NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014"

Transkript

1 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Femarsoversigt 4 5 Ledelsesberetning 6 Arsregnskab Resultatopprelse 9 Balance 10 Egenkapitalopprelse 12 Noter til arsrapporten 13

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for 2014 for NrBrand Forsikring G/S, omfattende ledelsesphtegning, ledelsesberetning, resultatopprelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopprelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsrapporten for NrBrand Forsikring G/S aflgges efter Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og okonomiske forhold samt en beskrivelse af de vsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan pavirkes af. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sunds, den 16. marts 2015 Direktio Martin Damholdt Bestyrelse el.l fred Brunsgaard formand Karsten Bak Poulsen nwstformand Per Fl aru e r p Bent Wang ansen o n Christian 'elsen Ot e Ole Mackenhauer e 43 Jorge,a Rye uss n Jorgen Clemmensen Arsrapporten er fremlagt og godkendt ph selskabets ordinwre generalforsamling den 25. april Dirigent 1

4 Den uafhwngige revisors erklwringer Til medlemmerne i NaerBrand Forsikring G/S Pategning pa firsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for NrBrand Forsikring G/S for regnskabsfiret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgorelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopprelse og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for firsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vwsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhamger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vwsentlig fejlinformation i firsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formfilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaandighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede prwsentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. 2

5 Den uaflingige revisors erklwringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlaast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillzeg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Skive, den 16. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Otto Edelbo statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet NxrBrand Forsikring G/S Skivevej Sunds Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsar: 1. januar december Hjemstedskommune: Herning Bestyrelse Alfred Brunsgaard, formand Karsten Bak Poulsen, ristformand Per Flarup John Christian Nielsen Ole Mackenhauer Jorgen Rye Rasmussen Bent Wang Hansen Jorgen Clemmensen Direktion Martin Damholdt Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

7 Femarsoversigt Resultatposter DKK DKK DKK DKK DKK Bruttoprwmieindtwgter u Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat lnvesteringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Aflobsresultar Balanceposter Forsikringsmssige henswttelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nogletal Erstatningsprocent 45,5% 44,7% 60,5% 108,2% 54,9% Omkostningsprocent 72,6% 78,6% 81,1% 88,4% 86,5% Combined ratio 118,1% 123,3% 141,7% 196,5% 141,5% Operating ratio 121,4% 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% Relativt aflobsresultat 35,7% -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% Egenkapitalens forrentning 3,9% 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% Solvensdwkning** 7,0 7,2 6,9 6,8 7,3 I tilfwide af wndret regnskabsopstilling tilpasses femksoversigten wndringen. * Regulering til afsat erstatningshenswttelser netto. ** Solvensdwkningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger kapitalkravet. 5

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er tegning af losorebrand, brandforsikring pa fast ejendom og driftstabsforsikring i forbindelse med brand. Selskabet tegner forsikringer til privat og landbrug. NwrBrand Forsikring G/S tegner ikke forsikringer alene, hvorfor al forsikringstegning og administration sker i Topdanmark Forsikring A/S, hvormed der er indgaet co-assuranceaftale. Udvikling i firet Aret der gik Arets overskud pa TDICK findes meget tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat er fremkommet efter en udvikling, hvor flere ars stigende prwmieindtwgter er stagneret. Hertil kan det konstateres, at arets skadesudgift ligger en del under det, vi som ledelse anser realistisk pa lamgere sigt. Arets aflobsresultat fortxller, at belobet afsat primo aret til betaling af skader viser sig at have vwret for stort. Skadeshenseettelsen skete i kolvandet af stormene Allan og Bodil, og det kan nu konstateres, at disse henswttelser var markant for hoje. Det tager vi til efterretning i ledelsen. Siden finanskrisen indtraf i 2008 bar NwrBrand Forsikring G/S valgt en yderst forsigtig investeringsstrategi. Resultatet af investeringsvirksomheden anses pa den baggrund for sa2rdeles tilfredsstillende og en del over det forventede. Der er i regnskabsaret 2014 afholdt forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r. pa TDICK 7.364, hvilket svarer til en omkostningsprocent pa 74,8%. Opdelingen af administrationsomkostninger fremgar af note 1. Bonusudbetaling Samarbejdet mellem NwrBrand Forsikring G/S og Topdanmark Forsikring A/S om forsikringsproduktet "Aktiv Risikostyring" bar i regnskabsaret medfort en udbetaling pa TDICK i bonus til de af brandkassens forsikringstagere, som deltager i "Aktiv Risikostyring", og som havde et skadesfrit forsikringsar

9 Ledelsesberetning Kapitalberedskabet, individuelt solvensbehov og kapitalkrav Kapitalberedskabet anses for tilstrxkkeligt, idet selskabet er indehaver af solide kontante indestaender tillige med en portefolje af meget likvide vrdipapirer. NwrBrand Forsikring G/S har opgjort sit individuelle solvensbehov til DICK 7,3 mio. Dette betyder, at selskabets kapitalkrav kan henfores direkte til Lov om finansiel virksomhed 126 stk. 2, nr. 7, og udgor modvaerdien af EURO 2,5 mio., hvilket vi afrunder til DICK 18,6 mio. Efterfolgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vwsentlig indflydelse ph bedommelsen af arsrapporten. Forventninger for det kommende car Selskabet har fortsat deltagelsen i en telefonaktivitet med henblik ph at oge kundebestanden hos husejere. I 2015 bliver denne aktivitet udvidet til at rette sig mod kunder, der ikke ejer det hus, hvor de selv bor. Skadesudgifterne i2014 er under det forventede niveau. Resultatet af investeringsvirksomheden viii 2015 vre phvirket af udvildingen pa aktiemarkedet og specielt ogsh i udviklingen i renteniveauet. For tiden oplever vi en negativ rente pa indskud med kort lobetid, og dette forhold vil pavirke NxrBrand Forsikring G/S' resultat ret markant. Safremt det nugaeldende renteniveau fortsxtter hele 2015, kan NwrBrand Forsikring G/S forvente et underskud for Risikooplysninger Forsikringsmaessige risici Selskabets politik er at soge de bedste forsikringsmwssige risici pa den del af forsikringsmarkedet, hvor selskabet opererer. Indtegningen sker i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S. Sammen har vi det mal at udbrede kendskabet til Aktiv Risikostyring. Aktiv Risikostyring, som ogsh kaldes NwrBrand aftalen, kan tilbydes til Topdanmark Forsikring A/S' landbrugs- og privatkunder i NrBrand Forsikring G/S' omrade. Det er en betingelse for at fa aftalen, at kunden gor noget aktivt for at forhindre skader, og herunder krmves, at landbrugskunden har fhet sine elinstallationer godkendt efter ELFO kravene, og for bade landbrug og privat kraeves som minimum ildslulkkerudstyr. NwrBrand Forsikring G/S forventer, at risiciene for forsikringer under dette koncept vii vxre lavere end gennemsnittet, fordi denne type kunder er opmrksomme ph skadesforebyggelse og som folge heraf bor generere fwrre skader og vaare mere loyale mod selskabet. Der er indgaet en aftale om co-assurance med Topdanmark Forsikring A/S, saledes at selskabets selvbehold bade for sh vidt angar det enkelte forsikringssted, som portefoljen i sin helhed kan vurderes til at vaere varetaget ud fra et meget forsigtigt princip. 7

10 Ledelsesberetning Investeringsrisiko Selskabet har spredt investeringerne pa vrdipapirer i mange selskaber og brancher. Selskabet har ved sine placeringsretningslinjer en investeringsrisiko, der kan kendetegnes som meget forsigtig, idet selskabet pa statusdagen kun har placeret 23% i aktier, og mere end halvdelen er placeret som kontante indskud eller yderst likvide obligationer. Operationel risiko Selskabets operationelle risiko reduceres ved etablering af en forsvarlig organisation pa alle vwsentlige omrader, der suppleres med en aktiv lobende ledelsesovervagning. Kredit- og modpartsrisiko Selskabet anvender alene modparter, genforsikringsselskaber og kreditinstitutter med en hoj rating med henblik pa mest muligt at reducere kredit- og modpartsrisici. Ledelseshverv i andre virksomheder Bestyrelsesformand Alfred Brunsgaard, neestformand Karsten Bak Poulsen samt bestyrelsesmedlemmerne Per Flarup, Jorgen Rye Rasmussen, John Christian Nielsen, Ole Mackenhauer og Jorgen Clemmensen er selvstwndige landmeend. John Christian Nielsen er medlem af primxrbestyrelsen i Landbrug og Ridevarer, bestyrelsesformand i Dansk Landbrug Sydhavsoerne, bestyrelsesmedlem i Landbrugslotteriet, Abbedfonden og Maribo Amts Udstykningsfond, ligesom han er valgt til sit menighedsrad. Ole Mackenhauer er medlem af reprxsentantskabet i Skive Folkeblad. Jorgen Rye Rasmussen er bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrug Sydhavsoerne og medlem af reprwsentantskabet i Frosalget Brorup AmbA. Jorgen Clemmensen er medlem af regionsbestyrelsen i Aria Foods region Nord og bankradsmedlem i Spar Nord i Skive. Bent Wang Hansen er medlem af bestyrelsen i DGI Vestjylland. Direktor Martin Damholdt er registreret som selvstandig med blandet drift, ligesom han er bestyrelsesmedlem i Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland samt medlem af reprsentantskabet i TV-MidtVest. Bade bestyrelsesmedlemmer og direktor er herudover bestyrelsesmedlemmer i interesseorganisationer og foreninger. 8

11 Resultatopgorelse og anden totalindkomst 1. januar december Note Forsikringsvirksomhed DKK DKK DKK Bruttoprwmier Afgivne genforsikringsprmier fendring i bruttoprmiehensttelser Prwmieindtwgter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger fendring i bruttoerstatningshensttelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Renter og udbytter my Kursregulennger Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmssige henseettelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat for skat Skat Arets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst

12 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK DKK Kapitalandele lnvesteringsforeningsandele Obligationer Indian i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver Tilgodehavende renter Periodeafgrmnsningsposter Aktiver

13 Balance 31. december Passiver Note DKK DKK DKK Grundfond Overfort overskud Egenkapital Prwmiehensttelser Erstatningshensttelser Hensaattelser til forsikringskontrakter, i alt Gad til Topdanmark Forsikring A/S Anden gld Gwld Passiver Udskudt skat 4 Eventualforpligtelser 5 Medarbejderforhold 6 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 7 Fordeling p6 forsikringsklasser 8 Folsomhedsoplysninger 9 Risikooplysninger 10 Nrtstaende parter 11 Nogletal 12 11

14 Egenkapitalopgorelse Egenkapital 2014 Grundfond DKK Overfort overskud I alt DKK DKK Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Kapitalkravet er for regnskabsaret 2014 beregnet til TDKK , og basiskapitalen udg car 31. december 2014 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. Egenkapital 2013 Grundfond DKK Overfort overskud I alt DKK DKK Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Kapitalkravet er for regnskabsaret 2013 beregnet til TDKK , og basiskapitalen udgor 31. december 2013 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. 12

15 Noter til firsrapporten 1 Administrationsomkostninger DKK DKK DKK Omkostninger i forbindelse med sikkerhed og reklame Overskudsdeling til Topdanmark Forsikring A/S Administrationsudgifter til Topdanmark Forsikring A/S Andre administrationsomkostninger En mindre del af administrationsomkostningerne vedrorer erhvervelsesomkostninger. Rent teknisk er det ikke direkte muligt at adskille disse fra administrationsomkostningerne. 2 Kursreguleringer Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Skat Arets aktuelle skat Arets udskudte skat Skat af 6rets resultat forklares s5ledes: Beregnet skat af arets resultat for skat Skatteeffekt af: Skat af ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtmgter Skat af anvendt bundfradrag iendring i skattesats pa' udskudt skat Ikke aktiveret udskudt skat Ikke refunderbar skat af udenlandske udbytter

16 Noter til firsrapporten Hensaettelse til udskudt skat DKK DKK DKK Andre anlmg, driftsmateriel og inventar Andre tilgodehavender Skattemmssigt underskud til fremforsel Udskudt skat er beregnet med 23,5% af beregningsgrundlaget svarende til den aktuelle skattesats. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, da aktivet ikke forventes at kunne realiseres pa kort sigt. 5 Eventualforpligtelser Selskabet har forpligtet sig til at indbetale 40% til NrBrand's samarbejdspartner Topdanmark Forsikring A/S af resultat for skat reguleret for beregnet skat, eventuelt foregaende ars underskud og egenkapitalens udvikling i forhold til inflationen. Selskabet har pr. 31. december 2014 registrerede aktiver for TDKK i form af realkreditobligationer til dmkning af forsikringsmmssige hensttelser. 6 Medarbejderforhold DKK DKK DKK I det forgangne regnskabsar har der i selskabet vmret tilknyttet: Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlemmer Direktor Lokalradsmedlemmer Ovrige ansatte Der er udbetalt folgende til de forskellige medarbejderkategorier: Bestyrelsesformand Bestyrelsesnstformand Ovrige bestyrelsesmedlemmer (6 medlemmer) Direktor Lokalrad og ovrige ansatte Lon, gager og pension

17 Noter til arsrapporten Medarbejderforhold (fortsat) DKK DKK DKK De totale personaleudgifter fordeler sig saledes: Lon og gager Pension Andre udgifter til social sikring Lonsumsafgift Personaleudgifter Der er ingen ansatte i selskabet, der vederlmgges med variabel Ion. 7 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor PricewaterhouseCoopers Revision af 6rsrapporten Andre erklringer med sikkerhed Andre ydelser Fordeling pa forsikringsklasser DKK DKK Brand- og losoreforsikring (privat) Bruttoprwmier Bruttoprwmieindtaegter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 8 7 Gennemsnitlig antal forsikringer i regnskabsperioden Erstatningsfrekvens

18 Noter til firsrapporten 8 Fordeling pa forsikringsklasser (fortsat) DKK DKK Brand- og losoreforsikring (erhverv) Bruttoprmier Bruttoprwmieindtgter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r. 5 7 Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 6 7 Gennemsnitlig antal forsikringer i regnskabsperioden Erstatningsfrekvens 2 1 Alle bruttoprwmieindtgter er geografisk efter risikoens beliggenhed placeret i Danmark. Pavirkning af egenkapital 9 Foisomhedsoplysninger DKK Rentestigning pa 0,7 procentpoint Rentefald pa 0,7 procentpoint Aktiekursfald pa 12,0 procent Ejendomsprisfald pa 8,0 procent 0 Valutakursrisiko (VaR 99,5) -411 Tab pa modparter pa 8,0 procent Risikooplysninger P6 side 7-8 i arsrapporten er risikooplysninger anfort. 11 Naertstaende parter Der er ingen nmrtstaende parter med bestemmende indflydelse. Nrstaende parter or bestyrelse og direktion og virksomheder, hvori disse indgar i ledelsen, jvnfor beskrivelsen i ledelsesberetningen. Transaktioner med nrtstaende parter bestar af forsikringer tegnet gennem Topdanmark pa markedsmssige vilkar samt almindeligt ledelsesvederlag. 16

19 Noter til arsrapporten 12 Nogletal Resultatposter DKK DKK DKK DKK DKK Bruttoprmieindtgter 1n. 1Z7 10.3L., Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Aflobsresultat" Balanceposter Forsikringsmssige hensttelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nogletal Erstatningsprocent 45,5% 44,7% 60,5% 108,2% 54,9% Omkostningsprocent 72,6% 78,6% 81,1% 88,4% 86,5% Combined ratio 118,1% 123,3% 141,7% 196,5% 141,5% Operating ratio 121,4% 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% Relativt aflobsresultat 35,7% -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% Egenkapitalens forrentning 3,9% 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% Solvensdkning"* 7,0 7,2 6,9 6,8 7,3 I tilfaelde af riciret regnskabsopstilling tilpasses femarsoversigten ndringen. " Regulering til afsat erstatningshensttelser netto. *" Solvensdkningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger kapitalkravet. Arets aflobsresultat fortiler, at belobet afsat primo Zret til betaling of skader TDKK viser sig at have vwret for stort. Skadeshensaattelsen skete i kolvandet af stormene Allan og Bodil, og det kan nu konstateres, at disse hensttelser var markant for hoje. Af henszettelsen er der i 6rets lob anvendt TDKK til dkning af skader, mens resten TDKK 844 er tilbagefort. 17

20 Noter til firsrapporten 13 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten for NaerBrand Forsikring G/S for 2014 er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. De vaesentligste regnskabsprincipper, som er uxndrede i forhold til aret for, omtales nedenfor. Arsrapport for 2014 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og mffling Indtaegter indregnes i resultatopprelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopprelsen alle omkostninger, der er atholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af wndrede regnskabsmssige skein af belob, der tidligere har vxret indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vwrdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vaardi kan males palideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til dagsvwrdi. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstar mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopprelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestromme, indregnes vwrdireguleringer direkte pa egenkapitalen. Tilgodehavender, gaeld og andre monetwre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, males til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for tilgodehavendets eller gwldens opstaen indregnes i resultatopprelsen under finansielle indtwgter og omkostninger. Anvendte forkortelser f.e.r. - for egen regning. 18

21 Noter til firsrapporten Resultatopgorelsen Forsikringsvirksomhed Prwmieindtwg-ter f.e.r. Prannieindtamter vedrorende regnskabsaret fores via driften, mens indgaede prwmieindtwgter vedrorende perioden efter regnskabsarets udlob periodiseres. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente beregnes med et renteafkast ud fra en af Finanstilsynet fastsat rente i regnskabsaret (i ,28% p.a.) af arets gennemsnitlige forsikringsmatssige henswttelser. De forsikringsmwssige hensaeftelser oppres kvartalsvis. Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter er udbetalte erstatninger i regnskabsaret reguleret for ndringer i erstatningshenswttelserne. Arets aflobsresultat indgar i posten erstatningsudgifter f.e.r. Forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r. Omkostninger til erhvervelse og administration af selskabets forsikringsbestand samt udgifter til aktiviteter, der fremmer kendskabet til NrBrand Forsikring G/S. Herudover eventuel overskudsdeling til Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet udbetaler ikke provisioner. Alle vaesentlige administrationsomkostninger periodiseres. Investeringsvirksomhed Renter og udbytter my. Renter og udbytter my. indeholder renter af obligationer og likvide beholdninger, kursgevinster og tab ved udtra3kning af obligationer samt udbytte af kapitalandele og investeringsforeningsandele. Renter af obligationer og likvide beholdninger periodiseres. Kursreguleringer Posterne indeholder kursreguleringer pa obligationer, kapitalandele og investeringsforeningsandele samt kursgevinster og -tab ved salg af samme. Kursreguleringer indregnes pa afregningsdatoen. Kurtage og provision i forbindelse med vxrdipapirhandler behandles som en del af anskaffelsessummen henholdsvis afstaelsessummen, saledes at belobene indgar i kursgevinster og -tab my. Skat Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og udskudte skat, indregnes i resultatopprelsen. 19

22 Noter til firsrapporten Balancen Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer Vwrdipapirer indregnet under andre finansielle investeringsaktiver omfatter kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer, der males til dagswerdi ph balancedagen. Borsnoterede vxrdipapirer males til borskurs. Ved indregning anvendes handelsdag. Indian i kreditinstitutter Indian i kreditinstitutter indregnes under andre finansielle investeringsaktiver til dagsvwrdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationswerdi, hvilket her svarer til phlydende vwrdi med fradrag af nedskrivning til imodeghelse af tab. Nedskrivninger til tab oppres pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det belob, der kan beregnes pa grundlag af forventet skattepligtig indkomst med fradrag af acontobetalinger. Likvide beholdninger Likvide beholdninger indregnes under andre aktiver til dagsvanrdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Periodeafgrwnsningsposter Periodeafgrwnsningsposter omfatter tilgodehavende renter vedrorende regnskabsaret, der forst modtages efter udlob af regnskabsaret. Periodeafgrwnsningsposter er indregnet til dagsvaardi. Forsikringsmwssige hensxt-telser PrwmiehenswtteLser Prwmiehenswttelser er den del af de indgaede prwmier, som vedrorer perioden efter regnskabsarets udlob i henhold fil pro rata temporis. Erstatningshenswttelser Erstatningshenswftelser oppres fra sag til sag vurdering. Endvidere er der ud fra statistiske metoder foretaget henswftelser til IBNR/IBNER til sikring af, at hensaatelsen er tilstrankkelig til at daekke fremtidige betalinger, herunder inflation og uanmeldte skader. 20

23 Noter till firsrapporten Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gwldsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemwssig vaardi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat afswttes ikke i balancen, men oplyses i noterne, idet den ikke forventes at blive aktuel pa grund af et bundfradrag i den skattepligtige indkomst pa TDKK I Udskudt skatteaktiv indregnes med den vxrdi, der forventes at kunne realiseres pa kort sigt. Gwldsforpligtelser Gxldsforpligtelser males til dagsvrdi, der i al vaasentlighed svarer til nominel yrdi. 21

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Nordic Tankers Freight ApS

Nordic Tankers Freight ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling CVR-nr. 34 69 63 73 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2015

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2015 Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 62 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Skivevej 4, 745 Sunds Årsrapport for 205 CVR-nr. 734257 Årsrapporten er fremlagt og godkendt pli selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63

TSG Bolig ApS Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg CVR-nr. 35 24 42 63 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.14-30.09.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.02.16 Jesper Skovsgaard Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114 Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 31179114 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Bjarne Iversen Dirigent TimeVision Frederiksberg

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere