INDHOLD. Fra missionens præsidentskab Månedens spørgsmål 85. Det Melkisedekske Præstedømme. 88. Indsat 90. Nyt tempel i. Fhv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Fra missionens præsidentskab... 83. Månedens spørgsmål 85. Det Melkisedekske Præstedømme. 88. Indsat 90. Nyt tempel i. Fhv."

Transkript

1 %jefi

2 Danmark Californien Fredericia DEN danske STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3 MARTS ÅRG. INDHOLD Fra missionens præsidentskab Månedens spørgsmål 85 Det Melkisedekske Præstedømme. 88 Indsat 90 Nyt tempel i 91 Fhv. missionspræsident Alma L. Petersen død 93 Reterat fra vinterkonferencerne Når genealogiske skemaer kommer retur 96 G.U.F. kalder til stævne 98 Genealogisk skuespil 100 Musik 101 Kvindelig Hjælpeforening 102»Fremad mod et bedre liv«103 Søndagsskolen 105 Primary 106»Åbent Hus«-møde i gren 107 Tempelrejsen Kredslærernes budskab 108 Forårskonferencerne Kredslærerindernes budskab 110 Personlige nyheder fra nær og fjern 111 Den danske Stjerne udkommer den 1. i hver måned og abonnementsprisen (incl. porto) er kr. 10,00 i og $2,50 i U.S.A. Betaling kan ske gennem postgiro til Church of Jesus Christ of Latfer-day Saints, Priorvej 12, København F. Levi B. Thorup, missionspræsident, ansvarh. redaktør Mary W. Kai ser, redaktør TERTPYKKERIET

3 <OSra missionens /jræsidenislcab Kære søskende! Adskillige gange i den sidste måned har jeg fået stillet dette spørgsmål:»er det tilladt at drikke Kaffe-Hag, den koffeinfri kaffe?«svaret er»nej«, af følgende grunde: l.hvis man læser det fine tryk på indpakningen, viser det sig, at denne kaffe ikke er koffeinfri. 2. Man sætter et dårligt eksempel for andre, fordi ingen kan vide, om del er rigtig kaffe eller ikke, og Herren har bedt os om at undgå selve synet af det dårlige. 3. Vi lægger altfor stor betydning i værdien eller glæden ved en så lille ting. Vi tillader disse små, ubetydelige vaner at berøve os vor vilje til at sætte Herrens værk over vore personlige ønsker. Heri ligger det skadelige i mange små, ubetydelige vaner hos de enkelte mennesker. Lad os bruge nogle få minutter til at gennemgå to ting: l.hvad forlanger Herren af os, for så vidt det angår at leve anderledes end andre folk, eller hvad kræves der, at vi skal opgive, for at efterleve evangeliets plan? 2. Hvilke velsignelser vil vi få ved at efterleve evangeliets plan? Lad os nu lave en liste over hver af disse ting og så enkeltvis afgøre, hvilken liste der er af største værdi. Ting vi må opgive: 1. Spiritus. 2. Tobak. 3. Kaffe. 4. Te. 5. Umoral. 0. Uærlighed Løgn Bedrag. 7. Egenkærlighed på bekostning af andre. 8. Sladder sand eller falsk pet. af vor indtægt. 10. To måltider om måneden og udgifterne til dem. 11. Andre små beløb, som vi selv ønsker det. 12. Vanhelligelse af Herrens dag. Velsignelser vi modtager: 1. Bedre helbred. 2. De fleste medlemmer er enige om, at selv efter at de 83

4 har betalt tiende og andre ydelser, sparer de penge på bekostning af spiritus og tobak. 3. Fred i sindet. 4. Adgang til (nids rige. 5. Den Helligånds Gave. 6. Mange lejligheder til personlig udvikling. 7. Lykke ved al tjene sine medmennesker. 8. Kundskab om Gud og et vidnesbyrd om hans eksistens og personlighed. 9. Kundskab om og påskønnelse af livet og dets formål. 10. Visheden om livet efter døden. 11. Lejlighed til at ophøje os selv og vor familie i Guds eclestiale rige»det evige livs«velsignelse. 12. At fortsætte vort familie-slægtskab gennem evigheden. 13. Det privilegium at blive ledet ved en Guds Profet. 14. Præstedømmets velsignelser. 15. Visheden om okonomisk sikkerhed. 16. Visdom og kundskab -- endog angående skjulte skatte. Til denne liste kunne føjes hundreder af andre velsignelser, som kommer til os hver dag i vort liv og vil fortsætte gennem al evigbed. Hvorfor lægger vi så stor betydning i de ubetydelige små»må ikke«, som Herren har givet os? Hvorfor ser vi bestandig efter undskyldninger eller prøver at undslippe disse uvæsentlige ting? Hvorfor I illader vi disse små ting at berøve os de store velsignelser vi kunne nyde, hvis blot vi ville være lydige mod Herrens røst? Jeg bevidner for Dem med hver fiber i min sjæl, at Jesu Kristi evangelium, som De har modtaget, er Guds kraft til frelse for alle dem, der tror og adlyder. Guds rige er udstrakt over hele jorden - det trænger til Deres hjælp og oprigtige hengivenhed. Ligeledes, og i endnu højere grad, trænger vi til det. Lad liver enkelt af os i dag beslutte, at vi vil ophore med at diskutere, men i tro følge vor Frelsers lærdomme og gennem omhyggelig selvanalyse forbedre vor opførsel øg derved vort eksempel og vort arbejde i hans store værk, og ban vil til gengæld velsigne os langt over vore største forventninger. Deres hengivne Levi B. Thorup, missionspræsident. 84

5 : / Il Lcinediens SPØRGSMÅL Af Joseph Fielding Smith, præsident for De Tolv Apostles Råd Er børn født i synd? Spørgsmål: Under en diskussion med en herre af en anden tro udtalte denne herre, at et barn fødes i synd. At avling af et barn selv i et lovligt ægteskab er en synd. Naturligvis har jeg lært anderledes og fremsatte vore lærdomme om Adams og Evas arvesynd og sluttede:»så vidt jeg ved, er der ikke noget skriftsted i Bihelen, som siger, at et barn, som er født i lovligt ægteskab, er født i synd og således gør barnet skyldig i synd.«denne person viste mig en udtalelse i Salm. 51 :7, hvor der står:»se, jeg er født i misgerning, min moder undfanged mig i synd.«jeg har studeret skriften, har læst utallige andre steder i litteraturen, som styrkede mit vidnesbyrd med hensyn til arvesynden, men jeg kan ikke forklare Davids udtalelse i dette skriftsted, da han var den yngste af adskillige børn. Flere ikke-medlemmer venter på, at jeg skal bevise, at jeg har ret. Jeg har tilfredsstillet dem med hensyn til vor tro angående arvesynden. De henviser også til den kendsgerning, at det var en jødisk tro, at kvinden måtte gennemgå en renselsesperiode og ceremoni efter en barnefødsel, og hvis det ikke er synd, hvorfor var det da nødvendigt med denne renselse? Svar: Lige meget hvad David sagde, var han ikke født i synd. Åbningsversene i denne salme giver os nøglen til meningen med Davids bemærkning, de lyder som følger»gud vær mig nådig efter din miskundhed, udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed, tvæt mig fuldkommen ren for min skyld og rens mig for min synd! Mine overtrædelser kender jeg jo, min synd står mig altid for øje. Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine øjne er ondt, at du må få ret, når du taler, stå ren, når du dømmer. Se, jeg er fodt i misgerning, min moder undfanged mig i synd.«midt i sin sorg, fordi han overtrådte den moralske lov, må han have følt sin synd dybt og derfor udtalt sig på denne måde, men det gør ikke den udtalelse sand, 85

6 at hans forældre var skyldige i synd, og at han var delagtig i den fra sin fodsel. Lad os også erindre, at David kun talte for og af sig selv, og at hans ord ikke retfærdigvis kan være universelt gyldige. Små horn er ikke fodt i synd, når deres forældre er lovlig gift. Den forste befaling til Adam var, at han og Eva skulle blive frugthare og mangfoldige og opfylde jorden. Efter syndfloden blev den samme befaling gentaget og krævet af Noa og hans efterkommere. At erklære, at born fodt i lovligt ægteskab kom til verden gennem en syndefuld handling, er at gøre vor Evige Fader skyldig i at en synd skulle begås, derved ville han være medskyldig i synden. Vi læser, at vor Evige Fader er letfærdig, han kan ikke lyve og hans ord er tro og sande. Derfor er det i modstrid med alt, hvad der er åbenbaret, at vor Fader skulle befale sine born, at de skulle begå en synd ved at bringe born ind i verden, og De har ret, når De siger, at der er ikke noget skriftsted, der understotter denne påstand. Det er en falsk lærdom, som er fremherskende i verden, at born skal renses fra arvesynden. De, som herer folk en sådan lære, forstår ikke naturen af Jesu Kristi forsoning. Adam og Eva bragte (loden ind i verden ved at nyde t\m frugt, som var forbudt, denne handling bragte døden over dem, og deres efterkommere arvede døden, så at vi alle en gang må do. At gengive menneskeheden livet, igen at forene ånden med legemet og således forsone for Adams overtrædelse, var Jesu Kristi mission. Han kom og betalte denne gæld, og gennem sit offer på korset har han forlost alle fra døden og har givet dem opstandelsens gave. Adams efterkommere er ikke på nogensomhelst måde underkastet arvesynden, og der kræves ikke nogen handling af dem for al rense dem fra en sådan synd. Herren har på en meget positiv måde belært os om, at små born ikke er under straf for.nogen synd. Selv om deres forældre skulle være skyldige, pålægger det ikke barnets sjæl nogen synd. Det er en evig lov, at et menneske skal straffes for sine egne synder og ikke for andres overtrædelser, selv om det skulle være et barns forældre. Da de små born blev bragt til Herren for at blive velsignet, forsogte disciplene at forhindre det, men Frelseren irettesatte dem, idet han sagde:»lad de små børn være; I må ikke forhindre dem i at komme til mig; thi himmeriget hører sådanne til.«(matt. 19:14). Og atter:»sandelig siger jeg eder: hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der altså vil ydmyge sig og blive som delle barn, han er den største i himmeriget. Og den, der tager imod et sådant barn for mit navns skyld, tager imod mig. Men den, der forarger en af disse små, som tror på ung, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i haveis dyb.«(matt. 18:3 6). 86

7 Disse skriftsteder, citeret fra Mattæus-Evangeliet, viser på eftertrykkelig måde, at små børn ikke er under nogen synd. Herren gjorde dette ganske klart i en åbenbaring til Kirken, givet den 6. maj 1838 i Kirtland, Ohio. Den lyder som følger:»hver menneskeånd var uskyldig i begyndelsen, og da Gud havde forløst mennesket fra faldet, blev menneskene i den spæde alder atter uskyldige for Gud.«(L. & P. 93:38). Og vi har Herrens ord som følger :»Små børn kan ikke omvende sig, hvorfor det er en skrækkelig ugudelighed at fornægte Guds rene barmhjertighed mod dem; thi de er alle levendegjort i ham ved hans nåde. Og den, som siger, at små børn behøver dåb, fornægter Kristi barmhjertighed og tilsidesætter hans forsoning og hans forløsnings kraft. Ve sådanne, thi de står i fare for død, helvede og evig pine. Jeg taler frimodigt, Gud har befalet mig det. Lyt dertil og giv agt, ellers skal det stå imod dig for Kristi domstol.«(moroni 8:19-21). Med hensyn til skikken i Israel med mødres renselse, når børnene var født, og ofring af duer, må det erindres, at dette var en del af den lov, der var givet til Moses. Det var mere en skik, der var indfort af sanitære grunde, ikke renselse af modrene, fordi der var begået en synd. Opmærksomheden henledes på den kendsgerning, at denne skik var i overensstemmelse med mange andre ceremonier, som hørte til Mose Lov, som det berettes i 2. og 3. Mosebog. Disse skikke, som f.eks.»renselse«af en moder, eksisterede ikke før Mose tid og ophørte, da Kristus fuldbyrdede loven. Vi har aldrig i vore dage fået befaling om at genoplive dem.»men se, jeg siger jer, at små børn er forløst fra verdens begyndelse gennem min Enbårne. Derfor kan de ikke synde; thi Satan har ikke fået magt til at friste små børn, førend de begynder at blive ansvarlige for mig.«(l. & P. 29:46-47). Joseph Fielding Smith. 87

8 CDel QlU^UsL ræs teel mtne Enhver, som holder det melkisedekske præstedomme, har hade et særligt privilegium og en højtidelig pligt hvad Kirkens store missionærprogram angår. Som repræsentanter for Herren - som brødre, der har modtaget et hverv fra ham til at handle i hans navn til menneskenes frelse - hvad er så vor missionær-forpligtelse? Er vore præstedømskvorums så organiserede og så fuldt udbyggede og arrangerede, så de sætter os i stand til og opmuntrer os til at opfylde vore missionæropgaver? Det er velkendt, at ethvert medlem af Kirken, gammel eller ung, mand eller kvinde, bærer af præstedømmet eller ej, har pligt til at prædike evangeliet og prove at bringe andre ind i Kirken.»... det tilkommer enhver, der er blevet advaret, at advare sin næste.«(l. & P. 88 :81). I dåbens vande påtager enhver ny omvendt sig en kontraktmæssig forpligtelse til at gøre visse ting som forspil til modtagelsen af Herrens velsignelser. Hvad missionærarbejde angår stiller dåbspagtens ordlyd som en betingelse: /...stå som Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder, hvor I skulle befinde jer, ja til doden, så I kan blive forlost af Gud og blive regnet til dem, der horer til <\vn første opstandelse, så I må have det evige liv.«(mosiah 18 :9). Præsident David O. McKay foreslog fornylig på en generalkonference, at hvert medlem af Kirken skulle skaffe et Kirken hvert år. nyt medlem i Et sådant forsøg på missionærarbejde kræver ikke nogen speciel kaldelse, indsættelse eller beskikkelse. Kirkens medlemmer har automatisk pligt til at fortælle om gengivelsens budskab til andre. Kirkens medlemmer kan udmærket invitere deres venner, som ikke er medlemmer, til middag eller anden selskabelighed i deres hjem og så belære dem om evangeliet. En udmærket gavnlig ting er at læse Mormons Bog sammen med ikke-medlemmer. I toget og i bussen, på arbejde eller på sportspladsen, i foreninger og selskabelige sammenkomster, hjemme og ude,»på alle steder, hvor I skulle befinde jer«, bør de, som har et vidnesbyrd om evangeliet, benytte enhver gunstig lejlighed til at fortælle historien om Joseph Smith og gengivelsen og forklare de grundlæggende principper i frelsesplanen. Fordi de er døbte medlemmer af Kirken bar bærere af præstedømmet denne stående pligt til at udfore missionærarbejde på en uofficiel måde og uden særlig kaldelse. Men desuden har de, fordi de holder præstedømmet og er repræsentanter for Herren, en særlig forpligtelse hvad angår 88

9 Kirkens officielle, organiserede missionærarbejde. Præstedømmet er Guds magt og myndighed tildelt mennesket på jorden for at kunne handle i alle ting til menneskenes frelse. Hvad ikke-medlemmer af Kirken angår, er en af de første ting, der må ske for at lede dem til frelse, at prædike evangeliet for dem. Og Kirkens organiserede missionærarbejde udføres af præstedømsorganisat ionerne. Joseph Smith udtalte, da han talte om Kirkens funktionærers pligter i deres respektive kaldelser:»efter alt, hvad der er blevet sagt, er den største og vigtigste pligt at prædike evangeliet.«(kirkens Historie, Vol. 2, p. 478). På nuværende tidspunkt udføres dette organiserede missionærarbejde hovedsageligt gennem stavsmissioner og fremmede missioner. Distrikter med fuldtidsmissionærer har også missionærprogrammer, som er analoge med dem, der udføres i stavene. Og hvor passer præstedømskvorums så ind i dette store missionærprogram? Og hvad skal de gøre for at fremme et virkningsfuldt og strålende resultat? Blandt andet bør hvert melkisedekske præstedøms-kvorum ældste, halvfjerds og højpræst - have et fastlagt, velorganiseret program, der i hvert fald dækker følgende områder: 1. Træne kvoriims-medlemmer til effektiv tjeneste i stavso(i fremmede missioner. En del af det sædvanlige kvorum-program er at studere evangeliet. Alle kvorums-medlemmer bør deltage i de regelmæssige præsted om skiasser. Regelmæssigt tilbagevendende klasser for ældster og deres hustruer på hverdagsaftener bør afholdes. Kvorum'erne bør sørge for, at deres medlemmer læser Mormons Bog og Kirkens øvrige standardværker. Husmoder bør afholdes i passive medlemmers hjem som del af præstedømmets reaktivitets-program. Som biprodukt af disse møder vil de, som leder dem, få erfaring i missionærarbejde. 2. Skaffe arbejdere i vingården. Ældster, halvfjerds og højpræster, som er værdige og kvalificerede og hvis omstændigheder tillader det, skulle tjene som missionærer både hjemme og ude. Som en stående regel håbes det, at enhver værdig og kvalificeret ung ældste kan få det privilegium at udføre missionærarbejde. Ældre brødre kan kaldes sammen med deres hustruer, idet de går ud sammen for at prædike evangeliet og også for at undervise nye omvendte i små grene i, hvorledes Kirkens program virker. 3. Skaffe økonomisk hjælp, hvor det behøves. Heldigvis kan de fleste personer eller deres familie bære de økonomiske byrder ved missionærarbejdet. Det skulle de altid gøre, hvis det på nogen måde er muligt. Missionærer og deres familie bør have lejlighed til at ofre af deres midler for at opbygge riget. Men der findes naturligvis tilfælde, hvor nogle personer behøver hjælp. Dette kan om nødvendigt skaffes gennem præstedoms-kvorums. Ethvert melkisedekske præstedøms-kvorum bor have et aktivt missionærfond. Gennem projek- 89

10 ter, eller gaver, eller hvad der ellers er passende, burde kvorum' erne skaffe midler og anvende pengene til missionærarbejde. 4. Påtage sig et projekt for at skabe en missionærånd og forslåelse af arbejdet blandt de øvrige medlemmer i grenen. Man bor opmuntre de enkelte familier til at påbegynde en opsparing for at kunne understotte deres medlemmer i missionsmarken. Man bor opmuntre kvorumsmedlemmer og andre til i deres familiebønner ofte at bede om, at deres sonner må gå på mission, når den tid kommer. Man bør stotte deres afskedsfester for missionærerne. Tale om missionæremner fra tid til anden ved Kirkens moder. Soge at indpode i alle medlemmers hjerte, og specielt hos dem, der er under missionæralderen, den foleise, at det er en pligt at udfore missionærarbejde, hvad der påhviler enhver bærer af præstedømmet. 5. Hjælpe de nye medlemmer af Kirken i fællesskabet. Dette er et meget betydningsfuldt og vigtigt program. Nye medlemmer må bydes velkommen og bor have arbejde at udfore i de forskellige organisationer. Enhver bør føle det som sin pligt at lægge armen om de nye medlemmer og få deres indtræden i Kirken og dens forskellige organisationer til at gå så gnidningsløst og lykkeligt som muligt. (i. Aktivt at stolte dem, der er på mission. Skrive breve. Sende pengegaver. Skaffe henvisningsnavne til brug i missionærarbejdet. Sørge for, at dåbsbassinet er til rådighed, når som helst der er brug for det. (Fra Improvemenl Era) INDSAT Den 19. februar er ældste Stanley Hansen blevet kaldet som omrejsende ældste i den danske mission. Ældste Hansen er født den 23. november 1938 i Logan, Utah, som søn af Mr. og Mrs. Eldon Hansen, og har senere boet i Weston, Idaho. Han har taget eksamen fra West Side Higbsehool, Dayton, Idaho, og har frekventeret Kirkens Seminarium der. Ældste Hansen ankom til Danmark i\vn IT), marts 1959 og har arbejdet i Kobenbavn, Aalborg og Aarhus, indtil ban blev kaldet til sit nuværende kald. Vi beder Gud velsigne addste Hansen i det ansvarsfulde kald, der nu er pålagt ham. 91)

11 MIT TEMPEL I v_ alijovnien Den 23. januar bekendtgjorde Præsident David 0. McKay på et møde for præsidentskaberne i de 19 stave og den nordlige californiske mission, at det var vedtaget at bygge et tempel på en grund i Oakland, California, der var købt til dette formål i Præsident McKay foretog rejsen pr. fly fra Salt Lake City til flyvepladsen i San Francisco, hvor mødet skulle afholdes i Hilton Inn, umiddelbart ved flyvepladsen. Præsidentens flyvemaskine landede kl , og han blev straks ført til hotellet, hvor omkring 60 ledere ventede på hans vigtige meddelelse. Præsident McKay medbragte en skitse af det nye tempel for at kunne vise det til de forsamlede medlemmer af præsidentskaberne. 91

12 Efter at have fået stavspræsidentskabernes godkendelse holdt præsident McKay en pressekonference, hvor meddelelsen om det nye tempel blev fremsat for offentligheden. Oakland Templet, det 13. af Kirkens nuværende templer, vil komme til at ligge på en grund, som allerede er blevet indviet som tempelgrund. Siden købet i 1942 har den heddet»tempel-hojen«og er af beboerne i området kendt som»mormon-højen«. Den ligger i den nordostlige del af Oakland. Templet vil blive hygget på højdedraget med en storslået udsigt over San Francisco-Bugten. Når vejret er klart, vil man fra Templet kunne se hele Oakland, San Francisco, den berømte hro»golden Gate«og San Francisco-Bugten. Tegningen til Templet, således som Præsident McKay foreviste den, viste en bygning i moderne stil med et enkelt spir på det centrale tårn. På toppen af spiret vil der blive et fakkellignende sømærke, som vil kaste en lang lysstråle op mod himlen om natten. Templet er tegnet af Harold W. Burton, Kirkens arkitekt, efter opgave af Wendell B. Mendenhall, formand for Kirkens Byggekomité. Bygningen af Templet vil blive ledet af komiteen. Efter planen vil Templet blive af en størrelse, der svarer til det ordinance-arhejde, der kan udfores i Los Angeles Templet eller Salt Lake Templet. Der er endnu ikke fastsat nogen dato for byggeriets begyndelse, men det ventes, at arbejdet vil blive påbegyndt, så snart arbejdsplaner og specifikationer er udarbejdet. Templet vil betjene ca medlemmer i det nordlige Californien, det vestlige Nevada og det sydlige Oregon. Det var Præsident Heber.T. Grant, der ved april-konferencen i 1943 bekendtgjorde:»jeg er lykkelig ved at kunne fortælle, at vi har købt en ny tempelgrund i Oakland... Der vil vi til rette lid bygge et vidunderligt tempel.«opførelsen af denne hellige bygning vil efterkomme et længe følt behov for de af Kirkens medlemmer, der bor i dette område. (Fra Deseret Navs). * (.)2

13 Fltv. missionspræsideot ALMA E. PETERSEN død Fra Amerika er kommet meddelelse om, at tidligere missionspræsident i den danske mission, Alma L. Petersen, efter længere tids sygdom er afgået ved døden onsdag den 22. februar i sit hjem i Ogden, Utah. Alma L. Petersen vil være kendt af mange danske søskende fra sin missionspræsidenttid, idet han to gange har været missionspræsident for den danske mission, først i årene 1934 til 1937 og derefter fra 1946 til Alma L. Petersen var født den 12. februar 1878 i Huntsville, Utah, som søn af Soren Lind Petersen og hustru Ellen Louise Petersen, og blev således 83 år gammel. Den 15. april 1903 viedes han i Salt Lake Templet til Eliza Ashade. Han har altid været meget aktiv i Kirken, har i årenes løb været i biskoprådet i Huntsville, Weber County, og Ogden 18. Ward, og har været biskop for Ogden 5. Ward og medlem af Weber Stakes Højråd. Han var medlem af foreningen»the Sons of the Utah Pioneers«og af det første byråd i Huntsville. Sammen med sin broder Joseph L. Petersen, som i årene 1926 til 1929 var missionspræsident i den danske mission, drev han i mange år forretningen Petersen Brothers Mercantile Co. i Huntsville. Han flyttede til Ogden i 1913, hvor han arbejdede i herreekviperingsbranehen, indtil han trak sig tilbage i Alma L. Petersen efterleves af sin hustru, søster Eliza A. Petersen, datteren Lillian N. Petersen, sønnen, dr. A. Le Moyne Petersen, og af seks børnebørn, endvidere af sin broder, Joseph L. Petersen og en søster, Mrs. Olga Wilcox, Ogden. Præsident Petersens begravelse fandt sted lørdag den 25. februar. Vi udtrykker vor inderligste deltagelse med de efterladte, og udtaler et >>Æret være præsident Alma L. Petersens minde!«93

14 REFERAT FRA vinie rkotijeren cerne Vinterkonferencerne blev afholdt til følgende tider i de forskellige distrikter: Aalborg distrikt 21. og 22. januar Randers distrikt 28. og 29. januar Aarhus distrikt 4. og 5. februar Esbjerg distrikt 11. og 12. februar Odense distrikt 18. og 19. februar Kobenhavn distrikt 25. og 20. februar Af pladshensyn kan vi desværre ikke mere bringe referater fra de enkelte distrikter, men da programmet ved konferencerne er det samme i hvert distrikt, giver vi hermed en samlet oversigt over dem. Emnet for konferencerne var: Fremad mod et bedre liv. Lørdag aften afholdtes koncert med korsang, afvekslende med andre musik- og sangnumre. Efter koncerten opfortes et såkaldt»road Show«, forfattet af søster Florence R. Thorup, med deltagelse af lokale søskende og akkompagneret af søster Thorup. Forud for opførelsen af dette»road Show«forklarede missionspræsident Levi R. Thorup, hvad et Road Show er, og at der ved G.U.F.-Stævnet til sommer vil blive en konkurrence mellem distrikterne om det bedste Road Show, forfattet og spillet af lokale medlemmer. Efter opforeisen af dette Road Show, hvis titel var»den kinesiske vaskemand«, og som vakte stor jubel og munterhed, opførte præsident Thorup med assistance af lokale brodre en lille sketch,»spøgelsestoget«. Efter underholdningen var der salg af forfriskninger. Søndag morgen kl. 9 afholdtes præstedomsmode, hvor følgende emner blev behandlet af lokale brødre:»evangeliets indflydelse i mit liv«,»belønningen for præstedomstjeneste«,»præstedømmet, vejen til et bedre liv«,»glæde gennem tjeneste«,»mod til at leve rigtigt«,»moralsk renhed«og»ungdommen som fremtidens ledere«. Derefter talte medlemmer af distriktspræsidentskaberne og missionspræsidentskabet. Samtidig havde Kvindelig Hjælpeforening møde for søstrene. Der fremførtes en»hyldest til Kvindelig Hjælpeforening«:, hvor 11 søstre <>4

15 fra de forskellige grene i distriktet hver gav deres bidrag. Ind imellem sang Kvindelig Hjælpeforenings sangkor. Derefter talte et medlem af den nye Hovedbestyrelse, i Område I søster Jane Rudholt og i Område II søster Sara Dressø, hvorefter søster Florence B. Thorup på dansk holdt en tale, der er gengivet andetsteds i dette nummer af Stjernen. Til slut talte en missionær som repræsentant for præstedømmet. Kl afholdtes konferencens formiddagsmøde. Efter den sædvanlige indledning med sang, bøn og sang blev Kirkens autoriteter opretholdt ved 2. rådgiver i missionspræsidentskabet, præsident Lloyd B. Larsen. Vi hørte derefter fire taler,»forberedelse til tempelægteskab«, først ved en ung kvinde og dernæst ved en ung mand,»et ideelt familieliv«og»egenskaberne hos en god næste«. Imellem talerne var der sangeller musiknumre ved lokale søskende. Tilslut talte missionspræsident Thorup om betydningen af tempelarbejdet og opfordrede indtrængende søskende til at rejse til templet for at udføre arbejde for sig selv og deres afdøde slægtninge. Kl. 15 afholdtes lederskabsmøde, hvor de nye hovedbestyrelser modtes med deres respektive organisationer for at give råd, instruktioner og vejledning og drøfte eventuelle problemer. Det afsluttende møde afholdtes kl. 17. Første taler var distriktspræsidenten i det pågældende distrikt, derefter talte præsident Lloyd B. Larsen. Søster Florence B. Thorup talte om hjemmets betydning, og til sidst talte præsident Thorup. Imellem talerne var der sang- eller musiknumre. I alle distrikter var der overvældende mange tilstede ved alle møder, langt flere end ved nogen tidligere konference. Man kan allerede se, hvorledes Kirkens nye missionærprogram har fået Kirken til at vokse. Desværre måtte vi undvære 1. rådgiver i missionspræsidentskabet, præsident Otto Møller, som på grund af sygdom ikke var i stand til at overvære konferencerne. Vi sender alle gennem disse linier præsident Møller vore hjerteligste hilsener og bedste ønsker om en snarlig god bedring; vi savnede Dem! 95

16 Når genealogiske skemaer ko mmer retur Vi fortsætter gennemgangen af de sedler, der kan være heftet ved skemaer, der kommer retur efter at være sendt til Amerika. Hvis hustruen på et skema har været gift flere gange, kan skemaet komme tilbage med følgende seddel påheftet: 24. Indicate which is the firs), second, etc, husband of the wife by placing the number to the left of the given name, followed by the marriage date, if known. Oversættelse: 24. Anfor, hvem der er den forste, anden o. s. v. ægtemand til hustruen ved at skrive nummeret til venstre for navnet, efterfulgt af vielsesdatoen, hvis den kendes. Vi kan til ovenstående tilføje, at det samme gælder, hvis det er ægtemanden, der har været gift flere gange. Hvis slægtskabsgraden ikke er anført, kan skemaerne komme tilbage med følgende seddel: 9. DEFINITE RELATIONSHIP A. A definite degree of relafionship must be established between the Family Representative and the husband or wife listed on a family group sheef in the following instances: now 1. On sheets which represent»families living«, or which represent families»where the majority of the children were born after It is possible that immediate descendants may join the Church and wish to initiale the ordinance work for their relatives«. (Handbook p. 88). 2. On sheets based on information gathered from printed genealogies unless there is overwhelming evidence that the printed genealogy or history is a record of his people. (Such a conclusion could be based on the faet that while the surname in the compilation is identical with that of the family, whose records are being traced through the printed source, it is also a most unusual or uncommon one, and that there is a similar locality origin of the families.) (Handbook p. 89). 3. On sheets representing Scandinavian lineage. With the commonness of given names, together with the use of a patronymic in lieu of a fixed surname in Scandinavian records, identification without the aid of relationship is difficult, and sometimes impossible to determine. (Handbook p. 88). 4. On sheets representing families whose names have been gathered from parishes or localities in Wales and Monmonthshire, unless the name concerned is an established surname. (Handbook p. 88). On sheets based on records from the New 5. England States. This is necessary because 80 per cent or more of this work has been completed. (Handbook p. 88). 6. On sheets based on New York, Pennsylvania and New Jersey, Dutch records.»because of the many difficulties encountered in the compilation of these genealogies.«(handbook p. 90). On sheets based on records 7. from the Netherlands. (Handbook p. 88). Since these records are very complete, relationship can be established in almost every case. B. A direct line relafionship must be established between the family representalion and the husband and wife listed on a family group sheef in the following instances: 1. On sheets based on sources prior to 1538 or the earliest date of existing parish registers of the locality concerned. 2. On sheets based on early British Isles, pedigrees and other such sources as the Visitation Pedigrees, Feet of Fine, Inquisition Post Mortern; Chancery Proceedings; Manor Court Rolls; Probate Records; the publication of Debbetl, Burke and others concerning families of Peerage and landed gentry. (Because most of these records have been previously submitted, are not complete, and also because they conlain only approximated information, v/hich may differ from book to book, considerable time and labor is required which is not justified on records where direct relation has not been established). 96

17 i skandinaviske Wales direkte folgende folgende stedet bogen Oversættelse: 9. BESTEMT SLÆGTSKABSFORHOLD A. Et bestemt slægtskabsforhold må fastslås mellem familie-repræsentanten og manden eller hustruen på et familiegruppeskema i tilfælde: 1. På skemaer, der repræsenterer»nulevende familier«, eller som repræsenterer familier,»hvor hovedparten af børnene er fodt efter Det er muligt, at direkte efterkommere kan slutte sig til Kirken og onske at påbegynde ordinancearbejdet for deres slægtninge.«(håndbog, side 88). 2. På skemaer, der er baseret på oplysninger fra trykte stamboger, med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at den trykte stambog eller historie er en optegnelse over vedkommendes slægt. (En sådan slutning kan f. eks. være baseret på den kendsgerning, at samtidig med at efternavnet i er identisk med den families, hvis optegnelser findes gennem den trykte kilde, er det også et meget usædvanligt eller ualmindeligt navn, og at familierne stammer fra samme sted). (Håndbog, side 89). 3. På skemaer, der repræsenterer skandinaviske slægter. På grund af de almindelige fornavne, samtidig med brugen af et familienavn i for et bestemt efternavn optegnelser, er identifikation vanskelig og sommetider umulig at fastslå uden ved hjælp af slægtsskabsgraden. (Håndbog, side 88). 4. På skemaer, der repræsenterer familier, hvis navn er blevet samlet fra sogne eller andre områder i og Monmonthshire, med mindre det pågældende navn er et fastslået navn. (Håndbog, side 88). 5. På skemaer, der er baseret på optegnelser fra New England Staterne. Dette er nødvendigt, fordi 80 /o eller mere af dette arbejde er udfort. (Håndbog, side 88). 6. På skemaer, der er baseret på optegnelser fra New York, Pennsylvania og New Jersey,»På grund af de mange vanskeligheder, der er forbundet med indsamlingen af disse slægtsoptegnelser«. (Håndbog, side 90). 7. På skemaer, baseret på optegnelser fra Holland (Håndbog, side 88). Da disse optegnelser er meget komplette, kan slægtskabsforholdet fastslås i næsfen alle tilfælde. B. Slægtskabsforhold i linie må fastslås mellem familie-repræsentanten og ægtemanden og hustruen på et familiegruppeskema i tilfælde: 1. På skemaer, baseret på kilder for 1538 eller den tidligste dato for eksisterende sogneregistre for det pågældende område. 2. På skemaer, baseret på anetavler fra de britiske øer eller andre kilder som f. eks. Visitation Pedigrees, Feet of Fine, Inquisifion Post Mortern, Chancery Proceedings, Manor Court Rolls, Probate Records, the publication of Debbeit, Burke samt andre angående adelige og andre fornemme familier, (Fordi de fleste af disse optegnelser er indsendt tidligere, ikke er komplette, og fordi de kun indeholder omtrentlige oplysninger, som kan variere fra bog til bog, kræves der betydelig tid og arbejde, hvad der ikke er berettiget, når det drejer sig om optegnelser, hvor man ikke har fastslået det direkte slægtskab). Hvis skemaerne er ufuldstændige, f. eks. hvis der mangler datoer, stednavne o.s.v., kan skemaerne komme tilbage med følgende seddel: 54. We shall be happy to receive this record for clearance of the eligible names for temple work when the adjuslments have been made. Please leave the notes attached when you return the record. May we please request that you again I st your temple i instructions when the record is forwarded to us. Oversættelse: 54. Vi vil være glade for at modtage delle skema og gøre del klart til tempelarbejde for de anførte navne, når tilføjelserne er foretaget. Vær så venlig at lade sedlerne blive siddende, når De sender skemaet tilbage. Vi må ligeledes bede Dem om, at De igen anfører Deres tempelinstruktioner, når skemaet sendes til os. <>7

18 g G.U.F. kalder til stævne * i Esbjerg * 30. juni - 2. juli * Vi kalder på d i, for at du kan komme Vi har gjort alt for at gøre det til den store større oplevelse for os alle. Vi begynder om fredagen med en udflugt c biveje, derfra til Nr. Nebel-Blåbjerg, hvor v Vesterhavet, og derefter fortsætter turen ov Om aftenen er der det store Road Show Om lørdagen har vi instruktionsmøder, oq vil der være sportskonkurrencer, og om c der Guld- og Grønt bal. '<" Det store højdepunkt på stævnet bliver om kurrencer og præsentation af det nye valc s f Det afsluttende møde begynder med en M'u til jer, om det skal blive det, så kom og de Efter denne oplevelse vil vi høre en tale fr Vi håber, at alle vil stævne til G.U.F. -stævn 98

19 missionen festlige le til Esbjerg iil G. U.F. -stævnet! ore oplevelse, men det bliver den allerstørste, hvis d u også er der, for så bliver det en t gennem den vestjyske natur. Vi starter tra Esbjerg og kører til Varde ad de smukke over Grærup, Oksbøl og Hjerting ad Strandvejen filbage til Esbjerg. ) w, hvor de forskellige distrikter vil konkurrere om førsteprisen. vi håber, at alle, som har i med G. U.F. at gøre, vil være tilstede. Senere på dagen jfl i aftenen afholdes den store banket, hvor vi samles omgivelser. Derefter er m søndagen, hvor vi begynder med præsfedømsmøde for mændene. Så er der talekonlc f,sprog samt vidnesbyrdmøde. Musik-Festival, som det uden tvivl bliver en stor oplevelse at overvære, og det ligger op deltag aktivt i den! i fra et af medlemmerne i G. U.F. s Hovedbestyrelse samt fra missionspræsidenten. jvnet i Esbjerg! PÅ GENSYN! C. U. F.s Hovedbestyrelse 99

20 vore (-Je nea log i sk skuespil Genealogisk forening i Kobenhavn opførte lørdag den 28. januar det genealogiske skuespil»kunne det ske for dig?«de medvirkende var broder Flemming Hall, broder Jørgen Ljungstrom, broder Niels Preben Johansen, Hans Solver Andersen og soster Lis Billeskov Jansen. Instruktion ved soster Lillian Krammer. Inden forestillingens begyndelse bod distriktspræsident Harry Petersen på Sondre, Nordre og Amager grenes genealogiske foreningers vegne velkommen, og lod med nogle ord fortælle, hvor uendelig vigtigt det genealogiske arbejde er. Forsamlingen sang derefter»jeg ved, på hvem jeg bygger«, akkompagneret af soster Irma Petersen, derefter bøn ved broder Peter L. Rasmussen. Ældste Jaek B. Morris gav ved hjælp af en tavle indledningsvis en god og let forståelig forklaring på tre af frelsesplanens vigtige spørgsmål: Hvorfra er vi kommet? Hvorfor er vi her på jorden? og Hvor går vi hen, når vi forlader denne provestand? Derefter sang broder Finn Vest Nielsen bag scenen solo»jeg går, hvor du sender mig hen, o Gud«. Derefter gik tæppet op, og det meget gribende og indtrængende skuespil blev en betagende oplevelse for alle. De agerende ydede et meget smukt spil, scenen var overordentlig smukt udstyret og virkede ved de rene midler, der var anvendt. Om skuespillet må det siges, at det var en tydelig og klar erkendelse af det genealogiske arbejdes store vigtighed. Gid det må give sin til kende ved en større aktivitet i genealogiske foreninger! Efter at tæppet var faldet, sang broder Finn Vest Nielsen bag scenen solo»o, min Fader«. Aftenen sluttede med bon ved soster Sara Dresso. Der var 138 tilstede. Carl C. C. Winther. 1(10

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere