REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning"

Transkript

1 REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning Balancens herkomst og indhold Den regnskabsmæssige status opgørelse er konsekvensen af det dobbelte bogholderis metode, og balance tallene er således tæt knyttet til de tal som afrapporteres i driftsregnskabet. Hvis der er noget galt det ene sted, vil der også være problemer i den anden del af regnskabet. I praksis skal man ofte finde forklaringer i beretningen i form af redegørelser for investeringer, ordreflow m.m. for at forstå hvorfor status tallene har fået den sammensætning, som er tilfældet. Status er i princippet en simpel formueopgørelse, der fremkommer ud fra bogholderiets opgørelser over aktiver og gæld, hvorved egenkapitalen fremkommer som en ren differens (udligningspost). Egenkapitalen er i reglen det tal investor fokuserer på, idet man ved at købe en aktieandel på fx 1 promille naturligvis er en slags ejer af 1 promille af det pågældende selskabs formue, dvs. egenkapital. Egenkapitalen er statusopgørelsens mest præcise mål set fra investors synspunkt. Resultatet er imidlertid et restprodukt af et stort regnestykke med addition af aktiver og subtraktion af passiver i form af forpligtelser - og dermed afhænger udfaldet naturligvis af korrekthed og præcision af de mange regnskabsposters bogføring. Værdien er endog afhængig af slutresultatet, idet det princip man bogfører ud fra kan ændre sig fra Going concern til Stop/Scrap value, hvis egenkapitalen må anses for tabt eller i fare for at blive det. Princip valg struktur og konsolideringskreds De vigtigste beslutninger om regnskabets udformning angående balancen er i lighed med driftsregnskabet omfanget af konsolideringen for en koncern. Stregerne er alt andet end givne rammer for store koncerner, mens mindre virksomheder sjældent har meget spillerum. Sammenhæng mellem den faktiske ledelsesform og finansielle forpligtelser og tilsagn burde være indgangsvinklen, men det er ikke altid tilfældet. Forholdsmæssig indregning af datterselskaber (pro rata konsolidering) er i de seneste år blevet populært, og det kan i teorien anses for at udtrykke det synspunkt en investor anlægger. Imidlertid har det intet med den faktiske aktivitet at gøre, og fx likviditeten i TDC har været umulig at beregne præcist som følge af indregning af fx delejede selskaber som Belgacom. Pro rata opgørelser er generelt uanvendelige til at vurdere soliditet og likviditet, men udmærkede til opsummering af en virksomheds eksponering og investors samlede, vægtede andel og risiko heri. Beskatningsmæssige forhold kan tilsige særlige juridiske selskabskonstruktioner, som så medfører en særlig struktur i regnskabet. Tilsvarende kan manglende adgang til neutralisering af modsvarende aktiver og passiver medføre en oppustning af balancen, som ofte er misvisende og nogle gange bevidst er tilstræbt for at forøge fx en banks balance tal og dermed placere sig højere i den interne prestigekamp. Generelt er det ikke tilladt at opskrive eksisterende aktiver ud over fast ejendom. Det indebærer at en virksomhed på samme tid kan bogføre store, muligvis tvivlsomme goodwill beløb vedr. tilkøbte selskaber samtidig med at den gamle kernevirksomhed rummer store goodwill værdier, der blot ikke må aktiveres. Et par eksempler er Carlsberg med dets mærker og store goodwill i Østeuropa med usikker værdi, og TDC, der har et skjult goodwill aktiv i Danmark fra kerneforretningen på formentlig ca. 30 mia. kr. samtidig med TDC Switzerland ser ud til at aktivere immate-rielle aktiver i et omfang som næppe står mål med profitudsigterne.

2 Principvalg bogføringsregler For at sikre kontinuitet og rimelighed har lovgivningen fastlagt krav om faste regler for fx afskrivningsprocenter. Her er det dog muligt at foretage tilpasninger og forandringer. Samtidig kan behændige regnskabsfolk ofte opnå et ønsket resultat via visse transaktioner, fx sale-lease back. Herved kan man opnå en opskrivning af værdier i form af en skjult reserve i anlægsaktivernes værdi. Afskrivninger var før i tiden en kilde til megen elastik og drøftelse, men her har skematiske regler efterhånden fået en så systematisk udbredelse at der ikke er meget sving i forholdene på dette punkt. Til gengæld opstår der nye vinkler med stor vægt i regnskabet, og her er afskrivning af immaterielle aktiver med goodwill som vigtigste post kommet i en afgørende position, som følge af omfattende aktivitet med selskaber der køber og sælger hinanden. I løbet af få år er der indtruffet to ændringer og dermed kommer der tre metoder i anvendelse på 5 år. Første udgave var straksafskrivning af goodwill via egenkapitalen. Næste metode var aktivering og afskrivning over levetid, dog max. 20 år. Tredje udgave indledes med en ny og endnu mere liberal tankegang, hvor der årligt skal foretages en revurdering af goodwill værdierne, og i givet fald foretages nedskrivninger for at tilpasse værdien i et hug. Generelt betyder Take overs og goodwill at selskaberne har fået ændret aktivernes sammensætning og fået et meget større element af luft i værdien. Det betyder naturligvis at egenkapitalen er blevet mere usikker og mindre stabil. I nogle koncerner er tallet nærmest meningsløst og kunne være hvad som helst. Periodiseringsprincipper og igangværende arbejders avanceindregning er et vigtigt punkt, og i virksomheder med store, langstrakte projektopgaver kan der foreligge betydeligt manøvrerum for bogføringen og en virksomhed kan direkte have en forpligtelse af store dimensioner i form af kontraktforplig-telser indgået til for lave priser. Et andet forhold med en ny vinkel på regnskabet er valutaen. Normalt har alle selskaber aflagt regnskab i DKK. Euro vil imidlertid tage over i de kommende år uanset om vi indfører Euro i Danmark eller ej. Danske rederier er ved at påbegynde følgeskab til nordmændene som præsenterer USD denominerede regnskaber for rederier i voksende udstrækning. Herved sikres større sammenlignelighed med andre rederier, og det er klart udtryk for at kapitalismen er blevet international og ser stort på hjemlandets lokale forhold. Som udgangspunkt bogføres nominelle gældsposter og aktiver, men i tilfælde af forskelle i de faktiske betingelser kan det komme på tale at diskontere fordringer eller at kursregulere lån til cash value, hvis renten har ændret sig væsentligt. Tilsvarende har det betydning om man bogfører i et datterselskab eller dansk selskab i et rederi, hvor et paraplyselskab i fx Liberia vil indebære at skib og gæld reguleres parallelt op og ned ved udsving i USD kursen og nettovirkningen dermed indregnes. Ved direkte dansk ejerskab vil skibet være fastlåst i anskaffelsesværdi i DKK, hvorefter gælden vil fluktuere isoleret fra aktivets tilsvarende bevægelse i værdi. I reglen er aktiver lettere at vurdere end passiver (forpligtelser) selv om direkte gældsforhold er veldefinerede. Uklarheden består i tilfælde af ansvar for levering af ydelser/produkter og fx erstatningskrav for skader hos brugere af medicin, tobak eller lignende. Disse eventual risici kan være så store at virksomheder reelt er fallit men blot ikke har fået afsagt dødsdommen endnu. Asbest forpligtelser i USA har eksempelvis kostet mange selskaber formuer, heriblandt ABB som havde erhvervet et selskab med sådanne forhold og altså reelt set frivilligt i ekspansionsøjemed pådrog sig et ødelæggende tab. Her spiller juraen ind, idet eventuelle muligheder for at begrænse

3 skaden ved at lade et datterselskab gå fallit i givet fald er en udvej, og denne frække metode anses for legitim internt i erhvervslivet. De amerikanske domstoles praksis omkring erstatninger indebærer at man kan have sager kørende i mere end 10 år. Exxon Valdez forure-ningen med ton råolie ved Prudhoe Bay, Alaska, pågår efter 15 år. Hvis mobiltelefoner virkelig afgiver skadelig stråling, vil selskaber som Nokia kunne få erstatningskrav om mange år. Lovgivningen er på mange måder blevet mere investorvenlig, men fx fremlægger APM ikke data for oliefelternes skønnede mængder og til-/fragang år for år. Det er ellers standard i egentlige olieselskaber, og her befinder en enorm skjult reserve sig for Mærsk koncernen. Den største i ordets rette betydning skjulte værdi i APM ligger netop gemt i form af olie- og naturgasreserver af ukendt størrelse. Man kan indirekte få oplysninger herom via andre kilder som Energistyrelsen og partnerens regnskab i Algier forretningens tilfælde (Anadarko). Off balance poster er et vigtigt område, idet man her foretager en opdeling som både påvirker nøgletal som egenkapitalandel og samtidig kan man her skubbe et stort tab foran sig. Et eksempel er aftaler om køb af skibe, fly eller store bygninger. Her kan der i løbet af kort tid opstå tab eller gevinster. Spies koncernen blev ødelagt på rekordtid af sådanne tabsgivende overinvesteringer, og spillet kan være afgjort inden de pågældende aktiver nogensinde er leveret fra fabrikken. Især rederibranchen er udsat her, da mange aktører er meget aggressive omkring ekspansion i gode tider, hvilket indebærer, at tilbageslag pludselig kan forvandle et selskab til et fallitbo. Ikke bogførte forpligtelser kan eksistere, og her hviler revisors erklæring i årsregnskabet på en forudgående ledelseserklæring, hvori direktionen indestår for at alle oplysninger er fremlagt korrekt. Hvis der her er et hul, kan alt være muligt. Parmalat skandalen omfattede næsten alle facetter med både manglende aktiver, større gæld end angivet og følgelig behov for nedskrivning af goodwill og aktiver, idet indtjeningen slet ikke var så stor som tidligere angivet. Særlige selskaber og brancher Finanssektoren har helt sin egen verden angående bogføring og risici. Det samme gælder entreprenørselskaber og andre med store projektopgaver af ikke tidligere gennemført natur. Her er der en stor risiko angående det faktiske projektforløbs afslutning. Nu til dags gælder det samme derfor Software projekter o.lign. I lighed med den generelle konkurrences skærpelse i samfundet har flere virksomheder også her oplevet at opgaver løb helt løbsk og i sidste ende blev det en forhandling med kunden som afgjorde udfaldet økonomisk. Jo mere aggressiv en virksomhed ledes, jo større risiko er der for at det hele går galt. Forsikringsselskaber er helt specielle ved at man ikke kender forpligtelserne, da et fremtidigt skadesforløb jo er afgørende. Det er helt galt ved Long tail forretninger, fx produktansvar, hvor erstatningskrav kan dukke op efter mange år. En af de største sager for en del år siden drejede sig om Computere, hvor brugeren reelt havde fået en forsikring mod teknologisk forældelse takket være Fine print bestemmelserne. Det indebar enorme udgifter indtil lektien var lært. Man baserer sig fra udbydernes side på statistik, erfaringer fra tilsvarende områder og simpel test af markedet for reassurance-præmiernes størrelse. Herefter kommer et udspil for præmien på et fly, atomkraftværk eller en fodboldspillers helbred. Kunsten består herefter i at få volumen til at dække de tilfældige udsving. Long tail aftaler kan være ruinerende, mens Short tail forsikring af fx biler er afgjort omkring skadesforløb når året er omme. Herefter kan aftalen opsiges eller prisen forhøjes.

4 Livsforsikring er anderledes end skadesforretning ved af natur at være Long tail forretning og samtidig indeholde garanti for et mindste afkast og bonus oven på dette. Lavrente perioden har testet forpligtelserne, og mange forvaltere har måttet købe dyre optioner for at gardere sig mod yderligere rentefald. Ved en rentestigning kan selskaberne blive påført enorme kurstab, men da kunderne reelt bærer risikoen og vil blive påført udgiften i form af en lavere afkasttilskrivning fremover, kan selve virksomheden klare sig alligevel. Et livsforsikringsselskab vil blive ramt indirekte ved at miste konkurrencekraft i forhold til andre cash value regulerede produkter, men ikke i forhold til andre udbydere af samme produkt, da alle har samme eksponering. Mulig-heden for overførsel af penge til aktier vil desuden blive reduceret, idet man sner inde med obligationerne og dermed er låst fast. Banker følger et særligt skema for regnskabets udformning, og her er risikoen det afgørende, idet selve aktiviteten netop består i at tilbyde at lægge balance til kundernes ønsker. En banks soliditet er derfor afgørende, og kvaliteten i de afrapporterede tal i balancen er umulige at vurdere udefra. Revisorerne har interne revisorer som medspiller til kontinuert at varetage den ekstra vigtige forpligtelse. Herefter er Finanstilsynet en ekstra kontrolinstans, men erfaringen med denne institution har været draget i tvivl efter 1990 ernes finansskandaler. Nu har der i bankbranchen hersket fred og idyl i cirka 10 år takket være meget lempelig pengepolitik i OECD landene med USA i spidsen. Interessen for denne problemstilling er dermed trådt i baggrunden. Til gengæld er der mange advarselslamper som blinker med udsigt til et pludseligt skift bort fra lave rentesatser og rigelig kredit/likviditet til en mere stram situation på kapitalmarkedet. I Euroland er ECB nu centralbank og hvorledes denne tværnationale institution vil håndtere bankkriser er ikke prøvet endnu. Meget kan derfor gå galt inden systemet kommer i kampform. Solvensbestemmelserne skal tilsikre at bankerne vedvarende ikke er påført for stor risiko, og systemet er generelt blevet lempet i forhold til tidligere dansk standard som følge af EU regler, der igen er tilpasset BIS krav. Generelt er den bedste måde at betragte en banks balancemæssige størrelse på at regne baglæns ud fra solvens-dækningen og dermed beregne risikomassen, såfremt den ikke er oplyst direkte. Generelt er informationerne forbedret betydeligt, men dels dækker de kun situationen i et splitsekund på et tidspunkt hvor man i vid udstrækning har kunnet tilpasse sig som ønsket i forhold til resultatet og dels er de mange data svære at anvende til noget som helst, da det er kvantitative opgørelser. Banker dør aldrig i en normal proces med likviditetsmangel i stigende grad, men derimod en pludselig Soliditetsdød ved at egenkapitalen forsvinder som følge af krav om store hensættelser til dækning af risiko for tab. Her er udlån og garantier vigtigst med kurstab på fonds som en underordnet biting. Balancens forhold: Brutto-Netto problemet Generelt skal man bogføre brutto beløb selv om et selskab har foretaget en modgående transaktion som reelt opvejer den post som bogføres i regnskabet. Det kan være en lejet bygning som er fremlejet med eller uden en avance. Gældsposter kan i visse tilfælde ikke indfries før tid, men man kan afdække dem med modsvarende aktiver. Denne type af forhold kunne nettes ud, hvorved balancen ville blive formindsket og dermed vil forholdet mellem gæld og egenkapital blive afspejlet mere korrekt. Især indenfor banksektoren er det muligt at få balancesummen pustet gevaldigt op, hvorved en bank kan opnå større prestige og forbedrede vilkår over for forretningspartnere. Generelt er det udmærket med brutto opgørelser, idet man derved får klarlagt at der er tale om en højere gearing og i reglen er der altid risiko forbundet hermed trods aftaler med indskrænkning af hæftelser.

5 Det tidligere Group 4 Falck anvendte Netting vedrørende Global Solutions, der udførte privatiseringsprojekter for især engelske, statslige myndigheder. Man havde dermed en meget stor aktivitet med fængsler osv., men regnskabet indeholdt kun i noteform redegørelse herfor og indholdet af oplysningerne var lidet anvendelige. G4F s argument var, at man indregnede de løbende vagtydelser mm. i det almindelige regnskab år for år, og denne del var den afgørende forretning for selskabet. ISS har tilsvarende PFI kontraktforhold i England med oprindelig løbetid på hele 30 år. Det er klart at eventual risici på så lange aftaler kan blive meget store, men i reglen er der indeholdt mange variable forhold som sikrer mod store gab mellem udgifter og indtægter. Forskellen omkring Going concern og Stop value kan imidlertid være meget stort for sådanne kontrakter. Periodisering er et stort problem i regnskaber, altså spørgsmålet om hvornår man indregner forskellige poster og hensætter eller tilbagefører beløb i balancen. Det gælder her også angående elastik omkring fremtidige indtægter, hvorved man reelt Netter manglende dækning af fx pensionsforpligtelser ud med forventede fremtidige indtægter. Det mest klare eksempel er de to amerikanske bilfabrikker Ford og GM, men mange gamle arbejdskrafttunge virksomheder er havnet i denne situation. Man har ikke hensat tilstrækkelig store beløb til pensioner. Renten er særdeles lav, hvilket indebærer udsigt til et lavere kapitalafkast end tidligere og dermed behov for større kapital til betaling af de fremtidige pensioner. Gabet burde naturligvis inddækkes, men verden er ikke simpel. Kunsten består i at lukke øjnene politisk rigtigt for at opretholde samfundets struktur. Man vil ikke i USA acceptere at medarbejderne overtager kontrollen med industrien. Derfor sættes kikkerten for det blinde øje og teoretiske udredninger og regnestyrker opstilles hvor underdækningen nettes ud med forventede indtægter fremover i form af forøgede indbetalinger. Virksomhederne har dermed opnået et pusterum men naturligvis fået udsigt til større udgifter i fremtiden og dermed lavere indtjening. Det er endnu et eksempel på regnskaber som tilpasses den ønskede løsning. Med politisk opbakning må de pågældende medarbejdere altså forstille sig med, at deres pension ikke er sikret ved finansielle aktiver men med tilsagn, der skal honoreres af fremtidig indtjening. Parmalat var et eksempel på talrige former for manipulation, men et særligt forhold var Netting set fra finansverdens synspunkt. Koncernen havde meget stor bruttogæld (større end oplyst), men det betød ikke så meget forsikrede ledelsen, når Parmalat tilsvarende havde store finansielle aktiver. Netto var gælden altså ikke så stor. I virkeligheden eksisterede aktiverne ikke i særlig stort omfang og dermed ramte Brutto-Netto problemet ekstra hårdt. Samme situation vil man kunne finde i vid udstrækning i Hedge Funde, som bærer meget store bruttobalance tal, men hvor Netting giver en langt mindre eksponering reelt. Almindelig sund fornuft tilsiger dog, at man med store bruttobeløb - uanset al verdens gode forklaringer - befinder sig i en situation med risiko for at meget mere kan gå galt end ved en mere simpel balancesammensætning med lavere værdi. Regnskabsanalyser fokuserer meget på rentabilitet, og balance tallene redegør for kapitalindsatsen. Ved at opgøre nettogælden (altså Netting) kan man beregne den egentlige kapitalindsats (egenkapital + minoriteter + hensættelser + nettogæld), og afkastningsgraden fremkommer herefter som forholdet mellem driftsoverskud (EBITA) og denne sum for kapitalindsatsen. Netting er således analysemæssigt en almindelig anvendt beregningsmetode, men det er ikke ensbetydende med at man kan se bort fra brutto tallenes reelle betydning. Balancens nøgletal Der er to typer tal: Rene balance tal og rentabilitets tal relateret til driftsregnskabet. Balance tallene er især egenkapitalandel, dvs. Egenkapital divideret med balancesummen. Normal standard er ca. 30 % i handels- og industriselskaber. Jo højere andel, jo bedre ud fra et soliditetsmæssigt synspunkt. Det tyder dog omvendt på for konservativ ledelse, hvis man ikke

6 ønsker at belåne selskabet. Hvis et selskab har store udskudte skatter, der er et varigt uforrentet passiv, bør dette indregnes i egenkapitalen, da eventuelle tab også vil indebære mulighed for tilbageførsel af denne udskudte skat. Gearingen er et godt, men lidt teknisk tal. Her beregnes nettogælden først, og dette tal sættes i forhold til egenkapitalen. Hvis man har 1 mia. kr. i egenkapital og 1,5 mia.kr. i nettogæld er gearingen 1:1,5. Man kan også sige at man dækker 40 % selv og resten ved gæld. Gearingen i normale virksomheder bør ikke være over 1:2 og allerede ved 1:1,5 bør man være agtpågivende som investor. Normal størrelsen er 1:1 for industrivirksomheder. Likviditetsgraden er forholdet mellem kortfristede aktiver og kortfristede passiver. Tallet skal være over 1,0 og helst 1,5. Generelt skal de absolutte tal forhold i balancen være i orden og må under ingen omstændigheder indeholde mangler i form af udsigt til likviditetskriser eller lignende. Hvis der er sådanne klare problemer tilstede uden redegørelse for efterfølgende tiltag for at løse vanskelighederne siden statusdagen, bør man helt se bort fra selskabet og afvente skæbnens udvikling. En god tommelfingerregel er at anlægsaktier + lagre skal være finansieret af egenkapital og langfristet gæld. Goodwill udgør et stadig voksende element i regnskabernes aktiv sum. Her er der grund til bekymring fra investor side. Goodwill kommer og går let. Man bør altid foretage en grov beregning af den korrigerede egenkapital. Egenkapitalen fratrækkes alle immaterielle aktiver og aktiveret skat. Hvis beløbet her er beskedent i forhold til gælden netto og aktiviteten i øvrigt, bør man være varsom. Risikoen er stor. ISS er her et ærkeeksempel, og optimister mener at man har lært at leve med denne struktur. Den lave rente hjælper i hvert fald for tiden. Tilsvarende kan man beregne investeret kapital netto pr. arbejdsplads og omsætningshastigheden for aktiverne (Omsætning/aktiver netto, dvs. investeret kapital). Konklusion Generelt skal man ikke tillægge balancen for stor betydning og normalt prissættes aktier til det dobbelte af indre værdi, hvilket udtrykker at virksomheden reelt indeholder en goodwill værdi i samme størrelse som hele egenkapitalen. Det forhold antyder jo kraftigt at regnskabets statusopgørelse kun er tal man ser på når det er direkte nødvendigt - ikke for at beslutte køb af en aktie i den løbende aktivitet som investor.

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

REGNSKABSANALYSE Artikel 3, af Lau Svenssen.

REGNSKABSANALYSE Artikel 3, af Lau Svenssen. REGNSKABSANALYSE Artikel 3, af Lau Svenssen. Denne artikel blev publiseret i FINANS-Info (www.finans-info.dk) den 15.08.2004 og bringes med tilladelse fra Aktieinfo Danmark ApS, som udgiver FINANS-Info.

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere