NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014"

Transkript

1 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Femarsoversigt 4 5 Ledelsesberetning 6 Arsregnskab Resultatopprelse 9 Balance 10 Egenkapitalopprelse 12 Noter til arsrapporten 13

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for 2014 for NrBrand Forsikring G/S, omfattende ledelsesphtegning, ledelsesberetning, resultatopprelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopprelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsrapporten for NrBrand Forsikring G/S aflgges efter Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og okonomiske forhold samt en beskrivelse af de vsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan pavirkes af. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sunds, den 16. marts 2015 Direktio Martin Damholdt Bestyrelse el.l fred Brunsgaard formand Karsten Bak Poulsen nwstformand Per Fl aru e r p Bent Wang ansen o n Christian 'elsen Ot e Ole Mackenhauer e 43 Jorge,a Rye uss n Jorgen Clemmensen Arsrapporten er fremlagt og godkendt ph selskabets ordinwre generalforsamling den 25. april Dirigent 1

4 Den uafhwngige revisors erklwringer Til medlemmerne i NaerBrand Forsikring G/S Pategning pa firsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for NrBrand Forsikring G/S for regnskabsfiret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgorelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopprelse og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for firsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vwsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhamger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vwsentlig fejlinformation i firsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formfilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaandighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede prwsentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. 2

5 Den uaflingige revisors erklwringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlaast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillzeg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Skive, den 16. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Otto Edelbo statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet NxrBrand Forsikring G/S Skivevej Sunds Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsar: 1. januar december Hjemstedskommune: Herning Bestyrelse Alfred Brunsgaard, formand Karsten Bak Poulsen, ristformand Per Flarup John Christian Nielsen Ole Mackenhauer Jorgen Rye Rasmussen Bent Wang Hansen Jorgen Clemmensen Direktion Martin Damholdt Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

7 Femarsoversigt Resultatposter DKK DKK DKK DKK DKK Bruttoprwmieindtwgter u Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat lnvesteringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Aflobsresultar Balanceposter Forsikringsmssige henswttelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nogletal Erstatningsprocent 45,5% 44,7% 60,5% 108,2% 54,9% Omkostningsprocent 72,6% 78,6% 81,1% 88,4% 86,5% Combined ratio 118,1% 123,3% 141,7% 196,5% 141,5% Operating ratio 121,4% 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% Relativt aflobsresultat 35,7% -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% Egenkapitalens forrentning 3,9% 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% Solvensdwkning** 7,0 7,2 6,9 6,8 7,3 I tilfwide af wndret regnskabsopstilling tilpasses femksoversigten wndringen. * Regulering til afsat erstatningshenswttelser netto. ** Solvensdwkningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger kapitalkravet. 5

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er tegning af losorebrand, brandforsikring pa fast ejendom og driftstabsforsikring i forbindelse med brand. Selskabet tegner forsikringer til privat og landbrug. NwrBrand Forsikring G/S tegner ikke forsikringer alene, hvorfor al forsikringstegning og administration sker i Topdanmark Forsikring A/S, hvormed der er indgaet co-assuranceaftale. Udvikling i firet Aret der gik Arets overskud pa TDICK findes meget tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat er fremkommet efter en udvikling, hvor flere ars stigende prwmieindtwgter er stagneret. Hertil kan det konstateres, at arets skadesudgift ligger en del under det, vi som ledelse anser realistisk pa lamgere sigt. Arets aflobsresultat fortxller, at belobet afsat primo aret til betaling af skader viser sig at have vwret for stort. Skadeshenseettelsen skete i kolvandet af stormene Allan og Bodil, og det kan nu konstateres, at disse henswttelser var markant for hoje. Det tager vi til efterretning i ledelsen. Siden finanskrisen indtraf i 2008 bar NwrBrand Forsikring G/S valgt en yderst forsigtig investeringsstrategi. Resultatet af investeringsvirksomheden anses pa den baggrund for sa2rdeles tilfredsstillende og en del over det forventede. Der er i regnskabsaret 2014 afholdt forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r. pa TDICK 7.364, hvilket svarer til en omkostningsprocent pa 74,8%. Opdelingen af administrationsomkostninger fremgar af note 1. Bonusudbetaling Samarbejdet mellem NwrBrand Forsikring G/S og Topdanmark Forsikring A/S om forsikringsproduktet "Aktiv Risikostyring" bar i regnskabsaret medfort en udbetaling pa TDICK i bonus til de af brandkassens forsikringstagere, som deltager i "Aktiv Risikostyring", og som havde et skadesfrit forsikringsar

9 Ledelsesberetning Kapitalberedskabet, individuelt solvensbehov og kapitalkrav Kapitalberedskabet anses for tilstrxkkeligt, idet selskabet er indehaver af solide kontante indestaender tillige med en portefolje af meget likvide vrdipapirer. NwrBrand Forsikring G/S har opgjort sit individuelle solvensbehov til DICK 7,3 mio. Dette betyder, at selskabets kapitalkrav kan henfores direkte til Lov om finansiel virksomhed 126 stk. 2, nr. 7, og udgor modvaerdien af EURO 2,5 mio., hvilket vi afrunder til DICK 18,6 mio. Efterfolgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vwsentlig indflydelse ph bedommelsen af arsrapporten. Forventninger for det kommende car Selskabet har fortsat deltagelsen i en telefonaktivitet med henblik ph at oge kundebestanden hos husejere. I 2015 bliver denne aktivitet udvidet til at rette sig mod kunder, der ikke ejer det hus, hvor de selv bor. Skadesudgifterne i2014 er under det forventede niveau. Resultatet af investeringsvirksomheden viii 2015 vre phvirket af udvildingen pa aktiemarkedet og specielt ogsh i udviklingen i renteniveauet. For tiden oplever vi en negativ rente pa indskud med kort lobetid, og dette forhold vil pavirke NxrBrand Forsikring G/S' resultat ret markant. Safremt det nugaeldende renteniveau fortsxtter hele 2015, kan NwrBrand Forsikring G/S forvente et underskud for Risikooplysninger Forsikringsmaessige risici Selskabets politik er at soge de bedste forsikringsmwssige risici pa den del af forsikringsmarkedet, hvor selskabet opererer. Indtegningen sker i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S. Sammen har vi det mal at udbrede kendskabet til Aktiv Risikostyring. Aktiv Risikostyring, som ogsh kaldes NwrBrand aftalen, kan tilbydes til Topdanmark Forsikring A/S' landbrugs- og privatkunder i NrBrand Forsikring G/S' omrade. Det er en betingelse for at fa aftalen, at kunden gor noget aktivt for at forhindre skader, og herunder krmves, at landbrugskunden har fhet sine elinstallationer godkendt efter ELFO kravene, og for bade landbrug og privat kraeves som minimum ildslulkkerudstyr. NwrBrand Forsikring G/S forventer, at risiciene for forsikringer under dette koncept vii vxre lavere end gennemsnittet, fordi denne type kunder er opmrksomme ph skadesforebyggelse og som folge heraf bor generere fwrre skader og vaare mere loyale mod selskabet. Der er indgaet en aftale om co-assurance med Topdanmark Forsikring A/S, saledes at selskabets selvbehold bade for sh vidt angar det enkelte forsikringssted, som portefoljen i sin helhed kan vurderes til at vaere varetaget ud fra et meget forsigtigt princip. 7

10 Ledelsesberetning Investeringsrisiko Selskabet har spredt investeringerne pa vrdipapirer i mange selskaber og brancher. Selskabet har ved sine placeringsretningslinjer en investeringsrisiko, der kan kendetegnes som meget forsigtig, idet selskabet pa statusdagen kun har placeret 23% i aktier, og mere end halvdelen er placeret som kontante indskud eller yderst likvide obligationer. Operationel risiko Selskabets operationelle risiko reduceres ved etablering af en forsvarlig organisation pa alle vwsentlige omrader, der suppleres med en aktiv lobende ledelsesovervagning. Kredit- og modpartsrisiko Selskabet anvender alene modparter, genforsikringsselskaber og kreditinstitutter med en hoj rating med henblik pa mest muligt at reducere kredit- og modpartsrisici. Ledelseshverv i andre virksomheder Bestyrelsesformand Alfred Brunsgaard, neestformand Karsten Bak Poulsen samt bestyrelsesmedlemmerne Per Flarup, Jorgen Rye Rasmussen, John Christian Nielsen, Ole Mackenhauer og Jorgen Clemmensen er selvstwndige landmeend. John Christian Nielsen er medlem af primxrbestyrelsen i Landbrug og Ridevarer, bestyrelsesformand i Dansk Landbrug Sydhavsoerne, bestyrelsesmedlem i Landbrugslotteriet, Abbedfonden og Maribo Amts Udstykningsfond, ligesom han er valgt til sit menighedsrad. Ole Mackenhauer er medlem af reprxsentantskabet i Skive Folkeblad. Jorgen Rye Rasmussen er bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrug Sydhavsoerne og medlem af reprwsentantskabet i Frosalget Brorup AmbA. Jorgen Clemmensen er medlem af regionsbestyrelsen i Aria Foods region Nord og bankradsmedlem i Spar Nord i Skive. Bent Wang Hansen er medlem af bestyrelsen i DGI Vestjylland. Direktor Martin Damholdt er registreret som selvstandig med blandet drift, ligesom han er bestyrelsesmedlem i Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland samt medlem af reprsentantskabet i TV-MidtVest. Bade bestyrelsesmedlemmer og direktor er herudover bestyrelsesmedlemmer i interesseorganisationer og foreninger. 8

11 Resultatopgorelse og anden totalindkomst 1. januar december Note Forsikringsvirksomhed DKK DKK DKK Bruttoprwmier Afgivne genforsikringsprmier fendring i bruttoprmiehensttelser Prwmieindtwgter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger fendring i bruttoerstatningshensttelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Renter og udbytter my Kursregulennger Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmssige henseettelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat for skat Skat Arets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst

12 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK DKK Kapitalandele lnvesteringsforeningsandele Obligationer Indian i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver Tilgodehavende renter Periodeafgrmnsningsposter Aktiver

13 Balance 31. december Passiver Note DKK DKK DKK Grundfond Overfort overskud Egenkapital Prwmiehensttelser Erstatningshensttelser Hensaattelser til forsikringskontrakter, i alt Gad til Topdanmark Forsikring A/S Anden gld Gwld Passiver Udskudt skat 4 Eventualforpligtelser 5 Medarbejderforhold 6 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 7 Fordeling p6 forsikringsklasser 8 Folsomhedsoplysninger 9 Risikooplysninger 10 Nrtstaende parter 11 Nogletal 12 11

14 Egenkapitalopgorelse Egenkapital 2014 Grundfond DKK Overfort overskud I alt DKK DKK Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Kapitalkravet er for regnskabsaret 2014 beregnet til TDKK , og basiskapitalen udg car 31. december 2014 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. Egenkapital 2013 Grundfond DKK Overfort overskud I alt DKK DKK Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Kapitalkravet er for regnskabsaret 2013 beregnet til TDKK , og basiskapitalen udgor 31. december 2013 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. 12

15 Noter til firsrapporten 1 Administrationsomkostninger DKK DKK DKK Omkostninger i forbindelse med sikkerhed og reklame Overskudsdeling til Topdanmark Forsikring A/S Administrationsudgifter til Topdanmark Forsikring A/S Andre administrationsomkostninger En mindre del af administrationsomkostningerne vedrorer erhvervelsesomkostninger. Rent teknisk er det ikke direkte muligt at adskille disse fra administrationsomkostningerne. 2 Kursreguleringer Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Skat Arets aktuelle skat Arets udskudte skat Skat af 6rets resultat forklares s5ledes: Beregnet skat af arets resultat for skat Skatteeffekt af: Skat af ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtmgter Skat af anvendt bundfradrag iendring i skattesats pa' udskudt skat Ikke aktiveret udskudt skat Ikke refunderbar skat af udenlandske udbytter

16 Noter til firsrapporten Hensaettelse til udskudt skat DKK DKK DKK Andre anlmg, driftsmateriel og inventar Andre tilgodehavender Skattemmssigt underskud til fremforsel Udskudt skat er beregnet med 23,5% af beregningsgrundlaget svarende til den aktuelle skattesats. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, da aktivet ikke forventes at kunne realiseres pa kort sigt. 5 Eventualforpligtelser Selskabet har forpligtet sig til at indbetale 40% til NrBrand's samarbejdspartner Topdanmark Forsikring A/S af resultat for skat reguleret for beregnet skat, eventuelt foregaende ars underskud og egenkapitalens udvikling i forhold til inflationen. Selskabet har pr. 31. december 2014 registrerede aktiver for TDKK i form af realkreditobligationer til dmkning af forsikringsmmssige hensttelser. 6 Medarbejderforhold DKK DKK DKK I det forgangne regnskabsar har der i selskabet vmret tilknyttet: Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlemmer Direktor Lokalradsmedlemmer Ovrige ansatte Der er udbetalt folgende til de forskellige medarbejderkategorier: Bestyrelsesformand Bestyrelsesnstformand Ovrige bestyrelsesmedlemmer (6 medlemmer) Direktor Lokalrad og ovrige ansatte Lon, gager og pension

17 Noter til arsrapporten Medarbejderforhold (fortsat) DKK DKK DKK De totale personaleudgifter fordeler sig saledes: Lon og gager Pension Andre udgifter til social sikring Lonsumsafgift Personaleudgifter Der er ingen ansatte i selskabet, der vederlmgges med variabel Ion. 7 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor PricewaterhouseCoopers Revision af 6rsrapporten Andre erklringer med sikkerhed Andre ydelser Fordeling pa forsikringsklasser DKK DKK Brand- og losoreforsikring (privat) Bruttoprwmier Bruttoprwmieindtaegter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 8 7 Gennemsnitlig antal forsikringer i regnskabsperioden Erstatningsfrekvens

18 Noter til firsrapporten 8 Fordeling pa forsikringsklasser (fortsat) DKK DKK Brand- og losoreforsikring (erhverv) Bruttoprmier Bruttoprwmieindtgter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r. 5 7 Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 6 7 Gennemsnitlig antal forsikringer i regnskabsperioden Erstatningsfrekvens 2 1 Alle bruttoprwmieindtgter er geografisk efter risikoens beliggenhed placeret i Danmark. Pavirkning af egenkapital 9 Foisomhedsoplysninger DKK Rentestigning pa 0,7 procentpoint Rentefald pa 0,7 procentpoint Aktiekursfald pa 12,0 procent Ejendomsprisfald pa 8,0 procent 0 Valutakursrisiko (VaR 99,5) -411 Tab pa modparter pa 8,0 procent Risikooplysninger P6 side 7-8 i arsrapporten er risikooplysninger anfort. 11 Naertstaende parter Der er ingen nmrtstaende parter med bestemmende indflydelse. Nrstaende parter or bestyrelse og direktion og virksomheder, hvori disse indgar i ledelsen, jvnfor beskrivelsen i ledelsesberetningen. Transaktioner med nrtstaende parter bestar af forsikringer tegnet gennem Topdanmark pa markedsmssige vilkar samt almindeligt ledelsesvederlag. 16

19 Noter til arsrapporten 12 Nogletal Resultatposter DKK DKK DKK DKK DKK Bruttoprmieindtgter 1n. 1Z7 10.3L., Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Aflobsresultat" Balanceposter Forsikringsmssige hensttelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nogletal Erstatningsprocent 45,5% 44,7% 60,5% 108,2% 54,9% Omkostningsprocent 72,6% 78,6% 81,1% 88,4% 86,5% Combined ratio 118,1% 123,3% 141,7% 196,5% 141,5% Operating ratio 121,4% 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% Relativt aflobsresultat 35,7% -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% Egenkapitalens forrentning 3,9% 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% Solvensdkning"* 7,0 7,2 6,9 6,8 7,3 I tilfaelde af riciret regnskabsopstilling tilpasses femarsoversigten ndringen. " Regulering til afsat erstatningshensttelser netto. *" Solvensdkningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger kapitalkravet. Arets aflobsresultat fortiler, at belobet afsat primo Zret til betaling of skader TDKK viser sig at have vwret for stort. Skadeshensaattelsen skete i kolvandet af stormene Allan og Bodil, og det kan nu konstateres, at disse hensttelser var markant for hoje. Af henszettelsen er der i 6rets lob anvendt TDKK til dkning af skader, mens resten TDKK 844 er tilbagefort. 17

20 Noter til firsrapporten 13 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten for NaerBrand Forsikring G/S for 2014 er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. De vaesentligste regnskabsprincipper, som er uxndrede i forhold til aret for, omtales nedenfor. Arsrapport for 2014 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og mffling Indtaegter indregnes i resultatopprelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopprelsen alle omkostninger, der er atholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af wndrede regnskabsmssige skein af belob, der tidligere har vxret indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vwrdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vaardi kan males palideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til dagsvwrdi. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstar mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopprelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestromme, indregnes vwrdireguleringer direkte pa egenkapitalen. Tilgodehavender, gaeld og andre monetwre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, males til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for tilgodehavendets eller gwldens opstaen indregnes i resultatopprelsen under finansielle indtwgter og omkostninger. Anvendte forkortelser f.e.r. - for egen regning. 18

21 Noter til firsrapporten Resultatopgorelsen Forsikringsvirksomhed Prwmieindtwg-ter f.e.r. Prannieindtamter vedrorende regnskabsaret fores via driften, mens indgaede prwmieindtwgter vedrorende perioden efter regnskabsarets udlob periodiseres. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente beregnes med et renteafkast ud fra en af Finanstilsynet fastsat rente i regnskabsaret (i ,28% p.a.) af arets gennemsnitlige forsikringsmatssige henswttelser. De forsikringsmwssige hensaeftelser oppres kvartalsvis. Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter er udbetalte erstatninger i regnskabsaret reguleret for ndringer i erstatningshenswttelserne. Arets aflobsresultat indgar i posten erstatningsudgifter f.e.r. Forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r. Omkostninger til erhvervelse og administration af selskabets forsikringsbestand samt udgifter til aktiviteter, der fremmer kendskabet til NrBrand Forsikring G/S. Herudover eventuel overskudsdeling til Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet udbetaler ikke provisioner. Alle vaesentlige administrationsomkostninger periodiseres. Investeringsvirksomhed Renter og udbytter my. Renter og udbytter my. indeholder renter af obligationer og likvide beholdninger, kursgevinster og tab ved udtra3kning af obligationer samt udbytte af kapitalandele og investeringsforeningsandele. Renter af obligationer og likvide beholdninger periodiseres. Kursreguleringer Posterne indeholder kursreguleringer pa obligationer, kapitalandele og investeringsforeningsandele samt kursgevinster og -tab ved salg af samme. Kursreguleringer indregnes pa afregningsdatoen. Kurtage og provision i forbindelse med vxrdipapirhandler behandles som en del af anskaffelsessummen henholdsvis afstaelsessummen, saledes at belobene indgar i kursgevinster og -tab my. Skat Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og udskudte skat, indregnes i resultatopprelsen. 19

22 Noter til firsrapporten Balancen Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer Vwrdipapirer indregnet under andre finansielle investeringsaktiver omfatter kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer, der males til dagswerdi ph balancedagen. Borsnoterede vxrdipapirer males til borskurs. Ved indregning anvendes handelsdag. Indian i kreditinstitutter Indian i kreditinstitutter indregnes under andre finansielle investeringsaktiver til dagsvwrdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationswerdi, hvilket her svarer til phlydende vwrdi med fradrag af nedskrivning til imodeghelse af tab. Nedskrivninger til tab oppres pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det belob, der kan beregnes pa grundlag af forventet skattepligtig indkomst med fradrag af acontobetalinger. Likvide beholdninger Likvide beholdninger indregnes under andre aktiver til dagsvanrdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Periodeafgrwnsningsposter Periodeafgrwnsningsposter omfatter tilgodehavende renter vedrorende regnskabsaret, der forst modtages efter udlob af regnskabsaret. Periodeafgrwnsningsposter er indregnet til dagsvaardi. Forsikringsmwssige hensxt-telser PrwmiehenswtteLser Prwmiehenswttelser er den del af de indgaede prwmier, som vedrorer perioden efter regnskabsarets udlob i henhold fil pro rata temporis. Erstatningshenswttelser Erstatningshenswftelser oppres fra sag til sag vurdering. Endvidere er der ud fra statistiske metoder foretaget henswftelser til IBNR/IBNER til sikring af, at hensaatelsen er tilstrankkelig til at daekke fremtidige betalinger, herunder inflation og uanmeldte skader. 20

23 Noter till firsrapporten Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gwldsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemwssig vaardi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat afswttes ikke i balancen, men oplyses i noterne, idet den ikke forventes at blive aktuel pa grund af et bundfradrag i den skattepligtige indkomst pa TDKK I Udskudt skatteaktiv indregnes med den vxrdi, der forventes at kunne realiseres pa kort sigt. Gwldsforpligtelser Gxldsforpligtelser males til dagsvrdi, der i al vaasentlighed svarer til nominel yrdi. 21

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere