Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Entreprenørudvalgsmødet"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/ Else Nielsen Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud Dagsorden Henrik Andersen, Arriva Søren Søgaard Petersen, Arriva Gerda Jørgensen, Arriva Jens Falk, Arriva Poul Tønnesen, Thykjær A/S Søren Olesen, Thykjær A/S Aage Gasbjerg, Brande Buslinier Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier Finn Mikkelsen, Busselskabet Aarhus Sporveje Jack Olesen, Nobina Danmark A/S Kim Nielsen, De Grønne Busser Henning Jensen, De Blå Busser Chanette Mulvad, Holstebro Turistbusser ApS Anne Olsen, Malling Turist Allan Mørup, Mørup Turistfart Jens Erik Sørensen, Midttrafik Thomas Mikkelsen under punkt 4 Mikkel Degn og Michael Ibsen under punkt 5 Else Nielsen, Midttrafik Bent Thykjær, Thykjær A/S Hans Ole Nielsen, De Gule busser Henrik Westh Jakobsen, Nobina Danmark A/S Mødet blev holdt med følgende dagsorden: 1. Velkomst v/jens Erik Sørensen 2. Siden sidst v/jens Erik Sørensen 3. Status på rejsekortet og rejsekort i kontrakter v/thomas Mikkelsen 4. Kvalitetskontrol v/mikkel Degn og Michael Ipsen 5. Eventuelt.

2 1. Velkomst v/jens Erik Sørensen Jens Erik Sørensen bød velkommen, og da der var mange nye deltagere, var der en præsentationsrunde. 2. Siden sidst v/jens Erik Sørensen Se bilag 1. Det Aarhusianske selvbilletteringssystem Jens Erik Sørensen orienterede om, at billetkontrollen i Aarhus bybusser er outsourcet, hvilket bl.a. har medført en fordoblet produktivitet, øget trygheden og forbedret omdømmet. En række chauffører har også givet udtryk for, at de er meget tilfredse med ordningen. Midttrafiks bestyrelse beslutter i december, hvilket eksternt firma, der får opgaven de næste 2 år. De mobile automater fungerer, men de stationære automater fungerer ikke. Der lægges pres på leverandøren. Hvis ikke problemet bliver løst inden årsskiftet, ender det i en yderligere retssag. Regnskab 2013 Med hensyn til regnskabet for 2013 orienterede Jens Erik Sørensen om, at udgifter til buskørsel er steget med 16 mio. kr. på grund af nyt udbud. Indtægter fra buskørsel er 20 mio. kr. over budgettet. Antallet af kunder er stigende. Nettoudgifter til handicapkørsel er 5 mio. kr. under budgettet bl.a. på grund af samkøring af IT-systemer. Regnskabet for både Trafikselskabet og Midtjyske Jernbaner balancerer. Der er ingen udgifter til Rejsekortet i 2013 undtagen for Silkeborg og Horsens, da de to kommuner har ønsket at betale i år. Regionen og Aarhus Kommune måske også Randers Kommune skal finde ud af, hvordan de vil finansiere Rejsekortet fremover. Der er en samlet kundefremgang, selv om der er blevet skåret i køreplantimerne. Budget 2014 Udgifter til buskørsel er reguleret med 1,2% og 0,7% - forskellige indeks og tilpasset køreplanændringer og udbud. Dette er indarbejdet i budgettet. Indtægter vedrørende buskørsel forøges med 2,3% - på grund af regnskabsresultatet for 2012 og en takststigning på 1,5%. Budget til trafikselskabet reduceres med 1 mio. kr., jfr. bestyrelsens beslutning om besparelser på i alt 5 mio. kr. over 3 år på grund af færre køreplantimer og med 2,7 mio. kr., første del af en besparelse på 12 mio. kr. på grund af rejsekortet. Budget for handicap- og flexkørsel er korrigeret for pris- og lønudvikling. Udgifter til handicapkørsel i Aarhus falder på grund af bedre koordinering. Budgettet for togdrift er steget med 1,2% på grund af omkostningsindeks, men der er ligeledes stigning i indtægter. 3. Status på rejsekortet og rejsekort i kontrakter v/thomas Mikkelsen Se bilag 2. Thomas Mikkelsen gjorde opmærksom på, at efter Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet, kræver det et Rejsekort-bilag i alle kontrakter. 2

3 I kontrakter frem til Midttrafiks 9. udbud, har der ikke direkte været bestemmelser om Rejsekortet kun generelle bestemmelser om billetteringsudstyr, men i kontrakter fra 10. udbud (driftsstart i sommeren 2009 og fremefter) har Midttrafik indarbejdet et Rejsekort-bilag. Opdateret Rejsekort-bilag er udarbejdet på baggrund af ønsket om samarbejde omkring installation og drift. Midttrafik har primært hentet inspiration fra Nordjyllands Trafikselskab. Midttrafik ønsker at tilgodese samarbejdet med både små og store busselskaber. Indeholder almindelig løsning og check-in-mini løsning. Installation af Rejsekort-udstyr. Installation af WLAN (trådløst internet) på garageanlæg. Undervisning af personale i betjening af Rejsekort-udstyr. Drift, herunder bl.a. daglig drift og fejlmelding og reparation. Kontraktophør. Installation og drift af Rejsekort stiller nye krav til busselskaberne. Midttrafik ønsker at kompensere busselskaberne for deres ekstraomkostninger. Der blev fra mødedeltagerne kraftigt opfordret til, at samtlige chauffører kommer på et 1-dags kursus i Rejsekortet. Der blev også opfordret til at være fleksibel med hensyn til kursustidspunkter - fx weekender. Det indvilgede Jens Erik Sørensen i. På spørgsmål om, hvad en check-in-mini løsning er, svarede Thomas Mikkelsen, at det minder om en lille dankortterminal meget mindre udstyr, som er velegnet på lokalruter. På forespørgsel om, hvem der skal yde den tekniske support på Rejsekortet, blev det bekræftet, at det er trafikkontrollørernes opgave. Jens Erik Sørensen lovede Finn Mikkelsen, Aarhus Sporveje, at der vil blive lavet særskilt drøftelser med Busselskabet, når Rejsekortet skal indføres i Aarhus. På sidste Entreprenørudvalgsmøde blev det aftalt, at når Midttrafik er tilsluttet Rejsekortet, skal der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af busselskaberne med henblik på implementeringen af Rejsekort-bilag i kontrakterne. Til arbejdsgruppen meldte sig: Henrik Andersen, Arriva Per Nielsen, De Grønne Busser Søren Olesen, Thykjær A/S. Fra Midttrafik deltager: Svend Aage Ravn Thomas Mikkelsen. Arbejdsgruppen vil blive kontaktet snarest muligt. Repræsentanterne får bilag til gennemsyn og kommentering. Midttrafik vurderer arbejdsgruppens kommentarer og tilretter i forhold hertil efter dialog med Driftsafdelingen. Revideret bilag fremsendes til repræsentanterne. Endelig forhandling mellem repræsentanter og Midttrafik. Medio december 2013 er Rejsekort-bilaget endeligt og kompensation forhandlet på plads. På Entreprenørudvalgets december-møde vil arbejdsgruppens resultat blive forelagt. Der vil også blive givet en generel orientering om Rejsekortet. 3

4 I øvrigt opfordrede Jens Erik Sørensen deltagerne til at kontakte Rejsekortsekretariatet med evt. spørgsmål om Rejsekortet Udkast til Rejse-kortbilag er vedlagt bilag Kvalitetskontrol v/mikkel Degn og Michael Ipsen Se bilag 4. Mikkel Degn henviste til, at der på Entreprenørudvalgsmødet i februar måned blev aftalt, at forsøget med kvalitetskontrol skulle køre ½ år, hvorefter der skulle ske en evaluering. Midttrafik har over den seneste måned evalueret på kvalitetskonceptet, og konklusionerne herfra blev præsenteret for udvalget. Samtidig understregede Mikkel Degn, at kvalitetsarbejdet skal ske i et tæt og godt samarbejde mellem busselskaberne og Midttrafik. Formålet med evalueringen i Entreprenørudvalget er at evaluere processen indtil nu samt at skabe et godt fælles grundlag for det videre arbejde. På baggrund af kundeundersøgelse viser det sig, at bussens kvalitet påvirker kundernes tilfredshed med op til 5%-point. Der er på nuværende tidspunkt gennemført 2500 vurderinger og udsendt 240 kvalitetsbreve, og bod tildelt på under 1% af vurderingerne, så alt i alt er det et flot resultat. Mikkel Degn orienterede om, at der generelt er positiv tilbagemelding på kvalitetskontrollen fra busselskaber, chauffører og kunder. Midttrafik ønsker en tættere dialog med busselskaberne omkring hele kvalitetskontrollen. Der var generelt stor utilfredshed med kravet om at skifte revnede forruder, selvom de godt kan godkendes i syn. Det blev også påtalt, at Midttrafik mangler registrering af bussens identitet, hvilket gør det vanskeligt for busselskaberne at spore den/de busser, som er blevet kvalitetskontrolleret. Midttrafik registrerer kvalitetsmålingerne på bussernes registreringsnummer. Busselskaberne var også utilfredse med, at der gik alt for lang tid til de fik resultaterne af kvalitetskontrollen. Selskaberne ønsker at få tilsendt en kopi af den rapport, som bliver lavet i forbindelse med kontrollen. Det blev også nævnt, at det fylder rigtig meget for chaufførerne, med hensyn til mangler fx opfyldning af køreplaner m.v. Endvidere blev der fremsat ønske om, at Midttrafik i forvejen tager kontakt til busselskaberne og informerer om, hvad der skal kontrolles på. Der blev opfordret til, at Midttrafik genindfører kvalitetsmøder, hvor problemerne kan drøftes. Nogle af busselskaberne føler det som en form for eksamen, når der bliver udført kvalitetskontroller. Deltagerkredsen pointerede, at alle busselskaber skal måles efter samme skema. Jens Erik Sørensen erkendte, at al begyndelse er svær og opfordrede til at busselskaberne og Midttrafik i fællesskab finder en løsning. Mikkel Degn tilkendegav, han på en lang række punkter var enig i 4

5 busselskabernes synspunkter. Mikkel Degn bad deltagerkredsen om at udpege 2-3 personer, som vil indgå i en arbejdsgruppe, med det formål at lave en fælles løsning for kvalitetskontrollen. I arbejdsgruppen indgår: Gerda H. Jørgensen, Arriva, Herning Poul Tønnesen, Thykjær A/S Kim Nielsen, De Grønne Busser. Arbejdsgruppen vil blive indkaldt hurtigst muligt. Arbejdsgruppens resultat vil blive forelagt på næste Entreprenørudvalgsmøde. I forbindelse med debatten var der en del utilfredshed med Midttrafiks håndtering af blandt andet: Mail vedrørende oprydning i busserne vis hensyn Henning Jensen, De Blaa Busser Manglende køreplaner til køreplanskiftet Henning Jensen, De Blaa Busser For sen varsling om passagertællinger Arriva i Horsens Streamere er næsten svejset på - meget vanskelige at få af igen Arriva i Horsens Manglende reparation af GPS-antenne Allan Mørup. Rejseplanen kan ikke håndtere lokalruter i hvert fald ikke i Vestjylland Allan Mørup. Jens Erik Sørensen beklagede, at Midttrafik ikke har orden i eget hus, men lovede, at der vil blive taget hånd om ovenstående kritik konkret. 5. Eventuelt Kim Nielsen, De Grønne Busser, undrer sig over, at Midttrafik svarer på en kundehenvendelse, inden høringssvaret fra busselskabet er modtaget. Kim Nielsen ville gerne have set svaret til kunden. Kim Nielsen nævnte også, at det er problematisk med forskellige farver på ungdomskort. Henning Jensen, De Blaa Busser, nævnte problematikken vedrørende brug af E- cigaretter. Jens Erik Sørensen orienterede om, at det er Midttrafiks bestyrelse, som har beslutningskompetence vedrørende E-cigaretter. Endvidere orienterede Jens Erik Sørensen om, at der i Flextrafik i samarbejde med Sydtrafik administrativt er udstedt et forbud mod brug af E cigaretter. Søren Olesen, Thykjær, opfordrede Midttrafik til at koordinere køreplanen for den 24/12 og 31/12 med de øvrige trafikselskaber, så det bliver nemmere for kunderne at finde ud af. Anne Olesen, Malling Turist, efterspørger en telefonliste over Midttrafiks medarbejdere med angivelse af arbejdsområder. Allan Mørup foreslog, at udvide den allerede eksisterende på extranettet med arbejdsområder. Der var flere som gjorde opmærksom på problemerne vedrørende udkørsel på Herredsvej. Jens Erik Sørensen forsikrede, at Midttrafik gør, hvad der er muligt for at få kommunen til at tage hånd om problemerne. 5

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere