Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel for modul Beskrivelse og tilrettelæggelse af bachelorprojektforløb... 6 Rammer for ekstern teoretisk prøve afsluttende bachelorprojekt

3 Introduktion til modul 14 beskrivelsen Modulbeskrivelsen skal give studerende overblik over modulet samt grundlag for at tilrettelægge og deltage aktivt i studiet. I modulbeskrivelsen indgår modulets tema, det forventede læringsudbytte samt fordelingen af kliniske og teoretiske ECTS point på modulets fagområder, som beskrevet i Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 29 af 24/01/2008, bilag 2 (Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje). Modulbeskrivelsen indeholder en model for modulets forskellige typer af studieaktiviteter samt beskrivelse og tilrettelæggelse af modulet og rammer for modulets eksterne prøve. Modulbeskrivelsen suppleres med lokale beskrivelser af modulets struktur, skema mm. Modul 14 - Bachelorprojekt Modulet er tilrettelagt ud fra temaet: Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder og modeller til forklaring, forståelse og refleksion over patientog borgerrettet sygepleje. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte jr. Studieordningen: At kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. At demonstrere viden inden for curologi og patientologi. At demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder. At reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk. 3

4 ECTS-Point for de centrale fagområder: Fag Teoretiske ECTS-Point Kliniske ECTS-Point Sygepleje 14 6 Tildeling af de 20 ECTS-point opnås ved at bestå en ekstern prøve i slutningen af modulet. 4

5 Studieaktivitetsmodel for modul 14 Nedenstående viser en oversigt over de forskellige typer studieaktivitet i modul 14: 5

6 Beskrivelse og tilrettelæggelse af bachelorprojektforløb Modulet indledes med introduktion til bachelorprojektforløbet og endelig gruppedannelse. Introduktionen indeholder information om modulets studieaktivitetsmodel, læringsudbytte og rammer for den eksterne teoretiske gruppeprøve, lokal oversigt over forløbet med bl.a. afleveringsfrister og deltagelse i obligatorisk formidling af bachelorprojektet og evaluering af vejledningsprocessen og uddannelsen. Undervejs i projektforløbet vil der være skemalagte undervisningsseancer. Valg af klinisk sygeplejefagligt område og tildeling af vejleder Arbejdet med bachelorprojektet tager udgangspunkt i, at de studerende vælger et klinisk sygeplejefagligt område, der danner grundlag for det videre projektarbejde. Grupperne afleverer et skriftligt oplæg med beskrivelse og begrundelse for valg af en klinisk sygeplejefaglig problemstilling til studieservice, og herefter tildeles de enkelte grupper en vejleder. Godkendelse af klinisk sygeplejefaglig problemstilling De studerende arbejder med at afgrænse den valgte kliniske sygeplejefaglige problemstilling, der skal godkendes af vejlederen. Problemet kan justeres og udvikles undervejs i projektarbejdet. Vejledning Vejledningen aftales med den tildelte vejleder og afsluttes når bachelorprojektet afleveres. Hver gruppe har mulighed for 6 lektioners vejledning. Vejlederen er eksaminator ved den mundtlige eksterne gruppeprøve. Der afholdes problemformulerings- og/eller metodeseminar, hvis formål er at en klynge af studerende sammen med en vejleder videndeler med henblik på at inspirere, drøfte og kvalificere hinandens problemformulering og metodevalg. Skriftligt bachelorprojekt og ekstern prøve De studerendes projektarbejde skal resultere i et skriftligt projekt, der danner udgangspunkt for en mundtlig ekstern gruppeprøve. Det skriftlige bachelorprojekt afleveres på den dato, der fremgår af den lokale oversigt over forløbet. Bacheloropgaven skal uploades i PDF-format i Fronter. Endvidere uploades projektet i UC viden, som er et 6

7 videndelingssystem. Den studerende dokumenterer, at det skriftlige bachelorprojekt er udarbejdet uden uretsmæssig hjælp på forsiden af bachelorprojektet jfr. tekniske retningslinjer. Ved upload af bachelorprojektet vælges synlighedsniveau med henblik på en eventuel begrænsning af adgangen til projektet. De studerende beholder ophavsretten til projektet. Formidling Det er obligatorisk, at de studerende præsenterer bachelorprojekterne. Hensigten er at give de studerende mulighed for at formidle deres projekter i et større forum, således at kliniske samarbejdspartnere, medstuderende og andre interessenter kan få del i denne viden. 7

8 Rammer for ekstern teoretisk prøve afsluttende bachelorprojekt Den eksterne teoretiske prøve ved afslutningen af modul 14 afslutter sygeplejerskeuddannelsen. Prøvens formål Den eksterne teoretiske prøve ved afslutningen af modul 14 skal dokumentere i hvilken grad den studerende opfylder læringsudbyttet for modul 13 og 14: At kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. At demonstrere viden inden for curologi og patientologi. At demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder. At reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk. At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed. Prøvens form Den eksterne teoretiske prøve består af et skriftligt bachelorprojekt og en efterfølgende mundtlig gruppeprøve. Det skriftlige bachelorprojekt skal udarbejdes i en gruppe, der består af minimum 2 studerende og maksimum 4 studerende. Krav og kriterier for det skrifteligt bachelorprojekt I det skriftlige bachelorprojekt skal de studerende: Kritisk undersøge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden, herunder international faglitteratur og forskningsresultater, i forhold til at udvælge, beskrive og begrunde det valgte kliniske sygeplejefaglige område. 8

9 Afgrænse det beskrevne kliniske sygeplejefaglige område til en problemstilling. Problemstillingen danner udgangspunkt for en konkret problemformulering, der relaterer sig til sygeplejeprofessionen og sygeplejefaglig virksomhed med fokus på curologi og patientologi. Beskrive formålet med at undersøge den valgte kliniske sygeplejefaglige problemformulering. Redegøre for litteratursøgning samt begrunde teori- og metodevalg, der styrer indsamling og bearbejdning af relevante teoretiske og evt. empiriske data. Teori- og metodevalg skal begrundes videnskabsteoretisk. Bearbejde de indsamlede data, herunder analysere, fortolke, argumentere, dokumentere og vurdere dem. Konkludere, formidle og diskutere undersøgelsens resultater i forhold til den valgte kliniske sygeplejefaglige problemformulering, herunder forholde sig kritisk til resultaterne og muligheder for at anvende disse i sygeplejen. I diskussionen inddrages en kritisk stillingtagen til den valgte empiri, teori og metode. Perspektivere undersøgelsens resultater med henblik på at pege på nye undersøgelses- og udviklingsmuligheder samt reflektere over muligheder og barriere for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed. Formulere bachelorprojektet på dansk og i et forståeligt og klart sprog. Udarbejde et resume på dansk og engelsk på hver maksimum tegn excl. mellemrum. Formkrav til det skriftlige bachelorprojekt Det skriftlige bachelorprojekt må maksimalt fylde: For en gruppe med 2 studerende må det skriftlige bachelorprojekt maksimalt fylde tegn uden mellemrum, ekskl. indholdsfortegnelse, resume og litteraturliste. For en gruppe med 3-4 studerende må det skriftlige bachelorprojekt maksimalt fylde tegn uden mellemrum, ekskl. indholdsfortegnelse, resume og litteraturliste. 9

10 I det skriftlige bachelorprojekt skal anvendes litteratur af et omfang på minimum 1500 sider, og projektet skal udarbejdes i henhold til tekniske retningslinjer for opgaveskrivning og Juridiske retningslinjer for indsamling af data til brug i opgaver og projekter. Bachelorprojektet udarbejdes, så vidt det er muligt, i samarbejde med et klinisk undervisningssted. De studerende har selv ansvar for at træffe aftaler med det kliniske undervisningssted om indhentning af data. Den mundtlige gruppeprøve Dato og tidspunkt for den mundtlige gruppeprøve meddeles på Fronter. Den mundtlige gruppeprøve har en varighed af: For 2 studerende 60 minutter ekskl. votering. Heraf har hver studerende 10 minutter til at uddybe, supplere og perspektivere aspekter af det skriftlige bachelorprojekt. I det efterfølgende prøveforløb (40 minutter) tager eksaminator udgangspunkt i det skriftlige bachelorprojekt, de studerendes mundtlige oplæg og modulets læringsudbytte. Den beskikkede censor kan stille uddybende spørgsmål. For 3 studerende 70 minutter ekskl. votering. Heraf har hver studerende 10 minutter til at uddybe, supplere og perspektivere aspekter af det skriftlige bachelorprojekt. I det efterfølgende prøveforløb (40 minutter) tager eksaminator udgangspunkt i det skriftlige bachelorprojekt, de studerendes mundtlige oplæg og modulets læringsudbytte. Den beskikkede censor kan stille uddybende spørgsmål. For 4 studerende 80 minutter ekskl. votering. Heraf har hver studerende 10 minutter til at uddybe, supplere og perspektivere aspekter af det skriftlige bachelorprojekt. I det efterfølgende prøveforløb (40 minutter) tager eksaminator udgangspunkt i det skriftlige bachelorprojekt, de studerendes mundtlige oplæg og modulets læringsudbytte. Den beskikkede censor kan stille uddybende spørgsmål. Votering og bedømmelse Efter den mundtlige eksamination har eksaminator og den beskikkede censor afsat tid til votering og tilbagemelding til den studerende. For 2 studerende afsættes 30 minutter til votering og individuel tilbagemelding til den studerende. For 3 studerende afsættes 40 minutter til votering og individuel tilbagemelding til den studerende. For 4 studerende afsættes 45 minutter til votering og individuel tilbagemelding til den studerende. Den studerende kan ikke overvære voteringen. En eventuel kommende eksaminator kan overvære voteringen. Bedømmelse af den studerendes præstation er individuel og sker på grundlag af en samlet vurdering af det samlede skriftlige bachelorprojekt, den studerendes 10

11 skriftlige stave- og formuleringsevne og den mundtlige præstation. Bedømmelsen munder ud i en karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelse af stave- og formuleringsevnen kan maksimalt trække karakteren 1 ned. Den eksterne prøve er bestået, når den studerende har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Betingelser for indstilling til ekstern teoretisk gruppeprøve, modul 14 Den studerende indstilles automatisk til ekstern teoretisk gruppeprøve på modul 14, når den studerende har bestået alle interne og eksterne prøver forud for modul 14. Tilmelding til ekstern teoretisk gruppeprøve, modul 14 Der er ifølge Studieordningen generel deltagelsespligt til teoretisk og klinisk undervisning. Den studerende er automatisk indstillet til den eksterne prøve i modul 14. Begyndelsen på et uddannelseselement er samtidig tilmelding til prøven. Ved tilmelding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af dokumenteret sygdom. Omprøve Ikke bestået prøve kan tages om ved omprøve. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger tidspunkt for omprøve, og omprøve vil senest afholdes ved næste ordinære prøve. Regler for omprøve er de samme som ved den ordinære prøve. Sygeprøve Sygeprøve afholdes under forudsætning af, at der foreligger en dokumentation fra den studerendes egen læge vedrørende den studerendes fravær på prøvedagen. Den studerende afholder udgiften hertil. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger tidspunkt for sygeprøven, der oftest vil følge tidspunkt for omprøve eller næste ordinære prøve. Regler ved sygeprøven er de samme som ved den ordinære prøve. 11

12 Klagemulighed Eventuel klage over den eksterne prøve skal være skriftlig og begrundet og indgives i henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr af 16/12/2013 og skal være studieservicecentret i hænde senest 2 uger efter at prøveresultatet er bekendtgjort. Det retlige grundlag for prøven Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007. Bekendtgørelse om uddannelse til Professionsbachelor i sygepleje, BEK nr. 29 af 24/01/

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere