... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag d. 6. februar tirsdag d. 24. februar torsdag d. 5. marts onsdag d. 18. marls tirsdag d. 31. marts onsdag d. 22. april lor I shndag 23. liiaj tirsdag d. 12. nhlj onsdag d. 27. liiaj lordag d, 13, julli Gr:\hrodre Klosterkirke Besog p:\ Odense Teater Ansgar Kirke, Sdr. Boulevard Besog p:\ TV2 Set. Albani Kirkc, Albani Ton' 7. Fredens Kirke, Skibhu,wcj 162. Valgmcnighedskirken, Dronningcnsg,ulL' I. Vor!'rue Kirke, Frue Kit'kestræde GENERALFORSAMLING Sludietur Iii Schwerin Besog ved Fyens StiftSlidclldc Byv:lndring i Kongens Havc Udflugltil Ilrahetrollebol'g I 1.

2 Og l/crlllcd i/ll'ilcrcs Iii o\'enæuclse af ODINprisen der i år llied slor glæue lildeles Odense Teater som p:ìskonllelse af teaterbygningens store 0111 og tilbygning. IIer er tillige skabt en liiodenle facade, del' IInderstreger den opl"ìndcligc hygnings fornclllmc præg. Sall1lidig inuhyder' facauens åhne og Ict svnngnc form hcsklleren en Iyst til :It kolllme inucnfor. Tcatret har mct ojne og orer, der skucr frelllau. tilligc cr' der igen skabt en Teaterplads i Odensc.. 1"';"oHrækkt'lsen tinder' sted lonjal! d. J. ÌJI1l.I!ar' J 998 kl. l..l&.l1 nd Teatnots ho\'cdindgang i Jernbanegade. Kom og n~i' med til at gore dagcn fcstlig OdclIsc Teater vii n~rc vært nd CII lille forfriskning... rncd venlig hilsell B~'fol.cllingen for Odcnsc ODINpriscn givcs til cnljyghcrrc, der har vist inilialiv, virkclyst og ol<onomis\{ offcj"\'iljc, samt sans for kvalitct i forbindelse med ct garnlllclt Odcnsehus. (ODINpriscn cr ind"ìficl ì 1985.rllyrorcnìngcn ror Odeose) I

3 KOMMEND;RRANGEMENTER... "'hll". II 11"llllt,.. 1"1.1.., nn ^ 11,1'"'11110 '"... Kirkerne i Vores by foruden at være Glidshuse er de en vigtig del af vores kllltlirskalle savc\ i inventar som i bygninger! Man får næsten en fornemmelse af forti den, nar man lræder uver dørtærsklen og ind under de llolle portaler. Tænk, hvad fortidens bygmestrc kunne opføre med enklc midler og faglig kunnen. Men også nlltidens kirker er fine eksponenter for vores tid. Er man interesseret, så bliver der nu lejlighed til en række besog og ikke mindst at se andre kirker, end de som vi kender. Vi mødes ved hovedindgangen til kirkeme og medbringer selv kaffen til en forhåbentlig lidbytterig spørgerllnde ener besøget i kirken. NB Husk tilmelding, så vi kan fortælle, hvor mange vi kommer. torsdag d. IS. januar 1998 kl Gråbrødrc Klostcrkirke som er en del af det oprindc\ige Franeiskanerklosler fra Den oprindclige, store kirke blev desværre nedrevet omkring år Navnel "Gråbrødre" slammer iovrigt fra, at Franeiskanermllnkene bar gni klilter i modsætning til "Sortebrodrene", der var Dominikanermunke med soi1e kuller. Det er den nye Klosterforstander Sonja Elnegaard, der beredviiligt har love! at vise os rundl og f()rtæile om Klosterkirken. NB Tag sc\v kaffen med! Tilmclding til Ingo Stoomann / Poul Karmdal

4 onsdag d. 28. januar 1998 kl Ansgars Kirke, Sdr. Boulevard CI' Cil 110t 1'11dstenskil'kc IlIcd sort tegltag opfl1rt i \ <>0 \ 02 cftcr lcgningcr af arkitckt Niels Jacobsen DCIl markcrer sig især vcd sit bøjc kampanilctårn. McnighcdsrådclS follnand Giller GölkeHanscn, dci' vii f(lrt,clle llylürcllingcns IlIcdlcmmcr om kirken. Nil Tag sclv kallen mcd! Inge Sleemann 66 I" I Tilmclding til 1'0nl Karmd" ,...rl '....f. tirsdag <I. 24. februar 1998 kl Set. Albani Kirke, Albani Tor" 7. Vi bcsøger dcn l10t udsmykkede katolskc kil'ke. dci' cr opfort i 1907 i gotisk slil. Hcr vii kirkcns sogncpræst Leo Drzal på sill insplrcrcndc mådc for1<clle Olll kirken og dens riluellc ceremonier. NB Tag sclv kaffcn llied! Tilmcldillg lillnge Steem"nn eller Pool Kann",,!

5 I) i '7[(;.)!;Li_~ ~';t'..:,:'{} 'J,.,' :'f.", " i Besøg på TV2, Rug:\rdsvej Det er Iykkedes at arrangere et besøg i TV2's nolle bygning. ( Som jo oprindeligt var kvægtorv) Tillige har Kristian [sager, der fostrede idéen og forestod den skånsomme omhygning af de gamle bygninger, lovet at vise ßyforeningens medlemmer rundt! Mudested i gården ved statuen N B Der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til Poul Kanndal

6 tol'sdag d. 5. marts 1998 kl Fn~dcns Kirkc, Skihhllsvej 1(,2. Denne megetmarkanle kirke er tegnet afj>,v.jensen Klindt i 1921 og dele ai' dens arkitektllr er anvendt ved en senere opførelse ai' Grllndtvigskirken i København, Nil Tag sclv kaffen li1ed, Illge Sleemanl / Tilmelding Iii 1'0111 Karmda I ollsdag d II,,,.ts 1998 kl Valgmcnighcdskirkcn, Dronningcnsgadc I. Odense valgll1cnighedskirke, der er tegnet afodenscarkitcktcn N.P.Jcnsen, blcv opført i Siden er kirkcns indrc ændret og der er fine lldsmykninger, f.eks. altertavlen malet af Peter Nicolai Møller og de store glasmosaikruder odført af Johan Th. Skovgnard. Senest er killcn i 1991 lldvidctmed to flnje mod vest, tcgnct af Kristian lsager. Val(!lI1enighedens præslliasse N. Jørgensen har lovct at vise os kirken og 1'lJ'tælle om den. Nil Tag sclv kalten med! Tilmelding til Inge Steemann / 1'0111 Karmdal tirsdag d. 31. marts 1998 kl Vor Frnc Kirkc, frlle Kirkcstrædc Sognepræst Ove LindbergLnrsen har tilblldt at vise Byforeningen rllndt i kirken. sam er en af byens ældste. Den gamic, fredede btinskolc, der ligger ved siden ill' er nok oyens ældste bevarede bygning.. Nil Tag selv kaffen med! Tilmelding Iii Inge Steemann 66 1, / Poul KaTmdaJ 66 )

7 r K Studietur til Schwerin den 2./ 3. maj Schwerin fordi del er Odenses venskahsby (ca indh.), men især at byen rummer så mcgefl bygnijlgskultur. SOlll mindcr om del gamle Odense. Lorda~ d. 2. maj kl I'm Odense Iii færgen Bagenkop icl. Omhord serve res morgenkalten nun. og dcr er lid Iii al nyde sejlturen og den smllkke indsejling ankomsl Iii Kicl, hvorl'ra der kores Iii Schwcrin via Bad Segeberg. Undenejs passeres mange gain Ie. velhe "arede. men forsomle hyejendomme. Der bliver god lid Iii al vandre rllndl i byen, som beslerlll er el hekendlskltb værd. for de SOIll intcresserer sig for b~ g_ ningskllltllr. Omltftenen er der fælles middag p,í 1", lellel, og sellere er der mlllighed I,,, lealerbesog eller koncert. Billel kan beslilles ved lilmelding. Aftellell iovrig//il fri rådighed. Sondag d. 3. mai Morgellnwd pã holelkl. Derp" er del Illulighcd for at se pit hyell. hesog.e 1l111. Schwerin er IlOvcdslnd i Meeklenhllrg Vorpommern. og den er smllkl heliggende i el,olandskab. der stammer fra den sidsle islid for mere end' 5.000,Ir siden. Del har lillige hevirkel. al byen Schwerin har k'"i1,el bevare sin selvslændighed 01' gclll1elll tidcrnc ankomsl og indkvartering på holel i bymidlen. Ilyl'orenmgen bydes officielt velkommen SOIll h) ens gæstcr og vores bus korer en rllndtllr i Schwerin, hvor en lokalkendl ""Iæller om byen. ( Vi har dansklalende guide ll1~d ovt.'ralr ). Herefter allægges hesog på Schwerin Slot. hh"fra DrOiming Ale~andrine ( dronning Mltrgrelhes tarmor ) kom. Vandslollel. der simpellhen er en romanlikers <lrom. bkv i midlen at'del I X' århlllllllcde ombyggel afherlllg Friedrich F~' secr cllcr tage ell scjltur på snerlll... Hjcmtllren gftr ad ell n)' rule. s:\ vi set nogel andet. Nâr vi kol1llller til Kid. lagcr vi ligc Cll IIrr Iii havneolllrådel "I lome'''. 11\(1r Kristian Isagcr har legnct ell ny. spælldende hydel, hvor del gamle sonderhomhede værfi I" Afsejling I'm Kiel. Middag om nord og vi er lilhagt.' i ()dl'li~ se kl. ca '\5. Turen kosler ca kr. ( Fnkeltværelsc illlod lill,eg ) J priscll er indrcgllc1: hllslllrcll (i 11.\ luxlis langturshus ). Ià:rgebilletter. Illorgenlllad j'" "ergen, el1lr~ Iii Schllc'rin SIOI. IllÎ( dng p<i hotel. ovcrnalllillg i doh ","",,,,m,,),, "",,k bellværelse Illed hadl/oilet. nlorgenmad. Salllt aftensmad pâ t:crgcn vcd hjel1lre.ísc, Orikkcvarcr Cf f()f cgcll regn illg " f... l,rr) rr...r ~ r< ~l!/.;i:~=~ß ~,~ Tillllciding senesl d. 20. marts. mell der er max. plads til ca. 40 delragerc. sù (h:t Ill" krafiigl lilrådes. at sige IiI. hvis man er inleresserel. Nærlllcre program tilscndes gcflil', 1'0111 Karllldailir. (, ~

8 II II ~yt frc1 byert TEXACO grlllldcn Dcn I11cgcn dehal omkring 10 kalplancn lor Texacogrundcn og del 1l1lcsl"ede byggeri endte heldigvis med cn udsa~lielse på I iu'. DCIl lid skul sil bruges IiI en forhandling imellem ejer og konnnune 0111 salg af grunden ejler nyl!<lrslag til byggeri på detle f"lsomme sled owrfùr Odense Banegård Cenler. lly!òreningcns mcning er sladig: Skal der bygges. skal dcl \'a:re et la\cre byggeri. som I) skaber i'orbindelsc fra olle 2) ilbncr l11ulighed for en riglig banegårdsplads J) "bncr sig imod Og skaber en naturlig overgang tll Kongcns Have. der cr bycns fornenll11c visit kort. n<lr l11an kol11mer fra loget. S1I blev idékonkurrcnccn om I. Vilhclm Werners I'lads og Fiske ton'et Odense Hymidle offcntliggjort. Vinder hlev DOMUS arkilekler a/s. l.)nl;\by med et ovcrbevisende j<lrslag 1I1 bebyggeise langs Thol11as 13 Thriges Gadc. TralikaIt i'aslholdes ThOl11as 13 Thriges Gades med samme trafìkma:ngde. men der etableres sa:rlige busbancr. cykleslicr bcvarcs og ncd/ opknrsd I i I parkcriugskældrc skcr i sa~rsk i Ite baner. Der elahleres forbindelse imcllem de eksislerende p. ka:illrc. som udvides. så cler bliver llerc p.pladscr. Langs Thomas B Thriges Gade opf"res en forhøjning i plan med OvergadeVestergade Il\vcallet beklædt med sort granit. Ved enderne. som er ca. 2 mctcr høje laves fonla:ner og vandbassincr. I'å dennc forllojning I kaldct en plinl ) 01' f"res \ cd I Vilhclm Werners Plads ct par blokke med plads Iii kliliurel Ie aktiviteter ol1lkllng et overda:kket med nær kontakt Iii Eventyrhm'en.

9 . 0;' ~ :'.<.~f1.~.....".~r..::} 'f.' ï ;l : / \ or.., '.::i~."'ì'.:.t~...1it : "if\. II : il\'l I ll'l 1,1:,\ '!Ii! t\i I ~ \TI) t!! t 11., " ". ~ \..;:'."<~:a. éoj. ; 'Ë.Tñt:'.'.. \ ~"~'J...::~~~....."""'"....:;.....~..

10 Ved FiskelorVCl hygges lib\'l1 rende 3 blokke med indrelning til forrelninger i glldeplan og liberale erh\'el'v i de Ire oversle etnger. Disse hebyggelser fullgerer' samtidilj SOI11 en slags stojskærl11 imod traflkstojen Forslaget kan udlures enerhånden som penge og beho,' er til ste de. Dc nndre kollkurrellcelllrslag illdeholdt ogsti mallgc line idécr Iii 'iellliidilfe bebyggclser og lilrbedringer allrlllikale Illrhold. 2. præmievinderen Arkos Arkitekler mlla lis. Kobenhavn lorcslür bl.n. ell promellade med allétra:er lallgs Th.B.Thrilfesgllde til havnell. Ligeledes fnreslas en r,,,kke ga\'lvendte bebyggelser fin Albani Torv lillbi Nnrregade til Skulkenborg. s,i gaden IYIr el "gadertlm". Fiskelor\TI genskabes ved lilllljelse lif.1 l11indre forrelilingsejendol11me og pii den sydlige side af Veslergade loresl;ïs en vcldtlfìende vinlerhllve ( nfskællnel. men tlopvarl11et ) med en r,,,h.e mindre Illrrelninger. del' fores fremlil Torvegllde. Dette giver samlidig en korlere og mere '"tryg" overgang mellem O"ergade og Veslergllde. Et nndel Illrslng giir p,i en regtl Ierillg af tralikken. hnlr det Ilnesl,is al lede btlstralikkell Illrbi rådhtlsl't. over Fisketorvel til Norregnde. 5,j mlln pit dellm,ide dæmper tralikkcll på Th.I3.Trigesgade. Del' er også eludlllærkel forslllg til en nv torvedllllnclse l11ellel11 Magasin oog Albnni Kirke!~l.ed molighed fllr et "Byens litis I for/ængelse af Rådhuset på I. Vilhelm Werners I'lads. Forslnget baseres på en overordnel trafiklosning, del' ved en IlY rillggnde og knnalforbin,!e1se vii fredeliggore dele af bylll1dten. Endeligt markerede et forslng sig ved lit ll\wdække Torvegade og [ Vilhelln Werners [,Inds med el glnstag i plallmed hustagene! Forslagelle er mange llere som de. del' deltol! i en fortræffclig gennelllgan!; ved Jnnnik Nyrop på Råd huset erlarede Del val' synd for de, SOIll ikke 1110dle op! Del' er Iledsnt el arbejdsudvalg (tldell polilikere), del' skal vurdere de prnktiske muligheder for at bygge. Maske villderforslaget eller ell kolllbillation med det bedste frn de nlldre I"rslag. Sallllidig sknl oko Ilolllien og byggeperioder vurderes. Siden indrages byrådcl Så er hábcl. 111 det ikke bare bliver ved forslagcnc. Sådlln. SOIll det er sket i de sidste 20 il,.! i\i,i vi se cl handlekraftigt byråd, tier igl'n kan gore byen tit noget dens hljl'gere klill være bekendt '! POlll Ka'rrndal

11 kan. Mililærel rykker ud af sill Odellseallske Kaserne man læse i Fyens Salllridig Sliftstindc. læscr man om lorvcntningcr Iii ~n frcmlidig anvendelsc som skolelldoygninger lor Vestre Skole og HlInderllpskolen. Jamen har oyens vise fædre da gleml. rcnt at man i perioden or Iii byrådsvalgel lo\'ede at udsknve idékonkllrrcnee en om kaserneområdct med olllgiveiser. llvis nogen skill Ie være i Iviv!. så skrev borgmesler Anker Boye i el brev til Byfi.lrenin~en, hvori han lakkede ti>r vores lorslag Iii dig fremli anvcndejse af omrildel, sanllidig al han gernc imodcså ßyloreningens dcltage/se i den idékonkllrj'en_ ceo der senere ville blive lidskrevel. Del er nemlig ikke bare Cl areal med nl'dslidle bygninger fra en gamllld kuserne. som passcnde kan lidnylks I i I brug fi>r ct par skoler. der er kommel I pladsnød. AbsolUi ikke sùdan al forslå. al jeg ikke under vores born del beds/e. lvænimod bor de have nogci n)'l. 50m k;1i) indrelles lornutiil!.l din oehovl'l. ~1L'n her laler vi om slllukkc slilrene bygninger li'a ca. I gl)~ lel!.nel arkitekl af \'ilhe/iii Pederscn, Del er bygninger, Som repræsenterer en klassisk periode og ser Ie ud i del /lotolllgivcnde terræn. Byglllnger. SOIll ved cn nænsom bygning Olll og reslaurering lil kan boliger bli\e lor ungc og ældre. Poul Kanlldal ~._ ~._ Læst på en pl:li1ehe på Slol'ehællsfærgen d. 27. jllllllar 1996 Hovedtids(ÙalL tunnel klar til DSß install. prøvekørsel jernhane åhner vejbro åbncr e ~\dc'".\<.al,.r r,ilv;...\<.c Ill\<. C ù er \" nll\!.\<.lo~:ù,ccll\lc <>" {o Il" feb / nuli'ts 1992.\\\\se".\~ I. III1V. I. juni I. 15. sept. 15. scpt. sep A1S Slorebæh A 45X! Xl) Kort & Matrikelstyrelsen.

12 _ KOMMUNEATLAS /I udkom d. 9. december! lierllled har Odense met elldllu d fornemt bind om byeo. Hind I beskriver de bevaringsværdige hyl,(ninger og lokale værdier. som man kan se nmdl i klll11m\lnen. ller lorlælles også 0111 de særlige historiske og landskabclige lorudsætninger. O\erskrilìerne er hl.a. Centrum og de offentlige bygninger. Odense A. Grønne vejbilleder. Rytterkasernen. StiHelseskvarteret ved Lahnsgade. Dæhnfcldts Villaby. Dobbelthuse prr Sleinsgade. Vi\\aer langs Kanalen. Funkishuse pa Tesdorpfsvej. Lerhusene. Bc\'nringsværdigc cjcndolllll1c ptl landct. Bind II beska:rtiger sig med byggeskik i byen den ældste hcbyggclse i Odense. Renæssancc, bawk og klassicisme. Industrialismens bygninger. 13olig og byggeforeninger. Belydendc arkilekler i byen. Og de enkclte k varterer bcskrivcs met! eksempler på boliger fra fer Aile ejendommc fra fur 1940 (Det er ca ) er indtegnct p:"1 områdekorl. IIcnsigten med dette store arhejde, hvortil Skov og Naturslvre!scn har bidragct. cr at give hyens borgere. planlæggere og polilikere mulighed I,ll at planl<cgge i rcspekt f"r de kulturelle værdier, der hur yærncs Olll. Men "lintidig er det eluvurderligl værktøj for de, som gernc vii kende og hevare deres hvgninger. t,.lan kan Leks. se. l1\'orjan hustypen måskc burde sc ud. Man kan ogsi\ lære I!lcgel om sin by ved gennemlæsningcn. Forresten betyder dcnnc registrering, at man kan henvcndc sig Iii koml11unens Slraksbulik på S\ottel lor at là oplysninger om sit cgcl hus. 11\ is man af den enc eller anden grund har hehov for dct. De to hind koster under :ZOO. kr. pro hind. og jeg kan på det V<lrmeste anbefale. at I keber det. Dels er dcl god læsning mcii ogsú en tin måde at lærc mere om Jeres by. Venlig hilsen Poul Kannt!al

13 frankeres som brev Til Byforeningcn for Odense Kassercren Inga Maria Engström Albani Torv 5 B Odcnsc C.

14 Undertcgncde vii gerne værc medlem i Byforcningcn for Odense navn:... gadc:... postnr.: by: tlf.... Kontingcnt pro I. januar som cnkcltmcdlcm sæt kryds 0 kr. 110, som par sæt kryds 0 kr. 160, som pcnsionist som pcnsionistpar sæt kryds 0 sæt kryds 0 kr. 85, kr. 135, un d c rsk ri ft: da to...

15 _ for Det Dc _ Erik Wirring fortæller Oln Odense Dengang. jcg var drcng i Odense. var der ikke Slt mange forretninger SOl11 i dag. Til gcn[?æld havde hver eneste forrellllng af et vist format et lille heslekøreløj. Kunder dengang. de bar skam ikke selv varer hjelll i bæreposer som i dag. Det kunne da bare mangle. Nej, de sagde tit købmanden: Jeg vii geme have et halvl pund kaffe og det kan jeg godt selv hære hjel11, l11en det andel, del vii jeg gerne have sendt hjel11. Og så kortc hestckørctøjet ud I11cd varcrne kunnc enten være cn kjole ellcr SOI11 det nu var kolonialvarer. Allc fik varer bragt hjem. det kostcde ikke noget kunden i Iwcrt fald. Men Odcnse så lidl anderlcdes ud dengang. ^llc dc heste kunne ikke andct end sl11udse gaden lidt til. [)erfor var der noglc af koill l11unens folk. der gik rundt kaldles "Pærema:ndene" l11ed en lille vognl11ed to tonder på. Dcn cne var til "pærernc", dcn anden var til almil1l\cligt altaid. ^"c ejendollll11e af et vist fonnat i bvmidlen havde en stor. høj port. Men ingen dor ud till'aden. Dct havde man ikke. lor hestekørctojel herskabct havde selvfoigelig deres egen hest. og selvfølgelig også mange gange deres egcn kusk kørte lige ind i Inc\e i porten. sc\ve portåbningen. der val' indgangsdoren. Man ser del endnu l11anl;e steder den hllje port I dag one er camoul1cre\ SOI11 indgangsparti. Sc barc porten i Industri og Handcls KaI11I11Crel. hvor Oot den I Sin tid hlev lavel. Dér er ogs{1 Il)r

16 . altså korl heslckoretojer ind med herskaber. som er steget ud her! Der er linludskårel egelra: med tlolle nlllnogrammer. Det lindes mange andre sle. der prov bare al gå ud af Ilunderupwj næslen hvert eneste hus gammelt hus på del f(,rste stykke har en!;lammel 1101'1. Ingen dor ud t1l gaden, )er k\lrle heslekorelojel ind, fvlan kunne jo ikke forlade heslekorelojel'ude på gaden, Ilvad ville del' ske med heslen '? Den kunne jo, om ikke fare hen Iii del nærmeste værtshus. så ville den ikke blive sl,iende rei længe, Nu har derjo også værel sporvogne i byen. De er blevel lagl om endda nogle gange. Forst imine unge ür kørte de ned ad Norregade, hen ad Veslergade og parkerede henne på Flakhaven, Del val' ikke så godt. lilr der skulle dc handlende osse være! Men sådan gik det i adskillige Úr. Så blev sporene lagl om og vognene kørlc ned ad Albani Torv. forbi kirken og den vej ud ad Sel. Knuds Kirkestræde og Klnregade, Sporvognsskinnerne kunne jo ikke undgå at blive sat til af büde pærer og skidl og moj, Iljulene kunne ikke trække i del. der/or havde man een. der gik og skrabede skinnerne. Ilan havde en assistenl, del' skulle ose det op. han skrabede fri, Han havde den fineste og længste litel i Odense By. S porvej ssk i nneskidtskraberassistent blev han kaldl. Dengang lå fabrikkerne inde i selve byen. Prov barc al regnc ud. IlVad der lå i Vestergade, licit hcnne, hvor Vestcrbro begynder lå Odensc Mareipanfàbrik, lidt længere oppe ad gaden, I ige efter I'anlheonsgade, lü Dæhnfeldl, ved siden af. I'lrandt's stadigvæk de store porte med indgange. lidt længere henne Vinhandler Marius Lyljens, Hvis forretningen havde en vis størrelse dler omsætning, var der udkørsel bagud, tor man kan jo godt tænke sig, IlVad der ville ske, hvis ét hestekoretøj var på vej. ind og ét var på vej ud. Tænk engang, hvis kllsken sklllle kravle ned af bllkken inde i en port for at fà den ene hesttil al bakke. Del ville være nogel vanskdigl! På den anden side lå mejeriet Pasteur og en stor trælastlúmdel he Ie vejell igennem var der store forretninger. Oer lü også masser af biy!? gerier herinde. Siotsbryggenet

17 for Siotsbryggeriets mineralvandslàbrik lå nede i Nørregade Siotsbryggerid Ia\uk kuil almindeligt hvldw!. Odellse Bryggeri lå i Mageløs ved 1101 sedore ud ullod Magelos. ned imod Filosofgangen lå deres mineralvandsfabrik. Der var også gamle købmandsgårde. For al blive kaldt for kobmandsgård fordredes staldplads til bollderne. der kom ind med yarer eller lor al handle. Der fori angles en gårdskarl til at tage imod og selvfølgelig en indkørsel fra hovedgaden og udkørsel bagud for at undgå det der med at ramie sammen. Så skulle der heist være en skænkestue. Det var ikke obligatorisk. men det var der næsten altid. I en af de sidste købmandsgårde. der blev nedlagt. har jeg stået i lære. Det var Frederik Scheffmann. Vestergade 86. hvor jeg kom i lære d. I. maj Det første jeg fik at vide var: Nu hedder du ikke Erik eller Wirring mere. nu hedder du knægt. I de første 2 år kalder vi Dig knægt!.leg skulle have blå killel på og selvfølgelig slips. Så skulle man tale et pænt sprog. dvs. at til aile de andre kommisser og svende. der sagde man efterna\n og Dc. KUIl bude. gürds karl. lagelllland. pakhllsarbej der. chauffor og kusk. der mútle man sige fornavn og Du_ Selvfi,lgclig gjorde man det også Iii ehefens kokkepige og stuepige. Jeg lik al vide: Vi lukker op halv olle. Du møder kvar! over syv. Går op og vækker kokkepigen og slllepigen. Kokkepigen går ind og henler noglcn hos mig og Dli smger for al lukke op Iii alk magasillerne. og der er gjort klar inde i bulikken til de andre kommer. Nu kom de andre klokken halv otle eller et par minnoller før. Ingen kom for senl! Så lik vi også at vide: Når en kunde komll1er indo så Illå Du ikke sp,ørge "Ilvad skal det være?' Det er del værste. man kan gore for koblllanden. at sige "Ilvad skal dct være ". Man skullc sige: Ilvad kan jeg hjælpe Oem med? ellcr man kunne linde på alt muligt andc\. Og ingen. uanset de havde kobt for en krone og fcmoglyve ( Oct var mange penge den gang) eller de ikke havde kllbi nogel. Illålle fòrlnde hlilikken. uden at de hlev flllgt til doren. og man havde sagl "Farve! og hay det godt". Det kan man ikke i dag.

18 Og _ Der Aile varer skulle man sell' vejç af. Det eneste. som sk.ulk ikke le;e5 al laf Hiehs og Danmarks kafli:lilsælning. Det er Danmarks. der duro men Richs man bruger. val' del ikke sildan man saþ,de eller val' del "Riehs der dnks". Så var del' OlA Solgryn. All andet skulle vejes af. Og man mùlle ikke lage når man Illl lige skulle have:2 rum! me. lis så vidsle mwl. alman skulle lage den roseslorrelse l!al.de del isledel va:rel 2 pund me!. s;i havde det v;eret en storre poseston.else. man fik at vide: Når Du sæller posen rå vægten. så skal der være mindre i. end det kunden har f(jrlangt. og så fylder Du op. Du må aldrig slå og skovle or. limli der kom for meget i. Så ser det ud. som Du er fed let. Del var nogle af de reglcr man lærte og skullc I(Jlge. Vi handlede også med alt muligt..leg vii ikke sige lige Ira snorebãnd. men fra karkklude og gulvklude og så alt IJVad man brugte på landet til hesle. Vi havde petroleum og tja:re. lagpap og kalk. læskel kalk. eemenl. monel. Vi handlede med alt deroppe. fordi når bundellle kom ind om onsdagen og lordngen. skulle de kunne blive. Sell' om ingen tror det. så havde vi over tyve forskellige slags suucr.1/ handle llicd. Ingen skuffer målle have skilte med. IJVad der var i. Det sku 1 Ie ikke være nødvendigt! IIvis en ung (yr som mig komlil at åbne en forkerl skuffe. sige hovsa, og skubbe den i igen. Så kom min kommis hen Iii Illig, nllr kundcil var gllet, og pegede p;i en sktilte: H vad er der j den skunt: '! D<.:r er del og del! Træk den ud. ja det er rigliglnok. Ilvad er der i den Sådan skuffe? Træk den ud. gik vi aile skufferne igennem. Man skulle nok huske det!!! Det værste var al kende forske! på boghvedegryn og byggryn, for de I igner hinanden. Det eneste man kan gore, det er at føle. Boghvedegryn er hårde at fole rå. Ilyggryn kan foles lidt fugtigt. Sådan var der så mange forskelligc lriks, man lærte hen ad vejen. Skufferne skulle jo også fyldes op indimellclll, og der fik man at vide. at en skuffe, der ikke var lukkel he!t i betod: Ikn skal renses og fyldes op. Vi havdc også et bud derop pc. Budene var kun ét cykelbud og han hed Fido uanset. IJVad han ellers hed. Han blev bare kaldt "Fido". Det kunne.io ske. Fido var

19 Og godt incl ude Illed trækvogn. Fimlact havde både et hestekørctoj og cl lospands klll'cloj. del' kl1rle Iii havnen og henlede all. SOIll kom sejlende hertil. Det blev kørt op nede (ra havnen. 01' så blev 2 lærlinge sallil allæsse af. Oct val' godtnok, så længe dci' kun val' 25 kilo j sækkenc. mcn n<ir vi så blev lidt ældre. så skulk vi også tage de 50 kilos sække og så val' vi oppe på 75 kilos sække. Del val' sail. studlmelis kom i 100 kilos sække. Del var nogel af en belastnin~ for en ung fyr. del' ikke val' luldt udvoksel. Men man lurde ikke givc op, for så grintc dc andre bare og sagde: Ila, Du kan jo ikke klarc del del'! Men vi forsøgte at gøre vores bedste og del gik.io også nok i mel Iem. J skænkestuen. hvor kuskene koill når c1e havde været på torvet med c1ercs koncr og sal varcrne af vccl boclernc tilbage Illed konlrabøgeme, hvori koneme havde skrevet op, alt Iwad c1er skulle pakkes. Så spisic Illan sin frokostpakke i skænkestuen. hvor kokkepigcn serverede kaltc for dem, dci' koill. Dcroppe spiste også lagerarbe.ider, pakhusmand. kuske og ehaulfnr m.n. En af dc slnrsle oplcvelser. SOIll jeg aldrig g1e1111llcr. val' efter. al jeg ha\de \ <.elel ansal i ct par Illåneder eiler Ire. Da blcv jcg scndt Illed budcykel ud pa Langclinie Illed en kurv og en kasse 111ed kolonialyarer. Og Iwad gør sfldan en 1:"1' så. Han cykler selvfl1lgelig ind gennell1 Munke Mose for det er jo det lettesle. for ikke at knre hele vejenudenolll. Bare bag ud til FHosofgangen og sù følge åslien. Del' stod godt nok ct skilt "AI eykling lorhudt". Og Iwad ll1()der jeg s{\ demede? 1'111ilibetjenten! Ilan sigel': "Købmand. jeg kan se, hvor Du er fra. Oct stùr pfl Din cykel. Fr. Sehefflllann. Du skal have en bode på 6 kr. ( Jeg tìk 30 kr Ill<ineden i Ion og val' på egen kost 01' 10 gi). Du far tre ll1uligheder al vælge Illellem. leg kan gå op Iii Din chef og lade ha111 lage sig af sagcn. eller jeg kan sende det hjcm til Din far. Ocr val' nu ikke noget af del. jcg brød mig Den Iredie ting val', at jcg kunne fa cn p,\ kassen. kg valglc del sielstc. I parentes bclllærkel..leg blugte ikkc briller dengang. Goell. så holder Du Dil'. for ()reme. lukker l1jnene. l<.ellcr til ti.

20 syv niiî.leg lalle Iii Ii En 10 Ire firelangsommere ottee ug IangSLlll11liii og tog ha:nocrne ned. Da val' han g{lel.ii Sà viljeg gel1le Il1l1ælle lidl om el par a f oyens Slorsle spasmagere. De lavede alt mul igl sjov og halloj. men aldrig nogel forhr\derisk i del. 'De hed begge 10 Pou!. s5 for al kende lorskel kaldle man den ene IÙr Poul Slovle. Del var "Den f(,rgyldle Slovle"s bror og den anden var hoglrykker Poul Sondergaard. De lavede aile mulige hisloriel Engang sad de oppe i baren p5 Grand Iiolei. I forvejen havde de været inde hos fiskehandleren og kubl en hel ounke 51. Dem bavde de i en h5ndkuffert..leg kan endnu se dem sidde inde i baren. som lå tre trin over ßrnnden. hvor man dansede. S,i kommer de tiljit:ldigt Iii al "'me for kullèrlen. og Iigeså tilfældigl kommer de til at sparke Iii den. s<î ålcne snor sig ned af Irillenc og ud I,å dansegulvet. Slakkeis Iii c garderooe Larsen. Del val' ham. der m5tte kravle rundt og samle ålene op. I lovsa. sagde spasma!!erne. del val' elllbcld. del var Ikke med \ilje. Dem skulle vi have hali i allen. En anden gang. der sidder de hjemme det var under krigen, og alt \ï.lr Illorklagt ~ l.)g ùe hayde ell ounke raketter. Så ringer de Iii polilig5rden og sporger: "Sig mig. Er det tilladl at lyre nol?le raketter af udenfor?" NeJ. Det er strengl forbudt I Men I må lyre alt det af, I vii indendors. Godt. Ind i kaminen med raketterne. Og op gennem skorstenen. Der gik ikke 10 minutter. s<î stod brandvæsen og politict, for de troede husel brændte..iamen vi har fàet lov! De er bleve! fyret af inden dore! Del måtte politiet erkende. Raketteme var fyret af indendors, det havde politiet givet dem lov til at de så var faret udendurs, havde de ikke fàet forhud imod. En anden dag var de nede i Overgade på en restaurant, der hed I1jorndy mange af de ældre lender den sikkerl. Det var osse under krigen, og de fik pludsclig Iyst til at kube en af bænkene fra gården. Den bærer de så imellem sig. Da de kommer forbi politistationen. som dengang lå i hjurnet af rådhuset, hvor der nu er restauration, så begynder de at løbc så småt hen ad gad en. I'olitiet. der står vagt uden

21 _ for. I"ber efìer. "Det er en. I har sljå\e\. \nd med Jer! Nej. del cr cn,.i har kobl. Ja. Del cr godt mcd Jer 1 Vi har kobl dcn på Hjornely". Politiet ringer Iii værlen..\,1. del er rigtigl nok. Så [ kan godl gå igen. Og hvad gar de så. Forlsælter til de moder den næste be. ljen\. 01' på stationen igen. Del gcnlager sig Ire gange! S,i tilbyder politiet at kme dem hjcm. Men. ikke tale am. de vlllc sclv bærc bænken hjelll. Dcl gjorde de så. Dengang havde man hesteslagtere i byen. Ocr var jo mange hesle dcngang. Ocr lå bl.a. en slagler i Overgade. Han havde en li!1e vogn med en islænder for. Når han havde ærinde, salte han noget i klemme. så hesl og vogn blev holdende, til han kom lilbage. Over den gamic auktionshal i Albanigade lå en restauration. Ocr udenfor stod hesten næsten altid parkerel. Dcl syntes de to fyrc var synd. Den skulle 01' Iii sin "Far". Dc fàr spændt heslen fra og fàr den 01' ad trappen til første sal. At fà en hest 01' af en Irappe er ikke så svært, men det er umuligl at fà den ned igen og elevator var dcr ikke! [ alt fald. Falck Illåltc tilkaldes. Oct blev der senere lavet en lilmom. Nogel af dcl yxrstc dc Ia'L' de, var vel nok. al de gik 01' pù Odense Teater ved bagindgan gen. hvorfra de koill ind i bllli nen. Dc kendte jo allc mcnncsker, ossc ham, der passede kantinen, så dc lik lidt at drikkc havde også betalt for del. Så syncs dc. at de jo kullne jo optræde så lidl eftcr står de to pa scenen. hvor de bcgynuci at synge og råbc. Dcr bliver ringel ef'tcr politi et og hvad gor ue så. Poul "Sløvle" var smcu. låsesmed, og han var ret kcndt i bycn for at lave sine lam per g,luelamper ( forrestcn fìk min kone og jeg en af ham i bry!1upsgave ) [altlald. Politiet kom. hrcne kom ind bagi ct af ue gaíllic salatfade, hvor uer var et par bænke og e1lers intet. Dcr var lukket ind til førerhuset. Sam de nu sidder der. spmger Poul Søndergaard: J Ivorfilr sidder vi her. Du er.io låsesmed. Del har Du rei i si~er Paul "Stovle". [mlell ue er nået til Grand Ilotei. hawk han åbllet doren. og ue hoppcde ud. idet de pænt lukkeuc bl1dorell efter sig. Og IlVad gjorde de så..\a. de gik pænl ba!éefìer politibilcll. lil de kom 01' 111 politistationen. så

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Overgadekvarteret i Odense

Overgadekvarteret i Odense Overgadekvarteret i Odense Bygningskulturens dage Lukkede byer åblle huse Odense 101t. september 1994 trods Om nogle ældre bygninger j Odense bymidte Odense har i anledning af "bygningskulturens dage",

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn.

Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand. Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Arbejdererindring J.nr. 03/058/01 - Mand Jeg er Regner M. Hvornår er du født? 10. juni 1905. Hvor er du født henne? I Horsens Klostersogn. Der hvor du blev født, dit barndomshjem, det var så---? Mit barndomshjem

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Udstillingstekster til rundturen på rådhuset - skrivemaskinetekster m.m.

Udstillingstekster til rundturen på rådhuset - skrivemaskinetekster m.m. Udstillingstekster til rundturen på rådhuset - skrivemaskinetekster m.m. 1a. Velkommen, tag sutsko på! Hej. Velkommen skal du være O besøgende af dette store hus, på disse lange gange, af alle disse finurlige

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen Sære historier For ca. 400 år siden blev et nyfødt drengebarn efterladt udenfor porten til et munkekloster. Munkene fandt ham og tog ham ind i klostret. Her voksede han op og levede som en almindelig glad

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere