l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l^tl^ftjlilk BRIEF PTB"

Transkript

1 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

2

3 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au

4 m

5 Overmennesker

6

7 dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897

8 Helsingørs Centraltrykkeri.

9 I. eissner vaagnede ved. at Pigen kom for at hente hans Støvler. Det var højlys Morgen. Trods Rullegardinerne fandt talrige Solstraaler Vej ind i Værelset, hvor de tegnede nian^eformede Lyspletter paa Gulv. Vægge og Møbler. Tværs over Gulvet tæt ved Sengen trak de en blændende lys Stribe og afskar i Luften en lang, lodret Trekant, i hvis blaaligt lysende Plan Millioner gyldne Støvgran langsomt svævede op og ned. Ude fra hørtes Stemmer, Lyd af Træsko over Stenbro og en Hunds Gøen. Læ'Ugere borte galede en Hane. og sluttelig faldt Kirkeuret ind med cl onkcu malmdronende Slag. Han strøg sig over Ansigtet o<^ gabede

10 6 velbehagelig. Derpaa greb han efter sit Ur. Klokken var ikke mere end et Kvarter over seks, Hvorpaa han atter lagde sig tilrette og gav sig til at betragte Værelset. Dette var som Værelser i et Provinshotel er flest. Grønstribet Tapetpapir paa Væggene og ulastehg rene, blomsterprikkede Sirtses Gardiner for Vinduerne. En noget slidt Sofa, et - poleret Fyrretræsbord og to dito Stole, dertil et gulmalet Servantebord og endehg i Tilgift et Oljetryk i Listeramme, forestillende et eller andet sydlandsk Landskab med blaanende Bjærgtinder og en græsgrøn Indsø. Foran Sengen var anbragt en Stump meget aflægs Tæppe af ubestemmehg Farvesammensætning, hvori man syntes at sé Sporene efter de mange Fødder, der i Tidernes Løb havde slidt det tyndt. Luften i Værelset var varm og beklumret. Det forekom ham, at han selv mærkede den indegæmte Sovekammerlugt af svedfugtige Lagner og sit eget Legemes Uddunstninger. Gærne havde han smækket et Par Vinduer op paa vid Gab, men han nænnede ikke at springe ud af Sengen og derved bortjage den sidste Rest af det drømmetunge Velvære, han endnu efter sin nylige Opvaagnen følte som bhd Døs over alle Sanser.

11 Han lukkede atter Øjnene og forsøgte, som det var hans Vane, at genkalde for sin Bevidsthed, hvad det var. lian havde drømt. Men det vilde ikke ret lykkes ham at fmde Orden i den lange, usammenhængende Række af brogede Forestillinger, der. halvt ubevidste, endnu hvilede over hans Hjærne som med et sagte, langtfra ubehageligt Tryk. Nu og da var han paa Nippet til at gribe og fastholde en enkelt Traad. men i næste Øjeblik var det hele atter i Uorden som et speget Fed Garn, hvori det ikke var ham muligt at finde hverken Ende eller Begyndelse. Der var noget med et langt, blegt Ansigt med mørke, lidt stikkende Øjne og et halvlangt, skinnende sort Skæg. bag hvilket et sarkastisk Smil drejede Overlæben en Smule opad. saa en tæt luække paafaldende hvide Tænder skimtedes, llaaret mæ^rkværdig lyst i Forhold til Skægget. En tynd Hals med fremtrædende Adamsæble. Smalle Skuldre. Lange Arme.... Lidt efter hdt gled hele Skikkelsen frem for hans Bevidsthed. Og med ét vidste han. at lian havde drømt om en liani fuldstændig ubekendt Person, som han den foregaaende Aften havde sét et (llinit af ved Billardet nede i Hotelrestaurationen, og livis Udseende havde fanget hans Opinærksonilied.

12 8 Ikke uden Grund. Der var noget absolut ikke-hverdagsagtigt ved det Menneske, noget, der samtidig virkede frastødende og dog interesserede. Et af de Ansigter, i hvilket man tror at læse om stærke Lidenskaber. Noget paa én Gang trodsigt og overlegent behersket. Øjnene talte om Mistro, Læberne om Foragt. De var kommen til at løbe hinanden paa Ærmet. Den Sortskæggede bad om Undskyldning, høflig men koldt. Stemmen var dog ikke uden en viss sympatetisk Klang. De Tilstedeværende kaldte ham Carlsen.- Maaské var han Farmacevt. I ethvert Tilfælde var der ved hans Klæder en svag Lugt, der mindede om Apotek. Om denne Person havde han da drømt; ^ hvilket? stod ham ikke længere klart; han mindedes kun at have sét hele Skikkelsen med en minutiøs Tydehghed. Sandsynhgvis et eller andet højst ligegyldigt. Kirkeuret slog igen. Med et Sæt var han ude af Sengen og fik Vinduet op. Udenfor var det bhkstille, varm Sommermorgen. Ikke en Sky paa Himlen. Stærk, blændende Sol. Luften frisk med en svag Lugt af Saltvand og Tang. Værelset laa i Hotellets øvre Etage med Udsigt over en Del af Byen, hvis Huse syntes

13 9 spredte paa maa og faa med røde Tegltage tittende frem mellem ældgamle Haver. Vinduerne vendte ud til en tæt bevokset Have, hinsides hvilken Byens Kirke, en ret betydelig rød Murstensbygning i almindelig Spidsbuestil, med et anseligt, trappegavlet Taarn. ragede højt i Vejret. Til den anden Side øjnede man et Glimt af Havet. Omgivelserne syntes yderlig fredelige og stille : man hørte knapt andet end Fuglekvidderet rundt om fra Haverne og langt borte fra de tunge Slag af en Smedies Forhammer. Nu og da rumlede en Vogn gennem en nærliggende Gade. Han lænede sig ud ad Vinduet og mønstrede Udsigten, mens han med Velbehag indaandede den friske Morgenluft. Det tegnede til at blive en varm Dag. I sit stille Sind besluttede han, at det første, han foretog sig efter Morgenkaffen, skulde være at tage sig et Bad.

14 II fe *-^,r-^-d'.^ ham. \an satte af med et rask Spring; i næste Nu lukkede Vandet sig over Blød, glat Sandbund, farvet med et Skær af det salte, grønlige Vand. Hist og her Dotter af græsagtige Planter; Sneglehuse; Ormegange ; brunliggrønne Alger, hæftede til Sten i Havbunden. En opskræmmet Krabbe flygter ilsomt ud mod Dybet. Han elskede at dykke og holde sig under Vandet saa længe som muhg, helst helt nede paa Bunden, ofte næsten et helt Minut ; kravle afsted udefter, føle Vandets Tag for at lette ham, spejde om med aabne Øjne i den tavse, fremmedartede Verden med de prægtige Farver og det sælsomme, afdæmpede Lys, mens

15 11 Lungerne gærrigt tærede paa den opsamlede Ilt og kun modstræbende udstødte den unyttige Kulsyre. Som nu. Borende Hænder og Fødder ned i det vaade Sand arbejder ban sig et Stykke ben ad Bunden, mens ban af al Magt bolder Aandedrættet tilbage. Han er en god Favn under Havfladen. Han synes at børe Vandet summe sig i Øret og føler det glide blødt lunkent om alle Lemmer. Hans Blik søger ud ad og møder en ubestenunelig Horisont, der fortoner sig i dybtgrønne Farveskiftninger, mørke forneden, mældende om Dybets evige Nat. lysere og lysere opefter med Bud fra Dagen og Livet deroppe. Han stræber stadig udefter. Han føler si^ i et fremmed Land, Vandenes endeløse Hige. ene. fjærnt fra alle. I et kæmpestort Palads, uden Former, kun bygget af uendeli«: manjre Farver, skiftende, flydende mellem bverandre. Et Bige uden Hersker, et Slot uden anden Herre end den evige Tavshed, en Verden, bvor der ikke tænkes, ikke drømmes, et Tilfhigtssted. hvorhen Menneskenes Magt ikke uaa'r. og ingen )lumi) Næve formaar at vanskalx' Naturens ubegribebge, i sig selv hvilende Skønbed.

16 12 ; Et Palads, bygget i Jordens Barndomstid. Tusend Aar glider hen her som var de kim én Dag. Lyset brydes i de samme Vinkler, med de samme Farver, som da Sollyset første Gang trængte gennem Taagemasserne til dea nyskabte Jord. Tidens Ur gaar her kun med sine mest langsomme Pendelslag ; mellem hvert Tik Tak Hgger Millioner af Menneskealdre. Maaské saa' disse Vande det første Liv blive til i deres Skød. Mulig dannedes her den første mysteriøse Celle, Frugten af en Kulbrintes Formæling med Vandet, AUivets Moder? MuHgt at Fremtidens Mikroskop engang vil finde den her kan hænde, først naar vore Dage hgger i den graa Oldtids Skygge, og Evropa sidder som Civihsationens forladte Enke. Men selv om Homo fandt sin Homunculus her i Vandenes Verden vil intet forandres; de dødsstille Dybder vil forblive lige tavse Farvepaladset vil ikke tabe i Pragt. Og kun en svag, næppe kendehg Lysning højt oppe fra Overfladen vil stadig minde om den Dag, under hvis Sol Skabningens Herre aander og træller.»jeg var nær ved at tro, De vilde blive dernede med det samme!«

17 13 Han fandt sig pludselig liggende baskende i Vandskorpen. Ansigt til Ansigt med den Sortskæggede. En tre fire andre Personer svømmede om i Nærheden, begloende denne Fremmede med ufordulgt Nysgærrighed. Oi)pe paa Broen stod Bademesteren, ikke mindre interesseret. Meissner fnøs Vandet ud af Næseborene og spyttede.»denne Gang idetmindste foretrak jeg Oververdenen det falder i Længden lidt besværligt at faa Vejret saa dybt nede.«de andre lo pligtskyldigst.»jeg er ogsaa en ganske flink Dykker,«vedblev den Sortskæggede; ^men jeg er nær ved at tro. De er min Mester. Skal vi imidlertid lade det komme an paa en Prøve?<- Uden at oppebie Svar. kastede han sig med en rask Bevægelse om paa Ryggen, og flydende med kun Overansigtet i Vandskorpen gjorde han en Beva^gelse med Hænderne. Saa vendte han sig atter om i sædvanlig Svømmestilling og rakte en glat Guldring i Vejret. >Min Forlovelsesring!«forklarede han koldblodig og lod den i det samme falde. I næste Nu stak han til Bunds. Kt halvt Minut efter kom han op, rød og forpustet, men uden Ringen. Kt Par

18 14 Gange trak han Vejret dybt og dykkede paa ny. Atter kom han op og dykkede igen, men heller ikke tredje Gang bragte han Ringen med sig. Han saa' nervøs og ophidset ud.»tillader De mig at forsøge engang?«spurgte den Fremmede. Den anden nikkede samtykkende. Med et Par raske Tag naaede han Bunden. Der var ikke Spor af Ring at opdage. En Snes Sekunder gik med forgæves Eftersøgen. 57 Sekunder var den længste Tid, han kunde opholde sig under Vandet, vidste han af Erfaring. Hvor Pokker var Ringen henne? Den skulde dog vel ikke, som i Folkesagnet, være bleven slugt af en Fisk? Med ét fangede hans Øje Glansen af en blank Genstand inde i en Busk Blæretang, der voksede paa en i Sandet halvt skjult Sten. Han greb efter den, men skuffet af Lysstraalernes fremmedagtige Brydning i Vandet vilde det ikke lykkes ham at faa fat paa den. Han orkede knapt mere. Han gjorde endnu et arrigt Greb og just som han følte en bydende Trang til ny Luft, mærkede han Ringen ghde ham over den ene Finger, tilfældigvis Ringfingeren. I Løbet af det næste Sekund var han atter oppe. Det forekom ham, at han blev et stikkende Udtryk i den Sortska^ggedes Øjne vår, da han

19 15 uden nogensomhelst Triuinferen rakte Haaiiden med Ringen frem. De andre gav uskrømtet deres Bifald tilkende. Man vendte tilbage til Badehuset. De blev et Øjeblik staaende paa Broen i Solskinnet, uvilkaarlig maalende hinandens paradisiske Udstyr med et kort Blik. Den Sortskæggede var meget smalskuldret og klejnt bygget, men usædvanlig høj. et godt halvt Hoved højere end den Fremmede. Denne paa sin Side havde det noget mere i Drøjden, og skønt langt fra at ligne nogen Herkules var han af en betydelig kraftigere, mere veldannet Legemsbygning. En sund. ungdommehg Skikkelse, som Ejermanden vel kunde være bekendt.»det var besynderligt med den Bing.«begyndte den Sortskæggede, mens de brugte Haandklæderne. >jeg har de hundrede Gange for hentet den 0 ). Sandbunden er her saa glat og fast som et Stuegulv, og i Dag er Vandet saa klart, som man kan ønske sig.«den P'remmede forklarede, hvordan det havde forholdt sitj.»saa meget mere har jeg Grund til al erkende Dem for min.mester,<' vedblev den anden; ^Skade, at jeg ikke kan tilbyde; Dem at beholde Bingen I Han lo kort, en Kende skarpt.

20 16»Aa, undskyld!den Fremmede strøg forlegent Ringen af Fingeren. Han havde i Øjeblikket glæmt at levere den tilbage.»meget forbunden! Det vilde have været mig yderst pinligt at miste den.«de fuldendte deres Paaklædning i Tavshed.»Og nu da vi. atter er i fuld Dress,«indledede den Sortskæggede paa ny Samtalen,»tillader De, at jeg præsenterer mig. Mit Navn er Carlsen : jeg er Provisor paa Apoteket her i»og jeg hedder Meissner og er Ingenting!«Byen.«Den Fremmede bukkede. Carlsens Læber krusedes til et forstaaende Smil som for at vise, at han kunde opfatte en Spøg.»Af den bekendte Familje maaské?truffet! Det er nætop min eneste Livsstilling.«De slog Følge ind ad mod Byen. Badehuset laa paa den nordre Side af den flere tusend Alen lange Havnemole, der strakte sig ud i den noget fladvandede Bugt. Sét herfra tog Byen sig bedst ud. Skov til alle Sider. Blødt skraanende Bakker, tavlede i lange, grønne Firkanter af

21 17 frodige Sædagre. Det høje Kirketaarn frit knejsende mod en blaa, solbestraalet Himmel og spejlende sig i Bugtens rolige, blanke Vand. Mellem røde Teglstenstage og gamle Haver hist og her et Blink af Aaen. der løb gennem Byen. I Havnen en enkelt Damper, et Par Skonnerter og en fire fem Jagter. Her og der i Udkanterne af Byen et Par Fabrikskorstene og endelig et Stykke mod Nord nogle Vejrmøller, hvis \'inger kun sattes i træg Bevægelse af den næsten umærkelige Vind.»Det er altsaa ikke Forretninger, der har ført Dem her til Byen?< frittede Carlsen med lidt af en Provinsbeboers Nysgærrighed.»Alt andet. Jeg kunde for den Sags Skyld lige saa godt have beæret Korsør, Læsø eller den jydske Hede med min Nærværelse. Hovedsagen var. at jeg kom et eller andet Sted hen i Sommer: jeg holder ikke af København, naar det er varmt. Altsaa. jeg trækker med min Kuffert til Banegaarden og forlanger en Billet. Hvortil? FJet er mig komplet ligegyldigt. P)illetøren ser forbløffet paa mig og mener, jeg maa dog selv vide, hvor jeg skal hen. Jeg benægter det energisk og beder ham atter i Herrens Navn blot give mig en Billet: han havde da nok at va'lge imellem, vidste jeg. Jeg for min Part vilde bare paa

22 18 Landet. Tilsidst lo han og gav mig en Billet hertil. Det var en smuk By med smukke Kvinder og fortræffelige Bade, erklærede han. Jeg takkede forbindtligst og rullede faa Minutter efter afsted med Toget. Nu er jeg her, som De sér.«carlsen lo.»og De bliver her i nogen Tid?<^»Rimehgvis. At sige, hvis Opholdet tiltaler mig, og det antager jeg. I Længden bor jeg dog ugærne paa et Provinshotel; helst indlejede jeg mig privat hos en Familje. De skulde ikke kende et Sted, der kunde passe for mig? Om muhg, lidt uden for selve Byen, nær Skoven?«Provisoren tænkte sig om.»jeg tror, jeg vil anbefale Dem Larsens, Skovfogdens. De bor klos op ad Skoven, et lille Stykke uden for»forstaden«, som vi kalder den. Vi kan sé lidt af Stedet her fra dér til venstre for den store røde Gavl. Kan De finde det? Lige ved Siden af den Skorsten, der ryger. En tyve Minutters Gang fra selve Byen. Det er et Par flinke, ældre Folk, der skaffer sig en Biindtægt ved om Sommeren at leje deres Havestue ud til Københavnere, der vil Hgge paa Landet her. I Fjor havde de en Landskabsmaler; i Aar er

23 leder ingen kommen endnu. De vil ganske bestemt føle Dem tilfreds dér. En rigtig rar lille Stue med Glasdøre ud til Haven og et mindre Kammer ved Siden af til Soveværelse.«Meissner takkede for Oplysningen: han vilde snarest mulig drage sig den til Nytte.»Det eneste skulde være, at Skovfogedkonen er saa Pokkers hellig: hun er bekendt for sin Gudelighed i mange Miles Omkreds : De maa være forberedt paa, at hun gør Forsøg paa at omvende Dem.«^For mig gærne, hvis det kan more hende; jeg er blot bange for. at hun ikke faar megen Fornøjelse af det.de er maaské ikke anlagt for det religiøse?'»tror De. jeg er idiot?«det kom saa pludselig, at de begge maatte le.»undskyld.' tilføjede han. hvis jeg brugte et noget stærkt Udtryk. Jeg véd meget vel, at man kan være troende uden derfor at være hverken Fæpande eller Hykler. Jeg er ikke altid varsom med mine Udtalelser og kommer stundom til at saare Folk mod min Vilje. Hvis vi. hvad jeg haaber. oftere faar F^ejlighed til at sé hinanden under mit Opliold lier. vil De sandsynligvis selv gøre deime Iagttagelse. Kald det for miii Skyld Uopdragenhed: jeg har i)*

24 20 ikke alene ved de fleste Lejligheder ondt for at holde min oprigtige Mening tilbage, men jeg kan mellemstunder ikke dy mig for at smøre lidt tykt paa, bare for at sé de andres Forskrækkelse. Som f. Eks. en Aften, jeg i et Selskab traf sammen med Biskop Klein - forøvrigt meget mod mit Ønske. De véd nok, at han paa noget na^r er den værste af alle vore pietistiske Jesuiter? Jeg kunde ikke bare mig, da han»formodede, jeg var rettænkende Højremand,«men erklærede kort og godt, at jeg var SociaUst. De skulde have sét ham stejle. Det var Penge værd.og saa er De det maaské ikke engang?«spørgsmaalet kom lidt forsigtigt.»hvad er Socialismen? Et højst svævende Begreb. Den saakaldte socialistiske Statsteori er der meget faa Mennesker, der har synderlig Rede paa, baade af Modstandere og Tilhængere, og til syvende og sidst er der endnu færre, der bryder sig det mindste om den. Den har ikke en Smule mere praktisk Betydning end f. Eks. Darwinismen. Socialismen i den Skikkelse, hvormed vi praktisk maa regne med den, er ikke andet end de slet stillede Samfundsklassers Kamp for bedre Vilkaar, i sidste Instans Ligestilling med de saakaldte»bedre«klasser. Og de Folk har

25 21! min fulde Sympati: jeg vilde gøre akkurat det samme i deres Sted. Teoretisk er jeg altsaa Socialist: jeg har intetsomhelst at indvende mod»fremtidsstaten«. Han trak paa Skuldrene. ^len praktisk?«: >Jeg er uafhængig og ret velhavende, har ikke selv tjent en Øre af min Formue og føler ingen Samvittighed i den x\nledning. Jeg er stillet saaledes. at jeg frit kunde agitere for hvilkensomhelst Livsanskuelse, det lystede mig. men se om jeg gør det. Jeg føler mig gennemgaaende særdeles tilfreds med Tilværelsen, saaledes som den byder sig for mig følgelig er jeg, praktisk sét. ikke mere Socialist end den Arbejdsgiver, der lader sine Undergivne slide sig halvt l'ordætvet til den billigst mulige Pris: med andre Ord: en \'ante Fartigængeri ligger ikke for miji. Fraserne om Frihed og Folkevilje kan man for min Skyld gærne smøre Flebs om Xa'sen med. iiicii... Ja undskyld, nu er jeg igen lidt sta^rk i l'dtrykket: jeg véd jo ikke engang, om ikke De selv er en yderliggaaende Partimand V 0 )ad. Carlsens Overlæbe drog sig en Smule 11 vad jeg kunde være, hvis jeg var uafhængig stillet som l)e, vil jeg ingen Mening have om. Som det nu er. har jeg en taalclig

26 22 god Stilling i en Provinsby, hvor det næsten er en Livsbetingelse at blive regnet med til det gode Selskab. Ligefrem hykle føler jeg mig ikke oplagt til fy for Fanden!» han spyttede langt ud for sig»og følgelig er jeg indifferent som en Kampesten.«Det blev sagt i en Tone, der uvilkaarlig trak en Stmids Tavshed efter sig. Meissner skottede hemmelig til sin Ledsager, men tog straks atter Øjnene til sig. De var imidlertid naaet ind til selve Byen. Carlsen udvekslede Hilsner med de fleste Forbigaaende, der ofte ledsagede deres Godmorgen med et famiuært Tilraab. Samtalen fortsattes kim med et Par ligegyldige Bemærkninger. Da de var kommen forbi Overgangen ved Jærnbanen, Veje. skiltes deres»besøg mig paa Apoteket, hvis De har Lyst,«sagde Carlsen ;»jeg er i Reglen hjæmme hele Dagen. Helst dog maaské mellem to og fire: saa har jeg spist til Middag og tager mig fri en Times Tid.«Han hilste høflig og fortsatte sin Vej uden at se sig om. Meissner lagde Mærke til, at han huggede hæftig med' sin Stok i en Busk Nælder, der fredehg havde skudt sig op i Læ af et gammelt Plankeværk.

27 III. eissner kom gaaende gennem Skoven. ^ Han havde allerede i en Uges Tid boet hos Skovfogdens og folte sig saare tilfreds med sit ny Logi. Mod Forventning havde ^ladam Larsen endnn ikke gjort ham til Genstand for noget Omvendelsesforsøg. maaské dog kun fordi ingen gunstig Lejlighed dertil havde tilbudt sig. Han tilbragte hele Dagen muttersalene strejfende om i Skoven og lod sig kun se ved Maaltiderne. Hvad disse angik, maatte han indrømme, at Madammen trods den hende tillagte Hellighed udmærket godt forstod at lave en velsmagende jordisk 1 en Ret Mad. Hem over Skulderen havde han en Malerkasse og en lille fotojrraflsk Cassette hængende: i Munden shik en frisk ta^idt Cigar, og

28 24 over hele Personen hvilede et Skær af fornøjet Velvære. Han gik ad en ganske snæver Sti midt inde i Skoven, hvor Træerne stod tættest og først taarnhøjt oppti lukkede sig til en blaagrøn, solgyldnet Hvælving over den Vandrendes Hoved. Luften føltes fugtig og køhg af Skovbundens Dampe; Lyset var dæmpet, og kun faa Steder listede Solstraalerne sig helt ned mellem Løvmasserne til det bløde Muld, hvor et Mylr af fodhøje Planter skød sig op mellem det halvmugne, brungule Løv fra de foregaaende Somre. Dér trivedes Guldstjernen Side om Side med den gule Barsvælg og den lange, nikkende Skovhejre. Den lille saftige Surkløver bredte sig tæt i Bøgens Skygge, og den allerede afblomstrede Bingleurt holdt sig som den ydmyg i det lave. 1 Baggrunden langt borte mellem Stammerne en Underskov af alenhøje Bregner og frodige Skræpper. Et aldrig tiende Fuglekvidder. Dér pippede Mejser og kurrede den blaagraa Skovdue. Spætten løb geskæftig op og ned ad Stammerne, og Siskenen trilrede skjult i Løvet. Højt oppe i en kæmpemæssig Eg sad en Krage og gav Hals, saa Ekkoet klang viden om.

29 25 Det summede med Insekter, helst paa de Steder, hvor Solen trængte helt igennem. Dér svævede, boltrede sig. jog de som besatte om i Lyskeglen, Fluer, Hvesper, Myg. Nu og da kom en Guldsmed brusende og baskende tvers gennem Sværmen. Græshopperne sang i Græsset, og Edderkoppen sad paa Lur i sit Spind. Dovne Dagdrivere af Skovsnegle, fede. som Munke og sorte som blankskurede Negre, kravlede slimspyttende over Stien. Adra^tte Firben vimsede raslende om i det fjorgamle Løv omkap med Skovmusen og blankskjoldede Biller. Der var et Halløj, en Travlhed, et Leben som i den tættest befolkede Verdensby, hvor den stærke æ'der den svagere for tilsidst at skrupsluges af en endnu stærkere. Og dog'saa stille som hørte man Væksterne aande; alle Vinde er stængt ude: kun højt oppe og fjærnt borte fra Skovens aldrig helt tiende Susen, der >> koger«som lagde man Øret til en Konkylie. Lungerne aander let i den iltrige Luft: alle Sanser skærpes. Man ser et næsten mikroskopisk Insekt kravle op ad et Græsstraa: man hører en Gren forskyde sig i en ny Stilling og endelig fjærn Tah^ og Latter af andre Mennesk(M' i den Skov. hvor man et Ojeblik trode sig ene. Han standsede lidt og lyttede. Lyden

30 2Q l^om fra den Retning, i hvilken Stien førte. Afbrudt, med Mellemrum, men fuldkommen tydelig; munter, fornøjet, skovglad. Maaské et helt Selskab, maaské ganske faa Personer. Og atter satte han i Gang ad Stiens Slyngninger, uforudberegnelige som en- lunefuld Kvindes Sind. Det var knapt, han hørte sine egne Skridt i den muldbløde Jord. En Stund syntes det. at Lyden af de Talende fjærnede sig, men en ny Bugtning af Vejen førte ham med ét uformodet lige imod den. Der laa paa en aaben Græsplet, tæt op ad Stien, to unge Piger, pludrende og leende. Den ene i halvt siddende Stilhng med den venstre Albu støttet mod Jorden den anden strakt fladt ud med Nakken paa Grønsværen og Knæene trukne tilvejrs, saa en bestrømpet Læg og en halv Formodning om noget hvidt Undertøj bød sig frem til Beskuelse. Begge dampende paa Cigaretter, saa den blaalige, langsomt stigende Røg svævede som en støvfln Sky i Luften over dem, og tilsyneladende højst optagne af en utvivlsomt interessant Diskurs. Hvilken pludselig blev afbrudt som naar Læreren staar i Døren til en larmende Klasse. I ubehjælpsom Forfjamskelse røg hun med Læggene op i siddende Stilling, med den

31 27 ene Haand ilsomt dækkende Kjolen helt ud over Støvlespidserne, mens hun med den anden kastede Cigaretten langt bort som om det havde været en Dynamitpatron paa Nippet til at eksplodere. Hvorhos en blussende Rødme farvede hendes allerkæreste lille Ansigt til helt op under Pandehaaret. Den anden derimod téde sig betydelig uiindre forbløil'et. Ikke nok med. at hun end ikke tæ^nkte paa at forandre Stilling: hun førte endog yderst koldblodig Cigaretten til Læberne og pustede med truttende Læber en Røgstraale ud i Luften, saa velanbragt lige i Retning af den kommende og med en saadan Sikkerhed, at selv en gammel Lmerit ikke vilde have kunnet gøre det bedre. Meissner havde ondt for at holde Latteren tilbage. Den enes hjærteanraabende Hja'lpeløshed og den andens overlegne Grandeza virkede hartad uimodstaaelig paa ham. Og da endelig, for at gøre Situationen l'uldkommen. den første i Huj og Hast vilde fare op, men derved kom til at træde i sine Skorter. saa hun drattede om saa lang hun var, skulde der ikke mere til at gore det af med ham. Latteren fusede som et løssliipi)et Uvejr ud af ham. Den forfjamskede syntes nærmest tilbøjelig

32 28 til at stemme i med; om hendes Læber spillede et usikkert Smil, der vaklede mellem Flovhed og Skælmeri. Den overlegne derimod tabte intet Øjeblik Herredømmet over Situationen ; ikke en Mine i hendes Ansigt fortrak sig. Med en Kraftanstrængelse betvang Meissner sig, skønt de klare Taarer traadte ham i Øjnene.»Bhv ikke vred, mine Damer,«han tog høflig Hatten af»jeg véd godt, det var tølperagtigt af mig at give mig til at lé. Jeg burde naturligvis have ladet som ingenting og^ gaaet forbi lige efter Næsen uden at se hverken til højre eller venstre. Men Naturen gik over Optugtelsen. De finder det maaské end yderligere hdet stemmende med god Tone, at jeg oven i Købet tiltaler Dem, vildfremmed som vi er for hinanden?«intet Svar.»Godt: jeg indrømmer det. Men sæt Dem i mit Sted. Jeg kan paa den anden Side heller ikke gaa min Vej uden at bede Dem om Undskyldning (hvad jeg her i dybeste Ærbødighed tillader mig). De maa have en Smule Medlidenhed og bære over mig; jeg befinder mig i en mildest talt afskyelig Situation. Det er galt, at jeg taler til Dem, men det vilde væ^re endnu væ>rre, om jeg gik uden

33 29 at sige noget. Jeg har en Fornemmelse af. at hvis jeg vendte mig for shikøret at fortsætte min Vej. vilde fire Øjne gennembore min Ryg med saa uudholdehge Stik. at min Selvagtelse vilde skrumpe ind til ingen Verdens Ting. og jeg vilde blive rød af Skamfuldhed, hver Gang jeg i Fremtiden kom til at tænke paa dette Øjeblik. De maa enten tilgive mig eller ogsaa anvise mig et Musehul til at krybe ned i!i saa Fald er der intet andet for os at gøre end at give Dem Absolution.«kom det endelig fra den overlegne: De kan ganske rolig begive Dem videre: jeg lover Dem. at vi skal ikke saa meget som sende et Blik efter Dem.Det kalder jeg at bhve affærdiget efter alle Kunstens Piegler, De har min dybeste Respekt. Frøken!«Han bukkede.»ikke desto mindre tager jeg mod Alfærdigelsen som en Gunst. Skulde vore Veje nogensinde oftere mødes hvad jeg ikke kan andet end nære et svagt Haab om skal det være mig en ublandet Tilfredsstillelse at lægge min Krkendtlighed for Dagen. Der kom intet yderligere Svar. Ft Øjeblik maalte de hinanden med et forskende

34 30 Blik, saa bukkede han paa ny, en Kende dybere end strængt taget nødvendigt. I Virkeligheden det pureste Lumskeri, thi han benyttede kun Bevægelsen til ubemærket trode han at faa fat paa sin fotografiske Gassette. HemmeUg rettede han den, saa godt Skyndsomheden tillod det, mod de unge Damer, og trykkede paa en Fjeder,, hvis umiddelbart følgende Knæk fortalte, at Mekanismen havde gjort sin Skyldighed. Den overlegne havde rejst sig fra sin malerisk henslængte StiUing, men for sent. Hendes Forsøg paa at se truende ud lykkedes ikke ganske; der var noget i hendes Mine, der absolut ikke havde noget fjendtugt ved sig. Med en fornøjet Latter lettede Meissner paa Hatten og travede videre, veltilfreds over at have løst Situationens Knude til sin egea Fordel.

35 ## IV. sende Regnvejr. Meissner sad ved det aabne Vindit og stirrede aandst'raværende ud i Skovfogdens Have, mens han langsomt og velbehagelig dampede paa en mægtig lang Pibe. Toilet: Morgensko og ingen FIi[). Vandet styrtede ned med en Voldsomhed, der fik én til at tænke i)aa den bibelske Syndflod. EWev man kunde bilde sijj; ind, at man befandt sig i et uhyre Destillerapparats Forlag, hvis Vægge dannedes af den graa. skytunge Himmelhvælving, mens langt borte, i den taagede Fjærnhed, diaboliske Væsner holdt ilden under en Kæmi)eretorts Bug vedlige. De fortættede Vanddampe meddelte Luften en mild. lun Varme. Ingen X'ind blæste;

36 32 Regndraaberne faldt næsten lodret til Jorden. Alle Vækster frydede sig og indsugede med tørstige Porer den velgørende Væde, thi Foraaret havde hidtil været usædvanlig tørt. Slappe Stængler rettedes atter; matte, kraftløst hængende Blade, der allerede halvvejs havde opgivet Ævret, fik nyt Liv. Rabarberen lod fornøjet de store Draaber klaske mod sine udspilede Blade som mod et Trommeskind; Æbletræet skinnede af Tilfredshed over alt det Vand, der i Strømme løb ned ad dets Stamme. Og midt ude i det hele stoltserede Hanen med sin ynkelig dyngvaade Hale slæbende efter sig, i Spidsen for en ikke mindre drivvaad Hønseflok, uden dog paa et eneste Punkt at tabe sin sultanmæssige Værdighed af Syne. Hvor havde han dog set det Ansigt før! Hele den foregaaende Dag havde han pint sin Hukommelsesævne, men uden Resultat, indtil han træt og irriteret maatte opgive at fmde Rede paa. hvor og naar han engang, for Aar tilbage, havde truffet hende. At dette imidlertid var saa," kunde ingen Tvivl være underkastet. Dette kække Ansigt med de spillende Øjne og de fyldige, tætsluttede, energiske Læber kendte han. Haarets lyse Purr,

37 33 Brynenes finttegnede Buer, den dristige, aristokratiske Næse med de smalle Bor. hele Hovedets frejdige Rejsning alt det var ikke nyt for ham. Om det saa var Kjolens diskrete Udskæring, der lod en Hals tilsyne, hvid og skær som kun en Kvindes Hud kan være det, vakte den en halvt udslukket Krindring hos ham. Det nyttede lidet, at han tog Fotografiet, han igaar listig indfangede, til Hjælp : det bidrog kun til at oge hans Utaalmodighed over den træge Hja^rnes Mangel paa Hukommelse. Han lukkede Øjnene, lyttede til Regnens Fald mod Løvet og Sjappet fra Tagskægget. En blid. dulmende Lyd, hvis Ensformighed kærtegnede Øret og vuggede Sindet sagteug til Ro. I Dag maatte det regne over hele Landet, uanset, at meteorologisk Institut havde telegraferet >tørt Vejr<. Inde i København gik de med opslaaede Paraplyer og trippede over de vaade Fortove, Herrerne dovent overlegne med Fyr paa (ligaren. Damerne omhyggelig hivende op i Kjolerne, ladende mere eller mindre nydehge Ben tilsyne. Hist og her i Portene stod nogle og missede op mod den Stump graa Himmel, der skimtedes over Husrækkerne. 3

38 34 Han mindedes en Sommerdag i Udstillingsaaret. En ustadig Dag, snart med smilende Solskin, snart med plaskende Eegnbyger. Mange Mennesker paa Benene. Han kom drivende op ad»strøget«, uenig med sig selv om, hvor han vilde spise til Middag. I daarligt Humør, led og ked af sig selv og Alverden. En gnaven Ruelse over mange spildte Dage. i hvilke han ikke havde rørt en Haand til nogetsomhelst nyttigt. Overraskedes saa i Vimmelskaftet af en Generalbyge og søgte ind i en Port. I et Øjeblik var der stuvende fuldt. Gamle Koner, Børn, aldrende Sipper, et Par fnisende Ungmøer og en graahaaret, hostende Herre. Han mønstrede Flokken.»Pas paa. Barn, det regner herind!«det var en ældre Dame og en pur ung Pige. Hans Bhk dvælede fornøjet ved den sidste. Et sødt, friskt Ansigt med et Par talende Øjne og lyst Pandepurr. Et tidlig udviklet Legeme med bløde, Og et harmoniske Former. visst Skær af frimodig Naturhghed over hele Personen. Hun er fra Provinsen, sagde han til sig selv. I det samme vendte hun sig om og mærk-

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Jagten på Enhjørningen Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Enas far, kong Drot, er taget langt bort. Troldkvinden Skarntyde er Enas værste fjende. Ena er den eneste enhjørning

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Eva Egeskjold Iliana og Belin

Eva Egeskjold Iliana og Belin Eva Egeskjold Iliana og Belin Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 5 Iliana og Belin Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 5 Illustration

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som 4. Forjættelsen Den fireogtyvende dag i den tredje måned, knap en måned efter, at de endelig havde fået lov at slippe ud af arken, var de fire huse færdige. At der ikke var tale om arkitektoniske mesterværker,

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne.

DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne. 1. DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne. Det gik langsomt og kostede ham stort besvær at løfte øjenlågene,

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Regnspoverne paa Heden

Regnspoverne paa Heden Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere