Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVR"nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVR"nr. 31 93 71 83"

Transkript

1 Merkur Udviklingslån A/S Intern årsrapport regnskabsår CVR"nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6! 7 Ledelsesberetning... 8! 12 Resultatopgørelse Balance Anvendt regnskabspraksis og noter... 15! 17 3

4 Selskabet Merkur Udviklingslån A/S c/o Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Vesterbrogade 40, København V Telefon Fax E!mail Hjemsted København CVR!nr.: Bestyrelse Morten Gunge (formand) Inge Lis Dissing (næstformand) Lisbeth Erlands Direktion Direktør Lars Pehrson Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej Aalborg SV Pengeinstitut Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Vesterbrogade 40, København V 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt det interne årsregnskab for regnskabsåret ! for Merkur Udviklingslån A/S. Det interne årsregnskab afviger i opstillingsform og specifikationsgrad, men har samme resul! tat og egenkapital som det eksterne årsregnskab, der er aflagt i overensstemmelse med års! regnskabsloven. Det er vores opfattelse at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets ak! tiver, passiver, finansielle stilling og resultat. København V, den 3. marts 2015 Direktionen Lars Pehrson Bestyrelsen Morten Gunge Formand Inge Lis Dissing Næstformand Lisbeth Erlands 5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til ledelsen i Merkur Udviklingslån A/S Vi har revideret det interne årsregnskab for Merkur Udviklingslån A/S for regnskabsåret ! , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Vi har afgivet særskilt revisionspåtegning på det eksterne årsregnskab. Revisionen af det eks! terne årsregnskab har ikke givet anledning til forbehold, og revisionspåtegningen på det eks! terne årsregnskab indeholder ikke supplerende oplysninger. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende bil! lede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 15! 16. Ledel! sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revisi! on og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vur! dering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et internt årsregnskab, der giver et ret! visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af det interne årsregnskab. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret ! i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 15! 16. 6

7 Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at det interne årsregn! skab udarbejdes med henblik på at opfylde ledelsens yderligere oplysningsbehov i forhold til det eksterne årsregnskab. Det interne årsregnskab afviger derfor i opstillingsform og specifika! tionsgrad, men har samme resultat og egenkapital som det eksterne årsregnskab. Den an! vendte regnskabspraksis er beskrevet på side 15! 16. Aalborg, den 3. marts 2015 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Preben Randbæk Statsaut. revisor 7

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Merkur Udviklingslån A/S har til formål at bidrage til økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag i udviklingslande. Der ydes lån til små og mellemstore virksomheder (SME) samt ko! operativer, der har vanskeligt ved at optage lån på fair vilkår. Etablering af Merkur Udviklingslån A/S Merkur Udviklingslån A/S blev stiftet den 13. januar 2009 af Merkur, Den Almennyttige An! delskasse efter et flerårigt forarbejde, hvor Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Investe! ringsfonden for Udviklingslande (IFU) havde analyseret mulighederne for at etablere en ud! lånsvirksomhed med fokus på bæredygtig udvikling i små og mellemstore virksomheder i ud! viklingslande. Kapitalsammensætning ved etableringen: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, A!aktier kr. 199 øvrige aktionærer, A!aktier kr. IFU, B!aktier kr. Samlet aktiekapital kr. Kapitalsammensætning ved udgangen af 2014: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, A!aktier kr. 192 øvrige aktionærer, A!aktier kr. IFU, B!aktier kr. Samlet aktiekapital kr. Udlånsvirksomheden Det har taget længere tid end forventet at få etableret en udlånsportefølje. Det spiller forment! lig også en rolle, at den internationale finanskrise kom på tværs ved selskabets etablering i 2009 og har dæmpet investerings! og lånelysten mange steder, også i udviklingslandene. Ved udgangen af 2014 var der udbetalt 7 lån med en samlet restgæld på 7,1 mio. kr. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2013, hvor der var udlånt 3,7 mio. kr., fordelt på 6 lån. I løbet af 2014 er 3 nye lån udbetalt, heraf ét til en allerede bestående kunde, og 2 lån er indfri! et ordinært. De nye lån er ydet til virksomheder i Nicaragua, Bolivia og Uganda. Derudover har vi lån til virksomheder i Tanzania, Ghana og Peru. Ud over de udbetalte lån har Merkur Udviklingslån A/S i 2014 afgivet 2 lånetilbud, som ikke var kommet til udbetaling ved årets udgang. Disse lånetilbud udgør i alt 2,6 mio. kr. Der er tale om dels en allerede eksisterende kunde, dels en ny kunde, som samtidig er en nyetableret virksomhed. Hvis disse 2 lån effektueres som forventet, nærmer det samlede udlån sig 10 mio. kr. Derudover er der arbejdet på flere andre lånesager, der har det tilfælles, at der er langt fra den første kontakt til afgivelsen af et konkret tilbud. For at afdække valutakursrisiko ved udlån i USD har selskabet oprettet en valutakassekredit i Arbejdernes landsbank. Trækket på kreditten svarer til de udestående lån i USD. Til sikkerhed for kreditten har selskabet deponeret danske kroner. 8

9 Gourmet kakao fra Latinamerika Ingemann Fine Cocoa Company S.A. (tidligere firmanavn: Xoco Fine Cocoa Company) i Nicara! gua har igangsat en storskala dyrkning af fin kakao. Ingemann Fine Cocoa Company S.A. sig! ter på at blive certificeret af Rainforest Alliance, som arbejder for at bevare en høj biodiversitet i regnskovene og gøre en indsats for miljø, mennesker og lokalsamfund. Ingemann Fine Cocoa Company S.A. vil forsyne gourmetmarkedet for chokolade. Dyrkningen af kakaoen varetages af flere hundrede småbønder i Nicaragua, flere steder organiseret i ko! operativer. Bønderne er kontraktmæssigt sikret en fast minimumspris og en merpris for deres kakao på markedsprisen plus 25 %. Ingemann Fine Cocoa Company S.A. sælger kakaotræer af de fineste sorter til småbønderne og hjælper dem med intensiv træning og rådgivning. Der ydes lån på rimelige vilkår til bøn! derne, så de kan købe træerne. Lånene ydes via Xoco Finance S.A. og skal først betales tilba! ge, når høsten kan begynde. Lånet i Merkur Udviklingslån A/S er ydet til Xoco Finance Nica! raugua S.A. og er med til at finansiere plantningen af ca. 2 millioner træer, som årligt kan yde omkring tons fin kakao. Virksomheden blev splittet op og skiftede ejer i Den nicaraguanske del blev købt af virk! somheden Ingemann i Nicaragua, hvorved der er opnået synergier med denne virksomheds aktiviteter indenfor honningproduktion i Nicaragua. Husholdningskomfurer i Tanzania Danskeren Bjarne Laustsen, som er gift og bosat i Tanzania, har udviklet et lille husholdnings! komfur, som kan fyres med hele jatrophanødder eller med brændselspiller baseret på affalds! produktet efter presningen af disses olie. Jatrophanødderne indeholder 37% olie. Det er nyt, at der findes et velfungerende komfur, der kan klare denne type brændsel. Komfu! rerne bliver produceret i et nyetableret værksted, hvor der skabes arbejde til lokale smede mm. Projektet har mange sociale og økonomiske fordele: Husholdningerne sparer penge til brænd! selsindkøb, og de får en lille ekstra indtægt. Projektet bremser afskovning og fremmer plant! ning af et tørkeresistent træ nemlig jatropha! som kvæget ikke æder. Det betyder, at sam! tidig med de sociale og økonomiske fordele er der en betydelig positiv klimapåvirkning. Projek! tet har samtidig fået en donation og et rentefrit lån fra en slags venture fond, der støtter ud! viklingen af kommercielt og socialt bæredygtige aktiviteter i Afrika. Vild kakao fra Bolivia Sumar er et lille familiefirma, som organiserer indsamlingen og fermenteringen af vild kakao fra regnskoven. Her har kakaoen sit oprindelige fødested. Den vilde kakao er af en anden slags end den dyrkede; mindre frugter; mindre frø, og en helt særligt rig smag. Rasmus Bo Bojesen er dansk chocolatier og kok, og han forarbejder kakaoen til den meget fornemme Oialla choko! lade. Desuden eksporterer Sumar bønner til andre lande, og forarbejder selv kakao både til halvfabrikata og til færdig konfekt og chokolade. Lånet til Sumar betaler investeringer til ud! vikling af virksomheden.. Se mere: og 9

10 Dobbeltcertificeret kaffe fra Peru Cafeperu blev stiftet i 1969 som en paraplyorganisation for kaffekooperativer i Peru, men gen! nemgik en større reorganisering i Fem tilbageværende kooperativer stiftede da et fælles aktieselskab med henblik på at bevare det bedste, nemlig den fælles afsætning, og forbedre resten med rådgivning, kvalitetssikring, modernisering osv. Nu er næsten al Cafeperu s kaffe både økologisk og Fairtrade certificeret. Lånet fra Merkur Udviklingslån bidrager til at sikre langsigtet finansiering i en branche, som ellers næsten udelukkende finansierer sig fra sæson til sæson. Se mere: Økologisk og biodynamisk landbrug i Uganda Amfri Farms i Uganda har mangeårige forbindelser til Danmark gennem et samarbejde med den økologiske grossist Solhjulet. Danske forbrugere kender måske deres frugt fra Thises Uganda!yoghurt. Amfri har både et stort antal småbønder tilknyttet og en 600 ha. biodynamisk farm med et meget stort udvalg af frugter, krydderurter, krydderier og grønt. Lånet blev givet dels til forskellige driftsinvesteringer på farmen, dels til investeringer i forbedringer for gårdens tilknyttede arbejdere. Se mere: Fattigdomsbekæmpelse i Ghana Krobodan har i mange år arbejdet i Ghana med forskellige initiativer til fattigdomsbekæmpel! se, særligt blandt jordløse bønder og kvinder. I 2012 byggede Krobodan et center, som bl.a. rummer træningsfaciliteter til en række forskellige erhvervsaktiviteter, som jordløse bønder og kvinder kan give sig i kast med såsom småskala!husdyrhold, snegleavl, svampedyrkning, og fremstilling af perler og smykker, som bl.a. designes og sælges af Pernille Bülow A/S. Lånet fra Merkur Udviklingslån er med til at finansiere byggeriet. Se mere: og Fair trade kaffe fra Nicaragua Lige før nytår udbetalte vi et lån til Cafe Nor i Nicaragua, der er stiftet af en dansker og en nicaraguaner begge med erfaring fra deres egen kaffefarm. Cafe Nor knytter en masse mindre avlere til sig og forbedrer deres kaffehøst, både i mængde og kvalitet ved træning, rådgivning om bedre gødskning m.v. og de sikrer afsætningen af kaffen til den høje ende af markedet, særlig i USA og i Danmark. I første omgang Fair Trade!certificeres kaffen, senere kan der komme andre certificeringer til. På den måde sikrer de en indkomstfremgang til de tilknyttede bønder. Se mere: Udover behandlingen af låneanmodninger har Merkur Udviklingslån i 2014 fortsat arbejdet med at udbrede kendskabet til virksomheden. Bl.a. har vi deltaget i en række arrangementer og konferencer i ind! og udland, f.eks. årsmødet i netværket INAISE (www.inaise.org), der 10

11 samler deltagere fra mange relevante lande. Vi har igen deltaget på Biofach messen i Nürn! berg, som er en af de mest effektive mødepladser for producenter og forhandlere af økologiske og fair trade produkter, og hvor vi også møder flere af vores bestående kunder. Vi kan konstatere, at Merkur Udviklingslån A/S indtager en vanskelig position på markedet for SME finansiering. På den ene side må vi nødvendigvis stille krav til virksomhedernes rapporte! ring, budgetlægning m.m. på et vist niveau, som retfærdiggør låntagning på kommercielle vil! kår. På den anden side har virksomheder, der rent faktisk kan leve op til disse krav, ofte behov for større lån, end Merkur Udviklingslån A/S kan yde. Årets udvikling i låneporteføljen og den pipeline vi arbejder med aktuelt giver dog grund til en vis optimisme. Men dilemmaet består, og vil derfor fortsat give anledning til overvejelser. Vi kan også konstatere, at selv om vi rent faktisk bevilger lån, kan mange forhold stille sig hindrende i vejen for, at lånet faktisk udbetales eller udbetalingen tager længere tid end for! ventet. Der kan være tale om forhold hos virksomheden eller forhold i det pågældende land. Selskabet investerede i 2013 i værdipapirer fra Triodos Microfinance Fund for ca. 4 mio. kr. Dette skete med baggrund i et ønske om at aktivere en del af den meget store likvidbehold! ning aktiveres på et område, der grænser op til Merkur Udviklingslåns formål, nemlig mikrofi! nans, og derudover med et ønske om at øge selskabets indtægter. Investeringen har i 2014 givet et afkast på kr., svarende til 3,3%, hvilket er væsentligt mere end en placering på en bankkonto ville have givet. Det vil være muligt at afhænde værdipapirerne igen indenfor en rimelig frist, såfremt der skul! le vise sig mulighed for i stedet at låne midlerne ud. Årets økonomiske aktiviteter og forhold Da opbygningen af låneporteføljen er gået langsommere end forventet, har selskabets rente! indtægter fra lån været lavere end budgetteret. Forøgelsen af låneporteføljen er sket sidst på året, og vil derfor slå kraftigere igennem i På grund af det lave renteniveau generelt har vi ikke kunnet opnå den forrentning af den likvi! de beholdning, som var anslået i budgettet i prospektet. Til gengæld har vi suppleret med ind! tægter fra en investering i mikrofinans. Der har ikke været konstateret tab på udlån. Der er fortsat en regnskabsmæssig hensættelse fra 2013 som følge af vanskeligheder hos et låneprojekt. Hensættelsen er blevet justeret lidt i nedadgående retning. Årets resultat blev et overskud på kr., mod et overskud på kr. i 2013, som var påvirket af den nævnte hensættelse på ca kr. Årets overskud foreslås overført til næste år. Egenkapitalen er ved årets udgang kr. Aktiekurs Med basis i den indre værdi pr kan stykprisen pr. aktie fastsættes til 1.042,91 kr. (nominelt kr.). Aktiernes værdistigning udgør dermed 1,6% i 2014 og 4,3% siden sel! skabets etablering. Usikkerhed ved indregning og måling Ved opgørelsen af de regnskabsmæssige værdier er der udøvet skøn. De udøvede skøn er ba! seret på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. Det vigtigste regnskabsmæssige skøn vedrører udlån og tilgodehavender, hvor kvantificering af risikoen for manglende fremtidige betalinger er forbundet med et væsentligt skøn. Den omstændighed at lånene er ydet på geografisk fremmede markeder og til virksomheder, hvoraf flere er relativt nystartede, gør det vanskeligt at estimere den fremtidige risiko. Ligele! des kan det være svært at estimere en procesrisiko, hvis det f.eks. bliver nødvendigt at forsø! ge en retslig håndhævelse af indgåede låneaftaler. Endelig kan der være en betydelig tids! mæssig forsinkelse ved opdateringer og regnskabsaflæggelser, som nedsætter vores mulighed 11

12 for at reagere overfor låntager. Ved vurderingen af, om der skal foretages nedskrivninger på de enkelte lån går ledelsen ud fra dette udgangspunkt og vurderer, om der efter låneudbeta! lingen er sket en forværring af låntagers situation eller andre omstændigheder, der kan påvir! ke muligheden for tilbagebetaling. Øvrige oplysninger Vi kan oplyse, at: der ikke foreligger usædvanlige forhold der ikke er indtruffet hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har betydning for vurderingen af selskabets økonomiske stilling eller resultat. bestyrelsens honorar er godkendt på selskabets generalforsamling den og er gældende indtil videre. 12

13 Merkur Udviklingslån A/S RESULTATOPGØRELSE Note DKK DKK 2 Renteindtægter Renteudgifter valutaafdækning!39.817! Nettoomsætning Valutakursregulering!2.522! Andre finansielle omkostninger 0! Kursregulering værdipapirer Renter SKAT 0! Andre eksterne omkostninger! ! Resultat af primær drift Hensættelser på udlån ! Resultat før skat Skat af årets resultat!87.196! Skat tidligere år Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført resultat fra tidligere år I alt Beløbet foreslås anvendt således: Overført til næste år

14 Merkur Udviklingslån A/S BALANCE Note AKTIVER DKK DKK Udlån Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Note PASSIVER DKK DKK Selskabskapital Overført resultat Egenkapital i alt Kreditinstitutter i øvrigt Gæld til associerede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden Gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Akkumulerede hensættelser på udlån Passiver i alt

15 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn! skabsklasse B. Selskabets primære formål er at drive udlånsvirksomhed. For at give et retvisende billede af selskabets aktivitet, er der ændret i den skematiske opstillingsform, hvor renteindtægter og renteudgifter erstatter de normale skemaposter under omsætning og vareforbrug m.v. Der er således ingen poster under finansielle indtægter og udgifter. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes alle omkostninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forplig! telser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be! eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelse Stiftelses" og igangsætningsomkostninger Stiftelses! og igangsætningsomkostninger omfatter de omkostninger der er forbundet med opstart og igangsætning af selskabet, og derfor er at betragte som engangsomkostninger. Skatter Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skat! ter med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen. Balance Udlån og tilgodehavender Udlån og tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Aktuelle og udskudte skatter Skyldige og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat! tepligtige indkomst. 15

16 Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes med den officielle kurs Eventualforpligtelser Selskabet har på balancedagen ingen verserende retssager eller andre eventualforpligtelser. Sikkerhedsstillelser Selskabet har på balancedagen stillet sikkerhed i en indlånskonto med et indestående på DKK. Sikkerheden er stillet overfor Arbejdernes Landsbank A/S for en valutakasse! kredit i USD. Valutakassekreditten afdækker selskabets valutakursrisiko på udlån i USD. NOTE 2 Renteindtægter m.m. Rente af udlån Rente af likviditet Udbytte af værdipapirer Gebyrer af udlån 0 0 I alt renteindtægter m.m Andre eksterne omkostninger Lånehåndtering og administration Revision (regul. med for meget afsat 2013) Bestyrelsesudgifter inkl. rejser Abonnementer og kontingenter Hjemmeside og IT VP og bankgebyrer Andre omkostninger I alt driftsudgifter Skat af årets resultat Resultat før skat Ej fradragsberettigede renter vedr. selskabsskat 0 0 Basis for skatteberegning Selskabsskat 24,5% heraf (2013: 25%) " Andre tilgodehavender Værdipapirer Momsafregning Forskudsskattebetaling I alt andre tilgodehavender Likvide beholdninger Driftskonti Aftaleindlån Sikringskonto til afdækning af valutarisiko I alt likvide beholdninger

17 7 Egenkapital A!aktiekapital primo Indbetalt A!aktiekapital i årets løb 0 0 Andel af overført resultat Andel af årets resultat Saldo pr B! aktiekapital primo Indbetalt B! aktiekapital i årets løb 0 0 Andel af overført resultat Andel af årets resultat Saldo pr Samlet egenkapital ved årets slutning Af den samlede A!aktiekapital på kr ejer Merkur, Den Almennyttige Andelskasse kr Den samlede B! aktiekapital på kr ejes af Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU). 17

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 5. regnskabsår CVR-nr

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 5. regnskabsår CVR-nr Merkur Udviklingslån A/S Intern årsrapport 2013 5. regnskabsår CVR-nr. 31 93 71 83 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v.... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 7. regnskabsår CVR-nr

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 7. regnskabsår CVR-nr Merkur Udviklingslån A/S Intern årsrapport 2015 7. regnskabsår CVR-nr. 31 93 71 83 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v.... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Merkur Udviklingslån A/S Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V CVR-nr

Merkur Udviklingslån A/S Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V CVR-nr Vesterbrogade 40, 1, 1620 København V CVR-nr. 31 93 71 83 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.04.16 Anne-Birgitte Olsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 8. regnskabsår CVR-nr

Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 8. regnskabsår CVR-nr Merkur Udviklingslån A/S Intern årsrapport 2016 8. regnskabsår CVR-nr. 31 93 71 83 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v.... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Søndersøparken A/S CVR-nr

Søndersøparken A/S CVR-nr CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.12.13 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr Garnstudio ApS Vølundsvej 6B 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 13698031 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Stein Rugtveit Dirigent TimeVision Hillerød

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere