Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVR"nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merkur Udviklingslån A/S. Intern årsrapport. 6. regnskabsår CVR"nr. 31 93 71 83"

Transkript

1 Merkur Udviklingslån A/S Intern årsrapport regnskabsår CVR"nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6! 7 Ledelsesberetning... 8! 12 Resultatopgørelse Balance Anvendt regnskabspraksis og noter... 15! 17 3

4 Selskabet Merkur Udviklingslån A/S c/o Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Vesterbrogade 40, København V Telefon Fax E!mail Hjemsted København CVR!nr.: Bestyrelse Morten Gunge (formand) Inge Lis Dissing (næstformand) Lisbeth Erlands Direktion Direktør Lars Pehrson Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej Aalborg SV Pengeinstitut Merkur, Den Almennyttige Andelskasse Vesterbrogade 40, København V 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt det interne årsregnskab for regnskabsåret ! for Merkur Udviklingslån A/S. Det interne årsregnskab afviger i opstillingsform og specifikationsgrad, men har samme resul! tat og egenkapital som det eksterne årsregnskab, der er aflagt i overensstemmelse med års! regnskabsloven. Det er vores opfattelse at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets ak! tiver, passiver, finansielle stilling og resultat. København V, den 3. marts 2015 Direktionen Lars Pehrson Bestyrelsen Morten Gunge Formand Inge Lis Dissing Næstformand Lisbeth Erlands 5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til ledelsen i Merkur Udviklingslån A/S Vi har revideret det interne årsregnskab for Merkur Udviklingslån A/S for regnskabsåret ! , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Vi har afgivet særskilt revisionspåtegning på det eksterne årsregnskab. Revisionen af det eks! terne årsregnskab har ikke givet anledning til forbehold, og revisionspåtegningen på det eks! terne årsregnskab indeholder ikke supplerende oplysninger. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende bil! lede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 15! 16. Ledel! sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revisi! on og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vur! dering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et internt årsregnskab, der giver et ret! visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af det interne årsregnskab. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret ! i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis som beskrevet på side 15! 16. 6

7 Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at det interne årsregn! skab udarbejdes med henblik på at opfylde ledelsens yderligere oplysningsbehov i forhold til det eksterne årsregnskab. Det interne årsregnskab afviger derfor i opstillingsform og specifika! tionsgrad, men har samme resultat og egenkapital som det eksterne årsregnskab. Den an! vendte regnskabspraksis er beskrevet på side 15! 16. Aalborg, den 3. marts 2015 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Preben Randbæk Statsaut. revisor 7

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Merkur Udviklingslån A/S har til formål at bidrage til økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag i udviklingslande. Der ydes lån til små og mellemstore virksomheder (SME) samt ko! operativer, der har vanskeligt ved at optage lån på fair vilkår. Etablering af Merkur Udviklingslån A/S Merkur Udviklingslån A/S blev stiftet den 13. januar 2009 af Merkur, Den Almennyttige An! delskasse efter et flerårigt forarbejde, hvor Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Investe! ringsfonden for Udviklingslande (IFU) havde analyseret mulighederne for at etablere en ud! lånsvirksomhed med fokus på bæredygtig udvikling i små og mellemstore virksomheder i ud! viklingslande. Kapitalsammensætning ved etableringen: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, A!aktier kr. 199 øvrige aktionærer, A!aktier kr. IFU, B!aktier kr. Samlet aktiekapital kr. Kapitalsammensætning ved udgangen af 2014: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, A!aktier kr. 192 øvrige aktionærer, A!aktier kr. IFU, B!aktier kr. Samlet aktiekapital kr. Udlånsvirksomheden Det har taget længere tid end forventet at få etableret en udlånsportefølje. Det spiller forment! lig også en rolle, at den internationale finanskrise kom på tværs ved selskabets etablering i 2009 og har dæmpet investerings! og lånelysten mange steder, også i udviklingslandene. Ved udgangen af 2014 var der udbetalt 7 lån med en samlet restgæld på 7,1 mio. kr. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2013, hvor der var udlånt 3,7 mio. kr., fordelt på 6 lån. I løbet af 2014 er 3 nye lån udbetalt, heraf ét til en allerede bestående kunde, og 2 lån er indfri! et ordinært. De nye lån er ydet til virksomheder i Nicaragua, Bolivia og Uganda. Derudover har vi lån til virksomheder i Tanzania, Ghana og Peru. Ud over de udbetalte lån har Merkur Udviklingslån A/S i 2014 afgivet 2 lånetilbud, som ikke var kommet til udbetaling ved årets udgang. Disse lånetilbud udgør i alt 2,6 mio. kr. Der er tale om dels en allerede eksisterende kunde, dels en ny kunde, som samtidig er en nyetableret virksomhed. Hvis disse 2 lån effektueres som forventet, nærmer det samlede udlån sig 10 mio. kr. Derudover er der arbejdet på flere andre lånesager, der har det tilfælles, at der er langt fra den første kontakt til afgivelsen af et konkret tilbud. For at afdække valutakursrisiko ved udlån i USD har selskabet oprettet en valutakassekredit i Arbejdernes landsbank. Trækket på kreditten svarer til de udestående lån i USD. Til sikkerhed for kreditten har selskabet deponeret danske kroner. 8

9 Gourmet kakao fra Latinamerika Ingemann Fine Cocoa Company S.A. (tidligere firmanavn: Xoco Fine Cocoa Company) i Nicara! gua har igangsat en storskala dyrkning af fin kakao. Ingemann Fine Cocoa Company S.A. sig! ter på at blive certificeret af Rainforest Alliance, som arbejder for at bevare en høj biodiversitet i regnskovene og gøre en indsats for miljø, mennesker og lokalsamfund. Ingemann Fine Cocoa Company S.A. vil forsyne gourmetmarkedet for chokolade. Dyrkningen af kakaoen varetages af flere hundrede småbønder i Nicaragua, flere steder organiseret i ko! operativer. Bønderne er kontraktmæssigt sikret en fast minimumspris og en merpris for deres kakao på markedsprisen plus 25 %. Ingemann Fine Cocoa Company S.A. sælger kakaotræer af de fineste sorter til småbønderne og hjælper dem med intensiv træning og rådgivning. Der ydes lån på rimelige vilkår til bøn! derne, så de kan købe træerne. Lånene ydes via Xoco Finance S.A. og skal først betales tilba! ge, når høsten kan begynde. Lånet i Merkur Udviklingslån A/S er ydet til Xoco Finance Nica! raugua S.A. og er med til at finansiere plantningen af ca. 2 millioner træer, som årligt kan yde omkring tons fin kakao. Virksomheden blev splittet op og skiftede ejer i Den nicaraguanske del blev købt af virk! somheden Ingemann i Nicaragua, hvorved der er opnået synergier med denne virksomheds aktiviteter indenfor honningproduktion i Nicaragua. Husholdningskomfurer i Tanzania Danskeren Bjarne Laustsen, som er gift og bosat i Tanzania, har udviklet et lille husholdnings! komfur, som kan fyres med hele jatrophanødder eller med brændselspiller baseret på affalds! produktet efter presningen af disses olie. Jatrophanødderne indeholder 37% olie. Det er nyt, at der findes et velfungerende komfur, der kan klare denne type brændsel. Komfu! rerne bliver produceret i et nyetableret værksted, hvor der skabes arbejde til lokale smede mm. Projektet har mange sociale og økonomiske fordele: Husholdningerne sparer penge til brænd! selsindkøb, og de får en lille ekstra indtægt. Projektet bremser afskovning og fremmer plant! ning af et tørkeresistent træ nemlig jatropha! som kvæget ikke æder. Det betyder, at sam! tidig med de sociale og økonomiske fordele er der en betydelig positiv klimapåvirkning. Projek! tet har samtidig fået en donation og et rentefrit lån fra en slags venture fond, der støtter ud! viklingen af kommercielt og socialt bæredygtige aktiviteter i Afrika. Vild kakao fra Bolivia Sumar er et lille familiefirma, som organiserer indsamlingen og fermenteringen af vild kakao fra regnskoven. Her har kakaoen sit oprindelige fødested. Den vilde kakao er af en anden slags end den dyrkede; mindre frugter; mindre frø, og en helt særligt rig smag. Rasmus Bo Bojesen er dansk chocolatier og kok, og han forarbejder kakaoen til den meget fornemme Oialla choko! lade. Desuden eksporterer Sumar bønner til andre lande, og forarbejder selv kakao både til halvfabrikata og til færdig konfekt og chokolade. Lånet til Sumar betaler investeringer til ud! vikling af virksomheden.. Se mere: og 9

10 Dobbeltcertificeret kaffe fra Peru Cafeperu blev stiftet i 1969 som en paraplyorganisation for kaffekooperativer i Peru, men gen! nemgik en større reorganisering i Fem tilbageværende kooperativer stiftede da et fælles aktieselskab med henblik på at bevare det bedste, nemlig den fælles afsætning, og forbedre resten med rådgivning, kvalitetssikring, modernisering osv. Nu er næsten al Cafeperu s kaffe både økologisk og Fairtrade certificeret. Lånet fra Merkur Udviklingslån bidrager til at sikre langsigtet finansiering i en branche, som ellers næsten udelukkende finansierer sig fra sæson til sæson. Se mere: Økologisk og biodynamisk landbrug i Uganda Amfri Farms i Uganda har mangeårige forbindelser til Danmark gennem et samarbejde med den økologiske grossist Solhjulet. Danske forbrugere kender måske deres frugt fra Thises Uganda!yoghurt. Amfri har både et stort antal småbønder tilknyttet og en 600 ha. biodynamisk farm med et meget stort udvalg af frugter, krydderurter, krydderier og grønt. Lånet blev givet dels til forskellige driftsinvesteringer på farmen, dels til investeringer i forbedringer for gårdens tilknyttede arbejdere. Se mere: Fattigdomsbekæmpelse i Ghana Krobodan har i mange år arbejdet i Ghana med forskellige initiativer til fattigdomsbekæmpel! se, særligt blandt jordløse bønder og kvinder. I 2012 byggede Krobodan et center, som bl.a. rummer træningsfaciliteter til en række forskellige erhvervsaktiviteter, som jordløse bønder og kvinder kan give sig i kast med såsom småskala!husdyrhold, snegleavl, svampedyrkning, og fremstilling af perler og smykker, som bl.a. designes og sælges af Pernille Bülow A/S. Lånet fra Merkur Udviklingslån er med til at finansiere byggeriet. Se mere: og Fair trade kaffe fra Nicaragua Lige før nytår udbetalte vi et lån til Cafe Nor i Nicaragua, der er stiftet af en dansker og en nicaraguaner begge med erfaring fra deres egen kaffefarm. Cafe Nor knytter en masse mindre avlere til sig og forbedrer deres kaffehøst, både i mængde og kvalitet ved træning, rådgivning om bedre gødskning m.v. og de sikrer afsætningen af kaffen til den høje ende af markedet, særlig i USA og i Danmark. I første omgang Fair Trade!certificeres kaffen, senere kan der komme andre certificeringer til. På den måde sikrer de en indkomstfremgang til de tilknyttede bønder. Se mere: Udover behandlingen af låneanmodninger har Merkur Udviklingslån i 2014 fortsat arbejdet med at udbrede kendskabet til virksomheden. Bl.a. har vi deltaget i en række arrangementer og konferencer i ind! og udland, f.eks. årsmødet i netværket INAISE (www.inaise.org), der 10

11 samler deltagere fra mange relevante lande. Vi har igen deltaget på Biofach messen i Nürn! berg, som er en af de mest effektive mødepladser for producenter og forhandlere af økologiske og fair trade produkter, og hvor vi også møder flere af vores bestående kunder. Vi kan konstatere, at Merkur Udviklingslån A/S indtager en vanskelig position på markedet for SME finansiering. På den ene side må vi nødvendigvis stille krav til virksomhedernes rapporte! ring, budgetlægning m.m. på et vist niveau, som retfærdiggør låntagning på kommercielle vil! kår. På den anden side har virksomheder, der rent faktisk kan leve op til disse krav, ofte behov for større lån, end Merkur Udviklingslån A/S kan yde. Årets udvikling i låneporteføljen og den pipeline vi arbejder med aktuelt giver dog grund til en vis optimisme. Men dilemmaet består, og vil derfor fortsat give anledning til overvejelser. Vi kan også konstatere, at selv om vi rent faktisk bevilger lån, kan mange forhold stille sig hindrende i vejen for, at lånet faktisk udbetales eller udbetalingen tager længere tid end for! ventet. Der kan være tale om forhold hos virksomheden eller forhold i det pågældende land. Selskabet investerede i 2013 i værdipapirer fra Triodos Microfinance Fund for ca. 4 mio. kr. Dette skete med baggrund i et ønske om at aktivere en del af den meget store likvidbehold! ning aktiveres på et område, der grænser op til Merkur Udviklingslåns formål, nemlig mikrofi! nans, og derudover med et ønske om at øge selskabets indtægter. Investeringen har i 2014 givet et afkast på kr., svarende til 3,3%, hvilket er væsentligt mere end en placering på en bankkonto ville have givet. Det vil være muligt at afhænde værdipapirerne igen indenfor en rimelig frist, såfremt der skul! le vise sig mulighed for i stedet at låne midlerne ud. Årets økonomiske aktiviteter og forhold Da opbygningen af låneporteføljen er gået langsommere end forventet, har selskabets rente! indtægter fra lån været lavere end budgetteret. Forøgelsen af låneporteføljen er sket sidst på året, og vil derfor slå kraftigere igennem i På grund af det lave renteniveau generelt har vi ikke kunnet opnå den forrentning af den likvi! de beholdning, som var anslået i budgettet i prospektet. Til gengæld har vi suppleret med ind! tægter fra en investering i mikrofinans. Der har ikke været konstateret tab på udlån. Der er fortsat en regnskabsmæssig hensættelse fra 2013 som følge af vanskeligheder hos et låneprojekt. Hensættelsen er blevet justeret lidt i nedadgående retning. Årets resultat blev et overskud på kr., mod et overskud på kr. i 2013, som var påvirket af den nævnte hensættelse på ca kr. Årets overskud foreslås overført til næste år. Egenkapitalen er ved årets udgang kr. Aktiekurs Med basis i den indre værdi pr kan stykprisen pr. aktie fastsættes til 1.042,91 kr. (nominelt kr.). Aktiernes værdistigning udgør dermed 1,6% i 2014 og 4,3% siden sel! skabets etablering. Usikkerhed ved indregning og måling Ved opgørelsen af de regnskabsmæssige værdier er der udøvet skøn. De udøvede skøn er ba! seret på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. Det vigtigste regnskabsmæssige skøn vedrører udlån og tilgodehavender, hvor kvantificering af risikoen for manglende fremtidige betalinger er forbundet med et væsentligt skøn. Den omstændighed at lånene er ydet på geografisk fremmede markeder og til virksomheder, hvoraf flere er relativt nystartede, gør det vanskeligt at estimere den fremtidige risiko. Ligele! des kan det være svært at estimere en procesrisiko, hvis det f.eks. bliver nødvendigt at forsø! ge en retslig håndhævelse af indgåede låneaftaler. Endelig kan der være en betydelig tids! mæssig forsinkelse ved opdateringer og regnskabsaflæggelser, som nedsætter vores mulighed 11

12 for at reagere overfor låntager. Ved vurderingen af, om der skal foretages nedskrivninger på de enkelte lån går ledelsen ud fra dette udgangspunkt og vurderer, om der efter låneudbeta! lingen er sket en forværring af låntagers situation eller andre omstændigheder, der kan påvir! ke muligheden for tilbagebetaling. Øvrige oplysninger Vi kan oplyse, at: der ikke foreligger usædvanlige forhold der ikke er indtruffet hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har betydning for vurderingen af selskabets økonomiske stilling eller resultat. bestyrelsens honorar er godkendt på selskabets generalforsamling den og er gældende indtil videre. 12

13 Merkur Udviklingslån A/S RESULTATOPGØRELSE Note DKK DKK 2 Renteindtægter Renteudgifter valutaafdækning!39.817! Nettoomsætning Valutakursregulering!2.522! Andre finansielle omkostninger 0! Kursregulering værdipapirer Renter SKAT 0! Andre eksterne omkostninger! ! Resultat af primær drift Hensættelser på udlån ! Resultat før skat Skat af årets resultat!87.196! Skat tidligere år Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat Overført resultat fra tidligere år I alt Beløbet foreslås anvendt således: Overført til næste år

14 Merkur Udviklingslån A/S BALANCE Note AKTIVER DKK DKK Udlån Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Note PASSIVER DKK DKK Selskabskapital Overført resultat Egenkapital i alt Kreditinstitutter i øvrigt Gæld til associerede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden Gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Akkumulerede hensættelser på udlån Passiver i alt

15 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn! skabsklasse B. Selskabets primære formål er at drive udlånsvirksomhed. For at give et retvisende billede af selskabets aktivitet, er der ændret i den skematiske opstillingsform, hvor renteindtægter og renteudgifter erstatter de normale skemaposter under omsætning og vareforbrug m.v. Der er således ingen poster under finansielle indtægter og udgifter. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes alle omkostninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forplig! telser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be! eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelse Stiftelses" og igangsætningsomkostninger Stiftelses! og igangsætningsomkostninger omfatter de omkostninger der er forbundet med opstart og igangsætning af selskabet, og derfor er at betragte som engangsomkostninger. Skatter Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skat! ter med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen. Balance Udlån og tilgodehavender Udlån og tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Aktuelle og udskudte skatter Skyldige og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat! tepligtige indkomst. 15

16 Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes med den officielle kurs Eventualforpligtelser Selskabet har på balancedagen ingen verserende retssager eller andre eventualforpligtelser. Sikkerhedsstillelser Selskabet har på balancedagen stillet sikkerhed i en indlånskonto med et indestående på DKK. Sikkerheden er stillet overfor Arbejdernes Landsbank A/S for en valutakasse! kredit i USD. Valutakassekreditten afdækker selskabets valutakursrisiko på udlån i USD. NOTE 2 Renteindtægter m.m. Rente af udlån Rente af likviditet Udbytte af værdipapirer Gebyrer af udlån 0 0 I alt renteindtægter m.m Andre eksterne omkostninger Lånehåndtering og administration Revision (regul. med for meget afsat 2013) Bestyrelsesudgifter inkl. rejser Abonnementer og kontingenter Hjemmeside og IT VP og bankgebyrer Andre omkostninger I alt driftsudgifter Skat af årets resultat Resultat før skat Ej fradragsberettigede renter vedr. selskabsskat 0 0 Basis for skatteberegning Selskabsskat 24,5% heraf (2013: 25%) " Andre tilgodehavender Værdipapirer Momsafregning Forskudsskattebetaling I alt andre tilgodehavender Likvide beholdninger Driftskonti Aftaleindlån Sikringskonto til afdækning af valutarisiko I alt likvide beholdninger

17 7 Egenkapital A!aktiekapital primo Indbetalt A!aktiekapital i årets løb 0 0 Andel af overført resultat Andel af årets resultat Saldo pr B! aktiekapital primo Indbetalt B! aktiekapital i årets løb 0 0 Andel af overført resultat Andel af årets resultat Saldo pr Samlet egenkapital ved årets slutning Af den samlede A!aktiekapital på kr ejer Merkur, Den Almennyttige Andelskasse kr Den samlede B! aktiekapital på kr ejes af Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU). 17

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere