... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag d. 6. februar tirsdag d. 24. februar torsdag d. 5. marts onsdag d. 18. marls tirsdag d. 31. marts onsdag d. 22. april lor I shndag 23. liiaj tirsdag d. 12. nhlj onsdag d. 27. liiaj lordag d, 13, julli Gr:\hrodre Klosterkirke Besog p:\ Odense Teater Ansgar Kirke, Sdr. Boulevard Besog p:\ TV2 Set. Albani Kirkc, Albani Ton' 7. Fredens Kirke, Skibhu,wcj 162. Valgmcnighedskirken, Dronningcnsg,ulL' I. Vor!'rue Kirke, Frue Kit'kestræde GENERALFORSAMLING Sludietur Iii Schwerin Besog ved Fyens StiftSlidclldc Byv:lndring i Kongens Havc Udflugltil Ilrahetrollebol'g I 1.

2 Og l/crlllcd i/ll'ilcrcs Iii o\'enæuclse af ODINprisen der i år llied slor glæue lildeles Odense Teater som p:ìskonllelse af teaterbygningens store 0111 og tilbygning. IIer er tillige skabt en liiodenle facade, del' IInderstreger den opl"ìndcligc hygnings fornclllmc præg. Sall1lidig inuhyder' facauens åhne og Ict svnngnc form hcsklleren en Iyst til :It kolllme inucnfor. Tcatret har mct ojne og orer, der skucr frelllau. tilligc cr' der igen skabt en Teaterplads i Odensc.. 1"';"oHrækkt'lsen tinder' sted lonjal! d. J. ÌJI1l.I!ar' J 998 kl. l..l&.l1 nd Teatnots ho\'cdindgang i Jernbanegade. Kom og n~i' med til at gore dagcn fcstlig OdclIsc Teater vii n~rc vært nd CII lille forfriskning... rncd venlig hilsell B~'fol.cllingen for Odcnsc ODINpriscn givcs til cnljyghcrrc, der har vist inilialiv, virkclyst og ol<onomis\{ offcj"\'iljc, samt sans for kvalitct i forbindelse med ct garnlllclt Odcnsehus. (ODINpriscn cr ind"ìficl ì 1985.rllyrorcnìngcn ror Odeose) I

3 KOMMEND;RRANGEMENTER... "'hll". II 11"llllt,.. 1"1.1.., nn ^ 11,1'"'11110 '"... Kirkerne i Vores by foruden at være Glidshuse er de en vigtig del af vores kllltlirskalle savc\ i inventar som i bygninger! Man får næsten en fornemmelse af forti den, nar man lræder uver dørtærsklen og ind under de llolle portaler. Tænk, hvad fortidens bygmestrc kunne opføre med enklc midler og faglig kunnen. Men også nlltidens kirker er fine eksponenter for vores tid. Er man interesseret, så bliver der nu lejlighed til en række besog og ikke mindst at se andre kirker, end de som vi kender. Vi mødes ved hovedindgangen til kirkeme og medbringer selv kaffen til en forhåbentlig lidbytterig spørgerllnde ener besøget i kirken. NB Husk tilmelding, så vi kan fortælle, hvor mange vi kommer. torsdag d. IS. januar 1998 kl Gråbrødrc Klostcrkirke som er en del af det oprindc\ige Franeiskanerklosler fra Den oprindclige, store kirke blev desværre nedrevet omkring år Navnel "Gråbrødre" slammer iovrigt fra, at Franeiskanermllnkene bar gni klilter i modsætning til "Sortebrodrene", der var Dominikanermunke med soi1e kuller. Det er den nye Klosterforstander Sonja Elnegaard, der beredviiligt har love! at vise os rundl og f()rtæile om Klosterkirken. NB Tag sc\v kaffen med! Tilmclding til Ingo Stoomann / Poul Karmdal

4 onsdag d. 28. januar 1998 kl Ansgars Kirke, Sdr. Boulevard CI' Cil 110t 1'11dstenskil'kc IlIcd sort tegltag opfl1rt i \ <>0 \ 02 cftcr lcgningcr af arkitckt Niels Jacobsen DCIl markcrer sig især vcd sit bøjc kampanilctårn. McnighcdsrådclS follnand Giller GölkeHanscn, dci' vii f(lrt,clle llylürcllingcns IlIcdlcmmcr om kirken. Nil Tag sclv kallen mcd! Inge Sleemann 66 I" I Tilmclding til 1'0nl Karmd" ,...rl '....f. tirsdag <I. 24. februar 1998 kl Set. Albani Kirke, Albani Tor" 7. Vi bcsøger dcn l10t udsmykkede katolskc kil'ke. dci' cr opfort i 1907 i gotisk slil. Hcr vii kirkcns sogncpræst Leo Drzal på sill insplrcrcndc mådc for1<clle Olll kirken og dens riluellc ceremonier. NB Tag sclv kaffcn llied! Tilmcldillg lillnge Steem"nn eller Pool Kann",,!

5 I) i '7[(;.)!;Li_~ ~';t'..:,:'{} 'J,.,' :'f.", " i Besøg på TV2, Rug:\rdsvej Det er Iykkedes at arrangere et besøg i TV2's nolle bygning. ( Som jo oprindeligt var kvægtorv) Tillige har Kristian [sager, der fostrede idéen og forestod den skånsomme omhygning af de gamle bygninger, lovet at vise ßyforeningens medlemmer rundt! Mudested i gården ved statuen N B Der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til Poul Kanndal

6 tol'sdag d. 5. marts 1998 kl Fn~dcns Kirkc, Skihhllsvej 1(,2. Denne megetmarkanle kirke er tegnet afj>,v.jensen Klindt i 1921 og dele ai' dens arkitektllr er anvendt ved en senere opførelse ai' Grllndtvigskirken i København, Nil Tag sclv kaffen li1ed, Illge Sleemanl / Tilmelding Iii 1'0111 Karmda I ollsdag d II,,,.ts 1998 kl Valgmcnighcdskirkcn, Dronningcnsgadc I. Odense valgll1cnighedskirke, der er tegnet afodenscarkitcktcn N.P.Jcnsen, blcv opført i Siden er kirkcns indrc ændret og der er fine lldsmykninger, f.eks. altertavlen malet af Peter Nicolai Møller og de store glasmosaikruder odført af Johan Th. Skovgnard. Senest er killcn i 1991 lldvidctmed to flnje mod vest, tcgnct af Kristian lsager. Val(!lI1enighedens præslliasse N. Jørgensen har lovct at vise os kirken og 1'lJ'tælle om den. Nil Tag sclv kalten med! Tilmelding til Inge Steemann / 1'0111 Karmdal tirsdag d. 31. marts 1998 kl Vor Frnc Kirkc, frlle Kirkcstrædc Sognepræst Ove LindbergLnrsen har tilblldt at vise Byforeningen rllndt i kirken. sam er en af byens ældste. Den gamic, fredede btinskolc, der ligger ved siden ill' er nok oyens ældste bevarede bygning.. Nil Tag selv kaffen med! Tilmelding Iii Inge Steemann 66 1, / Poul KaTmdaJ 66 )

7 r K Studietur til Schwerin den 2./ 3. maj Schwerin fordi del er Odenses venskahsby (ca indh.), men især at byen rummer så mcgefl bygnijlgskultur. SOlll mindcr om del gamle Odense. Lorda~ d. 2. maj kl I'm Odense Iii færgen Bagenkop icl. Omhord serve res morgenkalten nun. og dcr er lid Iii al nyde sejlturen og den smllkke indsejling ankomsl Iii Kicl, hvorl'ra der kores Iii Schwcrin via Bad Segeberg. Undenejs passeres mange gain Ie. velhe "arede. men forsomle hyejendomme. Der bliver god lid Iii al vandre rllndl i byen, som beslerlll er el hekendlskltb værd. for de SOIll intcresserer sig for b~ g_ ningskllltllr. Omltftenen er der fælles middag p,í 1", lellel, og sellere er der mlllighed I,,, lealerbesog eller koncert. Billel kan beslilles ved lilmelding. Aftellell iovrig//il fri rådighed. Sondag d. 3. mai Morgellnwd pã holelkl. Derp" er del Illulighcd for at se pit hyell. hesog.e 1l111. Schwerin er IlOvcdslnd i Meeklenhllrg Vorpommern. og den er smllkl heliggende i el,olandskab. der stammer fra den sidsle islid for mere end' 5.000,Ir siden. Del har lillige hevirkel. al byen Schwerin har k'"i1,el bevare sin selvslændighed 01' gclll1elll tidcrnc ankomsl og indkvartering på holel i bymidlen. Ilyl'orenmgen bydes officielt velkommen SOIll h) ens gæstcr og vores bus korer en rllndtllr i Schwerin, hvor en lokalkendl ""Iæller om byen. ( Vi har dansklalende guide ll1~d ovt.'ralr ). Herefter allægges hesog på Schwerin Slot. hh"fra DrOiming Ale~andrine ( dronning Mltrgrelhes tarmor ) kom. Vandslollel. der simpellhen er en romanlikers <lrom. bkv i midlen at'del I X' århlllllllcde ombyggel afherlllg Friedrich F~' secr cllcr tage ell scjltur på snerlll... Hjcmtllren gftr ad ell n)' rule. s:\ vi set nogel andet. Nâr vi kol1llller til Kid. lagcr vi ligc Cll IIrr Iii havneolllrådel "I lome'''. 11\(1r Kristian Isagcr har legnct ell ny. spælldende hydel, hvor del gamle sonderhomhede værfi I" Afsejling I'm Kiel. Middag om nord og vi er lilhagt.' i ()dl'li~ se kl. ca '\5. Turen kosler ca kr. ( Fnkeltværelsc illlod lill,eg ) J priscll er indrcgllc1: hllslllrcll (i 11.\ luxlis langturshus ). Ià:rgebilletter. Illorgenlllad j'" "ergen, el1lr~ Iii Schllc'rin SIOI. IllÎ( dng p<i hotel. ovcrnalllillg i doh ","",,,,m,,),, "",,k bellværelse Illed hadl/oilet. nlorgenmad. Salllt aftensmad pâ t:crgcn vcd hjel1lre.ísc, Orikkcvarcr Cf f()f cgcll regn illg " f... l,rr) rr...r ~ r< ~l!/.;i:~=~ß ~,~ Tillllciding senesl d. 20. marts. mell der er max. plads til ca. 40 delragerc. sù (h:t Ill" krafiigl lilrådes. at sige IiI. hvis man er inleresserel. Nærlllcre program tilscndes gcflil', 1'0111 Karllldailir. (, ~

8 II II ~yt frc1 byert TEXACO grlllldcn Dcn I11cgcn dehal omkring 10 kalplancn lor Texacogrundcn og del 1l1lcsl"ede byggeri endte heldigvis med cn udsa~lielse på I iu'. DCIl lid skul sil bruges IiI en forhandling imellem ejer og konnnune 0111 salg af grunden ejler nyl!<lrslag til byggeri på detle f"lsomme sled owrfùr Odense Banegård Cenler. lly!òreningcns mcning er sladig: Skal der bygges. skal dcl \'a:re et la\cre byggeri. som I) skaber i'orbindelsc fra olle 2) ilbncr l11ulighed for en riglig banegårdsplads J) "bncr sig imod Og skaber en naturlig overgang tll Kongcns Have. der cr bycns fornenll11c visit kort. n<lr l11an kol11mer fra loget. S1I blev idékonkurrcnccn om I. Vilhclm Werners I'lads og Fiske ton'et Odense Hymidle offcntliggjort. Vinder hlev DOMUS arkilekler a/s. l.)nl;\by med et ovcrbevisende j<lrslag 1I1 bebyggeise langs Thol11as 13 Thriges Gadc. TralikaIt i'aslholdes ThOl11as 13 Thriges Gades med samme trafìkma:ngde. men der etableres sa:rlige busbancr. cykleslicr bcvarcs og ncd/ opknrsd I i I parkcriugskældrc skcr i sa~rsk i Ite baner. Der elahleres forbindelse imcllem de eksislerende p. ka:illrc. som udvides. så cler bliver llerc p.pladscr. Langs Thomas B Thriges Gade opf"res en forhøjning i plan med OvergadeVestergade Il\vcallet beklædt med sort granit. Ved enderne. som er ca. 2 mctcr høje laves fonla:ner og vandbassincr. I'å dennc forllojning I kaldct en plinl ) 01' f"res \ cd I Vilhclm Werners Plads ct par blokke med plads Iii kliliurel Ie aktiviteter ol1lkllng et overda:kket med nær kontakt Iii Eventyrhm'en.

9 . 0;' ~ :'.<.~f1.~.....".~r..::} 'f.' ï ;l : / \ or.., '.::i~."'ì'.:.t~...1it : "if\. II : il\'l I ll'l 1,1:,\ '!Ii! t\i I ~ \TI) t!! t 11., " ". ~ \..;:'."<~:a. éoj. ; 'Ë.Tñt:'.'.. \ ~"~'J...::~~~....."""'"....:;.....~..

10 Ved FiskelorVCl hygges lib\'l1 rende 3 blokke med indrelning til forrelninger i glldeplan og liberale erh\'el'v i de Ire oversle etnger. Disse hebyggelser fullgerer' samtidilj SOI11 en slags stojskærl11 imod traflkstojen Forslaget kan udlures enerhånden som penge og beho,' er til ste de. Dc nndre kollkurrellcelllrslag illdeholdt ogsti mallgc line idécr Iii 'iellliidilfe bebyggclser og lilrbedringer allrlllikale Illrhold. 2. præmievinderen Arkos Arkitekler mlla lis. Kobenhavn lorcslür bl.n. ell promellade med allétra:er lallgs Th.B.Thrilfesgllde til havnell. Ligeledes fnreslas en r,,,kke ga\'lvendte bebyggelser fin Albani Torv lillbi Nnrregade til Skulkenborg. s,i gaden IYIr el "gadertlm". Fiskelor\TI genskabes ved lilllljelse lif.1 l11indre forrelilingsejendol11me og pii den sydlige side af Veslergade loresl;ïs en vcldtlfìende vinlerhllve ( nfskællnel. men tlopvarl11et ) med en r,,,h.e mindre Illrrelninger. del' fores fremlil Torvegllde. Dette giver samlidig en korlere og mere '"tryg" overgang mellem O"ergade og Veslergllde. Et nndel Illrslng giir p,i en regtl Ierillg af tralikken. hnlr det Ilnesl,is al lede btlstralikkell Illrbi rådhtlsl't. over Fisketorvel til Norregnde. 5,j mlln pit dellm,ide dæmper tralikkcll på Th.I3.Trigesgade. Del' er også eludlllærkel forslllg til en nv torvedllllnclse l11ellel11 Magasin oog Albnni Kirke!~l.ed molighed fllr et "Byens litis I for/ængelse af Rådhuset på I. Vilhelm Werners I'lads. Forslnget baseres på en overordnel trafiklosning, del' ved en IlY rillggnde og knnalforbin,!e1se vii fredeliggore dele af bylll1dten. Endeligt markerede et forslng sig ved lit ll\wdække Torvegade og [ Vilhelln Werners [,Inds med el glnstag i plallmed hustagene! Forslagelle er mange llere som de. del' deltol! i en fortræffclig gennelllgan!; ved Jnnnik Nyrop på Råd huset erlarede Del val' synd for de, SOIll ikke 1110dle op! Del' er Iledsnt el arbejdsudvalg (tldell polilikere), del' skal vurdere de prnktiske muligheder for at bygge. Maske villderforslaget eller ell kolllbillation med det bedste frn de nlldre I"rslag. Sallllidig sknl oko Ilolllien og byggeperioder vurderes. Siden indrages byrådcl Så er hábcl. 111 det ikke bare bliver ved forslagcnc. Sådlln. SOIll det er sket i de sidste 20 il,.! i\i,i vi se cl handlekraftigt byråd, tier igl'n kan gore byen tit noget dens hljl'gere klill være bekendt '! POlll Ka'rrndal

11 kan. Mililærel rykker ud af sill Odellseallske Kaserne man læse i Fyens Salllridig Sliftstindc. læscr man om lorvcntningcr Iii ~n frcmlidig anvendelsc som skolelldoygninger lor Vestre Skole og HlInderllpskolen. Jamen har oyens vise fædre da gleml. rcnt at man i perioden or Iii byrådsvalgel lo\'ede at udsknve idékonkllrrcnee en om kaserneområdct med olllgiveiser. llvis nogen skill Ie være i Iviv!. så skrev borgmesler Anker Boye i el brev til Byfi.lrenin~en, hvori han lakkede ti>r vores lorslag Iii dig fremli anvcndejse af omrildel, sanllidig al han gernc imodcså ßyloreningens dcltage/se i den idékonkllrj'en_ ceo der senere ville blive lidskrevel. Del er nemlig ikke bare Cl areal med nl'dslidle bygninger fra en gamllld kuserne. som passcnde kan lidnylks I i I brug fi>r ct par skoler. der er kommel I pladsnød. AbsolUi ikke sùdan al forslå. al jeg ikke under vores born del beds/e. lvænimod bor de have nogci n)'l. 50m k;1i) indrelles lornutiil!.l din oehovl'l. ~1L'n her laler vi om slllukkc slilrene bygninger li'a ca. I gl)~ lel!.nel arkitekl af \'ilhe/iii Pederscn, Del er bygninger, Som repræsenterer en klassisk periode og ser Ie ud i del /lotolllgivcnde terræn. Byglllnger. SOIll ved cn nænsom bygning Olll og reslaurering lil kan boliger bli\e lor ungc og ældre. Poul Kanlldal ~._ ~._ Læst på en pl:li1ehe på Slol'ehællsfærgen d. 27. jllllllar 1996 Hovedtids(ÙalL tunnel klar til DSß install. prøvekørsel jernhane åhner vejbro åbncr e ~\dc'".\<.al,.r r,ilv;...\<.c Ill\<. C ù er \" nll\!.\<.lo~:ù,ccll\lc <>" {o Il" feb / nuli'ts 1992.\\\\se".\~ I. III1V. I. juni I. 15. sept. 15. scpt. sep A1S Slorebæh A 45X! Xl) Kort & Matrikelstyrelsen.

12 _ KOMMUNEATLAS /I udkom d. 9. december! lierllled har Odense met elldllu d fornemt bind om byeo. Hind I beskriver de bevaringsværdige hyl,(ninger og lokale værdier. som man kan se nmdl i klll11m\lnen. ller lorlælles også 0111 de særlige historiske og landskabclige lorudsætninger. O\erskrilìerne er hl.a. Centrum og de offentlige bygninger. Odense A. Grønne vejbilleder. Rytterkasernen. StiHelseskvarteret ved Lahnsgade. Dæhnfcldts Villaby. Dobbelthuse prr Sleinsgade. Vi\\aer langs Kanalen. Funkishuse pa Tesdorpfsvej. Lerhusene. Bc\'nringsværdigc cjcndolllll1c ptl landct. Bind II beska:rtiger sig med byggeskik i byen den ældste hcbyggclse i Odense. Renæssancc, bawk og klassicisme. Industrialismens bygninger. 13olig og byggeforeninger. Belydendc arkilekler i byen. Og de enkclte k varterer bcskrivcs met! eksempler på boliger fra fer Aile ejendommc fra fur 1940 (Det er ca ) er indtegnct p:"1 områdekorl. IIcnsigten med dette store arhejde, hvortil Skov og Naturslvre!scn har bidragct. cr at give hyens borgere. planlæggere og polilikere mulighed I,ll at planl<cgge i rcspekt f"r de kulturelle værdier, der hur yærncs Olll. Men "lintidig er det eluvurderligl værktøj for de, som gernc vii kende og hevare deres hvgninger. t,.lan kan Leks. se. l1\'orjan hustypen måskc burde sc ud. Man kan ogsi\ lære I!lcgel om sin by ved gennemlæsningcn. Forresten betyder dcnnc registrering, at man kan henvcndc sig Iii koml11unens Slraksbulik på S\ottel lor at là oplysninger om sit cgcl hus. 11\ is man af den enc eller anden grund har hehov for dct. De to hind koster under :ZOO. kr. pro hind. og jeg kan på det V<lrmeste anbefale. at I keber det. Dels er dcl god læsning mcii ogsú en tin måde at lærc mere om Jeres by. Venlig hilsen Poul Kannt!al

13 frankeres som brev Til Byforeningcn for Odense Kassercren Inga Maria Engström Albani Torv 5 B Odcnsc C.

14 Undertcgncde vii gerne værc medlem i Byforcningcn for Odense navn:... gadc:... postnr.: by: tlf.... Kontingcnt pro I. januar som cnkcltmcdlcm sæt kryds 0 kr. 110, som par sæt kryds 0 kr. 160, som pcnsionist som pcnsionistpar sæt kryds 0 sæt kryds 0 kr. 85, kr. 135, un d c rsk ri ft: da to...

15 _ for Det Dc _ Erik Wirring fortæller Oln Odense Dengang. jcg var drcng i Odense. var der ikke Slt mange forretninger SOl11 i dag. Til gcn[?æld havde hver eneste forrellllng af et vist format et lille heslekøreløj. Kunder dengang. de bar skam ikke selv varer hjelll i bæreposer som i dag. Det kunne da bare mangle. Nej, de sagde tit købmanden: Jeg vii geme have et halvl pund kaffe og det kan jeg godt selv hære hjel11, l11en det andel, del vii jeg gerne have sendt hjel11. Og så kortc hestckørctøjet ud I11cd varcrne kunnc enten være cn kjole ellcr SOI11 det nu var kolonialvarer. Allc fik varer bragt hjem. det kostcde ikke noget kunden i Iwcrt fald. Men Odcnse så lidl anderlcdes ud dengang. ^llc dc heste kunne ikke andct end sl11udse gaden lidt til. [)erfor var der noglc af koill l11unens folk. der gik rundt kaldles "Pærema:ndene" l11ed en lille vognl11ed to tonder på. Dcn cne var til "pærernc", dcn anden var til almil1l\cligt altaid. ^"c ejendollll11e af et vist fonnat i bvmidlen havde en stor. høj port. Men ingen dor ud till'aden. Dct havde man ikke. lor hestekørctojel herskabct havde selvfoigelig deres egen hest. og selvfølgelig også mange gange deres egcn kusk kørte lige ind i Inc\e i porten. sc\ve portåbningen. der val' indgangsdoren. Man ser del endnu l11anl;e steder den hllje port I dag one er camoul1cre\ SOI11 indgangsparti. Sc barc porten i Industri og Handcls KaI11I11Crel. hvor Oot den I Sin tid hlev lavel. Dér er ogs{1 Il)r

16 . altså korl heslckoretojer ind med herskaber. som er steget ud her! Der er linludskårel egelra: med tlolle nlllnogrammer. Det lindes mange andre sle. der prov bare al gå ud af Ilunderupwj næslen hvert eneste hus gammelt hus på del f(,rste stykke har en!;lammel 1101'1. Ingen dor ud t1l gaden, )er k\lrle heslekorelojel ind, fvlan kunne jo ikke forlade heslekorelojel'ude på gaden, Ilvad ville del' ske med heslen '? Den kunne jo, om ikke fare hen Iii del nærmeste værtshus. så ville den ikke blive sl,iende rei længe, Nu har derjo også værel sporvogne i byen. De er blevel lagl om endda nogle gange. Forst imine unge ür kørte de ned ad Norregade, hen ad Veslergade og parkerede henne på Flakhaven, Del val' ikke så godt. lilr der skulle dc handlende osse være! Men sådan gik det i adskillige Úr. Så blev sporene lagl om og vognene kørlc ned ad Albani Torv. forbi kirken og den vej ud ad Sel. Knuds Kirkestræde og Klnregade, Sporvognsskinnerne kunne jo ikke undgå at blive sat til af büde pærer og skidl og moj, Iljulene kunne ikke trække i del. der/or havde man een. der gik og skrabede skinnerne. Ilan havde en assistenl, del' skulle ose det op. han skrabede fri, Han havde den fineste og længste litel i Odense By. S porvej ssk i nneskidtskraberassistent blev han kaldl. Dengang lå fabrikkerne inde i selve byen. Prov barc al regnc ud. IlVad der lå i Vestergade, licit hcnne, hvor Vestcrbro begynder lå Odensc Mareipanfàbrik, lidt længere oppe ad gaden, I ige efter I'anlheonsgade, lü Dæhnfeldl, ved siden af. I'lrandt's stadigvæk de store porte med indgange. lidt længere henne Vinhandler Marius Lyljens, Hvis forretningen havde en vis størrelse dler omsætning, var der udkørsel bagud, tor man kan jo godt tænke sig, IlVad der ville ske, hvis ét hestekoretøj var på vej. ind og ét var på vej ud. Tænk engang, hvis kllsken sklllle kravle ned af bllkken inde i en port for at fà den ene hesttil al bakke. Del ville være nogel vanskdigl! På den anden side lå mejeriet Pasteur og en stor trælastlúmdel he Ie vejell igennem var der store forretninger. Oer lü også masser af biy!? gerier herinde. Siotsbryggenet

17 for Siotsbryggeriets mineralvandslàbrik lå nede i Nørregade Siotsbryggerid Ia\uk kuil almindeligt hvldw!. Odellse Bryggeri lå i Mageløs ved 1101 sedore ud ullod Magelos. ned imod Filosofgangen lå deres mineralvandsfabrik. Der var også gamle købmandsgårde. For al blive kaldt for kobmandsgård fordredes staldplads til bollderne. der kom ind med yarer eller lor al handle. Der fori angles en gårdskarl til at tage imod og selvfølgelig en indkørsel fra hovedgaden og udkørsel bagud for at undgå det der med at ramie sammen. Så skulle der heist være en skænkestue. Det var ikke obligatorisk. men det var der næsten altid. I en af de sidste købmandsgårde. der blev nedlagt. har jeg stået i lære. Det var Frederik Scheffmann. Vestergade 86. hvor jeg kom i lære d. I. maj Det første jeg fik at vide var: Nu hedder du ikke Erik eller Wirring mere. nu hedder du knægt. I de første 2 år kalder vi Dig knægt!.leg skulle have blå killel på og selvfølgelig slips. Så skulle man tale et pænt sprog. dvs. at til aile de andre kommisser og svende. der sagde man efterna\n og Dc. KUIl bude. gürds karl. lagelllland. pakhllsarbej der. chauffor og kusk. der mútle man sige fornavn og Du_ Selvfi,lgclig gjorde man det også Iii ehefens kokkepige og stuepige. Jeg lik al vide: Vi lukker op halv olle. Du møder kvar! over syv. Går op og vækker kokkepigen og slllepigen. Kokkepigen går ind og henler noglcn hos mig og Dli smger for al lukke op Iii alk magasillerne. og der er gjort klar inde i bulikken til de andre kommer. Nu kom de andre klokken halv otle eller et par minnoller før. Ingen kom for senl! Så lik vi også at vide: Når en kunde komll1er indo så Illå Du ikke sp,ørge "Ilvad skal det være?' Det er del værste. man kan gore for koblllanden. at sige "Ilvad skal dct være ". Man skullc sige: Ilvad kan jeg hjælpe Oem med? ellcr man kunne linde på alt muligt andc\. Og ingen. uanset de havde kobt for en krone og fcmoglyve ( Oct var mange penge den gang) eller de ikke havde kllbi nogel. Illålle fòrlnde hlilikken. uden at de hlev flllgt til doren. og man havde sagl "Farve! og hay det godt". Det kan man ikke i dag.

18 Og _ Der Aile varer skulle man sell' vejç af. Det eneste. som sk.ulk ikke le;e5 al laf Hiehs og Danmarks kafli:lilsælning. Det er Danmarks. der duro men Richs man bruger. val' del ikke sildan man saþ,de eller val' del "Riehs der dnks". Så var del' OlA Solgryn. All andet skulle vejes af. Og man mùlle ikke lage når man Illl lige skulle have:2 rum! me. lis så vidsle mwl. alman skulle lage den roseslorrelse l!al.de del isledel va:rel 2 pund me!. s;i havde det v;eret en storre poseston.else. man fik at vide: Når Du sæller posen rå vægten. så skal der være mindre i. end det kunden har f(jrlangt. og så fylder Du op. Du må aldrig slå og skovle or. limli der kom for meget i. Så ser det ud. som Du er fed let. Del var nogle af de reglcr man lærte og skullc I(Jlge. Vi handlede også med alt muligt..leg vii ikke sige lige Ira snorebãnd. men fra karkklude og gulvklude og så alt IJVad man brugte på landet til hesle. Vi havde petroleum og tja:re. lagpap og kalk. læskel kalk. eemenl. monel. Vi handlede med alt deroppe. fordi når bundellle kom ind om onsdagen og lordngen. skulle de kunne blive. Sell' om ingen tror det. så havde vi over tyve forskellige slags suucr.1/ handle llicd. Ingen skuffer målle have skilte med. IJVad der var i. Det sku 1 Ie ikke være nødvendigt! IIvis en ung (yr som mig komlil at åbne en forkerl skuffe. sige hovsa, og skubbe den i igen. Så kom min kommis hen Iii Illig, nllr kundcil var gllet, og pegede p;i en sktilte: H vad er der j den skunt: '! D<.:r er del og del! Træk den ud. ja det er rigliglnok. Ilvad er der i den Sådan skuffe? Træk den ud. gik vi aile skufferne igennem. Man skulle nok huske det!!! Det værste var al kende forske! på boghvedegryn og byggryn, for de I igner hinanden. Det eneste man kan gore, det er at føle. Boghvedegryn er hårde at fole rå. Ilyggryn kan foles lidt fugtigt. Sådan var der så mange forskelligc lriks, man lærte hen ad vejen. Skufferne skulle jo også fyldes op indimellclll, og der fik man at vide. at en skuffe, der ikke var lukkel he!t i betod: Ikn skal renses og fyldes op. Vi havdc også et bud derop pc. Budene var kun ét cykelbud og han hed Fido uanset. IJVad han ellers hed. Han blev bare kaldt "Fido". Det kunne.io ske. Fido var

19 Og godt incl ude Illed trækvogn. Fimlact havde både et hestekørctoj og cl lospands klll'cloj. del' kl1rle Iii havnen og henlede all. SOIll kom sejlende hertil. Det blev kørt op nede (ra havnen. 01' så blev 2 lærlinge sallil allæsse af. Oct val' godtnok, så længe dci' kun val' 25 kilo j sækkenc. mcn n<ir vi så blev lidt ældre. så skulk vi også tage de 50 kilos sække og så val' vi oppe på 75 kilos sække. Del val' sail. studlmelis kom i 100 kilos sække. Del var nogel af en belastnin~ for en ung fyr. del' ikke val' luldt udvoksel. Men man lurde ikke givc op, for så grintc dc andre bare og sagde: Ila, Du kan jo ikke klarc del del'! Men vi forsøgte at gøre vores bedste og del gik.io også nok i mel Iem. J skænkestuen. hvor kuskene koill når c1e havde været på torvet med c1ercs koncr og sal varcrne af vccl boclernc tilbage Illed konlrabøgeme, hvori koneme havde skrevet op, alt Iwad c1er skulle pakkes. Så spisic Illan sin frokostpakke i skænkestuen. hvor kokkepigcn serverede kaltc for dem, dci' koill. Dcroppe spiste også lagerarbe.ider, pakhusmand. kuske og ehaulfnr m.n. En af dc slnrsle oplcvelser. SOIll jeg aldrig g1e1111llcr. val' efter. al jeg ha\de \ <.elel ansal i ct par Illåneder eiler Ire. Da blcv jcg scndt Illed budcykel ud pa Langclinie Illed en kurv og en kasse 111ed kolonialyarer. Og Iwad gør sfldan en 1:"1' så. Han cykler selvfl1lgelig ind gennell1 Munke Mose for det er jo det lettesle. for ikke at knre hele vejenudenolll. Bare bag ud til FHosofgangen og sù følge åslien. Del' stod godt nok ct skilt "AI eykling lorhudt". Og Iwad ll1()der jeg s{\ demede? 1'111ilibetjenten! Ilan sigel': "Købmand. jeg kan se, hvor Du er fra. Oct stùr pfl Din cykel. Fr. Sehefflllann. Du skal have en bode på 6 kr. ( Jeg tìk 30 kr Ill<ineden i Ion og val' på egen kost 01' 10 gi). Du far tre ll1uligheder al vælge Illellem. leg kan gå op Iii Din chef og lade ha111 lage sig af sagcn. eller jeg kan sende det hjcm til Din far. Ocr val' nu ikke noget af del. jcg brød mig Den Iredie ting val', at jcg kunne fa cn p,\ kassen. kg valglc del sielstc. I parentes bclllærkel..leg blugte ikkc briller dengang. Goell. så holder Du Dil'. for ()reme. lukker l1jnene. l<.ellcr til ti.

20 syv niiî.leg lalle Iii Ii En 10 Ire firelangsommere ottee ug IangSLlll11liii og tog ha:nocrne ned. Da val' han g{lel.ii Sà viljeg gel1le Il1l1ælle lidl om el par a f oyens Slorsle spasmagere. De lavede alt mul igl sjov og halloj. men aldrig nogel forhr\derisk i del. 'De hed begge 10 Pou!. s5 for al kende lorskel kaldle man den ene IÙr Poul Slovle. Del var "Den f(,rgyldle Slovle"s bror og den anden var hoglrykker Poul Sondergaard. De lavede aile mulige hisloriel Engang sad de oppe i baren p5 Grand Iiolei. I forvejen havde de været inde hos fiskehandleren og kubl en hel ounke 51. Dem bavde de i en h5ndkuffert..leg kan endnu se dem sidde inde i baren. som lå tre trin over ßrnnden. hvor man dansede. S,i kommer de tiljit:ldigt Iii al "'me for kullèrlen. og Iigeså tilfældigl kommer de til at sparke Iii den. s<î ålcne snor sig ned af Irillenc og ud I,å dansegulvet. Slakkeis Iii c garderooe Larsen. Del val' ham. der m5tte kravle rundt og samle ålene op. I lovsa. sagde spasma!!erne. del val' elllbcld. del var Ikke med \ilje. Dem skulle vi have hali i allen. En anden gang. der sidder de hjemme det var under krigen, og alt \ï.lr Illorklagt ~ l.)g ùe hayde ell ounke raketter. Så ringer de Iii polilig5rden og sporger: "Sig mig. Er det tilladl at lyre nol?le raketter af udenfor?" NeJ. Det er strengl forbudt I Men I må lyre alt det af, I vii indendors. Godt. Ind i kaminen med raketterne. Og op gennem skorstenen. Der gik ikke 10 minutter. s<î stod brandvæsen og politict, for de troede husel brændte..iamen vi har fàet lov! De er bleve! fyret af inden dore! Del måtte politiet erkende. Raketteme var fyret af indendors, det havde politiet givet dem lov til at de så var faret udendurs, havde de ikke fàet forhud imod. En anden dag var de nede i Overgade på en restaurant, der hed I1jorndy mange af de ældre lender den sikkerl. Det var osse under krigen, og de fik pludsclig Iyst til at kube en af bænkene fra gården. Den bærer de så imellem sig. Da de kommer forbi politistationen. som dengang lå i hjurnet af rådhuset, hvor der nu er restauration, så begynder de at løbc så småt hen ad gad en. I'olitiet. der står vagt uden

21 _ for. I"ber efìer. "Det er en. I har sljå\e\. \nd med Jer! Nej. del cr cn,.i har kobl. Ja. Del cr godt mcd Jer 1 Vi har kobl dcn på Hjornely". Politiet ringer Iii værlen..\,1. del er rigtigl nok. Så [ kan godl gå igen. Og hvad gar de så. Forlsælter til de moder den næste be. ljen\. 01' på stationen igen. Del gcnlager sig Ire gange! S,i tilbyder politiet at kme dem hjcm. Men. ikke tale am. de vlllc sclv bærc bænken hjelll. Dcl gjorde de så. Dengang havde man hesteslagtere i byen. Ocr var jo mange hesle dcngang. Ocr lå bl.a. en slagler i Overgade. Han havde en li!1e vogn med en islænder for. Når han havde ærinde, salte han noget i klemme. så hesl og vogn blev holdende, til han kom lilbage. Over den gamic auktionshal i Albanigade lå en restauration. Ocr udenfor stod hesten næsten altid parkerel. Dcl syntes de to fyrc var synd. Den skulle 01' Iii sin "Far". Dc fàr spændt heslen fra og fàr den 01' ad trappen til første sal. At fà en hest 01' af en Irappe er ikke så svært, men det er umuligl at fà den ned igen og elevator var dcr ikke! [ alt fald. Falck Illåltc tilkaldes. Oct blev der senere lavet en lilmom. Nogel af dcl yxrstc dc Ia'L' de, var vel nok. al de gik 01' pù Odense Teater ved bagindgan gen. hvorfra de koill ind i bllli nen. Dc kendte jo allc mcnncsker, ossc ham, der passede kantinen, så dc lik lidt at drikkc havde også betalt for del. Så syncs dc. at de jo kullne jo optræde så lidl eftcr står de to pa scenen. hvor de bcgynuci at synge og råbc. Dcr bliver ringel ef'tcr politi et og hvad gor ue så. Poul "Sløvle" var smcu. låsesmed, og han var ret kcndt i bycn for at lave sine lam per g,luelamper ( forrestcn fìk min kone og jeg en af ham i bry!1upsgave ) [altlald. Politiet kom. hrcne kom ind bagi ct af ue gaíllic salatfade, hvor uer var et par bænke og e1lers intet. Dcr var lukket ind til førerhuset. Sam de nu sidder der. spmger Poul Søndergaard: J Ivorfilr sidder vi her. Du er.io låsesmed. Del har Du rei i si~er Paul "Stovle". [mlell ue er nået til Grand Ilotei. hawk han åbllet doren. og ue hoppcde ud. idet de pænt lukkeuc bl1dorell efter sig. Og IlVad gjorde de så..\a. de gik pænl ba!éefìer politibilcll. lil de kom 01' 111 politistationen. så

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE TIS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE Lahnsgade V Thriges lads j andsgade ade RUGÅRDSVEJ Thorsgade ERBRO Falen dværksvej ens ård Jarlsberggade VESTRE STATIONSVEJ Gerth ANSGARGADE Finlandgade Dronningensgade Odinsgade

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Første kapitel. Hvori Pusling er dårlig til at køre bobslæde, men god som brunkagegris.

Første kapitel. Hvori Pusling er dårlig til at køre bobslæde, men god som brunkagegris. amilien Rantanen var en rigtig storby familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard

Frk. Karma (Final Draft) Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard Frk. Karma (Final Draft) Af Jonathan Fjendsbo, Kasper Østergaard, Laura Hedegaard, Line Hebsgaard SC 1. INT. PÅ GANGEN - SOMMER - DAG Emma står på gangen og kigger en på Rune, der står med hans venner.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Flugt. Opgaver til: FLUGT

Flugt. Opgaver til: FLUGT Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan komme i tanke om. Skriv stikord i diagrammet, og referer til klassen. Flugt Efterlæsning / Opgave

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl. 10.00. Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Denne 14. søndag efter trinitatis

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 8. december

JULEPOSTHUSET. 8. december STHUSET afs. 8 - side 1 JULEPOSTHUSET 8. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS BORNHOLMERBÅD INT CLS BORNHOLMERBÅD EXT (SØGANG) POSTHUSDØR KLEMTER DAMPSKIBSFLØJTE SOVEPOSELYNLÅS LARMENDE LØBENDE BØRN MÅGESKRIG

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere