REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning"

Transkript

1 REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning Balancens herkomst og indhold Den regnskabsmæssige status opgørelse er konsekvensen af det dobbelte bogholderis metode, og balance tallene er således tæt knyttet til de tal som afrapporteres i driftsregnskabet. Hvis der er noget galt det ene sted, vil der også være problemer i den anden del af regnskabet. I praksis skal man ofte finde forklaringer i beretningen i form af redegørelser for investeringer, ordreflow m.m. for at forstå hvorfor status tallene har fået den sammensætning, som er tilfældet. Status er i princippet en simpel formueopgørelse, der fremkommer ud fra bogholderiets opgørelser over aktiver og gæld, hvorved egenkapitalen fremkommer som en ren differens (udligningspost). Egenkapitalen er i reglen det tal investor fokuserer på, idet man ved at købe en aktieandel på fx 1 promille naturligvis er en slags ejer af 1 promille af det pågældende selskabs formue, dvs. egenkapital. Egenkapitalen er statusopgørelsens mest præcise mål set fra investors synspunkt. Resultatet er imidlertid et restprodukt af et stort regnestykke med addition af aktiver og subtraktion af passiver i form af forpligtelser - og dermed afhænger udfaldet naturligvis af korrekthed og præcision af de mange regnskabsposters bogføring. Værdien er endog afhængig af slutresultatet, idet det princip man bogfører ud fra kan ændre sig fra Going concern til Stop/Scrap value, hvis egenkapitalen må anses for tabt eller i fare for at blive det. Princip valg struktur og konsolideringskreds De vigtigste beslutninger om regnskabets udformning angående balancen er i lighed med driftsregnskabet omfanget af konsolideringen for en koncern. Stregerne er alt andet end givne rammer for store koncerner, mens mindre virksomheder sjældent har meget spillerum. Sammenhæng mellem den faktiske ledelsesform og finansielle forpligtelser og tilsagn burde være indgangsvinklen, men det er ikke altid tilfældet. Forholdsmæssig indregning af datterselskaber (pro rata konsolidering) er i de seneste år blevet populært, og det kan i teorien anses for at udtrykke det synspunkt en investor anlægger. Imidlertid har det intet med den faktiske aktivitet at gøre, og fx likviditeten i TDC har været umulig at beregne præcist som følge af indregning af fx delejede selskaber som Belgacom. Pro rata opgørelser er generelt uanvendelige til at vurdere soliditet og likviditet, men udmærkede til opsummering af en virksomheds eksponering og investors samlede, vægtede andel og risiko heri. Beskatningsmæssige forhold kan tilsige særlige juridiske selskabskonstruktioner, som så medfører en særlig struktur i regnskabet. Tilsvarende kan manglende adgang til neutralisering af modsvarende aktiver og passiver medføre en oppustning af balancen, som ofte er misvisende og nogle gange bevidst er tilstræbt for at forøge fx en banks balance tal og dermed placere sig højere i den interne prestigekamp. Generelt er det ikke tilladt at opskrive eksisterende aktiver ud over fast ejendom. Det indebærer at en virksomhed på samme tid kan bogføre store, muligvis tvivlsomme goodwill beløb vedr. tilkøbte selskaber samtidig med at den gamle kernevirksomhed rummer store goodwill værdier, der blot ikke må aktiveres. Et par eksempler er Carlsberg med dets mærker og store goodwill i Østeuropa med usikker værdi, og TDC, der har et skjult goodwill aktiv i Danmark fra kerneforretningen på formentlig ca. 30 mia. kr. samtidig med TDC Switzerland ser ud til at aktivere immate-rielle aktiver i et omfang som næppe står mål med profitudsigterne.

2 Principvalg bogføringsregler For at sikre kontinuitet og rimelighed har lovgivningen fastlagt krav om faste regler for fx afskrivningsprocenter. Her er det dog muligt at foretage tilpasninger og forandringer. Samtidig kan behændige regnskabsfolk ofte opnå et ønsket resultat via visse transaktioner, fx sale-lease back. Herved kan man opnå en opskrivning af værdier i form af en skjult reserve i anlægsaktivernes værdi. Afskrivninger var før i tiden en kilde til megen elastik og drøftelse, men her har skematiske regler efterhånden fået en så systematisk udbredelse at der ikke er meget sving i forholdene på dette punkt. Til gengæld opstår der nye vinkler med stor vægt i regnskabet, og her er afskrivning af immaterielle aktiver med goodwill som vigtigste post kommet i en afgørende position, som følge af omfattende aktivitet med selskaber der køber og sælger hinanden. I løbet af få år er der indtruffet to ændringer og dermed kommer der tre metoder i anvendelse på 5 år. Første udgave var straksafskrivning af goodwill via egenkapitalen. Næste metode var aktivering og afskrivning over levetid, dog max. 20 år. Tredje udgave indledes med en ny og endnu mere liberal tankegang, hvor der årligt skal foretages en revurdering af goodwill værdierne, og i givet fald foretages nedskrivninger for at tilpasse værdien i et hug. Generelt betyder Take overs og goodwill at selskaberne har fået ændret aktivernes sammensætning og fået et meget større element af luft i værdien. Det betyder naturligvis at egenkapitalen er blevet mere usikker og mindre stabil. I nogle koncerner er tallet nærmest meningsløst og kunne være hvad som helst. Periodiseringsprincipper og igangværende arbejders avanceindregning er et vigtigt punkt, og i virksomheder med store, langstrakte projektopgaver kan der foreligge betydeligt manøvrerum for bogføringen og en virksomhed kan direkte have en forpligtelse af store dimensioner i form af kontraktforplig-telser indgået til for lave priser. Et andet forhold med en ny vinkel på regnskabet er valutaen. Normalt har alle selskaber aflagt regnskab i DKK. Euro vil imidlertid tage over i de kommende år uanset om vi indfører Euro i Danmark eller ej. Danske rederier er ved at påbegynde følgeskab til nordmændene som præsenterer USD denominerede regnskaber for rederier i voksende udstrækning. Herved sikres større sammenlignelighed med andre rederier, og det er klart udtryk for at kapitalismen er blevet international og ser stort på hjemlandets lokale forhold. Som udgangspunkt bogføres nominelle gældsposter og aktiver, men i tilfælde af forskelle i de faktiske betingelser kan det komme på tale at diskontere fordringer eller at kursregulere lån til cash value, hvis renten har ændret sig væsentligt. Tilsvarende har det betydning om man bogfører i et datterselskab eller dansk selskab i et rederi, hvor et paraplyselskab i fx Liberia vil indebære at skib og gæld reguleres parallelt op og ned ved udsving i USD kursen og nettovirkningen dermed indregnes. Ved direkte dansk ejerskab vil skibet være fastlåst i anskaffelsesværdi i DKK, hvorefter gælden vil fluktuere isoleret fra aktivets tilsvarende bevægelse i værdi. I reglen er aktiver lettere at vurdere end passiver (forpligtelser) selv om direkte gældsforhold er veldefinerede. Uklarheden består i tilfælde af ansvar for levering af ydelser/produkter og fx erstatningskrav for skader hos brugere af medicin, tobak eller lignende. Disse eventual risici kan være så store at virksomheder reelt er fallit men blot ikke har fået afsagt dødsdommen endnu. Asbest forpligtelser i USA har eksempelvis kostet mange selskaber formuer, heriblandt ABB som havde erhvervet et selskab med sådanne forhold og altså reelt set frivilligt i ekspansionsøjemed pådrog sig et ødelæggende tab. Her spiller juraen ind, idet eventuelle muligheder for at begrænse

3 skaden ved at lade et datterselskab gå fallit i givet fald er en udvej, og denne frække metode anses for legitim internt i erhvervslivet. De amerikanske domstoles praksis omkring erstatninger indebærer at man kan have sager kørende i mere end 10 år. Exxon Valdez forure-ningen med ton råolie ved Prudhoe Bay, Alaska, pågår efter 15 år. Hvis mobiltelefoner virkelig afgiver skadelig stråling, vil selskaber som Nokia kunne få erstatningskrav om mange år. Lovgivningen er på mange måder blevet mere investorvenlig, men fx fremlægger APM ikke data for oliefelternes skønnede mængder og til-/fragang år for år. Det er ellers standard i egentlige olieselskaber, og her befinder en enorm skjult reserve sig for Mærsk koncernen. Den største i ordets rette betydning skjulte værdi i APM ligger netop gemt i form af olie- og naturgasreserver af ukendt størrelse. Man kan indirekte få oplysninger herom via andre kilder som Energistyrelsen og partnerens regnskab i Algier forretningens tilfælde (Anadarko). Off balance poster er et vigtigt område, idet man her foretager en opdeling som både påvirker nøgletal som egenkapitalandel og samtidig kan man her skubbe et stort tab foran sig. Et eksempel er aftaler om køb af skibe, fly eller store bygninger. Her kan der i løbet af kort tid opstå tab eller gevinster. Spies koncernen blev ødelagt på rekordtid af sådanne tabsgivende overinvesteringer, og spillet kan være afgjort inden de pågældende aktiver nogensinde er leveret fra fabrikken. Især rederibranchen er udsat her, da mange aktører er meget aggressive omkring ekspansion i gode tider, hvilket indebærer, at tilbageslag pludselig kan forvandle et selskab til et fallitbo. Ikke bogførte forpligtelser kan eksistere, og her hviler revisors erklæring i årsregnskabet på en forudgående ledelseserklæring, hvori direktionen indestår for at alle oplysninger er fremlagt korrekt. Hvis der her er et hul, kan alt være muligt. Parmalat skandalen omfattede næsten alle facetter med både manglende aktiver, større gæld end angivet og følgelig behov for nedskrivning af goodwill og aktiver, idet indtjeningen slet ikke var så stor som tidligere angivet. Særlige selskaber og brancher Finanssektoren har helt sin egen verden angående bogføring og risici. Det samme gælder entreprenørselskaber og andre med store projektopgaver af ikke tidligere gennemført natur. Her er der en stor risiko angående det faktiske projektforløbs afslutning. Nu til dags gælder det samme derfor Software projekter o.lign. I lighed med den generelle konkurrences skærpelse i samfundet har flere virksomheder også her oplevet at opgaver løb helt løbsk og i sidste ende blev det en forhandling med kunden som afgjorde udfaldet økonomisk. Jo mere aggressiv en virksomhed ledes, jo større risiko er der for at det hele går galt. Forsikringsselskaber er helt specielle ved at man ikke kender forpligtelserne, da et fremtidigt skadesforløb jo er afgørende. Det er helt galt ved Long tail forretninger, fx produktansvar, hvor erstatningskrav kan dukke op efter mange år. En af de største sager for en del år siden drejede sig om Computere, hvor brugeren reelt havde fået en forsikring mod teknologisk forældelse takket være Fine print bestemmelserne. Det indebar enorme udgifter indtil lektien var lært. Man baserer sig fra udbydernes side på statistik, erfaringer fra tilsvarende områder og simpel test af markedet for reassurance-præmiernes størrelse. Herefter kommer et udspil for præmien på et fly, atomkraftværk eller en fodboldspillers helbred. Kunsten består herefter i at få volumen til at dække de tilfældige udsving. Long tail aftaler kan være ruinerende, mens Short tail forsikring af fx biler er afgjort omkring skadesforløb når året er omme. Herefter kan aftalen opsiges eller prisen forhøjes.

4 Livsforsikring er anderledes end skadesforretning ved af natur at være Long tail forretning og samtidig indeholde garanti for et mindste afkast og bonus oven på dette. Lavrente perioden har testet forpligtelserne, og mange forvaltere har måttet købe dyre optioner for at gardere sig mod yderligere rentefald. Ved en rentestigning kan selskaberne blive påført enorme kurstab, men da kunderne reelt bærer risikoen og vil blive påført udgiften i form af en lavere afkasttilskrivning fremover, kan selve virksomheden klare sig alligevel. Et livsforsikringsselskab vil blive ramt indirekte ved at miste konkurrencekraft i forhold til andre cash value regulerede produkter, men ikke i forhold til andre udbydere af samme produkt, da alle har samme eksponering. Mulig-heden for overførsel af penge til aktier vil desuden blive reduceret, idet man sner inde med obligationerne og dermed er låst fast. Banker følger et særligt skema for regnskabets udformning, og her er risikoen det afgørende, idet selve aktiviteten netop består i at tilbyde at lægge balance til kundernes ønsker. En banks soliditet er derfor afgørende, og kvaliteten i de afrapporterede tal i balancen er umulige at vurdere udefra. Revisorerne har interne revisorer som medspiller til kontinuert at varetage den ekstra vigtige forpligtelse. Herefter er Finanstilsynet en ekstra kontrolinstans, men erfaringen med denne institution har været draget i tvivl efter 1990 ernes finansskandaler. Nu har der i bankbranchen hersket fred og idyl i cirka 10 år takket være meget lempelig pengepolitik i OECD landene med USA i spidsen. Interessen for denne problemstilling er dermed trådt i baggrunden. Til gengæld er der mange advarselslamper som blinker med udsigt til et pludseligt skift bort fra lave rentesatser og rigelig kredit/likviditet til en mere stram situation på kapitalmarkedet. I Euroland er ECB nu centralbank og hvorledes denne tværnationale institution vil håndtere bankkriser er ikke prøvet endnu. Meget kan derfor gå galt inden systemet kommer i kampform. Solvensbestemmelserne skal tilsikre at bankerne vedvarende ikke er påført for stor risiko, og systemet er generelt blevet lempet i forhold til tidligere dansk standard som følge af EU regler, der igen er tilpasset BIS krav. Generelt er den bedste måde at betragte en banks balancemæssige størrelse på at regne baglæns ud fra solvens-dækningen og dermed beregne risikomassen, såfremt den ikke er oplyst direkte. Generelt er informationerne forbedret betydeligt, men dels dækker de kun situationen i et splitsekund på et tidspunkt hvor man i vid udstrækning har kunnet tilpasse sig som ønsket i forhold til resultatet og dels er de mange data svære at anvende til noget som helst, da det er kvantitative opgørelser. Banker dør aldrig i en normal proces med likviditetsmangel i stigende grad, men derimod en pludselig Soliditetsdød ved at egenkapitalen forsvinder som følge af krav om store hensættelser til dækning af risiko for tab. Her er udlån og garantier vigtigst med kurstab på fonds som en underordnet biting. Balancens forhold: Brutto-Netto problemet Generelt skal man bogføre brutto beløb selv om et selskab har foretaget en modgående transaktion som reelt opvejer den post som bogføres i regnskabet. Det kan være en lejet bygning som er fremlejet med eller uden en avance. Gældsposter kan i visse tilfælde ikke indfries før tid, men man kan afdække dem med modsvarende aktiver. Denne type af forhold kunne nettes ud, hvorved balancen ville blive formindsket og dermed vil forholdet mellem gæld og egenkapital blive afspejlet mere korrekt. Især indenfor banksektoren er det muligt at få balancesummen pustet gevaldigt op, hvorved en bank kan opnå større prestige og forbedrede vilkår over for forretningspartnere. Generelt er det udmærket med brutto opgørelser, idet man derved får klarlagt at der er tale om en højere gearing og i reglen er der altid risiko forbundet hermed trods aftaler med indskrænkning af hæftelser.

5 Det tidligere Group 4 Falck anvendte Netting vedrørende Global Solutions, der udførte privatiseringsprojekter for især engelske, statslige myndigheder. Man havde dermed en meget stor aktivitet med fængsler osv., men regnskabet indeholdt kun i noteform redegørelse herfor og indholdet af oplysningerne var lidet anvendelige. G4F s argument var, at man indregnede de løbende vagtydelser mm. i det almindelige regnskab år for år, og denne del var den afgørende forretning for selskabet. ISS har tilsvarende PFI kontraktforhold i England med oprindelig løbetid på hele 30 år. Det er klart at eventual risici på så lange aftaler kan blive meget store, men i reglen er der indeholdt mange variable forhold som sikrer mod store gab mellem udgifter og indtægter. Forskellen omkring Going concern og Stop value kan imidlertid være meget stort for sådanne kontrakter. Periodisering er et stort problem i regnskaber, altså spørgsmålet om hvornår man indregner forskellige poster og hensætter eller tilbagefører beløb i balancen. Det gælder her også angående elastik omkring fremtidige indtægter, hvorved man reelt Netter manglende dækning af fx pensionsforpligtelser ud med forventede fremtidige indtægter. Det mest klare eksempel er de to amerikanske bilfabrikker Ford og GM, men mange gamle arbejdskrafttunge virksomheder er havnet i denne situation. Man har ikke hensat tilstrækkelig store beløb til pensioner. Renten er særdeles lav, hvilket indebærer udsigt til et lavere kapitalafkast end tidligere og dermed behov for større kapital til betaling af de fremtidige pensioner. Gabet burde naturligvis inddækkes, men verden er ikke simpel. Kunsten består i at lukke øjnene politisk rigtigt for at opretholde samfundets struktur. Man vil ikke i USA acceptere at medarbejderne overtager kontrollen med industrien. Derfor sættes kikkerten for det blinde øje og teoretiske udredninger og regnestyrker opstilles hvor underdækningen nettes ud med forventede indtægter fremover i form af forøgede indbetalinger. Virksomhederne har dermed opnået et pusterum men naturligvis fået udsigt til større udgifter i fremtiden og dermed lavere indtjening. Det er endnu et eksempel på regnskaber som tilpasses den ønskede løsning. Med politisk opbakning må de pågældende medarbejdere altså forstille sig med, at deres pension ikke er sikret ved finansielle aktiver men med tilsagn, der skal honoreres af fremtidig indtjening. Parmalat var et eksempel på talrige former for manipulation, men et særligt forhold var Netting set fra finansverdens synspunkt. Koncernen havde meget stor bruttogæld (større end oplyst), men det betød ikke så meget forsikrede ledelsen, når Parmalat tilsvarende havde store finansielle aktiver. Netto var gælden altså ikke så stor. I virkeligheden eksisterede aktiverne ikke i særlig stort omfang og dermed ramte Brutto-Netto problemet ekstra hårdt. Samme situation vil man kunne finde i vid udstrækning i Hedge Funde, som bærer meget store bruttobalance tal, men hvor Netting giver en langt mindre eksponering reelt. Almindelig sund fornuft tilsiger dog, at man med store bruttobeløb - uanset al verdens gode forklaringer - befinder sig i en situation med risiko for at meget mere kan gå galt end ved en mere simpel balancesammensætning med lavere værdi. Regnskabsanalyser fokuserer meget på rentabilitet, og balance tallene redegør for kapitalindsatsen. Ved at opgøre nettogælden (altså Netting) kan man beregne den egentlige kapitalindsats (egenkapital + minoriteter + hensættelser + nettogæld), og afkastningsgraden fremkommer herefter som forholdet mellem driftsoverskud (EBITA) og denne sum for kapitalindsatsen. Netting er således analysemæssigt en almindelig anvendt beregningsmetode, men det er ikke ensbetydende med at man kan se bort fra brutto tallenes reelle betydning. Balancens nøgletal Der er to typer tal: Rene balance tal og rentabilitets tal relateret til driftsregnskabet. Balance tallene er især egenkapitalandel, dvs. Egenkapital divideret med balancesummen. Normal standard er ca. 30 % i handels- og industriselskaber. Jo højere andel, jo bedre ud fra et soliditetsmæssigt synspunkt. Det tyder dog omvendt på for konservativ ledelse, hvis man ikke

6 ønsker at belåne selskabet. Hvis et selskab har store udskudte skatter, der er et varigt uforrentet passiv, bør dette indregnes i egenkapitalen, da eventuelle tab også vil indebære mulighed for tilbageførsel af denne udskudte skat. Gearingen er et godt, men lidt teknisk tal. Her beregnes nettogælden først, og dette tal sættes i forhold til egenkapitalen. Hvis man har 1 mia. kr. i egenkapital og 1,5 mia.kr. i nettogæld er gearingen 1:1,5. Man kan også sige at man dækker 40 % selv og resten ved gæld. Gearingen i normale virksomheder bør ikke være over 1:2 og allerede ved 1:1,5 bør man være agtpågivende som investor. Normal størrelsen er 1:1 for industrivirksomheder. Likviditetsgraden er forholdet mellem kortfristede aktiver og kortfristede passiver. Tallet skal være over 1,0 og helst 1,5. Generelt skal de absolutte tal forhold i balancen være i orden og må under ingen omstændigheder indeholde mangler i form af udsigt til likviditetskriser eller lignende. Hvis der er sådanne klare problemer tilstede uden redegørelse for efterfølgende tiltag for at løse vanskelighederne siden statusdagen, bør man helt se bort fra selskabet og afvente skæbnens udvikling. En god tommelfingerregel er at anlægsaktier + lagre skal være finansieret af egenkapital og langfristet gæld. Goodwill udgør et stadig voksende element i regnskabernes aktiv sum. Her er der grund til bekymring fra investor side. Goodwill kommer og går let. Man bør altid foretage en grov beregning af den korrigerede egenkapital. Egenkapitalen fratrækkes alle immaterielle aktiver og aktiveret skat. Hvis beløbet her er beskedent i forhold til gælden netto og aktiviteten i øvrigt, bør man være varsom. Risikoen er stor. ISS er her et ærkeeksempel, og optimister mener at man har lært at leve med denne struktur. Den lave rente hjælper i hvert fald for tiden. Tilsvarende kan man beregne investeret kapital netto pr. arbejdsplads og omsætningshastigheden for aktiverne (Omsætning/aktiver netto, dvs. investeret kapital). Konklusion Generelt skal man ikke tillægge balancen for stor betydning og normalt prissættes aktier til det dobbelte af indre værdi, hvilket udtrykker at virksomheden reelt indeholder en goodwill værdi i samme størrelse som hele egenkapitalen. Det forhold antyder jo kraftigt at regnskabets statusopgørelse kun er tal man ser på når det er direkte nødvendigt - ikke for at beslutte køb af en aktie i den løbende aktivitet som investor.

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER

EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER EKSTERNT REGNSKAB 10 KONCERNREGNSKABER KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele koncernen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere