REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000"

Transkript

1 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for Hovedelementerne er: Selskabet har i 2000 ændret sit aktivitetsgrundlag til i dag at forestå eller deltage i udviklingen af nye produkter og tjenester baseret på nyskabende teknologier. Fokus er rettet mod produkter og tjenester, der imødekommer behov og ønsker fra brugere af mobil datakommunikation. I overensstemmelse med den nye strategi har Selskabet i 2000 vurderet mere end 100 investeringsforslag og foretaget 4 investeringer for et samlet beløb af 24 millioner kr. For 2000 blev Olicoms resultat efter skat et overskud på 80 millioner kr. Resultatet er især påvirket af indtægter og tilbageførte hensættelser vedrørende de i 1999 frasolgte aktiviteter. Selskabets resultat efter skat i 1999 udgjorde et underskud på 539 millioner kr. Selskabets egenkapital udgjorde pr. 31. december millioner kr. svarende til kr. 13,90 pr. udestående aktie ultimo Olicoms eksisterende porteføljeselskaber er alle i en etableringsfase og forventes under ét at udvise et negativt driftsresultat i Idet der ikke påregnes realisationsgevinster allerede i 2001, forventes Selskabets regnskabsmæssige resultat for 2001 at blive negativt. Fondsbørsmeddelels e 1 af februar 2001

2 Olicom Regnskabsmeddelelse for året 2000 HOVEDTAL / NØGLETAL Selskabets aktivitetsgrundlag er ændret væsentligt i Sammenligningstallene for kan ikke tilrettes således, at de bliver retvisende for den nuværende virksomhed, hvorfor de er udeladt. Hovedtal (t.kr.): 2000 RESULTATOPGØRELSE Resultat af associerede virksomheder Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter 175 Andre driftsudgifter 198 Kursgevinster og tab, netto Øvrige finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat 0 Resultat af ikke-fortsættende aktiviteter Årets resultat BALANCE Driftskapital Samlede aktiver Egenkapital ultimo GENNEMSNITLIG KURS USD/DKK 8,00 NØGLETAL Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 13,90 Egenkapitalforrentning (%) 39,2 Resultat pr. aktie (kr.) 4,54 Vægtet gennemsnitlig udestående aktier Antal medarbejdere ultimo 10 Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 1997 på grundlag af koncernens regnskabspraksis. Årsregnskabet i danske kroner er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Fra 1999 til 2000 steg den gennemsnitlige kurs for USD/DKK med 8,8%. Fondsbørsmeddelels e 2 af februar 2001

3 Olicom A/S i 2000 I sidste halvår af 1999 frasolgte Olicom sine daværende hovedaktiviteter i tre transaktioner til henholdsvis Madge, Intel og Motorola. I den første del af 2000 var Selskabets fokus primært rettet mod opfyldelse af de forpligtelser, som Selskabet påtog sig i forbindelse med disse transaktioner. I februar 2000 meddelte Olicom, at man også ophørte med at udbyde de produkter, som ikke var omfattet af frasalgene. I april 2000 meddelte Nasdaq, at Olicom-aktien ikke længere opfyldte betingelserne for handel på Nasdaq National Market, og aktien blev afnoteret. Selskabet appellerede forgæves denne beslutning, og aktien handles nu i USA i det elektroniske handelssystem NASD OTC Bulletin Board. På Olicoms generalforsamling den 14. april 2000 ønskede den samlede bestyrelse at fratræde. Generalforsamlingen valgte Selskabets nuværende bestyrelse, som efter sin konstituering udpegede en ny direktion. Den 15. maj 2000 offentliggjorde bestyrelsen en ny strategi for Selskabet. Olicom vil herefter forestå eller deltage i udviklingen af nye produkter og tjenester baseret på nyskabende teknologier. Fokus vil primært være rettet mod produkter og tjenester, der imødekommer behov og ønsker fra brugere af mobil datakommunikation. Investeringsmuligheder vil blive søgt identificeret både gennem Selskabets egen research og gennem samarbejde med nystartede virksomheder, som tilbydes seed og venture finansiering samt adgang til selskabets etablerede forretningsnetværk og infrastruktur. I overensstemmelse med den nye strategi har Selskabet i 2000 vurderet mere end 100 investeringsforslag og foretaget 4 investeringer. Afvikling af forpligtelser vedrørende frasolgte og ophørte aktiviteter Olicom har i året løbende opfyldt de forpligtelser, som påhviler Selskabet ifølge de i 1999 indgåede overdragelsesaftaler samt øvrige aftaler vedrørende de hidtidige aktiviteter. Der er ikke i forbindelse med noget af de tre frasalg fremsat efterfølgende krav af væsentlig betydning. I forbindelse med at aftalte tidsfrister for fremsættelse af sådanne krav er udløbet, har Selskabet derfor kunnet indtægtsføre væsentlige beløb. Afviklingsaktiviteterne er generelt blevet gennemført med et lavere omkostningsforbrug end forventet ved aflæggelsen af regnskabet for 1999, hvorfor hensatte beløb i et vist omfang har kunnet tilbageføres. Der udestår stadig en del afviklingsaktiviteter. Disse vedrører primært afvikling af udenlandske datterselskaber og lejemål, opfyldelse af afgivne produktgarantier samt uafklarede personalesager. Selskabet har foretaget hensættelser til dækning af de hermed forventede omkostninger. Fondsbørsmeddelels e 3 af februar 2001

4 Investering i porteføljeselskaber Som led i Olicoms nye strategi har Selskabet i 2000 efter vurdering af mere end 100 investeringsforslag foretaget 4 investeringer. Juize A/S Ved udgangen af 2000 havde Olicom investeret 6,0 millioner kr. i Juize og havde en ejerandel på 33,9%. Juize arbejdede fra sin start ud fra en strategi om at etablere en portal for brugere af mobilt internet samt udvikle og sælge software redskaber og applikationer til udbydere af mobile internet ydelser. Selskabets strategi er blevet justeret som en konsekvens af, at udbredelsen af det mobile internet har været langsommere end forventet, således at Juize nu primært sigter mod salg af den udviklede produktportefølje til udbydere af mobile internet ydelser. Selskabet har ikke i 2000 haft væsentlige salgsindtægter, men for 2001 forventes de første kontrakter med mobiloperatører indgået. Juize havde ved udgangen af medarbejdere. Sifira ApS Ved udgangen af 2000 havde Olicom investeret 4,8 millioner kr. i Sifira og havde en ejerandel på 40,5%. Sifira udvikler såkaldte Unified Messaging ydelser, som planlægges solgt til telefonselskaber og udbydere af internet forbindelser. Selskabet, der ved udgangen af 2000 havde 12 medarbejdere, forventer at kunne begynde at levere sine ydelser medio Sifira har i 2001 indgået den første aftale herom med et mobiltelefonselskab. Vizion Factory m -devices A/S og Vizion Factory e-learning A/S I samarbejde med Vizion Factory e-learning A/S har Olicom oprettet selskabet Vizion Factory m- devices A/S. Olicoms investering er sket i form af et konvertibelt lån på 5,0 millioner kr., som efter konvertering vil give Olicom en ejerandel på 50%. Vizion Factory m-devices skal udvikle den nødvendige software for anvendelse af Vizion Factory e- learnings teknologiske platform på håndholdte computere. Målgruppen for det endelige produkt er eksempelvis virksomheder, der har behov for at stille komplekse data som reparationsmanualer o.l. til rådighed for omrejsende medarbejdere. Vizion Factory m-devices forventes at påbegynde salget i 3. kvartal Olicom har samtidigt investeret 5,0 millioner kr. i Vizion Factory e-learning A/S, hvorved Selskabet har fået en ejerandel på 5,6%. GoPinocchio ApS Olicom har investeret 3,6 millioner kr. i GoPinocchio ApS og ejer derved 28,2% af selskabet. GoPinocchio er et Mobile System Integrator firma, der specialiserer sig i at levere mobile CRMløsninger, som optimerer virksomheders servicedel over for kunder og medarbejdere. I tillæg til konsulentydelser er GoPinocchio ved at opbygge en portefølje af produkter rettet mod udvalgte industrier i det internationale marked for mobile CRM-løsninger. Selskabet havde ved udgangen af medarbejdere. GoPinocchio er i 2001 blevet optaget som et af kun 13 medlemmer af IBMs europæiske mobile e- business alliance. Fondsbørsmeddelels e 4 af februar 2001

5 Resultat For 2000 blev Olicoms nettoresultat et overskud på 80 millioner kr. Overskuddet skyldes primært yderligere indtægtsførsel vedrørende de i 1999 foretagne frasalg, tilbageførsel af visse hensatte beløb samt betydelige kursgevinster som følge af årets stærkt stigende dollarkurs. Resultat af primær drift Resultatet af Selskabets primære drift var negativt med 28 millioner kr.. Heraf udgjorde resultatet af associerede virksomheder minus 4 millioner kr., der omfatter Selskabets andel af porteføljeselskabernes driftstab samt goodwillafskrivninger. Der er ikke i året foretaget andre værdireguleringer. Selskabets administrationsomkostninger udgjorde 25 millioner kr., hvoraf en del vedrører ikkefortsættende aktiviteter. Nettofinans og skat Finansielle poster. De finansielle poster udviser en nettoindtægt på 26 millioner kr. i 2000 mod en nettoindtægt på 18 millioner kr. i Koncernen havde i 2000 en nettofinansieringsindtægt på 6 millioner kr. mod 5 millioner kr. året før. Koncernen havde i 2000 en nettogevinst på 20 millioner kr. på valutaterminsforretninger og kursregulering af monetære aktiver i US dollars. Skat. På grund af tidligere års underskud udløser årets resultat ikke skat. Pengestrømme Koncernens beholdning af likvider udgjorde 278 millioner kr. ved udgangen af Selskabets likviditet fra driftsaktiviteter inklusive ikke-fortsættende aktiviteter udgjorde et likviditetsforbrug på 22 millioner kr. De samlede investeringer i porteføljeselskaber udgjorde DKK 24 millioner, mens likviditetsbidraget fra salg af ikke-fortsættende aktiviteter var 55 millioner kr. Selskabet anvendte i millioner kr. på køb af egne aktier. Egenkapital Koncernens egenkapital var ved udgangen af millioner kr. svarende til 79% af den samlede balancesum på 307 millioner kr. Ultimo 1999 var koncernens egenkapital 169 millioner kr. Likvider Ultimo 2000 udgjorde de likvide beholdninger 278 millioner kr. svarende til 91% af de samlede aktiver. Udviklingen i 2001 Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtrådt nye forhold af væsentlig betydning. Forventninger til 2001 Olicom forventer, at Selskabet i 2001 vil foretage investering i 4-6 nye porteføljeselskaber. Disse investeringer samt opfølgningsinvesteringer i de eksisterende porteføljeselskaber forventes samlet at blive i niveauet 75 millioner kr. Fondsbørsmeddelels e 5 af februar 2001

6 Olicoms eksisterende porteføljeselskaber er alle i en etableringsfase og forventes under ét at udvise et negativt driftsresultat i Selskabets resultat vedrørende eksisterende og kommende porteføljeselskaber (andel i driftsresultat, goodwill afskrivning, op- og nedskrivning samt evt. realisationsgevinst eller -tab) forventes at blive negativt, idet der ikke påregnes realisationsgevinster allerede i Eksklusive resultat vedrørende porteføljeselskaber forventer Selskabet et negativt resultat i størrelsesordenen 15 millioner kr. Udbytte Det foreslås, at der ikke udbetales udbytte for Årsregnskab Selskabets trykte danske årsregnskab forventes at foreligge den 18. april Denne årsregnskabsmeddelelse og det trykte årsregnskab vil blive tilgængelige på Olicoms World Wide Web adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i Olicom A/S afholdes i Radisson SAS Falconer Center, Falkoner allé 9, 2000 Frederiksberg, onsdag den 16. maj 2001 kl Bilag Koncernens resultatopgørelse og balance samt en specifikation af egenkapitalens udvikling er vedlagt som bilag. Lyngby, den 28. februar 2001 Bestyrelsen Olicom A/S Om Olicom Yderligere information kan findes på websiden Denne pressemeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, der er underkastet risici og usikkerhed, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger fra de forudsete resultater. Kontaktinformation Boje Rinhart, adm. dir. Olicom A/S +45 (45) Fondsbørsmeddelels e 6 af februar 2001

7 OLICOM A/S RESULTATOPGØRELSE 1. januar december kr kr. Resultat af associerede virksomheder Administrationsomkostninger Driftsomkostninger i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter RESULTAT FØR RENTER Finansieringsindtægter Finansieringsudgift m.v Kursgevinster og -tab, netto RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Resultat før skat af ikke-fortsættende aktiviteter Skat af resultat af ikke-fortsættende aktiviteter RESULTAT AF IKKE-FORTSÆTTENDE AKTIVITETER ÅRETS RESULTAT Fondsbørsmeddelels e 7 af februar 2001

8 BALANCE pr. 31. december AKTIVER kr kr. Indretning af lejede lokaler IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i associerede virksomheder FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Færdigvarer VAREBEHOLDNINGER Varedebitorer Andre tilgodehavender Deposita og forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT Af koncernens totale likvide beholdning på t.kr har koncernen fuld rådighed over t.kr , der er opsigelige inden for 3 måneder. De resterende t.kr er underlagt særlige indfrielsesvilkår, hvor Olicom A/S ikke har fuld rådighed over midlerne inden for 3 måneder. Fondsbørsmeddelels e 8 af februar 2001

9 BALANCE pr. 31. december kr kr. PASSIVER Aktiekapital Overkurs ved kapitaludvidelse Reserve for egne aktier Overførsel til næste år EGENKAPITAL Garantiforpligtelser HENSÆTTELSER Kreditfaciliteter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Omstruktureringsomkostninger Anden gæld Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTET GÆLD GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelels e 9 af februar 2001

10 Olicom koncernens egenkapitaludvikling 2000 Overkurs ved Aktie - kapital- Egne Overførsel kapital udvidelse aktier til næste år I alt Saldo pr. 1. januar Køb af egne aktier Valutakursop-/nedskrivning Årets resultat Saldo pr. 31. december Fondsbørsmeddelels e 10 af februar 2001

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere