Aalborg Boldspilklub A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Boldspilklub A/S"

Transkript

1 CVR - nr Delårsrapport 1. januar marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09

2 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af Selskabsoplysninger m.v. 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Ledelsesberetning 7-8 Ledelsespåtegning 9 Resultatopgørelse 10 Balance Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 2 af 20

3 KØBENHAVNS FONDSBØRS Børsmeddelelse nr. 2010/09 Delårsrapport 1. kvartal 2010 for Aalborg Boldspilklub A/S Bestyrelsen har i dag godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. marts Resumé Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden blev et underskud på 14,6 mio. DKK mod et underskud på 10,9 mio. DKK i 1. kvartal Omsætningen er faldet med ca. 13 mio. DKK, hvilket primært kan henføres til afviklingen af AaB fodbolds fire UEFA Cup kampe mod Deportivo la Coruna og Manchester City i 1. kvartal 2009, og sekundært til lavere indtægter fra samarbejdspartnere. Omkostningerne er reduceret med 5,9 mio. DKK svarende til ca. 15% - heraf udgør faldet i personaleomkostningerne 1,9 mio. DKK. På det sportslige område er sæsonen afsluttet med en femteplads i SAS ligaen til AaB Fodbold, sølvmedaljer til AaB Ishockey og minimum sølv og Champions League deltagelse til AaB Håndbold. I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport for 2009 blev der varslet en række omstruktureringer af selskabets aktiviteter og samtidig styrkelse af selskabets finansielle grundlag. Status på dette arbejde kommenteres i ledelsesberetningen. Selskabets 2010 resultat før skat ventes at blive et underskud, men markant bedre end det normaliserede driftsresultat i 2009 under forudsætning af transferindtægter i samme niveau. Egenkapitalen andrager pr. 31. marts ,2 mio. DKK. Aalborg, den 25. maj 2010 Med venlig hilsen Aalborg Boldspilklub A/S Poul Sørensen Adm. direktør Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør Poul Sørensen på tlf Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 3 af 20

4 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet Aalborg Boldspilklub A/S Hadsundvej Aalborg CVR-nr Stiftet: 1. juli 1987 Hjemsted: Aalborg Tlf.: Bestyrelse Finn Viggo Nielsen, formand Nils Dorin Jacobsen, næstformand Ole Mølgaard Kristensen Jørn Simonsen Henrik Norman Thomsen Bo Uggerhøj Jesper Møller Christensen Direktion Poul Henning Sørensen Carsten Greiffenberg Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 4 af 20

5 Hoved- og nøgletal HOVEDTAL ÅRET Beløb i t.dkk 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD 2009 Resultatopgørelse Entreindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV- og radioindtægter Præmie- og deltagerindtægter Anden omsætning Nettoomsætning Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster Resultat af transferaktiviteter Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 5 af 20

6 Hoved- og nøgletal ÅRET Beløb i t.dkk 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD 2009 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens samlede pengestrømme Investering Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver NØGLETAL Overskudsgrad (%) -57,1-22,0-57,1-22,0-53,4 Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) -4,12-2,42-4,12-2,42-25,50 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) -4,13-2,42-4,13-2,42-25,50 Cash Flow pr. aktie (DKK) -1,31 0,71-1,31 0,71 2,98 Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 16,3 43,2 16,3 43,2 20,3 Egenkapitalandel (%) 25,3 48,9 25,3 48,9 30,5 Ultimokurs Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 6 af 20

7 Ledelsesberetning Indledning Aalborg Boldspilklub har i perioden 1. januar 31. marts 2010 realiseret et underskud på 14,6 mio. DKK før skat, hvilket er ca. 3,7 mio. DKK højere end tilsvarende periode Udviklingen i første kvartal er dårligere end forventet, hvilket i alt væsentlighed kan henføres til manglende indtægter fra samarbejdspartnere og i mindre omfang lavere entreindtægter og lavere indtægter i konference aktiviteten. Udviklingen i selskabet er fortsat præget af meget vanskelige markedsforhold, hvilket i særlig grad påvirker indtægterne fra samarbejdspartnere. Det er ikke selskabets vurdering, at udviklingen ændres væsentligt i indeværende regnskabsår, hvorfor der aktuelt arbejdes med yderligere reduktioner af omkostningsniveauet. På den sportslige front er sæsonen 2009/2010 ved at lukke ned. AaB Fodbold fik en femteplads i SAS ligaen. Målsætningen var en fjerdeplads, hvorfor der realiseres en mindre negativ afvigelse i bonus og i tv-penge. AaB Ishockey sluttede sæsonen med sølvmedaljerne om halsen efter nederlag til Sønderjyske i finalen. AaB Håndbold har sidste og afgørende finalekamp hjemme i Gigantium Arena lørdag 29. maj mod KIF Kolding, og får dermed minimum sølvmedaljer. Holdet er ligeledes kvalificeret til Champions League gruppespillet i efteråret I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport for 2009 blev der varslet en række omstruktureringer af selskabets aktiviteter og en samtidig styrkelse af selskabets finansielle grundlag. Der var fire væsentlige forhold: Udbetaling af depositum fra Aalborg Kommune på 13 mio. DKK Delvist salg af ejendommen på Hadsundvej. Frasalg af aktiviteter i det associerede selskab Sport Nord A/S. Kapitaludvidelse med forventet tegning på 28 mio. DKK Udbetaling af depositum er gennemført i maj måned mod sikkerhedsstillelse for det rentetab kommunen måtte få. Delvist frasalg af ejendom er gennemført ved indgåelse af betinget aftale med fagforeningen 3F pr. 26. april Der er frasolgt en kontorfløj og en række lagerhaller på i alt ca kvm. Salget forventes at sikre en mindre regnskabsmæssig gevinst i Det associerede selskab Sport Nord A/S har i 2010 indgået aftale om delvis overdragelse af driftsaktiviteten til tredjemand. I april 2010 er indgået aftale om salg af de resterende driftsaktiviteter i Sport Nord A/S. Der arbejdes aktuelt på endelig afvikling. Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 7 af 20

8 I januar blev der på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at nedsætte stykstørrelsen på selskabets aktier fra kr. 25,00 til kr. 5,00, hvorved aktiekapitalen blev nedskrevet med kr til nominelt kr På den ordinære generalforsamling blev en forhøjelse af selskabets aktiekapital i forholdet 1:1 og med fortegningsret for selskabets aktionærer vedtaget. Der er herefter igangsat en proces, der skal sikre gennemførelsen af en sådan kapitaludvidelse med forventet udbetaling af provenu i 3. kvartal Der arbejdes fortsat på optimeringer og omkostningsreduktioner i indeværende regnskabsår. Selskabets 2010 resultat før skat ventes på trods heraf fortsat at blive et underskud, men markant bedre end det normaliserede driftsresultat i 2009 på minus 37,7 mio. DKK under forudsætning af transferindtægter på 2009-niveau (16,7 mio. DKK). Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2010 Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Forløb af ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S - Aalborg Boldspilklub A/S sælger ejendom - Indstilling fra bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S - Ændring i bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S - Årsrapport 2009 for Aalborg Boldspilklub A/S, omstrukturering, bankaftale og emission - Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S Finanskalender 2010 Emne Dato Årsregnskabsmeddelelse 2009 Mandag, Generalforsamling Mandag, Tirsdag, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010 Mandag, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 Fredag, Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 8 af 20

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2010 for Aalborg Boldspilklub A/S. Delårsregnskabet, der ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Aalborg, den 25. maj 2010 Direktion Poul Henning Sørensen Carsten Greiffenberg Bestyrelse Finn Viggo Nielsen Nils Dorin Jacobsen Ole Mølgaard Kristensen Formand Næstformand Jørn Simonsen Henrik Norman Thomsen Bo Uggerhøj Jesper Møller Christensen Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 9 af 20

10 Resultatopgørelse Beløb i t.dkk 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD Entreindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV/radio-rettigheder Præmie og deltagerindtægter m.v Anden omsætning Nettoomsætning Sponsor og reklame Kamp- og spilleromkostninger Administration Andre eksterne omkostninger Eksterne omkostninger i alt Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster Resultat af transferaktiviteter Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associeret virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) -4,12-2,42-4,12-2,42 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -4,13-2,42-4,13-2,42 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 10 af 20

11 Balance AKTIVER Beløb i t.dkk Goodwill Kontraktrettigheder Rettigheder, øvrige Immaterielle aktiver i alt Ejendomme Lokaleindretning Inventar og driftsmidler Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associeret virksomhed Kapitalandele i øvrigt Udlån til associeret virksomhed Rettighed Depositum Udskudt skatteaktiv Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos associeret virksomhed Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 11 af 20

12 Balance PASSIVER Note Beløb i t.dkk Aktiekapital Særlig fond Overført resultat Egenkapital i alt Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Driftskonto Kreditinstitutter Beregnede feriepenge Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Segmentoplysninger 5 Kommentarer til aktiviteternes afhængighed af sæson 6 Aktiver bestemt for salg 7 Udskudt skatteaktiv 8 Eventualaktiver, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. 9 Nærtstående parter Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 12 af 20

13 Egenkapitalopgørelse Aktie- Særlig Overført Beløb i t.dkk kapital fond resultat I alt Egenkapital pr Periodens egenkapitalbevægelser: Periodens resultat Egenkapital pr Egenkapital pr Periodens egenkapitalbevægelser: Overførsel særlig fond Periodens resultat Egenkapital pr Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 13 af 20

14 Pengestrømsopgørelse Beløb i t.dkk 1. kvartal 1. kvartal ÅTD ÅTD Periodens resultat Reguleringer Forskydning i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne renteindtægter og lignende indtægter Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktier Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristede lån Låneoptagelse Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens samlede pengestrømme Likvide beholdninger ved periodens begyndelse Likvide beholdninger ved periodens slutning Likvide beholdninger ved periodens slutning specificeres således: Likvide beholdninger Kortfristet bankgæld I alt Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse. Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 14 af 20

15 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for 2009, hvortil der henvises. Årsregnskabet for 2009 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2. Ændring i anvendt regnskabspraksis og klassifikation Selskabet har implementeret nye regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag som træder i kraft for regnskabsåret 2010, herunder blandt andet IFRS 3 Business Combinations. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Ved udarbejdelse af årsrapporten for 2009 blev resultat af transferaktiviteter præsenteret som en særskilt post i resultatopgørelsen. Regnskabsposten omfatter transferindtægter med fradrag af transferomkostninger samt af- og nedskrivninger på kontraktrettigheder. I tidligere regnskabsår er transferindtægter indregnet som nettoomsætning og transferomkostninger er indregnet i kamp- og spilleromkostninger. Af- og nedskrivninger på kontraktrettigheder, herunder restværdier ved salg af kontraktrettigheder, er tidligere indregnet under afskrivninger. Herudover blev der ligeledes i årsrapporten for 2009 foretaget reklassifikation af eksterne omkostninger imellem regnskabsposterne sponsor- og reklame, kamp- og spilleromkostninger, administration og andre eksterne omkostninger, ligesom der er foretaget mindre redaktionelle tilpasninger af balancens poster. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for 1. kvartal 2009 i resultatopgørelse, balance og noter samt tilpasning af hoved- og nøgletal. Der er med virkning for regnskabsåret 2010 foretaget reklassifikationer vedrørende segmenter. Der henvises til note 4 for yderligere beskrivelse heraf. Ændringerne i præsentationen påvirker ikke det samlede resultat, aktiver, egenkapital og pengestrømme. Den ændrede klassifikation har endvidere ikke påvirket indregning og måling og har således ikke påvirket resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. 3. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Regnskabsmæssige vurderinger vedrørende delårsregnskabet Delårsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Ledelsens vurdering heraf er baseret på, at selskabet disponerer over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til finansiering af drift og investeringer samt betaling af forpligtelser. Likviditetsberedskabet er opgjort på baggrund af bestyrelsesgodkendt budget for 2010 samt efterfølgende opdateret forecast for regnskabsåret på basis af de første fire måneders drift, hvori der er indregnet den forventede likviditetseffekt af blandt andet følgende væsentlige fremtidige begivenheder: Aktieemission med forventet tegning på 28 mio. DKK Associeret selskabs frasalg af driftsaktiviteter Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 15 af 20

16 Salg af del af ejendommen Hadsundvej, med forventet provenu på 20 mio. DKK Tilbagebetaling af depositum fra Aalborg Kommune på 13 mio. DKK. Nordea Bank har givet tilsagn om at stille nødvendige kreditfaciliteter til rådighed for selskabet, under forudsætning af at foranstående realiseres. Bestyrelsen har, på baggrund af beslutning på den ordinære generalforsamling, bemyndigelse til at foretage en kapitaludvidelse med fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, og der arbejdes pr. aflæggelsestidspunktet på at gennemføre kapitaludvidelsen, hvortil der er positive tilkendegivelser fra investorer på mindst 50 % af den forventede aktieemission. Prospekt i forbindelse med kapitaludvidelsen er under udarbejdelse. Det associerede selskab Sport Nord A/S har i 2010 indgået aftale om delvis overdragelse af driftsaktiviteten til tredjemand. I april 2010 er indgået aftale om salg af de resterende driftsaktiviteter i Sport Nord A/S. I april 2010 er der betinget aftale med fagforeningen 3F Faglig Forbund om salg af en del af ejendommen Hadsundvej i Aalborg. I 2010 er fremsendt anmodning til Aalborg Kommune om frigivelse af depositum mod at selskabet kompenserer kommunen for de mistede renteindtægter frem til 2019, hvor det erlagte depositum ellers skulle være frigivet. Pengene er modtaget i maj måned og udgjorde et nettoprovenu på 9,3 mio. DKK. Ledelsen vurderer fortsat at de tilbageværende betingelser for opnåelse af de fornødne kreditfaciliteter er sandsynlige, selvom der selvfølgelig er væsentlig usikkerhed herom. Ledelsen anser, under hensyntagen til foranstående, selskabets kapitalberedskab forsvarligt i forhold til selskabets drift, og aflægger derfor delårsregnskabet under forudsætning af fortsat drift. Skønsmæssig usikkerhed Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af værdiansættelsen, herunder af- og nedskrivninger på langfristede aktiver, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici for selskabet er omtalt i ledelsesberetningen. De væsentligste skøn som ledelsen foretager ved anvendelsen af selskabets regnskabspraksis og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelsen af årsregnskabet for året Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 16 af 20

17 Anvendt regnskabspraksis Som led i anvendelsen af selskabets regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i delårsregnskabet indregnede beløb. Nedskrivningstest I forbindelse med årsregnskabsafslutninger gennemføres værditest af de langfristede aktiver. 4. Segmentoplysninger Selskabets aktiviteter fordelt på segmenter fordeler sig således: 1. kvartal 2010 Sport Konference College/ Sportshotel Ikke fordelt I alt Segmentoplysninger Omsætning til eksterne kunder Intern omsætning mellem segmenter Segmentomsætning i alt Segmentresultat før skat Skat af periodens resultat Segmentresultat Langfristede aktiver Langfristede aktiver (segmentaktiver) kvartal 2009 Sport Konference College/ Sportshotel Ikke fordelt I alt Segmentoplysninger Omsætning til eksterne kunder Intern omsætning mellem segmenter Segmentomsætning i alt Segmentresultat før skat Skat af periodens resultat Segmentresultat Langfristede aktiver Langfristede aktiver (segmentaktiver) Kolonnen ikke fordelt udgør i det væsentligste elimineringer. Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 17 af 20

18 Der er med virkning for regnskabsåret 2010 foretaget reklassifikationer vedrørende segmenter. Tidligere blev det enkelte segment belastet af en beregnet husleje til dækning af fælles renteomkostninger m.v. i segment Sport. Med virkning fra bliver renteomkostningen fordelt til det enkelte segment. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal og ændringen har ikke påvirket resultatet samlet. 5. Kommentarer til aktiviteternes afhængighed af sæson Der har i perioden været spillet kampe i fodbold, håndbold og ishockey. AaB Konference og AaB College har ikke decideret afhængighed af sæson. 6. Aktiver bestemt for salg Selskabet erhvervede i 2007 ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg (etape III) med henblik på selskabets egen anvendelse af ejendommen. Ejendommen er besluttet afhændet og den del af kostprisen, som kan henføres til ejendommen, er pr reklassificeret fra materielle anlægsaktiver til aktiver bestemt for salg. Der er dog ikke foretaget udskillelse af finansiering af ejendommen, idet denne ikke er særskilt finansieret. Jf. fondsbørsmeddelelse af den har Aalborg Boldspilklub A/S indgået betinget aftale med fagforeningen 3F, Fagligt Fælles Forbund, om salg af ejendommen. 7. Udskudte skatteaktiver Selskabet har ultimo 2009 opgjort indregnede udskudte skatteaktiver til DKK 0. Der er ikke indregnet værdi af periodens resultat, da det med henvisning til årsregnskabet for 2009 ikke anses for sandsynligt, at de udskudte skatteaktiver kan realiseres indenfor en flerårig periode. 8. Eventualaktiver, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. I forbindelse med salg af kontraktrettigheder knytter der sig i enkelte tilfælde betalinger, der først effektueres, når en række betingelser er opfyldt. Indtægter herfra indregnes i takt med, at betingelserne opfyldes. Selskabet har indgået kontrakter med spillere og trænere, der er uopsigelige for selskabet i kontraktperioden. Der påhviler som følge heraf selskabet betydelige lønforpligtelser. Selskabet har indgået aftale med Aalborg Kommune om benyttelse af Energi Nord Arena. Aftalen er uopsigelig og løber indtil år Som sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter 8 mio. DKK har selskabet givet transport i depositum kr. 13 mio. (bogført værdi) hos Aalborg Kommune. Denne transport er efterfølgende blevet frigivet. Som sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut 104,3 mio. DKK har selskabet stillet følgende sikkerheder: Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 18 af 20

19 Ejerpantebrev 85 mio. DKK med pant i ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg bogført værdi 78,0 mio. DKK. Ejerpantebrev 12,5 mio. DKK med pant i ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg bogført værdi 13,6 mio. DKK. Virksomhedspant 20 mio. DKK omfattende simple fordringer, varelagre og uindregistrerede køretøjer, driftsmateriel, drivmidler, goodwill m.v. Transport i TV-midler. Depositum på 4,5 mio. DKK til sikkerhed for tredjemands forpligtelser overfor K/S Hadsundvej (Hadsundvej, etape I). Som sikkerhed for associeret virksomheds mellemværender med kreditinstitutter og samhandelspartnere har selskabet stillet følgende sikkerheder: Pantesikkerhed i kreditinstitutindestående. Indestående udgør 2,5 mio. DKK. pr Kaution, maksimeret til 13,0 mio. DKK. Ulimiteret selvskyldnerkaution overfor alt mellemværende med Sport Danmark A/S. Gælden udgør 0,7 mio. DKK. pr Selvskyldnerkaution overfor alt mellemværende med IKANO. Forpligtelsen udgør pr ,4 mio. DKK. Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver. De leasede aktiver står som sikkerhed for leasingforpligtelser. Kontraktlige forpligtelser Beløb i t.dkk Forfalder inden for 1 år Forfalder inden for 2 5 år Forfalder efter 5 år 0 0 Leasingforpligtelse i alt Aalborg Boldspilklub A/S har indgået operationelle leasingkontrakter med en løbetid på mellem 2 6 år vedrørende køkken- og kontormaskiner samt vare- og personbiler. Lejeforpligtelser Selskabet har indgået 2 lejekontrakter vedrørende ejendommen Hadsundvej 184, Aalborg samt lejekontrakt vedrørende Hornevej 2, Aalborg Ø. Lejemålene på Hadsundvej kan opsiges med 6 måneders varsel til den første dag i en måned. Dog kan lejemålene tidligst opsiges 10 år efter ikrafttræden til ophør den Den årlige betaling er aftalt til t.dkk 3.117, hvilket betyder en lejeforpligtelse pr på t.dkk Lejemålet vedrørende Hornevej kan opsiges med 12 måneders varsel, men kan dog tidligst opsiges til fraflytning den Den årlige betaling udgør t.dkk 252, hvilket betyder en lejeforpligtelse pr på t.dkk Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 19 af 20

20 9. Nærtstående parter Aalborg Boldspilklub A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Aalborg Boldspilklub A/S. Aalborg Boldspilklub A/S nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnt personkreds har væsentlige interesser. Der her ud over ledelsens sædvanlige aflønning og aktieoptionsprogrammer som omtalt i årsregnskabet for 2009 ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse. Endvidere omfatter de nærtstående parter den associerede virksomhed, Sport Nord A/S, hvor Aalborg Boldspilklub A/S har betydelig indflydelse. Associeret virksomhed Samhandel med associeret virksomhed har omfattet følgende: Beløb i t.dkk 1. kvt kvt Køb af varer og tjenesteydelser fra associeret virksomhed Salg af varer og tjenesteydelser til associeret virksomhed Renter Af tilgodehavende hos associeret virksomhed pr udgør fastforrentede stående lån i alt t.dkk Herudover omfatter mellemværender med associeret virksomhed almindelige forretningsmellemværender vedrørende køb og salg af varer og tjenesteydelser. Mellemværendet er forrentet og indgås på samhandelsbetingelser svarende til selskabets øvrige kunder og leverandører. Børsmeddelelse nr. 2010/09 Side 20 af 20

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2012 CVR. nr. 15 10 77 07 PARKEN Årsrapport 2012 Indhold Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere