Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign."

Transkript

1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Side 1

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning Hvem er omfattet Afgrænsning månedslønnede og timelønnede... 4 Kapitel 2. Månedslønnede Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn A. Indplacering på 6 pr. 1. april 2009 og senere oprykninger Resultatløn Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg Funktionærlov Pension ATP Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på døgnområdet A. Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på dagområdet Over- og merarbejde Arbejde i forskudt tid, holddrift mv Deltagelse i feriekoloniophold Barns 1. og 2. sygedag Tjenestefrihed Opsigelse Rationaliseringer Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) Kapitel 3. Timelønnede Løn, lønberegning og lønudbetaling Mindstebetaling Pension Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på døgnområdet A. Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på dagområdet Graviditet, barsel, adoption og sygdom Barns 1. og 2. sygedag Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede) Kapitel 4. Ungarbejdere Personafgrænsning Løn/lønberegning Øvrige ansættelsesvilkår (ungarbejdere) Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse Protokollat 1 - Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob...28 Protokollat 2 - Særregler for ansatte i Københavns Kommune Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på dagområdet... 30

3 2. Særregler for ansatte på skoler Side 3 Protokollat 3 - Særregler for ansatte i kommuner i FKKA-området...32 Protokollat 4 - Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder...33 Protokollat 5 - Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg...35 Bilag A - Vejledende kriterier for funktionsløn og kvalifikationsløn..37 Bilag B - Tøjregulativ for ansatte i kommuner i FKKA-området...39

4 Side 4 Kapitel 1. Personafgrænsning 1. Hvem er omfattet Overenskomsten omfatter ikke-faglærte ansatte, der beskæftiges som rengøringsassistenter, husassistenter, husmedhjælpere eller personer med arbejdsopgaver, som naturligt kan sidestilles med ovennævnte grupper, ansat: 1. i kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører til KL s forhandlingsområde, herunder København og Frederiksberg kommuner, 2. i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv., 3. på selvejende daginstitutioner med hvilke Københavns Kommune og kommuner i det et tidligere FKKA-område har indgået driftsoverenskomst, og for hvilke Københavns Kommune og kommuner i det tidligere FKKA-område med bindende virkning kan indgå overenskomst om løn- og ansættelsesforhold. 4. på selvejende døgninstitutioner med hvilke Københavns og Frederiksberg kommuner har indgået driftsoverenskomst, og for hvilke kommunerne med bindende virkning kan indgå overenskomst om løn- og ansættelsesforhold. Ansatte i Københavns Kommune er omfattet af denne overenskomst og de særregler, der gælder for Københavns Kommune, jf. Protokollat 2. KL s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs 60, trafikselskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. Kap. 18, 19 og 20 i lov om social service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. For at modvirke nedslidning i arbejdet og sikre fastholdelsen af medarbejdere bør der sættes fokus på ensidigt gentaget arbejde. Der henvises til det fælles partssamarbejde i Branchearbejdsmiljørådet (BAR), hvor der arbejdes med handlingsplaner om ensidigt gentaget arbejde, der reduceres ved arbejdsorganisatoriske ændringer som fx jobudvikling, jobberigelse, jobudvidelse og uddannelse mv. Information og materiale kan findes på De lokale parter opfordres til at sætte fokus på seniorpolitiske tiltag, som kan modvirke nedslidning og sikre fastholdelse af ældre medarbejdere, fx ved at benytte mulighederne i rammeaftalen om seniorpolitik. KL meddeler FOA Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund 3F, når der indgås serviceaftale med en virksomhed. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL s overenskomstnr Afgrænsning månedslønnede og timelønnede Ansatte, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2.

5 Side 5 Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år. Organisationerne har fremhævet, at det må anses for ønskeligt, at der gives nyantagne ansatte en vejledende beskrivelse af det arbejde, hvormed den pågældende fortrinsvis agtes beskæftiget, og at den pågældende får lejlighed til at gøre sig bekendt med eventuelt foreliggende skriftlige arbejdsbeskrivelser. Ved fremtidig varig ansættelse bør der, hvor ikke ganske særlige forhold gør sig gældende, tilbydes ansættelse med så mange timer som muligt. Der bør så vidt muligt tages hensyn til den ansattes ønske med hensyn til omfanget af den ugentlige arbejdstid, bl.a. derved, at man, før man ansætter nye ansatte, tilbyder de deltidsansatte en øget beskæftigelse. Der henvises i øvrigt til 20 stk. 1, nr. 13 og 14. Ansatte, som er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3. Bemærkning Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 15. februar samme år. Stk. 3 Ungarbejdere er omfattet af bestemmelserne i Kapitel 4. Kapitel 2. Månedslønnede 3. Løn Lønnen består af 4 elementer: 1. Grundløn, jf. 4, 2. Funktionsløn, jf. 5, 3. Kvalifikationsløn, jf. 6, 6A og 4. Resultatløn, jf. 7. Ansatte er omfattet af: 1. Aftale om lokal løndannelse for hus/ren-området (09.08). 2. Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (09.20). 3. Aftale om gennemsnitsløngaranti.(09.21). Aftale om lokal løndannelse for hus/ren-området indeholder bl.a. bestemmelser om forhandlingssystemet, rets- og interessetvister, opsigelse og ophør af aftaler om funktionsløn og kvalifikationsløn.

6 Side 6 I overvejelserne om på hvilket niveau forhandlingerne skal foregå, bør det indgå, hvad der vil være hensigtsmæssigt i forhold til, hvor mange ansatte der er i henhold til overenskomsten på de enkelte arbejdspladser. Stk. 3 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Det henstilles, at der udfærdiges nyt ansættelsesbrev med angivelse af den fremtidige gennemsnitlige ugentlige arbejdstid til månedslønnede deltidsansatte i tilfælde, hvor der har været pålagt den ansatte merarbejde i et omfang svarende til mindst 15% af den pågældendes hidtidige normale, gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid i en periode af 3 måneder, og hvor der også fremtidigt vil blive pålagt den pågældende sådant merarbejde. På tilsvarende vis henstilles udfærdiget nyt ansættelsesbrev til deltidsansatte i tilfælde, hvor der træffes beslutning om med fremtidig virkning varigt at pålægge den pågældende merarbejde i et omfang svarende til mindst 15% af den hidtidige normale gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid. Stk. 4 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 5 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. Stk. 6 Månedslønnen for ansatte på skoler beregnes således: Arbejdstimer/dag x (årlige arbejdsdage + 25 feriedage + 10 søgnehelligdage) x = beskæftigelsesprocent. Årslønnen (grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn) findes ved at x beskæftigelsesprocenten med årslønnen for en tilsvarende fuldtidsbeskæftiget. Månedslønnen udgør 1/12 heraf. I beregningen af månedslønnen er indgået betaling for eventuel frihed på overenskomstmæssige fridage. Ansatte på skoler har derfor ikke krav på yderligere betaling for disse dage. Hvis de pågældende skal udføre effektiv tjeneste efter kl de pågældende dage betales overtidstillæg. Hovedrengøring fastlagt på forhånd med et bestemt timetal indgår ikke i beregningsmodellen for månedsløn. Hovedrengøring honoreres som merarbejde, 13, stk. 6. Den 6. ferieuge jf. 20. stk. 1, nr. 19 indgår ikke i ovennævnte beregningsmodel, og er således forudsat afholdt på almindelige arbejdsdage. Afholdes dagene i lukkeperioden skal der ske udbetaling, jf. Ferieaftalen.

7 Side 7 Stk. 7 Ansættelsesmyndigheden kan vælge at ansatte på skoler helårsansættes. Her anvendes den særlige lønberegningsbrøk i stk. 6 ikke. Denne ansættelsesform bør særligt overvejes ved tidsbegrænsede ansættelser, fx vikaransættelser. 4. Grundløn Grundlønnen dækker de funktioner, en ansat er i stand til at varetage, som nyansat/uerfaren. Det er ikke parternes hensigt, at en medarbejder skal oppebære den rene grundløn uden tillæggelse af kvalifikations- og/eller funktionsløn i en længere periode. Det forudsættes derfor, at der i den enkelte kommune arbejdes målrettet for at anvende kriterier for kvalifikations- og funktionsløn og udvikle den enkeltes kvalifikationer og funktioner. Grundlønnen er: Stillingsbetegnelse: Grundløn Løntrin Årligt tillæg Ansatte 14 [](Pr. 1. april 2016: kr. (31/ niveau))[] Ansatte, der er pålagt funktion som tilsynsassistent 16 [](Pr. 1. april 2016: kr. (31/ niveau))[] Lønseddeltekst: Grundløn og grundlønstillæg Stk. 3 []Grundlønsforhøjelsen pr. 1. april 2016 sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer.] 5. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Ansatte, som er udpeget til at forestå ledelse af et køkken, herunder at varetage indkøb og regnskabsførelse, ydes et årligt tillæg på kr. (31/ niveau). For ansatte, der opfylder betingelserne for at være omfattet af en pensionsordning efter 10 er tillægget pensionsgivende. Lønseddeltekst: Køkkenledelse Stk. 3 For ansatte, der pålægges funktion som stedfortræder, skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn.

8 Side 8 Lønseddeltekst: Stedfortrædertillæg Stk. 4 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg eller lignende, jf. Aftale om konvertering af ulempetillæg (04.86). Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel. Midlertidig lønforbedring omfatter: a) Tidsbegrænsede aftaler b) Aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen fortsat er opfyldt. Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer denne status, medmindre andet aftales. Funktionsløn, der er anvendt til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser mv. indgår ikke i kvalifikationslønstillægget, jf. 6A, stk. 3 og 4. Vejledende kriterier for funktionsløn, se Bilag A. 6. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring.. Midlertidigt tillæg til lukket gruppe Allerede ansatte pr. 31. december 2011, der har mellem 0 og 2 års ansættelse ved kommunen, ydes med virkning fra den 1. januar 2012 et midlertidigt årligt kvalifikationstillæg på kr. (31/ niveau) frem til det tidspunkt, hvor den ansatte opnår 2 års ansættelse ved kommunen. Herefter bortfalder tillægget. Allerede ansatte pr. 31. december 2011 oppebærer tillægget, så længe de er i hidtidig stilling. Medarbejdere, der ansættes d. 1. januar 2012 eller senere, oppebærer ikke dette tillæg Lønseddeltekst: Midlertidigt tillæg Stk. 3 Efter 2 års ansættelse ved kommunen efter denne overenskomst ydes kvalifikationsløn med 3 trin oveni grundlønnen (løntrin 17). [](Pr. 1. april 2016: løntrin kr. (31/ niveau)).[] Efter 5 års ansættelse ved kommunen efter denne overenskomst ydes kvalifikationsløn med 6 løntrin oveni grundlønnen (løntrin 20). [](Pr. 1. april 2016: løntrin kr. (31/ niveau))[]

9 Side 9 Stk. 4 Efter 2 års ansættelse ved kommunen som ansat, der er pålagt funktion som tilsynsassistent, ydes kvalifikationsløn med 4 løntrin oveni grundlønnen (løntrin 20).[](Pr. 1. april 2016: løntrin kr. (31/ niveau)).[] Efter 5 års ansættelse ved kommunen som ansat, der er pålagt funktion som tilsynsassistent, ydes kvalifikationsløn med 7 løntrin oveni grundlønnen (løntrin 23). ).[](Pr. 1. april 2016: løntrin kr. (31/ niveau)).[] Stk. 5 Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, medmindre andet særligt aftales. Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgivende tillæg, bevarer denne status, medmindre andet aftales. Vejledende kriterier for kvalifikationsløn, se Bilag A. 6A. Indplacering på 6 pr. 1. april 2009 og senere oprykninger. Nyansatte pr. 1. april 2009 Ansatte, og ansatte der er pålagt funktion som tilsynsassistent, som ansættes den 1. april 2009 eller senere, indplaceres rent på overenskomstens bestemmelser. Ansættelse ved kommunen medregnes i optjeningen til 6 Kvalifikationsløn.. Ansatte med 0-2 års ansættelse pr. 1. april 2009 For ansatte, og ansatte der er pålagt funktion som tilsynsassistent, som er ansat før den 1. april 2009 og som pr. 1. april 2009 har under 2 års ansættelse ved kommunen, forbliver på grundlønstrin. Lokale trin/tillæg bevares. Når den ansatte opnår 2 års ansættelse ved kommunen, omdefineres lokallønstrin/tillæg til kvalifikationstrin, dog således, at lokalløn, der ligger ud over det hidtidige garantilønstrin (for 2 års ansættelse), bevares. Når den ansatte opnår 5 års ansættelse ved kommunen, omdefineres lokallønstrin/tillæg til kvalifikationstrin, dog således, at lokalløn, der ligger ud over det hidtidige garantilønstrin (for 5 års ansættelse), bevares. Stk. 3. Ansatte med 2-5 års ansættelse pr. 1. april 2009 Ansatte og ansatte der er pålagt funktion som tilsynsassistent, som pr. 1. april 2009 har 2 års ansættelse ved kommunen, indplaceres således, at garantilønstrin, lokallønstrin/tillæg omdefineres til kvalifikationstrin, dog således, at lokalløn, der ligger ud over det hidtidige garantilønstrin (for 2 års ansættelse) bevares.

10 Side 10 Når den ansatte opnår 5 års ansættelse ved kommunen, omdefineres lokallønstrin/tillæg til kvalifikationstrin, dog således, at lokalløn, der ligger ud over det hidtidige garantilønstrin (for 5 års ansættelse), bevares. Stk. 4. Ansatte med mindst 5 års ansættelse pr. 1. april 2009 Ansatte og ansatte der er pålagt funktion som tilsynsassistent, som pr. 1. april 2009 har 5 års ansættelse ved kommunen, indplaceres således, at garantilønstrin, lokallønstrin/tillæg omdefineres til kvalifikationstrin, dog således, at lokalløn, der ligger ud over det hidtidige garantilønstrin, bevares. Stk. 5. Lokalløn den 1. april 2009 og derefter Lokallønstrin/tillæg aftalt til ikrafttrædelse den 1. april 2009 og derefter, ydes ud over de løndele, der kan indgå i omdefineringen, jf. stk Stk. 6. Forhåndsaftaler Lokale aftaler/forhåndsaftaler, aftalt på grundlag af garantilønsmodellen, jf. 6, bortfalder pr. 31. marts Eventuelle elementer i lokale aftaler/forhåndsaftaler, der ikke kan indgå i garantilønnen, videreføres dog uændret, medmindre andet aftales lokalt. Der henvises i øvrigt til den særlige lønpolitiske drøftelse i 2 i Aftale om lokal løndannelse for hus/ren-området. Stk. 7. Overgangstrin Overgangstrin, jf. Protokollat 5, 1, stk. 2, kan ikke indgå i de løndele, der omdefineres, jf. princippet i Protokollat 5, 1, stk Resultatløn Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af ansatte og enkelte ansatte. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales. Det er ikke en forudsætning for anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. Resultatløn kan fx også gives i form af individuel eller en kollektiv bonuslignende ordning. 8. Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg Bestemmelser vedrørende personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg findes i Protokollat Funktionærlov For ansatte gælder vilkår efter Funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 18 Opsigelse og 20 Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede).

11 10. Pension Side 11 Ansatte, som ikke er omfattet af Funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. Funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse, (jf. Funktionærlovens 2a) samt efterløn, (jf. Funktionærlovens 8). Hvor der i Funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid, beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i Pensam-gruppen for ansatte, som 1. a) er fyldt 21 år, og b) har mindst 10 måneders [](pr. 1. april 2016: 8 måneders)[] sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner inden for de seneste 8 år. 2. ansatte som tidligere har været optaget i en kommunal eller amtslig/regional pensionsordning efter at have opfyldt beskæftigelseskravet i stk. 1, nr. 1, punkt b i denne overenskomst eller en anden overenskomst med samme beskæftigelseskrav. Det samlede pensionsbidrag udgør: 13,00% de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingelserne er opfyldt hele måneden. For optjening af karensperioden se Aftale om pensionsordning for visse ansatte i kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med tilhørende administrationsgrundlag (26.02). Dokumentation for at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske ved fremvisning af pensionsoversigt fra beskæftigelse i kommuner/amter/regioner. Ansættelsesmyndigheden kan beslutte, at anden offentlig beskæftigelse kan indgå i beregningen af karensperioden. 3. Karensperioden bortfalder for ansatte, som forud for ansættelsen ved kommunen har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning uden for det kommunale, amtslige og regionale område. Bestemmelserne i 10 om pension gælder ikke for pensionerede tjenestemænd fra staten, amter/regioner, kommuner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder og andre, der får egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. Stk. 3 Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt, jf. dog 5, stk. 4, og 6, stk. 5. Evt. pension af resultatløn følger af 7. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele.

12 Side 12 Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af tillæg beregnes pensionsbidraget af dette tillæg. Stk. 4 For deltidsansatte, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 5 Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til: PenSam Gruppen, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, postgiro Pensionsbidraget udbetales månedsvis bagud samtidig med lønudbetalingen. Stk. 6 Pensionsforbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal løndannelse. Pensionsforbedringer kan aftales som forhøjelse af pensionsbidrag efter stk. 1, og/eller nedsættelse eller evt. bortfald af karensbestemmelser i stk. 1. Stk. 7 Aften- og nattillæg er pensionsgivende med 4% for de pensionsberettigede ansatte, der er ansat på døgnområdet, jf. 12. Bestemmelsen gælder kun månedslønnede pensionsberettigede ansatte, som er omfattet af Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. (79.01). Stk. 8 Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesmyndigheden om: a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent af den pensionsgivende løn. b) I hvilken periode forhøjelsen skal indbetales. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som fx tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv. Stk. 9 For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som et beløb, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning eller at købe frihed. Ved udbetaling betales beløbet månedsvis bagud, og der gælder følgende: a) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb. b) Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende. c) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling.

13 Side 13 Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år. 11. ATP 1. For ansatte gælder følgende ATP-satser: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 90,00 kr. 180,00 kr. > 78 timer og <117 timer 60,00 kr. 120,00 kr. > 39 timer og <78 timer 30,00 kr. 60,00 kr. 2. []Pr. 1. januar 2016 forhøjes ATP-satserne til: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 94,65 kr. 189,35 kr. > 78 timer og <117 timer 63,10 kr. 126,25 kr. > 39 timer og <78 timer 31,55 kr. 63,10 kr.[] 12. Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på døgnområdet For ansatte beskæftiget på døgnområdet gælder Arbejdstidsaftalen for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. (79.01). Ved døgnområdet forstås institutioner, hvor der arbejdes hele døgnet alle kalenderårets dage, fx plejehjem, plejecentre, døgninstitutioner mv. Der er aftalt en særlig løngaranti for ansatte, der er ansat pr. 31. marts 2006 og som overgår til at følge de nye arbejdstidsregler pr. 1. april 2006, se Protokollat 5, 1, stk A. Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på dagområdet For ansatte beskæftiget på dagområdet gælder 12A-15. Ved dagområdet forstås institutioner og arbejdspladser, hvor der arbejdes i dagtimerne, fx skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger mv. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge for fuldtidsansatte. Jf. 6, stk. 1, 2. pkt. i Aftale om tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81) må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid dog ikke overstige 48 timer incl. overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode. Se Protokollat 2, 1, stk. 1 vedrørende Københavns Kommune.

14 Side 14 Stk. 3 Længden af den daglige arbejdstid kan planlægges op til 9 timer. Stk. 4 Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede vil som hovedregel være at fordele på 5 arbejdsdage af ikke under 7 timer pr. dag mandag til torsdag og ikke under 6 timer fredag eller på 6 arbejdsdage, hvor den daglige arbejdstid skal være mindst 4 timer. Der vil lokalt kunne træffes aftale om anden arbejdstid end den anførte. Stk. 5. Arbejdstidens placering Ansatte med fast arbejdstid: Den ansatte med fast arbejdstid skal kende sine møde- og sluttidspunkter, tjenestens, fridagenes samt feriedagenes placering. Ansatte med skiftende arbejdstid: For ansatte med skiftende arbejdstid udarbejdes der tjenestelister, som omfatter samtlige ansatte med skiftende arbejdstid. Tjenestelisterne omfatter en periode på mindst 4 uger, og angiver tjenestens og fridagenes placering. Der kan om fornødent foretages ændringer i allerede bekendtgjorte tjenestelister. Inden sådanne ændringer foretages, skal der ske underretning til de berørte ansatte. Tjenestelisterne udarbejdes enten på den måde, at listerne til enhver tid angiver arbejdstidsfordelingen for de førstkommende mindst 4 uger, eller på den måde, at tjenestelisterne for en periode af mindst 4 uger bekendtgøres senest 2 uger før listernes første gyldighedsdag. Forbundene har under forhandlingerne fremhævet, at hensynet til de ansatte taler for, at tjenestelisterne i det mulige omfang udarbejdes for perioder af mere end 4 ugers længde. Det forudsættes, at det ved udarbejdelse af tjenestelister tilstræbes, at der sker en ligelig fordeling af fridagene herunder af eventuelle sammenhængende lørdags-/søndagsfridage blandt de ansatte, samt at arbejdet tilrettelægges således, at der ydes søn- og helligdagsfrihed i størst muligt omfang. Stk. 6. Delt tjeneste Under forudsætning af, at tjenesten har været adskilt af en pause på mindst 2 timer, at det anviste arbejde udgør 6 timer eller derover og at tidsrummet mellem påbegyndelsen og afslutningen af dagens arbejde overstiger 8 timer ydes der for delt tjeneste 33,61 kr.(31/ niveau) pr. dag Tjenesten kan kun deles én gang pr. dag. Se Protokollat 2, 1, stk. 3 vedrørende Københavns Kommune.

15 Side 15 Stk. 7. Pauser Arbejdet tilrettelægges således, at heldagsbeskæftigede ansatte har ret til en uforstyrret spisepause uden løn på ½ time pr. dag. Spisepausen fastlægges til et bestemt tidspunkt på den enkelte arbejdsdag. Hvis en planlagt spisepause efter ledelsens bestemmelse forskydes ud over ½ time den enkelte dag, betales et tillæg på 21,13 kr. (31/ niveau). Jf. 4 i Aftale om tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81) skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdsdagen, således at formålet med pausen tilgodeses. Stk. 8. Arbejde på lørdage Planlagt lørdagsarbejde honoreres med timeløn, 1:1. Der honoreres i øvrigt efter bestemmelserne i 14, Arbejde i forskudt tid, holddrift mv. Arbejde på lørdage, der er planlagte fridage, afspadseres 1:1,5 eller honoreres med timeløn, jf. 4-6A + et tillæg på 50% heraf for de første 2 timer. For timer ud over 2 timer afspadseres 1:2 eller honoreres med timeløn + et tillæg på 100%. For timer efter kl dog altid med 1:2 eller timeløn + et tillæg på 100% heraf. Planlagt lørdagsarbejde kan finde sted uanset om arbejdstiden er planlagt som fast eller skiftende arbejdstid. Stk. 9. Arbejde på søn- og helligdage Planlagt arbejde på søn- og helligdage honoreres efter bestemmelserne i Aftale om holddrift. Arbejde på søn- og helligdage, der er planlagte fridag, afspadseres 1:2 eller honoreres med timeløn, jf. 4 6A + et tillæg på 100% heraf. Honoreringen finder anvendelse uanset om arbejdet er planlagt eller pålagt. Der ydes ikke yderligere betaling for arbejde på disse dage, ligesom der ikke ydes overtidsbetaling på disse dage. Planlagt søndagsarbejde kan finde sted uanset om arbejdstiden er planlagt som fast eller skiftende arbejdstid. 0. Særlige fridage og søgnehelligdage 1. maj hele dagen (0-24), grundlovsdag fra kl (12-24) og juleaftensdag hele dagen (0-24) betragtes som søgnehelligdage. For ansatte sker der intet fradrag i lønnen for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes. Ansatte, der i overensstemmelse med tjenestelisten altid arbejder i forskudttidsperioden (kl ), oppebærer på arbejdsfri søgnehelligdage fuld løn, der inkluderer tillæg for arbejde i forskudt tid, for så vidt som disse er fast påregnelige, jf. KL s cirkulæreskrivelse af juni Såfremt der planmæssigt arbejdes på en søgnehelligdag, betales for denne normal betaling med tillæg for forskudt arbejdstid, og der gives efter nærmere aftale en erstatningsfridag med løn.

16 Side 16 På tilsvarende vilkår ydes en erstatningsfridag, såfremt en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag. Gives erstatningsfridagen ikke rettidigt, betales i stedet en godtgørelse beregnet efter satserne for overarbejde på søn- og helligdage. Ansatte, der i overensstemmelse med tjenestelisten altid arbejder i forskudttidsperioden (kl ), oppebærer på erstatningsfridage for arbejde på søgnehelligdage tillæg for arbejde i forskudt tid, for så vidt som disse er fast påregnelige. 13. Over- og merarbejde Ved overarbejde for fuldtidsbeskæftigede forstås arbejde ud over det antal timer, der er fastsat som normal arbejdstid for den enkelte arbejdsdag for den ansatte. Ved overarbejde for deltidsbeskæftigede forstås arbejde ud over 8 timer pr. dag, eller arbejde ud over det planlagte daglige timetal, hvor dette er planlagt højere end 8 timer. Stk.3 Ved ansættelser med fast arbejdstid eller hvor skolerengøring indgår, er der tale om overarbejde, når der over en uge præsteres mere end 37 timers effektivt arbejde. Stk. 4 Ved ansættelser med skiftende arbejdstid og hvor skolerengøring ikke indgår i ansættelsen, er der tale om overarbejde, når der over en 4 ugers periode, præsteres mere end 37 timer i gennemsnit over perioden. Opgørelse af evt. overarbejde finder sted ved periodens afslutning. Bemærkning til stk. 4: For en fuldtidsansat skal der således præsteres flere end 148 timer (4 x 37 timer) over en periode på 4 uger, før der er tale om overarbejde. Stk. 5 Overarbejde opgøres pr. påbegyndt halve time pr. dag. Overarbejde afspadseres 1:1,5 eller honoreres med timeløn, jf. 4 6A + et tillæg på 50% heraf for de første 3 timer. For timer ud over 3 timer afspadseres 1:2 eller honoreres med timeløn + et tillæg på 100%. Medmindre andet aftales lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori overarbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet inden for denne periode, udbetales overarbejdet. Stk. 6 Merarbejde opgøres pr. påbegyndt halve time pr. dag. Merarbejde afspadseres 1:1 eller honoreres med timeløn. Merarbejde betales med timeløn, der beregnes som 1/1924 af de i 4 6A nævnte løndele. Medmindre andet aftales lokalt, skal afspadsering være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori merarbejdet er præsteret. Hvis afspadsering ikke er afviklet inden for denne periode, udbetales merarbejdet.

17 Side 17 Stk. 7 Honorering af såvel over- som merarbejde kan være en kombination af honorering og afspadsering. Stk. 8 Når en ansat tilsiges til at udføre overarbejde eller merarbejde på såvel arbejdsdage som arbejdsfridage, skal dette meddeles dagen forud inden arbejdstids ophør. For manglende varsel til overarbejde og merarbejde ud over 1 time ydes et tillæg. Tillægget udgør 52,25 kr. (31/ niveau) pr. gang. 14. Arbejde i forskudt tid, holddrift mv. Aftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet med tilhørende aftale om hviletid og fridøgn gælder (04.89, 04.90). For timer, for hvilke der ydes overarbejdstillæg, kan der ikke ydes tillæg efter aftalen. Se Protokollat 2, 1, stk. 2 vedrørende Københavns Kommune. 15. Deltagelse i feriekoloniophold Der ydes betaling for deltagelse i feriekoloniophold efter samme bestemmelser, som gælder for personale inden for døgninstitutionsområdet, der deltager i børns ophold på feriekolonier, jf. den mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund indgåede aftale (64.21). 16. Barns 1. og 2. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær. 17. Tjenestefrihed Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet.

18 Side 18 Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjenestefrihed. 18. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Ansatte, som med virkning fra 1. august 2014 er overført til ansættelse på månedsløn, og som har optjent opsigelsesvarsel under sin beskæftigelse som timelønnet, opretholder det optjente varsel som personlig ordning, indtil den pågældende opnår et længere opsigelsesvarsel som månedslønsansat. []Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af lovgivningen, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af brevet kan udleveres til organisationen. I de situationer, hvor det ikke er tilstrækkeligt klart for institutionen, hvilket af de to forbund meddelelsen skal stiles til, opfordres institutionerne til at underrette begge forbund. Underretningen til organisationen sker digitalt. FOA - Fag og Arbejde CVR-nummer: Fagligt Fælles Forbund 3F CVR-nummer: Underretningen til organisationen indeholder som hidtil oplysninger, der gør det muligt at identificere den ansatte.[]

19 Side 19 Stk. 4 Organisationen kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 5 Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan FOA - Fag og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 3F kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes over for kommunen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. Stk. 6 Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af KL og 2 udpeges af FOA Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund 3F, hvorefter disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, Kapitel 2. Stk. 7 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen, hvis den ansatte og kommunen ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. Stk. 8 []Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i ansættelsesmyndighedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Friheden placeres i videst muligt omfang under hensyn til arbejdspladsens drift.[] 19. Rationaliseringer Hvis en kommune ønsker at gennemføre rationaliseringsundersøgelser eller foranstaltninger inden for de af overenskomsten omfattede rengøringsområder, tilsiger organisationerne deres støtte hertil.

20 Side 20 Parterne er enige om at fremhæve muligheden for indførelse af forsøgsordninger med dagrengøring på skoler, hvor kommunalbestyrelsen finder det ønskeligt. 20. Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede). Generelle ansættelsesvilkår Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder (nummereringen henviser til protokollatets numre): 1. Ansættelsesbreve (04.11). Se 20, stk. 2 for supplerende bestemmelser 2. Lønninger (04.30) 3. Løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen (04.32) 4. Beskæftigelsesanciennitet (04.40) 5. Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion) (21.51) 6. Lønberegning/lønfradrag (04.38) 7. Åremålsansættelse (04.50) 8. Supplerende pension (23.10) 9. Opsamlingsordningen (26.01) 10. Gruppeliv (23.11) 11. Tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81) 12. Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82) 13. Deltidsarbejde (04.83) 14. Deltidsansattes adgang til højere tjenestetid (04.85) 15. Tidsbegrænset ansættelse (04.84) 17. Konvertering af ulempetillæg (04.86) 19. Ferie (05.12) se 20 stk. 3 for supplerende bestemmelser 20. Barsel mv. (05.13)og barselsudligning (05.14) 21. Tjenestefrihed uden løn (05.15) 22. Seniorpolitik (05.21) 23. Integrations- og oplæringsstillinger (05.25) 24. Befordringsgodtgørelse (05.71) 25. Kompetenceudvikling (05.31) se 20 stk. 5 for supplerende bestemmelser 26. Socialt kapitel (05.41) se 20 stk. 8 for supplerende bestemmelser 27. Virksomhedsoverenskomster (05.51) 28. Retstvistaftalen (05.61) 29. Aftale om kontrolforanstaltninger (05.65) 30. SU og tillidsrepræsentanter (05.80)

21 Side MED og tillidsrepræsentanter (05.86) 32. Aftale om trivsel og sundhed (05.35) 33. Statistikgrundlag for de lokale forhandlinger (04.39).. Ansættelsesbreve I ansættelsesbrevet for ansatte på skoler kan det anføres, at den ansattes ferie medmindre andet fastsættes i det enkelte tilfælde afholdes på dage, hvor skolen er lukket. Af den ansattes ferie anses 4 uger for afholdt i skolesommerferien og 1 uge i jule- og nytårsferien. Der udbetales ikke arbejdstidsbestemte ydelser under ferie, der afholdes i skoleferierne. Stk. 3. Særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse udgør samlet 2,35%. Stk. 4. Kombinationsansættelser Ansatte, der er omfattet af denne overenskomst, er omfattet af Rammeaftalen om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne (41.11). Stk. 5. Kompetenceudvikling Tillidsrepræsentanten kan som led i arbejdet som tillidsrepræsentant drøfte spørgsmål om kompetenceudviklingsindsatsen for den pågældende personalegruppe. Hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, kan den lokale afdeling anmode ledelsen om en sådan generel drøftelse. Anvendelse af medarbejder (udviklings)samtaler og uddannelsesplanlægning er et velegnet fundament for udviklingen af den enkeltes kvalifikationer og funktioner. I forbindelse med afviklingen af medarbejdersamtaler kan det med fordel aftales, hvilke videre-, og efteruddannelses- og udviklingsaktiviteter den enkelte skal deltage i. Stk. 6. Kompetencefond De ansatte er omfattet af Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (05.32). Bemærkning Aftalen indebærer, at ansatte kan søge op til kr. pr. år fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Der søges via Stk. 7. Tryghedspulje De ansatte er omfattet af Tryghedspuljen (05.33). Bemærkning Aftalen indebærer, at ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer mv., kan søge op til kr. til bl.a. kompetenceudvikling og efteruddannelse. Der søges via Stk. 8. Fleksjob De ansatte er omfattet af supplerende aftale om vilkår for ansatte i fleksjob, jf. Protokollat 1.

22 Side 22 Stk. 9 Personalegoder De ansatte er omfattet af aftale om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder, jf. Protokollat 4. Kapitel 3. Timelønnede 21. Løn, lønberegning og lønudbetaling Timelønnen er 1/1924 af årslønnen i henhold til 4-6A. Lønnen udbetales månedsvis bagud. Lønudbetalingen finder sted senest 17 dage efter lønperiodens udløb. Efter institutionens afgørelse kan der ydes á conto udbetaling af lønnen. Aftales der á conto udbetaling, skal der samtidig træffes aftale om afvikling af beløbet. Stk. 3 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget. 22. Mindstebetaling Når en afløser efter 2, stk. 2, tilsiges til arbejde, bør der ved tilsigelsen gives den pågældende underretning om arbejdets forventede varighed den enkelte dag. Hvis en sådan underretning ikke gives ved tilsigelsen, ydes der den pågældende betaling for mindst 4 timers normal tjeneste. Bestemmelsen præciserer, at der ved tilsigelsen bør gives underretning om arbejdets forventede varighed. I tilfælde, hvor afløseren indtræder i en fraværende medarbejders skemalagte arbejde, bør dettes omfang således tilkendegives over for afløseren, og der ydes i denne situation betaling for det faktisk udførte arbejde. Bestemmelsen tager i øvrigt sigte på den situation, hvor der ikke på forhånd kan gives afløseren underretning om arbejdets forventede varighed. Bestemmelsens rækkevidde fremgår af nedenstående eksempler: Tilkendegivelse ved tilsigelsen (arbejdets forventede varighed) Arbejdets faktiske varighed Betaling for a) 3 timer 3 timer 3 timer b) 3 timer 3 timer 10 min. 3½ time c) 3 timer 2½ time 3 timer d) 5 timer 3 timer 5 timer e) Ingen 3 timer 4 timer f) Ingen 5 timer 5 timer

23 Side Pension Ansættelsesmyndigheden opretter pensionsordning i PenSam Gruppen for: 1. Ansatte, som a) er fyldt 21 år, og b) har været beskæftiget i mindst 8 timers tjeneste i gennemsnit pr. uge i 52 uger inden for de seneste 8 år, eller 2. ansatte som tidligere har været optaget i en kommunal eller amtslig/regional pensionsordning efter at have opfyldt beskæftigelseskravet i stk. 1, litra b i denne overenskomst eller en anden overenskomst med samme beskæftigelseskrav. Det samlede pensionsbidrag udgør 13,00% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Pensionsordningen oprettes med virkning fra det tidspunkt, hvor alle betingelser er opfyldt. Når pensionsretten er opnået, indbetales pensionsbidrag uanset timetal. For optjening af karensperioden, se Aftale om pensionsordning for visse ansatte i kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med tilhørende administrationsbidrag (26.02). Dokumentation for at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske ved fremvisning af pensionsoversigt fra beskæftigelse i kommuner/amter/regioner. 3. Karensperioden bortfalder for ansatte, som forud for ansættelsen ved kommunen har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning uden for det kommunale, amtslige og regionale område. Ansatte, som tidligere har opnået ret til pension i henhold til 10 ved kommunal, amtslig og regional beskæftigelse, omfattes straks af den relevante pensionsordning. Stk. 3 I øvrigt gælder bestemmelserne i 10, stk. 5, 6, 8 og Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på døgnområdet For ansatte beskæftiget på døgnområdet gælder Arbejdstidsaftalen for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. (79.01). 24A. Arbejdstid mv. for ansatte beskæftiget på dagområdet De for månedslønnede gældende bestemmelser finder tilsvarende anvendelse med hensyn til 12A, stk. 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 12A, stk. 3 og 4 Den daglige arbejdstid 12A, stk. 6 Delt tjeneste 12A, stk. 7 Pause 12A, stk. 8 og 9 Lørdage/søndage/helligdage 13 Overarbejde. Manglende varsel til overarbejde. Bestemmelsen om

24 Side 24 tilsigelse til merarbejde finder ikke anvendelse for timelønnede, der er berettiget til betaling efter Arbejde i forskudt tid og holddrift 15 Feriekoloni Se Protokollat 2, 1 vedrørende Københavns Kommune. Ansatte, som inden for de seneste 6 dage forud for en søgnehelligdag eller 6 dage forud for en institutionslukningsperiode op til søgnehelligdagen har været beskæftiget til den pågældendes normale ugentlige arbejdstid, ydes løn svarende til en normal arbejdsdag. Er bestemmelsen om forudgående beskæftigelse forud for en søgnehelligdag eller en institutionslukningsperiode op til søgnehelligdagen ikke opfyldt, betales der ikke løn for den pågældende søgnehelligdag. Ferie, sygdom, barns 1. og 2. sygedag, tjenestefrihed uden løn, afspadsering og vagtlistefridage sidestilles med beskæftigelse, ligesom barselsorlovsperioder ikke betragtes som afbrydelse af beskæftigelsen. Stk. 3 Uanset beskæftigelsens varighed efter stk. 2 gives betaling for 1. maj, såfremt pågældende er i arbejde dagen før og efter 1. maj. Denne dag betragtes som søgnehelligdag hele dagen. Stk. 4 Grundlovsdag fra kl betragtes som søgnehelligdag. Juleaftensdag betragtes som søgnehelligdag. Stk. 5 Såfremt der planmæssigt arbejdes på en søgnehelligdag, ydes for denne normal timeløn med tillæg efter 14 og der ydes efter nærmere aftale erstatningsfridag med løn som nævnt i stk. 2. På tilsvarende vilkår ydes erstatningsfridag, såfremt en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag. Ydes erstatningsfridagen ikke rettidigt, betales i stedet en godtgørelse beregnet efter satserne for overarbejde på søn- og helligdage. 25. Graviditet, barsel, adoption og sygdom Ansatte, som ikke er omfattet af Funktionærlovens anvendelsesområde, har ikke krav på fuld løn under sygdom, men er omfattet af Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Under fravær, der skyldes tilskadekomst i tjenesten, yder kommunen fra 1. fraværsdag og indtil i alt 26 uger fra tilskadekomstdagen forskellen mellem 9/10 af den sædvanlige løn og den dagpengeydelse, der tilkommer pågældende. Ved sædvanlig løn kommer tillægsbetalinger fra akkord, særlige hverv, overarbejde, arbejdstidens beliggenhed uden for de normale dagtimer og andet lignende ikke i betragtning.

25 26. Barns 1. og 2. sygedag Timelønnede er omfattet af reglerne i 16, stk. 1 og Side 25 Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til en indtægt, der svarer til indtægten i tilfælde af fravær på grund af egen sygdom. Stk. 3 Hvis den ansatte ikke har ret til indtægt fra arbejdsgiveren under egen sygdom, betaler arbejdsgiveren et beløb, der svarer til dagpengebeløbet. 27. Opsigelse Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag. 28. Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede). Øvrige ansættelsesvilkår Timelønnede ansatte er i øvrigt omfattet af følgende: 3 Løn 7 Resultatløn 11 ATP 17 Tjenestefrihed 19 Rationaliseringer 20, stk. 1 Generelle ansættelsesvilkår 1-2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 24-29, 32 og stk. 2 Ansættelsesbreve 20, stk. 4 Kombinationsansættelse 20, stk. 5 Kompetenceudvikling 20, stk. 6 Kompetencefond 20, stk. 9 Personalegoder []Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter deres indhold. Aftalerne er oplistet i Bilag C.[] Stk. 3 Timelønnede har ikke krav på fuld løn under sygdom, men er omfattet af Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Kapitel 4. Ungarbejdere 29. Personafgrænsning Kapitlet omfatter ansatte, som ikke er fyldt 18 år. Disse kan beskæftiges, for så vidt beskæftigelsen har karakter af ferie- eller sygeafløsning eller finder sted med uddannelsesformål for øje. 30. Løn/lønberegning Ansatte aflønnes med månedsløn eller timeløn, jf. afgrænsningen i 2.

26 Side 26 Ansatte, der er fyldt 16 år aflønnes med 66,8% af løntrin 12 incl. eventuelt områdetillæg. Ansatte, der er fyldt 17 år aflønnes med 74,4% af løntrin 12 incl. eventuelt områdetillæg. Ved fastsættelsen af procentsatserne er indregnet lønfradrag efter 5, stk. 1 i Aftale om lønninger for kommunalt ansatte (04.30). Stk. 3 Månedslønnen udgør 1/12 af årslønnen efter stk. 2. Timelønnen er 1/1924 af årslønnen efter stk. 2. Stk. 4 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 5 Den ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn. 31. Øvrige ansættelsesvilkår (ungarbejdere). Øvrige ansættelsesvilkår, månedslønnede Månedslønnede ungarbejdere er endvidere omfattet af følgende bestemmelser i Kapitel 2: 7 Resultatløn 9 Funktionærlov 11 ATP 12 Arbejdstid mv. på døgnområdet 12A Arbejdstid mv. på dagområdet 13 Over- og merarbejde 14 Arbejde i forskudt tid, holddrift mv. 15 Feriekoloni 16 Barns 1. og 2. sygedag 17 Tjenestefrihed 18 Opsigelse 19 Rationaliseringer 20, stk. 1 Generelle ansættelsesvilkår nr. 1, 2, 3, 6, 11-13, 14, 15, 19, 20 og , stk. 2 Ansættelsesbreve 20, stk. 3 Særlig feriegodtgørelse 20, stk. 5 Kompetenceudvikling 20, stk. 6 Kompetencefond 20, stk. 9 Personalegoder. Øvrige ansættelsesvilkår, timelønnede Timelønnede ungarbejdere er i øvrigt omfattet af følgende bestemmelser: 7 Resultatløn 11 ATP 17 Tjenestefrihed 19 Rationaliseringer 20, stk. 1 Generelle ansættelsesvilkår nr. 2, 3, 11, 12, 14, 19, 29, 32 og 33 20, stk. 5 Kompetenceudvikling 20, stk. 6 Kompetencefond 20, stk. 9 Personalegoder 22 Mindstebetaling

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog køkkenarbejde el. lign. Den Offentlige Gruppe Den Offentlige Gruppe Det tidligere FKKA-område Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengøringsog

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. Rengøringsassistenter

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. Rengøringsassistenter Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Rengøringsassistenter 1. april 2013-31. marts 2015 for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst for husassistenter. 75.01 O.15 45/2015 Side 1

Overenskomst for husassistenter. 75.01 O.15 45/2015 Side 1 Overenskomst for husassistenter KL FOA - Fag og Arbejde 75.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 75.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Overenskomst for husassistenter

Overenskomst for husassistenter Overenskomst for husassistenter KL FOA - Fag og Arbejde 75.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 75.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...4

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og arbejdsforhold for husassistenter m.fl. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT**

Læs mere

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter

Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter Side 1 Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter og -elever KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Indholdsfortegnelse Side 41.71 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. Handicapledsagere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. Handicapledsagere Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Handicapledsagere 1. april 2013-31. marts 2015 2 for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Regionernes Lønningsog Takstnævn Offentligt ansatte 2013-2015 mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Rengøringsassistenter m.fl. 1. april 2013-31. marts 2015 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS-

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for håndværkere og ITsupportere. 40.11 O.15 24/2016 Side 1

Overenskomst for håndværkere og ITsupportere. 40.11 O.15 24/2016 Side 1 Overenskomst for håndværkere og ITsupportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe Side 1 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe KL 3F Sømændene Indholdsfortegnelse Side 42.05 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning...

Læs mere

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling FMM Informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere Materialesamling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

5.40.61 O.15 43/2015 Side 1. Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.40.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde 65.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale)

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) XX/2015 Side 1 Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens omradc... "... "... 3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever **NYT**= Nyt i forhold

Læs mere

Overenskomst for teknisk service. 41.01 O.15 43/2015 Side 1

Overenskomst for teknisk service. 41.01 O.15 43/2015 Side 1 Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst for portører og gymnastikpædagoger i Københavns Kommune

Overenskomst for portører og gymnastikpædagoger i Københavns Kommune Side 1 Overenskomst for portører og gymnastikpædagoger i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.73.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 3

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.11 47/ 2011 Side 1. Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen O.08 46/2010 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST JOURNALISTER I KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst

Læs mere

42.11 O.15 47/2015 Side 1

42.11 O.15 47/2015 Side 1 Side 1 Overenskomst for flyvepladsledere, AFISoperatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. ved kommunale lufthavne og flyvepladser samt Ejendomsfunktionærer v/selvejende plejehjem, museumsbetjente og tilsynsførende

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...3

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1 Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Dansk Funktionærforbund Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

Overenskomst for musikskoleledere

Overenskomst for musikskoleledere Overenskomst for musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) 51.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere