8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. april 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTE fra: dato: 19. marts 2015 til: Vedr.: Hr. generaldirektør Alfonso Dastis, ambassadør og fast repræsentant, Spaniens Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union Rafael Fernández-Pita y González, generaldirektør, Rådet for Den Europæiske Union Meddelelse fra Spanien vedrørende forskellige rammeafgørelser I overensstemmelse med anmodningen fra Kongeriget Spaniens justitsministerium og som følge af vedtagelsen af organisk lov nr. 23/2014 af 20. november om gensidig anerkendelse af retsafgørelser i straffesager i Den Europæiske Union, offentliggjort i den spanske statstidende nr. 282 af 21. november 2014, ønsker Spanien at fremsætte ledsagende erklæringer vedrørende følgende EUretsakter: Rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA, rammeafgørelse 2008/947/RIA, rammeafgørelse 2009/829/RIA, direktiv 2011/99/EU, rammeafgørelse 2003/577/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2008/978/RIA, rammeafgørelse 2009/299/RIA. (høflighedsformel) (sign.) Alfonso Dastis 8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B DA

2 BILAG ERKLÆRINGER, DER SKAL FREMSÆTTES AF DEN SPANSKE STAT SOM FØLGE AF VEDTAGELSEN AF LOV NR. 23/2014 AF 20. NOVEMBER OM GENSIDIG ANERKENDELSE AF AFGØRELSER I STRAFFESAGER I DEN EUROPÆISKE UNION I. Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne I overensstemmelse med artikel 34, stk. 2, i rammeafgørelsen skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit II i lov nr. 23/2014. I henhold til artikel 6, stk. 3, i rammeafgørelsen skal medlemsstaterne underrette Generalsekretariatet for Rådet om, hvilken judiciel myndighed der er kompetent til at udstede en europæisk arrestordre. Denne bestemmelse er blevet gennemført ved artikel 35 i lov nr. 23/2014, der udpeger den dommer eller domstol, der ledede behandlingen af den pågældende sag, som kompetent til at udstede en europæisk arrestordre, i det omfang denne ordretype er relevant, og den centrale undersøgelsesdommer ved den nationale domstol (Audiencia Nacional) som kompetent til at fuldbyrde en europæisk arrestordre. Hvis arrestordren vedrører en mindreårig, er det dommeren ved den centrale ungdomsdomstol (Juez Central de Menores), der er kompetent. Rammeafgørelsens artikel 7, stk. 1, giver mulighed for at udpege en central myndighed. Artikel 6, stk. 3, i lov nr. 23/2014 fastsætter, at justitsministeriet er den centrale myndighed, selv om det kun udfører de funktioner, der er beskrevet i artikel 7, stk. 1, (herunder statistikfunktionen), og ikke dem, der er beskrevet i artikel 7, stk. 2. I henhold til artikel 25, stk. 2, i rammeafgørelsen skal medlemsstaterne meddele Generalsekretariatet for Rådet, hvilken judiciel myndighed der er ansvarlig for at modtage transitanmodninger. I overensstemmelse hermed udpeger artikel 27 i loven justitsministeriet som kompetent til at tillade transit gennem spansk område af en person, som skal overføres. 8138/15 kf/fh/ef 2

3 II. Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union I overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, i rammeafgørelsen skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit II i lov nr. 23/2014. I henhold til artikel 2, stk. 1, i rammeafgørelsen skal medlemsstaterne meddele Generalsekretariatet for Rådet, hvilken judiciel myndighed der er kompetent i henhold til rammeafgørelsen. I artikel 64 i lov nr. 23/2014 fastsættes, at det på dette område er de dommere, der er ansvarlige for fuldbyrdelsen af domme, der er kompetente til at fremsende en dom om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning; hvad angår idømmelse af foranstaltninger i henhold til den organiske lov om børns straffeansvar er det børnedommere, der er kompetente. I tilfælde af, at afsoningen af straffen ikke er påbegyndt, er den kompetente myndighed den domstol, der afsagde dommen i første instans. Desuden har den centrale straffedomstol (Juez Central de lo Penal) kompetence til at anerkende og anordne fuldbyrdelse af afgørelser, der idømmer en straf eller en frihedsberøvende foranstaltning. Endelig er de centrale dommere, der er ansvarlige for fuldbyrdelsen af dommene, kompetente til at håndhæve de nævnte domme. Dommeren ved den centrale ungdomsdomstol er kompetent med hensyn til afgørelser, der indebærer sikker frihedsberøvelse af en mindreårig. I overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i rammeafgørelsen meddeler Spanien Generalsekretariatet for Rådet, at artikel 17 i lov nr. 23/2014 fastsætter, at det ikke er obligatorisk, at den dom, som attesten er baseret på, modtages i en spansk oversættelse; desuagtet kan den retslige myndighed imidlertid anmode om en oversættelse af dommen, hvis den finder, at dette er væsentligt af hensyn til fuldbyrdelsen af kendelsen. 8138/15 kf/fh/ef 3

4 III. Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner I overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i rammeafgørelsen skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit IV i lov nr. 23/2014. Artikel 3, stk. 1, pålægger medlemsstaterne at meddele Generalsekretariatet for Rådet, hvilke myndigheder der er kompetente i henhold til rammeafgørelsen. Artikel 95 i lov nr. 23/2014 udpeger den dommer eller domstol, der forestod fuldbyrdelsen af en dom eller afgørelse om prøvetid med tilsyn, som kompetent til at afsige afgørelsen om prøvetid med tilsyn. Desuden er den nationale straffedomstol den myndighed, der er kompetent til at anerkende og anordne fuldbyrdelsen af en afgørelse om prøvetid med tilsyn, som er fremsendt af den kompetente myndighed i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union. Hvis den fremsendte afgørelse om prøvetid med tilsyn vedrører en mindreårig, er det dommeren ved den centrale ungdomsdomstol, der er kompetent. Artikel 5, stk. 4, i rammeafgørelsen pålægger medlemsstaterne at afgive en erklæring til Generalsekretariatet for Rådet om de betingelser, på hvilke de kompetente myndigheder på anmodning af den domfældte kan give deres samtykke til fremsendelse til en anden medlemsstat (bortset fra den medlemsstat, hvor domfældte har sædvanligt ophold) af en dom og, når det er relevant, en afgørelse om prøvetid med tilsyn. I overensstemmelse med denne forpligtelse fastsætter artikel 102 i lov nr. 23/2014, at når den domfældte ikke har lovligt og sædvanligt ophold i Spanien, kan den nationale straffedomstol, som modtager anmodningen om samtykke til, at afgørelsen om prøvetid med tilsyn fremsendes til udstedelsesmyndigheden, kun give sit samtykke, hvis betingelserne i artikel 101, stk. 2, litra b), er opfyldt. Denne bestemmelse foreskriver, at afgørelser om prøvetid med tilsyn kun kan anerkendes, såfremt den domfældtes slægtninge i opstigende linje, slægtninge i nedstigende linje, søskende eller ægtefælle eller en person, som denne står i et lignende forhold til, har haft lovligt og sædvanligt ophold i Spanien i mindst fem år, selvom den domfældte ikke har lovligt og sædvanligt ophold i Spanien, med den yderligere betingelse, at den domfældte ville være sikret en ansættelseskontrakt i Spanien eller har anmodet om, at afgørelsen om prøvetid med tilsyn fuldbyrdes i Spanien. 8138/15 kf/fh/ef 4

5 Rammeafgørelsens artikel 14, stk. 6, giver medlemsstaterne mulighed for at give meddelelse om de betingelser, hvorpå den kan afslå at påtage sig ansvaret for at træffe visse efterfølgende afgørelser, når den handler som fuldbyrdelsesstat. I denne forbindelse erklærer Spanien i henhold til artikel 106, stk. 1, i lov nr. 23/2014, at det er den udstedende myndighed og ikke den for fuldbyrdelsen ansvarlige spanske domstol, der er kompetent til at træffe efterfølgende afgørelser i forbindelse med de tre tilfælde, der er beskrevet i artikel 14, stk. 3, i rammeafgørelsen. IV. Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i rammeafgørelsen skal vi meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit V i lov nr. 23/2014. Under overholdelse af forpligtelsen i artikel 6, stk. 1, i rammeafgørelsen til at give meddelelse om, hvilke myndigheder der har kompetence, skal vi hermed meddele, at det i henhold til artikel 111 i lov nr. 23/2014 er de dommere eller domstole, der traf afgørelsen om at give den berørte person kaution under straffesagen, der er de kompetente myndigheder til at afsige en afgørelse om alternative foranstaltninger til varetægtsfængsling. Derimod er det, alt efter type af overtrædelse, for hvilke de pågældende myndigheder har kompetence, undersøgelsesdommerne eller de dommere, der behandler sager vedrørende vold mod kvinder (Jueces de Violencia sobre la Mujer), på det sted, hvor den berørte person har sit sædvanlige opholdssted, der er kompetente til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om alternative foranstaltninger til varetægtsfængsling. I medfør af artikel 7, stk. 3, i rammeafgørelsen og i henhold til artikel 6, stk. 3, i lov nr. 23/2014 er justitsministeriet den centrale myndighed med henblik på artikel 7, stk. 1, i rammeafgørelsen. Artikel 8, stk. 2, i rammeafgørelsen forpligter medlemsstaterne til at meddele, hvilke yderligere tilsynsforanstaltninger de accepterer at føre tilsyn med. Vi meddeler hermed, at vi i henhold til artikel 110 i lov nr. 23/2014 er rede til at påtage os følgende supplerende tilsynsforpligtelser: 8138/15 kf/fh/ef 5

6 a) udelukkelse fra bestemte erhverv eller aktiviteter, der er knyttet til den påståede overtrædelse b) forbud mod at føre et motorkøretøj c) forpligtelse til at deponere en sum penge eller at yde en anden form for garanti, enten i et bestemt antal rater eller samlet på én gang d) en forpligtelse til at underkaste sig stofbehandling eller afvænning e) forbud mod at eje og bære våben eller andre nærmere bestemte genstande i forbindelse med den lovovertrædelse, der er genstand for sagen. Artikel 9, stk. 4, i rammeafgørelsen pålægger medlemsstaterne at meddele Generalsekretariatet for Rådet, på hvilke betingelser de kompetente myndigheder på anmodning af den berørte person kan give deres samtykke til fremsendelse til en anden medlemsstat (bortset fra den medlemsstat, hvor personen har sædvanligt ophold) af afgørelser om tilsynsforanstaltninger. I overensstemmelse med dette krav fastsætter artikel 112 i lov nr. 23/2014, at den kompetente dommer eller domstol sender afgørelsen om alternative foranstaltninger til varetægtsfængsling til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor en af følgende situationer opstår: a) Den berørte person har lovligt og sædvanligt ophold i fuldbyrdelsesstaten og indvilger i at vende tilbage til denne stat. b) Den berørte person anmoder om at rejse til en anden stat end den, hvor vedkommende har sit sædvanlige ophold, og den kompetente myndighed i den pågældende stat giver sit samtykke hertil. I medfør af artikel 21, stk. 3, i rammeafgørelsen meddeler Spanien herved, at artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/JHA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne finder anvendelse. 8138/15 kf/fh/ef 6

7 V. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 21, stk. 1 og 2, i direktivet skal vi hermed meddele Dem, at dette direktiv er blevet gennemført ved afsnit VI i lov nr. 23/2014. I overensstemmelse med kravene i direktivets artikel 3, stk. 1, skal vi hermed meddele Dem, at de kompetente myndigheder til at udstede og fremsende en europæisk beskyttelsesordre er de dommere eller domstole, som leder behandlingen af de straffesager, som led i hvilke afgørelsen om beskyttelsesforanstaltningen blev afsagt. De myndigheder, der er kompetente til at anerkende og fuldbyrde den europæiske beskyttelsesordre, er, med forbehold af bestemmelserne i artikel 4, undersøgelsesdommerne eller de dommere, der behandler sager vedrørende vold mod kvinder (Jueces de Violencia sobre la Mujer), på det sted, hvor ofret opholder sig eller har til hensigt at opholde sig. Hvis der imidlertid er truffet afgørelse om prøvetid med tilsyn eller alternative foranstaltninger til varetægtsfængsling, er det den samme dommer eller domstol, som har anerkendt og fuldbyrdet disse afgørelser, der er kompetent til at anerkende og fuldbyrde den europæiske beskyttelsesordre. I medfør af artikel 4, stk. 3, i direktivet og i henhold til artikel 6, stk. 3, i lov nr. 23/2014 er justitsministeriet den centrale myndighed med henblik på artikel 4, stk. 1, i direktivet. VI. Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale I overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i rammeafgørelsen, skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit VII i lov nr. 23/ /15 kf/fh/ef 7

8 VII. Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i rammeafgørelsen, skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit VIII i lov nr. 23/2014. I henhold til artikel 3, stk. 1, i rammeafgørelsen skal medlemsstaterne meddele Generalsekretariatet for Rådet, hvilken myndighed der er kompetent i henhold til rammeafgørelsen. I henhold til artikel 158 i lov nr. 23/2014 er det de strafferetlige domstole eller de dommere, der forestår fuldbyrdelsen af domme, hvor konfiskation af formuegoder er pålagt som en yderligere konsekvens, der er de ansvarlige myndigheder for at træffe en afgørelse om konfiskation. Den myndighed, der er kompetent til at anerkende og fuldbyrde afgørelsen om konfiskation, er den strafferetlige domstolen på det sted, hvor et formuegode, der skal konfiskeres, befinder sig. Sker der en ændring i formuegodets placering, resulterer det ikke i tab af kompetence for den strafferetlige domstol, der har anordnet anerkendelse og fuldbyrdelse af en afgørelse om konfiskation, der er sendt til Spanien. Hvis attesten er udstedt for flere formuegoder i forskellige retskredse, er det den strafferetlige domstol, der først modtager attesten, og i hvis retskreds, mindst ét af disse formuegoder befinder sig, der har kompetence til at forestå konfiskationen af resten af formuegoderne. Hvis den udstedende myndighed ikke har kendskab til, hvor det formuegode, der skal konfiskeres, befinder sig, men attesten angiver bopælen eller det vedtægtsmæssige hjemsted for den person, for hvem afgørelsen er udstedt, er det den strafferetlige domstolen på dette sted, der er kompetent, også selv om det senere viser sig, at formuegodet befinder sig i en anden retskreds, eller at personen er flyttet. Hvis der er udstedt en enkelt attest med hensyn til flere personer, der har bopæl på flere forskellige steder på spansk område, er det den strafferetlige domstol, der først modtager attesten, og i hvis retskreds mindst én af disse bopæle eller ét af disse vedtægtsmæssige hjemsteder befinder sig, der har kompetence til at forestå konfiskationen med hensyn til de øvrige personer, der er angivet på attesten. I overensstemmelse med rammeafgørelsens artikel 7, stk. 5, og artikel 170, stk. 1, litra b), i lov nr. 23/2014 afviser den kompetente strafferetlige domstol at anerkende og fuldbyrde en afgørelse om konfiskation truffet i medfør af udvidet adgang til konfiskation, jf. artikel 2, litra d), nr. iv), i rammeafgørelsen, hvis den anser dette for at være uforeneligt med de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er anerkendt i den spanske forfatning. 8138/15 kf/fh/ef 8

9 VIII. Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe I overensstemmelse med artikel 20, stk. 5, i rammeafgørelsen, skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit IX i lov nr. 23/2014. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i rammeafgørelsen skal vi hermed meddele Dem, at den myndighed, der i henhold til artikel 174 i lov nr. 23/2014 er kompetent til at træffe en afgørelse, der pålægger en fysisk eller juridisk person, der har ejendom eller indtægt i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, en bødestraf, er den strafferetlige domstol, der er kompetent til at fuldbyrde afgørelsen i Spanien. Den myndighed, der er kompetent til at anerkende og fuldbyrde en afgørelse, der pålægger en bødestraf, er: a) principalt den strafferetlige domstolen på det sted, hvor den domfældte har bopæl, eller, for juridiske personers vedkommende, det sted, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted befinder sig b) subsidiært den strafferetlige domstolen på det sted, hvor fast ejendom, der tilhører den fysiske eller juridiske person, der er genstand for bødestraffen, befinder sig c) endelig den strafferetlige domstolen på det sted, hvor en af den dømtes indtægtskilder befinder sig i Spanien. Skulle nogen af disse omstændigheder ændre sig som følge af en ændring i den dømtes bopæl eller vedtægtsmæssige hjemsted, salg af fast ejendom eller en ændring i den dømtes indtægtskilder, resulterer dette ikke i tab af kompetence for den strafferetlige domstol, der har anordnet anerkendelse og fuldbyrdelse af den til Spanien fremsendte afgørelse, der pålægger en bødestraf. 8138/15 kf/fh/ef 9

10 Hvis en enkelt attest henviser til flere personer, og en af disse personer opfylder et af kriterierne i dette afsnit, kan den kompetente strafferetlige domstol påtage sig ansvaret for gennemførelsen af beslutningen for så vidt angår alle de dømte personer, uden at det er nødvendigt at opdele en afgørelse om, der pålægger en bødestraf, på flere personer. I medfør af artikel 2, stk. 2, i rammeafgørelsen og i henhold til artikel 6, stk. 3, i lov nr. 23/2014 er justitsministeriet den centrale myndighed med henblik på at bistå de retslige myndigheder. IX. Rådets rammeafgørelse 2008/978/RIA af 18. december 2008 om en europæisk bevissikringskendelse med henblik på fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager I overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, i rammeafgørelsen, skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved afsnit X i lov nr. 23/2014. I overensstemmelse med rammeafgørelsens artikel 3 fastsætter artikel 188 i lov nr. 23/2014, at de myndigheder, der i Spanien er ansvarlige for at udstede europæiske bevissikringskendelser, er de dommere eller domstole, der forestår den retlige behandling, som led i hvilken det er nødvendigt at fremskaffe dokumentet, genstanden eller dataene, eller de offentlige anklagere, der gennemfører den efterforskning, som led i hvilken kendelsen skal anvendes. Anklagemyndigheden er også kompetent myndighed til at anerkende og fuldbyrde europæiske bevissikringskendelser, forudsat at den kan fremskaffe de pågældende genstande, dokumenter eller data uden at træffe foranstaltninger, som indskrænker de grundlæggende rettigheder. Hvis anklagemyndigheden finder, at den må afvise at anerkende eller fuldbyrde kendelsen, er den kompetente myndighed undersøgelsesdommeren på det sted, hvor genstande, dokumenter eller data, som kendelsen har til formål at fremskaffe, befinder sig. Sker der en ændring i genstandenes, dokumenternes eller dataenes placering, resulterer det ikke i tab af kompetence for den anklagemyndighed eller undersøgelsesdommer, der har anordnet anerkendelse og fuldbyrdelse af en europæisk bevissikringskendelse, der er sendt til Spanien. 8138/15 kf/fh/ef 10

11 Hvis formularen er udstedt for flere genstande, dokumenter eller data, der befinder sig i forskellige retskredse, er det den offentlige anklager eller i givet fald den undersøgelsesdommer, der først modtager formularen, og i hvis retskreds mindst én/ét af disse genstande/dokumenter/data befinder sig, der har kompetence til at forestå fremskaffelsen af resten. I medfør af artikel 8, stk. 2, i rammeafgørelsen og i henhold til artikel 6, stk. 3, i lov nr. 23/2014 er justitsministeriet den centrale myndighed med henblik på at bistå de judicielle myndigheder. I henhold til artikel 23, stk. 3, i rammeafgørelsen skal medlemsstaterne fremsætte en erklæring, hvis grundene til at afvise at anerkende eller fuldbyrde kendelsen i rammeafgørelsens artikel 13, stk. 1, litra f), vil blive gennemført i deres nationale lovgivning. Vi erklærer derfor, at begge grunde er blevet gennemført i spansk ret ved artikel 32, stk. 3, og artikel 198, stk.1, litra d), i lov nr. 23/2014. X. Rådets rammeafgørelse 2009/299/RIA af 26. februar 2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen I overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, i rammeafgørelsen, skal vi hermed meddele Dem, at disse forpligtelser er blevet gennemført ved artikel 33 og 49 i lov nr. 23/ /15 kf/fh/ef 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) 15571/1/11 REV 1 COPEN 272 PARLNAT 278 CODEC 1695 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2010 (OR. en) 9288/10 Interinstitutionel sag: 2010/0817 (COD) COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13

Læs mere

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1902-0276 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige

Læs mere

2010/1 LSV 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts Forslag.

2010/1 LSV 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts Forslag. 2010/1 LSV 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0057 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2014 COM(2014) 57 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes gennemførelse

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere Til lovforslag nr. L 103 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

6274/17 mn/lma/hsm 1 DG D 2B

6274/17 mn/lma/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. februar 2017 (OR. en) 6274/17 COPEN 45 EUROJUST 26 EJN 14 NOTE fra: Maurizio Massari, fast repræsentant, Italiens Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) til

Forslag. Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) til Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

2010/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2010-730-1205 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 21. oktober 2008 P6_TA-PROV(2008)10-21 FORELØBIG UDGAVE PE 414.921 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

LOV nr 347 af 14/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2018

LOV nr 347 af 14/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2018 LOV nr 347 af 14/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-730-0378 Senere ændringer til forskriften LBK nr 213 af 22/02/2013

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 819 final - BILAG 1 til 2.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 819 final - BILAG 1 til 2. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0412 (COD) 15816/16 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 23. december 2016 til: JAI 1118 COPEN 405 DROIPEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE (1)

EUROPÆISK ARRESTORDRE (1) EUROPÆISK ARRESTORDRE (1) Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union LBK nr 213 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1902-0050 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1572 af 15/12/2015

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0468 Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2006-305-0400 Dok.: ANA40692 G R U N D N O T A T vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes: BEK nr 872 af 22/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-359-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 822 final 2013/0408 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af bilag II og III til Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om godkendelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3) 2002F0475 DA 09.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA)

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2827 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. oktober 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0034 Dok.: CDH43180

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0414 (COD) 9718/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9280/17 Komm. dok. nr.: 15782/16 Vedr.:

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 27.1.2011 2010/0215(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 247 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0101 Dok.: LSJ40092 G R U N D N O T A T vedrørende

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt DA C 203 E/86 De Europæiske Fællesskabers Tidende 27.8.2002 Rådets forordning om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0312 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0312 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 312 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning Opdateret 1. juni 2005 Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by:

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by: BILAG VI ANMODNINGSFORMULAR MED HENBLIK PÅ ANERKENDELSE, ERKLÆRING OM EKSIGIBILITET ELLER FULDBYRDELSE AF EN RETSAFGØRELSE VEDRØRENDE UNDERHOLDSPLIGT (artikel 56 og 57 i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 10.2.2014 JOIN(2014) 5 final 2014/0040 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 448 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere