Velkommen til ph.d.- udvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ph.d.- udvalget"

Transkript

1 Syddansk Universitet Velkommen til ph.d.- udvalget Ph.d.-udvalget ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolens sekretariat

2 Indledning... 4 Uddrag af universitetsloven... 5 Uddrag af Vedtægt for Syddansk Universitet... 5 Forretningsorden for ph.d.-udvalget... 7 Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager... 8 Mødeledelse og forelæggelse af sager... 8 Mødets afholdelse... 9 Underudvalg... 9 Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger... 9 Referater og ekspedition af behandlede sager Valg af formand og næstformand Spørgsmål vedrørende forståelse af forretningsordenen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Relevante emner i alfabetisk orden Afstemning Afbud Begrundede afslag på dispensationer Beslutningsdygtighed Dagsorden Dispensations- og meritansøgninger Ekstraordinære møder Evaluering af ph.d.-uddannelsen Forberedelse til møderne Formand og næstformand for ph.d.-udvalget Forretningsorden for ph.d.-udvalget Godkendelse af ph.d.-kurser Godkendelse af ph.d.-planer Inhabilitet Indstilling af bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ph.d.-afhandling Interne retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Konstituerende møder Lukkede punkter Meddelelser

3 Medlemmer Mødedatoer Mødedeltagelse Observatører Offentlige møder Ph.d.-skoleleder Referater Skriftlig sagsbehandling Standardforretningsorden Tavshedspligt Tillægsdagsorden

4 Indledning Denne brochure er udfærdiget for at give især nye ph.d.-udvalgsmedlemmer et indblik i de opgaver, ph.d.-udvalget varetager, et overblik over gældende lovgivning og regler på området, en kort beskrivelse af, hvilke krav og forventninger, der er til medlemmernes arbejde. Ph.d.-udvalgsarbejdet samt de love, rammer og regler, der knytter sig til ph.d.-udvalget, er beskrevet på flere niveauer: 1. Lov om universiteter (Universitetsloven). LBK nr. 261 af 18. marts Vedtægt for Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet. 4. Forretningsorden for ph.d.-udvalget. 5. Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Som medlem af ph.d.-udvalget har man pligt til at sætte sig ind i regelsættene, hvorfor det anbefales ikke alene at gennemlæse brochuren, men også løbende at bruge den som opslagsværk. vil gerne byde dig velkommen til ph.d.- udvalget og takke dig for, at du har valgt at engagere dig i ph.d.-udvalgsarbejdet. Velkommen 4

5 Uddrag af universitetsloven 16 b. Rektor nedsætter et eller flere ph.d.-udvalg, herunder for at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på ph.d.-uddannelsen. Stk. 2. Ph.d.-udvalget har følgende opgaver: 1. At indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en eventuel næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til rektor. 2. At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor. 3. At godkende ph.d.-kurser. 4. At udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen. 5. At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen. 6. At godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation. 7. At udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som rektor forelægger. 8. Andre opgaver efter universitetets vedtægt. Stk. 3. Ph.d.-udvalget består af repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.- studerende, som vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Stk. 4. Flere universiteter kan i samarbejde oprette ph.d.-skoler med forankring ved et af de deltagende universiteter. Uddrag af Vedtægt for Syddansk Universitet 25. Ved kollegiale organer forstås i denne vedtægt universitetsråd, akademisk råd, institutråd, ph.d.- udvalg og studienævn. Stk. 2. Det er en tjenestepligt for universitetets medarbejdere at indtræde i de her omtalte kollegiale organer, såfremt medarbejderne vælges eller udpeges hertil. Det er endvidere en tjenestepligt at modtage valg til posten som formand for studienævnet, at blive udpeget som studieleder, jf. 20, stk. 1 og 2, og at blive udpeget som ph.d.-skoleleder og som formand for ph.d.-udvalg, jf. 37. Stk. 3. Medlemmerne af de kollegiale organer har pligt til at deltage i disses møder. 26. Når et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed eller afgår i løbet af valgperioden eller erklæres inhabil, eller når et medlem ved fravær på grund af studierejse, sygdom eller lignende er ude af stand til at deltage i arbejdet under et kollegialt organ, indkalder dette en suppleant til at indtræde. Det kollegiale organ træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er til stede. Stk. 2. Såfremt der ikke er valgt eller udpeget en suppleant for det pågældende medlem, foranstaltes der suppleringsvalg i overensstemmelse med reglerne herfor. 5

6 Stk. 3. Rektor kan i ganske særlige tilfælde udpege et medlem eller en suppleant for den resterende valgperiode efter indstilling fra repræsentanterne for den pågældende valggruppe i det kollegiale organ. 27. Et medlem af et kollegialt organ er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i de sager, hvori den pågældende har en personlig interesse. Medlemmerne skal underrette det kollegiale organ, hvis der foreligger forhold, der bevirker inhabilitet, eller som kan give anledning til tvivl om medlemmers habilitet. Det kollegiale organ afgør herefter, hvorvidt det pågældende medlem skal vige sædet under sagens behandling, og suppleanten indkaldes. 28. De kollegiale organer udøver deres virksomhed i møder. Dersom alle medlemmerne er enige herom, kan sager dog afgøres ved skriftlig behandling. Stk. 2. De kollegiale organer er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, dog ikke i studienævn, hvor et forslag som udgangspunkt bortfalder ved stemmelighed, medmindre forslaget af hensyn til undervisningen er nødvendigt for universitetets virksomhed. Et sådant forslag går da til dekanens afgørelse. Stk. 3. De kollegiale organers møder er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at behandlingen foregår for lukkede døre. 29. Medlemmerne af de kollegiale organer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de i kraft af deres medlemskab bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke med udtræden af det pågældende organ. Stk. 2. Rektor og de øvrige ledere er undergivet de samme regler om inhabilitet som medlemmerne af de kollegiale organer, jf. forvaltningslovens 3. Stk. 3. Reglerne gældende for den offentlige forvaltning er i øvrigt gældende for både ansatte og udpegede ledere og for medlemmerne af bestyrelsen og for medlemmerne af de kollegiale organer, jf. universitetslovens 1, stk Ph.d.-udvalget har følgende opgaver: 1. At indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en eventuel næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanen. 2. At indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen. 3. At godkende ph.d.-kurser. 4. At udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen. 5. At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen. 6. At godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation. 7. At udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger. 6

7 37. Ph.d.-udvalget består af et lige stort antal medlemmer valgt af og blandt de videnskabelige medarbejdere og lærere (valggruppe I) og valgt af og blandt de ph.d.-studerende (valggruppe III), i alt mindst 6 og højst 12 medlemmer. Antallet af medlemmer fastsættes af dekanen. Stk. 2. Højst 6 medlemmer vælges som repræsentanter for de ph.d.-studerende. Hvis lærerrepræsentationen er mindre end 6, vælges et tilsvarende mindre antal ph.d.-studerende. Stk. 3. Funktionsperioden er fire år for medlemmerne valgt i valggruppe I og et år for medlemmerne valgt i valggruppe III. 43. Regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg vedtages af bestyrelsen. Det skal i valgreglerne sikres, at medarbejderne, herunder ansatte ph.d.-studerende, og de studerende ved universitetets forskellige campusser, bliver valgberettigede til de respektive valg til de kollegiale organer og til bestyrelsen i overensstemmelse med universitetslovens regler. For at være valgbare og valgberettigede skal medarbejderne i valggruppe I og II fortsat være heltidsansatte efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Stk. 2. Rektor nedsætter et valgudvalg med repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og lærere, det teknisk-administrative personale og de studerende. Stk. 3. Valgudvalget forestår tilrettelæggelse og afholdelse af valg og påser, at reglerne herfor overholdes. Forretningsorden for ph.d.-udvalget 1. Ph.d.-udvalget udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis ph.d.-udvalgets medlemmer tiltræder dette. Møderne er offentlige, men sager kan behandles for lukkede døre, hvis det på grund af deres beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt anses for nødvendigt eller ønskeligt. Stk. 2. Sager, der indeholder oplysninger om personlige forhold, skal behandles for lukkede døre. Stk. 3. Hvis det bestemmes af et eller flere medlemmer af ph.d.-udvalget eller formanden, skal spørgsmål om behandling af en sag for lukkede døre behandles forud for sagsbehandlingen. Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst. Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære ph.d.-udvalgets offentlige sagsbehandling under iagttagelse af god ro og orden. Hvis en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke denne eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet. 2. Ph.d.-udvalget afholder møder mindst to gange i semestret. Mødet afholdes på Syddansk Universitet. Tid og sted vil fremgå af dagsordenen. Stk. 2. Ud over de ordinære møder, der er fastsat i forretningsordenerne for de enkelte møder, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder. Stk. 3. Formanden skal indkalde ph.d.-udvalget, når ¼ af medlemmerne skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter sekretærens/formandens modtagelse af begæringen. 7

8 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i ph.d.-udvalget, må dette meddeles formanden inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet fra hvert enkelt møde skal anføres, hvilke medlemmer der har været fraværende. Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager 4. Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden mindst fem dage før mødets afholdelse. Hvis særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. Dagsordenen skal oplyse, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet. Stk. 2. Dagsordenen udsendes til de enkelte medlemmer af ph.d.-udvalget, til rektor samt offentliggøres på Fakultetets ph.d.-hjemmeside. Stk. 3. De enkelte medlemmer af ph.d.-udvalget kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Dagsordenspunkter og materiale til de ordinære møder skal være ph.d.-udvalgets sekretær i hænde mindst otte dage før mødet. Stk. 4. Formanden sørger for sammen med dagsordenen at udsende det relevante materiale til forhåndsorientering for medlemmerne. Stk. 5. Formanden sørger for, at sagerne og oplysninger, der er tilvejebragt til behandlingen af disse, udsendes til de enkelte medlemmer af ph.d.-udvalget senest tre dage før mødets afholdelse. Mødeledelse og forelæggelse af sager 5. Formanden, og i hans forfald næstformanden, leder organets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelsen af forhandlingerne og iagttagelse af god orden under mødet. Desuden formulerer formanden de forslag, om hvilke der skal stemmes. Stk. 2. Medlemmer af ph.d.-udvalget, der ønsker ordet, henvender sig til formanden, som giver ordet til den enkelte i den rækkefølge, der er begæret. Hvis flere begærer ordet samtidigt, bestemmer formanden rækkefølgen. Stk. 3. Under forhandlingerne rettes ethvert forslag til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af mindst tre medlemmer, skal det besluttes ved afstemning, om en forhandling skal afsluttes. Stk. 4. Formanden kan lade spørgsmål, der ifølge forretningsordenen afgøres af formanden, afgøre af ph.d.-udvalget. 6. Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, hvorfor rækkefølgen i dagsordenen kan fraviges. Når mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom, afgør ph.d.-udvalget dog rækkefølgen for behandlingen af sagerne. Stk. 2. Ethvert medlem af ph.d.-udvalget kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende dagsorden og herunder rejse spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til offentlig behandling og omvendt. 7. Rutinesager, der iflg. 1 kan afgøres ved skriftlig behandling, sendes af formanden til hvert af medlemmerne med angivelse af frist for tilbagemelding. Ethvert medlem kan ved påtegning af sagen 8

9 forlange den henvist til behandling i et møde. Formanden sørger i så tilfælde for dens optagelse på dagsordenen for næstfølgende, ordinære møde. Mødets afholdelse 8. Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om ph.d.-udvalget er indkaldt med lovligt varsel. Stk. 2. Ph.d.-udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 3. Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Stk. 4. I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af en sag, kan formanden lade udenforstående indkalde til på mødet at fremsætte udtalelser eller deltage i forhandlingen uden stemmeret. 9. Efter formandens bestemmelse sker afstemning ved håndsoprækning eller navneopråb. Hvis særlige hensyn gør det ønskeligt, kan afstemning foregå skriftligt på stemmesedler, der udleveres af formanden. Hvis formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formanden nøjes med at angive den opfattelse, han har af sagens udfald. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den opfattelse, formanden har angivet. Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet fastsættes. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 3. Forslag, der har fået flere end halvdelen af de afgivne stemmer, er vedtaget. Hvis der er fremsat mere end to hovedforslag, afgør formanden, hvorvidt afstemningen skal foretages med relativt flertal, således at det forslag, der har fået flest stemmer, er vedtaget, eller hvorvidt afstemningen skal foretages i flere omgange, således at der første stemmes om det mest vidtgående forslag. Sidstnævnte fremgangsmåde anvendes, hvis de fremsatte forslag er formuleret som hovedforslag, ændringsforslag hertil samt eventuelt underændringsforslag. Formanden bestemmer rækkefølgen af afstemninger om ændringsforlagene, men således at afstemningen herom altid er afsluttet før afstemningen af hovedforslaget. Stk. 4. Såfremt mindst 1/3 af organets medlemmer begærer det, skal formanden lade de i stk. 3 nævnte spørgsmål vedrørende afstemningsmetoden og rækkefølgen af afstemninger afgøre af ph.d.-udvalget. Underudvalg 10. Forud for nedsættelse af underudvalg træffer ph.d.-udvalget ved flertalsbeslutning afgørelse om underudvalgets kommissorium og størrelse samt om indkaldelsen til dets konstituerende møde. Stk. 2. Underudvalget skal medmindre andet bestemmes af ph.d.-udvalget selv vælge sin formand og afgive skriftlig beretning. Stk. 3. Udvalg betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt. Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger 11. Medlemmer af ph.d.-udvalget har pligt til at deltage i disse møder. 9

10 Stk. 2. Hvis et medlem af ph.d.-udvalget mister sin valgbarhed, afgår i løbet af valgperioden eller erklæres inhabil, jf. de generelle inhabilitetsregler, eller hvis et medlem ved fravær i mindst to måneder på grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at møde, indkalder ph.d.- udvalget en suppleant. Ph.d.-udvalget træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleanternes indtræden er opfyldt. 12. Et medlem af ph.d.-udvalget er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har privat interesse, jf. de generelle inhabilitetsregler. Stk. 2. Medlemmer skal underrette ph.d.-udvalget om forhold, der bevirker eller kan give anledning til formodning om inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til formanden inden mødets afholdelse. Ph.d.-udvalget afgør herefter, om det pågældende medlem skal vige sædet, jf. 11, stk. 2. Et medlem er ikke afskåret fra at stemme om sin habilitet. Referater og ekspedition af behandlede sager 13. Ph.d.-udvalgets beslutninger optages i et beslutningsreferat. Dette underskrives af formanden og sekretæren og udsendes og offentliggøres på nettet hurtigst muligt på den i 4, stk. 2 nævnte måde, hvorefter det forelægges til godkendelse på ph.d.-udvalgets næstfølgende møde. Stk. 2. Ethvert af medlemmerne samt de i henhold til 8, stk. 4 tilkaldte kan forlange opfattelser, der afviger fra beslutningerne, optages i referatet. I sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan de tillige forlange, at denne gøres bekendt med indholdet i referatet, idet de ved sagens fremsendelse har adgang til at lade denne ledsage af en begrundelse af standpunktet. Stk. 3. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysning om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning. 14. Ekspedition af de sager, der er behandlet af ph.d.-udvalget, påhviler formanden. Alle henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af rektor. Valg af formand og næstformand 15. Ph.d.-udvalget indstiller formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og næstformand blandt de ph.d.-studerende på ph.d.-udvalgets konstituerende møde. Afgår én af disse i valgperioden, foretages nyvalg til resten af perioden. Formand og næstformand skal godkendes af dekanen. Stk. 2. Næstformanden er formandens stedfortræder med de pligter og beføjelser, der er nævnt i Standardforretningsordenen. Stk. 3. Er der ved valget af formand/næstformand kun foreslået én kandidat, anses denne for valgt uden afstemning. Er der foreslået flere kandidater, er den kandidat valgt, som har opnået flere end halvdelen af de gyldigt angivne stemmer (inkl. blanke stemmer). Har ingen kandidat opnået dette, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har højst stemmetal. Har flere end to kandidater opnået højst stemmetal, deltager disse alle i omvalget. Har én kandidat opnået højst og flere kandidater næsthøjest stemmetal, deltager disse alle i omvalget. Ved omvalget er den kandidat valgt, der har højst 10

11 stemmetal. Har flere ved omvalg til hverv som næstformand opnået højst stemmetal, foretages lodtrækning mellem disse. Spørgsmål vedrørende forståelse af forretningsordenen 16. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Hvis det begæres af tre medlemmer, skal formandens afgørelse sættes under afstemning. Spørgsmål vedrørende forståelsen af Standardforretningsordenen skal dog forelægges rektor. Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-udvalget har udarbejdet interne retningslinjer for ph.d.-skolen, som udbygger ph.d.- bekendtgørelsens bestemmelser for ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og danner den overordnede ramme for ph.d.-udvalgets arbejde. Ph.d.-skolens retningslinjer kan hentes på ph.d.-skolens website: Relevante emner i alfabetisk orden Afstemning Hvis der i en sag er uenighed om beslutningen, kan afgørelse besluttes ved afstemning, jf. forretningsordenens 5, stk. 3 og 9. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Rækkefølgen i behandlingen af dagsordenens punkter kan fraviges ved afstemning, jf. forretningsordenens 6. Afbud Afbud til ph.d.-udvalgsmøder skal meddeles til ph.d.-udvalgsformanden eller sekretæren inden mødet. Begrundede afslag på dispensationer Hvis der gives afslag på en dispensationsansøgning, eller hvis en dispensationsansøgning kun delvist imødekommes, skal ph.d.-udvalgets beslutning for afslaget eller det delvise afslag begrundes. Herudover skal svarskrivelsen indeholde en klagevejledning. Beslutningsdygtighed Ph.d.-udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved mødets begyndelse, jf. 8, stk. 2 i Forretningsorden ph.d.-udvalget. Selv om nogle forlader mødet efterfølgende, og der derved er mindre end halvdelen af medlemmerne til stede, vil ph.d.-udvalget fortsat være beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af medlemmerne var til stede ved mødets start. Dette sikrer, at der ikke kan spekuleres i udfaldet af en beslutning ved at forlade mødet før en evt. kontroversiel sag, som kunne føre til afstemning. 11

12 Dagsorden Før hvert møde udfærdiger ph.d.-udvalgsformanden og sekretæren en dagsorden, som bliver sendt ud til ph.d.-udvalgets medlemmer mindst fem dage før mødets afholdelse. Emner som ønskes behandlet på ph.d.-udvalgets møder skal sendes til ph.d.-udvalgets sekretær mindst otte dage inden mødet, jf. forretningsordenens 4. Ph.d.-udvalgsformanden kan bestemme, at rækkefølgen i dagsordenen fraviges, jf. forretningsordenens 6. Dispensations- og meritansøgninger Hvis en ph.d.-studerende ønsker at afvige gældende regler eller ønsker at søge om merit, skal begrundet ansøgning sendes til ph.d.-udvalget. Ekstraordinære møder Hvis der mellem to planlagte ph.d.-udvalgsmøder dukker en hastesag op som åbenlyst kræver en dybtgående diskussion, kan ph.d.-udvalgsformanden beslutte at indkalde til ekstraordinært møde, jf. forretningsordenens 2, stk. 2. Evaluering af ph.d.-uddannelsen Ph.d.-udvalget udtaler sig til ph.d.-skolelederen om evaluering af ph.d.-uddannelsen og ph.d.- vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen, jf. Universitetslovens 16 b, stk. 2, nr. 5. Forberedelse til møderne Ph.d.-udvalgets medlemmer har pligt til at forberede sig til møderne. Relevant materiale til forhåndsorientering om dagsordenspunkter sendes til de enkelte medlemmer af ph.d.-udvalget senest tre dage før mødet. Formand og næstformand for ph.d.-udvalget På det konstituerende møde indstiller ph.d.-udvalget formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medarbejdere og næstformand blandt de ph.d.-studerende til godkendelse hos dekanen, jf. forretningsordenens 15. Forretningsorden for ph.d.-udvalget Ph.d.-udvalget fastsætter selv en forretningsorden inden for rammerne af Standardforretningsordenen for de kollegiale ved Syddansk Universitet, Godkendelse af ph.d.-kurser Ph.d.-kurser, der udbydes af Syddansk Universitet skal forhåndsgodkendes i ph.d.-udvalget. Som udgangspunkt godkender ph.d.-udvalget på møderne de ph.d.-studerendes enkelte kursusaktiviteter efter ansøgning, når de er gennemført, men der kan også behov for skriftlig sagsbehandling mellem to møder. Ved godkendelsen tager ph.d.-udvalget stilling til, hvor mange ECTS-point hver aktivitet kan indgå med ud fra følgende principper: For kurser udbudt af forskeruddannelsesprogrammer, hvor fakultetet deltager, godkendes den af forskeruddannelsesprogrammet fastsatte ECTS-værdi. 1 ECTS-point svarer til ca timers arbejde. Konferencer, hvor den ph.d.-studerende fremlægger paper, svarer normalt til 2 ECTS-point. 12

13 Kurser på kandidatniveau, der er relevante for projektet, vurderes til halvdelen af de ECTSpoint der gælder for kandidatstuderende. Godkendelse af ph.d.-planer Ph.d.-planen skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest tre måneder efter de ph.d.-studerende har påbegyndt ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-planer godkendes som udgangspunkt på ph.d.-udvalgets møder, men mellem to møder kan der være behov for skriftlig sagsbehandling for at imødekomme ph.d.- bekendtgørelsens krav om, at den enkelte ph.d.-plan skal være godkendt efter tre måneders indskrivning. Se endvidere Skriftlig sagsbehandling nedenfor. Inhabilitet Ph.d.-udvalgets medlemmer er forpligtet til at meddele ph.d.-udvalgets formand inden mødet, hvis de er inhabile i en sag, som skal behandles af ph.d.-udvalget, jf. forretningsordenens 12. Et medlem af ph.d.-udvalget er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har privat interesse, jf. Forvaltningslovens kapitel 2. Indstilling af bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ph.d.-afhandling Ph.d.-udvalget indstiller sammensætning af bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ph.d.- afhandlinger til dekanen. Interne retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Ph.d.-udvalget udarbejder forslag til ph.d.-skolelederen om interne retningslinjer for ph.d.- uddannelsen og vejledning. Konstituerende møder Når der har været afholdt valg, afholdes første møde herefter som konstituerende møde, hvor ph.d.- udvalget indstiller formand og næstformand for ph.d.-udvalget, jf. forretningsordenens 15. Der kan ikke behandles punkter på et konstituerende møde, men ph.d.-udvalget kan vælge at afholde et ordinært ph.d.-udvalgsmøde i umiddelbar forlængelse af det konstituerende møde. Lukkede punkter Punkter, som indeholder oplysninger om personlige forhold eller personfølsomme oplysninger, skal behandles som lukkede punkter, jf. forretningsordenens 1. Dvs. der må kun være ph.d.-udvalgets medlemmer tilstede under mødet. Evt. tilhørere skal forlade mødet under behandlingen af lukkede punkter. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst. Meddelelser På dagsordenen er der normalt et meddelelsespunkt, hvor der fremlægges emner, som kan have ph.d.- udvalgets interesse, men som ikke kræver en egentlig behandling. Ph.d.-udvalget kan diskutere de fremlagte meddelelser, og medlemmerne kan fremsætte meddelelser, som føres til referat. Skulle en meddelelse blive diskuteret med ønske om en beslutning, vil punktet skulle optages på det næstfølgende møde som et egentligt dagsordenspunkt, før beslutning kan træffes og føres til referat. Der kan ikke træffes beslutninger under meddelelser. Medlemmer Ph.d.-udvalget består af fem repræsentanter for det videnskabelige personale og fem repræsentanter for de ph.d.-studerende, der er valgt af og blandt disse. 13

14 Mødedatoer Ph.d.-udvalget afholder møder mindst to gange i semestret, jf. forretningsordenens 2. Sekretæren planlægger møderne og indkalder til møderne i god tid inden mødernes afholdelse. Mødedeltagelse Medlemmerne har pligt til at deltage i møderne, jf. forretningsordenens 11 og 25, stk. 3 i Vedtægt for Syddansk Universitet. Observatører Ph.d.-udvalget kan i særlige tilfælde beslutte at lade bestemte personer fx videnskabelige medarbejdere eller administrativt personale - være observatører i ph.d.-udvalget. Observatører har taleret under møderne, men har ikke stemmeret, hvis en sag kommer til afstemning. Offentlige møder Ph.d.-udvalgsmøderne er offentlige, dvs. enhver har adgang til at overvære møderne i det omfang, der er plads i lokalet. Evt. tilhørere har ikke taleret og skal forholde sig roligt under møderne. Under lukkede punkter må kun ph.d.-udvalgets medlemmer være til stede, dvs. tilhørere skal forlade lokalet under behandling af lukkede punkter. Ph.d.-skoleleder Der er etableret én central ph.d.-skole under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som ledes af ph.d.- skolelederen. Ph.d.-skolelederen er udpeget af dekanen for en 3-årig periode og refererer til dekanen. Referater Ph.d.-udvalgets sekretær udfærdiger referater af ph.d.-udvalgsmøderne. Referatet er et beslutningsreferat dvs. enhver skal af referatet kunne læse, hvad ph.d.-udvalget har besluttet, men kan ikke nødvendigvis læse argumentationerne. Dog skitseres de mest markante argumentationer for en beslutning. Formanden for ph.d.-udvalget godkender referatet inden det offentliggøres. Referatet sendes via til ph.d.-udvalgets medlemmer og annonceres på ph.d.-skolens website. Hvis et medlem af ph.d.-udvalget har indsigelser mod referatet, skal det meddeles ved næste møde og føres til referat på mødet. Skriftlig sagsbehandling I rutinesager kan afgørelse træffes ved skriftlig behandling, jf. forretningsordenens 1. Formanden for ph.d.-udvalget vil da formulere et forslag til beslutning, som sendes til medlemmerne via med en svarfrist. Hvis der ikke kommer indsigelser inden fristens udløb, betragtes formandens beslutning som godkendt. Hvis der kommer indsigelser, gælder samme regler, som ved afstemning. Sager, som sendes i skriftlig sagsbehandling, vil som udgangspunkt udelukkende være rutinesager. Sager, som kan være kontroversielle eller indeholde beslutninger af mere principiel karakter vil blive behandlet på ph.d.-udvalgets møder. Standardforretningsorden Standardforretningsordenen for de kollegiale organer (akademiske råd, studienævn, ph.d.-udvalg) er udarbejdet i henhold til Vedtægt for Syddansk Universitet og regulerer de formelle rammer for de kollegiale organers virksomhed. Spørgsmål vedrørende forståelsen af standardforretningsordenen skal 14

15 forelægges rektor. Inden for rammerne af standardforretningsordenen fastsætter de kollegiale organer selv en forretningsorden. Tavshedspligt Ph.d.-udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de i kraft af deres medlemskab bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke med udtræden af ph.d.-udvalget. Tillægsdagsorden Hvis der efter dagsordenens udsendelse indkommer sager, som ikke kan afvente næstkommende møde, kan formanden for ph.d.-udvalget vælge at udsende et tillæg til dagsordenen, så sagen kan behandles som et selvstændigt punkt på dagsordenen. 15

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Farmaci ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Farmaci ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Farmaci ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR STUDIENÆVN FOR MARKEDS- OG LEDELSESANTROPOLOGI, ØKONOMI, MATEMATIK-ØKONOMI OG MILJØ- OG RESSOURCE MANAGEMENT

FORRETNINGSORDEN FOR STUDIENÆVN FOR MARKEDS- OG LEDELSESANTROPOLOGI, ØKONOMI, MATEMATIK-ØKONOMI OG MILJØ- OG RESSOURCE MANAGEMENT FORRETNINGSORDEN FOR STUDIENÆVN FOR MARKEDS- OG LEDELSESANTROPOLOGI, ØKONOMI, MATEMATIK-ØKONOMI OG MILJØ- OG RESSOURCE MANAGEMENT Denne forretningsorden er udarbejdet i henhold til Vedtægt for SDU 2016

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Psykologi ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Psykologi ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Psykologi ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Akademisk Råds sammensætning og ledelse 1. Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består pr. 1. januar 2017 af

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet 1. Studienævn for Historie omfatter Historiestudiet i Odense og Kolding, Klassiske Studier (Odense)

Læs mere

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København Jnr 02-0288 Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København I henhold til 6, stk. 3, nr. 9) i Vedtægt for Copenhagen Business School / Handelshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014

Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014 Forretningsorden for Studienævn Medicin November 2014 I henhold til Standardforretningsorden for Kollegiale Organer ved Aalborg Universitet og Universitetets Vedtægt fastsættes herved følgende forretningsorden

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn Vejledning til studienævnsmedlemmer Februar 2014 Indledning Denne brochure er udfærdiget for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for It og Sundhed 21. JANUAR 2016

Forretningsorden for Studienævnet for It og Sundhed 21. JANUAR 2016 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Forretningsorden for Studienævnet for It og Sundhed 21. JANUAR 2016 1. Studienævnet varetager

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Velkommen til arbejdet. Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk Fakultet for IT og Design Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn under Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vejledning til studienævnsmedlemmer

Læs mere

Velkommen til arbejdet. som medlem af et studienævn under

Velkommen til arbejdet. som medlem af et studienævn under Skolen for Medicin og Sundhed Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Velkommen til arbejdet som medlem af et studienævn under Skolen for Medicin og Sundhed Vejledning til studienævnsmedlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Opgavevaretagelse. 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er henlagt til nævnet.

Opgavevaretagelse. 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er henlagt til nævnet. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B F O R R E T N I N G S O R D E N F O R S T U D I E N Æ V N E T P Å I N S T I T U T F O R K U

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Forretningsorden for Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Forretningsorden for Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx J. nr. 00.22.02A30 Sags nr. 2017/08143 009 Side 1 af 7 Valg af formand og næstformand 1 stk. 1. Det første møde i udvalgets funktionsperiode

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker.

Medlemstallet er fastsat af dekanen under hensyntagen til den uddannelsesfaglige bredde, som studienævnet dækker. UNIVERSITET Standardforretningsorden for studienævn Standardforretningsorden af 29. oktober 2012 for studienævn Journalnummer: 60354 F O R R E T N I N G S O R D E N For Uddannelsen til klinisk tandtekniker

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for Kolding Byråd.

Forretningsorden for Kolding Byråd. Forretningsorden for Kolding Byråd. Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis. (Praksisudvalget) ved Københavns Universitet

Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis. (Praksisudvalget) ved Københavns Universitet Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) ved Københavns Universitet I henhold til beslutning på Praksisudvalgets møde den 5. februar 2014 fastsættes hermed en forretningsorden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001 FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for I/S NORDFORBRÆNDING 6. december 2001 Side 1 Indhold Bestyrelsens konstituering... 3 Bestyrelsens møder... 3 Udsendelse af dagsorden... 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Amager Øst LOKALUDVALG. Udvalgets konstituering

FORRETNINGSORDEN. for Amager Øst LOKALUDVALG. Udvalgets konstituering FORRETNINGSORDEN for Amager Øst LOKALUDVALG Udvalgets konstituering 1. Det ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde. Stk. 2. På det konstituerende møde vælges en formand

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10.

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Forslag til ny Forretningsorden Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Dagsorden for møde den 15. august 2011

Dagsorden for møde den 15. august 2011 1. august 2011 MM Dagsorden for møde den 15. august 2011 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 1. bestyrelsesmøde Mandag den 15. august 2011 kl. 09.00 12.00 i Skolerådssalen på KADK,

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS)

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS) F O R R E T N I N G S O R D E N for Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences () Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har fastsat, jf.

Læs mere

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd Marts 2007 Forretningsorden for Svendborg Byråd Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 Forslag til forretningsorden for Køge Byråd 2018-2021 Forretningsorden for Køge Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden for Hjørring Byråd

Forretningsorden for Hjørring Byråd Forretningsorden for Hjørring Byråd 1 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse Forretningsorden for Regionsrådet for Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Regionsrådets møder... 1-2 Udsendelse af dagsorden og sagernes forelæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4 Udvalg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD.

FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD. FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD. Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing Forretningsorden Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj 2014 Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Tlf. 9974 2424 Telefax 9975 9909 E-mail: videnogstrategi@rksk.dk Hjemmeside: www.rksk.dk 1 Byrådets

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Forretningsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Januar 2006 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR 2018-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Forretningsorden Udgivet af Vordingborg Kommune 2018-2021 Udarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN STEVNS KOMMUNE FORRETNINGSORDEN 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN SKAL BEHANDLES PÅ KB FEB. 2018 VED ÆNDRINGER SKAL DER SKE 2. BEHANDLINGER politik & borger Kommunalbestyrelsens møder 1 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Forretningsorden Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018)

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018) Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune (Gældende pr. 1. april 2018) Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden for. Albertslunds Kommunalbestyrelse

Forretningsorden for. Albertslunds Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Albertslunds Kommunalbestyrelse Regler og retningslinjer for Kommunalbestyrelsens møder 1. Ordinære møder holdes hver måned den anden tirsdag i måneden, såfremt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Godkendt den 28. februar 2018 Byrådets møder 1. Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen

Læs mere

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Januar 2018 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation,

Læs mere

Forretningsorden for Forsknings- og Innovationspolitiske Udvalg

Forretningsorden for Forsknings- og Innovationspolitiske Udvalg 12. februar 2018 J.nr. 17/11313 LR Forretningsorden for Forsknings- og Innovationspolitiske Udvalg Formål for Forsknings- og Innovationspolitiske Udvalg 1: Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg drøfter

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET

FORRETNINGSORDEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET FORRETNINGSORDEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET Januar 2016 1/5 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Dokument. nr Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Dokument. nr Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Dokument. nr. 710-2018-220650 Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget. Punkt 1. Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget. 2013-46831. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til Forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR THISTED KOMMUNALBESTYRELSE [Forside tilføjes efter forretningsordens godkendelse i rette digitalt format]

FORRETNINGSORDEN FOR THISTED KOMMUNALBESTYRELSE [Forside tilføjes efter forretningsordens godkendelse i rette digitalt format] FORRETNINGSORDEN FOR THISTED KOMMUNALBESTYRELSE [Forside tilføjes efter forretningsordens godkendelse i rette digitalt format] 1 Januar 2018 Sagsnummer 00.01.00-A10-15-00 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FORSLAG TIL REVIDERET ORDLYD: EKSISTERENDE ORDLYD: FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORSLAG TIL REVIDERET ORDLYD: EKSISTERENDE ORDLYD: FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE EKSISTERENDE ORDLYD: FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed,

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser

Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BY- OG KULTURUDVALGET

FORRETNINGSORDEN FOR BY- OG KULTURUDVALGET FORRETNINGSORDEN FOR BY- OG KULTURUDVALGET Januar 2018 Sagsnr.: 00.22.00-P24-1-17 1/5 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan

Læs mere