi/rådgivning, lægen har gennemført En vurdering af, om patientens ønske om kønsskifte er vedholdende, og om patienten kan overskue konsekvenserne heraf En beskrivelse af patientens real life experience Om kriterierne for at tilbyde hormonbehandling/kirurgi er opfyldt, herunder en kort beskrivelse af indikationen for at understøtte patientens anmodning om hormonbehandling/kirurgi, samt hvorvidt der er noget, der taler imod Angivelse af den givne information samt patientens samtykke, jf. sundhedslovens skærpede krav hertil. 2.3 Kønsmodificerende behandling Den kønsmodificerende behandling omfatter hormonbehandling og kønsmodificerende kirurgi Patienter, som ikke tilbydes kønsmodificerende behandling Patienter - som efter endt udredning og observation ikke ønsker yderligere medicinsk eller kirurgisk behandling, og patienter som vurderes ikke egnede til medicinsk eller kirurgisk behandling, fordi de enten ikke er diagnosticeret som transseksuelle, eller fordi der foreligger kontraindikationer til kønsmodificerende behandling - skal have tilbud om støttende og rådgivende samtaler. Patienterne skal endvidere have en begrundelse for, at de ikke vurderes egnede til medicinsk eller kirurgisk behandling samt have en klagevejledning Patienter, som alene tilbydes kønshormonbehandling Patienter, der kun ønsker hormonbehandling, eller ikke opfylder kriterier for transseksualitet eller real life kriteriet, kan efter endt udredning henvises til videre vurdering hos speciallæge i gynækologi/obstetrik med henblik på hormonbehandling forudsat, at der efter drøftelser i det multidisciplinære team foreligger en sammenfattende status (jf. pkt ), der indeholder indikation for en sådan henvisning, omfattende: At patienten efter et halvt års udrednings- eller observationsforløb har et vedholdende ønske om hormonbehandling, er informeret om og kan overskue konsekvenserne af behandlingen og giver sit informerede samtykke hertil At der ikke foreligger væsentlige forhold (somatiske, psykiatriske, sociale m.v.), der taler imod hormonbehandling. 3

4 2.3.3 Patienter, som tilbydes kønshormonbehandling og brystreducerende kirurgi Den kønsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og brystreducerende kirurgi forudsætter en aktuel status (jf. pkt ) om det gennemførte udrednings- og observationsforløb, herunder en sammenfatning med en konklusion om: At patienten har levet et halvt år som det modsatte køn, kan overskue konsekvenserne af behandlingen og giver sit informerede samtykke hertil At patienten kan henvises til speciallæge i gynækologi/obstetrik med henblik på hormonbehandling. Og endvidere når relevant: At patienten vurderes at være egnet til et kønsmodificerende kirurgisk indgreb i form af brystreduktion, har et vedholdende ønske herom og kan overskue konsekvenserne af behandlingen og giver sit informerede samtykke hertil At patienten kan henvises til speciallæge i plastikkirurgi med henblik på brystreduktion Kønshormonbehandling For at modtage kønshormonbehandling er det ikke et krav, at patienten har ønske om at gennemgå et fuldt kønsskifte med kastration. En speciallæge i gynækologi/obstetrik med erfaring i behandling af transseksuelle fra det multidisciplinære team varetager start og kontrol af kønshormonbehandling. Speciallægen skal inden behandling med kønshormoner sikre sig, at der foreligger en aktuel status i henhold til pkt Speciallægen skal foretage en vurdering af patientens forventninger til kønsskiftet, vurdere patientens sygehistorie, foretage en somatisk undersøgelse, en risikovurdering og relevante laboratorieundersøgelser. Speciallægen skal informere patienten om de forventede effekter af feminiserende/maskuliniserende kønshormonbehandling, bivirkninger og mulige sundhedsskadelige virkninger, herunder at forandringerne kan være irreversible, samt at der kan opstå en reduktion i fertiliteten og de reproduktive muligheder. Speciallægen skal efter opstart af behandling foretage en opfølgning på behandlingens virkning, bivirkninger og eventuelle komplikationer, herunder relevante regelmæssige somatiske og parakliniske undersøgelser i fortsat samarbejde med det multidisciplinære team. Hvis speciallægen i gynækologi/obstetrik i samarbejde med det multidisciplinære team vurderer, at der ikke er komplicerende faktorer, kan speciallægen lade vedligeholdelsesbehandling med kønshormoner varetage på et andet sygehus, hos en praktiserende speciallæge i gynækologi/obstetrik eller hos egen læge efter konkret aftale lægerne imellem om shared care. Såfremt patienter allerede ved henvisningen, gennem nogen tid har været i kønshormonbehandling, skal der i starten af udredningsforløbet tages stilling til, om denne behandling umiddelbart skal fortsættes, ændres eller ophøre. Ophør af kønshormonbehandling skal som hovedregel kun ske, når behandlingen vurderes at væres kontraindiceret på baggrund af psykiatriske, somatiske eller sociale forhold. Det beror på en konkret lægefaglig vurdering i det multidisciplinære team, om der foreligger omstændigheder, som begrunder, at en patient kan tilbydes et forkortet udredningsforløb Kirurgiske indgreb Kønsmodificerende kirurgisk behandling omfatter en række forskellige indgreb, herunder plastikkirurgi på mamma/thorax, kastration og indgreb på indre og ydre genitalier Kirurgi på mamma/ thorax Den for det kirurgiske indgreb ansvarlige speciallæge skal forud for indgreb på mammae/thorax sikre, at der foreligger en aktuel status i henhold til pkt

5 Som led i den kønsmodificerende behandling af kvinde til mand kan patienten få udført en fjernelse af brysterne og genplacering af brystvorterne. Ved kønsmodificerende behandling af mand til kvinde kan speciallægen vurdere, at der er indikation for operation med indlæggelse af brystimplantater, hvis hormonbehandling (mindst 12 måneder) ikke eller i meget ringe grad har medvirket til udvikling af kvindelig brystform Kastration og kirurgi på genitalier Sundhedsstyrelsen skal i henhold til sundhedsloven godkende kastration som led i kønsskifte, det vil sige fjernelse af æggestokke og livmoder hos kvinder og fjernelse af testikler hos mænd, jf. pkt. 4. De kirurgiske indgreb på genitalier forudsætter viden og specialisterfaring med kirurgiske indgreb på transseksuelle og skal varetages af speciallæger i henholdsvis gynækologi/obstetrik samt i plastikkirurgi fra det multidisciplinære team. Kvinde til Mand - Den kønsmodificerende kirurgiske behandling af kvinde til mand omfatter fjernelse af livmoder, æggeledere, æggestokke og eventuelt vagina samt eventuelt tildannelse af mandligt udseende kønsorganer. Mand til kvinde - Den kønsmodificerende kirurgiske behandling af mand til kvinde omfatter fjernelse af testikler, penisamputation og eventuelt tildannelse af kvindeligt udseende kønsorganer. a. Den for det kirurgiske indgreb ansvarlige speciallæge skal forud for indgreb på genitalier indgå i drøftelse i et møde i det multidisciplinære team og endvidere sikre, at: Der foreligger tilladelse til kastration fra Sundhedsstyrelsen, jf. pkt. 4 Der foreligger en aktuel status i henhold til pkt Der er gennemført mindst 12 måneders kontinuerlig kønshormonbehandling målrettet det ønskede køn, medmindre der foreligger kontraindikation herfor. Sigtet hermed er primært at indføre en periode med mulighed for delvis reversibel hormonbehandling, før patienten gennemgår det irreversible kirurgiske indgreb Der foreligger en vurdering af, at patienten i 12 sammenhængende måneder har levet som det ønskede køn, real life experience, hvor patienten har haft mulighed for at opleve og socialt justere sin ønskede kønsrolle, og i perioden er fulgt af den for forløbet ansvarlige speciallæge i psykiatri. Patienten skal tilbydes samtale og vurdering af mulighederne for kirurgisk tildannelse af for kvinde til mand mandligt udseende kønsorganer, enten som tildannelse af neo-penis eller tildannelse af neo-penis fra klitoris og tildannelse af pung. Og for mand til kvinde tildannelse af kvindeligt udseende kønsorganer. b. Inden tildannelse af neo-penis (kvinde til mand) og tildannelse af neo-vagina (mand til kvinde) skal speciallægen i plastikkirurgi yderligere sikre: At ovenstående forudsætninger (jf. pkt. a) for kirurgi er opfyldt, og der er gennemført en kastration, eller hvis operation planlægges i et samlet forløb, at der foreligger tilladelse til kastration fra Sundhedsstyrelsen. 2.4 Anden behandling Der kan ved behov på relevant tidspunkt i forløbet foretages henvisning til audiologopæd med henblik på modificering af stemme- og talefunktion. Der kan i sjældne tilfælde for mand til kvinde være behov for kirurgi på adamsæble, stemmelæber m.v., hvis stemmetræning m.v. har vist utilstrækkelig effekt. Henvisning, vurdering og kirurgi forudsætter særlig otolaryngologisk kompetence svarende til højt specialiseret sygehusniveau. Endvidere kan ved behov henvises til epilering af hårvækst og tages stilling til, om patienten har behov for paryk som kompensation for manglende hårvækst. 5

6 Herudover kan der under iagttagelse af gældende lovgivning 5) eventuelt foretages henvisning til deponering og nedfrysning af sædceller med henblik på senere assisteret reproduktion samt henvisning til deponering af ægceller, hvor det er muligt at lægge disse tilbage til samme kvinde på et senere tidspunkt. 2.5 Opfølgning efter kønsmodificerende behandling Den for forløbet ansvarlige speciallæge i psykiatri skal tilbyde, at den transseksuelle, som har gennemgået kønsmodificerende behandling som led i kønsskifte, følges i det multidisciplinære team i mindst et år efter, at indgrebet er gennemført. Efter det første år kan opfølgningen, inklusiv den vedligeholdende hormonbehandling, efter aftale med patienten eventuelt foregå på en gynækologisk sygehusafdeling, hos en speciallæge i gynækologi, eller hos egen læge efter konkret aftale med det multidisciplinære team, herunder dettes speciallæge i gynækologi. Den sygehusafdeling eller læge, der er ansvarlig for den videre behandling af den transseksuelle, skal sikre en forebyggende indsats for den transseksuelle, som har gennemført et kønsskifte og er i kontinuerlig hormonbehandling. Den forebyggende indsats skal have fokus på særlige risikoområder, bl.a. de øgede kardiovaskulære risikofaktorer, knogleskørhed og visse kræftformer (bryst, livmoderhals, æggestokke, livmoder og prostata), hvor kontrol og forebyggende tiltag skal tilpasses den enkelte patient. 3. Rådgivnings-, udrednings og observationsforløb, henvisning til behandling og behandling af under 18-årige Rådgivning, udredning, observation og eventuel behandling af under 18-årige med kønsidentitetsproblemer kræver særlig ekspertise forankret i et fast multidisciplinært teamsamarbejde. Det omfatter både speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri og speciallæger i psykiatri med særlig viden om kønsidentitetsproblemer hos børn og unge, herunder kønsidentitetsforstyrrelser i barndom (F64. 2), ungdom (F66, F64. 8) og transseksualitet (F64. 0) samt speciallæger i henholdsvis pædiatri (pædiatrisk endokrinologi, vækst og reproduktion m.v.), gynækologi/obstetrik og plastikkirurgi - alle med særlig viden om kønsidentitetsproblemer hos børn og unge. Det er væsentligt, at der sikres en kontinuerlig koordineret indsats omkring de under 18-årige tilpasset alder og udvikling. En speciallæge i børne-ungdomspsykiatri eller i psykiatri i teamet skal have det overordnede ansvar for forløbet; det drejer sig om den indledende udredning, støtte- og samtaleforløb, eventuelt observationsforløb, og koordineringen af den øvrige udredning og eventuelle behandling samt efterforløb i form af opfølgning. Dette overordnede ansvar supplerer, men ændrer ikke den enkelte sundhedspersons selvstændige ansvar i henhold til autorisationslovens regler om udvisning af omhu og samvittighedsfuldhed. 3.1 Rådgivnings-, udrednings- og observationsforløb Rådgivning, udredning og behandling af børn og unge med kønsidentitetsproblemer kræver helt særlig fokus på barnets/den unges vækst og udvikling samt familiemæssige og sociale forhold m.v. Børn og unge under 18 år med kønsidentitetsproblemer og deres forældre skal have tilbud om rådgivende og støttende samtaler, indtil der eventuelt kan påbegyndes et udrednings-, observations- og behandlingsforløb. Hvornår den unge kan indgå i et udrednings- og observationsforløb, beror på en konkret lægelig vurdering af den enkelte patient, men inden eventuel opstart af supprimerende hormonterapi (stophormoner)/kønshormoner, skal et udrednings- og observationsforløb være gennemført, og det multidisciplinære team skal have udarbejdet en samlet indstilling herom, i form af en status i journalen. Den for forløbet ansvarlige speciallæge i børne-ungdomspsykiatri eller i psykiatri har det overordnede ansvar for den løbende information af forældre og barnet/den unge under udredningsforløbet og for, at der bliver indhentet samtykke til behandling under iagttagelse af Sundhedslovens skærpede regler om information og samtykke og de særlige regler i forhold til børn samt unge, som er fyldt 15 år 6). 6

7 Ved afslag på udredning eller medicinsk eller kirurgisk behandling er speciallægen endvidere overordnet ansvarlig for, at der gives en begrundelse herfor, samt for at der gives klagevejledning. Den eventuelle medicinske behandling af børn og unge, der vurderes at opfylde kriterierne herfor, omfatter mulighed for reversibel behandling med supprimerende hormonterapi og endvidere for unge eventuelt behandling med kønshormoner. Den psykiatriske udredning omfatter en grundig indledende udredning og vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med udgangspunkt i bl.a. patientens alder, udvikling, social funktion, familieforhold m.v. med henblik på diagnostisk afklaring, herunder også vedrørende psykiatriske differentialdiagnoser og eventuel komorbiditet, samt endvidere generel støtte og rådgivning til barn, forældre m.v. Rådgivnings-, udrednings- og observationsforløbet skal tage udgangspunkt i et udviklingsperspektiv. Der foreligger kun sparsomme erfaringer fra en kortere årrække vedrørende diagnostik og behandling af børn og unge med kønsidentitetsproblemer, hvorfor der stilles helt særlige krav til omhu og samvittighedsfuldhed, herunder til information og samtykke. Udrednings- og observationsforløbet har flere hovedformål herunder, at barnet/den unge udredes i et multidisciplinært team og her får vurderet eventuel differentialdiagnostik og komorbiditet i form af legemlig eller psykisk lidelse. Behovet for rådgivning og støtte til barn/den unge og familien skal afklares og tilbydes. Barnet/den unge skal endvidere sikres støtte og mulighed for refleksion over tid med hensyn til, om vedkommende har et vedholdende ønske om kønsskifte/kønsmodificerende behandling og kan forstå konsekvenserne heraf. Dette refleksive formål er særligt vigtigt hos unge i observationsforløb og i transitionsfasen til voksenalder. Det multidisciplinære team skal afklare, om der er indikation for afventende observation ( watchfull waiting ) eller for eventuel behandling. Den for behandlingsforløbet ansvarlige speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller i psykiatri skal tilpasse udrednings- og observationsforløbet til barnet/den unges alder og udvikling i samarbejde med de involverede læger i det multidisciplinære team, og herunder over tid sikre: Information, rådgivning og støtte til patient og familie At patienten og forældre (værge) ved første konsultation informeres generelt om kønsidentitetsproblemer hos børn og unge, samt det forventede forløb. En samlet børne- og ungdomspsykiatrisk udredning med udgangspunkt i patientens alder, udvikling, psykosocial funktion, familieforhold m.v. En vurdering af patientens kønsidentitetsproblem med henblik på baggrund og sværhedsgrad, herunder inddragelse af forældre (værge) En vurdering af, om der foreligger psykisk eller legemlig lidelse, eller sociale forhold af betydning for kønsidentitetsproblemet, som taler imod eventuel kønsmodificerende behandling En somatisk undersøgelse indeholdende kromosomanalyse og måling af kønshormonniveauer m.v. At der udarbejdes en tentativ behandlingsplan efter de første konsultationer, der skal omfatte detaljerne i udredningen, oplysninger om det skønnede tidsforløb samt oplysning om, hvornår de enkelte beslutninger i forløbet kan forventes taget Vurdering af, om der er behov for støtte eller yderligere information til familie og sociale netværk En vurdering af, om patienten falder ind under diagnoserne for kønsidentitetsforstyrrelse i barndom og ungdom og en afdækning af og eventuel behandling af komorbiditet forud for overvejelse om hormonel behandling At patienten gives støtte og mulighed for refleksion med henblik på, om vedkommende har et vedholdende ønske om kønsmodificerende behandling En vurdering af, om patienten kan overskue konsekvenserne af de ønskede forandringer. 7

8 Specifikt skal den for behandlingsforløbet ansvarlige speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller i psykiatri sikre familierådgivning og støttende psykoterapi, eventuel henvisning til støttegruppe efter behov og en vurdering af de sociale forhold som led i det multidisciplinære teams opgaver. 3.2 Status for udrednings- og observationsforløbet forud for henvisning til eventuel hormonel eller kønsmodificerende behandling Da der kun foreligger sparsomme erfaringer fra en kortere årrække vedrørende diagnostik og behandling af børn og unge med kønsidentitetsproblemer, er behandlingen at betragte som en ny behandling i sundhedsvæsenet og er således reguleret i Sundhedsstyrelsens vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet. Som det er beskrevet heri, kræver indførelse af en sådan ny behandling enten, at dette sker som et sundhedsvidenskabeligt protokolleret forsøg, som skal godkendes at den lokale videnskabsetiske komité, eller at behandlingen iværksættes under relevant systematisk kvalitetsopfølgning, således at kvaliteten af den nye behandling kan følges. Ved anvendelse af nye behandlinger, er der en yderligere skærpet informationspligt i forhold til patienterne 7). Den for forløbet ansvarlige speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri skal sikre, at der løbende afholdes statusmøde mellem de involverede speciallæger i det multidisciplinære team og regelmæssigt udarbejdes en status over faser i patientens udrednings- og observationsforløb. Denne status skal indeholde følgende oplysninger: Resultaterne af den samlede udredning, vurdering og eventuelle diagnoser Varigheden af den enkelte behandlende læges kendskab til patienten, herunder oplysning om hvilken type evaluering og terapi/rådgivning lægen har gennemført En vurdering af, om patientens ønske om kønsskifte er vedholdende, og om patienten kan overskue konsekvenserne heraf Om kriterierne for eventuel iværksættelse af hormonbehandling er opfyldt, herunder en kort beskrivelse af indikationen for og hvorvidt der er noget der taler imod at understøtte patientens (og familiens ønske) om hormonbehandling Angivelse af den givne information samt patientens/familie (værges) samtykke At kriterierne for at iværksætte behandling med supprimerende hormon/kønshormon er opfyldt. Det særlige informerede samtykke skal fremgå af status (jf. pkt. 3.2), og skal i øvrigt tilpasses patientens alder under iagttagelse af sundhedslovens skærpede krav herom 8). Informationen forud for samtykket, skal bl.a. omfatte oplysninger om følgerne af behandlingen, som infertilitet og problemer med senere kirurgi på genitalier. Lægen skal også informere om, at behandlingen er ny og kendskabet til virkninger og bivirkninger er begrænset. Den givne information skal fremgå af status. 3.3 Behandling med supprimerende hormonterapi (stophormoner) Behandling med supprimerende hormonterapi forudsætter, at der er gennemført et udrednings- og observationsforløb, herunder at de nødvendige somatiske undersøgelser m.v. er udført, og at den for forløbet ansvarlige speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri efter drøftelse i det multidisciplinære team sikrer, at der foreligger en aktuel status (jf. pkt. 3.2), der indeholder en sammenfattende indikation for henvisning med henblik på hormonterapi. For så vidt angår supprimerende hormonterapi: At den unge har diagnosen kønsidentitetsforstyrrelse i barndom eller i ungdom At den unge er egnet til behandlingen og har et vedholdende ønske herom 8

9 At den unge og dennes forældre (værge) kan overskue konsekvenserne af behandlingen, herunder kan give samtykke til behandlingen. At der ikke er somatiske, psykiatriske, sociale eller andre forhold, der taler imod iværksættelse af en supprimerende hormonterapi. Speciallægen i pædiatri skal sikre formålet med hormonsuppressionsbehandlingen (stop-hormoner), som er at stoppe den unges udvikling af kønskarakteristika for at give den unge ro og tid til refleksion og til at udforske sin kønsidentitet. Behandling med supprimerende hormonterapi må tidligst anvendes, når den unge er fyldt 12 år og har nået Tanner stadie 2-4, det vil sige har oplevet begyndende pubertetsforandringer. Før start med supprimerende hormonterapi skal dette behandlingstrin være besluttet af det multidisciplinære team, og speciallægen i pædiatri (endokrinologi, vækst og reproduktion) skal sikre, at der foreligger en aktuel status i henhold til pkt. 3.2, og at patienten har et vedholdende og veldokumenteret ønske om at være det andet køn. Under behandling med supprimerende hormonterapi skal den unges fysiske udvikling og udviklingsmæssige forandringer følges nøje af speciallægen, og de øvrige behandlingsmæssige tilbud i det multidisciplinære teamsamarbejde skal tilpasses den unges udviklingsmæssige forandringer og behov. 3.4 Behandling med kønshormoner m.v. Ved behandling af unge med det modsatte køns hormoner skal kriterierne herfor være opfyldt. Disse forudsætter, at der er gennemført et udrednings- og observationsforløb, herunder at de nødvendige somatiske undersøgelser m.v. er udført, og at den for forløbet ansvarlige speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller i psykiatri efter drøftelse i det multidisciplinære team sikrer, at der foreligger en aktuel status (jf. pkt. 3.2). Status skal indeholde en sammenfattende indikation for henvisning med henblik på påbegyndelse af kønshormonbehandling med det modsatte køns hormoner, hvor forudsætninger herfor yderligere er: At den unge vurderes at have diagnosen transseksualitet At den unge findes egnet til behandlingen og har et vedholdende ønske herom, herunder at den pågældende har levet mindst et år som det modsatte køn At den unge kan overskue konsekvenserne af behandlingen og give sit informerede samtykke hertil, jf. at de skærpede informationskrav At der ikke er somatiske, psykiatriske, sociale eller andre forhold, der taler imod iværksættelse af kønshormonbehandling. Påbegyndelse af behandling med det modsatte køns hormoner indebærer efter en periode irreversible forandringer. Vurdering med henblik på sådan behandling kan tidligst ske fra 16 årsalderen. I forlængelse af behandling med kønshormoner kan der endvidere i særlige tilfælde efter drøftelse i det multidisciplinære team og på baggrund af en aktuel og sammenfattende status (jf. pkt. 3.2) tilbydes henvisning til brystreducerende kirurgi for den unge (kvinde til mand). 4. Tilladelse til kastration som led i kønsskifte Efter sundhedsloven kan en ansøger, der er fyldt 18 år, få tilladelse af Sundhedsstyrelsen til kastration som led i kønsskifte, hvis vedkommende har fået stillet diagnosen transseksuel, har et vedholdende ønske herom og kan overskue konsekvenserne. Kastration som led i kønsskifte må ikke foretages uden Sundhedsstyrelsens skriftlige tilladelse hertil, jf. sundhedsloven 9). Ved kastration forstås efter sundhedsloven et indgreb, hvorved kønskirtlerne (testikler eller æggestokke og livmoder) fjernes, eller behandlinger, hvorved de varigt sættes ud af funktion, jf. sundhedsloven 10). 9

10 Det fremgår af Sundhedsstyrelsens gældende specialevejledning, hvilke højt specialiserede sygehusafdelinger der er godkendt til at varetage behandlingen indenfor det offentlige sygehusvæsen. 4.1 Fremgangsmåde ved ansøgning om kastration som led i kønsskifte Ansøgning om kastration som led i kønsskifte, skal sendes til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet og indeholde følgende oplysninger: Ansøgerens navn, adresse og CPR-nummer Om ansøgeren ønsker kastration som led i kønsskifte fra mand til kvinde eller fra kvinde til mand Hvor udrednings- og observationsforløbet er foregået En tilladelse til at Sundhedsstyrelsen kan indhente udtalelser fra den afdeling, hvor udrednings- og observationsforløbet er foregået og fra Retslægerådet. 4.2 Sundhedsstyrelsens behandling af ansøgningen Når Sundhedsstyrelsen har modtaget en ansøgning om kastration som led i kønsskifte, indhenter Sundhedsstyrelsen en erklæring vedrørende ansøgeren fra den afdeling, hvor ansøgeren har været i et udrednings- og observationsforløb. Hvis erklæringen giver Sundhedsstyrelsen anledning til tvivl, om der er grundlag for at give ansøgeren tilladelse til kastration som led i kønsskifte, indhenter Sundhedsstyrelsen en udtalelse fra Retslægerådet. Herefter tager Sundhedsstyrelsen stilling til ansøgningen. Hvis Sundhedsstyrelsen vurderer, at ansøgeren opfylder betingelserne herfor, giver Sundhedsstyrelsen ansøgeren en tilladelse til kastration og meddeler det samtidigt til den afdeling, som har udarbejdet erklæringen. Vurderer Sundhedsstyrelsen, at betingelserne ikke er opfyldt, partshører Sundhedsstyrelsen ansøgeren, inden Sundhedsstyrelsen træffer endelig afgørelse. 4.3 Erklæring fra afdelingen, som har foretaget udrednings- og observationsforløbet Erklæringen fra den afdeling, hvor udrednings- og observationsforløbet er foretaget, skal indeholde en redegørelse for det samlede udrednings- og observationsforløb og angive, om ansøgeren har fået stillet diagnosen transseksualitet, har et vedholdende ønske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf, samt om der efter afdelingens opfattelse er grundlag for at gå i mod ansøgningen. Erklæringen skal indeholde oplysninger om: Navne på den for udrednings- og observationsforløbet ansvarlige speciallæge i psykiatri og øvrige involverede læger og andre behandlere i det multidisciplinære team og varigheden af ansøgerens kontakt med disse Ansøgerens kontakt med andre sygehusafdelinger og andre relevante behandlere Ansøgerens sociale forhold Den objektive legemlige undersøgelse af ansøgeren og ansøgerens legemlige sygdomme, herunder specielt forhold af betydning for stillingtagen til ansøgningen. Ansøgerens seksuelle udvikling Ansøgerens psykiske og fysiske reaktion på den gennemgåede kønsmodificerende behandling, herunder kønshormonbehandling Den objektive psykiske undersøgelse af ansøgeren og ansøgerens tidligere og nuværende psykiske tilstand samt forbrug af medicin, alkohol og eventuelt stofmisbrug De psykologiske undersøgelser af ansøgeren, herunder det testpsykologiske og kliniske indtryk, med kommentarer og konklusion 10

11 Hvad der taler for og imod, at ansøgeren gennemgår kastration som led i kønsskifte, herunder ansøgerens mentale ressourcer. Erklæringen skal endvidere indeholde et resume af disse oplysninger og en samlet konklusion på udrednings- og observationsforløbet med indstilling om, hvorvidt der efter afdelingens vurdering er grundlag for at gå mod ansøgerens ønske om kastration som led i kønsskifte. 5. Ophævelse Denne vejledning ophæver Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 27. november 2006 om kastration med henblik på kønsskifte. Sundhedsstyrelsen, den 19. december 2014 ANNE-MARIE VANGSTED / Jette Blichfeldt 11

12 1) Lov nr. 752 af 25. juni 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. 2) Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspatienter og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). 3) Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr af 14. november 2014, kapitel 33 om kastration som led i kønsskifte. 4) Jf ) Jf. bekendtgørelse nr af 27. november 2013 om assisteret reproduktion. 6) Jf ) Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke m.v. 8) Sundhedsloven 17 om patienters medinddragelse i beslutninger - mindreårige. 9) Sundhedsloven ) Sundhedsloven 104 og 115 ff. 12

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede Dato 2. juni 2014 Sagsnr. 5-1010-230/1 jevb jevb@sst.dk UDKAST - Høringsversion Vejledning om udredning og behandling af transkønnede Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 471 Offentligt Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Den gamle vejledning Vejledning

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2014 til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Læs mere

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar vedrørende vejledning om kastration med henblik på kønsskifte. J.nr. 0-608-01-15/1/KWI Det

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling Dato 06-03-2017 Sagsnr. [Sagsnr.] Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 2 3. Generelt... 2 4. Faglige rammer...

Læs mere

Sexologisk Klinik PC København Transkønnede/transseksuelle i Danmark

Sexologisk Klinik PC København Transkønnede/transseksuelle i Danmark Transkønnede/transseksuelle i Danmark Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 B 7 Bilag 8 Offentligt Annamaria Giraldi, Professor, Overlæge, Ph.d Eva Grahn, Psykolog Hvad er transseksualitet? Transseksualitet

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling Dato 22-05-2017 Sagsnr. 4-1010-127/5 HØRINGSVERSION Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 2 3. Generelt...

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold 2017 Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold VEJ nr 9921 af 22/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-127/1 Senere ændringer

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 322 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 322 Offentligt Den 18. april 2017. Til Sundhedsstyrelsen Vedr.: Bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udkast af 6. marts 2017 til Vejledning om sundhedsfaglig

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge Psykiatri Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge HVAD ER TRANSKØNNETHED? Det kan være svært at forklare præcist, hvad det vil sige at være eller at føle sig transkønnet men mange

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Forholdene for transpersoner er i positiv forandring i disse år. Desværre er kendskabet til transforhold stadig mangelfuldt. Det betyder, at transpersoner som

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning vedrørende sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning vedrørende sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. HØRINGSNOTAT Sagsnummer 4-1010-127/5 Sagsbehandlers initialer cdhe Enhedeub@sst.dk Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold Tlf: 7222 7400 har udarbejdet en ny vejledning vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

R E F E R A T. Emne. Mødedato Torsdag den 21. maj 2015 kl Sted Deltagere

R E F E R A T. Emne. Mødedato Torsdag den 21. maj 2015 kl Sted Deltagere R E F E R A T Emne 38. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00-14.30 Sted Deltagere Videomøde Jakob Cold, Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.] Sundhedsudvalget (2. samling) B 65 - Bilag 8 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 65 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2008 3. udkast til Beretning over

Læs mere

Bemærkninger til Udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede.

Bemærkninger til Udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Bemærkninger til Udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Fremsat af Sundhedsstyrelsen 2. juni 2014 Lisa Andersen Prof. Emer. Juni 2014 Når man gennemlæser Udkast til Vejledning

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

UDKAST 28. FEBRUAR 2014

UDKAST 28. FEBRUAR 2014 1 UDKAST 28. FEBRUAR 2014 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik

Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik Undersøgelses- og behandlingsprocedure vedrørende patienter, der søger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med ønske om kønsskifte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder Beslutningsforslag nr. B 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Denhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Flemming Møller Mortensen (S), Lone

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere