l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l^tl^ftjlilk BRIEF PTB"

Transkript

1 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

2

3 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au

4 m

5 Overmennesker

6

7 dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897

8 Helsingørs Centraltrykkeri.

9 I. eissner vaagnede ved. at Pigen kom for at hente hans Støvler. Det var højlys Morgen. Trods Rullegardinerne fandt talrige Solstraaler Vej ind i Værelset, hvor de tegnede nian^eformede Lyspletter paa Gulv. Vægge og Møbler. Tværs over Gulvet tæt ved Sengen trak de en blændende lys Stribe og afskar i Luften en lang, lodret Trekant, i hvis blaaligt lysende Plan Millioner gyldne Støvgran langsomt svævede op og ned. Ude fra hørtes Stemmer, Lyd af Træsko over Stenbro og en Hunds Gøen. Læ'Ugere borte galede en Hane. og sluttelig faldt Kirkeuret ind med cl onkcu malmdronende Slag. Han strøg sig over Ansigtet o<^ gabede

10 6 velbehagelig. Derpaa greb han efter sit Ur. Klokken var ikke mere end et Kvarter over seks, Hvorpaa han atter lagde sig tilrette og gav sig til at betragte Værelset. Dette var som Værelser i et Provinshotel er flest. Grønstribet Tapetpapir paa Væggene og ulastehg rene, blomsterprikkede Sirtses Gardiner for Vinduerne. En noget slidt Sofa, et - poleret Fyrretræsbord og to dito Stole, dertil et gulmalet Servantebord og endehg i Tilgift et Oljetryk i Listeramme, forestillende et eller andet sydlandsk Landskab med blaanende Bjærgtinder og en græsgrøn Indsø. Foran Sengen var anbragt en Stump meget aflægs Tæppe af ubestemmehg Farvesammensætning, hvori man syntes at sé Sporene efter de mange Fødder, der i Tidernes Løb havde slidt det tyndt. Luften i Værelset var varm og beklumret. Det forekom ham, at han selv mærkede den indegæmte Sovekammerlugt af svedfugtige Lagner og sit eget Legemes Uddunstninger. Gærne havde han smækket et Par Vinduer op paa vid Gab, men han nænnede ikke at springe ud af Sengen og derved bortjage den sidste Rest af det drømmetunge Velvære, han endnu efter sin nylige Opvaagnen følte som bhd Døs over alle Sanser.

11 Han lukkede atter Øjnene og forsøgte, som det var hans Vane, at genkalde for sin Bevidsthed, hvad det var. lian havde drømt. Men det vilde ikke ret lykkes ham at fmde Orden i den lange, usammenhængende Række af brogede Forestillinger, der. halvt ubevidste, endnu hvilede over hans Hjærne som med et sagte, langtfra ubehageligt Tryk. Nu og da var han paa Nippet til at gribe og fastholde en enkelt Traad. men i næste Øjeblik var det hele atter i Uorden som et speget Fed Garn, hvori det ikke var ham muligt at finde hverken Ende eller Begyndelse. Der var noget med et langt, blegt Ansigt med mørke, lidt stikkende Øjne og et halvlangt, skinnende sort Skæg. bag hvilket et sarkastisk Smil drejede Overlæben en Smule opad. saa en tæt luække paafaldende hvide Tænder skimtedes, llaaret mæ^rkværdig lyst i Forhold til Skægget. En tynd Hals med fremtrædende Adamsæble. Smalle Skuldre. Lange Arme.... Lidt efter hdt gled hele Skikkelsen frem for hans Bevidsthed. Og med ét vidste han. at lian havde drømt om en liani fuldstændig ubekendt Person, som han den foregaaende Aften havde sét et (llinit af ved Billardet nede i Hotelrestaurationen, og livis Udseende havde fanget hans Opinærksonilied.

12 8 Ikke uden Grund. Der var noget absolut ikke-hverdagsagtigt ved det Menneske, noget, der samtidig virkede frastødende og dog interesserede. Et af de Ansigter, i hvilket man tror at læse om stærke Lidenskaber. Noget paa én Gang trodsigt og overlegent behersket. Øjnene talte om Mistro, Læberne om Foragt. De var kommen til at løbe hinanden paa Ærmet. Den Sortskæggede bad om Undskyldning, høflig men koldt. Stemmen var dog ikke uden en viss sympatetisk Klang. De Tilstedeværende kaldte ham Carlsen.- Maaské var han Farmacevt. I ethvert Tilfælde var der ved hans Klæder en svag Lugt, der mindede om Apotek. Om denne Person havde han da drømt; ^ hvilket? stod ham ikke længere klart; han mindedes kun at have sét hele Skikkelsen med en minutiøs Tydehghed. Sandsynhgvis et eller andet højst ligegyldigt. Kirkeuret slog igen. Med et Sæt var han ude af Sengen og fik Vinduet op. Udenfor var det bhkstille, varm Sommermorgen. Ikke en Sky paa Himlen. Stærk, blændende Sol. Luften frisk med en svag Lugt af Saltvand og Tang. Værelset laa i Hotellets øvre Etage med Udsigt over en Del af Byen, hvis Huse syntes

13 9 spredte paa maa og faa med røde Tegltage tittende frem mellem ældgamle Haver. Vinduerne vendte ud til en tæt bevokset Have, hinsides hvilken Byens Kirke, en ret betydelig rød Murstensbygning i almindelig Spidsbuestil, med et anseligt, trappegavlet Taarn. ragede højt i Vejret. Til den anden Side øjnede man et Glimt af Havet. Omgivelserne syntes yderlig fredelige og stille : man hørte knapt andet end Fuglekvidderet rundt om fra Haverne og langt borte fra de tunge Slag af en Smedies Forhammer. Nu og da rumlede en Vogn gennem en nærliggende Gade. Han lænede sig ud ad Vinduet og mønstrede Udsigten, mens han med Velbehag indaandede den friske Morgenluft. Det tegnede til at blive en varm Dag. I sit stille Sind besluttede han, at det første, han foretog sig efter Morgenkaffen, skulde være at tage sig et Bad.

14 II fe *-^,r-^-d'.^ ham. \an satte af med et rask Spring; i næste Nu lukkede Vandet sig over Blød, glat Sandbund, farvet med et Skær af det salte, grønlige Vand. Hist og her Dotter af græsagtige Planter; Sneglehuse; Ormegange ; brunliggrønne Alger, hæftede til Sten i Havbunden. En opskræmmet Krabbe flygter ilsomt ud mod Dybet. Han elskede at dykke og holde sig under Vandet saa længe som muhg, helst helt nede paa Bunden, ofte næsten et helt Minut ; kravle afsted udefter, føle Vandets Tag for at lette ham, spejde om med aabne Øjne i den tavse, fremmedartede Verden med de prægtige Farver og det sælsomme, afdæmpede Lys, mens

15 11 Lungerne gærrigt tærede paa den opsamlede Ilt og kun modstræbende udstødte den unyttige Kulsyre. Som nu. Borende Hænder og Fødder ned i det vaade Sand arbejder ban sig et Stykke ben ad Bunden, mens ban af al Magt bolder Aandedrættet tilbage. Han er en god Favn under Havfladen. Han synes at børe Vandet summe sig i Øret og føler det glide blødt lunkent om alle Lemmer. Hans Blik søger ud ad og møder en ubestenunelig Horisont, der fortoner sig i dybtgrønne Farveskiftninger, mørke forneden, mældende om Dybets evige Nat. lysere og lysere opefter med Bud fra Dagen og Livet deroppe. Han stræber stadig udefter. Han føler si^ i et fremmed Land, Vandenes endeløse Hige. ene. fjærnt fra alle. I et kæmpestort Palads, uden Former, kun bygget af uendeli«: manjre Farver, skiftende, flydende mellem bverandre. Et Bige uden Hersker, et Slot uden anden Herre end den evige Tavshed, en Verden, bvor der ikke tænkes, ikke drømmes, et Tilfhigtssted. hvorhen Menneskenes Magt ikke uaa'r. og ingen )lumi) Næve formaar at vanskalx' Naturens ubegribebge, i sig selv hvilende Skønbed.

16 12 ; Et Palads, bygget i Jordens Barndomstid. Tusend Aar glider hen her som var de kim én Dag. Lyset brydes i de samme Vinkler, med de samme Farver, som da Sollyset første Gang trængte gennem Taagemasserne til dea nyskabte Jord. Tidens Ur gaar her kun med sine mest langsomme Pendelslag ; mellem hvert Tik Tak Hgger Millioner af Menneskealdre. Maaské saa' disse Vande det første Liv blive til i deres Skød. Mulig dannedes her den første mysteriøse Celle, Frugten af en Kulbrintes Formæling med Vandet, AUivets Moder? MuHgt at Fremtidens Mikroskop engang vil finde den her kan hænde, først naar vore Dage hgger i den graa Oldtids Skygge, og Evropa sidder som Civihsationens forladte Enke. Men selv om Homo fandt sin Homunculus her i Vandenes Verden vil intet forandres; de dødsstille Dybder vil forblive lige tavse Farvepaladset vil ikke tabe i Pragt. Og kun en svag, næppe kendehg Lysning højt oppe fra Overfladen vil stadig minde om den Dag, under hvis Sol Skabningens Herre aander og træller.»jeg var nær ved at tro, De vilde blive dernede med det samme!«

17 13 Han fandt sig pludselig liggende baskende i Vandskorpen. Ansigt til Ansigt med den Sortskæggede. En tre fire andre Personer svømmede om i Nærheden, begloende denne Fremmede med ufordulgt Nysgærrighed. Oi)pe paa Broen stod Bademesteren, ikke mindre interesseret. Meissner fnøs Vandet ud af Næseborene og spyttede.»denne Gang idetmindste foretrak jeg Oververdenen det falder i Længden lidt besværligt at faa Vejret saa dybt nede.«de andre lo pligtskyldigst.»jeg er ogsaa en ganske flink Dykker,«vedblev den Sortskæggede; ^men jeg er nær ved at tro. De er min Mester. Skal vi imidlertid lade det komme an paa en Prøve?<- Uden at oppebie Svar. kastede han sig med en rask Bevægelse om paa Ryggen, og flydende med kun Overansigtet i Vandskorpen gjorde han en Beva^gelse med Hænderne. Saa vendte han sig atter om i sædvanlig Svømmestilling og rakte en glat Guldring i Vejret. >Min Forlovelsesring!«forklarede han koldblodig og lod den i det samme falde. I næste Nu stak han til Bunds. Kt halvt Minut efter kom han op, rød og forpustet, men uden Ringen. Kt Par

18 14 Gange trak han Vejret dybt og dykkede paa ny. Atter kom han op og dykkede igen, men heller ikke tredje Gang bragte han Ringen med sig. Han saa' nervøs og ophidset ud.»tillader De mig at forsøge engang?«spurgte den Fremmede. Den anden nikkede samtykkende. Med et Par raske Tag naaede han Bunden. Der var ikke Spor af Ring at opdage. En Snes Sekunder gik med forgæves Eftersøgen. 57 Sekunder var den længste Tid, han kunde opholde sig under Vandet, vidste han af Erfaring. Hvor Pokker var Ringen henne? Den skulde dog vel ikke, som i Folkesagnet, være bleven slugt af en Fisk? Med ét fangede hans Øje Glansen af en blank Genstand inde i en Busk Blæretang, der voksede paa en i Sandet halvt skjult Sten. Han greb efter den, men skuffet af Lysstraalernes fremmedagtige Brydning i Vandet vilde det ikke lykkes ham at faa fat paa den. Han orkede knapt mere. Han gjorde endnu et arrigt Greb og just som han følte en bydende Trang til ny Luft, mærkede han Ringen ghde ham over den ene Finger, tilfældigvis Ringfingeren. I Løbet af det næste Sekund var han atter oppe. Det forekom ham, at han blev et stikkende Udtryk i den Sortska^ggedes Øjne vår, da han

19 15 uden nogensomhelst Triuinferen rakte Haaiiden med Ringen frem. De andre gav uskrømtet deres Bifald tilkende. Man vendte tilbage til Badehuset. De blev et Øjeblik staaende paa Broen i Solskinnet, uvilkaarlig maalende hinandens paradisiske Udstyr med et kort Blik. Den Sortskæggede var meget smalskuldret og klejnt bygget, men usædvanlig høj. et godt halvt Hoved højere end den Fremmede. Denne paa sin Side havde det noget mere i Drøjden, og skønt langt fra at ligne nogen Herkules var han af en betydelig kraftigere, mere veldannet Legemsbygning. En sund. ungdommehg Skikkelse, som Ejermanden vel kunde være bekendt.»det var besynderligt med den Bing.«begyndte den Sortskæggede, mens de brugte Haandklæderne. >jeg har de hundrede Gange for hentet den 0 ). Sandbunden er her saa glat og fast som et Stuegulv, og i Dag er Vandet saa klart, som man kan ønske sig.«den P'remmede forklarede, hvordan det havde forholdt sitj.»saa meget mere har jeg Grund til al erkende Dem for min.mester,<' vedblev den anden; ^Skade, at jeg ikke kan tilbyde; Dem at beholde Bingen I Han lo kort, en Kende skarpt.

20 16»Aa, undskyld!den Fremmede strøg forlegent Ringen af Fingeren. Han havde i Øjeblikket glæmt at levere den tilbage.»meget forbunden! Det vilde have været mig yderst pinligt at miste den.«de fuldendte deres Paaklædning i Tavshed.»Og nu da vi. atter er i fuld Dress,«indledede den Sortskæggede paa ny Samtalen,»tillader De, at jeg præsenterer mig. Mit Navn er Carlsen : jeg er Provisor paa Apoteket her i»og jeg hedder Meissner og er Ingenting!«Byen.«Den Fremmede bukkede. Carlsens Læber krusedes til et forstaaende Smil som for at vise, at han kunde opfatte en Spøg.»Af den bekendte Familje maaské?truffet! Det er nætop min eneste Livsstilling.«De slog Følge ind ad mod Byen. Badehuset laa paa den nordre Side af den flere tusend Alen lange Havnemole, der strakte sig ud i den noget fladvandede Bugt. Sét herfra tog Byen sig bedst ud. Skov til alle Sider. Blødt skraanende Bakker, tavlede i lange, grønne Firkanter af

21 17 frodige Sædagre. Det høje Kirketaarn frit knejsende mod en blaa, solbestraalet Himmel og spejlende sig i Bugtens rolige, blanke Vand. Mellem røde Teglstenstage og gamle Haver hist og her et Blink af Aaen. der løb gennem Byen. I Havnen en enkelt Damper, et Par Skonnerter og en fire fem Jagter. Her og der i Udkanterne af Byen et Par Fabrikskorstene og endelig et Stykke mod Nord nogle Vejrmøller, hvis \'inger kun sattes i træg Bevægelse af den næsten umærkelige Vind.»Det er altsaa ikke Forretninger, der har ført Dem her til Byen?< frittede Carlsen med lidt af en Provinsbeboers Nysgærrighed.»Alt andet. Jeg kunde for den Sags Skyld lige saa godt have beæret Korsør, Læsø eller den jydske Hede med min Nærværelse. Hovedsagen var. at jeg kom et eller andet Sted hen i Sommer: jeg holder ikke af København, naar det er varmt. Altsaa. jeg trækker med min Kuffert til Banegaarden og forlanger en Billet. Hvortil? FJet er mig komplet ligegyldigt. P)illetøren ser forbløffet paa mig og mener, jeg maa dog selv vide, hvor jeg skal hen. Jeg benægter det energisk og beder ham atter i Herrens Navn blot give mig en Billet: han havde da nok at va'lge imellem, vidste jeg. Jeg for min Part vilde bare paa

22 18 Landet. Tilsidst lo han og gav mig en Billet hertil. Det var en smuk By med smukke Kvinder og fortræffelige Bade, erklærede han. Jeg takkede forbindtligst og rullede faa Minutter efter afsted med Toget. Nu er jeg her, som De sér.«carlsen lo.»og De bliver her i nogen Tid?<^»Rimehgvis. At sige, hvis Opholdet tiltaler mig, og det antager jeg. I Længden bor jeg dog ugærne paa et Provinshotel; helst indlejede jeg mig privat hos en Familje. De skulde ikke kende et Sted, der kunde passe for mig? Om muhg, lidt uden for selve Byen, nær Skoven?«Provisoren tænkte sig om.»jeg tror, jeg vil anbefale Dem Larsens, Skovfogdens. De bor klos op ad Skoven, et lille Stykke uden for»forstaden«, som vi kalder den. Vi kan sé lidt af Stedet her fra dér til venstre for den store røde Gavl. Kan De finde det? Lige ved Siden af den Skorsten, der ryger. En tyve Minutters Gang fra selve Byen. Det er et Par flinke, ældre Folk, der skaffer sig en Biindtægt ved om Sommeren at leje deres Havestue ud til Københavnere, der vil Hgge paa Landet her. I Fjor havde de en Landskabsmaler; i Aar er

23 leder ingen kommen endnu. De vil ganske bestemt føle Dem tilfreds dér. En rigtig rar lille Stue med Glasdøre ud til Haven og et mindre Kammer ved Siden af til Soveværelse.«Meissner takkede for Oplysningen: han vilde snarest mulig drage sig den til Nytte.»Det eneste skulde være, at Skovfogedkonen er saa Pokkers hellig: hun er bekendt for sin Gudelighed i mange Miles Omkreds : De maa være forberedt paa, at hun gør Forsøg paa at omvende Dem.«^For mig gærne, hvis det kan more hende; jeg er blot bange for. at hun ikke faar megen Fornøjelse af det.de er maaské ikke anlagt for det religiøse?'»tror De. jeg er idiot?«det kom saa pludselig, at de begge maatte le.»undskyld.' tilføjede han. hvis jeg brugte et noget stærkt Udtryk. Jeg véd meget vel, at man kan være troende uden derfor at være hverken Fæpande eller Hykler. Jeg er ikke altid varsom med mine Udtalelser og kommer stundom til at saare Folk mod min Vilje. Hvis vi. hvad jeg haaber. oftere faar F^ejlighed til at sé hinanden under mit Opliold lier. vil De sandsynligvis selv gøre deime Iagttagelse. Kald det for miii Skyld Uopdragenhed: jeg har i)*

24 20 ikke alene ved de fleste Lejligheder ondt for at holde min oprigtige Mening tilbage, men jeg kan mellemstunder ikke dy mig for at smøre lidt tykt paa, bare for at sé de andres Forskrækkelse. Som f. Eks. en Aften, jeg i et Selskab traf sammen med Biskop Klein - forøvrigt meget mod mit Ønske. De véd nok, at han paa noget na^r er den værste af alle vore pietistiske Jesuiter? Jeg kunde ikke bare mig, da han»formodede, jeg var rettænkende Højremand,«men erklærede kort og godt, at jeg var SociaUst. De skulde have sét ham stejle. Det var Penge værd.og saa er De det maaské ikke engang?«spørgsmaalet kom lidt forsigtigt.»hvad er Socialismen? Et højst svævende Begreb. Den saakaldte socialistiske Statsteori er der meget faa Mennesker, der har synderlig Rede paa, baade af Modstandere og Tilhængere, og til syvende og sidst er der endnu færre, der bryder sig det mindste om den. Den har ikke en Smule mere praktisk Betydning end f. Eks. Darwinismen. Socialismen i den Skikkelse, hvormed vi praktisk maa regne med den, er ikke andet end de slet stillede Samfundsklassers Kamp for bedre Vilkaar, i sidste Instans Ligestilling med de saakaldte»bedre«klasser. Og de Folk har

25 21! min fulde Sympati: jeg vilde gøre akkurat det samme i deres Sted. Teoretisk er jeg altsaa Socialist: jeg har intetsomhelst at indvende mod»fremtidsstaten«. Han trak paa Skuldrene. ^len praktisk?«: >Jeg er uafhængig og ret velhavende, har ikke selv tjent en Øre af min Formue og føler ingen Samvittighed i den x\nledning. Jeg er stillet saaledes. at jeg frit kunde agitere for hvilkensomhelst Livsanskuelse, det lystede mig. men se om jeg gør det. Jeg føler mig gennemgaaende særdeles tilfreds med Tilværelsen, saaledes som den byder sig for mig følgelig er jeg, praktisk sét. ikke mere Socialist end den Arbejdsgiver, der lader sine Undergivne slide sig halvt l'ordætvet til den billigst mulige Pris: med andre Ord: en \'ante Fartigængeri ligger ikke for miji. Fraserne om Frihed og Folkevilje kan man for min Skyld gærne smøre Flebs om Xa'sen med. iiicii... Ja undskyld, nu er jeg igen lidt sta^rk i l'dtrykket: jeg véd jo ikke engang, om ikke De selv er en yderliggaaende Partimand V 0 )ad. Carlsens Overlæbe drog sig en Smule 11 vad jeg kunde være, hvis jeg var uafhængig stillet som l)e, vil jeg ingen Mening have om. Som det nu er. har jeg en taalclig

26 22 god Stilling i en Provinsby, hvor det næsten er en Livsbetingelse at blive regnet med til det gode Selskab. Ligefrem hykle føler jeg mig ikke oplagt til fy for Fanden!» han spyttede langt ud for sig»og følgelig er jeg indifferent som en Kampesten.«Det blev sagt i en Tone, der uvilkaarlig trak en Stmids Tavshed efter sig. Meissner skottede hemmelig til sin Ledsager, men tog straks atter Øjnene til sig. De var imidlertid naaet ind til selve Byen. Carlsen udvekslede Hilsner med de fleste Forbigaaende, der ofte ledsagede deres Godmorgen med et famiuært Tilraab. Samtalen fortsattes kim med et Par ligegyldige Bemærkninger. Da de var kommen forbi Overgangen ved Jærnbanen, Veje. skiltes deres»besøg mig paa Apoteket, hvis De har Lyst,«sagde Carlsen ;»jeg er i Reglen hjæmme hele Dagen. Helst dog maaské mellem to og fire: saa har jeg spist til Middag og tager mig fri en Times Tid.«Han hilste høflig og fortsatte sin Vej uden at se sig om. Meissner lagde Mærke til, at han huggede hæftig med' sin Stok i en Busk Nælder, der fredehg havde skudt sig op i Læ af et gammelt Plankeværk.

27 III. eissner kom gaaende gennem Skoven. ^ Han havde allerede i en Uges Tid boet hos Skovfogdens og folte sig saare tilfreds med sit ny Logi. Mod Forventning havde ^ladam Larsen endnn ikke gjort ham til Genstand for noget Omvendelsesforsøg. maaské dog kun fordi ingen gunstig Lejlighed dertil havde tilbudt sig. Han tilbragte hele Dagen muttersalene strejfende om i Skoven og lod sig kun se ved Maaltiderne. Hvad disse angik, maatte han indrømme, at Madammen trods den hende tillagte Hellighed udmærket godt forstod at lave en velsmagende jordisk 1 en Ret Mad. Hem over Skulderen havde han en Malerkasse og en lille fotojrraflsk Cassette hængende: i Munden shik en frisk ta^idt Cigar, og

28 24 over hele Personen hvilede et Skær af fornøjet Velvære. Han gik ad en ganske snæver Sti midt inde i Skoven, hvor Træerne stod tættest og først taarnhøjt oppti lukkede sig til en blaagrøn, solgyldnet Hvælving over den Vandrendes Hoved. Luften føltes fugtig og køhg af Skovbundens Dampe; Lyset var dæmpet, og kun faa Steder listede Solstraalerne sig helt ned mellem Løvmasserne til det bløde Muld, hvor et Mylr af fodhøje Planter skød sig op mellem det halvmugne, brungule Løv fra de foregaaende Somre. Dér trivedes Guldstjernen Side om Side med den gule Barsvælg og den lange, nikkende Skovhejre. Den lille saftige Surkløver bredte sig tæt i Bøgens Skygge, og den allerede afblomstrede Bingleurt holdt sig som den ydmyg i det lave. 1 Baggrunden langt borte mellem Stammerne en Underskov af alenhøje Bregner og frodige Skræpper. Et aldrig tiende Fuglekvidder. Dér pippede Mejser og kurrede den blaagraa Skovdue. Spætten løb geskæftig op og ned ad Stammerne, og Siskenen trilrede skjult i Løvet. Højt oppe i en kæmpemæssig Eg sad en Krage og gav Hals, saa Ekkoet klang viden om.

29 25 Det summede med Insekter, helst paa de Steder, hvor Solen trængte helt igennem. Dér svævede, boltrede sig. jog de som besatte om i Lyskeglen, Fluer, Hvesper, Myg. Nu og da kom en Guldsmed brusende og baskende tvers gennem Sværmen. Græshopperne sang i Græsset, og Edderkoppen sad paa Lur i sit Spind. Dovne Dagdrivere af Skovsnegle, fede. som Munke og sorte som blankskurede Negre, kravlede slimspyttende over Stien. Adra^tte Firben vimsede raslende om i det fjorgamle Løv omkap med Skovmusen og blankskjoldede Biller. Der var et Halløj, en Travlhed, et Leben som i den tættest befolkede Verdensby, hvor den stærke æ'der den svagere for tilsidst at skrupsluges af en endnu stærkere. Og dog'saa stille som hørte man Væksterne aande; alle Vinde er stængt ude: kun højt oppe og fjærnt borte fra Skovens aldrig helt tiende Susen, der >> koger«som lagde man Øret til en Konkylie. Lungerne aander let i den iltrige Luft: alle Sanser skærpes. Man ser et næsten mikroskopisk Insekt kravle op ad et Græsstraa: man hører en Gren forskyde sig i en ny Stilling og endelig fjærn Tah^ og Latter af andre Mennesk(M' i den Skov. hvor man et Ojeblik trode sig ene. Han standsede lidt og lyttede. Lyden

30 2Q l^om fra den Retning, i hvilken Stien førte. Afbrudt, med Mellemrum, men fuldkommen tydelig; munter, fornøjet, skovglad. Maaské et helt Selskab, maaské ganske faa Personer. Og atter satte han i Gang ad Stiens Slyngninger, uforudberegnelige som en- lunefuld Kvindes Sind. Det var knapt, han hørte sine egne Skridt i den muldbløde Jord. En Stund syntes det. at Lyden af de Talende fjærnede sig, men en ny Bugtning af Vejen førte ham med ét uformodet lige imod den. Der laa paa en aaben Græsplet, tæt op ad Stien, to unge Piger, pludrende og leende. Den ene i halvt siddende Stilhng med den venstre Albu støttet mod Jorden den anden strakt fladt ud med Nakken paa Grønsværen og Knæene trukne tilvejrs, saa en bestrømpet Læg og en halv Formodning om noget hvidt Undertøj bød sig frem til Beskuelse. Begge dampende paa Cigaretter, saa den blaalige, langsomt stigende Røg svævede som en støvfln Sky i Luften over dem, og tilsyneladende højst optagne af en utvivlsomt interessant Diskurs. Hvilken pludselig blev afbrudt som naar Læreren staar i Døren til en larmende Klasse. I ubehjælpsom Forfjamskelse røg hun med Læggene op i siddende Stilling, med den

31 27 ene Haand ilsomt dækkende Kjolen helt ud over Støvlespidserne, mens hun med den anden kastede Cigaretten langt bort som om det havde været en Dynamitpatron paa Nippet til at eksplodere. Hvorhos en blussende Rødme farvede hendes allerkæreste lille Ansigt til helt op under Pandehaaret. Den anden derimod téde sig betydelig uiindre forbløil'et. Ikke nok med. at hun end ikke tæ^nkte paa at forandre Stilling: hun førte endog yderst koldblodig Cigaretten til Læberne og pustede med truttende Læber en Røgstraale ud i Luften, saa velanbragt lige i Retning af den kommende og med en saadan Sikkerhed, at selv en gammel Lmerit ikke vilde have kunnet gøre det bedre. Meissner havde ondt for at holde Latteren tilbage. Den enes hjærteanraabende Hja'lpeløshed og den andens overlegne Grandeza virkede hartad uimodstaaelig paa ham. Og da endelig, for at gøre Situationen l'uldkommen. den første i Huj og Hast vilde fare op, men derved kom til at træde i sine Skorter. saa hun drattede om saa lang hun var, skulde der ikke mere til at gore det af med ham. Latteren fusede som et løssliipi)et Uvejr ud af ham. Den forfjamskede syntes nærmest tilbøjelig

32 28 til at stemme i med; om hendes Læber spillede et usikkert Smil, der vaklede mellem Flovhed og Skælmeri. Den overlegne derimod tabte intet Øjeblik Herredømmet over Situationen ; ikke en Mine i hendes Ansigt fortrak sig. Med en Kraftanstrængelse betvang Meissner sig, skønt de klare Taarer traadte ham i Øjnene.»Bhv ikke vred, mine Damer,«han tog høflig Hatten af»jeg véd godt, det var tølperagtigt af mig at give mig til at lé. Jeg burde naturligvis have ladet som ingenting og^ gaaet forbi lige efter Næsen uden at se hverken til højre eller venstre. Men Naturen gik over Optugtelsen. De finder det maaské end yderligere hdet stemmende med god Tone, at jeg oven i Købet tiltaler Dem, vildfremmed som vi er for hinanden?«intet Svar.»Godt: jeg indrømmer det. Men sæt Dem i mit Sted. Jeg kan paa den anden Side heller ikke gaa min Vej uden at bede Dem om Undskyldning (hvad jeg her i dybeste Ærbødighed tillader mig). De maa have en Smule Medlidenhed og bære over mig; jeg befinder mig i en mildest talt afskyelig Situation. Det er galt, at jeg taler til Dem, men det vilde væ^re endnu væ>rre, om jeg gik uden

33 29 at sige noget. Jeg har en Fornemmelse af. at hvis jeg vendte mig for shikøret at fortsætte min Vej. vilde fire Øjne gennembore min Ryg med saa uudholdehge Stik. at min Selvagtelse vilde skrumpe ind til ingen Verdens Ting. og jeg vilde blive rød af Skamfuldhed, hver Gang jeg i Fremtiden kom til at tænke paa dette Øjeblik. De maa enten tilgive mig eller ogsaa anvise mig et Musehul til at krybe ned i!i saa Fald er der intet andet for os at gøre end at give Dem Absolution.«kom det endelig fra den overlegne: De kan ganske rolig begive Dem videre: jeg lover Dem. at vi skal ikke saa meget som sende et Blik efter Dem.Det kalder jeg at bhve affærdiget efter alle Kunstens Piegler, De har min dybeste Respekt. Frøken!«Han bukkede.»ikke desto mindre tager jeg mod Alfærdigelsen som en Gunst. Skulde vore Veje nogensinde oftere mødes hvad jeg ikke kan andet end nære et svagt Haab om skal det være mig en ublandet Tilfredsstillelse at lægge min Krkendtlighed for Dagen. Der kom intet yderligere Svar. Ft Øjeblik maalte de hinanden med et forskende

34 30 Blik, saa bukkede han paa ny, en Kende dybere end strængt taget nødvendigt. I Virkeligheden det pureste Lumskeri, thi han benyttede kun Bevægelsen til ubemærket trode han at faa fat paa sin fotografiske Gassette. HemmeUg rettede han den, saa godt Skyndsomheden tillod det, mod de unge Damer, og trykkede paa en Fjeder,, hvis umiddelbart følgende Knæk fortalte, at Mekanismen havde gjort sin Skyldighed. Den overlegne havde rejst sig fra sin malerisk henslængte StiUing, men for sent. Hendes Forsøg paa at se truende ud lykkedes ikke ganske; der var noget i hendes Mine, der absolut ikke havde noget fjendtugt ved sig. Med en fornøjet Latter lettede Meissner paa Hatten og travede videre, veltilfreds over at have løst Situationens Knude til sin egea Fordel.

35 ## IV. sende Regnvejr. Meissner sad ved det aabne Vindit og stirrede aandst'raværende ud i Skovfogdens Have, mens han langsomt og velbehagelig dampede paa en mægtig lang Pibe. Toilet: Morgensko og ingen FIi[). Vandet styrtede ned med en Voldsomhed, der fik én til at tænke i)aa den bibelske Syndflod. EWev man kunde bilde sijj; ind, at man befandt sig i et uhyre Destillerapparats Forlag, hvis Vægge dannedes af den graa. skytunge Himmelhvælving, mens langt borte, i den taagede Fjærnhed, diaboliske Væsner holdt ilden under en Kæmi)eretorts Bug vedlige. De fortættede Vanddampe meddelte Luften en mild. lun Varme. Ingen X'ind blæste;

36 32 Regndraaberne faldt næsten lodret til Jorden. Alle Vækster frydede sig og indsugede med tørstige Porer den velgørende Væde, thi Foraaret havde hidtil været usædvanlig tørt. Slappe Stængler rettedes atter; matte, kraftløst hængende Blade, der allerede halvvejs havde opgivet Ævret, fik nyt Liv. Rabarberen lod fornøjet de store Draaber klaske mod sine udspilede Blade som mod et Trommeskind; Æbletræet skinnede af Tilfredshed over alt det Vand, der i Strømme løb ned ad dets Stamme. Og midt ude i det hele stoltserede Hanen med sin ynkelig dyngvaade Hale slæbende efter sig, i Spidsen for en ikke mindre drivvaad Hønseflok, uden dog paa et eneste Punkt at tabe sin sultanmæssige Værdighed af Syne. Hvor havde han dog set det Ansigt før! Hele den foregaaende Dag havde han pint sin Hukommelsesævne, men uden Resultat, indtil han træt og irriteret maatte opgive at fmde Rede paa. hvor og naar han engang, for Aar tilbage, havde truffet hende. At dette imidlertid var saa," kunde ingen Tvivl være underkastet. Dette kække Ansigt med de spillende Øjne og de fyldige, tætsluttede, energiske Læber kendte han. Haarets lyse Purr,

37 33 Brynenes finttegnede Buer, den dristige, aristokratiske Næse med de smalle Bor. hele Hovedets frejdige Rejsning alt det var ikke nyt for ham. Om det saa var Kjolens diskrete Udskæring, der lod en Hals tilsyne, hvid og skær som kun en Kvindes Hud kan være det, vakte den en halvt udslukket Krindring hos ham. Det nyttede lidet, at han tog Fotografiet, han igaar listig indfangede, til Hjælp : det bidrog kun til at oge hans Utaalmodighed over den træge Hja^rnes Mangel paa Hukommelse. Han lukkede Øjnene, lyttede til Regnens Fald mod Løvet og Sjappet fra Tagskægget. En blid. dulmende Lyd, hvis Ensformighed kærtegnede Øret og vuggede Sindet sagteug til Ro. I Dag maatte det regne over hele Landet, uanset, at meteorologisk Institut havde telegraferet >tørt Vejr<. Inde i København gik de med opslaaede Paraplyer og trippede over de vaade Fortove, Herrerne dovent overlegne med Fyr paa (ligaren. Damerne omhyggelig hivende op i Kjolerne, ladende mere eller mindre nydehge Ben tilsyne. Hist og her i Portene stod nogle og missede op mod den Stump graa Himmel, der skimtedes over Husrækkerne. 3

38 34 Han mindedes en Sommerdag i Udstillingsaaret. En ustadig Dag, snart med smilende Solskin, snart med plaskende Eegnbyger. Mange Mennesker paa Benene. Han kom drivende op ad»strøget«, uenig med sig selv om, hvor han vilde spise til Middag. I daarligt Humør, led og ked af sig selv og Alverden. En gnaven Ruelse over mange spildte Dage. i hvilke han ikke havde rørt en Haand til nogetsomhelst nyttigt. Overraskedes saa i Vimmelskaftet af en Generalbyge og søgte ind i en Port. I et Øjeblik var der stuvende fuldt. Gamle Koner, Børn, aldrende Sipper, et Par fnisende Ungmøer og en graahaaret, hostende Herre. Han mønstrede Flokken.»Pas paa. Barn, det regner herind!«det var en ældre Dame og en pur ung Pige. Hans Bhk dvælede fornøjet ved den sidste. Et sødt, friskt Ansigt med et Par talende Øjne og lyst Pandepurr. Et tidlig udviklet Legeme med bløde, Og et harmoniske Former. visst Skær af frimodig Naturhghed over hele Personen. Hun er fra Provinsen, sagde han til sig selv. I det samme vendte hun sig om og mærk-

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere