SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET"

Transkript

1 DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas Kristian Nielsen (medarbejd. rep.), Georg Hoxer Kjeldsen, Mogens Skjøth, Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Karsten Thorlund, Henning Dahl Madsen (suppleant), Jørgen Lasgaard (kun under punkt 2), og Eva Futtrup Sørensen (referent) Afbud: Anette Baldus Vestergaard og Karsten Andersen Indledning ved: Erik Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). REFERAT: Punktet tiltrådt med ændring af punkt 10 til et orienteringspunkt. Beslutningen udskydes. 2. Afstemning til valg af provstiudvalg (Til beslutning bilag 1) Der er på baggrund af orienteringsmødet til valg af provstiudvalg indleveret to lister til valg til provstiudvalget. Der skal på den baggrund afholdes afstemningsvalg i de enkelte menighedsråd. De valgte medlemmer, evt. suppleanter samt præsterne har adgang til skriftligt at stemme under dette punkt. REFERAT: De stemmeberettige er til stede i henhold til ovenstående. Valghandling gennemført med 14 stemmer. Der var ingen der ønskede at få ombyttet stemmesedler. 3. Økonomi ved kassereren (kl ) 3.1. Godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2012 for Sct. Pauls Kirkekasse (til beslutning bilag 2 - eftersendes) Revisoren har gennemgået regnskabet. Revisionsprotokollatet indstilles til godkendelse med bemærkning om at menighedsrådet har taget handling i forhold til punkt 3.

2 REFERAT: Revisionsprotokollatet er godkendt Godkendelse af kørselsbilag til kirkebil (til beslutning bilag 3) På seneste MR-møde blev der orienteret om at der er oprettet en frivilligbørs på hjemmesiden, hvor frivillige kan melde sig til at hjælpe med kørsel m.m. Kassereren blev anmodet om at udarbejde en blanket for kørselsgodtgørelse. Blanketten fremlægges til godkendelse. REFERAT: Kilometer-taksten ændres til statens høje takst (2013: 3,82 kr.). Der afregnes for afstanden imellem kirkegængerens bopæl til kirken, medmindre at det påfører chaufføren en merkørsel, som overstiger denne. Eva Futtrup Sørensen undersøger om en udbetaling af kørselspenge er skattepligtig og ændrer bilaget, der påføres et felt til navnet på kirkegængeren. 4. Indstilling fra Åben Kirkeudvalget (Til beslutning bilag 4) Åben Kirke-udvalget har på baggrund af et ønske fra visionsdagen arbejdet med at etablere et tilbud om fælles bøn og meditation i forbindelse med Åben kirke. Tilbuddet er beskrevet i vedlagte bilag. Der er udgifter til trykning af et hæfte med tekster til deltagerne. Udvalget foreslår på den baggrund at bevillige 1000 kr. til dette fra kontoen 3003 nye sogneaktiviteter for 2013 og flytte pengene til konto 3116 Åben kirke og hverdagsaltergang. Derudover foreslår udvalget at Åben kirkes frivilligfest konto øges, når nu antallet af frivillige øges. Udvalget foreslår, at pengene tages fra konto 3003 nye sogneaktiviteter for 2014 og flyttes til konto 3316 Åben kirke frivilligfest. REFERAT: Nyt meditativt tiltag i forbindelse med Åben Kirke, Vesper, mandag med opstart 14. oktober Der er tilknyttet 5 frivillige, som skal have nøgler til kirkerummet, således at kirken kan aflåses efter Vesper. Disse udleveres af kirketjeneren. Konto 3116 øges med 1000 kr. Konto 3316 øges med 2000 kr. Pengene tages fra konto 3003 nye sogneaktivteter. 5. Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene og provstiudvalget i Århus Domprovsti i henhold til menighedsrådslovens 43a om kommunikationskonsulent med rådgivende virksomhed for alle provstiets menighedsråd (Til beslutning bilag 5)

3 Provstiet har udsendt vedtægt for samarbejde om kommunikation mellem menighedsrådene i Aarhus Domprovsti. Samarbejdet gælder for perioden 15. august 2013 til 15. januar 2014 og indebærer midlertidig ansættelse af kommunikationskonsulent som finansieres af provstiudvalgets centrale kasse. Forretningsudvalget indstiller vedtægterne til godkendelse. REFERAT: Godkendt. 6. Ansøgning om opsætning af banner til Bruunsgadesammenslutningens julemarked 30. nov (Til beslutning) Bruunsgadesammenslutningen (som Sct. Pauls Kirke er medlem af) ansøger om adgang til at ophænge banner bag kirken i forbindelse med reklame for julemarked, på kirkens forplads, hvor der bla. er gospelsang ved Steve Cammeron. Forretningsudvalget indstiller at der gives tilladelse. REFERAT: Godkendt. 7. Overnatning af Spejdere i Kirken (Til beslutning) KFUM spejderne fra Harlev/Framlev har forespurgt om mulighed for lån af kirken til overnatning natten mellem 1. og 2. november Forretningsudvalget indstiller, at forslaget imødekommes med forudsætning om, at forsikringsforhold undersøges med tilfredsstillende resultat og at spejderne står for oprydning. REFERAT: Forsikringsforholdene er undersøgt med tilfredsstillende resultat. Spejderne gives tilladelse til lån og de bedes kontakte kirketjeneren ang. nøgle i god tid inden 1. nov., Peter Morthorst-Jensen informerer kirketjeneren der informerer spejderne. 8. Tilskud til etablering af børneklub (Til beslutning) Børneudvalget indstiller at der afsættes kr. til en børneklub ved kirken evt. i samarbejde med andre kirker, som er under etablering af tre frivillige. Klubben er tænkes at benytte den ledige tid torsdag eftermiddag som følge af at det ene børnerytmik. Beløbet skal dække materialeudgifter forbundet med klubben så det kan være gratis at deltage. Forretningsudvalget indstillinger forslaget til godkendelse og beløbet foreslås finansieret af konto 3003 Nye sogneaktiviteter.

4 REFERAT: Bevillingen er godkendt. Det kan overvejes, at småbørnsrytmik og børneklubben ligger på samme tid. Børneudvalget opfordres til at arbejde videre med dette. 9. Evt. fortsættelse af forsøgsordning med lørdagsdåb (Til beslutning) Menighedsrådet vedtog med virkning fra september 2012 en forsøgsordning med lørdagsdåb en gang i måneden. Der har i perioden været afholdt 11 dåbsgudstjenester om lørdagen med i alt 27 barnedåb. Der har været positive erfaringer med ordningen. Præsterne og forretningsudvalget indstiller at ordningen fortsætter. REFERAT: Punktet tiltrådt. Thomas Kristian Nielsen anførte problemerne i ekstraordinære lørdagsdåb udenfor turnus af hensyn til kirkebetjeningen. Der stræbes efter at undgå dette. Kontaktpersonen giver kordegnen besked. 10. Forslag om stillerum i kirken (Til beslutning) Erik Møller fremlægger forslag på vegne af kirkeudvalget forslag om stillerum i kirken. REFERAT: Tegning af forslaget fremsendes senere, punktet er udskudt indtil dette er fremlagt. 11. Orientering om byggesagen herunder mødet med Stiftet om facade den 11. september 2013 (Til orientering bilag 6) Der har været afholdt møde med EplusN Arkitektur, Stiftet og Den Kongelige Bygningsinspektør om byggesagen herunder særligt i forhold til udformning af facaderne. Byggeudvalgsformanden orienterer herom. REFERAT: Orientering taget til efterretning. 12. Evt. høringssvar til debatoplæg om mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for Folkekirken (til orientering/beslutning der eftersendes til) Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udsendt debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Georg Kjeldsen og Peter Morthorst kommer med oplæg om rapporten og evt. udkast til høringssvar.

5 REFERAT: Punktet behandles med henblik på en udtalelse næste gang. 13. Nyt fra udvalgene (til orientering) 13.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg REFERAT: Fernisering af udstilling ved Mogens Skjødt d. 13. oktober Evt. nyt fra Åben Kirke og hverdagsaltergangsudvalget 13.3 Evt. nyt fra Byggeudvalget 13.4 Evt. nyt fra Børneudvalget REFERAT: Der arbejdes med børneklub, dåbstræf og familiesogneaften 13.5 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen REFERAT: Omfugningen er godt i gang Evt. nyt fra Omsorgsudvalget 13.7 Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget 13.8 Evt. nyt fra Koncertudvalget 14. Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget REFERAT: Der planlægges arbejdsmiljødrøftelse blandt de ansatte inden jul. 15. Nyt fra Præsterne (til orientering) REFERAT: Flemming Baatz Kristensen takkede for opmærksomheden ved sin 60-års-fødselsdag, og mindede om cykel-sponsorløbet d. 6. oktober. Erik Dybdal Møller informerede om sin kommende studietur til Berlin i næste uge og præsenterede sin praktikant, Jessie Jørgensen. 16. Nyt fra formanden REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk fortalte nyt fra sidste formandsmøde. Som følge af manglende reaktion fra arrangørerne vedrørende udlån af kirken til bespisning d. 26. september, har formanden på rådets vegne givet afslag på udlån. Formanden har ligeledes givet afslag på udlån af kirken til reklamefilm for Superdæk.

6 17. Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet. Herunder: - Godkendelse af 50 pct. permanent præstestilling (Bilag 7) REFERAT: Finn Bruun Ravnsbæk orienterede om, at Aarhus Bykirke har første gudstjeneste i Eben Ezer 1. søndag i advent. 18. Eventuelt (til orientering) REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen opfordrer til reaktion mod forslag om forbud mod omskæring af drenge. Næste menighedsrådsmøde afholdes den 31. oktober kl i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere