INDHOLD. Fra missionens præsidentskab Månedens spørgsmål 85. Det Melkisedekske Præstedømme. 88. Indsat 90. Nyt tempel i. Fhv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Fra missionens præsidentskab... 83. Månedens spørgsmål 85. Det Melkisedekske Præstedømme. 88. Indsat 90. Nyt tempel i. Fhv."

Transkript

1 %jefi

2 Danmark Californien Fredericia DEN danske STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3 MARTS ÅRG. INDHOLD Fra missionens præsidentskab Månedens spørgsmål 85 Det Melkisedekske Præstedømme. 88 Indsat 90 Nyt tempel i 91 Fhv. missionspræsident Alma L. Petersen død 93 Reterat fra vinterkonferencerne Når genealogiske skemaer kommer retur 96 G.U.F. kalder til stævne 98 Genealogisk skuespil 100 Musik 101 Kvindelig Hjælpeforening 102»Fremad mod et bedre liv«103 Søndagsskolen 105 Primary 106»Åbent Hus«-møde i gren 107 Tempelrejsen Kredslærernes budskab 108 Forårskonferencerne Kredslærerindernes budskab 110 Personlige nyheder fra nær og fjern 111 Den danske Stjerne udkommer den 1. i hver måned og abonnementsprisen (incl. porto) er kr. 10,00 i og $2,50 i U.S.A. Betaling kan ske gennem postgiro til Church of Jesus Christ of Latfer-day Saints, Priorvej 12, København F. Levi B. Thorup, missionspræsident, ansvarh. redaktør Mary W. Kai ser, redaktør TERTPYKKERIET

3 <OSra missionens /jræsidenislcab Kære søskende! Adskillige gange i den sidste måned har jeg fået stillet dette spørgsmål:»er det tilladt at drikke Kaffe-Hag, den koffeinfri kaffe?«svaret er»nej«, af følgende grunde: l.hvis man læser det fine tryk på indpakningen, viser det sig, at denne kaffe ikke er koffeinfri. 2. Man sætter et dårligt eksempel for andre, fordi ingen kan vide, om del er rigtig kaffe eller ikke, og Herren har bedt os om at undgå selve synet af det dårlige. 3. Vi lægger altfor stor betydning i værdien eller glæden ved en så lille ting. Vi tillader disse små, ubetydelige vaner at berøve os vor vilje til at sætte Herrens værk over vore personlige ønsker. Heri ligger det skadelige i mange små, ubetydelige vaner hos de enkelte mennesker. Lad os bruge nogle få minutter til at gennemgå to ting: l.hvad forlanger Herren af os, for så vidt det angår at leve anderledes end andre folk, eller hvad kræves der, at vi skal opgive, for at efterleve evangeliets plan? 2. Hvilke velsignelser vil vi få ved at efterleve evangeliets plan? Lad os nu lave en liste over hver af disse ting og så enkeltvis afgøre, hvilken liste der er af største værdi. Ting vi må opgive: 1. Spiritus. 2. Tobak. 3. Kaffe. 4. Te. 5. Umoral. 0. Uærlighed Løgn Bedrag. 7. Egenkærlighed på bekostning af andre. 8. Sladder sand eller falsk pet. af vor indtægt. 10. To måltider om måneden og udgifterne til dem. 11. Andre små beløb, som vi selv ønsker det. 12. Vanhelligelse af Herrens dag. Velsignelser vi modtager: 1. Bedre helbred. 2. De fleste medlemmer er enige om, at selv efter at de 83

4 har betalt tiende og andre ydelser, sparer de penge på bekostning af spiritus og tobak. 3. Fred i sindet. 4. Adgang til (nids rige. 5. Den Helligånds Gave. 6. Mange lejligheder til personlig udvikling. 7. Lykke ved al tjene sine medmennesker. 8. Kundskab om Gud og et vidnesbyrd om hans eksistens og personlighed. 9. Kundskab om og påskønnelse af livet og dets formål. 10. Visheden om livet efter døden. 11. Lejlighed til at ophøje os selv og vor familie i Guds eclestiale rige»det evige livs«velsignelse. 12. At fortsætte vort familie-slægtskab gennem evigheden. 13. Det privilegium at blive ledet ved en Guds Profet. 14. Præstedømmets velsignelser. 15. Visheden om okonomisk sikkerhed. 16. Visdom og kundskab -- endog angående skjulte skatte. Til denne liste kunne føjes hundreder af andre velsignelser, som kommer til os hver dag i vort liv og vil fortsætte gennem al evigbed. Hvorfor lægger vi så stor betydning i de ubetydelige små»må ikke«, som Herren har givet os? Hvorfor ser vi bestandig efter undskyldninger eller prøver at undslippe disse uvæsentlige ting? Hvorfor I illader vi disse små ting at berøve os de store velsignelser vi kunne nyde, hvis blot vi ville være lydige mod Herrens røst? Jeg bevidner for Dem med hver fiber i min sjæl, at Jesu Kristi evangelium, som De har modtaget, er Guds kraft til frelse for alle dem, der tror og adlyder. Guds rige er udstrakt over hele jorden - det trænger til Deres hjælp og oprigtige hengivenhed. Ligeledes, og i endnu højere grad, trænger vi til det. Lad liver enkelt af os i dag beslutte, at vi vil ophore med at diskutere, men i tro følge vor Frelsers lærdomme og gennem omhyggelig selvanalyse forbedre vor opførsel øg derved vort eksempel og vort arbejde i hans store værk, og ban vil til gengæld velsigne os langt over vore største forventninger. Deres hengivne Levi B. Thorup, missionspræsident. 84

5 : / Il Lcinediens SPØRGSMÅL Af Joseph Fielding Smith, præsident for De Tolv Apostles Råd Er børn født i synd? Spørgsmål: Under en diskussion med en herre af en anden tro udtalte denne herre, at et barn fødes i synd. At avling af et barn selv i et lovligt ægteskab er en synd. Naturligvis har jeg lært anderledes og fremsatte vore lærdomme om Adams og Evas arvesynd og sluttede:»så vidt jeg ved, er der ikke noget skriftsted i Bihelen, som siger, at et barn, som er født i lovligt ægteskab, er født i synd og således gør barnet skyldig i synd.«denne person viste mig en udtalelse i Salm. 51 :7, hvor der står:»se, jeg er født i misgerning, min moder undfanged mig i synd.«jeg har studeret skriften, har læst utallige andre steder i litteraturen, som styrkede mit vidnesbyrd med hensyn til arvesynden, men jeg kan ikke forklare Davids udtalelse i dette skriftsted, da han var den yngste af adskillige børn. Flere ikke-medlemmer venter på, at jeg skal bevise, at jeg har ret. Jeg har tilfredsstillet dem med hensyn til vor tro angående arvesynden. De henviser også til den kendsgerning, at det var en jødisk tro, at kvinden måtte gennemgå en renselsesperiode og ceremoni efter en barnefødsel, og hvis det ikke er synd, hvorfor var det da nødvendigt med denne renselse? Svar: Lige meget hvad David sagde, var han ikke født i synd. Åbningsversene i denne salme giver os nøglen til meningen med Davids bemærkning, de lyder som følger»gud vær mig nådig efter din miskundhed, udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed, tvæt mig fuldkommen ren for min skyld og rens mig for min synd! Mine overtrædelser kender jeg jo, min synd står mig altid for øje. Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine øjne er ondt, at du må få ret, når du taler, stå ren, når du dømmer. Se, jeg er fodt i misgerning, min moder undfanged mig i synd.«midt i sin sorg, fordi han overtrådte den moralske lov, må han have følt sin synd dybt og derfor udtalt sig på denne måde, men det gør ikke den udtalelse sand, 85

6 at hans forældre var skyldige i synd, og at han var delagtig i den fra sin fodsel. Lad os også erindre, at David kun talte for og af sig selv, og at hans ord ikke retfærdigvis kan være universelt gyldige. Små horn er ikke fodt i synd, når deres forældre er lovlig gift. Den forste befaling til Adam var, at han og Eva skulle blive frugthare og mangfoldige og opfylde jorden. Efter syndfloden blev den samme befaling gentaget og krævet af Noa og hans efterkommere. At erklære, at born fodt i lovligt ægteskab kom til verden gennem en syndefuld handling, er at gøre vor Evige Fader skyldig i at en synd skulle begås, derved ville han være medskyldig i synden. Vi læser, at vor Evige Fader er letfærdig, han kan ikke lyve og hans ord er tro og sande. Derfor er det i modstrid med alt, hvad der er åbenbaret, at vor Fader skulle befale sine born, at de skulle begå en synd ved at bringe born ind i verden, og De har ret, når De siger, at der er ikke noget skriftsted, der understotter denne påstand. Det er en falsk lærdom, som er fremherskende i verden, at born skal renses fra arvesynden. De, som herer folk en sådan lære, forstår ikke naturen af Jesu Kristi forsoning. Adam og Eva bragte (loden ind i verden ved at nyde t\m frugt, som var forbudt, denne handling bragte døden over dem, og deres efterkommere arvede døden, så at vi alle en gang må do. At gengive menneskeheden livet, igen at forene ånden med legemet og således forsone for Adams overtrædelse, var Jesu Kristi mission. Han kom og betalte denne gæld, og gennem sit offer på korset har han forlost alle fra døden og har givet dem opstandelsens gave. Adams efterkommere er ikke på nogensomhelst måde underkastet arvesynden, og der kræves ikke nogen handling af dem for al rense dem fra en sådan synd. Herren har på en meget positiv måde belært os om, at små born ikke er under straf for.nogen synd. Selv om deres forældre skulle være skyldige, pålægger det ikke barnets sjæl nogen synd. Det er en evig lov, at et menneske skal straffes for sine egne synder og ikke for andres overtrædelser, selv om det skulle være et barns forældre. Da de små born blev bragt til Herren for at blive velsignet, forsogte disciplene at forhindre det, men Frelseren irettesatte dem, idet han sagde:»lad de små børn være; I må ikke forhindre dem i at komme til mig; thi himmeriget hører sådanne til.«(matt. 19:14). Og atter:»sandelig siger jeg eder: hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der altså vil ydmyge sig og blive som delle barn, han er den største i himmeriget. Og den, der tager imod et sådant barn for mit navns skyld, tager imod mig. Men den, der forarger en af disse små, som tror på ung, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i haveis dyb.«(matt. 18:3 6). 86

7 Disse skriftsteder, citeret fra Mattæus-Evangeliet, viser på eftertrykkelig måde, at små børn ikke er under nogen synd. Herren gjorde dette ganske klart i en åbenbaring til Kirken, givet den 6. maj 1838 i Kirtland, Ohio. Den lyder som følger:»hver menneskeånd var uskyldig i begyndelsen, og da Gud havde forløst mennesket fra faldet, blev menneskene i den spæde alder atter uskyldige for Gud.«(L. & P. 93:38). Og vi har Herrens ord som følger :»Små børn kan ikke omvende sig, hvorfor det er en skrækkelig ugudelighed at fornægte Guds rene barmhjertighed mod dem; thi de er alle levendegjort i ham ved hans nåde. Og den, som siger, at små børn behøver dåb, fornægter Kristi barmhjertighed og tilsidesætter hans forsoning og hans forløsnings kraft. Ve sådanne, thi de står i fare for død, helvede og evig pine. Jeg taler frimodigt, Gud har befalet mig det. Lyt dertil og giv agt, ellers skal det stå imod dig for Kristi domstol.«(moroni 8:19-21). Med hensyn til skikken i Israel med mødres renselse, når børnene var født, og ofring af duer, må det erindres, at dette var en del af den lov, der var givet til Moses. Det var mere en skik, der var indfort af sanitære grunde, ikke renselse af modrene, fordi der var begået en synd. Opmærksomheden henledes på den kendsgerning, at denne skik var i overensstemmelse med mange andre ceremonier, som hørte til Mose Lov, som det berettes i 2. og 3. Mosebog. Disse skikke, som f.eks.»renselse«af en moder, eksisterede ikke før Mose tid og ophørte, da Kristus fuldbyrdede loven. Vi har aldrig i vore dage fået befaling om at genoplive dem.»men se, jeg siger jer, at små børn er forløst fra verdens begyndelse gennem min Enbårne. Derfor kan de ikke synde; thi Satan har ikke fået magt til at friste små børn, førend de begynder at blive ansvarlige for mig.«(l. & P. 29:46-47). Joseph Fielding Smith. 87

8 CDel QlU^UsL ræs teel mtne Enhver, som holder det melkisedekske præstedomme, har hade et særligt privilegium og en højtidelig pligt hvad Kirkens store missionærprogram angår. Som repræsentanter for Herren - som brødre, der har modtaget et hverv fra ham til at handle i hans navn til menneskenes frelse - hvad er så vor missionær-forpligtelse? Er vore præstedømskvorums så organiserede og så fuldt udbyggede og arrangerede, så de sætter os i stand til og opmuntrer os til at opfylde vore missionæropgaver? Det er velkendt, at ethvert medlem af Kirken, gammel eller ung, mand eller kvinde, bærer af præstedømmet eller ej, har pligt til at prædike evangeliet og prove at bringe andre ind i Kirken.»... det tilkommer enhver, der er blevet advaret, at advare sin næste.«(l. & P. 88 :81). I dåbens vande påtager enhver ny omvendt sig en kontraktmæssig forpligtelse til at gøre visse ting som forspil til modtagelsen af Herrens velsignelser. Hvad missionærarbejde angår stiller dåbspagtens ordlyd som en betingelse: /...stå som Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder, hvor I skulle befinde jer, ja til doden, så I kan blive forlost af Gud og blive regnet til dem, der horer til <\vn første opstandelse, så I må have det evige liv.«(mosiah 18 :9). Præsident David O. McKay foreslog fornylig på en generalkonference, at hvert medlem af Kirken skulle skaffe et Kirken hvert år. nyt medlem i Et sådant forsøg på missionærarbejde kræver ikke nogen speciel kaldelse, indsættelse eller beskikkelse. Kirkens medlemmer har automatisk pligt til at fortælle om gengivelsens budskab til andre. Kirkens medlemmer kan udmærket invitere deres venner, som ikke er medlemmer, til middag eller anden selskabelighed i deres hjem og så belære dem om evangeliet. En udmærket gavnlig ting er at læse Mormons Bog sammen med ikke-medlemmer. I toget og i bussen, på arbejde eller på sportspladsen, i foreninger og selskabelige sammenkomster, hjemme og ude,»på alle steder, hvor I skulle befinde jer«, bør de, som har et vidnesbyrd om evangeliet, benytte enhver gunstig lejlighed til at fortælle historien om Joseph Smith og gengivelsen og forklare de grundlæggende principper i frelsesplanen. Fordi de er døbte medlemmer af Kirken bar bærere af præstedømmet denne stående pligt til at udfore missionærarbejde på en uofficiel måde og uden særlig kaldelse. Men desuden har de, fordi de holder præstedømmet og er repræsentanter for Herren, en særlig forpligtelse hvad angår 88

9 Kirkens officielle, organiserede missionærarbejde. Præstedømmet er Guds magt og myndighed tildelt mennesket på jorden for at kunne handle i alle ting til menneskenes frelse. Hvad ikke-medlemmer af Kirken angår, er en af de første ting, der må ske for at lede dem til frelse, at prædike evangeliet for dem. Og Kirkens organiserede missionærarbejde udføres af præstedømsorganisat ionerne. Joseph Smith udtalte, da han talte om Kirkens funktionærers pligter i deres respektive kaldelser:»efter alt, hvad der er blevet sagt, er den største og vigtigste pligt at prædike evangeliet.«(kirkens Historie, Vol. 2, p. 478). På nuværende tidspunkt udføres dette organiserede missionærarbejde hovedsageligt gennem stavsmissioner og fremmede missioner. Distrikter med fuldtidsmissionærer har også missionærprogrammer, som er analoge med dem, der udføres i stavene. Og hvor passer præstedømskvorums så ind i dette store missionærprogram? Og hvad skal de gøre for at fremme et virkningsfuldt og strålende resultat? Blandt andet bør hvert melkisedekske præstedøms-kvorum ældste, halvfjerds og højpræst - have et fastlagt, velorganiseret program, der i hvert fald dækker følgende områder: 1. Træne kvoriims-medlemmer til effektiv tjeneste i stavso(i fremmede missioner. En del af det sædvanlige kvorum-program er at studere evangeliet. Alle kvorums-medlemmer bør deltage i de regelmæssige præsted om skiasser. Regelmæssigt tilbagevendende klasser for ældster og deres hustruer på hverdagsaftener bør afholdes. Kvorum'erne bør sørge for, at deres medlemmer læser Mormons Bog og Kirkens øvrige standardværker. Husmoder bør afholdes i passive medlemmers hjem som del af præstedømmets reaktivitets-program. Som biprodukt af disse møder vil de, som leder dem, få erfaring i missionærarbejde. 2. Skaffe arbejdere i vingården. Ældster, halvfjerds og højpræster, som er værdige og kvalificerede og hvis omstændigheder tillader det, skulle tjene som missionærer både hjemme og ude. Som en stående regel håbes det, at enhver værdig og kvalificeret ung ældste kan få det privilegium at udføre missionærarbejde. Ældre brødre kan kaldes sammen med deres hustruer, idet de går ud sammen for at prædike evangeliet og også for at undervise nye omvendte i små grene i, hvorledes Kirkens program virker. 3. Skaffe økonomisk hjælp, hvor det behøves. Heldigvis kan de fleste personer eller deres familie bære de økonomiske byrder ved missionærarbejdet. Det skulle de altid gøre, hvis det på nogen måde er muligt. Missionærer og deres familie bør have lejlighed til at ofre af deres midler for at opbygge riget. Men der findes naturligvis tilfælde, hvor nogle personer behøver hjælp. Dette kan om nødvendigt skaffes gennem præstedoms-kvorums. Ethvert melkisedekske præstedøms-kvorum bor have et aktivt missionærfond. Gennem projek- 89

10 ter, eller gaver, eller hvad der ellers er passende, burde kvorum' erne skaffe midler og anvende pengene til missionærarbejde. 4. Påtage sig et projekt for at skabe en missionærånd og forslåelse af arbejdet blandt de øvrige medlemmer i grenen. Man bor opmuntre de enkelte familier til at påbegynde en opsparing for at kunne understotte deres medlemmer i missionsmarken. Man bor opmuntre kvorumsmedlemmer og andre til i deres familiebønner ofte at bede om, at deres sonner må gå på mission, når den tid kommer. Man bør stotte deres afskedsfester for missionærerne. Tale om missionæremner fra tid til anden ved Kirkens moder. Soge at indpode i alle medlemmers hjerte, og specielt hos dem, der er under missionæralderen, den foleise, at det er en pligt at udfore missionærarbejde, hvad der påhviler enhver bærer af præstedømmet. 5. Hjælpe de nye medlemmer af Kirken i fællesskabet. Dette er et meget betydningsfuldt og vigtigt program. Nye medlemmer må bydes velkommen og bor have arbejde at udfore i de forskellige organisationer. Enhver bør føle det som sin pligt at lægge armen om de nye medlemmer og få deres indtræden i Kirken og dens forskellige organisationer til at gå så gnidningsløst og lykkeligt som muligt. (i. Aktivt at stolte dem, der er på mission. Skrive breve. Sende pengegaver. Skaffe henvisningsnavne til brug i missionærarbejdet. Sørge for, at dåbsbassinet er til rådighed, når som helst der er brug for det. (Fra Improvemenl Era) INDSAT Den 19. februar er ældste Stanley Hansen blevet kaldet som omrejsende ældste i den danske mission. Ældste Hansen er født den 23. november 1938 i Logan, Utah, som søn af Mr. og Mrs. Eldon Hansen, og har senere boet i Weston, Idaho. Han har taget eksamen fra West Side Higbsehool, Dayton, Idaho, og har frekventeret Kirkens Seminarium der. Ældste Hansen ankom til Danmark i\vn IT), marts 1959 og har arbejdet i Kobenbavn, Aalborg og Aarhus, indtil ban blev kaldet til sit nuværende kald. Vi beder Gud velsigne addste Hansen i det ansvarsfulde kald, der nu er pålagt ham. 91)

11 MIT TEMPEL I v_ alijovnien Den 23. januar bekendtgjorde Præsident David 0. McKay på et møde for præsidentskaberne i de 19 stave og den nordlige californiske mission, at det var vedtaget at bygge et tempel på en grund i Oakland, California, der var købt til dette formål i Præsident McKay foretog rejsen pr. fly fra Salt Lake City til flyvepladsen i San Francisco, hvor mødet skulle afholdes i Hilton Inn, umiddelbart ved flyvepladsen. Præsidentens flyvemaskine landede kl , og han blev straks ført til hotellet, hvor omkring 60 ledere ventede på hans vigtige meddelelse. Præsident McKay medbragte en skitse af det nye tempel for at kunne vise det til de forsamlede medlemmer af præsidentskaberne. 91

12 Efter at have fået stavspræsidentskabernes godkendelse holdt præsident McKay en pressekonference, hvor meddelelsen om det nye tempel blev fremsat for offentligheden. Oakland Templet, det 13. af Kirkens nuværende templer, vil komme til at ligge på en grund, som allerede er blevet indviet som tempelgrund. Siden købet i 1942 har den heddet»tempel-hojen«og er af beboerne i området kendt som»mormon-højen«. Den ligger i den nordostlige del af Oakland. Templet vil blive hygget på højdedraget med en storslået udsigt over San Francisco-Bugten. Når vejret er klart, vil man fra Templet kunne se hele Oakland, San Francisco, den berømte hro»golden Gate«og San Francisco-Bugten. Tegningen til Templet, således som Præsident McKay foreviste den, viste en bygning i moderne stil med et enkelt spir på det centrale tårn. På toppen af spiret vil der blive et fakkellignende sømærke, som vil kaste en lang lysstråle op mod himlen om natten. Templet er tegnet af Harold W. Burton, Kirkens arkitekt, efter opgave af Wendell B. Mendenhall, formand for Kirkens Byggekomité. Bygningen af Templet vil blive ledet af komiteen. Efter planen vil Templet blive af en størrelse, der svarer til det ordinance-arhejde, der kan udfores i Los Angeles Templet eller Salt Lake Templet. Der er endnu ikke fastsat nogen dato for byggeriets begyndelse, men det ventes, at arbejdet vil blive påbegyndt, så snart arbejdsplaner og specifikationer er udarbejdet. Templet vil betjene ca medlemmer i det nordlige Californien, det vestlige Nevada og det sydlige Oregon. Det var Præsident Heber.T. Grant, der ved april-konferencen i 1943 bekendtgjorde:»jeg er lykkelig ved at kunne fortælle, at vi har købt en ny tempelgrund i Oakland... Der vil vi til rette lid bygge et vidunderligt tempel.«opførelsen af denne hellige bygning vil efterkomme et længe følt behov for de af Kirkens medlemmer, der bor i dette område. (Fra Deseret Navs). * (.)2

13 Fltv. missionspræsideot ALMA E. PETERSEN død Fra Amerika er kommet meddelelse om, at tidligere missionspræsident i den danske mission, Alma L. Petersen, efter længere tids sygdom er afgået ved døden onsdag den 22. februar i sit hjem i Ogden, Utah. Alma L. Petersen vil være kendt af mange danske søskende fra sin missionspræsidenttid, idet han to gange har været missionspræsident for den danske mission, først i årene 1934 til 1937 og derefter fra 1946 til Alma L. Petersen var født den 12. februar 1878 i Huntsville, Utah, som søn af Soren Lind Petersen og hustru Ellen Louise Petersen, og blev således 83 år gammel. Den 15. april 1903 viedes han i Salt Lake Templet til Eliza Ashade. Han har altid været meget aktiv i Kirken, har i årenes løb været i biskoprådet i Huntsville, Weber County, og Ogden 18. Ward, og har været biskop for Ogden 5. Ward og medlem af Weber Stakes Højråd. Han var medlem af foreningen»the Sons of the Utah Pioneers«og af det første byråd i Huntsville. Sammen med sin broder Joseph L. Petersen, som i årene 1926 til 1929 var missionspræsident i den danske mission, drev han i mange år forretningen Petersen Brothers Mercantile Co. i Huntsville. Han flyttede til Ogden i 1913, hvor han arbejdede i herreekviperingsbranehen, indtil han trak sig tilbage i Alma L. Petersen efterleves af sin hustru, søster Eliza A. Petersen, datteren Lillian N. Petersen, sønnen, dr. A. Le Moyne Petersen, og af seks børnebørn, endvidere af sin broder, Joseph L. Petersen og en søster, Mrs. Olga Wilcox, Ogden. Præsident Petersens begravelse fandt sted lørdag den 25. februar. Vi udtrykker vor inderligste deltagelse med de efterladte, og udtaler et >>Æret være præsident Alma L. Petersens minde!«93

14 REFERAT FRA vinie rkotijeren cerne Vinterkonferencerne blev afholdt til følgende tider i de forskellige distrikter: Aalborg distrikt 21. og 22. januar Randers distrikt 28. og 29. januar Aarhus distrikt 4. og 5. februar Esbjerg distrikt 11. og 12. februar Odense distrikt 18. og 19. februar Kobenhavn distrikt 25. og 20. februar Af pladshensyn kan vi desværre ikke mere bringe referater fra de enkelte distrikter, men da programmet ved konferencerne er det samme i hvert distrikt, giver vi hermed en samlet oversigt over dem. Emnet for konferencerne var: Fremad mod et bedre liv. Lørdag aften afholdtes koncert med korsang, afvekslende med andre musik- og sangnumre. Efter koncerten opfortes et såkaldt»road Show«, forfattet af søster Florence R. Thorup, med deltagelse af lokale søskende og akkompagneret af søster Thorup. Forud for opførelsen af dette»road Show«forklarede missionspræsident Levi R. Thorup, hvad et Road Show er, og at der ved G.U.F.-Stævnet til sommer vil blive en konkurrence mellem distrikterne om det bedste Road Show, forfattet og spillet af lokale medlemmer. Efter opforeisen af dette Road Show, hvis titel var»den kinesiske vaskemand«, og som vakte stor jubel og munterhed, opførte præsident Thorup med assistance af lokale brodre en lille sketch,»spøgelsestoget«. Efter underholdningen var der salg af forfriskninger. Søndag morgen kl. 9 afholdtes præstedomsmode, hvor følgende emner blev behandlet af lokale brødre:»evangeliets indflydelse i mit liv«,»belønningen for præstedomstjeneste«,»præstedømmet, vejen til et bedre liv«,»glæde gennem tjeneste«,»mod til at leve rigtigt«,»moralsk renhed«og»ungdommen som fremtidens ledere«. Derefter talte medlemmer af distriktspræsidentskaberne og missionspræsidentskabet. Samtidig havde Kvindelig Hjælpeforening møde for søstrene. Der fremførtes en»hyldest til Kvindelig Hjælpeforening«:, hvor 11 søstre <>4

15 fra de forskellige grene i distriktet hver gav deres bidrag. Ind imellem sang Kvindelig Hjælpeforenings sangkor. Derefter talte et medlem af den nye Hovedbestyrelse, i Område I søster Jane Rudholt og i Område II søster Sara Dressø, hvorefter søster Florence B. Thorup på dansk holdt en tale, der er gengivet andetsteds i dette nummer af Stjernen. Til slut talte en missionær som repræsentant for præstedømmet. Kl afholdtes konferencens formiddagsmøde. Efter den sædvanlige indledning med sang, bøn og sang blev Kirkens autoriteter opretholdt ved 2. rådgiver i missionspræsidentskabet, præsident Lloyd B. Larsen. Vi hørte derefter fire taler,»forberedelse til tempelægteskab«, først ved en ung kvinde og dernæst ved en ung mand,»et ideelt familieliv«og»egenskaberne hos en god næste«. Imellem talerne var der sangeller musiknumre ved lokale søskende. Tilslut talte missionspræsident Thorup om betydningen af tempelarbejdet og opfordrede indtrængende søskende til at rejse til templet for at udføre arbejde for sig selv og deres afdøde slægtninge. Kl. 15 afholdtes lederskabsmøde, hvor de nye hovedbestyrelser modtes med deres respektive organisationer for at give råd, instruktioner og vejledning og drøfte eventuelle problemer. Det afsluttende møde afholdtes kl. 17. Første taler var distriktspræsidenten i det pågældende distrikt, derefter talte præsident Lloyd B. Larsen. Søster Florence B. Thorup talte om hjemmets betydning, og til sidst talte præsident Thorup. Imellem talerne var der sang- eller musiknumre. I alle distrikter var der overvældende mange tilstede ved alle møder, langt flere end ved nogen tidligere konference. Man kan allerede se, hvorledes Kirkens nye missionærprogram har fået Kirken til at vokse. Desværre måtte vi undvære 1. rådgiver i missionspræsidentskabet, præsident Otto Møller, som på grund af sygdom ikke var i stand til at overvære konferencerne. Vi sender alle gennem disse linier præsident Møller vore hjerteligste hilsener og bedste ønsker om en snarlig god bedring; vi savnede Dem! 95

16 Når genealogiske skemaer ko mmer retur Vi fortsætter gennemgangen af de sedler, der kan være heftet ved skemaer, der kommer retur efter at være sendt til Amerika. Hvis hustruen på et skema har været gift flere gange, kan skemaet komme tilbage med følgende seddel påheftet: 24. Indicate which is the firs), second, etc, husband of the wife by placing the number to the left of the given name, followed by the marriage date, if known. Oversættelse: 24. Anfor, hvem der er den forste, anden o. s. v. ægtemand til hustruen ved at skrive nummeret til venstre for navnet, efterfulgt af vielsesdatoen, hvis den kendes. Vi kan til ovenstående tilføje, at det samme gælder, hvis det er ægtemanden, der har været gift flere gange. Hvis slægtskabsgraden ikke er anført, kan skemaerne komme tilbage med følgende seddel: 9. DEFINITE RELATIONSHIP A. A definite degree of relafionship must be established between the Family Representative and the husband or wife listed on a family group sheef in the following instances: now 1. On sheets which represent»families living«, or which represent families»where the majority of the children were born after It is possible that immediate descendants may join the Church and wish to initiale the ordinance work for their relatives«. (Handbook p. 88). 2. On sheets based on information gathered from printed genealogies unless there is overwhelming evidence that the printed genealogy or history is a record of his people. (Such a conclusion could be based on the faet that while the surname in the compilation is identical with that of the family, whose records are being traced through the printed source, it is also a most unusual or uncommon one, and that there is a similar locality origin of the families.) (Handbook p. 89). 3. On sheets representing Scandinavian lineage. With the commonness of given names, together with the use of a patronymic in lieu of a fixed surname in Scandinavian records, identification without the aid of relationship is difficult, and sometimes impossible to determine. (Handbook p. 88). 4. On sheets representing families whose names have been gathered from parishes or localities in Wales and Monmonthshire, unless the name concerned is an established surname. (Handbook p. 88). On sheets based on records from the New 5. England States. This is necessary because 80 per cent or more of this work has been completed. (Handbook p. 88). 6. On sheets based on New York, Pennsylvania and New Jersey, Dutch records.»because of the many difficulties encountered in the compilation of these genealogies.«(handbook p. 90). On sheets based on records 7. from the Netherlands. (Handbook p. 88). Since these records are very complete, relationship can be established in almost every case. B. A direct line relafionship must be established between the family representalion and the husband and wife listed on a family group sheef in the following instances: 1. On sheets based on sources prior to 1538 or the earliest date of existing parish registers of the locality concerned. 2. On sheets based on early British Isles, pedigrees and other such sources as the Visitation Pedigrees, Feet of Fine, Inquisition Post Mortern; Chancery Proceedings; Manor Court Rolls; Probate Records; the publication of Debbetl, Burke and others concerning families of Peerage and landed gentry. (Because most of these records have been previously submitted, are not complete, and also because they conlain only approximated information, v/hich may differ from book to book, considerable time and labor is required which is not justified on records where direct relation has not been established). 96

17 i skandinaviske Wales direkte folgende folgende stedet bogen Oversættelse: 9. BESTEMT SLÆGTSKABSFORHOLD A. Et bestemt slægtskabsforhold må fastslås mellem familie-repræsentanten og manden eller hustruen på et familiegruppeskema i tilfælde: 1. På skemaer, der repræsenterer»nulevende familier«, eller som repræsenterer familier,»hvor hovedparten af børnene er fodt efter Det er muligt, at direkte efterkommere kan slutte sig til Kirken og onske at påbegynde ordinancearbejdet for deres slægtninge.«(håndbog, side 88). 2. På skemaer, der er baseret på oplysninger fra trykte stamboger, med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at den trykte stambog eller historie er en optegnelse over vedkommendes slægt. (En sådan slutning kan f. eks. være baseret på den kendsgerning, at samtidig med at efternavnet i er identisk med den families, hvis optegnelser findes gennem den trykte kilde, er det også et meget usædvanligt eller ualmindeligt navn, og at familierne stammer fra samme sted). (Håndbog, side 89). 3. På skemaer, der repræsenterer skandinaviske slægter. På grund af de almindelige fornavne, samtidig med brugen af et familienavn i for et bestemt efternavn optegnelser, er identifikation vanskelig og sommetider umulig at fastslå uden ved hjælp af slægtsskabsgraden. (Håndbog, side 88). 4. På skemaer, der repræsenterer familier, hvis navn er blevet samlet fra sogne eller andre områder i og Monmonthshire, med mindre det pågældende navn er et fastslået navn. (Håndbog, side 88). 5. På skemaer, der er baseret på optegnelser fra New England Staterne. Dette er nødvendigt, fordi 80 /o eller mere af dette arbejde er udfort. (Håndbog, side 88). 6. På skemaer, der er baseret på optegnelser fra New York, Pennsylvania og New Jersey,»På grund af de mange vanskeligheder, der er forbundet med indsamlingen af disse slægtsoptegnelser«. (Håndbog, side 90). 7. På skemaer, baseret på optegnelser fra Holland (Håndbog, side 88). Da disse optegnelser er meget komplette, kan slægtskabsforholdet fastslås i næsfen alle tilfælde. B. Slægtskabsforhold i linie må fastslås mellem familie-repræsentanten og ægtemanden og hustruen på et familiegruppeskema i tilfælde: 1. På skemaer, baseret på kilder for 1538 eller den tidligste dato for eksisterende sogneregistre for det pågældende område. 2. På skemaer, baseret på anetavler fra de britiske øer eller andre kilder som f. eks. Visitation Pedigrees, Feet of Fine, Inquisifion Post Mortern, Chancery Proceedings, Manor Court Rolls, Probate Records, the publication of Debbeit, Burke samt andre angående adelige og andre fornemme familier, (Fordi de fleste af disse optegnelser er indsendt tidligere, ikke er komplette, og fordi de kun indeholder omtrentlige oplysninger, som kan variere fra bog til bog, kræves der betydelig tid og arbejde, hvad der ikke er berettiget, når det drejer sig om optegnelser, hvor man ikke har fastslået det direkte slægtskab). Hvis skemaerne er ufuldstændige, f. eks. hvis der mangler datoer, stednavne o.s.v., kan skemaerne komme tilbage med følgende seddel: 54. We shall be happy to receive this record for clearance of the eligible names for temple work when the adjuslments have been made. Please leave the notes attached when you return the record. May we please request that you again I st your temple i instructions when the record is forwarded to us. Oversættelse: 54. Vi vil være glade for at modtage delle skema og gøre del klart til tempelarbejde for de anførte navne, når tilføjelserne er foretaget. Vær så venlig at lade sedlerne blive siddende, når De sender skemaet tilbage. Vi må ligeledes bede Dem om, at De igen anfører Deres tempelinstruktioner, når skemaet sendes til os. <>7

18 g G.U.F. kalder til stævne * i Esbjerg * 30. juni - 2. juli * Vi kalder på d i, for at du kan komme Vi har gjort alt for at gøre det til den store større oplevelse for os alle. Vi begynder om fredagen med en udflugt c biveje, derfra til Nr. Nebel-Blåbjerg, hvor v Vesterhavet, og derefter fortsætter turen ov Om aftenen er der det store Road Show Om lørdagen har vi instruktionsmøder, oq vil der være sportskonkurrencer, og om c der Guld- og Grønt bal. '<" Det store højdepunkt på stævnet bliver om kurrencer og præsentation af det nye valc s f Det afsluttende møde begynder med en M'u til jer, om det skal blive det, så kom og de Efter denne oplevelse vil vi høre en tale fr Vi håber, at alle vil stævne til G.U.F. -stævn 98

19 missionen festlige le til Esbjerg iil G. U.F. -stævnet! ore oplevelse, men det bliver den allerstørste, hvis d u også er der, for så bliver det en t gennem den vestjyske natur. Vi starter tra Esbjerg og kører til Varde ad de smukke over Grærup, Oksbøl og Hjerting ad Strandvejen filbage til Esbjerg. ) w, hvor de forskellige distrikter vil konkurrere om førsteprisen. vi håber, at alle, som har i med G. U.F. at gøre, vil være tilstede. Senere på dagen jfl i aftenen afholdes den store banket, hvor vi samles omgivelser. Derefter er m søndagen, hvor vi begynder med præsfedømsmøde for mændene. Så er der talekonlc f,sprog samt vidnesbyrdmøde. Musik-Festival, som det uden tvivl bliver en stor oplevelse at overvære, og det ligger op deltag aktivt i den! i fra et af medlemmerne i G. U.F. s Hovedbestyrelse samt fra missionspræsidenten. jvnet i Esbjerg! PÅ GENSYN! C. U. F.s Hovedbestyrelse 99

20 vore (-Je nea log i sk skuespil Genealogisk forening i Kobenhavn opførte lørdag den 28. januar det genealogiske skuespil»kunne det ske for dig?«de medvirkende var broder Flemming Hall, broder Jørgen Ljungstrom, broder Niels Preben Johansen, Hans Solver Andersen og soster Lis Billeskov Jansen. Instruktion ved soster Lillian Krammer. Inden forestillingens begyndelse bod distriktspræsident Harry Petersen på Sondre, Nordre og Amager grenes genealogiske foreningers vegne velkommen, og lod med nogle ord fortælle, hvor uendelig vigtigt det genealogiske arbejde er. Forsamlingen sang derefter»jeg ved, på hvem jeg bygger«, akkompagneret af soster Irma Petersen, derefter bøn ved broder Peter L. Rasmussen. Ældste Jaek B. Morris gav ved hjælp af en tavle indledningsvis en god og let forståelig forklaring på tre af frelsesplanens vigtige spørgsmål: Hvorfra er vi kommet? Hvorfor er vi her på jorden? og Hvor går vi hen, når vi forlader denne provestand? Derefter sang broder Finn Vest Nielsen bag scenen solo»jeg går, hvor du sender mig hen, o Gud«. Derefter gik tæppet op, og det meget gribende og indtrængende skuespil blev en betagende oplevelse for alle. De agerende ydede et meget smukt spil, scenen var overordentlig smukt udstyret og virkede ved de rene midler, der var anvendt. Om skuespillet må det siges, at det var en tydelig og klar erkendelse af det genealogiske arbejdes store vigtighed. Gid det må give sin til kende ved en større aktivitet i genealogiske foreninger! Efter at tæppet var faldet, sang broder Finn Vest Nielsen bag scenen solo»o, min Fader«. Aftenen sluttede med bon ved soster Sara Dresso. Der var 138 tilstede. Carl C. C. Winther. 1(10

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og

Åbningshilsen. Vi går og trækkes med et gammelt indgroet egoistisk, selvoptaget menneske. Det skal vi gøre op med og 1 Sidste søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 9. februar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/356/138/601//603/439/565/476 Uddelingssalme: se ovenfor: 565 Åbningshilsen Der er frokost efter højmessen

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18, tekstrække

Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18, tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 16. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 751: Gud ske tak og lov DDS 62: Jesus, det eneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere