Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen"

Transkript

1 Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007

2 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens beføjelser... 5 Skolelederen... 6 Pædagogisk råd... 6 Mødeledelse... 7 Mødevirksomhed... 7 Protokol... 7 Elevråd... 7 Fælles rådgivende udvalg... 8 Ikrafttræden... 8 Bilag : Antal skoler og skolernes omfang Overbygningsskoler Specialklasser Andre specialpædagogiske foranstaltninger Undervisning af tosprogede elever Timetal Timetildelingsmodel Fagenes timetal Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Klassedannelse Valgfag Skolebiblioteksordningen/det pædagogiske servicecenter Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Henvisning til undervisning på anden skole Ønske om skoleskift Indskrivning af elever Ekskursioner, lejrskoler mm Naturskolen Kjærgårds Mølle Fælles mål for undervisningen Læseplaner Ferieplanen Skolernes økonomiske rammer... 17

3 Vedtægten : Kapitel 1 Skolebestyrelse Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Ved Struer Østre Skole, hvor specialklasserækken findes, skal mindst 1 af de 7 forældrevalgte repræsentere specialklasserækken (og 1 stedfortræder). Resen Skole, Struer Kommunes heldagsskole tilknyttes en rådgivningsgruppe, der består af : en politisk udpeget person, chefkonsulenten for skoleområdet, afdelingslederen i Familieafdelingen, ledende skolepsykolog, repræsentant for skolelederne, repræsentant fra det fælles rådgivende udvalg, lærerrepræsentant fra Resen Skole, lederen af Resen Skole. stk. 2. Herudover kan, såfremt skolebestyrelsen ønsker det, et af Byrådets medlemmer deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. stk. 3. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. stk. 4. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere (personsager). 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser, hvortil henvises. stk. 2. Medarbejderrepræsentanter og deres stedfortrædere vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen og er omfattet af skolelederens ledelseskompetence, til en fælles valghandling. Valgbare er ansatte, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mindst 1 år. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har 2 stemmer, som ikke må placeres på samme person. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. stk. 3. Medarbejdernes valgperiode er et år. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår, som er valgperioden. stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Valgperioden er et år. Valget finder sted ved skoleårets start. 3. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne én af forældrerepræsentanterne som formand ved simpelt flertal. 3

4 Mødevirksomhed 4. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem, men kredsen af mødedeltagere kan i øvrigt ikke udvides. stk. 3. Intet medlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges i næste møde. Forretningsorden 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, kan stedfortræderen deltage. 6. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter dato, tid og sted for en række ordinære møder. stk. 3. Formanden indkalder til andre møder med mindst 14 dages varsel. stk. 4. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 7. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 8. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. 9. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 10. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 4

5 stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens protokol. Skolens ledelse vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse. 11. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen. 12. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden inden for de rammer, der følger af loven og de beslutninger, Byrådet har truffet. 13. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 1998 har Byrådet besluttet, at der ikke udbetales diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne med virkning fra den 1. januar Kapitel 2 Skolebestyrelsens beføjelser 14. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt, og er i øvrigt tillagt følgende beføjelser : stk. 2. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. stk. 3. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om : undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, samarbejdet mellem skole og hjem, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdets fordeling mellem lærerne, fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. stk. 4. Skolebestyrelsen godkender efter indstilling fra skolelederen skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af Byrådet. stk. 5. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. stk. 6. Tiden for konfirmationsforberedelse fastlægges efter forhandling mellem skolebestyrelsen og præsterne i kommunen, jf. folkeskolelovens 53. stk. 7. Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til læseplaner for skolen efter retningslinier fastsat af Byrådet, og afgiver indstilling til Byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde samt ændring af Styrelsesvedtægten. 5

6 stk. 8. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til Byrådet, eller til den Byrådet har uddelegeret ansættelseskompetencen til, om indstilling af ansættelse af ledere og lærere ved skolen. stk. 9. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle forhold vedrørende den pågældende skole. stk. 10. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den. Kapitel 3 Skolelederen 16. Skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for skolen. Grundlaget for dette er skolens aftale med Byrådet om skolens drift (aftalestyring). stk. 2. Skolens leder er ansvarlig overfor Byrådet og skolebestyrelsen for, at de beslutninger, der træffes på skolen, er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og inden for de mål og rammer, der er fastlagt af Byrådet. Skolens leder skal arbejde ud fra de principper, Byrådet og skolebestyrelsen har lagt for skolens virksomhed. stk. 3. Skolelederen refererer til direktøren for området vedr. den generelle ledelse. stk. 4. Skolelederen refererer til chefkonsulenten for området vedr. den faglige ledelse. stk. 4. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte. stk. 5. Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser, der vedrører de enkelte elever. stk. 6. Skolelederen udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende principper for skolens virksomhed mv. jf. kapitel 2. stk. 7. Skolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. stk. 8. Skolens leder er forpligtet til at give MED-udvalget alle ønskede oplysninger om skolens virksomhed, der ikke er person-orienteret. stk. 9. Skolens leder er forpligtet til at samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om tilrettelæggelse af skolens specialundervisning. Kapitel 4 Pædagogisk råd 17. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. 6

7 stk. 2. Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af skolens leder eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. stk. 3. Rådets udtalelser fremsendes gennem skolens leder. Mødeledelse 18. Skolens leder, der er leder af rådets møder, kan vælge at delegere funktionen som mødeleder. stk. 2. I det tilfælde vælger pædagogisk råd selv sin mødeleder. stk. 3. Pædagogisk råd fastsætter selv sin forretningsorden. stk. 4. Til at varetage mødelederens funktioner ved denne forfald, skal der vælges en stedfortræder. stk. 5. Valg i henhold til stk. 2 og 4 finder sted inden udgangen af et skoleår og gælder for et skoleår ad gangen. Mødevirksomhed 19. Det pædagogiske råd holder møde, når det ønskes af skolens leder. Skolens leder har altid ret til at få punkter optaget på dagsorden. stk. 2. Den valgte mødeleder eller en fjerdedel af rådets medlemmer kan altid forlange rådet indkaldt til møde med angivelse af punkter til dagsorden. 20. Rådets møder holdes som regel uden for undervisningstiden. stk. 2. Evt. valgt mødeleder fastsætter sammen med skolelederen tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen i samarbejde med skolelederen. Protokol 21. Mødelederen, eventuelt en valgt sekretær, fører under møderne rådets protokol. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Stk. 2. Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen. Kapitel 5 Elevråd 22. Skolens elever danner et elevråd/elevforsamling. 7

8 stk. 2. Skolelederen udpeger en kontaktlærer for elevrådet blandt skolens lærere. stk. 3. Skolelederen skal i samarbejde med elevrådskontaktlæreren sørge for at elevrepræsentanterne får de bedst mulige forudsætninger for arbejdet i skolebestyrelsen. 23. Elevrådet er rådgivende for skolebestyrelsen og skolelederen. stk. 2. Elevrådet kan udtale sig om alle spørgsmål, der vedrøreer elevernes forhold på skolen generelt. stk. 3. Undervisningsmiljørepræsentanter vælges blandt elevrådets medlemmer. stk. 4 Udtalelser til skolebestyrelsen sendes gennem skolens leder. 24. Elevrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Kapitel 6 Fælles rådgivende udvalg 25. Der oprettes et fælles rådgivende udvalg bestående af følgende : formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget formændene for skolebestyrelserne 1 lærer udpeget af lærerkredsen (kreds 124) 1 skoleleder udpeget af skolelederne 2 elever udpeget af elevrådene chefkonsulenten for skoleområdet. stk. 2. Medlemmer fra skolebestyrelserne vælges for bestyrelsernes valgperiode. Øvrige medlemmer vælges ved hvert skoleårs begyndelse. stk. 3. Chefkonsulenten er formand for det fælles rådgivende udvalg. stk. 4. Formanden sammenkalder til møderne efter behov, dog mindst én gang i kvartalet. stk. 5. Det fælles rådgivende udvalg er et forum for erfaringsudveksling mellem skolerne, skolebestyrelserne og Byrådet. Udvalget kan f.eks. udtale sig om den overordnede skolepolitik i kommunen, herunder skolestruktur, bevillingsrammen for skolerne, evt. omlægning af distriktsgrænserne, øvrige spørgsmål, som forelægges det af Byrådet eller skolebestyrelserne. Kapitel 7 Ikrafttræden 26. Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 2007 og erstatter Struer Kommunes vedtægt af 1. maj 2001 med senere ændringer november 2004 samt Thyholm Kommu- 8

9 nes vedtægt af 1. januar Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. 9

10 Bilag : Antal skoler og skolernes omfang Bremdal Skole skolekode børnehaveklasse 7. klasse skolefritidsordning Gimsing Skole skolekode børnehaveklasse 9. klasse skolefritidsordning. Hjerm Skole skolekode børnehaveklasse 7. klasse skolefritidsordning. Humlum Skole skolekode børnehaveklasse 7. klasse integreret daginstitution. Langhøjskolen skolekode børnehaveklasse 9. klasse skolefritidsordning. Parkskolen skolekode børnehaveklasse 9. klasse skolefritidsordning. Struer Borgerskole skolekode børnehaveklasse 7. klasse samt 10. klasse skolefritidsordning. Struer Østre Skole skolekode børnehaveklasse 9. klasse skolefritidsordning. Thyholm Skole skolekode børnehaveklasse 10. klasse skolefritidsordning Resen Skole, Struer Kommunes Heldagsskole skolekode modtager elever fra hele kommunen, evt. også fra andre kommuner. Antallet af pladser fastsættes af Børne- og Uddannelsesudvalget Struer Skolehjem skolekode modtager elever fra hele kommunen, evt. også fra andre kommuner. Antallet af pladser fastsættes af Børne- og Uddannelsesudvalget. 10

11 Skoledistrikter: Thyholm Skole Thyholm Skole 11

12 Skoledistrikt: 5 Bremdal Skole Skoledistrikt: 3 Humlum Skole Skoledistrikt: 5 Bremdal Skole Skoledistrikt: 6 Østre Skole Skoledistrikt: 1 Gimsing Skole Skoledistrikt: 4 Langhøjskolen - Asp Skoledistrikt: 2 Hjerm Skole 12

13 Skoledistrikt: 5 Bremdal Skole Skoledistrikt: 7 Borgerskolen Skoledistrikt: 6 Østre Skole Skoledistrikt: 9 Parkskolen Skoledistrikt: 4 Langhøjskolen - Asp Skoledistrikt: 1 Gimsing Skole 13

14 Overbygningsskoler Der er overbygning på Gimsing Skole, Langhøjskolen, Parkskolen, Struer Østre Skole og Thyholm Skole. Følgende overbygningsskoler modtager elever fra andre skoler: Gimsing Skole fra Hjerm Skole fra 8. årgang. Struer Østre Skole fra Struer Borgerskole, Humlum Skole og Bremdal Skole fra 8. årgang. Struer Borgerskole og Thyholm Skole tilbyder 10. klasse. Specialklasser Undervisning i specialklasse efter bekendtgørelse nr. 896 af 22. september og 9 finder sted på Struer Østre Skole. Andre specialpædagogiske foranstaltninger Specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 3 stk. 2 finder sted ved alle skoler. Undervisning af tosprogede elever Undervisning i dansk som andetsprog for tosprogede elever i børnehaveklasse 10. klasse finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Timetal Skolernes timeforbrug til børnehaveklasser og klasser fastsættes for det efterfølgende skoleår i forbindelse med den årlige budgetlægning. Timeforbruget beregnes med baggrund i skolens klasse og elevtal. Timetildelingsmodel 1. kl. 23 lektioner 2. kl. 23 lektioner inkl. 1 ekstra dansktime fra 1. august kl. 26 lektioner 4. kl. 24 lektioner 5. kl. 25 lektioner 6. kl. 26 lektioner 7. kl. 26 lektioner 8. kl. 1,62 pr. elev 9. kl. 1,65 pr. elev 10. kl. 1,94 pr. elev Mellem 1 28 elever = 1 klasse Mellem 29 og 56 elever = 2 klasser Mellem 57 og 84 elever = 3 klasser Under 10 elever i klassen Fra elever i klassen Minus 10 lektioner pr. uge pr. klasse Minus 4 lektioner pr. uge pr. klasse I første og anden klasse gives 0,65 lektion pr. elev udover 18 elever i klassen. I tredje til syvende klasse gives 0,65 lektion pr. elev udover 15 elever i klassen. Der er ingen ekstra lektioner til fordeling i overbygningen. Specialklasser tildeles 5,04 lektion pr. elev pr. uge. 14

15 Lektioner ganges med 3 deles med 4 gange 40 uger gange omregningsfaktor på 2,43. Årsnormen i skoleåret 2007/08 er 1687,20. Fagenes timetal Med den tildelte ressource er kommunens skoler forpligtet på Undervisningsministeriets minimumstimetal. Tallene angiver årlige klokketimer pr. klasse: Bekendtgørelse nr. 805 af 15. juli 2004, bilag 1. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Specialundervisning gives efter de til enhver tid gældende regler. Den enkelte skoles tilrettelæggelse af denne undervisning sker efter rådgivning fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Timeforbruget til specialundervisning fastsættes i forbindelse med den øvrige budgetlægning på baggrund af skolernes elevtal. Lektioner ganges med 3 deles med 4 gange 40 uger gange omregningsfaktor på 2,43. Lektioner ganges med 3 deles med 4 gange 40 uger gange omregningsfaktor på 2,35. Klassedannelse På grundlag af den tildelte ressource og med udgangspunkt de lokale forhold, træffes der på den enkelte skole beslutning om klassedannelsen. 15

16 Valgfag Tilbuddene af valgfag fastlægges af skolebestyrelserne. Der er mulighed for, at de enkelte overbygningsskoler sammen med Den Kommunale Ungdomsskole kan koordinere tilbuddene om valgfag med henblik på at kunne imødekomme flest mulige ønsker inden for det tildelte timetal. Skolebiblioteksordningen/det pædagogiske servicecenter Skolebibliotekskonsulent Der er ved skolevæsenet ansat en skolebibliotekskonsulent, hvis ansvarsområde er det bibliotekstekniske arbejde, vedligeholdelse af edb-udstyr med tilknytning hertil samt budget for fællesadministration. Konsulenten sørger desuden for, at der nedsættes et materialeudvalg, som består af mindst én skolebibliotekar fra hver af de 8 skoler i kommunen. Materialeudvalget afholder møde hver 14. dag, hvor relevant materiale bearbejdes for senere orientering på den enkelte skole. I materialeudvalget drøftes faglige og pædagogiske emner knyttet til skolebiblioteksarbejdet. Der kan deltage en børnebibliotekar i møderne for gensidig orientering. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Denne bistand varetages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Henvisning til undervisning på anden skole Vil kunne finde sted efter konkret afgørelse i det enkelte tilfælde og efter aftale med den modtagende skole. Normalt forudsættes forældrenes accept, dog henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Ønske om skoleskift Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i henhold til folkeskolelovens 40 stk. 2. Gældende rammer i Struer Kommune er, at afgørelser om skoleskift indenfor kommunen foretages administrativt, når skolelederne er enige. Der kan normalt ikke optages elever fra et andet skoledistrikt, hvis det medfører, at klassekvotienten overstiger 24. Indskrivning af elever Indskrivning af elever til børnehaveklasser og 1. klasser for det kommende skoleår finder sted på kommunens folkeskoler i december eller januar måned. Såfremt forældrene ønsker anden skole end distriktsskolen, kan de ved indskrivningen henvende sig på den skole, de ønsker barnet optaget i. Den modtagende skole sørger for at underrette distriktsskolen. Ekskursioner, lejrskoler mm. Ovennævnte arrangementer afholdes i henhold til 16 og 50 i lov om folkeskolen samt Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser i folkeskolen af 23. februar

17 Indenfor disse rammer er det den enkelte skolebestyrelse, der fastsætter nærmere principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden. Naturskolen Kjærgårds Mølle Naturskolen Kjærgårds Mølle er et samarbejde mellem Lemvig Kommune, Struer Kommune, Nørre Nissum Seminarium og Klosterhedens Skovdistrikt. Der henvises til den særligt oprettede aftale. I undervisningen, primært i fagene natur/teknik, biologi og geografi, indgår besøg på Naturskolen i det omfang, Naturskolens kapacitet tillader det og under hensyn til de to kommuners fordelingstal, dog mindst tre gange i elevens skoleforløb. Fælles mål for undervisningen Undervisningsministeriet har udsendt faghæfter FÆLLES MÅL. Faghæfterne indeholder for hvert fag og emne de bindende fælles nationale mål i form af fagmål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trinmål for klasse, samt mål og bindende indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen. Læseplaner Faghæfterne indeholder desuden de vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. De vejledende læseplaner og beskrivelser er gældende i Struer Kommune. Ønsker en skolebestyrelse at udarbejde andre forslag til læseplaner, skal disse godkendes af Byrådet. Ferieplanen Under iagttagelse af folkeskolelovens 15 fastsætter Børne- og Uddannelsesudvalget hvert år ferieplanen, der er fælles for hele skolevæsenet. Skolernes økonomiske rammer Efter folkeskolelovens 44 stk. 3 godkender skolebestyrelsen budget for skolen indenfor de rammer, der er fastlagt i forbindelse med det vedtagne budget. Skolelederen forestår den daglige administration af budgettet. Alle konti, - bortset fra energi samt skatter og forsikringer udlægges til skolen som en ramme. I rammen er således også indeholdt løn. Bevillingsrammen er til fri disposition for skolebestyrelsen under iagttagelse af de retningslinier, der gælder for lønsumsstyring og Struer Kommunes bevillingsregler. Skolebestyrelsen forelægges budgetopfølgning 4 gange om året. Der afsættes centrale beløb til planlagt og systematisk vedligeholdelse. Disse midler administreres af afdelingen for Kommunale Bygninger. Skolerne indgår selvforvaltningsaftale på den udlagte budgetramme. Uforbrugte beløb overføres til nyt budgetår, medens underskud modregnes året efter, jf. reglerne om selvforvaltning. Der er efter reglerne om selvforvaltning mulighed for at låne af efterfølgende års budget. 17

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg.

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. ADM0243E3210D esdhscan 18-11-2013 11:24 SEPBARCODE: 40UID Nlkolay Synscentralen Januar 2007 Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. I medfør af Lov nr. 592 af 24. juni 2005 (Lov om ændring

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Skoleafdelingen STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Ikast-Brandel 15-11-2011 Forord. Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB

VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB VEDTÆGT FOR SPECIALUNDERVISNING OG SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE V. CENTER FOR HØRETAB Ungetilbuddet på Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Vedtægten er udarbejdet i henhold til

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle.

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER (CKHM) Vestre Engvej 56, 7100 Vejle. Vedtægten er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelser nr. 658 af 3. juli

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF CENTER FOR KOMMUNIKATION OG HJÆLPEMIDLER OG CENTER FOR REHABILITERING OG SPECIALRÅDGIVNING Center for Kommunikation og Hjælpemidler, Vestre Engvej 56, 7100 Vejle Center for Rehabilitering

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen Gældende pr. 1. januar 2007 Revideret pr. 1. oktober 2008 Revideret pr. 1. oktober 2010 Revideret pr. 1. august 2011 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kerteminde kommunes skolevæsen 28-06-2007 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1- yrådet...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg...3 Mødevirksomhed...4 Forretningsorden...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Nyborg Kommunale Skolevæsen Vedtaget på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 7. sep. 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed...

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Damagerskolen Skolebestyrelsen

Damagerskolen Skolebestyrelsen Damagerskolen Skolebestyrelsen Referat af mødet mandag den 27. september klokken 18.00 20.00. Ikke mødt Henrik Annfeldt 10. Spørgetid. Ingen fremmødte 11. Skolebestyrelsens forretningsorden. Forretningsordenen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Lemvig Kommune 2012/13

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Lemvig Kommune 2012/13 Skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Lemvig Kommune 2012/13 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune den xx.xx.2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 KAPITEL 1... 4 Skolebestyrelser... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere