Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul"

Transkript

1 Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Psykiatrisk Afdeling Odense: Navn og adresse Sygeplejens organisation Mission, vision og værdier Principper for sygeplejen Personale sammensætning Afsnit/teams funktionsområder Uddannelsesmæssige forhold Studievilkår Arbejdsfællesskabet Klinisk vejlederfunktion Kliniske sygeplejelærere Portfolio Læringsudbytte Læringsudbytte, mål, centrale elementer, studie-/læringsaktiviteter Bilagsfortegnelse Side 1

3 1. Præsentation af Psykiatrisk Afdeling Odense: 1.1. Navn og adresse Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense TIT Skulkenborg 2 Bjergegade 15, 1.sal 5000 Odense C 5000 Odense C 1.2. Sygeplejens organisation Psykiatrisk Afdeling Odense er organiseret i Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og oversygeplejersken, der refererer til Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingsledelsen har det overordnede faglige og ledelsesmæssige ansvar for hele Psykiatrisk Afdeling Odense. Psykiatrisk Afdeling Odense udøver klinik, forskning og uddannelse inden for hele psykiatriens område. Afdelingen er organiseret med højt specialiserede afsnit til pleje og behandling af psykotiske tilstande, adfærdsændringer/forstyrrelser, autisme, stemningstilstande, angsttilstande, misbrugstilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, belastnings- og stresstilstande samt retspsykiatri. Desuden er der specialafsnit til behandling af ældre og unge. Psykiatrisk Afdeling Odense varetager lokalpsykiatrien i Odense og Kerteminde Kommune og for ældre > 70 år endvidere Nyborg, Svendborg, Fåborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune. Der er ansat afdelingssygeplejersker, der alle refererer til oversygeplejersken. I de enkelte afsnit er plejen hovedsagligt organiseret ud fra kontaktpersonsystemet med afdelingssygeplejersken/den ansvarshavende sygeplejerske som overordnet ansvarlig. Side 2

4 1.3. Mission, vision og værdier Mission: Afdelingen er højt specialiseret indenfor alle psykiatriske fagområder. Behandlingen foregår på et tværfagligt højt niveau i specialiserede enheder i patientforløb medinddragende eksterne samarbejdspartnere. Behandlingen sker i et samarbejde med patienter og pårørende og foregår som døgn- deldøgns- eller ambulant behandling. Psykiatrisk Afdeling Odense har en særlig opgave med forskning, udvikling og uddannelse. Afdelingen er en attraktiv arbejdsplads med et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vision: Psykiatrisk Afdeling Odense vil være Region Syddanmarks foretrukne specialiserede psykiatriske afdeling. Det gælder: Alle aspekter af patientbehandlingen Som arbejdsplads Som uddannelses- og forskningsinstitution Bærende værdier: Respekt Ansvarlighed Faglighed 1.4. Principper for sygeplejen Psykiatrisk Afdeling Odense behandler og plejer patienter fra 18 år. Ca. 95 % af patienterne indlægges akut. Indlæggelse sker overvejende via psykiatrisk skadestue. Tvangsindlæggelser sker direkte i afsnit med lukkede sengepladser. Mange af patientforløbene er ofte komplekse og kræver intensiv sygepleje. Pleje og behandling foregår ofte i samarbejde med Lokalpsykiatri Odense og ambulante teams i Psykiatrisk Afdeling Odense. Sygeplejen i Psykiatrisk Afdeling Odense tager udgangspunkt i den enkelte patients situation og behov. Der arbejdes ud fra miljøterapeutiske principper, hvoraf kontaktpersonsystemet er et af dem. Hver patient tilknyttes en til to kontaktpersoner og i samarbejde med disse struktureres og planlægges hverdagen og aktiviteterne, som en del af plejen. Jeg-støttende sygepleje er et andet væsentligt princip i den psykiatriske sygepleje. Afdelingen har visse steder indarbejdet skærmning som et bærende element i plejen/behandlingen. Flere afsnit/teams har indarbejdet kognitive terapeutiske principper i plejen/behandlingen. Pårørende inddrages i det omfang, patienten og de pårørende ønsker det. Psykiatrisk Afdeling Odense tilbyder patienter og pårørende undervisning indenfor f.eks. skizofreni, kost og motion. Pårørende henvises til særskilt pårørendeundervisning, som tilrettelægges i samarbejde med Lokalpsykiatri Odense. I Lokalpsykiatri Odense arbejdes med tre forløbstyper: Udredning, behandling og vedligeholdelse. Det lokalpsykiatriske behandlingstilbud sigter efter stabilisering inden for realistiske mål. Behandling sker hovedsageligt i lokalpsykiatriens lokaler, om nødvendigt ved hjemmebesøg. I Akut Team arbejdes ud fra kognitive terapeutiske principper, hvor den enkelte patient i samarbejde Side 3

5 med personalet aftaler, hvad der primært skal arbejdes med. Behandlingen tilbydes individuelt eller i grupper. Ligeledes tilbydes patienter og pårørende undervisning - individuelt og i grupper. Gerontopsykiatrisk Team arbejder med tre forløbstyper: udredning, behandling og vedligeholdelse. Behandlingen foregår individuelt og primært i eget hjem samt i tæt samarbejde med patientens netværk. Teamet samarbejder med sengeafsnittene på OUH i Odense og Svendborg og Psykiatrisk Afdeling Odense og Svendborg, praktiserende læger, demensklinikken, kommunalt demenskoordinatorer, hjemmeplejen og plejehjem. Teamet tilbyder pårørendeundervisning vedrørende demens og depression samt faglig vejledning/supervision til samarbejdspartnere Personale sammensætning I Psykiatrisk Afdeling Odense arbejder læger, sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, sygeplejesekretærer, lægesekretærer, socialrådgivere, ergoterapeuter, en fysioterapeut, psykologer og serviceassistenter. Sammensætningen af tværfagligt personale er forskellig i de enkelte enheder/afsnit Afsnit/teams funktionsområder Alle afsnit/teams arbejder ud fra samme mission, vision, værdier og principper, som tidligere beskrevet, men har forskellige funktionsområder. Nedenstående skema angiver funktion på nuværende kliniske undervisningssteder i Psykiatrisk Afdeling Odense: Kliniske undervisningssteder i ambulant regi: Afsnit/team Lokalpsykiatri Odense TIT Akut Team Funktion Lokalpsykiatri Odense udreder patienter: - hvor den diagnostiske afklaring er vanskelig og kompliceret - hvor patienten udviser betydelig funktionsnedsættelse /svær selvdestruktivitet med tilhørende svigtende evne til at mestre følgerne af sygdommen - hvor behandlingen kræver en tværfaglig ambulant indsats og behandler patienter: - med psykotiske symptomer/lidelse som vurderes af kronisk art - med diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type, der er i væsentlig psykofarmakologisk behandling og har behov for socialpsykiatrisk opfølgning - med behov for psykiatrisk ekspert behandling Lokalpsykiatri Odense er inddelt i tre forskellig teams: - URT udredningsteam. Modtager patienter, hvor der er brug for en diagnostisk afklaring eller udredning af psykosocialt funktionsniveau - DPT lokalpsykiatrisk team. Yder en vis opsøgende indsats med henblik på at fastholde patienten i behandling - OPT opsøgende psykoseteam. Intensivt tilbud til patienter med behov for hyppig opsøgende indsats Tidlig Interventions Team (TIT) er et ambulant behandlingstilbud for unge i alderen år, der for første gang skal i behandling for skizofreni. Teamet behandler unge fra hele Fyn. Patienter med behov for psykiatrisk vurdering og behandling af pludseligt opståede sværere psykiatriske problemer. Det drejer sig især om patienter med depressioner, angsttilstande og akutte psykoser. Patienter hjemmeboende i Odense og Kerteminde Kommune. Side 4

6 Gerontopsykiatrisk team Affektivt team Gerontopsykiatrisk team forestår udredning og behandling af svære psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser hos moderat til svært demente ældre, samt udredning og behandling af psykiatriske lidelser. Patienter med svær affektiv lidelse og som er motiveret for medicinsk behandling, psykoedukation og/eller kognitiv terapi i grupper og livsstilsændring. Kliniske undervisningssteder i sengeafsnit: Afsnit P 201 P 202 P 301 P 302 P 401 P 501 P 601 Funktion Åbent afsnit gerontopsykiatrisk afsnit ældre patienter > 70 år Åbent afsnit patienter med affektive lidelser Psykiatrisk skadestue akut modtagelse døgnåbent Observationsafsnit Lukket afsnit patienter, der er selvmordstruede og patienter med misbrugsproblematikker, personlighedsforstyrrelser og nervøse- og stresstilstande Lukket afsnit retspsykiatri Lukket afsnit med skærmet enhed patienter med skizofreni Åbent afsnit patienter med skizofreni og spiseforstyrrelse Afsnittene samarbejder på tværs vedrørende lukket (intensiv) og åben funktion. Psykiatrisk Afdeling Odense er opdelt i forskellige enheder og samarbejder på tværs af afsnittene/teams i de enkelte enheder: Skizofreni enhed Geronto-Affektiv enhed Akut enhed 2. Uddannelsesmæssige forhold Den generelle studieplan er udarbejdet i henhold til: - Bekendtgørelse nr. 29 af 24/01/2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje - Anbefalinger til en revision af sygeplejerskeuddannelsen af 09/07/2008, Undervisningsministeriet - Den danske kvalifikationsramme for livslang læring Undervisningsministeriet 2009, 1.udg. 2. opslag aug Modul 8 af 12/2008, UCL Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg - God klinisk undervisning af 05/2009, UCL Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg - Informationskompetence oversigt gældende for de enkelte moduler, , UCL Sygeplejeuddannelsen Odense - Uddannelsesstrategi for plejepersonalet af 09/2006, Almenpsykiatrisk Afdeling Odense - Funktionsbeskrivelse for klinisk vejleder, af , Psykiatrisk Afdeling Odense - protokollat mellem DSR og Psykiatrien i Region Syddanmark om Klinisk Vejledning af Sygeplejestuderende, Funktionsbeskrivelse for kliniske sygeplejelærere af , Psykiatrisk Afdeling Odense - Kliniktid = Paniktid?? Klinikhæfte for studerende ved sygeplejeskolen i Svendborg af 09/2007, SLS - Portfolio som læringsredskab af 03/2007, UCL sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Side 5

7 2.1. Studievilkår Den sygeplejestuderende vil blive tilknyttet et team. Samlet vil der være 1 2 sygeplejestuderende pr. team. Det tilstræbes at have 1 kliniske vejledere pr. team. Der vil være læringsmuligheder på hverdage inkl. eftermiddage og enkelte aftener, og det forventes, at den sygeplejestuderende deltager i disse læringsmuligheder. Det forventes, at den sygeplejestuderende har deltagelsespligt i teamet på gennemsnitligt 30 timer/ugentligt. Klinisk vejleder attesterer, at den studerende har overholdt deltagelsespligten. Denne attestation er en forudsætning for indstilling til intern klinisk prøve. Der må max. være 20 % fravær i det kliniske undervisningsforløb. Er der mere end 20 % fravær skal UCL sygeplejerskeuddannelsen i Odense inddrages og den studerendes studieforløb revurderes. Der er i samarbejde med afdelings- og afsnitsledelsen udarbejdet fælles retningslinier for normtid i forhold til formaliseret pædagogiske opgaver for klinisk vejleder. Den studerende er ansvarlig for egen læring. Jævnfør bekendtgørelsen forudsættes en aktiv indsats fra den studerendes side dvs. at have en udforskende indstilling til sygeplejen, tage initiativer og dokumentere egen læreproces. Der tages udgangspunkt i det eksemplariske princip, idet det forventes, at den studerende for at udvikle praksiskundskab samt udbygge egne erfaringer bør deltage i, forholde sig til og diskutere egen klinisk sygepleje med erfarne sygeplejersker. Ligeledes forventes det, at den studerende overværer, forholder sig til og reflekterer over erfarne sygeplejerskers kliniske sygepleje. Det er vigtigt, at den studerende overholder eget ansvars- og kompetence område og er opmærksom på at sige fra i forhold til arbejdsopgaver, den studerende ikke anser sig i stand til at varetage Arbejdsfællesskabet Plejen/behandlingen varetages af sygeplejersker, psykologer, læger, ergoterapeuter og socialrådgiver. Sygeplejerskerne har udover grunduddannelsen en grunduddannelse i kognitive behandlingsformer og miljøterapi. Uddannelsesstrategi for sygeplejersker: Basissygeplejerske: 1-3 sygeplejersker har Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje 1 sygeplejerske med diplomuddannelse i psykiatri Alle sygeplejersker har internt ad hoc vejleder kursus Holdningen er, at psykiatrisk sygepleje læres ved at deltage i arbejdsfællesskabet og derigennem at indgå i autentiske sygeplejesituationer og patientforløb samt refleksion over praksis. Der arbejdes med kontaktpersonsystem, hvilket bl.a. indebærer at kunne etablere, indgå i og afvikle en behandlingsrelation til patienten. Den studerende kan ikke følge patienten i et længere forløb og kan derfor ikke indgå i en behandlingsrelation, men vil følge en kontaktperson i arbejdsfællesskabet og i samarbejde med kontaktpersonen dataindsamle, afdække patientens behov og målrettet udføre dele af sygeplejen i samarbejde med patienten. Den studerende vil således opnå mange sygeplejesituationer med forskellige patienter. Den studerende er medansvarlig for at reflektere over og evaluere den udførte og fremadrettede sygepleje samt skriftligt at dokumentere sygeplejen. Vejledning og refleksion er en nødvendig del af det psykiatriske arbejdsfelt. Sygeplejesituationer, patientsituationer og etiske dilemmaer drøftes og reflekteres i fælles forum og i konferencer. Side 6

8 Kontaktpersonen bruger blandt andet sin personlighed i den professionelle relation, og der findes ikke altid klare svar og løsninger. Den enkelte person er selv en del af relationen til patienten, og det kan nogle gange være svært at skelne mellem, hvad der tilhører patienten, og hvad der tilhører én selv. Den sygeplejestuderende må nødvendigvis være aktiv deltager i denne vejledning og refleksion i fælles forum for at lære, hvad der er privat/personligt/professionelt i relationen til patienten. Udover vejledning og refleksion i dagligdagen i fælles forum med arbejdsfællesskabet tilbydes den sygeplejestuderende vejledning og refleksion gennemsnitligt 1 time ugentligt med klinisk vejleder Klinisk vejlederfunktion Uddannelse: Autorisation som sygeplejerske Gennemført klinisk vejlederuddannelse eller anden pædagogisk uddannelse på diplomniveau. Klinisk erfaring: 2 år, heraf 1år i psykiatrien. Funktions- og ansvarsområde: Indgår i samarbejde med afdelingssygeplejersken, kliniske sygeplejelærere og uddannelsesinstitutionen. Holder sig ajour med relevant faglig og pædagogisk praksis-, udviklings-, og forskningsviden. Varetager introduktion (eller uddelegerer til andet plejepersonale). Deltager i udarbejdelse af den studerendes individuelle studieplan indenfor de første 14 dage af den kliniske uddannelsesperiode. Dato aftales 1. dag. Tager medansvar for, at den studerende når læringsudbytte for modul 8 og egne læringsmål med relevans for modul 8. Medvirker til, at afdelingens værdier, mål og retningslinjer er tilgængelige og forståelige for den studerende. Vejleder den studerende - med anerkendelse og respekt for dennes læreproces - i en ligeværdig og åben dialog - i balancen mellem med- og modspil, stabilitet og udfordring - med mulighed for refleksion, diskussion og argumentation i den studerendes læreproces tilbyder formaliseret vejledning gennemsnitligt 1 time/ugentligt. - i forhold til den enkelte studerendes forudsætninger - i at afprøve nye færdigheder i retning mod det selvstændigt udøvende niveau - i at vurdere og træffe kvalificerede valg, som er relevante i situationen - i at bygge videre på erfaringer og ressourcer fra tidligere til nye situationer og sammenhænge - før, under og efter handling i praksis for at understøtte den studerendes læringsudbytte i samarbejde med arbejdsfællesskabet Tilrettelægger vejledning og klinisk undervisning med progression, stigende sværhedsgrad og kompleksitet i relation til læringsudbyttet i modul 8. Foretager løbende evalueringer med henblik på udvikling af den studerendes læring medvirker ved justeringer af den individuelle studieplan. Varetager intern prøve Kliniske sygeplejelærere Uddannelse: Autorisation som sygeplejerske Klinisk sygeplejeerfaring i minimum 3-5 år Side 7

9 Dokumenteret velfunderet teoretisk og praktisk pædagogisk kompetence Pædagogisk diplomuddannelse eller anden pædagogisk uddannelse på diplomniveau Strategi: en klinisk sygeplejelærer har videregående uddannelse indenfor pædagogik eller sygepleje. Funktions- og ansvarskompetence: Uddanne indenfor rammerne af love, bekendtgørelser og modulplaner Sikre udarbejdelse, implementering og ajourføring af en overordnet struktur for sygeplejerskeuddannelsen Sikre et højt informationsniveau vedrørende uddannelsen i og udenfor sygehusorganisationen Sikre kvaliteten af uddannelsestilbuddene Sikre årlig evaluering af læringsmiljøet Tage initiativ til kompetenceudvikling af plejepersonale vedrørende uddannelse, ex.: - Supervision af kliniske vejledere efter behov - Afvikle Ad hoc vejelederkursus x 1 årligt - Afvikle temadag for kliniske vejledere x 1 årligt Afvikle uddannelsesrådsmøder for kliniske vejledere hver anden måned Afvikle generel introduktion af studerende Vejlede/supervisere PBL-grupper af studerende i samarbejde med kliniske vejledere Medvirke til løsning af uddannelsesmæssige problemer i forhold til den enkelte studerende Planlægge og udføre pædagogiske udviklingsprojekter med relation til uddannelsen Kliniske sygeplejelærere er ansat uden højeste tjenestetid og planlægger selv arbejdstiden ud fra arbejdsopgaverne. Arbejder fortrinsvis i dagvagt på hverdage, men kan udover denne tid træffes efter aftale. De kliniske sygeplejelærere kan kontaktes på telf eller lok eller på De kliniske sygeplejelæreres kontor findes i Psykiatrisk Afdeling Odense, Blok 1, stuen, indgang 220. De kliniske sygeplejelærere har delt de respektive kliniske uddannelsessteder mellem sig: Ida Jespersen afsnit P201 + P202 + P401 + P501 + P601 + Gerontopsykiatrisk team + Affektivt team Jette Christensen afsnit P301 + P302 + Lokalpsykiatri Odense + TIT + Akut Team + Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense, afsnit II+III, team Under det kliniske undervisningsforløb er der mulighed for begrænset udlån af bøger efter aftale med kliniske sygeplejelærere. Der er ikke mulighed for net-tilgang eller adgang til læge- og sygeplejefaglige databaser Portfolio Det forventes, at den studerende i den kliniske undervisningsperiode anvender portfolio som et læringsog dokumentationsredskab jf. modulplanen. Portfolio er en mappe indeholdende materiale, som er udarbejdet og udvalgt af den studerende og dokumenterer den studerendes udvikling/læring. Læringsredskab: Et personligt arbejdsredskab, som bruges i dagligdagen af den studerende. Den studerende konstruerer selv portfolio i forhold til eget læringsbehov, og udvælger i samråd med klinisk vejleder rækkefølgen af relevante centrale elementer, der skal arbejdes med i klinisk undervisning (se afsnit 2.7. side 11-17). Produkter, der kan sættes ind i portfolio: individuel studieplan, personlige/faglige mål og forventninger, dagbogsnotater, dataindsamlinger, pleje- Side 8

10 plansbeskrivelser, mindmaps, patientbeskrivelser, situationsbeskrivelser, praksisbeskrivelser (indeholdende refleksioner), notater fra refleksion med vejleder, PBL-arbejde, information om medicin, instrukser, vejledning fra afsnittet, litteraturliste + henvisninger osv. osv. Den studerende har medansvar for, hvorledes samarbejdet med klinisk vejleder skal være omkring læringsportfolio. Samarbejdet aftales skriftligt i den individuelle studieplan. Den studerende udvælger selv produkter af portfolien, som udgør grundlag for refleksioner med arbejdsfællesskabet og klinisk vejleder. Dokumentationsredskab: Anvendes til vurdering og evaluering af den studerendes læringsudbytte. Den studerende udvælger produkter fra læringsportfolien, der dokumenterer den studerendes opfyldelse af læringsudbytte Læringsudbytte Opnåelse af læringsudbytte sker gennem: 1. gennemførelse af sygeplejehandlinger praktisk-færdighedsmæssigt i forhold til tildelt patient, hvor kropslige og kommunikative handlinger trænes via gentagelser 2. gennemførelse af fælles aktiviteter i arbejdsfællesskabet, hvor aktiviteter trænes via gentagelser 3. planlægning af sygepleje, hvor evne til at organisere, delegere og evaluere trænes alene og i samarbejde med arbejdsfællesskabet træne i at planlægge egen sygepleje til tildelt patient/fællesaktiviteter fra vagtens start. 4. kommunikation om og evaluering af egen sygepleje, hvor der trænes i at reflektere over relevante sygeplejefaglige og sundhedsfaglige problemfelter, herunder træning i anvendelse af fagsprog 5. træne dokumentation af egne gennemførte sygeplejehandlinger/fælles aktiviteter, herunder træning i anvendelse af fagsprog 6. anvendelse af lærings- og dokumentationsportfolio med synliggørelse af egne refleksioner, tanker, viden og holdninger samt arbejde med egne personlige/læringsmæssige kompetencer: udnytte de læringsmuligheder, der findes i arbejdsfællesskabet opmærksom på, hvordan den studerende lærer bedst indgå aktivt i samarbejde med arbejdsfællesskabet og klinisk vejleder: at være aktiv, opsøgende, spørgende, engageret og nærværende medansvarlig for egen uddannelse og anvender selvevaluering i forhold til egen personlig og faglig udvikling reflektion over egen og afsnittets sundheds- og sygepleje praksis, så den studerende kan begrunde ord og handlinger deltage i sundheds- og sygepleje aktiviteter og efterfølgende reflektere med erfarent plejepersonale. medansvarlig for dokumentation af egen læring i portfolio medansvarlig for revidering af individuel studieplan Modulets læringsudbytte: At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forsknings- Side 9

11 baseret viden om sygeplejevirksomhed af relationel kommunikativ og vejledende karakter At reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienten/borgeren med psykiske problemer og sygdomme At redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykologiske krisetilstande og psykiske sygdomme At observere og identificere fænomener knyttet til psykologiske behov og reaktioner på problemer, sygdom og lidelse At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere At identificere dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinjer At etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdsparter At anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre Side 10

12 2.7. Læringsudbytte, mål, centrale elementer, studie-/læringsaktiviteter Klinikperioden er opdelt i introduktions-, oplærings- og afslutningsperiode: I alle perioder deltager den studerende i det daglige arbejde i arbejdsfællesskabet med fokus på forskellige centrale elementer i patientplejen. Introduktionsperiode uge 1-2: Mål Introduktion til klinisk undervisningssted Centrale elementer 1. dag i uge 1: Fælles introduktion ved kliniske sygeplejelærere. Herefter: Følge klinisk vejleder/sygeplejerske i afsnittet i det daglige arbejde 1.dag i uge 2: Fælles introduktion ved kliniske sygeplejelærere Studie-/læringsaktiviteter Introduktion til følgedag i afsnittet samt til skriftligt arbejde (dataindsamling og patientsituation), som skal medbringes til teoretisk undervisning med henblik på udarbejdelse af plejeplan med sygeplejeprocessen som ramme Se studie/læringsaktivitet i 3. Læringsudbytte Introduktion til teamet: - tanker omkring den psykiatriske kliniske periode - kontaktpersonsystemet/primær behandler - sygepleje til psykisk syge patienter - arbejdsmetoder - planlægning af struktur i ambulant arbejde - tavshedspligt, etik - introduktion til teamets målgruppe - sikkerhedsregler - hygiejniske retningslinjer Fælles med andre modul 8 studerende: - information og introduktion til Psykiatrisk Afdeling Odense og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense - fælles introduktion til klinisk undervisning modul 8 - introduktion til PBL-grupper gennemsnitlig hver anden uge Følge sygeplejersken i teamet Deltage i sygeplejesituationer: samtaler, hjemmebesøg, konferencer, psykoedukation, medicinadministration, netværksgrupper Samtale med klinisk vejleder Individuel studieplan Udarbejdelse af individuel studieplan Stud. udarbejder skriftligt udkast til individuel studieplan ud fra modulplan, generel studieplan og Forberedelse vejledende indhold til den studerendes skriftlige forberedelse til individuel studiesamtale (bilag 1) Samtale med klin.vejl. vedrørende individuel studieplan (max. 1 time) stud. fær- Side 11

13 Den studerendes læring Portfolio til læring af kliniske færdigheder diggør individuel studieplan Dato for intern klinisk prøve fastsættes af stud. i samarbejde med klinisk vejleder i starten af klinisk undervisningsperiode. Brugen af lærings- og dokumentationsportfolio (se side 9) aftales med klin.vejl.: - gensidige forpligtigelser - studie-/læringsaktiviteter - indhold, som dokumentere læringsproces/læringsudbytte Oplæringsperiode uge 4-10: Vejledning/refleksion Aftaler omkring individuel vejledning og refleksion med klinisk vejleder gennemsnitlig 1 lektion/ugentlig (klin.vejl. kan periodevis delegere til andet kompetent plejepersonale) Aftaler omkring evalueringer: - stud. selvevaluering af læringsudbytte - klinisk vejleders evaluering af stud. læringsudbytte - evt. justeringer af individuel studieplan Niveau på klinisk undervisningsmål vurderes ud fra SOLO-taksonomi efter følgende skema: Professionsbachelorniveau beskrivelse af taksonomi (Den danske kvalifikationsramme for livslang læring, 2010) VIDEN omfatter både viden om et emne og forståelse, det vil sige, om den studerende kan sætte sin viden i sammenhæng og forklare den for andre. Viden kan være både praktisk og teoretisk. FÆRDIGHEDER er det, som den studerende kan gøre eller udføre. De kan både være praktiske, kognitive, kreative og kommunikative færdigheder. KOMPETENCER er evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Her er ansvar og selvstændighed centrale begreber. Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder. Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis. Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne eller professionen. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere. Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge. Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer Side 12

14 1. Læringsudbytte: At begrunde valg af sygeplejeintervention på baggrund af praksis-, udviklings og forskningsbaseret viden om sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter. Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Færdigheder: Kan anvende praksis-, udviklings og forskningsbaseret viden til valg af og begrundelse for sygeplejevirksomhed relateret til relationen, kommunikationen og vejledningen Informationskompetence: Anvendelse af - viden - kliniske retningslinjer, kliniske instrukser, kliniske vejledninger ect. - infonet/intranet - portfolio og kontakttimer 2. Læringsudbytte: At reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med psykiske problemer og sygdomme Under hele forløbet - aktiv søge og tilegne sig relevant psykiatrisk sygeplejefaglig viden - træne i at anvende fagsprog i det daglige arbejde - modtage og reflektere over feedback i det daglige arbejde - deltage aktivt i vidensdeling med andre uddannelsessøgende og til klinisk vejleder - forholde sig opsøgende til vejledning og anvender vejledning opsøgende og konstruktivt i det daglige arbejde - anvende portfolio og dokumentere refleksioner og viden i samarbejde med klinisk vejleder Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Færdigheder: Kan identificere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til en udvalgt gruppe af patienter/borgere med psykiske problemer Psykiatrilov Sygepleje etiske retningslinjer Evt. Serviceloven Dokumentere i portfolio 3. Læringsudbytte: At redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykologiske krisetilstande og psykiske sygdomme Under hele forløbet: - stille spørgsmål/undre sig over etiske og juridiske aspekter i konkrete patientsituationer - træne i at deltage i faglige drøftelser i forhold til egen patient - anvende psykiatrilov - anvende sygepleje etiske retningslinjer - skriftlig beskrive egne refleksioner ud fra en patientsituation Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygdomslære: Viden: Kan redegøre for psykopatologi inden for de almindelige sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Færdigheder: Kan identificere symptomer knyttet til de almindelige psykiatriske sygdom- Symptomer og fænomener: - psykotiske tilstande - adfærdsændringer/forstyrrelser - autisme - stemningstilstande - angsttilstande - misbrugstilstande - personlighedsforstyrrelser - spiseforstyrrelser 1. dag i uge 1: Skriftlig dataindsamle og beskrive en selvoplevet patientsituation. Beskrivelsen medbringes til teoretisk undervisning med henblik på udarbejdelse af plejeplan med sygeplejeprocessen som ramme. Plejeplanen drøftes med klinisk vejleder. Resten af modulet: - som medkontaktperson beskrive patientens symptomer/fænomener ud fra systematisk dataindsamling og egne observationer af tildelt patient - indhente viden om patientens sygdom/tilstand Side 13

15 me, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - belastnings- og stresstilstande - identificere symptomer/fænomener hos patienten og faglig vurdere betydningen for patient - reflektere over patientens livsomstændighed Dokumentere i portfolio 4. Læringsudbytte: At observere og identificere fænomener knyttet til psykologiske behov og reaktioner på problemer, sygdom og lidelse Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Færdigheder: Kan argumentere for, begrunde og anvende relevante sygeplejefaglige kliniske metoder og standarder med henblik på observationer, vurderinger og intervention til borgere med kroniske sygdomme Sygdomslære: Viden: Kan redegøre for forebyggelse af de almindelige psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Observation af tildelt patient/gruppe af patienter Sygeplejeintervention Under hele forløbet: - træne i at observere ved at gøre brug af alle sanser i forbindelse med deltagelse i samvær med tildelt patient - videregive observationer til vejleder - træne i at argumentere med viden og fagsprog for observationer og foreslå sygeplejeintervention på baggrund af dette - træne i at dokumentere observationer og sygeplejeintervention i Cosmic Dokumentere i portfolio Færdigheder: Kan identificere udvikling i psykopatologien ved de almindeligste psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 5. Læringsudbytte: At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse, krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Viden: Kan beskrive og forklare centrale fysiologiske, sociale og psykologiske forholds betydning for psykisk sygdom Færdigheder: Kan planlægge, udføre og evaluere sy- Sygeplejeintervention og anvendelse af: - kontaktpersonssystem - jeg-støttende tiltag - miljøterapeutiske tiltag - kognitive tiltag - psykoedukative tiltag Skriftlig dataindsamle og udarbejde patientbeskrivelse over tildelt patient beskrivelsen medbringes til teoretisk undervisning med henblik på udarbejdelse af egoanalyse. Udbyttet af dagen drøftes med klinisk vejleder Resten af modulet: - tilegne sig viden om kontaktpersonsrollen og funktion - fungere som med-kontaktperson til tildelt patient Side 14

16 geplejen knyttet til en udvalgt gruppe patienter/borgere med psykiske sygdomme med respekt for den enkeltes integritet. Kan begrunde udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter i planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen hos en udvalgt gruppe af patienter/borgere med psykiske sygdomme til tildelt patient/gruppe af patienter Dokumentere i portfolio 6. Læringsudbytte: At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere - træne i at: anvende sygeplejeprocessen afdække patientens behov for sygepleje planlægge sygeplejeintervention til tildelt patient udføre sygeplejeintervention til tildelt patient evaluere sygeplejeintervention til tildelt patient dokumentere sygeplejeintervention til tildelt patient i Cosmic Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Færdigheder: Behersker metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til en udvalgt gruppe af patienter/borgere Farmakologi: Viden: Viden om de typiske farmaka anvendt i behandlingen af psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Redegør for virkninger og bivirkninger ved farmaka anvendt i behandlingen af psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Medicinadministration til tildelt patient Skriftlig udarbejde medicinliste på tildelt patient. Medicinliste medbringes til teoretisk undervisning i farmakologi. Resten af modulet: - overholder lokal retningslinje lægemiddeldispensering og lægemiddeladministration se infonet - tilegne sig viden vedrørende farmaka, der er aktuelt for tildelt patient - redegøre for virkning og bivirkning generelt - identificere medicins virkning og bivirkning hos tildelt patient - oplæres i medicinadministration jf. afdelingens retningslinjer - redegøre for metoder og procedure til medicinadministration - deltage i opstart, vedligeholdelse og afslutning af ordineret medicin til patient - deltage i vejledning af patient i forhold til medicin - anvende retningslinjer for dokumentation Dokumentere i portfolio 7. Læringsudbytte: At identificere dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinjer Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Kompetencer: Kan identificere mulige dilemmaer og/eller magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer og handle forsvarligt ud fra gældende lovgivning og eti- Etik og jura i patientsituationer Sygepleje etiske retningslinjer Psykiatrilov Sundhedslov Under hele forløbet: - reflektere over konkrete patientsituationer i det daglige arbejde - beskrive muligheder og begrænsninger i behandling/plejen - analysere og vurdere etiske dilemmaer og/eller magtrelationer med anvendelse af lovgivning og/eller sygepleje etiske retningslinjer Side 15

17 ske retningslinjer for en gruppe af patienter/borgere Dokumentere i portfolio Sygdomslære: Færdigheder: Kan beskrive muligheder og begrænsninger i behandling af de almindeligste psykiske sygdomme, lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 8. Læringsudbytte: At etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdspartnere Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Kompetence: Kan etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer i dialog og samspil med udvalgte patienter/borgere i samarbejde med deres pårørende og øvrige samarbejdspartnere Den professionelle relation Dokumentere i portfolio 9. Læringsudbytte: At anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre Skriftlig dataindsamle og udarbejde patientsituation over tildelt patient. Beskrivelsen medbringes til temadag med kliniske sygeplejelærere med henblik på udarbejdelse af pædagogiske og sygeplejefaglige overvejelser med den didaktiske relationsmodel som ramme. Udbyttet af dagen drøftes med klinisk vejleder Resten af modulet: - træne i at skabe kontakt med patienter med forståelse af betydningen af tillid, ligeværdighed, respekt og faglighed - reflektere over konkret patientsituation - reflektere over egne reaktioner - træne i at balancere mellem nærhed og afstand i relationen - træne i at rumme evt. afstand eller afvisning fra patienten under vejledning(obs. selv søge vejledning ved behov) - være opmærksom på relationens faser: etablering fastholdelse afslutning, herunder forberedelse af patient - træne i at gøre brug af pædagogiske overvejelser i kontakten til patienten anvende didaktisk relationsmodel - samarbejde fagligt og respektfuld med patient og evt. pårørende - samarbejde fagligt og respektfuld monofagligt, tværfagligt og tværsektorielt Mål Centrale elementer Studie/læringsaktiviteter Sygeplejefag: Viden: Kan beskrive samfundets tilbud til pa- Kommunikation Under hele modulet: - undersøge hvilke tilbud, der er til egen patient i afsnit/afdeling/kommune/region - træne i at gøre brug af kommunikative redskaber f.eks. aktiv lytning, verbal og Side 16

18 tienter og borgere med psykiske sygdomme Kompetencer: Kan udføre sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter Kan anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter og andre borgere nonverbal kommunikation, kongruent kommunikation, gensvarsmodeller, motiverende samtale, sokratisk dialog o.a. Fastlagt studieaktivitet: - Skriftlig planlægning af kommunikativ situation med patient/pårørende med udførelse af sygepleje af kommunikativ karakter: - kort præsentation af patient - beskrive kontekst - beskrive sygeplejefaglige overvejelser - beskrive kommunikative overvejelser - argumentere for overvejelser med anvendelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden - Udføre situation (skal overværes af klinisk vejleder eller andet kompetent plejepersonale) - Efterfølgende mundtlig refleksion med klinisk vejleder (max.: ½ time) - Mundtlig evaluering af den studerendes præstation Klin.vejleder underskriver dokumentation for gennemført fastlagt studieaktivitet (bilag 3) og sender det til Birte Aidee Johannessen, UCL, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ eller på mail (underskrift skal være scannet ind) Afslutningsperioden uge 9-10: Mål Intern klinisk prøve Centrale elementer Afvikling af intern klinisk prøve efter gældende prøvekriterier (bilag 4) Studie-/læringsaktiviteter Det praktiske forløb: Klinisk vejleder vælger patient, der indgår i det praktiske forløb Den stud. følges af klinisk vejleder og udfører, evaluerer og dokumenterer sygeplejen til tildelt patient max. en hel dag. Efterfølgende reflekterer den studerende over den udførte sygepleje sammen med klinisk vejleder (max. 45 min.) Refleksion skal have udgangspunkt i målene for det praktiske forløb. Det skriftlige/mundtlige forløb: Den studerende udarbejder skriftligt oplæg ud fra mål og kriterier for skriftlig/mundtlig forløb Det mundtlige forløb afvikles. Bedømmelse foregår som vurdering af den studerendes præstation i forhold til målene for både det praktiske forløb og det skriftlige/mundtlige forløb. Side 17

19 Evaluering af den kliniske undervisningsperiode. Dokumentation for deltagelsespligt Den studerendes evaluering af læringsmiljøet Evaluering af den studerendes læringsudbytte Max. 20 % fravær af klinisk undervisning svarende til ca. 1 dag ugentligt Den stud. udfylder skemaet: evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning og afleverer skemaet til klinisk vejleder. Evalueringssamtale mellem stud. og klin.vejleder i forhold til modulets læringsudbytte og individuel studieplan max. 45 min.: - Den studerende selvevaluerer læringsudbytte af det kliniske undervisningsforløb - Klinisk vejleder giver mundtlig evaluering af den studerendes læringsudbytte Klinisk vejleder underskriver dokumentation for deltagelsespligt (bilag 4) og sender dokumentation til Sygeplejeuddannelsen i Odense, Studiesekretariatet, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ eller på mail (underskrift skal være scannet ind) 3. Bilagsfortegnelse 1. Individuel studieplan 2. Dokumentation for gennemført fastlagt studieaktivitet 3. Dokumentation for deltagelsespligt 4. Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 5. Litteraturpjece til studerende Side 18

20 BILAG 1 Side 1/7 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: University College Lillebaelt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg 05/2010 Side 19

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Psykiatrisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Kollegiet Rømersvej Rømersvej 1 A-D 5200 Odense V Telefon 63 754 754 E-mail: pmk@odense.dk eller vahan@odense.dk Klinisk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere