Hjemmehjælp til ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmehjælp til ældre"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30 % stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistikker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

2 Hjemmehjælp til ældre 2016 I 2016 var personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. Det er samme antal som sidste år, men ca færre end i Samlet set er der på årsbasis skåret ca. 6 mio. hjemmehjælpstimer væk siden Fra 2015 til 2016 er hjemmehjælpen faldet med timer på årsbasis. For de, der modtager hjemmehjælp, ligger det gennemsnitlige antal timer til den enkelte modtager dog på næsten samme niveau som i Færre hjemmehjælpsmodtagere Antallet af personer over 65 år, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem 1, er faldet med 20 % fra 2008 til I 2008 var knap personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp, mens antallet i 2016 var faldet til Fra 2015 til 2016 er antallet af hjemmehjælpsmodtagere over 65 år uændret, jf. tabel 1. Da antallet af personer over 65 år er vokset med fra 2008 til 2016, er andelen af de 65+årige, der er visiteret til hjemmehjælp, faldet fra 19 % i 2008 til 12 % i Det svarer til et fald i dækningen på 37 %. Faldet har været størst for de årige, hvor dækningen er faldet med 42,5 %, mens dækningen for de 80+årige i eget hjem er faldet med 25,7 %. Antalsmæssigt er faldet dog størst for de 80+årige hjemmehjælpsmodtagere, fordi der er betydeligt flere over 80 år, der modtager hjemmehjælp. Når hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp ses under et, er der ikke de store udsving i det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. uge til de pensionister, der modtager hjemmehjælp. Det gennemsnitlige antal timer pr. modtager ligger på hhv. 3,6 og 3,5 timer om ugen i 2008 og 2016, men det dækker over en stor reduktion i det gennemsnitlige antal timer til praktisk hjælp, og uændret gennemsnitligt antal timer til personlig pleje, jf. tabel 2. Udviklingen i det gennemsnitlige timetal er forskellig for de årige og de 80+årige, jf. tabel 2.a. For de årige har der været en stigning i det gennemsnitlige antal timer pr. modtager på 8 %, mens det gennemsnitlige antal timer pr. modtager over 80 år er faldet med 7 % fra Forskellen skyldes, dels at faldet i antal modtagere af praktisk hjælp har været størst for de årige, dels en forskellig udvikling i det gennemsnitlige antal timer til personlig pleje for de to aldersgrupper. I 2008 fik årige og 80+årige hjemmehjælpsmodtagere stort set samme gennemsnitlige antal timers hjælp både til personlig pleje og til praktisk hjælp. I 2016 er den gennemsnitlige tid til personlig pleje til de årige hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje, steget med ⅓ time i forhold til 2008, mens den gennemsnitlige tid til personlig pleje for de 80+årige modtagere af personlig pleje er den samme som i 2008, jf. tabel 7. 1 Kommunerne skal tilbyde borgere i eget hjem frit valg mellem hjemmehjælp leveret af kommunen og en eller flere andre leverandører. Beboere på plejehjem, i plejeboliger og beskyttede boliger modtager også hjemmehjælp, men her er ikke frit valg af leverandør. Betegnelsen eget hjem anvendes for de borgere, der er omfattet af frit valg. Ved opgørelsen af andelen af 65+årige, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, er antallet af 65+årige reduceret med beboere på plejehjem, i plejeboliger og i beskyttede boliger. Visitation til hjemmehjælp er ikke betinget af alder. Udover de 65+årige, der modtager hjemmehjælp, var der personer under 65 år, der var visiteret til hjemmehjælp i De modtog tilsammen timer hjemmehjælp om ugen, hvilket er mindre end i 2008, svarende til fald i det årlige antal hjemmehjælpstimer til personer under folkepensionsalderen på 1 mio. timer. 1

3 Virkning af faldet i det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere og det stort set uændrede gennemsnitlige minuttal pr. modtager er, at hjemmehjælpen til de 65+årige er faldet med mere end timer pr. uge fra 2008 til 2016, svarende til et fald på 6 mio. timer om året i forhold til Faldet i det samlede antal visiterede timer fra 2015 til 2016 var på 0,5 %, hvilket er mindre end det gennemsnitlige fald i perioden fra 2008 til 2016, jf. tabel 6. Flest modtagere af praktisk hjælp, men flest timer til personlig pleje 46 % af de 65+årige hjemmehjælpsmodtagere modtager udelukkende praktisk hjælp, men hjælpen til denne gruppe tegner sig kun for 6 % af det samlede antal hjemmehjælpstimer. Yderligere 41 % modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, men alligevel tegner praktisk hjælp sig kun for 17 % af det samlede antal hjemmehjælpstimer, jf. figur 1 og tabel 3. Det er kun 1,4 % af modtagerne af praktisk hjælp, der får mere end 2 timers hjemmehjælp pr. uge til praktisk hjælp, jf. figur % af de visiterede hjemmehjælpstimer går til personlig pleje. Langt størstedelen går til personer, der er visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp. Modtagere af personlig pleje er i gennemsnit visiteret til langt flere timer pr. uge end de, der udelukkende modtager praktisk hjælp. Således er 70 % af de hjemmehjælpsmodtagere, der er alene modtager personlig pleje eller modtager personlig pleje og praktisk hjælp, visiteret til 2 eller flere timer i 2016, og næsten halvdelen modtager 4 timer eller mere, jf. figur 2. Siden 2008 er der sket et lille fald i andelen af hjemmehjælpsmodtagere 3, der modtager hjælp i mere end 4 timer om ugen. Faldet gælder både for de årige og de 80+årige, jf. tabel 8. Omkring ⅔ af de visiterede hjemmehjælpstimer går til kvinder. Kvinderne udgør knap 70 % af modtagerne af hjemmehjælp, selvom kvinder kun udgør 55 % af de 65+årige. Mænd udgør dog lidt over halvdelen af de hjemmehjælpsmodtagere, der alene modtager personlig pleje. I gennemsnit får mandlige hjemmehjælpsmodtagere godt en halv times hjemmehjælp mere pr. uge end kvindelige hjemmehjælpsmodtagere. Forskellen i den gennemsnitlige tid til hjælp til mandlige og kvindelige hjemmehjælpsmodtagere findes hovedsagligt i den personlige pleje, jf. tabel 3. Flere visiterede end leverede timer Antallet af visiterede timer pr. uge varierer betydeligt fra kommune til kommune. Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. hjemmehjælpsmodtager er således 5,26 i Holbæk og 2,17 i Glostrup, der er de kommuner, der har højeste henholdsvis laveste antal visiterede timer pr. modtager, jf. tabel 4. I 2016 er der 10,6 % forskel mellem det leverede antal hjemmehjælpstimer og det visiterede antal hjemmehjælpstimer for de kommuner, der har indberettet begge tal. I 2015 var forskellen på 12,6 % 4. I mod- 2 Det årlige timetal er beregnet som det gennemsnitlige ugentlige timetal gange årige, der alene får personlig pleje eller både personlig pleje og praktisk hjælp. 4 Forskellen er mindre end det tilsvarende tal for 2015 i Ældre i Tal 2016 (16,8 %). Det skyldes, at Danmarks Statistik opdaterer hjemmehjælpsstatistikken, når kommuner indberetter eller retter tidligere indberetninger. I Ældre i Tal 2017 er medtaget opdaterede tal for

4 sætning til 2015 er forskellen mellem leverede og visiterede timer stort set lige stor for personlig pleje og praktisk hjælp, jf. tabel 5. Der kan være betydelige ændringer i det antal visiterede timer, de enkelte kommuner indberetter. I 2016 er der syv kommuner, der indberetter en stigning i timetallet på mere end 20 %, og en enkelt kommune, der indberetter et fald i timetallet på mere end 20 % i forhold til Visiteret og leveret hjemmehjælp Danmarks Statistik offentliggør statistik for både visteret og leveret hjemmehjælp. Opgørelserne vedrører hjemmehjælp, hvor modtagerne har frit valg mht. leverandør, dvs. borgere i eget hjem, mens hjemmehjælp til personer, der bor i plejebolig eller på plejehjem, ikke indgår i opgørelsen. Begge opgørelser bygger på de oplysninger, kommunerne har indberettet om hjemmehjælp for de enkelte borgere. Den visiterede hjemmehjælp er den hjemmehjælp, kommunen har besluttet, at borgerne skal have ved tildelingen af hjemmehjælpen. Den leverede hjælp er den hjemmehjælp, borgerne faktisk har modtaget. Antallet af timer i de to opgørelser svarer ikke til hinanden. Det gælder både for den enkelte borger, for de enkelte kommuner og på landsplan. Afvigelsen på landsplan er mindre end afvigelsen for de enkelte kommuner, idet der både er kommuner, der leverer mindre hjemmehjælp end visiteret, og kommuner, der leverer mere hjemmehjælp end visiteret. Danmarks Statistik har offentliggjort tal for den visiterede hjemmehjælp siden Det er ikke alle kommuner, der indberetter til Danmarks Statistik hvert år. Der er flere kommuner, der har indberettet tal for visiterede timer end for leverede timer. I 2016 mangler der indberetning af visiterede timer for ni kommuner og af leverede timer for 24 kommuner. Danmarks Statistik er først begyndt at offentliggøre statistik for leverede timer fra Derudover opdaterer Danmarks Statistik løbende tallene for leveret og visiteret hjemmehjælp. Det betyder, at tallene for tidligere år også kan ændre sig, således at tal for 2015 og tidligere år i denne Ældre i Tal ikke svarer til sidste års udgave. Tallene i denne opgørelse er hentet fra Danmarks Statistik d. 21/ For kommuner, hvor der ikke er indberettet hjemmehjælpstimer, foretager Danmarks Statistik en opregning, fx på grundlag af kommunens indberetning for tidligere år, for at nå et samlet tal for hele landet. I analysen anvendes disse opregnede tal til sammenligninger over flere år. Den del af analysen, der kun vedrører hjemmehjælpens sammensætning i det enkelte år, medtager derimod som hovedregel kun tal for de kommuner, der har indberettet for det pågældende år. Hovedparten af tabeller og figurer i denne analyse bygger på statistikken for visiterede timer. Alder og hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes i alle aldersgrupper og således ikke kun til 65+årige, men det er en meget lille del af de under 65-årige, der modtager hjemmehjælp, jf. tabel 1. De under 65-årige, der får hjemmehjælp modtager til gengæld relativt meget hjælp. Det er kun de 90+årige, der i gennemsnit er visiteret til flere timer pr. uge end den gennemsnitlige hjemmehjælpsmodtager under 65 år, jf. figur 3. 5 Så store ændringer i antallet af hjemmehjælpstimer fra et år til det næste virker efter Ældre Sagens opfattelse ikke sandsynlige. 3

5 Hovedparten af de visiterede hjemmehjælpstimer til 65+årige går til de, der er fyldt 80 år. De 80+årige udgør ca. 21 % af de 65+årige og modtager 65 % af den samlede hjemmehjælp til 65+årige i eget hjem. Især de 90+årige modtager relativt meget hjemmehjælp. De tegner sig for 25 % af de visiterede timer, mens de blot udgør 3 % af de 65+årige i eget hjem. De 90+åriges andel af den samlede hjemmehjælp til 65+årige er steget fra 2008 til 2016, selv om de 90+åriges andel af de 65+årige er uændret, jf. figur 4. Hjemmehjælpsmodtagere fordelt på kommuner Andelen af 65+årige borgere i eget hjem, der er visiteret til hjemmehjælp, er lavest i Allerød kommune, hvor blot 6,3 % af de 65+årige borgere i eget hjem er visiteret til hjemmehjælp. Modsat har Samsø den højeste andel af 65+årige borgere i eget hjem, der er visiteret til hjemmehjælp, med en andel på 19,6 %, jf. kort 1. Hovedparten af hjemmehjælpsmodtagerne findes blandt de 80+årige. Allerød og Samsø har ligesom for de 65+årige under et den laveste og højeste andel af 80+årige borgere, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem med en andel på 22,6 % i Allerød, og 57,2 % på Samsø, jf. kort 2. Der er betydelig forskel på, hvor gamle borgerne er, når de første gang bliver visiteret til hjemmehjælp. På Ærø var gennemsnitsalderen for nyvisiterede hjemmehjælpsmodtagere 81,6 år i 2015, mens gennemsnitsalderen var 5 år lavere i Ishøj, jf. tabel Der er en tendens til, at alderen for nyvisiterede er stigende, men det gælder langt fra alle kommuner. Opgjort som et simpelt gennemsnit 7 for de kommuner, der har indberettet tal, er gennemsnitsalderen for nyvisiterede steget fra 79,10 år i 2013 til 79,33 år i 2015, men der var 41 hhv. 37 kommuner, hvor gennemsnitsalderen for nyvisiterede faldt fra 2013 til 2014 hhv. fra 2014 til 2015, mens der var 51 kommuner, hvor alderen steg begge år. Madservice Kommunen skal tilbyde madservice efter samme kriterier, som gælder ved tildeling af hjemmehjælp. Antallet af personer, der modtager madservice, er faldet med ca. 27 % fra 2008, hvor modtog madservice, til 2016, hvor ca modtag madservice, jf. tabel 9. Der er sket et kraftigt fald i antallet, der modtager madservice fra kommunen, mens der har været en stigning i antallet, der modtager madservice fra en privat leverandør. Målt i forhold til det samlede antal hjemmehjælpsmodtagere, inklusiv hjemmehjælpsmodtagere under 65 år, er andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager madservice, faldet svagt, fra 29 % i 2008 til 26,4 % i Oplysninger om nyvisiterede opdateres med 2016, når disse bliver tilgængelige, forventeligt i januar Summen af de indberettede aldre for alle kommuner, der har indberettet, divideret med antallet af kommuner, der har indberettet. 8 Modtagere af madservice er ikke opdelt på alder i Danmarks Statistiks opgørelse, der bygger på indberetninger fra kommunerne af modtagere i en bestemt uge. Modtagere af madservice behøver ikke at være hjemmehjælpsmodtagere, men Ældre Sagen skønner, at langt hovedparten af de, der modtager madservice, også er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. 4

6 Der er store geografiske forskelle på udviklingen i antallet af personer, der modtager madservice. Ærø, der er den kommune, der har haft den største stigning, har mere end fordoblet antallet, der er visiteret til madservice, mens Mariagerfjord har reduceret antallet, der er visteret til madservice med 86 % fra 2008 til I 2016 er Ærø den kommune, hvor den største andel af hjemmehjælpsmodtagerne er visiteret til madservice med 87 %, mens Rebild er den kommune, hvor den mindste andel af hjemmehjælpsmodtagere (4 %) er visiteret til madservice, jf. kort 3. 5

7 Tabeller og figurer Tabel 1. Udviklingen i visiteret hjemmehjælp til hjemmehjælpsmodtagere, der bor i eget hjem Ændring Antal hjemmehjælpsmodtagere I alt ,2% -65 år ,3% ,2% år ,8% 80+ år ,0% Procentandel, der modtager hjemmehjælp i den givne aldersgruppe I alt 3,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% -23,4% -65 år 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% -20,3% ,0% 18,4% 17,3% 15,7% 14,3% 13,2% 12,7% 12,2% 11,9% -37,3% år 9,4% 9,0% 8,3% 7,4% 6,6% 6,0% 5,7% 5,5% 5,4% -42,5% 80+ år 49,8% 49,3% 47,9% 45,0% 42,4% 40,0% 39,2% 37,8% 37,0% -25,7% Note: Hjemmehjælp er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Antallet er opgjort som antal modtagere i en given måned, dvs. det samlede antal personer, der modtager hjemmehjælp på et eller andet tidspunkt i løbet af et år, er højere. Antallet af plejehjemsbeboere og beboere i beskyttet bolig er fratrukket det samlede befolkningstal, før udregning af andel hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem. Afrunding kan medføre afvigelse fra tal i Statistikbanken. Kilde: AED06, RESI01, FOLK1 Tabel 2. Gennemsnitligt antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge pr. modtager - 65+årige Ændring Timer pr. uge I alt gennemsnitligt antal timer pr. borger 3,61 3,60 3,63 3,45 3,47 3,56 3,61 3,61 3,53-2% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje 4,55 4,73 4,83 4,61 4,72 4,82 5,00 4,80 4,89 7% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp 0,64 0,60 0,58 0,54 0,50 0,51 0,49 0,49 0,48-24% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp (timer i alt) 6,79 6,78 6,79 6,48 6,45 6,55 6,59 6,58 6,49-5% - heraf personlig pleje 5,56 5,63 5,67 5,43 5,47 5,56 5,62 5,61 5,55-0,2% - heraf praktisk hjælp 1,23 1,16 1,12 1,05 0,97 0,99 0,97 0,97 0,94-24% Kilde: AED06 og AED022. Bemærk: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp, indgår i beregningen af det gennemsnitlige antal timer for det pågældende år. 6

8 Tabel 2A. Gennemsnitligt antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge pr. modtager - 65+årige årige Antal Gns. antal timer Ændring I alt ,23 3,48 8% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,86 5,34 10% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,64 0,49-23% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,71 6,73 0% - heraf personlig pleje 5,48 5,77 5% - heraf praktisk hjælp 1,23 0,95-22% 80+årige I alt ,84 3,56-7% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,29 4,51 5% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,64 0,48-25% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,83 6,38-7% - heraf personlig pleje 5,59 5,44-3% - heraf praktisk hjælp 1,23 0,93-24% Kilde: AED06 og AED022. Bemærk: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp, indgår i beregningen af det gennemsnitlige antal timer for det pågældende år. Antallet er det opregnede tal for hele landet. 7

9 Tabel 3. Fordelingen af visiterede timer til hjemmehjælp i 2016 på praktisk hjælp, personlig pleje og køn, for 65+årige Mænd og kvinder Mænd Kvinder Mænd og kvinder Mænd Kvinder Timer pr. uge i alt Andel af timer I alt % 35% 65% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager personlig pleje % 56% 44% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp % 29% 71% Visiterede timer til personlig pleje til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp % 30% 70% Visiterede timer til praktisk hjælp til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp % 30% 70% Antal modtagere Gns. timer pr. uge pr. modtager I alt ,60 3,97 3,42 Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,92 5,36 4,47 Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,49 0,50 0,48 Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,60 6,90 6,48 - heraf personlig pleje 5,65 5,91 5,55 - heraf praktisk hjælp 0,95 0,99 0,93 Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik for Kilde: AED022 og AED06 8

10 Tabel 4. Top- og bundplacering i 2016 for største og mindste antal gennemsnitlige visiterede timer til hjemmehjælp pr. hjemmehjælpsmodtager- 65+årige Gns. antal timer per uge Placering Top 10 Bund 10 Visiteret Leveret Visiteret Leveret 1 Holbæk 5,26 4,80 Glostrup 2,17 1,82 2 Rødovre 5,18 - Aalborg 2,30 2,49 3 Sønderborg 5,14 - Tårnby 2,30-4 Læsø 5,04 2,45 Langeland 2,30 2,64 5 Svendborg 4,90 4,56 Morsø 2,46 2,43 6 Gladsaxe 4,82 3,78 Viborg 2,57 2,43 7 Odder 4,74 3,81 Odense 2,62 2,56 8 Slagelse 4,72 4,49 Kerteminde 2,79 2,37 9 Silkeborg 4,65 4,06 Struer 2,80 1,94 10 Vallensbæk 4,62 3,95 Holstebro 2,82 2,30 Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i tabellen. Der mangler i alt data fra 24 kommuner: Fra AED06 og AED022 (visiterede timer) mangler: Faxe, Fredensborg, Frederikshavn, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Ringkøbing-Skjern, Ringsted og Aarhus. Fra AED023 og AED01 (leverede timer) mangler: Faxe, Fredensborg, Frederikshavn, Frederikssund, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Hillerød, Kalundborg, København, Lejre, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Roskilde, Rødovre, Skive, Sorø, Sønderborg, Tårnby, Vordingborg, Ærø og Aarhus. Kilde: AED06, AED022, AED023 og AED01 Figur 1. Fordelingen af hjemmehjælpsmodtagere og visiteret hjælp til 65+årige i 2016 Fordeling af hjemmehjælpsmodtagere i 2016 Fordelingen af visiterede timer til hjemmehjælp i ,0% 18,0% 41,2% 6,3% 45,8% 75,7% Borgere, der alene modtager hjælp til personlig pleje Borgere, der alene modtager praktisk hjælp Borgere, der både modtager praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i figuren. Kilde: AED06 og AED022. Timer til borgere, der alene modtager hjælp til personlig pleje Timer til borgere, der alene modtager praktisk hjælp Timer til borgere, der både modtager praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje 9

11 Figur 2. Antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge i 2016 fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje Ugentlige timer pr. modtager - alene praktisk hjælp Ugentlige timer pr. modtager - alene personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp 1,4% 10,5% 8,4% 5,8% 30,5% 98,6% 22,5% 22,2% Under 2 timer 2-3,9 timer Under 2 timer 2-7,9 timer 4-7,9 timer 8-11,9 timer 12-19,9 timer Mere end 20 timer Note: Kun kommuner, der har indberettet visiterede timer, indgår i figuren. Kilde: AED06. Tabel 5. Forhold mellem visiterede og leverede timers hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper, personlig pleje og praktisk hjælp Leveret/visiteret Forskel Alle ,4% 89,4% 12,6% 10,6% år 84,8% 85,6% 15,2% 14,4% år 85,5% 87,3% 14,5% 12,7% år 86,2% 89,0% 13,8% 11,0% år 86,6% 88,8% 13,4% 11,2% år 88,5% 90,1% 11,5% 9,9% 90 år og derover 89,6% 91,9% 10,4% 8,1% Fordeling på personlig pleje og praktisk hjælp I alt for begge typer ydelser 87,4% 89,4% 12,6% 10,6% Personlig pleje 86,3% 89,3% 13,7% 10,7% Praktisk hjælp 92,8% 89,9% 7,2% 10,1% Note: Tallene er beregnet på baggrund af de kommuner, der har indberettet tal til Danmarks Statistik for både visiterede og leverede timer, jf. note til tabel 4. Kilde: AED022 og AED01 10

12 Gns. antal timer pr. uge Figur 3. Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge til hjemmehjælpsmodtagere i 2016 fordelt på alder 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 3,51 3,09 3,01 2,72 2,54 2,73 3,60 1,50 1,00 0,50 0,00 0,70 0,62 0,57 0,56 0,56 0,61 0,73 Under 65 år år år år år år 90 år og derover Praktisk hjælp Personlig pleje Note: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik, indgår i beregningen. Kilde: AED06 og AED022 11

13 Figur 4. Fordelingen af befolkning og antallet af visiterede timer til hjemmehjælp i 2008 og år 21% år år 14% år 19% 7% 90+ år år 7% år 10% år 24% 3% år 25% år 32% år 16% år 22% år 25% år 12% år 6% 90+ år 3% år 9% år 33% år 12% år 18% år 14% år 21% år 28% år 19% Note: Fordelingen af befolkningen over 65 år er beregnet efter, at tal for beboere på plejehjem, i plejebolig og i beskyttet bolig er fratrukket (da disse personer ikke bor i eget hjem). Kilde: FOLK1, RESI01 og AED022 12

14 Tabel 6. Ændring i visiteret hjemmehjælp til beboere i eget hjem over 65 år fra 2008 til Fald i antal visiterede Timer pr. uge i alt timer I alt ,6% -0,5% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,8% 4,1% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,1% -1,5% Visiterede timer til personlig pleje til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,8% -0,9% Visiterede timer til praktisk hjælp til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,2% -4,6% Antal modtagere Fald i antal modtagere I alt ,2% 0,2% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,9% 3,7% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,6% 0,7% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,0% -1,4% Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Kilde: AED022 og AED06 Tabel 7. Udvikling i gennemsnitligt antal timer til personlig pleje og praktisk hjælp Timer pr. uge pr. modtager Ændring i visiterede timer Personlig pleje Visiterede timer Procent ændring 65+årige 5,4 5,5 5,5 1,8% 0,3% årige 5,3 5,7 5,7 7,0% 0,5% 80+årige 5,4 5,3 5,4-0,8% 0,3% Praktisk hjælp 65+årige 0,9 0,7 0,7-22,9% -3,2% årige 0,9 0,7 0,7-20,6% -2,5% 80+årige 0,9 0,7 0,7-24,2% -3,5% Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Kilde: AED022 og AED06 13

15 Tabel 8. Modtagere af personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp fordelt på ugentlige timer pr. modtager år I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Under 2 timer 30,7% 31,6% 27,4% 29,5% 2 3,9 timer 23,2% 23,2% 22,5% 22,0% 4 7,9 timer 22,4% 21,7% 23,8% 23,9% 8 11,9 timer 10,0% 9,2% 11,7% 11,6% 12 19,9 timer 7,8% 8,3% 9,2% 8,6% Mere end 20 timer 5,9% 6,0% 5,5% 4,4% Kilde: AED06. Kun kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp, indgår i tabellen. Tabel 9. Udviklingen i visiterede personer til madservice Antal modtagere Ændring I alt ,3% Kommunal leverandør ,3% Privat leverandør ,0% I % af hjemmehjælpsmodtagere 28,9% 26,5% 26,3% 26,3% 26,7% 27,7% 27,4% 27,2% 26,4% -8,9% Kilde: AED06, RESMAD 14

16 Tabel 10. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp sorteret efter højeste alder i 2015 (Opdateres i 2018) Gribskov Hvidovre 79,2 79,3 79,4 Ærø 80,7 81,7 81,6 Kolding 79,6 80,0 79,4 Glostrup 79,6 80,8 81,3 Viborg 79,6 79,3 79,4 Brønderslev 79,4 80,4 81,1 Nordfyns 79,0 78,8 79,3 Lyngby-Taarbæk 81,7 82,3 81,1 Ringkøbing-Skjern 79,7 79,7 79,3 Hørsholm 80,6 81,3 81,0 Brøndby 78,1 79,5 79,2 Billund 80,1 80,7 80,8 Horsens 78,7 78,7 79,2 Gentofte 80,7 80,8 80,8 Ikast-Brande 78,8 79,0 79,2 Rudersdal 80,2 80,7 80,8 Lolland 79,2 78,7 79,2 Samsø 79,2 81,1 80,8 Slagelse 79,0 79,6 79,2 Rødovre 80,2 80,8 80,6 Aarhus 79,7 79,0 79,2 Svendborg 80,2 80,5 80,5 Hjørring 79,7 78,6 79,1 Odder 79,4 80,4 80,4 Lejre 78,3 78,8 79,1 Sønderborg 80,0 80,6 80,4 Vordingborg 79,4 79,1 79,1 Varde 80,5 80,2 80,4 Læsø 80,7 80,5 79,0 Favrskov 79,3 80,6 80,3 Randers 78,7 78,6 78,9 Langeland 79,2 82,0 80,3 Ringsted 80,1 80,0 78,9 Herning 79,8 80,1 80,1 Syddjurs 79,0 78,2 78,9 Hillerød 79,3 80,2 80,1 Vesthimmerlands 79,8 78,4 78,9 Kerteminde 79,1 80,3 80,1 Esbjerg 78,5 78,3 78,8 Tønder 79,1 79,0 80,1 Fredericia 78,9 79,9 78,8 Tårnby - 80,1 80,1 Frederikshavn 79,0 79,0 78,8 Allerød 81,1 80,2 80,0 Køge 78,9 79,6 78,8 Faaborg-Midtfyn 79,7 79,6 80,0 Roskilde 78,9 79,4 78,8 Guldborgsund 80,6 80,7 80,0 Skanderborg 78,1 78,5 78,8 Herlev 79,3 78,8 80,0 Albertslund 75,1 76,9 78,7 Hedensted 79,5 80,1 79,9 Halsnæs 77,4 78,2 78,7 Vejen 79,4 79,8 79,9 Mariagerfjord 78,8 78,6 78,7 Vejle 79,8 79,5 79,9 Struer 79,3 78,6 78,7 Nyborg 78,9 80,1 79,8 Ballerup 77,7 78,3 78,6 Skive 79,6 79,0 79,8 Kalundborg 78,8 78,6 78,6 Dragør 80,5 79,7 79,7 Lemvig 79,3 79,0 78,6 Faxe 79,4 79,1 79,7 Rebild 78,9 79,1 78,6 Haderslev 80,3 79,5 79,7 Odense 78,3 78,0 78,5 Helsingør 79,5 79,6 79,7 Odsherred 78,7 78,3 78,5 Silkeborg 79,2 79,0 79,7 Fredensborg 78,4 78,7 78,3 Sorø 79,8 79,6 79,7 Stevns 79,8 78,6 78,3 Bornholms 79,6 79,6 79,6 Aalborg 78,1 78,2 78,3 Middelfart 79,9 79,7 79,6 Vallensbæk 76,3 77,7 78,1 Norddjurs 78,3 79,9 79,6 Jammerbugt 78,0 77,2 78,0 Thisted 80,1 79,7 79,6 Egedal 78,3 77,6 77,9 Assens 79,2 79,4 79,5 Frederiksberg 77,8 77,9 77,8 Gladsaxe 79,3 79,4 79,5 Holbæk 78,0 77,9 77,7 Holstebro 80,6 79,8 79,5 Greve 76,5 77,2 77,4 Morsø 79,4 80,4 79,5 København 77,2 76,8 77,4 Næstved 78,9 78,8 79,5 Fanø 77,8 78,0 77,3 Aabenraa 79,0 78,7 79,5 Høje-Taastrup 77,8 77,1 77,3 Frederikssund 78,5 79,0 79,4 Solrød 77,8 78,4 76,9 Furesø 78,4 79,2 79,4 Ishøj 74,5 75,4 76,6 Kilde: KL - Kend din kommune - Brug nøgletal i styringen Anm.: Opdelt efter højeste gennemsnitsalder i Opgørelsen omfatter nyvisiterede, der var over 65 år. 15

17 Kort 1. Andel hjemmehjælpsmodtagere visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i alderen 65+ år i 2016 Kilde: FOLK1, RESI01, AED06. Kommuner markeret med lys hhv. mørk grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 65+ omkring gennemsnittet på 11 % 16

18 Kort 2. Andel hjemmehjælpsmodtagere visiteret til hjemmehjælp i eget hjem i alderen 80+ år i 2016 Kilde: FOLK1, RESI01, AED06. Kommuner markeret med grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 80+ omkring gennemsnittet på 32 % 17

19 Kort 3. Andel hjemmehjælpsmodtagere visiteret til madservice i 2016 Kilde: RESMAD, AED06. Kommuner markeret med grøn har en andel af hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem visiteret til madservice omkring gennemsnittet på 29,8 % Note: Modtagere af madservice er ikke opdelt på alder i Danmarks Statistiks opgørelse der ses derfor på alle hjemmehjælpsmodtagere inkl. dem under 65 år. 18

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere