Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om ret til tolkning og oversættelse i forbindelse med straffesager Formændene for de nationale parlamenters Europaudvalg besluttede på COSAC-formandsmødet i Prag den 10. februar 2009 at gennemføre et subsidiaritetstjek af Kommissionens forslag til rammeafgørelse om retten til tolkning og oversættelse i straffesager, så snart dette forelå. Kommissionen fremsatte sit forslag den 8. juli COSAC foreslår, at subsidiaritetstjekket gennemføres i overensstemmelse med protokol 2 til Lissabontraktaten, som gør det muligt for nationale parlamenter at overvåge og påtale eventuelle krænkelser af subsidiaritetsprincippet inden for en periode på 8 uger efter, at et forslag foreligger på alle fællesskabssprog. Da alle sprogudgaver af forslaget, herunder den danske, endnu ikke er modtaget, er fristen for at afslutte behandlingen af forslaget i de nationale parlamenter og sende en udtalelse til EU s institutioner og COSAC endnu ikke fastlagt. Såfremt de bliver tilgængelige inden for de nærmeste dage må fristen forventes at blive omkring medio september KOM (2009) /5

2 Kommissionens forslag Formålet med forslaget til rammeafgørelsen om ret til oversættelse og tolkning i straffesager er at fremme den gensidige anerkendelse af straffesager mellem EU-landene. Hensigten er at sikre, at hvis de sigtede ikke forstår det sprog, der anvendes er de berettiget til tolkning fra det tidspunkt de informeres om, at de er sigtet og indtil straffesagen herunder en evt. appelsag - er overstået. - Baggrund og begrundelse for forslaget Forslaget om indførelse af ret til tolkning og oversættelse i straffesager indgik tidligere i et større forslag til rammeafgørelse fra 2004, som omfattede en hel række af proceduremæssige rettigheder (udover retten til tolkning og oversættelse også retten til juridisk bistand, retten til information, retten til at rådføre sig med konsulære repræsentanter, m.v.). Imidlertid kunne der ikke opnås politisk tilslutning til 2004-forslaget i Rådet. Kommissionen har derfor valgt i stedet at dele forslaget op i en række mindre forslag, som tilsammen udgør en lovpakke om proceduremæssige rettigheder i straffesager. Som det første af disse forslag fremsættes nu det ifølge Kommissionen mindst kontroversielle forslag om tolkning og oversættelse i straffesager. Kommissionen henviser til, at retten til tolkning og oversættelse i straffesager navnlig følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 5 og 6. Selv om alle EU-lande har ratificeret konventionen, er der forskel på den måde rettighederne er gennemført på i de enkelte EU-lande, og der er derfor behov for at sikre, at retten til tolkning og oversættelse gennemføres på ensartet måde i alle EU-lande. - Hvem er beskyttet af reglerne? Ifølge forslaget skal reglerne gælde i alle straffesager og i sager om gennemførelse af den europæiske arrestordre fra Dermed er enhver person, som sigtes eller anklages for en straffelovsovertrædelse i EU omfattet af reglerne. Forslaget er således ikke begrænset til f.eks. EU-borgere. 2 Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af , s. 1). 2/5

3 - Hvilke rettigheder sikrer rammeafgørelsen? Rammeafgørelsen sikrer en ret til gratis tolkning og oversættelse i straffesager. Hvad angår retten til tolkning skal medlemsstaterne bl.a. sikre, at tolkningen gives under politiafhøringer, under alle møder mellem den sigtede/tiltalte og hans forsvarer og under alle retsmøder. Endvidere skal den sigtede/tiltalte have ret til at appellere en afgørelse om, at der ikke er behov for tolkebistand. Retten til tolkebistand skal også sikres hørehæmmede og talebesværede. Hvad angår retten til oversættelse skal denne omfatte alle væsentlige dokumenter, herunder afgørelser om frihedsberøvelse, anklageskrifter, væsentlige dokumentbeviser og selve dommen. Den sigtede/tiltalte og hans forsvarer kan fremsende en begrundet anmodning om oversættelse af yderligere dokumenter. Den sigtede/tiltalte skal kunne appellere en afgørelse om, at oversættelse af et dokument ikke er nødvendigt. - Retsgrundlag Forslaget har hjemmel i EU-traktatens artikel 31, stk. 1, litra c), hvorefter EU kan vedtage foranstaltninger om retligt samarbejde i kriminalsager med henblik på sikring af foreneligheden mellem medlemsstaternes gældende regler, i det omfang det er nødvendigt for at forbedre samarbejdet. Forslaget skal vedtages af Rådet efter (frivillig) høring af Europa-Parlamentet. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed. - Reguleringsform Forslaget er en rammeafgørelse, som er bindende for medlemsstaterne, for så vidt angår målet, men overlader til de nationale myndigheder at bestemme, hvordan målet nås. Rammeafgørelser er ikke umiddelbart anvendelige. - Subsidiaritetsprincippet Kommissionen finder forslaget i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, idet den vurderer, at målet om at fremme tilliden mellem medlemsstaterne i relation til straffesager ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne. Kommissionen begrunder dog ikke denne vurdering nærmere i forslaget. 3/5

4 En nærmere begrundelse om subsidiaritetsprincippet findes derimod i den separate konsekvensanalyse til forslaget, som dog alene foreligger på engelsk og fransk 3. Heraf fremgår det, at EU-landene på forskellig vis giver de sigtede en retfærdig rettergang i overensstemmelse med deres nationale ret og EMRK. Dette har både ført til forskelle i beskyttelsesniveauet i de enkelte lande samt til spekulationer i nogle EU-lande om hvilken standard, der gælder i andre EU-lande. Der har endda været beskyldninger fra medierne om mangler i andre landes strafferetssystemer. På den baggrund vurderer Kommissionen, at EU-foranstaltninger er nødvendige og kunne omfatte fastsættelsen af fælles minimumsstandarder som en ledsagende foranstaltning i et område med fri bevægelig for personer. - Forholdet til det danske retsforbehold Forslaget er ikke omfattet af det danske retsforbehold, da der er tale om en rammeafgørelse, dvs. en retsakt uden overstatslig karakter. Folketingets subsidiaritetstjek Det centrale spørgsmål i relation til Folketingets subsidiaritetstjek af forslaget må være, om man i tilstrækkelig grad kunne realisere målet om at fremme den gensidige tillid mellem medlemsstaterne i relation til tolkning og oversættelse i straffesager gennem national lovgivning? Eller om der på grund af forslagets omfang eller virkninger er behov for fælles EU-regler for at nå målene? For bedre at kunne besvare dette spørgsmål kan man med fordel vurdere forslaget i forhold til de fire betingelser for subsidiaritetsmedholdelighed, som er fastsat i Protokol nr. 30 til Amsterdamtraktaten. Følgende spørgsmål kan i den forbindelse stilles: - Har spørgsmålet om reguleringen af retten til tolkning og oversættelse i straffesager tværnationale aspekter, som ikke på tilfredsstillende måde kan reguleres ved handling fra medlemsstaternes side? - Vil handling fra medlemsstaternes side eller manglende handling fra EU s side vedrørende reguleringen af retten til tolkning og oversættelse i straffesager være i konflikt med traktatens krav om eksempelvis at styrke den økonomiske eller sociale samhørighed? 3 SEC (2009) /5

5 - Vil handling fra medlemsstaternes side eller manglende handling fra EU s side for så vidt angår reguleringen af retten til tolkning og oversættelse i straffesager på anden måde alvorligt skade medlemsstaternes interesser? - Vil reguleringen af retten til tolkning og oversættelse i straffesager på EUplan have klare fordele på grund af omfanget eller virkningerne heraf i sammenligning med en handling fra medlemsstaternes side?./. Forslaget vedlægges på engelsk (den danske udgave følger, så snart den foreligger). Med venlig hilsen Thomas Fich (Tlf. 3611) 5/5

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 44 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 15. april 2011 Grønbog om onlinespil

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere