Årsregnskab Dansk Firmaidrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund"

Transkript

1 Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter til resultatopgørelse Noter til balancen

4 Organisationsoplysninger Organisation: Hjemstedskommune: Forbundsstyrelse: Generalsekretær: Advokat: Revision: Bank: Moms: Dansk Firmaidrætsforbund Storebæltsvej 11 Postboks Nyborg Nyborg Peder Bisgaard (formand) Ragna Knudsen (næstformand) Claus Schou Helle Friis Kristiansen Jeanette Thornberg Jan Steffensen Aagaard Advokater Gl. Torv Nyborg Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klosterplads Svendborg Danske Bank Nyborg Afdeling Nørregade Nyborg Firmaidrætten er fuldt momsregistreret for den virksomhed, der foregår i Motion på Arbejdspladsen og delvis momsregistreret på resten af Firmaidrættens virksomhed. CVR nummer:

5 Årsberetning 2011 Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskabet for 2011 udviser et underskud på 3,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 3,8 mio. kr., hvilket resulterer i en positiv afvigelse på 0,7 mio. kr. Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter (over 250 t.kr.): t. kr. Regnskab 2011 Budget 2011 Afvigelse Tilskud fra Danske Spil A/S Ekstraordinært tilskud fra Staten Finansieringsindtægter INDTÆGTER I ALT Firmaidrætten i Bevægelse Kommunikationsudvalgets område Motion på Arbejdspladsen (MpA) Ejendommens drift UDGIFTER I ALT RESULTAT (underskud) Firmaidrætten har modtaget t. kr. 347 mere fra Danske Spil end budgetteret. Desuden er modtaget t. kr fra Staten fra en finanslovsbevilling, som ikke har været budgetteret. Finansieringsindtægterne har grundet finanskrisen ikke givet, hvad der var kalkuleret med. Firmaidrætten i Bevægelse har været budgetteret for højt mht. møde- og rejseudgifterne mv. I kommunikationsafdelingen er der blevet ansat yderligere en medarbejder grundet sygdom. Desuden har bladet Firmaidræt kostet mere end budgetteret, pga. større oplag og flere sider i bladet. Omsætningen i MpA har i efteråret været vigende. Dette tillige med øgede udgifter har medvirket til et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budget. Ejendommens drift har fået tilføjet ekstra midler i forbindelse med ombygning af ekstra kontorer. Regnskabets balancesum udgør mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende. De budgetterede aktiviteter er i videst mulig udstrækning gennemført i overensstemmelse med budgettet. 5

6 Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnskabet. Den forventede udvikling I Firmaidrættens to-årige budgetter, er der budgetteret med et underskud på 7,8 mio. kr. for regnskabsåret 2012, og et underskud på 8,2 mio. kr. i Dette skyldes hovedsageligt en satsning på fyrtårnskoncepterne (Kollegabold, Bike & Run, Erhvervsskolerne og Sundhedskampagne) på hhv. 6,0 og 5,2 mio. kr. i årene 2012 og Herudover henvises til Orientering fra styrelsen for 2011, der kan læses på 6

7 Årsregnskabets godkendelse Forbundsstyrelse og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2011 for Dansk Firmaidrætsforbund. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles hermed til formandsmødets godkendelse. Forbundsstyrelsen Nyborg, den 9. marts 2012 Peder Bisgaard forbundsformand Ragna Knudsen næstformand Claus Schou Helle Friis Kristiansen Jeanette Thornberg Jan Steffensen generalsekretær Revisionsudvalgets påtegning Revisionsudvalget har foretaget en kritisk gennemgang af regnskabets bilag. De i revisionsudvalgets protokol indførte bemærkninger er blevet besvaret af administrationen og godkendt af forbundsstyrelsen. Nyborg, den 9. marts 2012 Sisse Wildt Bjarne Andersen Svend Mandel Hansen formand 7

8 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet for Dansk Firmaidrætsforbund Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Firmaidrætsforbund for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Revisionen har ikke omfattet de anførte budgettal for Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jvf, bekendtgørelse nr. 924 af 28 september Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 8

9 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Forbundet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendt budget. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsens beretning Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Svendborg, den 9. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peder Pedersen statsautoriseret revisor 9

10 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Tilskud Tilskud fra Danske Spil A/S er medtaget med det beløb der er udbetalt vedrørende året. Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter omfatter beløb, der hidrører fra begivenheder, som afviger fra den ordinære drift og ikke forventes at være tilbagevendende. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Forbundskontoret måles til anskaffelsessummen. Der afskrives ikke på bygningerne. Inventar, maskiner, edb hard- og software, idrætsmateriel og biler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsessummen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 10

11 Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Automobiler: Inventar, maskiner og idrætsmateriel: EDB hard- og software: 20% lineær afskrivning på nye biler. 33 1/3% lineær afskrivning på brugte biler. 20% lineær afskrivning med fuld afskrivning i anskaffelsesåret. 33 1/3% lineær afskrivning med fuld afskrivning i anskaffelsesåret. Alle anskaffelser under kr : Fuld afskrivning i anskaffelsesåret. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger. Kapitalandele dattervirksomhed (Idrætscentret Århus Firma Sport A/S) Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes forbundets andel af virksomhedernes resultat. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Udlån Udlån og særlige udlån der er rentefri værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 11

12 Resultatopgørelse for året 2011 Ikke revideret Noter Regnskab budget for Regnskab 2011 t.kr t.kr t.kr. INDTÆGTER Tilskud fra Danske Spil A/S Ekstraordinært tilskud fra Staten Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Resultat af kapitalandel INDTÆGTER I ALT UDGIFTER 1. IT & Økonomiafdelingen og fællesomkostninger i øvrigt Firmaidrætten i Bevægelse Forbundsstyrelsen og generalsekretæren Foreningskonsulentgruppen Kommunikationsudvalgets område Idræt & Motion Motion på Arbejdspladsen Firmaidrætsfestival Øvrige udvalg Indsatsområder Nationalt samarbejde Internationalt samarbejde Fællesmøder Ejendommens drift Afskrivninger Udlodning og tilskud Momsrefusion UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT (underskud) Disponering af årets resultat: Overført "Firmaidrætten i Bevægelse" Overført til opskrivningshenlæggelser Overført underskud til kapitalkonto

13 Balance pr. 31. december 2011 Regnskab Regnskab Noter 2011 kr t.kr. AKTIVER Omsætningsaktiver 16. Likvide beholdninger Debitorer m.v Forudbetalte omkostninger Beholdning af salgsartikler Omsætningsaktiver i alt Finansielle aktiver Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S Udlån Særlige udlån Finansielle aktiver i alt Anlægsaktiver 20. Forbundskontoret Inventar, maskiner og idrætsmateriel Automobiler Anlægsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Kortfristet gæld 23. Kreditorer Tilbageholdt a-skat og am-bidrag Skyldig moms Feriepengeforpligtelse Kortfristet gæld i alt Egenkapital PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse 13

14 Ikke revideret Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab 2011 t.kr t.kr t.kr. 1. IT & Økonomiafdelingen og fællesomkostninger i øvrigt Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion mv Dansk Erhverv Nyansættelser og praktikantordninger Personaleudgifter og kurser hele personalet Møde- og rejseudgifter Telefon, bredbånd, telefax o. lign Abonnementer og bogkøb Kontorartikler og servicegebyrer Fremmed revision og advokatbistand Beklædning Den Centrale Ledelse og personale Forsikringer mv I alt Driftsomkostninger IT-området Indkøb og drift af domæner Leasing kopi- og farveprintere samt toner Reparation og vedligeholdelse maskiner Porto og fragt (afdelingsfordelt, men ikke i budgettet) I alt Driftsomsætninger Omsætning tryksager og dtp-arbejde Indkøb af tryksager til viderefakturering I alt I alt IT & Økonomiafdelingen Firmaidrætten i Bevægelse Løn, pension og sociale udgifter Dagpengerefusion mv Nyansættelser (annoncering m.v.) Møde- og rejseudgifter Telefon, bredbånd o. lign Abonnementer og bogkøb Kontorartikler, IT-udstyr og beklædning Regionsrådsmøder Tilskud til tabt arbejdsfortjeneste Tilskud til husleje og drift af regionskontorer Tilskud til regioner ved opstart af ny forening I alt Forbundsstyrelsen og generalsekretæren Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion mv Kurser, møde- og rejseudgifter Telefon, bredbånd, abonnement og bogkøb Repræsentation og gaver I alt Foreningskonsulentgruppen Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion mv Møde- og rejseudgifter Abonnementer, bogkøb, kontorart., telefon m.m Tilskud fra Undervisningsministeriet, andel Garuda Fokusprofiler Deltagerbetaling Lederuddannelser Omkostninger Lederuddannelser I alt

15 Ikke revideret Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab 2011 t.kr t.kr t.kr. 5. Kommunikationsudvalgets område IT-området Teknologi og drift Udvikling og drift af integrationsløsning Opdateringsabonnementer og hotline Omsætning antivirus Udvikling, drift og vedligeholdelse I alt SuperNova drift og uddannelse Telefon, møde- og rejseudgifter supervisorer Omsætning opdateringsabonnementer foreninger Deltagerbetaling SuperNova brugerkurser Udgifter SuperNova brugerkurser Udgifter til programmering, vedligeholdelse og specialsupport CMS getonline, hotline og udvikling I alt I alt IT-området Kommunikationsområdet Løn og øvrige personaleudgifter KOM-afdelingen Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion mv Møde- og rejseudgifter personale Abonnementer, bogkøb, telefon og bredbånd I alt Kommunikationsudvalget Møde- og rejseudgifter, telefon m.v Uddannelse, abonnementer og bogkøb I alt Fokusområder og PR-virksomhed Fokusområder Kom-udvalget Markedsføring og supportmateriale i øvrigt Indtægter kalendere m.m I alt Bladet Firmaidræt Trykning og udsendelse af "Firmaidræt" Tilskud fra Biblioteksstyrelsen Indtægter ved indstik Annonceindtægter Foto, tegninger, artikler og provision af annoncesalg Business watch og abonnement Fagpressen I alt Driftsomkostninger Indkøb af papirvarer og tryksager Eksterne dtp ydelser I alt I alt Kommunikationsområdet I alt Kommunikationsudvalgets område

16 Ikke revideret Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab 2011 t.kr t.kr t.kr. 6. Idræt & Motion Løn og personaleudgifter Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion mv Møde- og rejseudgifter personale Telefon, abonnementer og bogkøb personale Tilskud fra Undervisningsministeriet, andel I alt Udvalg, idrætsansvarlige og supervisorer Møde- og rejseudgifter Telefon- og administrationsgodtgørelse Udvikling og uddannelse Idrætsmøder I alt Fællesudgifter Fælles beklædning, PR, tryksager og porto I alt Indsatsområder Idrætsgrene Indtægter ved salg af håndklæder og drikkedunke Indtægter ved DM i Firmaidræt Udgifter ved DM i Firmaidræt Indtægter ved internetaktiviteter Udgifter ved internetaktiviteter Indtægter ved Kollegagolf, Futsal og Kollega- Pay & Play Golf Foreningstilskud ved Kollegagolf Udvikling og drift Kollegagolf, Futsal og PR-stævne Gokart I alt Motionsaktiviteter Indtægter ved motionsaktiviteter Udgifter ved afvikling af motionsaktiviteter I alt Seniorsport, drift og udvikling Indtægter Panterdagen og Seniorsportstræf Udgifter Seniorsportstræf Regionalt virke Udvikling og uddannelse Møde- og rejseudgifter styregruppen I alt Udvikling af livsstilsklubber og trendaktiviteter Livsstilsklubber og udvikling af sundhed og livsstil Salg af Livsstilsklubhåndbog I alt Kursusvirksomhed Deltagerbetaling ved kurser og træf Udgifter ved afvikling af kurser og træf I alt I alt Indsatsområder Drift materiel og medlemsgebyrer andre organisationer Rekvisit- og autoleje, stævne- og idrætsmateriel DFU Fodbold, DHF Håndbold, DD Skytteforeninger I alt I alt Idræt & Motion

17 Ikke revideret Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab 2011 t.kr t.kr t.kr. 7. Motion på Arbejdspladsen (MpA) Indtægter Overskudsandel fra VCTA Tilskud Fonde Indtægtsgivende virksomhed I alt til rådighed Udgifter Personaleudgifter og fælles omkostninger Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter Dagpengerefusion mv Møde- og rejseudgifter personale Telefon, abonnementer og bogkøb personale Ekstern husleje og kontorudgifter I alt Drift aktiviteter, markedsføring og materialer Eksterne udgifter ved afholdelse af aktiviteter Telefon-, møde- og rejseudgifter styregruppen Autodrift excl. afskrivninger Andel autodrift I&M og fortjeneste ved salg Udvikling, markedsføring og materialer Udgifter vedr. kampagner Udgifter vedr. Sundhedscertificering I alt I alt udgifter I alt Motion på Arbejdspladsen (MpA) Øvrige udvalg Møde- og rejseudgifter øvrige udvalg og arbejdsgrupper I alt Indsatsområder Kvinder på Toppen Målstyring og indsatsområder I alt Nationalt samarbejde Møde- og rejseudgifter Idrættens Fællesråd Andel vedr. Antidoping Danmark Møde- og rejseudgifter fælles dopingnævn Andel vedr. Play the Game Tilskud og bevillinger godkendt af forbundsstyrelsen i øvrigt Kontingenter I alt

18 Ikke revideret Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab 2011 t.kr t.kr t.kr. 11. Internationalt samarbejde Møde- og rejseudgifter Euro-festivaler (ECSG) Kontingenter I alt Fællesmøder Udgifter repræsentantskabsmødet, november Indtægter vedr. ophold, fortæring og udflugter Udgifter netto repræsentantskabsmødet Formandsmøde, april I alt Ejendommens drift Løn og sociale udgifter rengøring og pedel Ejendomsskat, renovation og forsikringer El, varme og vand Reparation og vedligeholdelse I alt Afskrivninger Automobiler Inventar, maskiner og idrætsmateriel Anskaffelser til straksafskrivning Indkøb til viderefakturering Viderefaktureret I alt Udlodning og tilskud Kredse Foreninger og forbund Medlemsblade Kontorhjælpstilskud PR-midler til foreningsformål Opstartstilskud FOU pulje Tilskud til seminarer Tilskud til inspirationskurser Tilskud til rejser i udlandet Tilskud til kredsstævner Tilskud til advokatbistand Forsikring bestyrelsesansvar og retshjælp I alt

19 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2011 kr t.kr. 16. Likvide beholdninger Kassebeholdning Valutabeholdning Danske Bank I alt Debitorer m.v Foreninger, kredse og forbund m.m Udlæg rejse - ophold Depositum 0 13 I alt Beholdning af salgsartikler Beholdning af salgsartikler i MpA Beholdning af drikkedunke (2010 er incl.håndklæder) I alt Finansielle aktiver Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S Nominelt kr (100%) Primo indre værdi Korrektion primo, afsat udskudt skat Opskrivning af ejendom Årets resultat Regnskabsmæssig værdi Udlån Brønderslev Familie og Firma Idræt Ebeltoft Firma- og Familie Idræt Esbjerg Firmaidræt Fakse Idræt og Fritid Familie- og Firmaidræt Korsør Familie og Firmaidrætten i Varde og Omegn Firmaidræt Frederiksværk Firmaidræt Ikast Firmaidræt Silkeborg Firmaidræt Struer Firmaidræt Sæby Firmaidrætten Guldborgsund Frederikshavn Firmaidræts Klub Faaborg Familie og Firmasport Grenaa Firmaidræt Grindsted Familie og Firma Idræt Haderslev Familie og Firma Sport Helsingør Firma Idræt Hillerød Firmasport Holbæk Firmaidræt Horsens Firma Idræt Kolding Firma Sport

20 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2011 kr t.kr. Udlån fortsat Køge Firma Bold Lemvig og Omegns Firmaidræt Middelfart Firma og Familie Idræt Morsø Firma og Familie Idræt Nakskov Firma & Familie Sport Næstved Firma Sport Randers Firma-Sport Ringkøbing og Omegns Firmaidræt Skjern, Tarm, Ølgod Firma & Familieidræt Sønderborg Familie og Firma Sport Vamdrup Familie & Firma Sport Vestfyns Firmaidræt Vordingborg Firma Sport Aabenraa Familie & Firmaidræt Århus Firma Sport I alt Hensat til imødegåelse af tab I alt udlån Udlånt i Indgået afdrag i Afdrag forfaldne i Udestående efter 5 år Til sikkerhed er udstedt pante- og gældsbreve, hvoraf er indlagt i depot hvoraf beror på Forbundskontoret Særlige udlån og udlæg Randers Firma-Sport Århus Firma Sport Udlæg for Idrætscentret Århus Firma Sport A/S I alt I alt finansielle aktiver Forbundskontoret Anskaffelsessum ejendom Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010 kr Inventar, maskiner og idrætsmateriel Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Korrektion vedrørende årets afgang Afskrivninger ultimo I alt regnskabsmæssig værdi ultimo

21 Noter til balancen Regnskab Regnskab 2011 kr t.kr. 22. Automobiler Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Korrektion vedrørende årets afgang Afskrivninger ultimo I alt regnskabsmæssig værdi ultimo Kreditorer Kreditorer mv Forudmodtaget Sundhedscertificering Forudmodtaget deltagergebyr kurser og stævner Forudmodtaget afdrag på udlån I alt Egenkapital Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i Dagtimerne (FMI) Saldo 1. januar Anvendt af Idræt & Motion Rest til anvendelse Opskrivningshenlæggelse Saldo 1. januar Regulering primo, udskudt skat Overført fra overskudsdisponering Årets opskrivningshenlæggelse i datterselskab Firmaidrætten i Bevægelse Saldo 1. januar Anvendt i året Rest til anvendelse 0 0 Kapitalkonto Saldo 1. januar Overført fra overskudsdisponering I alt egenkapital Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse Kautionsforpligtelse stillet overfor Realkredit Danmark vedrørende lån opr. kr Lånet er optaget i ejendom ejet af Idrætscentret Århus Firma Sport A/S Kautionsforpligtelse kr for Randers Firma Sport, gældende indtil tilbagekaldelse Leasingforpligtelse vedr. kopimaskiner udgør kr til udløb pr Leasingforpligtelse vedr. bruttolønsordning udgør kr til udløb pr

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere