REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning"

Transkript

1 REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning Balancens herkomst og indhold Den regnskabsmæssige status opgørelse er konsekvensen af det dobbelte bogholderis metode, og balance tallene er således tæt knyttet til de tal som afrapporteres i driftsregnskabet. Hvis der er noget galt det ene sted, vil der også være problemer i den anden del af regnskabet. I praksis skal man ofte finde forklaringer i beretningen i form af redegørelser for investeringer, ordreflow m.m. for at forstå hvorfor status tallene har fået den sammensætning, som er tilfældet. Status er i princippet en simpel formueopgørelse, der fremkommer ud fra bogholderiets opgørelser over aktiver og gæld, hvorved egenkapitalen fremkommer som en ren differens (udligningspost). Egenkapitalen er i reglen det tal investor fokuserer på, idet man ved at købe en aktieandel på fx 1 promille naturligvis er en slags ejer af 1 promille af det pågældende selskabs formue, dvs. egenkapital. Egenkapitalen er statusopgørelsens mest præcise mål set fra investors synspunkt. Resultatet er imidlertid et restprodukt af et stort regnestykke med addition af aktiver og subtraktion af passiver i form af forpligtelser - og dermed afhænger udfaldet naturligvis af korrekthed og præcision af de mange regnskabsposters bogføring. Værdien er endog afhængig af slutresultatet, idet det princip man bogfører ud fra kan ændre sig fra Going concern til Stop/Scrap value, hvis egenkapitalen må anses for tabt eller i fare for at blive det. Princip valg struktur og konsolideringskreds De vigtigste beslutninger om regnskabets udformning angående balancen er i lighed med driftsregnskabet omfanget af konsolideringen for en koncern. Stregerne er alt andet end givne rammer for store koncerner, mens mindre virksomheder sjældent har meget spillerum. Sammenhæng mellem den faktiske ledelsesform og finansielle forpligtelser og tilsagn burde være indgangsvinklen, men det er ikke altid tilfældet. Forholdsmæssig indregning af datterselskaber (pro rata konsolidering) er i de seneste år blevet populært, og det kan i teorien anses for at udtrykke det synspunkt en investor anlægger. Imidlertid har det intet med den faktiske aktivitet at gøre, og fx likviditeten i TDC har været umulig at beregne præcist som følge af indregning af fx delejede selskaber som Belgacom. Pro rata opgørelser er generelt uanvendelige til at vurdere soliditet og likviditet, men udmærkede til opsummering af en virksomheds eksponering og investors samlede, vægtede andel og risiko heri. Beskatningsmæssige forhold kan tilsige særlige juridiske selskabskonstruktioner, som så medfører en særlig struktur i regnskabet. Tilsvarende kan manglende adgang til neutralisering af modsvarende aktiver og passiver medføre en oppustning af balancen, som ofte er misvisende og nogle gange bevidst er tilstræbt for at forøge fx en banks balance tal og dermed placere sig højere i den interne prestigekamp. Generelt er det ikke tilladt at opskrive eksisterende aktiver ud over fast ejendom. Det indebærer at en virksomhed på samme tid kan bogføre store, muligvis tvivlsomme goodwill beløb vedr. tilkøbte selskaber samtidig med at den gamle kernevirksomhed rummer store goodwill værdier, der blot ikke må aktiveres. Et par eksempler er Carlsberg med dets mærker og store goodwill i Østeuropa med usikker værdi, og TDC, der har et skjult goodwill aktiv i Danmark fra kerneforretningen på formentlig ca. 30 mia. kr. samtidig med TDC Switzerland ser ud til at aktivere immate-rielle aktiver i et omfang som næppe står mål med profitudsigterne.

2 Principvalg bogføringsregler For at sikre kontinuitet og rimelighed har lovgivningen fastlagt krav om faste regler for fx afskrivningsprocenter. Her er det dog muligt at foretage tilpasninger og forandringer. Samtidig kan behændige regnskabsfolk ofte opnå et ønsket resultat via visse transaktioner, fx sale-lease back. Herved kan man opnå en opskrivning af værdier i form af en skjult reserve i anlægsaktivernes værdi. Afskrivninger var før i tiden en kilde til megen elastik og drøftelse, men her har skematiske regler efterhånden fået en så systematisk udbredelse at der ikke er meget sving i forholdene på dette punkt. Til gengæld opstår der nye vinkler med stor vægt i regnskabet, og her er afskrivning af immaterielle aktiver med goodwill som vigtigste post kommet i en afgørende position, som følge af omfattende aktivitet med selskaber der køber og sælger hinanden. I løbet af få år er der indtruffet to ændringer og dermed kommer der tre metoder i anvendelse på 5 år. Første udgave var straksafskrivning af goodwill via egenkapitalen. Næste metode var aktivering og afskrivning over levetid, dog max. 20 år. Tredje udgave indledes med en ny og endnu mere liberal tankegang, hvor der årligt skal foretages en revurdering af goodwill værdierne, og i givet fald foretages nedskrivninger for at tilpasse værdien i et hug. Generelt betyder Take overs og goodwill at selskaberne har fået ændret aktivernes sammensætning og fået et meget større element af luft i værdien. Det betyder naturligvis at egenkapitalen er blevet mere usikker og mindre stabil. I nogle koncerner er tallet nærmest meningsløst og kunne være hvad som helst. Periodiseringsprincipper og igangværende arbejders avanceindregning er et vigtigt punkt, og i virksomheder med store, langstrakte projektopgaver kan der foreligge betydeligt manøvrerum for bogføringen og en virksomhed kan direkte have en forpligtelse af store dimensioner i form af kontraktforplig-telser indgået til for lave priser. Et andet forhold med en ny vinkel på regnskabet er valutaen. Normalt har alle selskaber aflagt regnskab i DKK. Euro vil imidlertid tage over i de kommende år uanset om vi indfører Euro i Danmark eller ej. Danske rederier er ved at påbegynde følgeskab til nordmændene som præsenterer USD denominerede regnskaber for rederier i voksende udstrækning. Herved sikres større sammenlignelighed med andre rederier, og det er klart udtryk for at kapitalismen er blevet international og ser stort på hjemlandets lokale forhold. Som udgangspunkt bogføres nominelle gældsposter og aktiver, men i tilfælde af forskelle i de faktiske betingelser kan det komme på tale at diskontere fordringer eller at kursregulere lån til cash value, hvis renten har ændret sig væsentligt. Tilsvarende har det betydning om man bogfører i et datterselskab eller dansk selskab i et rederi, hvor et paraplyselskab i fx Liberia vil indebære at skib og gæld reguleres parallelt op og ned ved udsving i USD kursen og nettovirkningen dermed indregnes. Ved direkte dansk ejerskab vil skibet være fastlåst i anskaffelsesværdi i DKK, hvorefter gælden vil fluktuere isoleret fra aktivets tilsvarende bevægelse i værdi. I reglen er aktiver lettere at vurdere end passiver (forpligtelser) selv om direkte gældsforhold er veldefinerede. Uklarheden består i tilfælde af ansvar for levering af ydelser/produkter og fx erstatningskrav for skader hos brugere af medicin, tobak eller lignende. Disse eventual risici kan være så store at virksomheder reelt er fallit men blot ikke har fået afsagt dødsdommen endnu. Asbest forpligtelser i USA har eksempelvis kostet mange selskaber formuer, heriblandt ABB som havde erhvervet et selskab med sådanne forhold og altså reelt set frivilligt i ekspansionsøjemed pådrog sig et ødelæggende tab. Her spiller juraen ind, idet eventuelle muligheder for at begrænse

3 skaden ved at lade et datterselskab gå fallit i givet fald er en udvej, og denne frække metode anses for legitim internt i erhvervslivet. De amerikanske domstoles praksis omkring erstatninger indebærer at man kan have sager kørende i mere end 10 år. Exxon Valdez forure-ningen med ton råolie ved Prudhoe Bay, Alaska, pågår efter 15 år. Hvis mobiltelefoner virkelig afgiver skadelig stråling, vil selskaber som Nokia kunne få erstatningskrav om mange år. Lovgivningen er på mange måder blevet mere investorvenlig, men fx fremlægger APM ikke data for oliefelternes skønnede mængder og til-/fragang år for år. Det er ellers standard i egentlige olieselskaber, og her befinder en enorm skjult reserve sig for Mærsk koncernen. Den største i ordets rette betydning skjulte værdi i APM ligger netop gemt i form af olie- og naturgasreserver af ukendt størrelse. Man kan indirekte få oplysninger herom via andre kilder som Energistyrelsen og partnerens regnskab i Algier forretningens tilfælde (Anadarko). Off balance poster er et vigtigt område, idet man her foretager en opdeling som både påvirker nøgletal som egenkapitalandel og samtidig kan man her skubbe et stort tab foran sig. Et eksempel er aftaler om køb af skibe, fly eller store bygninger. Her kan der i løbet af kort tid opstå tab eller gevinster. Spies koncernen blev ødelagt på rekordtid af sådanne tabsgivende overinvesteringer, og spillet kan være afgjort inden de pågældende aktiver nogensinde er leveret fra fabrikken. Især rederibranchen er udsat her, da mange aktører er meget aggressive omkring ekspansion i gode tider, hvilket indebærer, at tilbageslag pludselig kan forvandle et selskab til et fallitbo. Ikke bogførte forpligtelser kan eksistere, og her hviler revisors erklæring i årsregnskabet på en forudgående ledelseserklæring, hvori direktionen indestår for at alle oplysninger er fremlagt korrekt. Hvis der her er et hul, kan alt være muligt. Parmalat skandalen omfattede næsten alle facetter med både manglende aktiver, større gæld end angivet og følgelig behov for nedskrivning af goodwill og aktiver, idet indtjeningen slet ikke var så stor som tidligere angivet. Særlige selskaber og brancher Finanssektoren har helt sin egen verden angående bogføring og risici. Det samme gælder entreprenørselskaber og andre med store projektopgaver af ikke tidligere gennemført natur. Her er der en stor risiko angående det faktiske projektforløbs afslutning. Nu til dags gælder det samme derfor Software projekter o.lign. I lighed med den generelle konkurrences skærpelse i samfundet har flere virksomheder også her oplevet at opgaver løb helt løbsk og i sidste ende blev det en forhandling med kunden som afgjorde udfaldet økonomisk. Jo mere aggressiv en virksomhed ledes, jo større risiko er der for at det hele går galt. Forsikringsselskaber er helt specielle ved at man ikke kender forpligtelserne, da et fremtidigt skadesforløb jo er afgørende. Det er helt galt ved Long tail forretninger, fx produktansvar, hvor erstatningskrav kan dukke op efter mange år. En af de største sager for en del år siden drejede sig om Computere, hvor brugeren reelt havde fået en forsikring mod teknologisk forældelse takket være Fine print bestemmelserne. Det indebar enorme udgifter indtil lektien var lært. Man baserer sig fra udbydernes side på statistik, erfaringer fra tilsvarende områder og simpel test af markedet for reassurance-præmiernes størrelse. Herefter kommer et udspil for præmien på et fly, atomkraftværk eller en fodboldspillers helbred. Kunsten består herefter i at få volumen til at dække de tilfældige udsving. Long tail aftaler kan være ruinerende, mens Short tail forsikring af fx biler er afgjort omkring skadesforløb når året er omme. Herefter kan aftalen opsiges eller prisen forhøjes.

4 Livsforsikring er anderledes end skadesforretning ved af natur at være Long tail forretning og samtidig indeholde garanti for et mindste afkast og bonus oven på dette. Lavrente perioden har testet forpligtelserne, og mange forvaltere har måttet købe dyre optioner for at gardere sig mod yderligere rentefald. Ved en rentestigning kan selskaberne blive påført enorme kurstab, men da kunderne reelt bærer risikoen og vil blive påført udgiften i form af en lavere afkasttilskrivning fremover, kan selve virksomheden klare sig alligevel. Et livsforsikringsselskab vil blive ramt indirekte ved at miste konkurrencekraft i forhold til andre cash value regulerede produkter, men ikke i forhold til andre udbydere af samme produkt, da alle har samme eksponering. Mulig-heden for overførsel af penge til aktier vil desuden blive reduceret, idet man sner inde med obligationerne og dermed er låst fast. Banker følger et særligt skema for regnskabets udformning, og her er risikoen det afgørende, idet selve aktiviteten netop består i at tilbyde at lægge balance til kundernes ønsker. En banks soliditet er derfor afgørende, og kvaliteten i de afrapporterede tal i balancen er umulige at vurdere udefra. Revisorerne har interne revisorer som medspiller til kontinuert at varetage den ekstra vigtige forpligtelse. Herefter er Finanstilsynet en ekstra kontrolinstans, men erfaringen med denne institution har været draget i tvivl efter 1990 ernes finansskandaler. Nu har der i bankbranchen hersket fred og idyl i cirka 10 år takket være meget lempelig pengepolitik i OECD landene med USA i spidsen. Interessen for denne problemstilling er dermed trådt i baggrunden. Til gengæld er der mange advarselslamper som blinker med udsigt til et pludseligt skift bort fra lave rentesatser og rigelig kredit/likviditet til en mere stram situation på kapitalmarkedet. I Euroland er ECB nu centralbank og hvorledes denne tværnationale institution vil håndtere bankkriser er ikke prøvet endnu. Meget kan derfor gå galt inden systemet kommer i kampform. Solvensbestemmelserne skal tilsikre at bankerne vedvarende ikke er påført for stor risiko, og systemet er generelt blevet lempet i forhold til tidligere dansk standard som følge af EU regler, der igen er tilpasset BIS krav. Generelt er den bedste måde at betragte en banks balancemæssige størrelse på at regne baglæns ud fra solvens-dækningen og dermed beregne risikomassen, såfremt den ikke er oplyst direkte. Generelt er informationerne forbedret betydeligt, men dels dækker de kun situationen i et splitsekund på et tidspunkt hvor man i vid udstrækning har kunnet tilpasse sig som ønsket i forhold til resultatet og dels er de mange data svære at anvende til noget som helst, da det er kvantitative opgørelser. Banker dør aldrig i en normal proces med likviditetsmangel i stigende grad, men derimod en pludselig Soliditetsdød ved at egenkapitalen forsvinder som følge af krav om store hensættelser til dækning af risiko for tab. Her er udlån og garantier vigtigst med kurstab på fonds som en underordnet biting. Balancens forhold: Brutto-Netto problemet Generelt skal man bogføre brutto beløb selv om et selskab har foretaget en modgående transaktion som reelt opvejer den post som bogføres i regnskabet. Det kan være en lejet bygning som er fremlejet med eller uden en avance. Gældsposter kan i visse tilfælde ikke indfries før tid, men man kan afdække dem med modsvarende aktiver. Denne type af forhold kunne nettes ud, hvorved balancen ville blive formindsket og dermed vil forholdet mellem gæld og egenkapital blive afspejlet mere korrekt. Især indenfor banksektoren er det muligt at få balancesummen pustet gevaldigt op, hvorved en bank kan opnå større prestige og forbedrede vilkår over for forretningspartnere. Generelt er det udmærket med brutto opgørelser, idet man derved får klarlagt at der er tale om en højere gearing og i reglen er der altid risiko forbundet hermed trods aftaler med indskrænkning af hæftelser.

5 Det tidligere Group 4 Falck anvendte Netting vedrørende Global Solutions, der udførte privatiseringsprojekter for især engelske, statslige myndigheder. Man havde dermed en meget stor aktivitet med fængsler osv., men regnskabet indeholdt kun i noteform redegørelse herfor og indholdet af oplysningerne var lidet anvendelige. G4F s argument var, at man indregnede de løbende vagtydelser mm. i det almindelige regnskab år for år, og denne del var den afgørende forretning for selskabet. ISS har tilsvarende PFI kontraktforhold i England med oprindelig løbetid på hele 30 år. Det er klart at eventual risici på så lange aftaler kan blive meget store, men i reglen er der indeholdt mange variable forhold som sikrer mod store gab mellem udgifter og indtægter. Forskellen omkring Going concern og Stop value kan imidlertid være meget stort for sådanne kontrakter. Periodisering er et stort problem i regnskaber, altså spørgsmålet om hvornår man indregner forskellige poster og hensætter eller tilbagefører beløb i balancen. Det gælder her også angående elastik omkring fremtidige indtægter, hvorved man reelt Netter manglende dækning af fx pensionsforpligtelser ud med forventede fremtidige indtægter. Det mest klare eksempel er de to amerikanske bilfabrikker Ford og GM, men mange gamle arbejdskrafttunge virksomheder er havnet i denne situation. Man har ikke hensat tilstrækkelig store beløb til pensioner. Renten er særdeles lav, hvilket indebærer udsigt til et lavere kapitalafkast end tidligere og dermed behov for større kapital til betaling af de fremtidige pensioner. Gabet burde naturligvis inddækkes, men verden er ikke simpel. Kunsten består i at lukke øjnene politisk rigtigt for at opretholde samfundets struktur. Man vil ikke i USA acceptere at medarbejderne overtager kontrollen med industrien. Derfor sættes kikkerten for det blinde øje og teoretiske udredninger og regnestyrker opstilles hvor underdækningen nettes ud med forventede indtægter fremover i form af forøgede indbetalinger. Virksomhederne har dermed opnået et pusterum men naturligvis fået udsigt til større udgifter i fremtiden og dermed lavere indtjening. Det er endnu et eksempel på regnskaber som tilpasses den ønskede løsning. Med politisk opbakning må de pågældende medarbejdere altså forstille sig med, at deres pension ikke er sikret ved finansielle aktiver men med tilsagn, der skal honoreres af fremtidig indtjening. Parmalat var et eksempel på talrige former for manipulation, men et særligt forhold var Netting set fra finansverdens synspunkt. Koncernen havde meget stor bruttogæld (større end oplyst), men det betød ikke så meget forsikrede ledelsen, når Parmalat tilsvarende havde store finansielle aktiver. Netto var gælden altså ikke så stor. I virkeligheden eksisterede aktiverne ikke i særlig stort omfang og dermed ramte Brutto-Netto problemet ekstra hårdt. Samme situation vil man kunne finde i vid udstrækning i Hedge Funde, som bærer meget store bruttobalance tal, men hvor Netting giver en langt mindre eksponering reelt. Almindelig sund fornuft tilsiger dog, at man med store bruttobeløb - uanset al verdens gode forklaringer - befinder sig i en situation med risiko for at meget mere kan gå galt end ved en mere simpel balancesammensætning med lavere værdi. Regnskabsanalyser fokuserer meget på rentabilitet, og balance tallene redegør for kapitalindsatsen. Ved at opgøre nettogælden (altså Netting) kan man beregne den egentlige kapitalindsats (egenkapital + minoriteter + hensættelser + nettogæld), og afkastningsgraden fremkommer herefter som forholdet mellem driftsoverskud (EBITA) og denne sum for kapitalindsatsen. Netting er således analysemæssigt en almindelig anvendt beregningsmetode, men det er ikke ensbetydende med at man kan se bort fra brutto tallenes reelle betydning. Balancens nøgletal Der er to typer tal: Rene balance tal og rentabilitets tal relateret til driftsregnskabet. Balance tallene er især egenkapitalandel, dvs. Egenkapital divideret med balancesummen. Normal standard er ca. 30 % i handels- og industriselskaber. Jo højere andel, jo bedre ud fra et soliditetsmæssigt synspunkt. Det tyder dog omvendt på for konservativ ledelse, hvis man ikke

6 ønsker at belåne selskabet. Hvis et selskab har store udskudte skatter, der er et varigt uforrentet passiv, bør dette indregnes i egenkapitalen, da eventuelle tab også vil indebære mulighed for tilbageførsel af denne udskudte skat. Gearingen er et godt, men lidt teknisk tal. Her beregnes nettogælden først, og dette tal sættes i forhold til egenkapitalen. Hvis man har 1 mia. kr. i egenkapital og 1,5 mia.kr. i nettogæld er gearingen 1:1,5. Man kan også sige at man dækker 40 % selv og resten ved gæld. Gearingen i normale virksomheder bør ikke være over 1:2 og allerede ved 1:1,5 bør man være agtpågivende som investor. Normal størrelsen er 1:1 for industrivirksomheder. Likviditetsgraden er forholdet mellem kortfristede aktiver og kortfristede passiver. Tallet skal være over 1,0 og helst 1,5. Generelt skal de absolutte tal forhold i balancen være i orden og må under ingen omstændigheder indeholde mangler i form af udsigt til likviditetskriser eller lignende. Hvis der er sådanne klare problemer tilstede uden redegørelse for efterfølgende tiltag for at løse vanskelighederne siden statusdagen, bør man helt se bort fra selskabet og afvente skæbnens udvikling. En god tommelfingerregel er at anlægsaktier + lagre skal være finansieret af egenkapital og langfristet gæld. Goodwill udgør et stadig voksende element i regnskabernes aktiv sum. Her er der grund til bekymring fra investor side. Goodwill kommer og går let. Man bør altid foretage en grov beregning af den korrigerede egenkapital. Egenkapitalen fratrækkes alle immaterielle aktiver og aktiveret skat. Hvis beløbet her er beskedent i forhold til gælden netto og aktiviteten i øvrigt, bør man være varsom. Risikoen er stor. ISS er her et ærkeeksempel, og optimister mener at man har lært at leve med denne struktur. Den lave rente hjælper i hvert fald for tiden. Tilsvarende kan man beregne investeret kapital netto pr. arbejdsplads og omsætningshastigheden for aktiverne (Omsætning/aktiver netto, dvs. investeret kapital). Konklusion Generelt skal man ikke tillægge balancen for stor betydning og normalt prissættes aktier til det dobbelte af indre værdi, hvilket udtrykker at virksomheden reelt indeholder en goodwill værdi i samme størrelse som hele egenkapitalen. Det forhold antyder jo kraftigt at regnskabets statusopgørelse kun er tal man ser på når det er direkte nødvendigt - ikke for at beslutte køb af en aktie i den løbende aktivitet som investor.

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg

Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg Investering i guld - den ultimative guide Af Dennis S. Lindberg Guld har en helt utrolig holdbarhed. Guld hverken ruster eller løber an, og ingen andre naturligt forekommende stoffer kan ødelægge guld.

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere