Marinarkæologisk forundersøgelse af reden og farvandet ud. for Trankebar i Indien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marinarkæologisk forundersøgelse af reden og farvandet ud. for Trankebar i Indien"

Transkript

1 Marinarkæologisk forundersøgelse af reden og farvandet ud for Trankebar i Indien Udført fra 4. til 10. februar 2007 Gert Normann Andersen Strandingsmuseum St. George

2 Indholdsfortegnelse Forstudie 2 Undersøgelsen 3 Målinger med protonmagnetometeret i farvandet ved Trankebar 3 Dykninger 5 Interview med lokale fiskere 6 Opmåling af en nyere sellingbåd og træankre 6 Konklusion 8 Bilag l Bilag ll Bilag lll Bilag lv Plan for marinarkæologiske undersøgelser af reden ved Trankebar Danske kompagniskibe forlist på vej til/fra Trankebar og Ostindien Wreck location with the aqua scan MC5 Opmåling af en selling og ankre - 1 -

3 Marinarkæologisk forundersøgelse af reden og farvandet ud for Trankebar i Indien, udført fra 4. til 10. februar Formålet med opgaven var at kortlægge eventuelle skibsvrag og andre objekter på eller i havbunden ud for Trankebar. Undersøgelsen skal bruges som forarbejde til, at man eventuelt senere kan udføre en større undersøgelse/udgravning med danske og indiske marinarkæologer. Undersøgelsen blev udført på foranledning af Foreningen Trankebar, og udført af dykker Gert Normann Andersen fra JD- Contractor ApS og tekniker Kim Schmidt fra HV-Elektro. Lokal medhjælp i form af fartøjer, fiskere og dykkere blev stillet til rådighed af Foreningen Trankebar. Ud over egne firmaer repræsenterer de to førstnævnte også Strandingsmuseum St. George (Ringkøbing / Holstebro Museer) i Thorsminde, der har det marinearkæologiske ansvarsområde langs den jyske vestkyst med tilhørende fjorde. Rapporten lægges på Strandingsmuseets og Foreningen Trankebars hjemmesider. Der blev udarbejdet en plan for forundersøgelsen, se bilag I. Forundersøgelsen fulgte stort set planen. Bemærkninger og afvigelser er efterfølgende fremhævet med kursiv i planen. Forstudie Inden afrejsen fra Danmark blev relevant dansk og udenlandsk litteratur gennemgået for at få en ide om, hvad der kunne forventes at ligge i farvandet ud for Trankebar, se bilag II. Lawrence V. Mott fra Syddansk Universitet skrev i 2005 en rapport om mulighederne for at oprette en marinarkæologisk skole (Summer Field School) i Trankebar. Rapporten beskriver forholdene og noget om hvilke marine undersøgelser, der tidligere er udført i området, herunder fundet af et hollandsk fartøj fra 1800-tallet, som skal ligge på 23 meter vand ca. 5 km nord for Trankebar. I rapporten beskrives også to cirkulære anomalier ud for Fort Dansborg. I de officielle søkort over området er der afmærket et vrag ca. 2,5 sømil fra land og ca. 6 sømil nord for Dansborg på position N og E. Bilag II indeholder en liste over danske kompagniskibe, som er forlist på rejserne til Ostindien. Der er også et uddrag af de engelske og hollandske kompagniskibe, som er forlist ved Coromandelkysten. Antallet af forliste skibe er i virkeligheden langt større end angivet i bilaget, idet listerne kun omfatter bestemte perioder, ligesom der ikke er noteret oplysninger om kompagniskibe fra Spanien, Portugal, Frankrig og flere andre lande. Dertil kommer de lokale og asiatiske fartøjer, som er forlist i området. En litteraturliste over skibene og skibsfarten på Indien findes bagest i bilagsmaterialet. Som et kuriosum kan det nævnes, at mange af de kompagniskibe, der er forlist, har haft store værdier ombord. Generelt har såvel de danske som andre landes kompagniskibe haft store værdier med på udrejsen. Det var især i form af jern og bly, der var en god handelsvare i Indien, og som blev brugt som nødvendig ballast under udrejsen. Dertil medbragtes ofte kasser med mønter, guld og sølvbarrer, som skulle bruges både til at oprette og opretholde kolonierne. Pengene skulle også bruges til, at man kunne opkøbe de eftertragtede varer, som kunne sælges med stor fortjeneste i Europa. Skibene kunne også medbringe kasser med våben, knive, kikkerter og andre europæiske varer. På hjemrejserne blev skibene oftest lastet med silke, farvestoffer, sukker, te og krydderier, herunder især peber, som kunne sælges i Europa for 30 gange købsprisen i Indien. I nogle tilfælde medbragte skibene også forarbejdede ædelstene, elfenben og guld fra Bengalen og de andre asiatiske lande. I uddraget om de forliste engelske kompagniskibe er der også nævnt noget om lasten og værdierne. I selve området ved Trankebar skulle der således være chance for at finde resterne af den engelske fregat Madras, som forliste på udrejsen med en last mønter i Også den evangeliske-lutherske missions pengekasse, som tabtes i havet på Trankebar red under losning i sommeren 1708, skal være i området

4 Af de danske kompagniskibe kan man kun forvente at finde eventuelle rester af de skibe, som blev hugget op ved Trankebar. De øvrige danske skibe, som er forlist på Coromandelkysten, er forlist ved andre lokaliteter, som ligger henholdsvis nord og syd for Trankebar. Desuden kan der være mulighed for at finde rester af de transportbåde (sellinger), man brugte til transport af varer til og fra skibene på reden. Undersøgelsen Vore undersøgelser skulle overvejende udføres ved systematiske afsøgninger med et protonmagnetometer. Herved ville vi få den bedste kortlægning af de skibsvrag og større genstande, som kunne befinde sig på og nede i havbunden. Udstyret består af en probe/fisk som slæbes i et kabel under vandet ca. 20 meter bagefter et arbejdsfartøj. Kablet er forbundet med et instrument om bord på arbejdsfartøjet, hvor søgeparametre kan indstilles, og alle signaler kan aflæses, se bilag lll. Protonmagnetometeret måler på det magnetfelt, som findes i et område. Magnetfeltet løber forskelligt, afhængig af hvor man er på kloden. Derfor skal måleudstyret indstilles ved producenten til den givne lokalitet. Så snart der findes jern på havbunden, vil magnetfeltet blive ændret i nærheden af dette. Alle gamle skibsvrag indeholder jern. Det er lige fra de mange jernnagler, som alt træværk i skibet er spigret sammen med, til skibets ankre, jernbeslag, ballastjern, kanoner, våben og andet grej om bord. Både gamle og nye skibsvrag kan derfor let findes med et protonmagnetometer. Selv løsfund på størrelse med et anker eller en jernkanon vil give et godt udslag. Udstrækningen for udslaget er dog ikke så stort, som når der er tale om et helt vrag, hvorfor man godt kan få en god ide om, hvorvidt der er tale om løsfund eller et større stykke skibsvrag. Bunden af et gammelt træskibsvrag af en rimelig størrelse vil normalt kunne måles ude i en afstand af ca. 100 meter på hver side af proben/fisken. Mange af de gamle skibe, som skattejægere har fundet rundt omkring i verden, er for de flestes vedkommende fundet med et protonmagnetometer. Hovedparten af undersøgelsen blev udført fra en lille åben lokal fiskerbåd. Her ses Gert Normann sammen med bådføreren og en medhjælper ud for Fort Dansborg. De lokale fiskere var rigtig gode søfolk og var til meget stor hjælp ved undersøgelsen. Målinger med protonmagnetometeret i farvandet ved Trankebar De første dage koncentrerede vi os om at afsøge havbunden lige ud for Trankebar gamle by med Fort Dansborg, hvor alle udslag blev logget i geografiske koordinater ved hjælp af en GPS-modtager

5 Bortset fra lidt revle og trugdannelser i brændingszonen faldt vanddybden jævnt udefter. Inderst bestod havbunden af rent sand og længere ude af aflejrede sedimenter, først som sandblandet dynd og derefter rent dynd. Da vi havde gennemsejlet området på en 1200 meter lang kyststrækning og indtil omkring 1500 meter ud fra land, og alle udslag/anomalier var registreret, blev eftersøgningsområdet udvidet. Vi lavede et ca. 600 meter bredt bælte til ca. 5 km nord for og 6 km. syd for det første eftersøgningsfelt ud for byen. Det var i dette bælte, der var størst sandsynlighed for, at vragene efter strandede skibe kunne befinde sig i dag. Afstanden fra land og ud til afsøgningsområdet blev udlagt efter beregninger af kystens tilbagerykning de sidste 200 år. Det viste sig, at der i de store områder var forbavsende få udslag i forhold til, hvad vi eksempelvis kan finde ved den jyske vestkyst. Ca. 1,8 sømil nord for Trankebar, på position N og E fandtes et område med udslag, der var store nok til, at det måske kunne være et lille skibsvrag. Alle øvrige udslag fandtes ud for Trankebar by i et bælte, som lå fra 130 til 380 meter ude fra den nuværende kystlinie, og i det område, hvor den farlige brændingszone må have befundet sig i perioden fra 1600-tallet til 1800-tallet. Udslag/objekter som registreredes ud for Trankebar by: Vandkanten ved den røde fæstningsmur ud for Dansborg måltes på position N og E. Trappen på østsiden af Fort Dansborg måltes på position N og E. 1) N og E = kraftigt udslag over lille område. 2) N og E = lille udslag. 3) N og E = mange små udslag. 4) N og E = lille udslag. 5) N og E = lille udslag. 6) N og E = to små udslag. 7) N og E = mange små udslag. 8) N og E = godt udslag. Alle ovenstående udslag har en størrelse, der svarer til udslaget af et jernanker eller en jernkanon. Ingen af udslagene er store nok til, at vi kan tolke dem som et helt skibsvrag. Alle positioner er angivet i system WGS 84. På reden, hvor skibene dengang har været ankret op under losning og lastning, var der ingen udslag. Ingen skibe er derfor sunket på reden, og kun mindre genstande og affald må være smidt ud eller tabt fra skibene i dette område. Et mistet anker eller en kanon ville uvægerligt have givet et udslag på protonmagnetometeret. Det skal bemærkes, at der sagtens kan være store affaldslag i havbunden på ankerpladsen, uden at dette kan registreres af magnetometeret. Typiske affaldslag på sådanne ankerpladser er vandtrukne træstykker, potteskår, flasker, kridtpibestykker og andet ikke magnetisk affald. Et udsnit af søkortet ud for Trankebar. En del af søgelinierne og alle magnetometerudslag er indtegnet på kortet. Floden fra baglandet er misvisende, idet udløbet til havet ikke er så bred. Udmundingen er lige ind for den sydlige vendepunkt i de indtegnede søgelinier. Søgelinierne blev noget uregelmæssige. Dette skyldes hensyntagen til de mange fiskegarn og andre fartøjer i farvandet. Efterfølgende blev hullerne i søgeområdet afsøgt, når der var plads, hvilket har resulteret i, at flere søgelinier er sejlet oven i nogle af de første linier på vej til de sidste ikke-afsøgte områder

6 Dykninger Det vil selvfølgelig være oplagt at dykkerundersøge alle de positioner, hvor magnetometeret har givet udslag, og hvor de lokale mener, at der er noget på havbunden. På grund af det urolige og totalt usigtbare vand samt de mange fiskegarn i området, var det desværre ikke muligt at udføre sikker dykning under vort ophold. Det meste af året er der meget store bølger og brænding med totalt usigtbart vand på stedet. Efter samtale med den indiske dykkerleder på stedet kunne vi forstå, at det netop var i februar og marts måned, der var størst chance for både roligt og klart vand ved denne kyst. Selv om vi var på stedet i februar, blev forholdene ikke så gode, at vi kunne dykke. De bedste tre dage var bølgehøjden mellem 0,5 og 1,0 meter, og de to sidste dage var bølgehøjden mellem 1,5 og 2,5 meter. Alle dage var vandet helt usigtbart et godt stykke ud fra land. Længere ude kunne der være et par meters sigt i overfladen, men allerede 2-3 meter under overfladen kom der helt usigtbare vandlag. Under en prøvedykning var Kim Schmidt lige nede at røre havbunden på ca. 7 meter vand, hvor han kunne konstatere, at vandet havde konsistens som suppe, helt uden sigt og lys. Bølger, brænding og usigtbart vand er mere reglen end undtagelsen ved Trankebar. Det indiske ord for Trankebar betyder den syngende kyst, hvilket kommer fra lyden af den konstante høje brænding. Den lokale offshore dykkerbåd, hvorfra vi lavede nogle søgelinier og forsøgte at dykke. Båden var udstyret med moderne dykkerudstyr, og var til daglig arbejdsplads for 11 dykkere og søfolk. De servicerede en boreplatform, der havde station 8-10 sømil sydøst for Trankebar

7 Kim Schmidt på vej i vandet, men dykkerundersøgelserne måtte efter en test opgives på grund af det urolige og helt usigtbare vand. (foto: Bent Christensen) Interview med lokale fiskere Der blev talt med de lokale fiskere om, hvor de mente, der kunne være gamle skibsvrag, og hvor deres redskaber kunne sidde fast i noget på havbunden. Ad den vej lykkedes det at få en GPS-position på et sikkert vrag, som lå 6,8 sømil sydøst for Trankebar på ca. 26 meter vand på position N og E. Da dette var langt uden for vort undersøgelsesområde, og da tiden var knap, blev positionen kun registreret og ikke dykkerundersøgt. Et andet sted angaves et vrag tæt ved kysten ud for en bestemt landsby ca. 6 km syd for Trankebar. Området blev undersøgt med protonmagnetometeret, uden at der blev registreret noget udslag. På grund af bølger og et defekt ekkolod på det indiske dykkerfartøj, som blev lejet den dag, ville skipperen ikke nærmere land end ca. 600 meter. Det er derfor stadig muligt, at der kan ligge et vrag inden for det område, vi undersøgte. På en position ud for sydkanten af Dansborg på ca. 4 meter vand mente fiskerne, at der var et meget ondt sted, som man skulle tage sig i agt for. Blev der fisket i dette område, ville man miste både redskaber og andet. Da vi ikke tror på onde ånder, lød det mere i vore ører som et vrag eller andre hindringer på havbunden, hvori fiskernes redskaber kan sidde fast. Da vi efterfølgende sejlede hen over området med protonmagnetometeret, var der straks noget, der greb fast i proben under vandet. Da det skete, blev de to indere meget opskræmte og sprang væk fra trækkablet. Kim tog over og tog fat i kablet, hvor han kunne mærke, at det, der holdt proben nede ved havbunden, var elastisk. Efter kort tid slap proben fri, så vi kunne hale den indenbords. Vi sejlede derefter hen over stedet igen, og vi kunne på vort ekkolod se en stor bevægelig skygge stå et par meter op over havbunden. Vi konkluderede, at det måtte være en klump fiskegarn, som sad fast i nogle store sten på havbunden. Protonmagnetometeret havde nemlig ikke givet udslag, så det kunne ikke være skibsvrag. Da vandet var helt usigtbart og uroligt, ville det være alt for farligt at dykkerundersøge stedet den pågældende dag, idet dykkeren uvægerligt ville komme til at sidde fast i det forliste fiskegarn. Selvom vi ikke er overtroiske, kunne historien og tanken om præsten Christen Pedersen Storm ikke undgå at strejfe os. Det onde sted i havet kunne efter nogens mening være den grumme præst, som gik igen. Præsten blev i begyndelsen af 1600-tallet dødsdømt for alle sine ugerninger. Det foregik ved drukning, idet han blev snøret/syet ind i en lærredssæk med to store sten for derefter at blive sænket levende ned i havet ud for Dansborg. Opmåling af en nyere sellingbåd og træankre Noget af det fantastiske ved Indien er, at man kan se hele den danske historie levende, lige fra oldtiden og til i dag. Det spænder fra kværne og andet, som vi anvendte i stenalderen, og som stadig bruges i Indien i dag. Der er også både/fartøjer, som vi byggede dem i bronzealderen, teglværker, som vi havde dem i 1600-tallet, og landbrugs- og - 6 -

8 fiskeredskaber, som vi lavede dem i 1800-tallet. Der er samtidigt et helt moderne Indien med de mest moderne maskiner, redskaber samt elektronik og computere. Vi havde to dage, hvor vi ventede på vores udstyr. Disse to dage brugte vi til at eftersøge en bestemt bådtype - en selling - som vi gerne ville finde og opmåle, sammen med nogle af de lokale træ- og stenankre. Sellingen er en helt speciel bådtype, hvor bordplanker og spanter er bundet sammen med snor i stedet for nagler (sådan som vi lavede både i Danmark i bronzealderen). Det er også den bådtype, som man på den indiske østkyst har brugt til losning og lastning af skibene på reden igennem flere hundrede år, herunder også ved losning og lastning af de danske kompagniskibe. I 1995 var undertegnede i Trankebar, hvor der endnu fandtes en intakt selling, måske den sidste rigtige selling på kysten. Da jeg kom ud til Trankebar året efter, ville jeg dokumentere og opmåle denne båd, men da var den desværre borte. De lokale fortalte, at den var ødelagt af bølger fra havet, og at der ikke var noget tilbage af den. I år kunne Karin Knudsen fra Flora Cottage oplyse, at der muligvis var bevaret en selling i landsbyen syd for floden i Kirala-distriktet. Sammen med Bent Christensen lavede vi derfor en udflugt, hvor vi ganske rigtig fandt en selling langt inde i land, tæt ved mindesmærket for tsunami-ofrene her. Desværre var det ikke en gammel selling, men en nyere model, hvor sytovet i bordplankerne var erstattet af jernkramper. Bordplankerne var heller ikke så brede som i de gamle sellinger, men ellers var størrelse og form af båden stort set den samme som i den bådtype, vi søgte. Båden blev derfor opmålt, filmet og fotograferet, se bilag V. I Trankebars fiskerlandsby fandt vi flere træ- og stenankre, som også blev opmålt og fotograferet, se bilag V. Litteraturliste over indiske bådtyper, se bilag V. Måske den sidste originale selling på kysten, fotograferet ved Trankebar i 1995 af Gert Normann. På indisk hedder den en Masoola eller Masulah boat. Plankerne er samlet med tov af kokosfibre, som krydser over plankesamlingerne, som er helt udfyldt med samme materiale. Dette gør, at båden kan give sig meget i alle samlinger, hvorfor de stød båden uvægerligt vil få når den skal igennem stor brænding, eller når den rammer stranden, bliver meget reduceret. En mere moderne selling, hvoraf der fandtes nogle stykker i fiskerlandsbyen syd for Trankebar. Bordplankerne er ikke så brede som på de gamle og i stedet for tov af kokosfibre, er båden sat sammen med stålkramper. Denne båd har ikke været nær så velegnet til sejlads i brænding og landing på åben kyst som de gamle sellinger. Bådtypen er nu også helt erstattet af både, som er lavet af glasfiber. (foto: Bent Christensen) - 7 -

9 Et anker af træ med stenvægt, som stadig bruges af de lokale fiskerbåde i Trankebar. Det er sikkert kun et spørgsmål om kort tid inden disse træankre helt er erstattet med jernankre og jern dræg. (foto: Bent Christensen) Konklusion Efter en gennemgang af magnetometerudslagene i området ud for Trankebar by er der ikke umiddelbart tegn på større skibsvrag i det afsøgte område, ikke engang noget, der kunne formodes at have en størrelse som vragbunde fra de på stedet ophuggede skibe. Ude på reden vil der sandsynligvis kunne findes lag med affald og tabte genstande fra skibene, mest i form af køkkenaffald, potteskår, kridtpiber og mindre genstande. Men der er ikke i området målt genstande af jern af en størrelse, som har kunnet give udslag på protonmagnetometeret. Vi havde en række udslag, som alle lå i et bælte i en afstand af 130 til 380 meter fra den nuværende kystlinie. Ingen af disse udslag havde en udstrækning, som tyder på et større skibsvrag. Udslagene var nede i en størrelse som svarer til enkelte jernstykker af størrelse som gamle ankre, jernkanoner eller dele af en last, som indeholder jern. Det kan være noget, som er mistet ved, at en af de mindre både er kæntret eller sunket. Vraget af en landgangsbåd/selling kan ikke i sig selv måles, da den er bygget af træ og sammensat med snor og dermed er helt uden jern. Når man opmåler tilbagerykningen af kysten på Trellunds kort fra 1733, vil bæltet med udslagene svare til det, der var brændingszonen i 1600-tallet og 1700-tallet. Det var her, at de små landgangsbåde og sellinger var mest udsatte for kæntring, bordfyldning og forlis. Det er bemærkelsesværdigt, at vi kun har udslag i dette bælte lige ud for Trankebar gamle by, og ikke i de kilometerlange baner syd og nord for byen, som passerer flere lokale fiskerbyer. Det indikerer, at udslagene formentlig er genstande, som stammer fra den aktivitet, der har været ud for byen i gamle dage. Vi havde forventet at kunne få udslag på resterne af nogle af de skibe, som ifølge historien var udtjent og ophugget på stedet. De kraftige bølger, der til tider er på kysten, må formentlig have skyllet disse skibsbunde helt op på tørt land, efterhånden som de er blevet afrigget og tømt for al vægt. Det er oplagt, at positionerne med magnetometerudslagene dykkerundersøges, når forholdene tillader det. Størst chance for roligt vand med sigtbarhed er der i februar og marts måned, men da intet er givet på forhånd, skal der inden for de to måneder afsættes en længere periode til at afvente gode forhold. Man skal dog ikke forvente, at dykkeren selv under de bedste forhold kan dykke ned og finde vrag eller genstande fra hverken 1600 eller 1700-tallet liggende på havbunden. Den hurtige nedbrydning i det varme vand, hvor der er mange træborende og træædende organismer, har fuldstændig fortæret alt gammelt træværk, som opstår i de frie vandlag. Kun de dele af vraget, som ligger begravet nede i de iltfrie lag i havbunden vil være godt bevaret. Tunge dele som jern og metaller der er svært forgængelige, vil hurtig synke ned i havbunden på grund af strøm og bølgebevægelser og blive overlejret af sand og sediment. Protonmagnetometerets styrke er, at det også kan måle de skibsvrag og større jernholdige genstande, som ligger gemt nede i havbunden

10 Skal der gøres gode marinarkæologiske fund i farvandet ud for Trankebar, vil det i fremtiden kunne gøres i den bedste årstid i udgravningsfelter, hvor sand og sedimenter systematisk fjernes med sugepumper under kontrollerede udgravninger. 18. februar 2007 Gert Normann Andersen JD-Contractor ApS og Kim Schmidt - 9 -

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Tropekolonier Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ j.nr. 2544. Morten Johansen & Mikkel H. Thomsen Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ 2544 KUAS

Læs mere

Redningsflåden skal virke

Redningsflåden skal virke Tema om redningsflåder Redningsflåden skal virke Det kan få katastrofale følger, hvis redningsflåden ikke virker. Det kan ske, hvis den er pakket eller monteret forkert, eller hvis udløser-relæet er sat

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Offerfund langs Roskilde Fjord

Offerfund langs Roskilde Fjord Offerfund langs Roskilde Fjord Af Vagn O. Jensen Gennem en periode på mere end en snes år er området omkring den sydlige del af Roskilde Fjord gennemsøgt med metaldetektor af en amatørarkæolog (forfatteren

Læs mere

Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport

Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport Vesterhav Nord (VHN) Arkivalsk kontrol rapport STEDNAVN: Vesterhav Nord MUSEETS j.nr. DKM 20.697 KUAS j.nr. KUAS 2013-7.26.01-0009 Strandingsmuseum St. George Marinarkæologisk Center Vesterhavsgade 1E,

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Legetøj Personalet sørger for at legetøjet i vuggestuen er tilladt for børn under 3 år.

Legetøj Personalet sørger for at legetøjet i vuggestuen er tilladt for børn under 3 år. Sikkerhedspolitik for institutionen Georgs Æske Denne Børne-sikkerhedspolitik udstikker retningslinjer for, hvordan vi ruster os bedst muligt til at tage vare på børnenes sikkerhed i forskellige sammenhænge.

Læs mere

Havørne-parret på Tærø 2010.

Havørne-parret på Tærø 2010. Havørne-parret på Tærø 2010. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen Igen i 2010 skete der noget drastisk ved havørnereden i fyrretræet på Skallehoved, idet reden styrtede ned onsdag den 12. maj i en kraftig blæst

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Kystbeskyttelse Mårup Kirke

Kystbeskyttelse Mårup Kirke Kystbeskyttelse Mårup Kirke 2007. SIC byggede en flot forstrand foran Mårup Kirke i perioden 1998 til 2005 Billedet er taget i sommeren 2003 og skrænten foran Mårup Kirke er grøn med vegetation. SIC Skagen

Læs mere

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster.

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. Af Carsten Carstensen Kender du sagnet om Helene Kilde? Det siges at kilden er opkaldt efter den Hellige Helena af Skövde. Hun blev

Læs mere

Rejsebrev 6. Douro. Proviantering. Douro. En tur på værtshus. Douro s nedre løb. Douro s nedre løb.

Rejsebrev 6. Douro. Proviantering. Douro. En tur på værtshus. Douro s nedre løb. Douro s nedre løb. Rejsebrev 6. Torsdag den 10 april kører vi fra Porto. Vi følger den lille gule vej på kortet, N 108, der snor sig langs bredden af Dourofloden. På kortet er vejen markeret med grønt stort set hele vejen

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

Sådan bygges en International One Metre

Sådan bygges en International One Metre Sådan bygges en International One Metre En artikel af Robert Bruun Mariager Oprindelig var jeg Seawindsejler Seawind er et færdigfabrikat fra Modelfirmaet Kyosho. I denne klasse er alle bådene fuldstændig

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu fiskeri fra før fiskeri gik i fisk Af: Steen Knudsen, arkæolog og udgravningsleder Forundersøgelserne på Dansk Klimatisk Fiskeavl, maj 2104 Som en del

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN 1 At være en flyder, en synker eller en svæver... Når en genstand bliver liggende på bunden af en beholder med væske er det en... Når en genstand bliver liggende i overfladen af en væske med noget af sig

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater.

Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater. Selvom Thomas ser lidt fortvivlet ud på forsiden af bladet, kom han dog på benene. Stranddykkene om onsdagen er som altid meget hyggelige med godt vejr og gode hjælpsomme kammerater. Finn og Thomas er

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

En dag på sommerlejr med Polyfemos!

En dag på sommerlejr med Polyfemos! En dag på sommerlejr med Polyfemos! Vi bliver vækket præcis kl. 7:00 - undtagen dagen efter natdyk, hvor vi får lov til at sove længe - til kl. 8:00. Så skal vi være friske og ned og morgenbade. Efter

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Borret - Kongens Bakker projektet - April 2014

Borret - Kongens Bakker projektet - April 2014 Borret - Kongens Bakker projektet - April 2014 1 Borret - Kongens Bakker projektet - April 2014 Indledning Den 9. juni 2013 henvendte Steen Agersø sig til Øhavsmuseet med et forslag om at foretage en metaldetektorafsøgning

Læs mere

Indsamling af træprøver fra havbunden 2007

Indsamling af træprøver fra havbunden 2007 Rapport for Indsamling af træprøver fra havbunden 2007 Marine Arkæologisk Gruppe i samarbejde med WM-Trædateringslaboratoriet Årsrapport 2007 For tredje år i træk har Marine Arkæologisk Gruppe i 2007 rekognosceret

Læs mere

HelNÆS BUGT. Af Anders Høgh Post

HelNÆS BUGT. Af Anders Høgh Post venlig og smuk bugt ved Sydfyn HelNÆS BUGT Den store bugt inde bag Helnæs med den hyggelige faldsled Havn og flere ankerpladser giver et dejligt pusterum fra sommertrængslen lige udenfor i det sydfynske

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Kontinentalsokkelprojektet

Kontinentalsokkelprojektet Kontinentalsokkelprojektet Pressemøde om kontinentalsokkelprojektet i Videnskabsministeriet fredag den 1. oktober 2004 Udleveret materiale: Kopi af PowerPoint præsentationerne ved Kai Sørensen, Trine Dahl-Jensen

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense Att. Lars Seidelin Kystdirektoratet J.nr. 16/01406-19 Ref. Peter Lomholt Langdahl 26-05-2016 Sendt pr. mail til lds@biology.sdu.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

-11 AMK 243/89. Landevej 511. STENKISTE. Undersøgt v. HN/AMK. Anne Lise. Beskrivelsen:

-11 AMK 243/89. Landevej 511. STENKISTE. Undersøgt v. HN/AMK. Anne Lise. Beskrivelsen: L AMK 243/89. Landevej 511. STENKISTE. Undersøgt v. HN/AMK. Anne Lise?) og Henrik(?), Teknisk forvaltning, Sorø. Beskrivelsen: Stenkiste med dobbelt løb, hvert løb I~~ m langt, ca. 70 cm. bredt, 1,37 m.

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Digerne ved Digehytten. Hvordan blev de bygget?

Digerne ved Digehytten. Hvordan blev de bygget? Digerne ved Digehytten Hvordan blev de bygget? 1 Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. 2 Når du sidder i Digehytten og kikker ud af døren, kan du se et dige. Det hedder Søndre fløjdige 3 Går du

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv En ubekvem Aalborg sandhed Geografidag om 2013 lukning af Thyborøn Kanal Thyborøn Kanal - født i 1862 men stadig fuld af liv Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk 1 Geografisk Tidsskrift, Bind

Læs mere

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 Wildersgade 7 Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KBM 2148 København set fra Amager ca. 1587, inden

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472 Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord NMU j.nr. 2472 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I Facitliste til Den lille skattejagt A-I Tegner: Keld Petersen Forlaget ELYSION Den lille skattejagt A I junglen. Aben er på grenen med den lange slange. På havet. Gummibåden er ved kassen. I grotten. Lygten

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Wayfarersejlads fra Doverodde En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Vores første ferieuge gik med et af årets Wayfarerhøjdepunkter, Rantzausmindetræffet i det Sydfynske Øhav. Kan man tænke

Læs mere

Nyhedsbrev August 2012.

Nyhedsbrev August 2012. Nyhedsbrev August 2012. Dåb & søsætning Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård Bådene Aktiviteter Dåb & søsætning d. 17/8. På en helt fantastisk fredag eftermiddag, højt solskin, svag vind og temperaturen

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Salmer: 180 Hører til, I høje Himle 456 Vor Herre Jesus 179 Herren god (mel. Bøj, o Helligånd) 457 Du som gik foran os (Asger Pedersen) 438 Hellig 192.7 Du,

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier ISBN 87-7857-447-1 9 788778 574473 Kanariefugle findes i mange forskellige varianter, som er fremavlet gennem mange år. Få et overblik over de mange varianter, og læs om hvordan man fremavler særlige former

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00094 Ref. Loknu Den 4. juni 2009 Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m 3 uddybningsmateriale fra udgravning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Rumænien, Pitesti. Navn: Mai Dalsgaard Lassen E-mail: Mai_lassen19@hotmail.com Tlf. nr. 29464708 Evt. rejsekammerat: Kristina Kaas Sørensen Hjem-institution:

Læs mere

Sportsdykkerens februar udgave 2016.

Sportsdykkerens februar udgave 2016. TÆT PÅ episode Sportsdykkerens februar udgave 2016. Bøjeline- viklet rundt om halsen Jeg laver UV Jagt på forholdsvis lavt vand 3-4 meter, og der er moderat strøm. Svømmer med strømmen. Bøjen er forude.

Læs mere

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet Nordby Havn på Fanø Fanø en sejlskibs ø Fanø har en unik sejlskibshistorie. Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber kan blive startskuddet mange

Læs mere

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942.

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. Længde: 102,6m (336,6 fod). Brede: 8,2m (26,9 fod). Dybgang: 4,6m (15 fod).

Læs mere

Fakta om druknedødsfald i Danmark

Fakta om druknedødsfald i Danmark Fakta om druknedødsfald i Danmark TrygFondens Nationale Druknestatistik For fjerde år i træk udkommer TrygFondens Nationale Druknestatistik, som giver et veldokumenteret billede af druknedødsfald i Danmark.

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder 2 3 1. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser bygningerne? 2. Er det bygninger, som du har lyst til at komme

Læs mere

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord

Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Stine og Jens på opdagelse ved Roskilde Fjord Perfekt, tænker Stine, da hun kigger ud af vinduet. Solen står højt på himmelen, og der er en let vind. En herlig forårsdag, der ikke kunne være bedre til

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere