Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006"

Transkript

1 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt i 2006 med 39 mia. kr. mod en stigning på ca. 77 mia. kr. i Selskaberne havde i 2006 et negativt investeringsafkast på 47 mia. kr. I 2005 var investeringsafkastet ca. 100 mia. kr. Af de samlede investeringsaktiver var 55 pct. placeret i obligationer og 17 pct. i kapitalandele ved udgangen af 2006 Pr. 30. juni 2006 havde alle selskaber kapitalstyrke til at klare såvel det røde som det gule risiko-scenario Se appendiks 1 for generelle bemærkninger om tal-artiklens indhold. 1. Resultatposter Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser opnåede samlet betragtet et resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 2005, jf. tabel 1. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, Ændring Mia. kr. Resultatposter: Bruttopræmier % Præmier f.e.r % Investeringsafkast % Forsikringsydelser f.e.r % Ændring i livsforsikringshensættelser * Ændring i kollektivt bonuspotentiale * Overført investeringsafkast * Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r % Forsikringsteknisk resultat * Egenkapitalens investeringsafkast % Resultat efter skat % Balanceposter: Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter 1, , % Heraf til unit-link kontrakter % Egenkapital % Passiver i alt 1, , % Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de institutter, der var på markedet i henholdsvis 2005 og Udviklingen i årets resultat skyldes dels ændringer i det forsikringstekniske resultat og dels ændringer i egenkapitalens investeringsafkast. I 2006 opnåede selskaberne et overskud på det forsikringstekniske resultat på ca. 7 mia. kr. mod et underskud på ca. 4 mia. kr. i 2005.

2 Særligt udviklingen i tre poster på resultatopgørelsen forklarer udviklingen i det forsikringstekniske resultat. For det første tabte selskaberne 47 mia. kr. på investeringsaktiviteten (mod en gevinst på ca. 100 mia. kr. i 2005) som dog reduceres til ca. 40 mia. kr., når pensionsafkastskatten tages i betragtning. For det andet blev livsforsikringshensættelserne reduceret med ca. 39 mia. kr. (mod en forhøjelse på ca. 78 mia. kr. i 2005) 1. Endelig for det tredje bidrager egenkapitalen via det overførte investeringsafkast 2 med 3 mia. kr. til det forsikringstekniske resultat. I 2005 reducerer det overførte investeringsafkast det forsikringstekniske resultat med ca. 7 mia. kr. Det overførte investeringsafkast vedrører den forholdsmæssige andel af det samlede investeringsafkast, der i overensstemmelse med kontributionsprincippet 3 vedrører selskabets ejere (egenkapitalen) samt den andel, der vedrører selskabets syge- og ulykkesforsikringer. I 2005, hvor investeringsafkastet var højt, kunne ejerne trække ca. 7 mia. ud af det forsikringstekniske resultat. I 2006, hvor investeringsafkastet er negativt har egenkapitalen i stedet bidraget til det forsikringstekniske resultat med 3 mia. kr. Derfor trak egenkapitalens investeringsafkast i 2006 årets resultat ned med ca. 3 mia. kr. modsat i 2005, hvor resultatet blev trukket op med ca. 7 mia. kr. I 2006 blev der bogført ca. 44 mia. kr. under bruttopræmier og ca. 31 mia. kr. under forsikringsydelser. Begge poster er steget med ca. 14. pct. i forhold til De forsikringsmæssige driftsomkostninger steg med 4,5 pct. 2. Balanceposter De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde pr. 30. juni 2006 ca mia. kr. mod ca mia. kr. pr. 30. juni 2005, jf. tabel 1. I de samlede hensættelser pr. 30. juni 2006 indgår hensættelser til unit-link kontrakter på ca. 55 mia. kr., mens det tilsvarende pr. 30. juni 2005 var ca. 38 mia. kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2006 ca. 119 mia. kr., hvilket er en stigning på ca. 12 pct. i forhold til 30. juni De samlede investeringsaktiver udgjorde ca mia. kr. pr. 30. juni 2006, hvilket ikke har ændret sig nævneværdigt siden samme periode året før, jf. tabel 2. 1 Renten steg markant i 2006, mens der omvendt var et markant rentefald i Finanstilsynets løbetidsuafhængige diskonteringsrente steg således med 100 basispunkter i 2006, mens den faldt med 72 basispunkter i Det forsikringstekniske resultat kan betragtes som det over- eller underskud, som selskabets ejere har beregnet sig i regnskabsåret som vederlag for at forestå selskabets forsikringsdrift. Det forsikringstekniske resultat fremkommer efter indregning af den andel af selskabets samlede investeringsafkast, der svarer til de forsikredes andel af den samlede formue. I resultatopgørelsesskemaet opføres det samlede investeringsafkast som udgangspunkt i den forsikringstekniske del af skemaet. Den forholdsmæssige del af investeringsafkastet, der vedrører selskabets ejere (egenkapitalen), fratrækkes derfor under posten overført investeringsafkast, før det forsikringstekniske resultat fremkommer. Endvidere fratrækkes den del af det samlede investeringsafkast, der vedrører selskabets syge- og ulykkesforsikringer. 3 Kontributionsprincippet udstikker rammer for fordeling af det realiserede resultat mellem ejere og forsikringstagere og mellem forsikringstagerne indbyrdes. Fordelingen tager udgangspunkt i, hvor meget ejerne og forsikringstagerne har bidraget (kontribueret) til overskuddets dannelse, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 27. oktober 2006 om kontributionsprincippet. 2

3 Tabel 2: Investeringsaktivernes sammensætning pr. 30. juni 2005 og 30. juni 2006 Mia. kr Ændring Investeringsaktiver: Investeringsejendomme % Investeringer i tilknyttede og associerede virsksomheder % Kapitalandele % Investeringsforeningsandele % Obligationer % Andre investeringsaktiver % Investeringsaktiver i alt 1, , % Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter % Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Anm.: Pantesikrede udlån er indregnet i kategorien "Obligationer". Kategorien "Andre" omfatter følgende aktivposter: Andele i kollektive investeringer, andre udlån, indlån i kreditinstitutter, øvrige, genforsikringsdepoter og kassebeholdning og anfordringsindskud. Fra 1. januar 2006 indgår "kassebeholdning og anfordringsindskud i investeringsaktiverne. Denne post er derfor ligeledes inkluderet i Langt den væsentligste post blandt investeringsaktiverne er obligationsbeholdningen. Den udgjorde 55 pct. af de samlede investeringsaktiver i 1.halvår 2006, men beholdningen er til gengæld blevet relativt mindre end 2005 ca. 9 pct. mindre, jf. tabel 2. Aktiebeholdningen er den næststørste investeringskategori ca. 17 pct. i I forhold til 2005 er beholdningen blevet øget med ca. 25 pct. til at udgøre ca. 202 mia. kr. Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder udgør lidt mindre end aktiebeholdningen blandt investeringsaktiverne i Disse er ligeledes steget siden samme periode i 2005 med ca. 23 pct. Andre investeringsaktiver fylder kun ca. 3 pct. af de samlede investeringsaktiver, men blandt disse er sket et relativt stort fald fra 2005 til De er faldet 47 pct. Dette skyldes primært, at regnskabsposten Øvrige er ca. 25 mia. kr. mindre for 1. halvår 2006 end for Afledte finansielle instrumenter udgør en stor andel af denne post. Investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter er vokset med ca. 35 pct. og udgjorde pr. 30. juni 2006 ca. 55 mia. kr. svarende til knap 5 % af de samlede investeringsaktiver. Investeringsaktivernes sammensætning pr. 30. juni 2006 er illustreret i figur 1. 3

4 Figur 1: Investeringsaktivernes sammensætning pr. 30. juni % 3% 13% Investeringsejendomme 17% Investeringer i tilknyttede og associerede virsksomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele 55% 9% Obligationer Andre investeringsaktiver Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Som det fremgår, er obligationsandelen på 55 pct., aktieandelen på 17 pct. og investeringsforeningsandelen på 9 pct. De tilsvarende tal pr. 30. juni 2005 var henholdsvis 61 pct., 14 pct. og 8 pct. 3. Finansielle risici I alt 63 livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har indberettet oplysninger om kapitalforhold og risici opgjort pr. 30. juni Dette afsnit er baseret på disse indberetninger. Alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser kunne pr. 30. juni 2006 klare både det røde og det gule risikoscenarie. Risikojusteret solvensdækning I figur 2 er vist den ordnede population af selskaber efter den risikojusterede røde solvensgrad ultimo 2005 og medio Den risikojusterede solvensgrad udtrykker selskabernes kapitalstyrke efter det røde scenarie er indtruffet. Der regnes på hvordan scenariet påvirker basiskapital og solvensmargen, og derefter udregnes en risikojusteret solvensgrad. Værdien af informationen fra den risikojusterede solvensgrad for unit-link selskaber er begrænset, hvorfor disse ikke er inkluderet i figuren. 4

5 Figur 2: Risikojusteret rød solvensdækning Solvensgrad Selskaber Ultimo 2005 Medio 2006 Siden årsskiftet er der sket et skift opad i den risikojusterede røde solvensgrad, dvs. at selskaberne generelt er blevet bedre stillet. Dette kan skyldes såvel udviklingen på de finansielle markeder som beslutninger om eksponering i det enkelte selskab. Rentefølsomhed på aktiver og passiver Ved renteændringer vil der ske værdiregulering af hensættelserne og kursregulering af de renteafhængige aktiver. På aktivsiden reguleres obligationer og afledte finansielle instrumenter (derivater) med renter som underliggende aktiv. Livsforsikringshensættelserne vil afhængig af den garanterede rente stige ved rentefald. Hvis garantirenten fortsat er lavere end diskonteringsrenten efter et rentefald, vil livsforsikringshensættelserne være uændrede. Et rentefald vil blot betyde ændringer i forholdet mellem garanterede ydelser og individuelle bonuspotentialer. De renteafhængige aktiver og de afledte finansielle instrumenter, der forsikrer mod rentefald, vil ligeledes stige ved rentefald. Ved en rentestigning vil effekterne være modsatrettede. Ændringen i livsforsikringshensættelserne og i værdien af de renteafhængige aktiver, herunder afledte finansielle instrumenter, ved forskellige ændringer i renteniveauet er angivet i tabel 3. 5

6 Tabel 3: Rentefølsomhed på aktiver og passiver Aktiver Passiver Afledte finansielle Mia. kr. Obligationer instrumenter (derivater) Hensættelser Nettorentefølsomhed Renteændring: Fald på 1 pct. point 46,2 43,4 63,7 25,8 Fald på 0.7 pct. point 32,4 26,0 40,8 17,6 Stigning på 0.7 pct. point -32,5-12,1-24,9-19,7 Stigning på 1 pct. point -46,4-14,1-32,1-28,3 Bemærk, at en positiv nettorentefølsomhed betyder, at værdistigningen på aktiverne er større end værdistigningen på passiverne. Af tabel 3 fremgår det eksempelvis, at ved et rentefald på 1 pct. point øges hhv. aktiver og passiver med ca. 90 mia. kr. 4 og 64 mia. kr. en positiv nettoeffekt på ca. 26 mia. kr. for selskaberne. Det ses af tabel 3, at selskaberne samlet set er mest udsatte ved en rentestigning, idet tabet på aktiverne ikke kan opvejes af nedsættelsen af hensættelserne. I forhold til ultimo 2005 er forskellene i rentefølsomheder blevet forøget, dette skyldes især en lavere følsomhed på passivsiden, nu hvor diskonteringsrenten i højere grad nærmer sig garantirenten. Samtidig har selskaberne også tilpasset følsomheden på afledte finansielle instrumenter, så nettorentefølsomheden ikke bliver alt for stor. Følsomheden på obligationerne er stort set uændret. 4 Værdistigningen på aktivsiden på 90 mia. kr. fremkommer ved en stigning på hhv. 46,2 mia. kr. på obligationer og 43,4 mia. kr. på derivater. 6

7 Appendiks 1 Om statistikken Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har fra og med 2003 foretaget elektronisk indberetning af halvårsregnskaber til Finanstilsynet. Halvårsindberetningen er begrænset i forhold til indberetningen af årsregnskaber og omfatter kun resultatopgørelse og balance. Denne tal-artikel er baseret på disse halvårsindberetninger for 2005 og For 2006 har 34 livsforsikringsselskaber og 29 tværgående pensionskasser indberettet, hvilket er samme antal af selskaber som i I artiklen anvendes regnskabsbegreberne for livsforsikringsselskaber for såvel livsforsikringsselskaber som tværgående pensionskasser (fx "præmier" i stedet for "medlemsbidrag"). Tilsvarende anvendes betegnelsen "selskaber" for begge typer af finansielle virksomheder. 7

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber

Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber Markedsudvikling 2008 for skadesforsikringsselskaber 1. Konklusioner I et år præget af finansiel krise har de danske skadesforsikringsselskaber klaret sig relativt godt. Den forsikringstekniske del af

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

Årsrapport 2002 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K

Årsrapport 2002 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Kristen Bernikows Gade 4 Postboks 2112 1014 København K CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr.

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2004. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 10 10 95 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD 3

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø.

Årsrapport 2004 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S. Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø. CVR. nr. 16 16 32 79 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING RAMMER FOR VIRKSOMHEDEN 1 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2006 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen Jens Jesper Ovesen Peter Høltermand Doris Nielsen Markussen Carsten Helge Nielsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013 ATP Koncernen opnåede et overskud på 6,5 mia. kr. i årets første tre kvartaler. Overskuddet kan tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Periodens overskud betød, at ATP s reserver

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere