NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014"

Transkript

1 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Femarsoversigt 4 5 Ledelsesberetning 6 Arsregnskab Resultatopprelse 9 Balance 10 Egenkapitalopprelse 12 Noter til arsrapporten 13

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for 2014 for NrBrand Forsikring G/S, omfattende ledelsesphtegning, ledelsesberetning, resultatopprelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopprelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsrapporten for NrBrand Forsikring G/S aflgges efter Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og okonomiske forhold samt en beskrivelse af de vsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan pavirkes af. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sunds, den 16. marts 2015 Direktio Martin Damholdt Bestyrelse el.l fred Brunsgaard formand Karsten Bak Poulsen nwstformand Per Fl aru e r p Bent Wang ansen o n Christian 'elsen Ot e Ole Mackenhauer e 43 Jorge,a Rye uss n Jorgen Clemmensen Arsrapporten er fremlagt og godkendt ph selskabets ordinwre generalforsamling den 25. april Dirigent 1

4 Den uafhwngige revisors erklwringer Til medlemmerne i NaerBrand Forsikring G/S Pategning pa firsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for NrBrand Forsikring G/S for regnskabsfiret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgorelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopprelse og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for firsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vwsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhamger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vwsentlig fejlinformation i firsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formfilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaandighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede prwsentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. 2

5 Den uaflingige revisors erklwringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlaast ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillzeg til den udforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Skive, den 16. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Otto Edelbo statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet NxrBrand Forsikring G/S Skivevej Sunds Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsar: 1. januar december Hjemstedskommune: Herning Bestyrelse Alfred Brunsgaard, formand Karsten Bak Poulsen, ristformand Per Flarup John Christian Nielsen Ole Mackenhauer Jorgen Rye Rasmussen Bent Wang Hansen Jorgen Clemmensen Direktion Martin Damholdt Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

7 Femarsoversigt Resultatposter DKK DKK DKK DKK DKK Bruttoprwmieindtwgter u Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat lnvesteringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Aflobsresultar Balanceposter Forsikringsmssige henswttelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nogletal Erstatningsprocent 45,5% 44,7% 60,5% 108,2% 54,9% Omkostningsprocent 72,6% 78,6% 81,1% 88,4% 86,5% Combined ratio 118,1% 123,3% 141,7% 196,5% 141,5% Operating ratio 121,4% 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% Relativt aflobsresultat 35,7% -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% Egenkapitalens forrentning 3,9% 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% Solvensdwkning** 7,0 7,2 6,9 6,8 7,3 I tilfwide af wndret regnskabsopstilling tilpasses femksoversigten wndringen. * Regulering til afsat erstatningshenswttelser netto. ** Solvensdwkningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger kapitalkravet. 5

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er tegning af losorebrand, brandforsikring pa fast ejendom og driftstabsforsikring i forbindelse med brand. Selskabet tegner forsikringer til privat og landbrug. NwrBrand Forsikring G/S tegner ikke forsikringer alene, hvorfor al forsikringstegning og administration sker i Topdanmark Forsikring A/S, hvormed der er indgaet co-assuranceaftale. Udvikling i firet Aret der gik Arets overskud pa TDICK findes meget tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat er fremkommet efter en udvikling, hvor flere ars stigende prwmieindtwgter er stagneret. Hertil kan det konstateres, at arets skadesudgift ligger en del under det, vi som ledelse anser realistisk pa lamgere sigt. Arets aflobsresultat fortxller, at belobet afsat primo aret til betaling af skader viser sig at have vwret for stort. Skadeshenseettelsen skete i kolvandet af stormene Allan og Bodil, og det kan nu konstateres, at disse henswttelser var markant for hoje. Det tager vi til efterretning i ledelsen. Siden finanskrisen indtraf i 2008 bar NwrBrand Forsikring G/S valgt en yderst forsigtig investeringsstrategi. Resultatet af investeringsvirksomheden anses pa den baggrund for sa2rdeles tilfredsstillende og en del over det forventede. Der er i regnskabsaret 2014 afholdt forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r. pa TDICK 7.364, hvilket svarer til en omkostningsprocent pa 74,8%. Opdelingen af administrationsomkostninger fremgar af note 1. Bonusudbetaling Samarbejdet mellem NwrBrand Forsikring G/S og Topdanmark Forsikring A/S om forsikringsproduktet "Aktiv Risikostyring" bar i regnskabsaret medfort en udbetaling pa TDICK i bonus til de af brandkassens forsikringstagere, som deltager i "Aktiv Risikostyring", og som havde et skadesfrit forsikringsar

9 Ledelsesberetning Kapitalberedskabet, individuelt solvensbehov og kapitalkrav Kapitalberedskabet anses for tilstrxkkeligt, idet selskabet er indehaver af solide kontante indestaender tillige med en portefolje af meget likvide vrdipapirer. NwrBrand Forsikring G/S har opgjort sit individuelle solvensbehov til DICK 7,3 mio. Dette betyder, at selskabets kapitalkrav kan henfores direkte til Lov om finansiel virksomhed 126 stk. 2, nr. 7, og udgor modvaerdien af EURO 2,5 mio., hvilket vi afrunder til DICK 18,6 mio. Efterfolgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vwsentlig indflydelse ph bedommelsen af arsrapporten. Forventninger for det kommende car Selskabet har fortsat deltagelsen i en telefonaktivitet med henblik ph at oge kundebestanden hos husejere. I 2015 bliver denne aktivitet udvidet til at rette sig mod kunder, der ikke ejer det hus, hvor de selv bor. Skadesudgifterne i2014 er under det forventede niveau. Resultatet af investeringsvirksomheden viii 2015 vre phvirket af udvildingen pa aktiemarkedet og specielt ogsh i udviklingen i renteniveauet. For tiden oplever vi en negativ rente pa indskud med kort lobetid, og dette forhold vil pavirke NxrBrand Forsikring G/S' resultat ret markant. Safremt det nugaeldende renteniveau fortsxtter hele 2015, kan NwrBrand Forsikring G/S forvente et underskud for Risikooplysninger Forsikringsmaessige risici Selskabets politik er at soge de bedste forsikringsmwssige risici pa den del af forsikringsmarkedet, hvor selskabet opererer. Indtegningen sker i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S. Sammen har vi det mal at udbrede kendskabet til Aktiv Risikostyring. Aktiv Risikostyring, som ogsh kaldes NwrBrand aftalen, kan tilbydes til Topdanmark Forsikring A/S' landbrugs- og privatkunder i NrBrand Forsikring G/S' omrade. Det er en betingelse for at fa aftalen, at kunden gor noget aktivt for at forhindre skader, og herunder krmves, at landbrugskunden har fhet sine elinstallationer godkendt efter ELFO kravene, og for bade landbrug og privat kraeves som minimum ildslulkkerudstyr. NwrBrand Forsikring G/S forventer, at risiciene for forsikringer under dette koncept vii vxre lavere end gennemsnittet, fordi denne type kunder er opmrksomme ph skadesforebyggelse og som folge heraf bor generere fwrre skader og vaare mere loyale mod selskabet. Der er indgaet en aftale om co-assurance med Topdanmark Forsikring A/S, saledes at selskabets selvbehold bade for sh vidt angar det enkelte forsikringssted, som portefoljen i sin helhed kan vurderes til at vaere varetaget ud fra et meget forsigtigt princip. 7

10 Ledelsesberetning Investeringsrisiko Selskabet har spredt investeringerne pa vrdipapirer i mange selskaber og brancher. Selskabet har ved sine placeringsretningslinjer en investeringsrisiko, der kan kendetegnes som meget forsigtig, idet selskabet pa statusdagen kun har placeret 23% i aktier, og mere end halvdelen er placeret som kontante indskud eller yderst likvide obligationer. Operationel risiko Selskabets operationelle risiko reduceres ved etablering af en forsvarlig organisation pa alle vwsentlige omrader, der suppleres med en aktiv lobende ledelsesovervagning. Kredit- og modpartsrisiko Selskabet anvender alene modparter, genforsikringsselskaber og kreditinstitutter med en hoj rating med henblik pa mest muligt at reducere kredit- og modpartsrisici. Ledelseshverv i andre virksomheder Bestyrelsesformand Alfred Brunsgaard, neestformand Karsten Bak Poulsen samt bestyrelsesmedlemmerne Per Flarup, Jorgen Rye Rasmussen, John Christian Nielsen, Ole Mackenhauer og Jorgen Clemmensen er selvstwndige landmeend. John Christian Nielsen er medlem af primxrbestyrelsen i Landbrug og Ridevarer, bestyrelsesformand i Dansk Landbrug Sydhavsoerne, bestyrelsesmedlem i Landbrugslotteriet, Abbedfonden og Maribo Amts Udstykningsfond, ligesom han er valgt til sit menighedsrad. Ole Mackenhauer er medlem af reprxsentantskabet i Skive Folkeblad. Jorgen Rye Rasmussen er bestyrelsesmedlem i Dansk Landbrug Sydhavsoerne og medlem af reprwsentantskabet i Frosalget Brorup AmbA. Jorgen Clemmensen er medlem af regionsbestyrelsen i Aria Foods region Nord og bankradsmedlem i Spar Nord i Skive. Bent Wang Hansen er medlem af bestyrelsen i DGI Vestjylland. Direktor Martin Damholdt er registreret som selvstandig med blandet drift, ligesom han er bestyrelsesmedlem i Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland samt medlem af reprsentantskabet i TV-MidtVest. Bade bestyrelsesmedlemmer og direktor er herudover bestyrelsesmedlemmer i interesseorganisationer og foreninger. 8

11 Resultatopgorelse og anden totalindkomst 1. januar december Note Forsikringsvirksomhed DKK DKK DKK Bruttoprwmier Afgivne genforsikringsprmier fendring i bruttoprmiehensttelser Prwmieindtwgter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Udbetalte bruttoerstatninger fendring i bruttoerstatningshensttelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Renter og udbytter my Kursregulennger Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmssige henseettelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat for skat Skat Arets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst

12 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK DKK Kapitalandele lnvesteringsforeningsandele Obligationer Indian i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver Tilgodehavende renter Periodeafgrmnsningsposter Aktiver

13 Balance 31. december Passiver Note DKK DKK DKK Grundfond Overfort overskud Egenkapital Prwmiehensttelser Erstatningshensttelser Hensaattelser til forsikringskontrakter, i alt Gad til Topdanmark Forsikring A/S Anden gld Gwld Passiver Udskudt skat 4 Eventualforpligtelser 5 Medarbejderforhold 6 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 7 Fordeling p6 forsikringsklasser 8 Folsomhedsoplysninger 9 Risikooplysninger 10 Nrtstaende parter 11 Nogletal 12 11

14 Egenkapitalopgorelse Egenkapital 2014 Grundfond DKK Overfort overskud I alt DKK DKK Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Kapitalkravet er for regnskabsaret 2014 beregnet til TDKK , og basiskapitalen udg car 31. december 2014 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. Egenkapital 2013 Grundfond DKK Overfort overskud I alt DKK DKK Saldo 1. januar Totalindkomst Egenkapital 31. december Kapitalkravet er for regnskabsaret 2013 beregnet til TDKK , og basiskapitalen udgor 31. december 2013 TDKK Selskabets basiskapital er identisk med egenkapitalen. 12

15 Noter til firsrapporten 1 Administrationsomkostninger DKK DKK DKK Omkostninger i forbindelse med sikkerhed og reklame Overskudsdeling til Topdanmark Forsikring A/S Administrationsudgifter til Topdanmark Forsikring A/S Andre administrationsomkostninger En mindre del af administrationsomkostningerne vedrorer erhvervelsesomkostninger. Rent teknisk er det ikke direkte muligt at adskille disse fra administrationsomkostningerne. 2 Kursreguleringer Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Skat Arets aktuelle skat Arets udskudte skat Skat af 6rets resultat forklares s5ledes: Beregnet skat af arets resultat for skat Skatteeffekt af: Skat af ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtmgter Skat af anvendt bundfradrag iendring i skattesats pa' udskudt skat Ikke aktiveret udskudt skat Ikke refunderbar skat af udenlandske udbytter

16 Noter til firsrapporten Hensaettelse til udskudt skat DKK DKK DKK Andre anlmg, driftsmateriel og inventar Andre tilgodehavender Skattemmssigt underskud til fremforsel Udskudt skat er beregnet med 23,5% af beregningsgrundlaget svarende til den aktuelle skattesats. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, da aktivet ikke forventes at kunne realiseres pa kort sigt. 5 Eventualforpligtelser Selskabet har forpligtet sig til at indbetale 40% til NrBrand's samarbejdspartner Topdanmark Forsikring A/S af resultat for skat reguleret for beregnet skat, eventuelt foregaende ars underskud og egenkapitalens udvikling i forhold til inflationen. Selskabet har pr. 31. december 2014 registrerede aktiver for TDKK i form af realkreditobligationer til dmkning af forsikringsmmssige hensttelser. 6 Medarbejderforhold DKK DKK DKK I det forgangne regnskabsar har der i selskabet vmret tilknyttet: Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlemmer Direktor Lokalradsmedlemmer Ovrige ansatte Der er udbetalt folgende til de forskellige medarbejderkategorier: Bestyrelsesformand Bestyrelsesnstformand Ovrige bestyrelsesmedlemmer (6 medlemmer) Direktor Lokalrad og ovrige ansatte Lon, gager og pension

17 Noter til arsrapporten Medarbejderforhold (fortsat) DKK DKK DKK De totale personaleudgifter fordeler sig saledes: Lon og gager Pension Andre udgifter til social sikring Lonsumsafgift Personaleudgifter Der er ingen ansatte i selskabet, der vederlmgges med variabel Ion. 7 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor PricewaterhouseCoopers Revision af 6rsrapporten Andre erklringer med sikkerhed Andre ydelser Fordeling pa forsikringsklasser DKK DKK Brand- og losoreforsikring (privat) Bruttoprwmier Bruttoprwmieindtaegter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 8 7 Gennemsnitlig antal forsikringer i regnskabsperioden Erstatningsfrekvens

18 Noter til firsrapporten 8 Fordeling pa forsikringsklasser (fortsat) DKK DKK Brand- og losoreforsikring (erhverv) Bruttoprmier Bruttoprwmieindtgter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r. 5 7 Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader 6 7 Gennemsnitlig antal forsikringer i regnskabsperioden Erstatningsfrekvens 2 1 Alle bruttoprwmieindtgter er geografisk efter risikoens beliggenhed placeret i Danmark. Pavirkning af egenkapital 9 Foisomhedsoplysninger DKK Rentestigning pa 0,7 procentpoint Rentefald pa 0,7 procentpoint Aktiekursfald pa 12,0 procent Ejendomsprisfald pa 8,0 procent 0 Valutakursrisiko (VaR 99,5) -411 Tab pa modparter pa 8,0 procent Risikooplysninger P6 side 7-8 i arsrapporten er risikooplysninger anfort. 11 Naertstaende parter Der er ingen nmrtstaende parter med bestemmende indflydelse. Nrstaende parter or bestyrelse og direktion og virksomheder, hvori disse indgar i ledelsen, jvnfor beskrivelsen i ledelsesberetningen. Transaktioner med nrtstaende parter bestar af forsikringer tegnet gennem Topdanmark pa markedsmssige vilkar samt almindeligt ledelsesvederlag. 16

19 Noter til arsrapporten 12 Nogletal Resultatposter DKK DKK DKK DKK DKK Bruttoprmieindtgter 1n. 1Z7 10.3L., Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmssige driftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Arets resultat Aflobsresultat" Balanceposter Forsikringsmssige hensttelser, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nogletal Erstatningsprocent 45,5% 44,7% 60,5% 108,2% 54,9% Omkostningsprocent 72,6% 78,6% 81,1% 88,4% 86,5% Combined ratio 118,1% 123,3% 141,7% 196,5% 141,5% Operating ratio 121,4% 125,7% 144,1% 198,4% 144,0% Relativt aflobsresultat 35,7% -7,7% 1,6% -3,9% 10,2% Egenkapitalens forrentning 3,9% 4,1% 5,7% -6,1% 4,6% Solvensdkning"* 7,0 7,2 6,9 6,8 7,3 I tilfaelde af riciret regnskabsopstilling tilpasses femarsoversigten ndringen. " Regulering til afsat erstatningshensttelser netto. *" Solvensdkningen viser, hvor mange gange basiskapitalen (egenkapitalen) overstiger kapitalkravet. Arets aflobsresultat fortiler, at belobet afsat primo Zret til betaling of skader TDKK viser sig at have vwret for stort. Skadeshensaattelsen skete i kolvandet af stormene Allan og Bodil, og det kan nu konstateres, at disse hensttelser var markant for hoje. Af henszettelsen er der i 6rets lob anvendt TDKK til dkning af skader, mens resten TDKK 844 er tilbagefort. 17

20 Noter til firsrapporten 13 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Arsrapporten for NaerBrand Forsikring G/S for 2014 er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt regnskabsbestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgorelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber. De vaesentligste regnskabsprincipper, som er uxndrede i forhold til aret for, omtales nedenfor. Arsrapport for 2014 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og mffling Indtaegter indregnes i resultatopprelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopprelsen alle omkostninger, der er atholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af wndrede regnskabsmssige skein af belob, der tidligere har vxret indregnet i resultatopgorelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vwrdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vaardi kan males palideligt. Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til dagsvwrdi. Efterfolgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstar mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopprelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestromme, indregnes vwrdireguleringer direkte pa egenkapitalen. Tilgodehavender, gaeld og andre monetwre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, males til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for tilgodehavendets eller gwldens opstaen indregnes i resultatopprelsen under finansielle indtwgter og omkostninger. Anvendte forkortelser f.e.r. - for egen regning. 18

21 Noter til firsrapporten Resultatopgorelsen Forsikringsvirksomhed Prwmieindtwg-ter f.e.r. Prannieindtamter vedrorende regnskabsaret fores via driften, mens indgaede prwmieindtwgter vedrorende perioden efter regnskabsarets udlob periodiseres. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente beregnes med et renteafkast ud fra en af Finanstilsynet fastsat rente i regnskabsaret (i ,28% p.a.) af arets gennemsnitlige forsikringsmatssige henswttelser. De forsikringsmwssige hensaeftelser oppres kvartalsvis. Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter er udbetalte erstatninger i regnskabsaret reguleret for ndringer i erstatningshenswttelserne. Arets aflobsresultat indgar i posten erstatningsudgifter f.e.r. Forsikringsmwssige driftsomkostninger f.e.r. Omkostninger til erhvervelse og administration af selskabets forsikringsbestand samt udgifter til aktiviteter, der fremmer kendskabet til NrBrand Forsikring G/S. Herudover eventuel overskudsdeling til Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet udbetaler ikke provisioner. Alle vaesentlige administrationsomkostninger periodiseres. Investeringsvirksomhed Renter og udbytter my. Renter og udbytter my. indeholder renter af obligationer og likvide beholdninger, kursgevinster og tab ved udtra3kning af obligationer samt udbytte af kapitalandele og investeringsforeningsandele. Renter af obligationer og likvide beholdninger periodiseres. Kursreguleringer Posterne indeholder kursreguleringer pa obligationer, kapitalandele og investeringsforeningsandele samt kursgevinster og -tab ved salg af samme. Kursreguleringer indregnes pa afregningsdatoen. Kurtage og provision i forbindelse med vxrdipapirhandler behandles som en del af anskaffelsessummen henholdsvis afstaelsessummen, saledes at belobene indgar i kursgevinster og -tab my. Skat Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og udskudte skat, indregnes i resultatopprelsen. 19

22 Noter til firsrapporten Balancen Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer Vwrdipapirer indregnet under andre finansielle investeringsaktiver omfatter kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer, der males til dagswerdi ph balancedagen. Borsnoterede vxrdipapirer males til borskurs. Ved indregning anvendes handelsdag. Indian i kreditinstitutter Indian i kreditinstitutter indregnes under andre finansielle investeringsaktiver til dagsvwrdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationswerdi, hvilket her svarer til phlydende vwrdi med fradrag af nedskrivning til imodeghelse af tab. Nedskrivninger til tab oppres pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser indregnes i balancen med det belob, der kan beregnes pa grundlag af forventet skattepligtig indkomst med fradrag af acontobetalinger. Likvide beholdninger Likvide beholdninger indregnes under andre aktiver til dagsvanrdi. Ved indregningen tages der hensyn til forudsigelige tab. Periodeafgrwnsningsposter Periodeafgrwnsningsposter omfatter tilgodehavende renter vedrorende regnskabsaret, der forst modtages efter udlob af regnskabsaret. Periodeafgrwnsningsposter er indregnet til dagsvaardi. Forsikringsmwssige hensxt-telser PrwmiehenswtteLser Prwmiehenswttelser er den del af de indgaede prwmier, som vedrorer perioden efter regnskabsarets udlob i henhold fil pro rata temporis. Erstatningshenswttelser Erstatningshenswftelser oppres fra sag til sag vurdering. Endvidere er der ud fra statistiske metoder foretaget henswftelser til IBNR/IBNER til sikring af, at hensaatelsen er tilstrankkelig til at daekke fremtidige betalinger, herunder inflation og uanmeldte skader. 20

23 Noter till firsrapporten Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gwldsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemwssig vaardi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat afswttes ikke i balancen, men oplyses i noterne, idet den ikke forventes at blive aktuel pa grund af et bundfradrag i den skattepligtige indkomst pa TDKK I Udskudt skatteaktiv indregnes med den vxrdi, der forventes at kunne realiseres pa kort sigt. Gwldsforpligtelser Gxldsforpligtelser males til dagsvrdi, der i al vaasentlighed svarer til nominel yrdi. 21

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere