REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning"

Transkript

1 REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning Balancens herkomst og indhold Den regnskabsmæssige status opgørelse er konsekvensen af det dobbelte bogholderis metode, og balance tallene er således tæt knyttet til de tal som afrapporteres i driftsregnskabet. Hvis der er noget galt det ene sted, vil der også være problemer i den anden del af regnskabet. I praksis skal man ofte finde forklaringer i beretningen i form af redegørelser for investeringer, ordreflow m.m. for at forstå hvorfor status tallene har fået den sammensætning, som er tilfældet. Status er i princippet en simpel formueopgørelse, der fremkommer ud fra bogholderiets opgørelser over aktiver og gæld, hvorved egenkapitalen fremkommer som en ren differens (udligningspost). Egenkapitalen er i reglen det tal investor fokuserer på, idet man ved at købe en aktieandel på fx 1 promille naturligvis er en slags ejer af 1 promille af det pågældende selskabs formue, dvs. egenkapital. Egenkapitalen er statusopgørelsens mest præcise mål set fra investors synspunkt. Resultatet er imidlertid et restprodukt af et stort regnestykke med addition af aktiver og subtraktion af passiver i form af forpligtelser - og dermed afhænger udfaldet naturligvis af korrekthed og præcision af de mange regnskabsposters bogføring. Værdien er endog afhængig af slutresultatet, idet det princip man bogfører ud fra kan ændre sig fra Going concern til Stop/Scrap value, hvis egenkapitalen må anses for tabt eller i fare for at blive det. Princip valg struktur og konsolideringskreds De vigtigste beslutninger om regnskabets udformning angående balancen er i lighed med driftsregnskabet omfanget af konsolideringen for en koncern. Stregerne er alt andet end givne rammer for store koncerner, mens mindre virksomheder sjældent har meget spillerum. Sammenhæng mellem den faktiske ledelsesform og finansielle forpligtelser og tilsagn burde være indgangsvinklen, men det er ikke altid tilfældet. Forholdsmæssig indregning af datterselskaber (pro rata konsolidering) er i de seneste år blevet populært, og det kan i teorien anses for at udtrykke det synspunkt en investor anlægger. Imidlertid har det intet med den faktiske aktivitet at gøre, og fx likviditeten i TDC har været umulig at beregne præcist som følge af indregning af fx delejede selskaber som Belgacom. Pro rata opgørelser er generelt uanvendelige til at vurdere soliditet og likviditet, men udmærkede til opsummering af en virksomheds eksponering og investors samlede, vægtede andel og risiko heri. Beskatningsmæssige forhold kan tilsige særlige juridiske selskabskonstruktioner, som så medfører en særlig struktur i regnskabet. Tilsvarende kan manglende adgang til neutralisering af modsvarende aktiver og passiver medføre en oppustning af balancen, som ofte er misvisende og nogle gange bevidst er tilstræbt for at forøge fx en banks balance tal og dermed placere sig højere i den interne prestigekamp. Generelt er det ikke tilladt at opskrive eksisterende aktiver ud over fast ejendom. Det indebærer at en virksomhed på samme tid kan bogføre store, muligvis tvivlsomme goodwill beløb vedr. tilkøbte selskaber samtidig med at den gamle kernevirksomhed rummer store goodwill værdier, der blot ikke må aktiveres. Et par eksempler er Carlsberg med dets mærker og store goodwill i Østeuropa med usikker værdi, og TDC, der har et skjult goodwill aktiv i Danmark fra kerneforretningen på formentlig ca. 30 mia. kr. samtidig med TDC Switzerland ser ud til at aktivere immate-rielle aktiver i et omfang som næppe står mål med profitudsigterne.

2 Principvalg bogføringsregler For at sikre kontinuitet og rimelighed har lovgivningen fastlagt krav om faste regler for fx afskrivningsprocenter. Her er det dog muligt at foretage tilpasninger og forandringer. Samtidig kan behændige regnskabsfolk ofte opnå et ønsket resultat via visse transaktioner, fx sale-lease back. Herved kan man opnå en opskrivning af værdier i form af en skjult reserve i anlægsaktivernes værdi. Afskrivninger var før i tiden en kilde til megen elastik og drøftelse, men her har skematiske regler efterhånden fået en så systematisk udbredelse at der ikke er meget sving i forholdene på dette punkt. Til gengæld opstår der nye vinkler med stor vægt i regnskabet, og her er afskrivning af immaterielle aktiver med goodwill som vigtigste post kommet i en afgørende position, som følge af omfattende aktivitet med selskaber der køber og sælger hinanden. I løbet af få år er der indtruffet to ændringer og dermed kommer der tre metoder i anvendelse på 5 år. Første udgave var straksafskrivning af goodwill via egenkapitalen. Næste metode var aktivering og afskrivning over levetid, dog max. 20 år. Tredje udgave indledes med en ny og endnu mere liberal tankegang, hvor der årligt skal foretages en revurdering af goodwill værdierne, og i givet fald foretages nedskrivninger for at tilpasse værdien i et hug. Generelt betyder Take overs og goodwill at selskaberne har fået ændret aktivernes sammensætning og fået et meget større element af luft i værdien. Det betyder naturligvis at egenkapitalen er blevet mere usikker og mindre stabil. I nogle koncerner er tallet nærmest meningsløst og kunne være hvad som helst. Periodiseringsprincipper og igangværende arbejders avanceindregning er et vigtigt punkt, og i virksomheder med store, langstrakte projektopgaver kan der foreligge betydeligt manøvrerum for bogføringen og en virksomhed kan direkte have en forpligtelse af store dimensioner i form af kontraktforplig-telser indgået til for lave priser. Et andet forhold med en ny vinkel på regnskabet er valutaen. Normalt har alle selskaber aflagt regnskab i DKK. Euro vil imidlertid tage over i de kommende år uanset om vi indfører Euro i Danmark eller ej. Danske rederier er ved at påbegynde følgeskab til nordmændene som præsenterer USD denominerede regnskaber for rederier i voksende udstrækning. Herved sikres større sammenlignelighed med andre rederier, og det er klart udtryk for at kapitalismen er blevet international og ser stort på hjemlandets lokale forhold. Som udgangspunkt bogføres nominelle gældsposter og aktiver, men i tilfælde af forskelle i de faktiske betingelser kan det komme på tale at diskontere fordringer eller at kursregulere lån til cash value, hvis renten har ændret sig væsentligt. Tilsvarende har det betydning om man bogfører i et datterselskab eller dansk selskab i et rederi, hvor et paraplyselskab i fx Liberia vil indebære at skib og gæld reguleres parallelt op og ned ved udsving i USD kursen og nettovirkningen dermed indregnes. Ved direkte dansk ejerskab vil skibet være fastlåst i anskaffelsesværdi i DKK, hvorefter gælden vil fluktuere isoleret fra aktivets tilsvarende bevægelse i værdi. I reglen er aktiver lettere at vurdere end passiver (forpligtelser) selv om direkte gældsforhold er veldefinerede. Uklarheden består i tilfælde af ansvar for levering af ydelser/produkter og fx erstatningskrav for skader hos brugere af medicin, tobak eller lignende. Disse eventual risici kan være så store at virksomheder reelt er fallit men blot ikke har fået afsagt dødsdommen endnu. Asbest forpligtelser i USA har eksempelvis kostet mange selskaber formuer, heriblandt ABB som havde erhvervet et selskab med sådanne forhold og altså reelt set frivilligt i ekspansionsøjemed pådrog sig et ødelæggende tab. Her spiller juraen ind, idet eventuelle muligheder for at begrænse

3 skaden ved at lade et datterselskab gå fallit i givet fald er en udvej, og denne frække metode anses for legitim internt i erhvervslivet. De amerikanske domstoles praksis omkring erstatninger indebærer at man kan have sager kørende i mere end 10 år. Exxon Valdez forure-ningen med ton råolie ved Prudhoe Bay, Alaska, pågår efter 15 år. Hvis mobiltelefoner virkelig afgiver skadelig stråling, vil selskaber som Nokia kunne få erstatningskrav om mange år. Lovgivningen er på mange måder blevet mere investorvenlig, men fx fremlægger APM ikke data for oliefelternes skønnede mængder og til-/fragang år for år. Det er ellers standard i egentlige olieselskaber, og her befinder en enorm skjult reserve sig for Mærsk koncernen. Den største i ordets rette betydning skjulte værdi i APM ligger netop gemt i form af olie- og naturgasreserver af ukendt størrelse. Man kan indirekte få oplysninger herom via andre kilder som Energistyrelsen og partnerens regnskab i Algier forretningens tilfælde (Anadarko). Off balance poster er et vigtigt område, idet man her foretager en opdeling som både påvirker nøgletal som egenkapitalandel og samtidig kan man her skubbe et stort tab foran sig. Et eksempel er aftaler om køb af skibe, fly eller store bygninger. Her kan der i løbet af kort tid opstå tab eller gevinster. Spies koncernen blev ødelagt på rekordtid af sådanne tabsgivende overinvesteringer, og spillet kan være afgjort inden de pågældende aktiver nogensinde er leveret fra fabrikken. Især rederibranchen er udsat her, da mange aktører er meget aggressive omkring ekspansion i gode tider, hvilket indebærer, at tilbageslag pludselig kan forvandle et selskab til et fallitbo. Ikke bogførte forpligtelser kan eksistere, og her hviler revisors erklæring i årsregnskabet på en forudgående ledelseserklæring, hvori direktionen indestår for at alle oplysninger er fremlagt korrekt. Hvis der her er et hul, kan alt være muligt. Parmalat skandalen omfattede næsten alle facetter med både manglende aktiver, større gæld end angivet og følgelig behov for nedskrivning af goodwill og aktiver, idet indtjeningen slet ikke var så stor som tidligere angivet. Særlige selskaber og brancher Finanssektoren har helt sin egen verden angående bogføring og risici. Det samme gælder entreprenørselskaber og andre med store projektopgaver af ikke tidligere gennemført natur. Her er der en stor risiko angående det faktiske projektforløbs afslutning. Nu til dags gælder det samme derfor Software projekter o.lign. I lighed med den generelle konkurrences skærpelse i samfundet har flere virksomheder også her oplevet at opgaver løb helt løbsk og i sidste ende blev det en forhandling med kunden som afgjorde udfaldet økonomisk. Jo mere aggressiv en virksomhed ledes, jo større risiko er der for at det hele går galt. Forsikringsselskaber er helt specielle ved at man ikke kender forpligtelserne, da et fremtidigt skadesforløb jo er afgørende. Det er helt galt ved Long tail forretninger, fx produktansvar, hvor erstatningskrav kan dukke op efter mange år. En af de største sager for en del år siden drejede sig om Computere, hvor brugeren reelt havde fået en forsikring mod teknologisk forældelse takket være Fine print bestemmelserne. Det indebar enorme udgifter indtil lektien var lært. Man baserer sig fra udbydernes side på statistik, erfaringer fra tilsvarende områder og simpel test af markedet for reassurance-præmiernes størrelse. Herefter kommer et udspil for præmien på et fly, atomkraftværk eller en fodboldspillers helbred. Kunsten består herefter i at få volumen til at dække de tilfældige udsving. Long tail aftaler kan være ruinerende, mens Short tail forsikring af fx biler er afgjort omkring skadesforløb når året er omme. Herefter kan aftalen opsiges eller prisen forhøjes.

4 Livsforsikring er anderledes end skadesforretning ved af natur at være Long tail forretning og samtidig indeholde garanti for et mindste afkast og bonus oven på dette. Lavrente perioden har testet forpligtelserne, og mange forvaltere har måttet købe dyre optioner for at gardere sig mod yderligere rentefald. Ved en rentestigning kan selskaberne blive påført enorme kurstab, men da kunderne reelt bærer risikoen og vil blive påført udgiften i form af en lavere afkasttilskrivning fremover, kan selve virksomheden klare sig alligevel. Et livsforsikringsselskab vil blive ramt indirekte ved at miste konkurrencekraft i forhold til andre cash value regulerede produkter, men ikke i forhold til andre udbydere af samme produkt, da alle har samme eksponering. Mulig-heden for overførsel af penge til aktier vil desuden blive reduceret, idet man sner inde med obligationerne og dermed er låst fast. Banker følger et særligt skema for regnskabets udformning, og her er risikoen det afgørende, idet selve aktiviteten netop består i at tilbyde at lægge balance til kundernes ønsker. En banks soliditet er derfor afgørende, og kvaliteten i de afrapporterede tal i balancen er umulige at vurdere udefra. Revisorerne har interne revisorer som medspiller til kontinuert at varetage den ekstra vigtige forpligtelse. Herefter er Finanstilsynet en ekstra kontrolinstans, men erfaringen med denne institution har været draget i tvivl efter 1990 ernes finansskandaler. Nu har der i bankbranchen hersket fred og idyl i cirka 10 år takket være meget lempelig pengepolitik i OECD landene med USA i spidsen. Interessen for denne problemstilling er dermed trådt i baggrunden. Til gengæld er der mange advarselslamper som blinker med udsigt til et pludseligt skift bort fra lave rentesatser og rigelig kredit/likviditet til en mere stram situation på kapitalmarkedet. I Euroland er ECB nu centralbank og hvorledes denne tværnationale institution vil håndtere bankkriser er ikke prøvet endnu. Meget kan derfor gå galt inden systemet kommer i kampform. Solvensbestemmelserne skal tilsikre at bankerne vedvarende ikke er påført for stor risiko, og systemet er generelt blevet lempet i forhold til tidligere dansk standard som følge af EU regler, der igen er tilpasset BIS krav. Generelt er den bedste måde at betragte en banks balancemæssige størrelse på at regne baglæns ud fra solvens-dækningen og dermed beregne risikomassen, såfremt den ikke er oplyst direkte. Generelt er informationerne forbedret betydeligt, men dels dækker de kun situationen i et splitsekund på et tidspunkt hvor man i vid udstrækning har kunnet tilpasse sig som ønsket i forhold til resultatet og dels er de mange data svære at anvende til noget som helst, da det er kvantitative opgørelser. Banker dør aldrig i en normal proces med likviditetsmangel i stigende grad, men derimod en pludselig Soliditetsdød ved at egenkapitalen forsvinder som følge af krav om store hensættelser til dækning af risiko for tab. Her er udlån og garantier vigtigst med kurstab på fonds som en underordnet biting. Balancens forhold: Brutto-Netto problemet Generelt skal man bogføre brutto beløb selv om et selskab har foretaget en modgående transaktion som reelt opvejer den post som bogføres i regnskabet. Det kan være en lejet bygning som er fremlejet med eller uden en avance. Gældsposter kan i visse tilfælde ikke indfries før tid, men man kan afdække dem med modsvarende aktiver. Denne type af forhold kunne nettes ud, hvorved balancen ville blive formindsket og dermed vil forholdet mellem gæld og egenkapital blive afspejlet mere korrekt. Især indenfor banksektoren er det muligt at få balancesummen pustet gevaldigt op, hvorved en bank kan opnå større prestige og forbedrede vilkår over for forretningspartnere. Generelt er det udmærket med brutto opgørelser, idet man derved får klarlagt at der er tale om en højere gearing og i reglen er der altid risiko forbundet hermed trods aftaler med indskrænkning af hæftelser.

5 Det tidligere Group 4 Falck anvendte Netting vedrørende Global Solutions, der udførte privatiseringsprojekter for især engelske, statslige myndigheder. Man havde dermed en meget stor aktivitet med fængsler osv., men regnskabet indeholdt kun i noteform redegørelse herfor og indholdet af oplysningerne var lidet anvendelige. G4F s argument var, at man indregnede de løbende vagtydelser mm. i det almindelige regnskab år for år, og denne del var den afgørende forretning for selskabet. ISS har tilsvarende PFI kontraktforhold i England med oprindelig løbetid på hele 30 år. Det er klart at eventual risici på så lange aftaler kan blive meget store, men i reglen er der indeholdt mange variable forhold som sikrer mod store gab mellem udgifter og indtægter. Forskellen omkring Going concern og Stop value kan imidlertid være meget stort for sådanne kontrakter. Periodisering er et stort problem i regnskaber, altså spørgsmålet om hvornår man indregner forskellige poster og hensætter eller tilbagefører beløb i balancen. Det gælder her også angående elastik omkring fremtidige indtægter, hvorved man reelt Netter manglende dækning af fx pensionsforpligtelser ud med forventede fremtidige indtægter. Det mest klare eksempel er de to amerikanske bilfabrikker Ford og GM, men mange gamle arbejdskrafttunge virksomheder er havnet i denne situation. Man har ikke hensat tilstrækkelig store beløb til pensioner. Renten er særdeles lav, hvilket indebærer udsigt til et lavere kapitalafkast end tidligere og dermed behov for større kapital til betaling af de fremtidige pensioner. Gabet burde naturligvis inddækkes, men verden er ikke simpel. Kunsten består i at lukke øjnene politisk rigtigt for at opretholde samfundets struktur. Man vil ikke i USA acceptere at medarbejderne overtager kontrollen med industrien. Derfor sættes kikkerten for det blinde øje og teoretiske udredninger og regnestyrker opstilles hvor underdækningen nettes ud med forventede indtægter fremover i form af forøgede indbetalinger. Virksomhederne har dermed opnået et pusterum men naturligvis fået udsigt til større udgifter i fremtiden og dermed lavere indtjening. Det er endnu et eksempel på regnskaber som tilpasses den ønskede løsning. Med politisk opbakning må de pågældende medarbejdere altså forstille sig med, at deres pension ikke er sikret ved finansielle aktiver men med tilsagn, der skal honoreres af fremtidig indtjening. Parmalat var et eksempel på talrige former for manipulation, men et særligt forhold var Netting set fra finansverdens synspunkt. Koncernen havde meget stor bruttogæld (større end oplyst), men det betød ikke så meget forsikrede ledelsen, når Parmalat tilsvarende havde store finansielle aktiver. Netto var gælden altså ikke så stor. I virkeligheden eksisterede aktiverne ikke i særlig stort omfang og dermed ramte Brutto-Netto problemet ekstra hårdt. Samme situation vil man kunne finde i vid udstrækning i Hedge Funde, som bærer meget store bruttobalance tal, men hvor Netting giver en langt mindre eksponering reelt. Almindelig sund fornuft tilsiger dog, at man med store bruttobeløb - uanset al verdens gode forklaringer - befinder sig i en situation med risiko for at meget mere kan gå galt end ved en mere simpel balancesammensætning med lavere værdi. Regnskabsanalyser fokuserer meget på rentabilitet, og balance tallene redegør for kapitalindsatsen. Ved at opgøre nettogælden (altså Netting) kan man beregne den egentlige kapitalindsats (egenkapital + minoriteter + hensættelser + nettogæld), og afkastningsgraden fremkommer herefter som forholdet mellem driftsoverskud (EBITA) og denne sum for kapitalindsatsen. Netting er således analysemæssigt en almindelig anvendt beregningsmetode, men det er ikke ensbetydende med at man kan se bort fra brutto tallenes reelle betydning. Balancens nøgletal Der er to typer tal: Rene balance tal og rentabilitets tal relateret til driftsregnskabet. Balance tallene er især egenkapitalandel, dvs. Egenkapital divideret med balancesummen. Normal standard er ca. 30 % i handels- og industriselskaber. Jo højere andel, jo bedre ud fra et soliditetsmæssigt synspunkt. Det tyder dog omvendt på for konservativ ledelse, hvis man ikke

6 ønsker at belåne selskabet. Hvis et selskab har store udskudte skatter, der er et varigt uforrentet passiv, bør dette indregnes i egenkapitalen, da eventuelle tab også vil indebære mulighed for tilbageførsel af denne udskudte skat. Gearingen er et godt, men lidt teknisk tal. Her beregnes nettogælden først, og dette tal sættes i forhold til egenkapitalen. Hvis man har 1 mia. kr. i egenkapital og 1,5 mia.kr. i nettogæld er gearingen 1:1,5. Man kan også sige at man dækker 40 % selv og resten ved gæld. Gearingen i normale virksomheder bør ikke være over 1:2 og allerede ved 1:1,5 bør man være agtpågivende som investor. Normal størrelsen er 1:1 for industrivirksomheder. Likviditetsgraden er forholdet mellem kortfristede aktiver og kortfristede passiver. Tallet skal være over 1,0 og helst 1,5. Generelt skal de absolutte tal forhold i balancen være i orden og må under ingen omstændigheder indeholde mangler i form af udsigt til likviditetskriser eller lignende. Hvis der er sådanne klare problemer tilstede uden redegørelse for efterfølgende tiltag for at løse vanskelighederne siden statusdagen, bør man helt se bort fra selskabet og afvente skæbnens udvikling. En god tommelfingerregel er at anlægsaktier + lagre skal være finansieret af egenkapital og langfristet gæld. Goodwill udgør et stadig voksende element i regnskabernes aktiv sum. Her er der grund til bekymring fra investor side. Goodwill kommer og går let. Man bør altid foretage en grov beregning af den korrigerede egenkapital. Egenkapitalen fratrækkes alle immaterielle aktiver og aktiveret skat. Hvis beløbet her er beskedent i forhold til gælden netto og aktiviteten i øvrigt, bør man være varsom. Risikoen er stor. ISS er her et ærkeeksempel, og optimister mener at man har lært at leve med denne struktur. Den lave rente hjælper i hvert fald for tiden. Tilsvarende kan man beregne investeret kapital netto pr. arbejdsplads og omsætningshastigheden for aktiverne (Omsætning/aktiver netto, dvs. investeret kapital). Konklusion Generelt skal man ikke tillægge balancen for stor betydning og normalt prissættes aktier til det dobbelte af indre værdi, hvilket udtrykker at virksomheden reelt indeholder en goodwill værdi i samme størrelse som hele egenkapitalen. Det forhold antyder jo kraftigt at regnskabets statusopgørelse kun er tal man ser på når det er direkte nødvendigt - ikke for at beslutte køb af en aktie i den løbende aktivitet som investor.

EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER

EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele koncernen

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Codan Ejendomme II A/S

Codan Ejendomme II A/S Codan Ejendomme II A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04/2013 Vivian Lund Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAT Holding ApS Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.:

KAT Holding ApS Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.: Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.: 34 69 51 99 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2014 Kim Anders Thomasen Dirigent

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere