... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag d. 6. februar tirsdag d. 24. februar torsdag d. 5. marts onsdag d. 18. marls tirsdag d. 31. marts onsdag d. 22. april lor I shndag 23. liiaj tirsdag d. 12. nhlj onsdag d. 27. liiaj lordag d, 13, julli Gr:\hrodre Klosterkirke Besog p:\ Odense Teater Ansgar Kirke, Sdr. Boulevard Besog p:\ TV2 Set. Albani Kirkc, Albani Ton' 7. Fredens Kirke, Skibhu,wcj 162. Valgmcnighedskirken, Dronningcnsg,ulL' I. Vor!'rue Kirke, Frue Kit'kestræde GENERALFORSAMLING Sludietur Iii Schwerin Besog ved Fyens StiftSlidclldc Byv:lndring i Kongens Havc Udflugltil Ilrahetrollebol'g I 1.

2 Og l/crlllcd i/ll'ilcrcs Iii o\'enæuclse af ODINprisen der i år llied slor glæue lildeles Odense Teater som p:ìskonllelse af teaterbygningens store 0111 og tilbygning. IIer er tillige skabt en liiodenle facade, del' IInderstreger den opl"ìndcligc hygnings fornclllmc præg. Sall1lidig inuhyder' facauens åhne og Ict svnngnc form hcsklleren en Iyst til :It kolllme inucnfor. Tcatret har mct ojne og orer, der skucr frelllau. tilligc cr' der igen skabt en Teaterplads i Odensc.. 1"';"oHrækkt'lsen tinder' sted lonjal! d. J. ÌJI1l.I!ar' J 998 kl. l..l&.l1 nd Teatnots ho\'cdindgang i Jernbanegade. Kom og n~i' med til at gore dagcn fcstlig OdclIsc Teater vii n~rc vært nd CII lille forfriskning... rncd venlig hilsell B~'fol.cllingen for Odcnsc ODINpriscn givcs til cnljyghcrrc, der har vist inilialiv, virkclyst og ol<onomis\{ offcj"\'iljc, samt sans for kvalitct i forbindelse med ct garnlllclt Odcnsehus. (ODINpriscn cr ind"ìficl ì 1985.rllyrorcnìngcn ror Odeose) I

3 KOMMEND;RRANGEMENTER... "'hll". II 11"llllt,.. 1"1.1.., nn ^ 11,1'"'11110 '"... Kirkerne i Vores by foruden at være Glidshuse er de en vigtig del af vores kllltlirskalle savc\ i inventar som i bygninger! Man får næsten en fornemmelse af forti den, nar man lræder uver dørtærsklen og ind under de llolle portaler. Tænk, hvad fortidens bygmestrc kunne opføre med enklc midler og faglig kunnen. Men også nlltidens kirker er fine eksponenter for vores tid. Er man interesseret, så bliver der nu lejlighed til en række besog og ikke mindst at se andre kirker, end de som vi kender. Vi mødes ved hovedindgangen til kirkeme og medbringer selv kaffen til en forhåbentlig lidbytterig spørgerllnde ener besøget i kirken. NB Husk tilmelding, så vi kan fortælle, hvor mange vi kommer. torsdag d. IS. januar 1998 kl Gråbrødrc Klostcrkirke som er en del af det oprindc\ige Franeiskanerklosler fra Den oprindclige, store kirke blev desværre nedrevet omkring år Navnel "Gråbrødre" slammer iovrigt fra, at Franeiskanermllnkene bar gni klilter i modsætning til "Sortebrodrene", der var Dominikanermunke med soi1e kuller. Det er den nye Klosterforstander Sonja Elnegaard, der beredviiligt har love! at vise os rundl og f()rtæile om Klosterkirken. NB Tag sc\v kaffen med! Tilmclding til Ingo Stoomann / Poul Karmdal

4 onsdag d. 28. januar 1998 kl Ansgars Kirke, Sdr. Boulevard CI' Cil 110t 1'11dstenskil'kc IlIcd sort tegltag opfl1rt i \ <>0 \ 02 cftcr lcgningcr af arkitckt Niels Jacobsen DCIl markcrer sig især vcd sit bøjc kampanilctårn. McnighcdsrådclS follnand Giller GölkeHanscn, dci' vii f(lrt,clle llylürcllingcns IlIcdlcmmcr om kirken. Nil Tag sclv kallen mcd! Inge Sleemann 66 I" I Tilmclding til 1'0nl Karmd" ,...rl '....f. tirsdag <I. 24. februar 1998 kl Set. Albani Kirke, Albani Tor" 7. Vi bcsøger dcn l10t udsmykkede katolskc kil'ke. dci' cr opfort i 1907 i gotisk slil. Hcr vii kirkcns sogncpræst Leo Drzal på sill insplrcrcndc mådc for1<clle Olll kirken og dens riluellc ceremonier. NB Tag sclv kaffcn llied! Tilmcldillg lillnge Steem"nn eller Pool Kann",,!

5 I) i '7[(;.)!;Li_~ ~';t'..:,:'{} 'J,.,' :'f.", " i Besøg på TV2, Rug:\rdsvej Det er Iykkedes at arrangere et besøg i TV2's nolle bygning. ( Som jo oprindeligt var kvægtorv) Tillige har Kristian [sager, der fostrede idéen og forestod den skånsomme omhygning af de gamle bygninger, lovet at vise ßyforeningens medlemmer rundt! Mudested i gården ved statuen N B Der er begrænset deltagerantal. Tilmelding til Poul Kanndal

6 tol'sdag d. 5. marts 1998 kl Fn~dcns Kirkc, Skihhllsvej 1(,2. Denne megetmarkanle kirke er tegnet afj>,v.jensen Klindt i 1921 og dele ai' dens arkitektllr er anvendt ved en senere opførelse ai' Grllndtvigskirken i København, Nil Tag sclv kaffen li1ed, Illge Sleemanl / Tilmelding Iii 1'0111 Karmda I ollsdag d II,,,.ts 1998 kl Valgmcnighcdskirkcn, Dronningcnsgadc I. Odense valgll1cnighedskirke, der er tegnet afodenscarkitcktcn N.P.Jcnsen, blcv opført i Siden er kirkcns indrc ændret og der er fine lldsmykninger, f.eks. altertavlen malet af Peter Nicolai Møller og de store glasmosaikruder odført af Johan Th. Skovgnard. Senest er killcn i 1991 lldvidctmed to flnje mod vest, tcgnct af Kristian lsager. Val(!lI1enighedens præslliasse N. Jørgensen har lovct at vise os kirken og 1'lJ'tælle om den. Nil Tag sclv kalten med! Tilmelding til Inge Steemann / 1'0111 Karmdal tirsdag d. 31. marts 1998 kl Vor Frnc Kirkc, frlle Kirkcstrædc Sognepræst Ove LindbergLnrsen har tilblldt at vise Byforeningen rllndt i kirken. sam er en af byens ældste. Den gamic, fredede btinskolc, der ligger ved siden ill' er nok oyens ældste bevarede bygning.. Nil Tag selv kaffen med! Tilmelding Iii Inge Steemann 66 1, / Poul KaTmdaJ 66 )

7 r K Studietur til Schwerin den 2./ 3. maj Schwerin fordi del er Odenses venskahsby (ca indh.), men især at byen rummer så mcgefl bygnijlgskultur. SOlll mindcr om del gamle Odense. Lorda~ d. 2. maj kl I'm Odense Iii færgen Bagenkop icl. Omhord serve res morgenkalten nun. og dcr er lid Iii al nyde sejlturen og den smllkke indsejling ankomsl Iii Kicl, hvorl'ra der kores Iii Schwcrin via Bad Segeberg. Undenejs passeres mange gain Ie. velhe "arede. men forsomle hyejendomme. Der bliver god lid Iii al vandre rllndl i byen, som beslerlll er el hekendlskltb værd. for de SOIll intcresserer sig for b~ g_ ningskllltllr. Omltftenen er der fælles middag p,í 1", lellel, og sellere er der mlllighed I,,, lealerbesog eller koncert. Billel kan beslilles ved lilmelding. Aftellell iovrig//il fri rådighed. Sondag d. 3. mai Morgellnwd pã holelkl. Derp" er del Illulighcd for at se pit hyell. hesog.e 1l111. Schwerin er IlOvcdslnd i Meeklenhllrg Vorpommern. og den er smllkl heliggende i el,olandskab. der stammer fra den sidsle islid for mere end' 5.000,Ir siden. Del har lillige hevirkel. al byen Schwerin har k'"i1,el bevare sin selvslændighed 01' gclll1elll tidcrnc ankomsl og indkvartering på holel i bymidlen. Ilyl'orenmgen bydes officielt velkommen SOIll h) ens gæstcr og vores bus korer en rllndtllr i Schwerin, hvor en lokalkendl ""Iæller om byen. ( Vi har dansklalende guide ll1~d ovt.'ralr ). Herefter allægges hesog på Schwerin Slot. hh"fra DrOiming Ale~andrine ( dronning Mltrgrelhes tarmor ) kom. Vandslollel. der simpellhen er en romanlikers <lrom. bkv i midlen at'del I X' århlllllllcde ombyggel afherlllg Friedrich F~' secr cllcr tage ell scjltur på snerlll... Hjcmtllren gftr ad ell n)' rule. s:\ vi set nogel andet. Nâr vi kol1llller til Kid. lagcr vi ligc Cll IIrr Iii havneolllrådel "I lome'''. 11\(1r Kristian Isagcr har legnct ell ny. spælldende hydel, hvor del gamle sonderhomhede værfi I" Afsejling I'm Kiel. Middag om nord og vi er lilhagt.' i ()dl'li~ se kl. ca '\5. Turen kosler ca kr. ( Fnkeltværelsc illlod lill,eg ) J priscll er indrcgllc1: hllslllrcll (i 11.\ luxlis langturshus ). Ià:rgebilletter. Illorgenlllad j'" "ergen, el1lr~ Iii Schllc'rin SIOI. IllÎ( dng p<i hotel. ovcrnalllillg i doh ","",,,,m,,),, "",,k bellværelse Illed hadl/oilet. nlorgenmad. Salllt aftensmad pâ t:crgcn vcd hjel1lre.ísc, Orikkcvarcr Cf f()f cgcll regn illg " f... l,rr) rr...r ~ r< ~l!/.;i:~=~ß ~,~ Tillllciding senesl d. 20. marts. mell der er max. plads til ca. 40 delragerc. sù (h:t Ill" krafiigl lilrådes. at sige IiI. hvis man er inleresserel. Nærlllcre program tilscndes gcflil', 1'0111 Karllldailir. (, ~

8 II II ~yt frc1 byert TEXACO grlllldcn Dcn I11cgcn dehal omkring 10 kalplancn lor Texacogrundcn og del 1l1lcsl"ede byggeri endte heldigvis med cn udsa~lielse på I iu'. DCIl lid skul sil bruges IiI en forhandling imellem ejer og konnnune 0111 salg af grunden ejler nyl!<lrslag til byggeri på detle f"lsomme sled owrfùr Odense Banegård Cenler. lly!òreningcns mcning er sladig: Skal der bygges. skal dcl \'a:re et la\cre byggeri. som I) skaber i'orbindelsc fra olle 2) ilbncr l11ulighed for en riglig banegårdsplads J) "bncr sig imod Og skaber en naturlig overgang tll Kongcns Have. der cr bycns fornenll11c visit kort. n<lr l11an kol11mer fra loget. S1I blev idékonkurrcnccn om I. Vilhclm Werners I'lads og Fiske ton'et Odense Hymidle offcntliggjort. Vinder hlev DOMUS arkilekler a/s. l.)nl;\by med et ovcrbevisende j<lrslag 1I1 bebyggeise langs Thol11as 13 Thriges Gadc. TralikaIt i'aslholdes ThOl11as 13 Thriges Gades med samme trafìkma:ngde. men der etableres sa:rlige busbancr. cykleslicr bcvarcs og ncd/ opknrsd I i I parkcriugskældrc skcr i sa~rsk i Ite baner. Der elahleres forbindelse imcllem de eksislerende p. ka:illrc. som udvides. så cler bliver llerc p.pladscr. Langs Thomas B Thriges Gade opf"res en forhøjning i plan med OvergadeVestergade Il\vcallet beklædt med sort granit. Ved enderne. som er ca. 2 mctcr høje laves fonla:ner og vandbassincr. I'å dennc forllojning I kaldct en plinl ) 01' f"res \ cd I Vilhclm Werners Plads ct par blokke med plads Iii kliliurel Ie aktiviteter ol1lkllng et overda:kket med nær kontakt Iii Eventyrhm'en.

9 . 0;' ~ :'.<.~f1.~.....".~r..::} 'f.' ï ;l : / \ or.., '.::i~."'ì'.:.t~...1it : "if\. II : il\'l I ll'l 1,1:,\ '!Ii! t\i I ~ \TI) t!! t 11., " ". ~ \..;:'."<~:a. éoj. ; 'Ë.Tñt:'.'.. \ ~"~'J...::~~~....."""'"....:;.....~..

10 Ved FiskelorVCl hygges lib\'l1 rende 3 blokke med indrelning til forrelninger i glldeplan og liberale erh\'el'v i de Ire oversle etnger. Disse hebyggelser fullgerer' samtidilj SOI11 en slags stojskærl11 imod traflkstojen Forslaget kan udlures enerhånden som penge og beho,' er til ste de. Dc nndre kollkurrellcelllrslag illdeholdt ogsti mallgc line idécr Iii 'iellliidilfe bebyggclser og lilrbedringer allrlllikale Illrhold. 2. præmievinderen Arkos Arkitekler mlla lis. Kobenhavn lorcslür bl.n. ell promellade med allétra:er lallgs Th.B.Thrilfesgllde til havnell. Ligeledes fnreslas en r,,,kke ga\'lvendte bebyggelser fin Albani Torv lillbi Nnrregade til Skulkenborg. s,i gaden IYIr el "gadertlm". Fiskelor\TI genskabes ved lilllljelse lif.1 l11indre forrelilingsejendol11me og pii den sydlige side af Veslergade loresl;ïs en vcldtlfìende vinlerhllve ( nfskællnel. men tlopvarl11et ) med en r,,,h.e mindre Illrrelninger. del' fores fremlil Torvegllde. Dette giver samlidig en korlere og mere '"tryg" overgang mellem O"ergade og Veslergllde. Et nndel Illrslng giir p,i en regtl Ierillg af tralikken. hnlr det Ilnesl,is al lede btlstralikkell Illrbi rådhtlsl't. over Fisketorvel til Norregnde. 5,j mlln pit dellm,ide dæmper tralikkcll på Th.I3.Trigesgade. Del' er også eludlllærkel forslllg til en nv torvedllllnclse l11ellel11 Magasin oog Albnni Kirke!~l.ed molighed fllr et "Byens litis I for/ængelse af Rådhuset på I. Vilhelm Werners I'lads. Forslnget baseres på en overordnel trafiklosning, del' ved en IlY rillggnde og knnalforbin,!e1se vii fredeliggore dele af bylll1dten. Endeligt markerede et forslng sig ved lit ll\wdække Torvegade og [ Vilhelln Werners [,Inds med el glnstag i plallmed hustagene! Forslagelle er mange llere som de. del' deltol! i en fortræffclig gennelllgan!; ved Jnnnik Nyrop på Råd huset erlarede Del val' synd for de, SOIll ikke 1110dle op! Del' er Iledsnt el arbejdsudvalg (tldell polilikere), del' skal vurdere de prnktiske muligheder for at bygge. Maske villderforslaget eller ell kolllbillation med det bedste frn de nlldre I"rslag. Sallllidig sknl oko Ilolllien og byggeperioder vurderes. Siden indrages byrådcl Så er hábcl. 111 det ikke bare bliver ved forslagcnc. Sådlln. SOIll det er sket i de sidste 20 il,.! i\i,i vi se cl handlekraftigt byråd, tier igl'n kan gore byen tit noget dens hljl'gere klill være bekendt '! POlll Ka'rrndal

11 kan. Mililærel rykker ud af sill Odellseallske Kaserne man læse i Fyens Salllridig Sliftstindc. læscr man om lorvcntningcr Iii ~n frcmlidig anvendelsc som skolelldoygninger lor Vestre Skole og HlInderllpskolen. Jamen har oyens vise fædre da gleml. rcnt at man i perioden or Iii byrådsvalgel lo\'ede at udsknve idékonkllrrcnee en om kaserneområdct med olllgiveiser. llvis nogen skill Ie være i Iviv!. så skrev borgmesler Anker Boye i el brev til Byfi.lrenin~en, hvori han lakkede ti>r vores lorslag Iii dig fremli anvcndejse af omrildel, sanllidig al han gernc imodcså ßyloreningens dcltage/se i den idékonkllrj'en_ ceo der senere ville blive lidskrevel. Del er nemlig ikke bare Cl areal med nl'dslidle bygninger fra en gamllld kuserne. som passcnde kan lidnylks I i I brug fi>r ct par skoler. der er kommel I pladsnød. AbsolUi ikke sùdan al forslå. al jeg ikke under vores born del beds/e. lvænimod bor de have nogci n)'l. 50m k;1i) indrelles lornutiil!.l din oehovl'l. ~1L'n her laler vi om slllukkc slilrene bygninger li'a ca. I gl)~ lel!.nel arkitekl af \'ilhe/iii Pederscn, Del er bygninger, Som repræsenterer en klassisk periode og ser Ie ud i del /lotolllgivcnde terræn. Byglllnger. SOIll ved cn nænsom bygning Olll og reslaurering lil kan boliger bli\e lor ungc og ældre. Poul Kanlldal ~._ ~._ Læst på en pl:li1ehe på Slol'ehællsfærgen d. 27. jllllllar 1996 Hovedtids(ÙalL tunnel klar til DSß install. prøvekørsel jernhane åhner vejbro åbncr e ~\dc'".\<.al,.r r,ilv;...\<.c Ill\<. C ù er \" nll\!.\<.lo~:ù,ccll\lc <>" {o Il" feb / nuli'ts 1992.\\\\se".\~ I. III1V. I. juni I. 15. sept. 15. scpt. sep A1S Slorebæh A 45X! Xl) Kort & Matrikelstyrelsen.

12 _ KOMMUNEATLAS /I udkom d. 9. december! lierllled har Odense met elldllu d fornemt bind om byeo. Hind I beskriver de bevaringsværdige hyl,(ninger og lokale værdier. som man kan se nmdl i klll11m\lnen. ller lorlælles også 0111 de særlige historiske og landskabclige lorudsætninger. O\erskrilìerne er hl.a. Centrum og de offentlige bygninger. Odense A. Grønne vejbilleder. Rytterkasernen. StiHelseskvarteret ved Lahnsgade. Dæhnfcldts Villaby. Dobbelthuse prr Sleinsgade. Vi\\aer langs Kanalen. Funkishuse pa Tesdorpfsvej. Lerhusene. Bc\'nringsværdigc cjcndolllll1c ptl landct. Bind II beska:rtiger sig med byggeskik i byen den ældste hcbyggclse i Odense. Renæssancc, bawk og klassicisme. Industrialismens bygninger. 13olig og byggeforeninger. Belydendc arkilekler i byen. Og de enkclte k varterer bcskrivcs met! eksempler på boliger fra fer Aile ejendommc fra fur 1940 (Det er ca ) er indtegnct p:"1 områdekorl. IIcnsigten med dette store arhejde, hvortil Skov og Naturslvre!scn har bidragct. cr at give hyens borgere. planlæggere og polilikere mulighed I,ll at planl<cgge i rcspekt f"r de kulturelle værdier, der hur yærncs Olll. Men "lintidig er det eluvurderligl værktøj for de, som gernc vii kende og hevare deres hvgninger. t,.lan kan Leks. se. l1\'orjan hustypen måskc burde sc ud. Man kan ogsi\ lære I!lcgel om sin by ved gennemlæsningcn. Forresten betyder dcnnc registrering, at man kan henvcndc sig Iii koml11unens Slraksbulik på S\ottel lor at là oplysninger om sit cgcl hus. 11\ is man af den enc eller anden grund har hehov for dct. De to hind koster under :ZOO. kr. pro hind. og jeg kan på det V<lrmeste anbefale. at I keber det. Dels er dcl god læsning mcii ogsú en tin måde at lærc mere om Jeres by. Venlig hilsen Poul Kannt!al

13 frankeres som brev Til Byforeningcn for Odense Kassercren Inga Maria Engström Albani Torv 5 B Odcnsc C.

14 Undertcgncde vii gerne værc medlem i Byforcningcn for Odense navn:... gadc:... postnr.: by: tlf.... Kontingcnt pro I. januar som cnkcltmcdlcm sæt kryds 0 kr. 110, som par sæt kryds 0 kr. 160, som pcnsionist som pcnsionistpar sæt kryds 0 sæt kryds 0 kr. 85, kr. 135, un d c rsk ri ft: da to...

15 _ for Det Dc _ Erik Wirring fortæller Oln Odense Dengang. jcg var drcng i Odense. var der ikke Slt mange forretninger SOl11 i dag. Til gcn[?æld havde hver eneste forrellllng af et vist format et lille heslekøreløj. Kunder dengang. de bar skam ikke selv varer hjelll i bæreposer som i dag. Det kunne da bare mangle. Nej, de sagde tit købmanden: Jeg vii geme have et halvl pund kaffe og det kan jeg godt selv hære hjel11, l11en det andel, del vii jeg gerne have sendt hjel11. Og så kortc hestckørctøjet ud I11cd varcrne kunnc enten være cn kjole ellcr SOI11 det nu var kolonialvarer. Allc fik varer bragt hjem. det kostcde ikke noget kunden i Iwcrt fald. Men Odcnse så lidl anderlcdes ud dengang. ^llc dc heste kunne ikke andct end sl11udse gaden lidt til. [)erfor var der noglc af koill l11unens folk. der gik rundt kaldles "Pærema:ndene" l11ed en lille vognl11ed to tonder på. Dcn cne var til "pærernc", dcn anden var til almil1l\cligt altaid. ^"c ejendollll11e af et vist fonnat i bvmidlen havde en stor. høj port. Men ingen dor ud till'aden. Dct havde man ikke. lor hestekørctojel herskabct havde selvfoigelig deres egen hest. og selvfølgelig også mange gange deres egcn kusk kørte lige ind i Inc\e i porten. sc\ve portåbningen. der val' indgangsdoren. Man ser del endnu l11anl;e steder den hllje port I dag one er camoul1cre\ SOI11 indgangsparti. Sc barc porten i Industri og Handcls KaI11I11Crel. hvor Oot den I Sin tid hlev lavel. Dér er ogs{1 Il)r

16 . altså korl heslckoretojer ind med herskaber. som er steget ud her! Der er linludskårel egelra: med tlolle nlllnogrammer. Det lindes mange andre sle. der prov bare al gå ud af Ilunderupwj næslen hvert eneste hus gammelt hus på del f(,rste stykke har en!;lammel 1101'1. Ingen dor ud t1l gaden, )er k\lrle heslekorelojel ind, fvlan kunne jo ikke forlade heslekorelojel'ude på gaden, Ilvad ville del' ske med heslen '? Den kunne jo, om ikke fare hen Iii del nærmeste værtshus. så ville den ikke blive sl,iende rei længe, Nu har derjo også værel sporvogne i byen. De er blevel lagl om endda nogle gange. Forst imine unge ür kørte de ned ad Norregade, hen ad Veslergade og parkerede henne på Flakhaven, Del val' ikke så godt. lilr der skulle dc handlende osse være! Men sådan gik det i adskillige Úr. Så blev sporene lagl om og vognene kørlc ned ad Albani Torv. forbi kirken og den vej ud ad Sel. Knuds Kirkestræde og Klnregade, Sporvognsskinnerne kunne jo ikke undgå at blive sat til af büde pærer og skidl og moj, Iljulene kunne ikke trække i del. der/or havde man een. der gik og skrabede skinnerne. Ilan havde en assistenl, del' skulle ose det op. han skrabede fri, Han havde den fineste og længste litel i Odense By. S porvej ssk i nneskidtskraberassistent blev han kaldl. Dengang lå fabrikkerne inde i selve byen. Prov barc al regnc ud. IlVad der lå i Vestergade, licit hcnne, hvor Vestcrbro begynder lå Odensc Mareipanfàbrik, lidt længere oppe ad gaden, I ige efter I'anlheonsgade, lü Dæhnfeldl, ved siden af. I'lrandt's stadigvæk de store porte med indgange. lidt længere henne Vinhandler Marius Lyljens, Hvis forretningen havde en vis størrelse dler omsætning, var der udkørsel bagud, tor man kan jo godt tænke sig, IlVad der ville ske, hvis ét hestekoretøj var på vej. ind og ét var på vej ud. Tænk engang, hvis kllsken sklllle kravle ned af bllkken inde i en port for at fà den ene hesttil al bakke. Del ville være nogel vanskdigl! På den anden side lå mejeriet Pasteur og en stor trælastlúmdel he Ie vejell igennem var der store forretninger. Oer lü også masser af biy!? gerier herinde. Siotsbryggenet

17 for Siotsbryggeriets mineralvandslàbrik lå nede i Nørregade Siotsbryggerid Ia\uk kuil almindeligt hvldw!. Odellse Bryggeri lå i Mageløs ved 1101 sedore ud ullod Magelos. ned imod Filosofgangen lå deres mineralvandsfabrik. Der var også gamle købmandsgårde. For al blive kaldt for kobmandsgård fordredes staldplads til bollderne. der kom ind med yarer eller lor al handle. Der fori angles en gårdskarl til at tage imod og selvfølgelig en indkørsel fra hovedgaden og udkørsel bagud for at undgå det der med at ramie sammen. Så skulle der heist være en skænkestue. Det var ikke obligatorisk. men det var der næsten altid. I en af de sidste købmandsgårde. der blev nedlagt. har jeg stået i lære. Det var Frederik Scheffmann. Vestergade 86. hvor jeg kom i lære d. I. maj Det første jeg fik at vide var: Nu hedder du ikke Erik eller Wirring mere. nu hedder du knægt. I de første 2 år kalder vi Dig knægt!.leg skulle have blå killel på og selvfølgelig slips. Så skulle man tale et pænt sprog. dvs. at til aile de andre kommisser og svende. der sagde man efterna\n og Dc. KUIl bude. gürds karl. lagelllland. pakhllsarbej der. chauffor og kusk. der mútle man sige fornavn og Du_ Selvfi,lgclig gjorde man det også Iii ehefens kokkepige og stuepige. Jeg lik al vide: Vi lukker op halv olle. Du møder kvar! over syv. Går op og vækker kokkepigen og slllepigen. Kokkepigen går ind og henler noglcn hos mig og Dli smger for al lukke op Iii alk magasillerne. og der er gjort klar inde i bulikken til de andre kommer. Nu kom de andre klokken halv otle eller et par minnoller før. Ingen kom for senl! Så lik vi også at vide: Når en kunde komll1er indo så Illå Du ikke sp,ørge "Ilvad skal det være?' Det er del værste. man kan gore for koblllanden. at sige "Ilvad skal dct være ". Man skullc sige: Ilvad kan jeg hjælpe Oem med? ellcr man kunne linde på alt muligt andc\. Og ingen. uanset de havde kobt for en krone og fcmoglyve ( Oct var mange penge den gang) eller de ikke havde kllbi nogel. Illålle fòrlnde hlilikken. uden at de hlev flllgt til doren. og man havde sagl "Farve! og hay det godt". Det kan man ikke i dag.

18 Og _ Der Aile varer skulle man sell' vejç af. Det eneste. som sk.ulk ikke le;e5 al laf Hiehs og Danmarks kafli:lilsælning. Det er Danmarks. der duro men Richs man bruger. val' del ikke sildan man saþ,de eller val' del "Riehs der dnks". Så var del' OlA Solgryn. All andet skulle vejes af. Og man mùlle ikke lage når man Illl lige skulle have:2 rum! me. lis så vidsle mwl. alman skulle lage den roseslorrelse l!al.de del isledel va:rel 2 pund me!. s;i havde det v;eret en storre poseston.else. man fik at vide: Når Du sæller posen rå vægten. så skal der være mindre i. end det kunden har f(jrlangt. og så fylder Du op. Du må aldrig slå og skovle or. limli der kom for meget i. Så ser det ud. som Du er fed let. Del var nogle af de reglcr man lærte og skullc I(Jlge. Vi handlede også med alt muligt..leg vii ikke sige lige Ira snorebãnd. men fra karkklude og gulvklude og så alt IJVad man brugte på landet til hesle. Vi havde petroleum og tja:re. lagpap og kalk. læskel kalk. eemenl. monel. Vi handlede med alt deroppe. fordi når bundellle kom ind om onsdagen og lordngen. skulle de kunne blive. Sell' om ingen tror det. så havde vi over tyve forskellige slags suucr.1/ handle llicd. Ingen skuffer målle have skilte med. IJVad der var i. Det sku 1 Ie ikke være nødvendigt! IIvis en ung (yr som mig komlil at åbne en forkerl skuffe. sige hovsa, og skubbe den i igen. Så kom min kommis hen Iii Illig, nllr kundcil var gllet, og pegede p;i en sktilte: H vad er der j den skunt: '! D<.:r er del og del! Træk den ud. ja det er rigliglnok. Ilvad er der i den Sådan skuffe? Træk den ud. gik vi aile skufferne igennem. Man skulle nok huske det!!! Det værste var al kende forske! på boghvedegryn og byggryn, for de I igner hinanden. Det eneste man kan gore, det er at føle. Boghvedegryn er hårde at fole rå. Ilyggryn kan foles lidt fugtigt. Sådan var der så mange forskelligc lriks, man lærte hen ad vejen. Skufferne skulle jo også fyldes op indimellclll, og der fik man at vide. at en skuffe, der ikke var lukkel he!t i betod: Ikn skal renses og fyldes op. Vi havdc også et bud derop pc. Budene var kun ét cykelbud og han hed Fido uanset. IJVad han ellers hed. Han blev bare kaldt "Fido". Det kunne.io ske. Fido var

19 Og godt incl ude Illed trækvogn. Fimlact havde både et hestekørctoj og cl lospands klll'cloj. del' kl1rle Iii havnen og henlede all. SOIll kom sejlende hertil. Det blev kørt op nede (ra havnen. 01' så blev 2 lærlinge sallil allæsse af. Oct val' godtnok, så længe dci' kun val' 25 kilo j sækkenc. mcn n<ir vi så blev lidt ældre. så skulk vi også tage de 50 kilos sække og så val' vi oppe på 75 kilos sække. Del val' sail. studlmelis kom i 100 kilos sække. Del var nogel af en belastnin~ for en ung fyr. del' ikke val' luldt udvoksel. Men man lurde ikke givc op, for så grintc dc andre bare og sagde: Ila, Du kan jo ikke klarc del del'! Men vi forsøgte at gøre vores bedste og del gik.io også nok i mel Iem. J skænkestuen. hvor kuskene koill når c1e havde været på torvet med c1ercs koncr og sal varcrne af vccl boclernc tilbage Illed konlrabøgeme, hvori koneme havde skrevet op, alt Iwad c1er skulle pakkes. Så spisic Illan sin frokostpakke i skænkestuen. hvor kokkepigcn serverede kaltc for dem, dci' koill. Dcroppe spiste også lagerarbe.ider, pakhusmand. kuske og ehaulfnr m.n. En af dc slnrsle oplcvelser. SOIll jeg aldrig g1e1111llcr. val' efter. al jeg ha\de \ <.elel ansal i ct par Illåneder eiler Ire. Da blcv jcg scndt Illed budcykel ud pa Langclinie Illed en kurv og en kasse 111ed kolonialyarer. Og Iwad gør sfldan en 1:"1' så. Han cykler selvfl1lgelig ind gennell1 Munke Mose for det er jo det lettesle. for ikke at knre hele vejenudenolll. Bare bag ud til FHosofgangen og sù følge åslien. Del' stod godt nok ct skilt "AI eykling lorhudt". Og Iwad ll1()der jeg s{\ demede? 1'111ilibetjenten! Ilan sigel': "Købmand. jeg kan se, hvor Du er fra. Oct stùr pfl Din cykel. Fr. Sehefflllann. Du skal have en bode på 6 kr. ( Jeg tìk 30 kr Ill<ineden i Ion og val' på egen kost 01' 10 gi). Du far tre ll1uligheder al vælge Illellem. leg kan gå op Iii Din chef og lade ha111 lage sig af sagcn. eller jeg kan sende det hjcm til Din far. Ocr val' nu ikke noget af del. jcg brød mig Den Iredie ting val', at jcg kunne fa cn p,\ kassen. kg valglc del sielstc. I parentes bclllærkel..leg blugte ikkc briller dengang. Goell. så holder Du Dil'. for ()reme. lukker l1jnene. l<.ellcr til ti.

20 syv niiî.leg lalle Iii Ii En 10 Ire firelangsommere ottee ug IangSLlll11liii og tog ha:nocrne ned. Da val' han g{lel.ii Sà viljeg gel1le Il1l1ælle lidl om el par a f oyens Slorsle spasmagere. De lavede alt mul igl sjov og halloj. men aldrig nogel forhr\derisk i del. 'De hed begge 10 Pou!. s5 for al kende lorskel kaldle man den ene IÙr Poul Slovle. Del var "Den f(,rgyldle Slovle"s bror og den anden var hoglrykker Poul Sondergaard. De lavede aile mulige hisloriel Engang sad de oppe i baren p5 Grand Iiolei. I forvejen havde de været inde hos fiskehandleren og kubl en hel ounke 51. Dem bavde de i en h5ndkuffert..leg kan endnu se dem sidde inde i baren. som lå tre trin over ßrnnden. hvor man dansede. S,i kommer de tiljit:ldigt Iii al "'me for kullèrlen. og Iigeså tilfældigl kommer de til at sparke Iii den. s<î ålcne snor sig ned af Irillenc og ud I,å dansegulvet. Slakkeis Iii c garderooe Larsen. Del val' ham. der m5tte kravle rundt og samle ålene op. I lovsa. sagde spasma!!erne. del val' elllbcld. del var Ikke med \ilje. Dem skulle vi have hali i allen. En anden gang. der sidder de hjemme det var under krigen, og alt \ï.lr Illorklagt ~ l.)g ùe hayde ell ounke raketter. Så ringer de Iii polilig5rden og sporger: "Sig mig. Er det tilladl at lyre nol?le raketter af udenfor?" NeJ. Det er strengl forbudt I Men I må lyre alt det af, I vii indendors. Godt. Ind i kaminen med raketterne. Og op gennem skorstenen. Der gik ikke 10 minutter. s<î stod brandvæsen og politict, for de troede husel brændte..iamen vi har fàet lov! De er bleve! fyret af inden dore! Del måtte politiet erkende. Raketteme var fyret af indendors, det havde politiet givet dem lov til at de så var faret udendurs, havde de ikke fàet forhud imod. En anden dag var de nede i Overgade på en restaurant, der hed I1jorndy mange af de ældre lender den sikkerl. Det var osse under krigen, og de fik pludsclig Iyst til at kube en af bænkene fra gården. Den bærer de så imellem sig. Da de kommer forbi politistationen. som dengang lå i hjurnet af rådhuset, hvor der nu er restauration, så begynder de at løbc så småt hen ad gad en. I'olitiet. der står vagt uden

21 _ for. I"ber efìer. "Det er en. I har sljå\e\. \nd med Jer! Nej. del cr cn,.i har kobl. Ja. Del cr godt mcd Jer 1 Vi har kobl dcn på Hjornely". Politiet ringer Iii værlen..\,1. del er rigtigl nok. Så [ kan godl gå igen. Og hvad gar de så. Forlsælter til de moder den næste be. ljen\. 01' på stationen igen. Del gcnlager sig Ire gange! S,i tilbyder politiet at kme dem hjcm. Men. ikke tale am. de vlllc sclv bærc bænken hjelll. Dcl gjorde de så. Dengang havde man hesteslagtere i byen. Ocr var jo mange hesle dcngang. Ocr lå bl.a. en slagler i Overgade. Han havde en li!1e vogn med en islænder for. Når han havde ærinde, salte han noget i klemme. så hesl og vogn blev holdende, til han kom lilbage. Over den gamic auktionshal i Albanigade lå en restauration. Ocr udenfor stod hesten næsten altid parkerel. Dcl syntes de to fyrc var synd. Den skulle 01' Iii sin "Far". Dc fàr spændt heslen fra og fàr den 01' ad trappen til første sal. At fà en hest 01' af en Irappe er ikke så svært, men det er umuligl at fà den ned igen og elevator var dcr ikke! [ alt fald. Falck Illåltc tilkaldes. Oct blev der senere lavet en lilmom. Nogel af dcl yxrstc dc Ia'L' de, var vel nok. al de gik 01' pù Odense Teater ved bagindgan gen. hvorfra de koill ind i bllli nen. Dc kendte jo allc mcnncsker, ossc ham, der passede kantinen, så dc lik lidt at drikkc havde også betalt for del. Så syncs dc. at de jo kullne jo optræde så lidl eftcr står de to pa scenen. hvor de bcgynuci at synge og råbc. Dcr bliver ringel ef'tcr politi et og hvad gor ue så. Poul "Sløvle" var smcu. låsesmed, og han var ret kcndt i bycn for at lave sine lam per g,luelamper ( forrestcn fìk min kone og jeg en af ham i bry!1upsgave ) [altlald. Politiet kom. hrcne kom ind bagi ct af ue gaíllic salatfade, hvor uer var et par bænke og e1lers intet. Dcr var lukket ind til førerhuset. Sam de nu sidder der. spmger Poul Søndergaard: J Ivorfilr sidder vi her. Du er.io låsesmed. Del har Du rei i si~er Paul "Stovle". [mlell ue er nået til Grand Ilotei. hawk han åbllet doren. og ue hoppcde ud. idet de pænt lukkeuc bl1dorell efter sig. Og IlVad gjorde de så..\a. de gik pænl ba!éefìer politibilcll. lil de kom 01' 111 politistationen. så

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 8- november 2006 Indhold Side 3 Merry Christmas & Happy New Year Side 4 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 5 Gavlmaleri på teaterhuset Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere