Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro"

Transkript

1 Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: /MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: /MDS Indstilling til Akkrediteringsrådet Juni 2009

3 Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Danmarks Evalueringsinstitut Juni 2009 Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Indstilling 7 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

5 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse, nr. 120, 2003 (vedlægges som bilag). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 5

6 Den faglige vurdering En akkreditering af et uddannelsesudbud er en vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om om udbuddet lever op til kriterierne eller ej. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Københavns Erhvervsakademis ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (jf. afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye udbud, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved evalueringskonsulent Mikkel Dahlbæk Sigurdsson har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Faglige eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Hanne Foss Hansen, cand.merc., ph.d., professor MSO i offentlig forvaltning og organisation ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Beskikket censor ved scient.pol.- uddannelserne, forvaltningsuddannelserne og de erhvervsøkonomiske uddannelser. Kirsten Lyhne, cand.oecon. fra Aalborg Universitet, Market Manager hos KMD. Adjunkt ved Det Danske Erhvervsakademi (nu Erhvervsakademi Dania) Har siden 2000 været tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor. Fra 2003 har hun været censor ved en lang række korte videregående uddannelser. Desuden har hun siden 2006 været ekstern beskikket censor ved de erhvervsøkonomiske fakulteter. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Uddannelsesmæssige og pædagogiske forhold. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 6

7 2 Indstilling EVA har modtaget en ansøgning om akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi med udbud på Østerbro i København. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA nyt udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi med udbud på Østerbro i København til afslag på akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at tre af de syv kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud, ikke er opfyldt. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Ansøgeren har taget udgangspunkt i en undersøgelse af det relevante arbejdsmarkeds ønsker og aftagernes behov. På basis heraf vurderer ekspertpanelet, trods visse svagheder ved undersøgelsen, at der er behov for udbuddet af uddannelsen. Ansøgeren har desuden en god plan for at inddrage aftagere, hvilket betyder at der i forhold til det nye udbud er et grundlag for aktiv dialog mellem udbyder og aftager. Ansøgeren har ikke i tilstrækkelig grad redegjort for at tilrettelæggelsen af udbuddet er hensigtsmæssig i forhold til at sikre at de studerende når uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøgeren introducerer e-læring som en undervisningsform, men er ikke i stand til at argumentere for hvordan og i hvilket omfang det vil blive benyttet. Det fremstår heller ikke klart hvad ansøgeren forstår ved begrebet e-læring. I forhold til uddannelsens professions- og udviklingsbasering er det tilfredsstillende at ansøgeren har etableret en række aktiviteter i samarbejde med eller med inddragelse af virksomheder og andre institutioner, herunder universiteter. Der bliver desuden fokuseret på løbende at indhente ny teoretisk viden på ledelsesområdet fra de faglige netværk som ansøgeren har opbygget. Ansøgeren har ikke i tilstrækkelig grad redegjort for at uddannelsesudbuddet vil blive understøttet af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøgeren har heller ikke på tilfredsstillende vis redegjort for at de fornødne og påkrævede faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Ansøgeren redegør ikke i tilstrækkelig grad for hvilke faciliteter og ressourcer der vil være behov for ved anvendelsen af e-læring som et bærende element i undervisningen, i forhold til at understøtte de pædagogiske og faglige målsætninger. Ansøgeren har erfaring med anvendelse af systematisk kvalitetssikring af uddannelserne som inddrager relevante interessenter såvel internt som eksternt. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har undersøgt behovet for efteruddannelse af ledere inden for udbuddets dækningsområde (Hovedstadsområdet). Undersøgelsen viser at der er et stort behov for efteruddannelse af ledere inden for den private og offentlige sektor. Undersøgelsen belyser dog primært hvilke ønsker aftagerne har til indholdet i diplomuddannelsen i ledelse, og vurderer ikke omfanget af aftagernes behov. Dvs. at man ikke direkte af undersøgelsen kan udlede hvor mange aftagere som konkret har behov for dimittenderne, hvilket er en svaghed ved undersøgelsen. Ekspertpanelet vurderer dog ud fra de foreliggende oplysninger og eksperternes kendskab til ledelsesområdet at der vil være et behov for udbuddet. Det vurderes positivt at ansøgeren har fremlagt en plan for inddragelse af relevante aftagere. Ifølge ansøgeren vil relevante aftagere blive inddraget i flere forskellige sammenhænge, fx som foredragsholdere og som gæsteundervisere og i dannelsen af et advisory board bestående af repræsentanter fra virksomhederne. Redegørelsen er tilfredsstillende om end meget summarisk. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.1.2: Metro Cash & Carry Danmark Aps Bilag 1.1.3: Butler loftet Richard Bilag 1.1.4: By og erhvervsudvikling Ballerup Kommune Bilag 1.1.5: Post Danmark Bilag 1.1.6: Københavns fængsel Bilag 1.1.7: Peugeot Danmark Bilag 1.1.8: Bosch A/S Bilag 1.1.9: DSB Bilag : Region Hovedstaden Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 8

9 Bilag : Kop og kande Bilag : Valcon A/S Bilag : Proadvisor Gruppen A/S Bilag : IT Foqus A/S Bilag : Akzo Nobel Décor A/S Bilag 1.2.1: Zaperas virksomhedsundersøgelse Bilag 1.3.1: Trivselsrapport VVU-uddannelser Bilag 1.4.1: Strategisk arbejdsplan for akademiuddannelserne, 2008 Bilag 1.4.2: Visuelt oplæg til fælles kvalitetskoncept. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er ikke relevant. Begrundelse for vurderingen Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at e-læring skal have en central rolle i uddannelsen. Dette begrundes med at den studerende samtidig er ansat i en fuldtidsstilling og derfor ikke kan forventes at være lige så fleksibel i sin undervisningsdeltagelse som en almindelig fuldtidsstuderende. Det er en afgørende svaghed ved ansøgningen at det ikke fremgår hvordan e-læring som læringsmetode vil bidrage til at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. I ansøgningen fremhæves det fx at e-læring er en undervisningsform som skal supplere og ikke erstatte undervisningen (jf. ansøgningen, øverst på side 11), men af de supplerende oplysninger (jf. nederst på side 1) fremgår det at e-læring er et alternativt tilbud der kan kompensere for fravær. Formålet med at bruge e-læring fremstår derfor meget diffust. Det er en yderigere afgørende svaghed, at det fremgår utydeligt, hvad ansøgeren rent faktisk forstår ved e-læring, idet ansøgeren ikke har forholdt sig til, hvordan e-læring - pædagogisk og didaktisk - vil blive anvendt til at understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøgeren redegør for, at de vil anvende elektroniske værktøjer, såsom , i forbindelse med e-læring, men ekspertpanelet vurderer ikke at dette i sig selv kan karakteriseres som et udbygget e-læringskoncept, hvis e- læring som ansøgeren oplyser, skal spille en helt central rolle i udbuddet. Det vurderes ligeledes som en afgørende svaghed ved ansøgningen at ansøgeren ikke har vist hvordan udbuddet vil blive tilrettelagt. Af ansøgningen fremgår det blot at uddannelsen er opdelt i tre moduler, men hvordan man vil tilrettelægge udbuddet er ikke ekspliciteret. Tilrettelæggelsen af udbuddet beskrives derfor meget overordnet og i generelle termer og ikke særlig konkret. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 3.1: Dansk ledelse anno 2008 (Det Danske Ledelsesbarometer). Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 11

12 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøgeren allerede har erfaring med en række aktiviteter i samarbejde med eller med inddragelse af virksomheder og andre institutioner, herunder universiteter. Aktiviteterne omfatter blandt andet brug af eksterne undervisere, planlægning af et lokalt uddannelsesudvalg og en systematisk inddragelse af deltagere fra erhvervslivet som inspiration for underviserne på udbudsstedet. Der bliver desuden fokuseret på løbende at indhente ny teoretisk viden på ledelsesområdet fra de faglige netværk som ansøgeren indgår i med Professionshøjskolen UCC, Syddansk Universitet og Professionshøjskolen Metropol. Det vurderes desuden positivt at ansøgeren i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol har udarbejdet en videncenterfunktion som blandt andet indeholder tværfaglige kurser for underviserstaben og de studerende. Dette vil kunne bidrage til et sundt studiemiljø og samtidig medvirke til konkret pædagogisk sparring mellem underviserne. Ekspertpanelet vurderer at det er en svaghed ved ansøgningen at ansøgeren ikke redegør konkret for samarbejdet med de institutioner som indgår i det faglige netværk. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 4.1: Partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 12

13 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes tilfredsstillende at der på udbudsstedet udbydes uddannelser der i et vist omfang omhandler ledelse. Ekspertpanelet vurderer dog at det er en afgørende svaghed ved ansøgningen at kun fem relevante fastansatte undervisere er tilknyttet udbudsstedet i øjeblikket hvoraf tre af disse har ansættelse som hhv. rektor og direktører. Ekspertpanelet vurderer derfor at der ikke på nuværende tidspunkt er et fagligt miljø til at understøtte diplomuddannelsen i ledelse. Ydermere eksisterer der ikke en konkret plan fra ansøgerens side for at sikre det relevante faglige miljø. Det er desuden en svaghed ved ansøgningen at udbudsstedet ikke på nuværende tidspunkt råder over et fagligt miljø der har erfaring med e-læring. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5.1: Udkast til en sammenhængende detailuddannelse Bilag 5.2: Tilsagn om detailakademi Bilag 5.3: Detailakademiet en kort præsentation Bilag 5.4: Brev fra SDU Bilag 5.5: Tilsagn fra Forskning og Innovationsstyrelsen Bilag 5.6: Bruttoliste over undervisere. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 13

14 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer som udgangspunkt er til stede på udbudsstedet. Ansøger har på tilfredsstillende vis redegjort for at der er lokalefaciliteter med gode it-forhold og trådløs internetforbindelse på hele udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer alligevel at det er en afgørende svaghed ved ansøgningen at ansøger ikke redegør for hvilke særlige ressourcer, fx programmeller, som der vil være brug for til realisering af udbuddets e-læringskoncept. Her er det ikke tilstrækkeligt at ansøger alene redegør for at den studerende har internetforbindelse og får stillet en computer til rådighed, idet e-læring forventes at spille en central rolle i udbuddet af uddannelsen. Anvendelse af e-læring kræver brug af særligt software, udstyr m.m., som ansøgeren ikke redegør for i ansøgningen. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 14

15 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøgeren har udviklet en omfattende kvalitetspolitik. Kvaliteten sikres ved en kontinuerlig fokusering på trivselsundersøgelser blandt både studerende og ansatte og evalueringer af undervisning og eksamen. Desuden foretages også kvalitetssikring med fokus på den eksterne kontakt, fx virksomhedsanalyser, undersøgelser af praktikpladser og dimittendanalyser. Det er dog en svaghed ved ansøgningen at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en egentlig plan for kvalitetssikring af e-læring som undervisningsform. Dokumentation: ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt følgende bilag: Bilag 7.1: Kvalitetspolitik Bilag 7.2: Oversigt over kvalitetsmæssige tiltag i KEA. Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro 15

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere