NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom NKT koncernen godt fra start i Den organiske vækst i kvartalet blev på 5% og den operationelle EBITDA-margin steg med 3,1%-point til 9,4% Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 1. kvartal Forventninger til Forretningsområderne 8 Påtegning 13 Resultatopgørelse 14 Pengestrømme 15 Balance 16 Totalindkomst og egenkapital 17 Noter 18 Praktiske oplysninger 21 Kontaktperson Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør, CFO Telefon: Q1 Resumé Alle fire forretningsområder kom godt fra start i NKT Cables havde positiv udvikling med en organisk vækst i 1. kvartal på 4% og Nilfisk-Advance realiserede en organisk vækst på 6%. NKTs operationelle driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, for 1. kvartal 2010 udgjorde 235 mdkk i forhold til 147 mdkk for den tilsvarende periode i 2009, svarende til en fremgang på 88 mdkk eller 60%. Fremgangen i det operationelle EBITDA på 88 mdkk kan henføres til NKT Cables med 45 mdkk, Nilfisk-Advance med 67 mdkk, Photonics Group med 2 mdkk samt NKT Flexibles med -21 mdkk. Den operationelle EBITDA-margin LTM (løbende 12 måneder) udgjorde 10,1% ved udgangen af 1. kvartal 2010, svarende til en underliggende indtjening på mdkk, og var en stigning på 0,7%-point eller 88 mdkk i forhold til niveauet ved udgangen af Forventningerne til 2010 fastholdes uændret og udgør fortsat en organisk vækst i omsætningen på i niveauet 6-10% og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på i niveauet 1 mia. DKK. NKT Cables realiserede i 1. kvartal 2010 en omsætning opgjort til standardmetalpriser på mdkk, svarende til en organisk vækst på 4%. Samtlige segmenter, bortset fra lavspænding, som primært sælger til bygge- og anlægssektoren, havde i 1. kvartal 2010 positiv vækst og den samlede EBITDA-margin LTM steg med 0,9%-point til 8,9%, svarende til en indtjening i kvartalet på 60 mdkk. Nilfisk-Advance realiserede i 1. kvartal 2010 en omsætning på mdkk, svarende til en organisk vækst på 6%. Samtlige regioner konstaterede solid fremgang, hvilket resulterede i en rekordhøj operationel indtjening, EBITDA, i kvartalet på 172 mdkk, svarende til 12,1%. LTM EBITDA steg med 1%-point til 10,2% i forhold til 9,2% ved udgangen af NKT Flexibles realiserede som forventet en nedgang i såvel omsætning som indtjening i 1. kvartal På trods heraf levede resultaterne til fulde op til forventningerne og der var tale om en tilfredsstillende produktion, ligesom der i kvartalet blev vundet 2 betydende projekter samt indgået rammeaftale med Statoil om fremtidige leverancer. Arbejdskapitalen steg som forventet nominelt med 387 mdkk som et resultat af den organiske vækst, ligesom en række større projekter i NKT Cables bidrog til en stigning i arbejdskapitalen. På trods heraf faldt arbejdskapitalen med 0,5%-point til 16,6% målt som gennemsnit over 12 måneder i procent af omsætningen. NKT Holding A/S Side 1 af 21

2 Hoved- og nøgletal Hovedtal - NKT Koncernen beløb i mdkk - urevideret Urevideret 1. kvt. 1. kvt. Hele Beløb i mdkk Resultatopgørelse Omsætning Omsætning til standardpriser 1) Operationelt driftsresultat før afskrivninger (operat. EBITDA) 2) Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i materielle anlægsaktiver Balance Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Nettorentebærende gæld 3) Investeret kapital (Capital Employed) 4) Arbejdskapital 5) Nøgletal og medarbejdere Gearing (nettorentebærende gæld/koncernens egenkapital) 89% 66% 73% Nettorentebærende gæld i forhold til operationelt EBITDA 6) 3,3 1,6 2,9 Egenkapitalandel (solvens) 34% 36% 37% Afkast af investeret kapital (RoCE) 7) 10,3% 13,2% 9,4% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 8) 2,7 0,1 10,2 Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie 3,5 0,0 0,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie 9) 10) Børskurs, DKK pr. aktie Antal medarbejdere, gennemsnit ) -10) Forklarende kommentarer fremgår af note 4. Hoved- og nøgletal er beregnet som defineret i årsrapporten for NKT Holding A/S Side 2 af 21

3 LEDELSESBERETNING 1. KVARTAL 2010 For såvel omsætning som resultatudvikling blev 1. kvartal en positiv og solid begyndelse på På trods af en forlænget vinter i Europa kom alle forretningsområder ud med resultater, der klart er tilfredsstillende og underbygger forventningerne til hele 2010 Omsætning Koncernens nettoomsætning udgjorde mdkk i 1. kvartal 2010 i forhold til mdkk i den tilsvarende periode i 2009, svarende til en organisk vækst på 5% og en nominel vækst på 16%. Omsætningen var påvirket positivt af metalprisudviklingen i niveauet 9% og valutakurser i niveauet 2%. Af figur 1 fremgår sammensætningen af omsætningsfremgangen for 1. kvartal NKT Cables realiserede i 1. kvartal 2010 en omsætning opgjort til standardmetalpriser på mdkk i forhold til 978 mdkk i den tilsvarende periode i 2009, hvilket svarede til en fremgang på 58 mdkk. Opgjort til markedspriser realiserede NKT Cables en omsætning på mdkk i 1. kvartal 2010 i forhold til mdkk i 1. kvartal Metalpriserne påvirkede omsætningen positivt med 244 mdkk, mens valutaeffekten påvirkede positivt med 31 mdkk. Den organiske vækst blev herefter 4% for 1. kvartal 2010, som kan henføres til højspændings- og søkabler med 14%, mellemspænding med 5%, lavspænding med -15%, jernbaneprodukter med 21% og specialkabler med 25%. Kobber og aluminium er en central del af produktionsomkostningerne ved produktion af energikabler. Omsætningen var i væsentlig grad påvirket af udviklingen i metalpriser, der normalt overføres til kunderne. Pr. 31. marts 2010 var prisen på kobber steget med 15% i forhold til 31. december 2009, hvilket skal ses på baggrund af en stigning på 108% i Tilsvarende var prisen på aluminium steget med 15%, hvilket skal ses på baggrund af en stigning på 53% i Prisudviklingen for kobber og aluminium fremgår af figur 2. Metalpriser Fig. 2 EUR/ton Kobber gns./mdr Aluminium gns./mdr * Standard metalpriser, std. NKT Cables har siden 2007 tilrettet og valideret data således at det er muligt at isolere metalpriseffekten udover en standardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton. Omsætningsudvikling pr. forretningsområde Beløb i mdkk 2009 Q1 Metalpriser Valutakurser Akkvisitioner Vækst 2010 Q1 Fig. 1 Org. vækst NKT Cables % - Omsætn. std. pris % Nilfisk-Advance % Photonics Group % Øvrige Omsætn. markedspriser % Omsætn. std. priser % Nilfisk-Advance realiserede i 1. kvartal 2010 en omsætning på mdkk i forhold til mdkk i den tilsvarende periode i 2009, svarende til en nominel stigning på 100 mdkk eller 8%. Heraf udgjorde valutakurseffekten 17 mdkk, således at den organiske vækst blev 6%, som kan henføres til Europa med 4%, Nordamerika med 10% og RoW, Rest of World, med 16%. Photonics Group realiserede i 1. kvartal 2010 en omsætning på 39 mdkk i forhold til NKT Holding A/S Side 3 af 21 Delår srappor t 1. kvar tal 2010

4 Driftsresultat, EBITDA, pr. forretningsområde Beløb i mdkk Realiseret 1. kvt Realiseret 1. kvt Nom. ændring Fig. 3 Ændring NKT Cables % Nilfisk-Advance % Photonics Group % NKT Flexibles (51%) % Øvrige Operationelt driftsresultat, EBITDA % Strukturelle initiativer Driftsresultat (EBITDA) % 46 mdkk i den tilsvarende periode i 2009, svarende til en negativ organisk vækst på 15%. Faldet kan primært henføres til NKT Photonics, hvor der måles mod et stærkt 1. kvartal Vytran har vist en positiv udvikling primært drevet af geografisk ekspansion. NKT Flexibles realiserede i 1. kvartal 2010 som forventet en omsætning på 216 mdkk i forhold til 339 mdkk i den tilsvarende periode i Nedgangen i omsætningen kan primært henføres til produktmiks samt til lavere salgspriser forårsaget af et generelt lavere aktivitetsniveau i olieindustrien. Omsætningen indregnes ikke i koncernomsætningen for NKT, da NKT Flexibles ikke indregnes fuldt ud i det konsoliderede regnskab for NKT koncernen. Resultatudvikling, EBITDA NKTs operationelle driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, for 1. kvartal 2010 udgjorde 235 mdkk i forhold til 147 mdkk for den tilsvarende periode i 2009, svarende til en fremgang på 88 mdkk eller 60%. Stigningen i operationelt EBITDA kan henføres til den generelle aktivitetsstigning og herudover var 1. kvartal 2009 påvirket af lave indtjeningsmarginer i NKT Cables som følge af kraftigt fald i råvarepriserne. Fremgangen i operationelt EBITDA på 88 mdkk kan henføres til NKT Cables med 45 mdkk, Nilfisk-Advance med 67 mdkk, Photonics Group med 2 mdkk samt NKT Flexibles med -21 mdkk. Omkostninger til strukturelle initiativer i 1. kvartal vedrører udelukkende Nilfisk- Advance og udgjorde 22 mdkk (1. kvartal 2009: 20 mdkk). Initiativerne følger planen og forventes endeligt afsluttet i NKTs rapporterede driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, udgjorde således 213 mdkk for 1. kvartal 2010 i forhold til 127 mdkk for den tilsvarende periode for 2009, hvilket svarede til en stigning på 86 mdkk eller 67%. Målt i standardmetalpriser udgjorde den operationelle EBITDA-margin 9,4%, hvilket var en stigning på 3,1 %-point fra 6,3% i 1. kvartal Sammensætningen af operationelt EBITDA på forretningsområder fremgår af figur 3. Desuden fremgår udviklingen i koncernens operationelle EBITDA på kvartalsbasis løbende tolv måneder, LTM, af figur 4. NKT Cables realiserede i 1. kvartal 2010 et EBITDA på 60 mdkk i forhold til 15 mdkk i den tilsvarende periode i Målt i standardmetalpriser udgjorde EBITDA-marginen 5,8% i 1. kvartal 2010 i forhold til 1,5% i 1. kvartal EBITDA NKT Cables har i 1. kvartal 2010 øget bruttoavancen med i niveauet 4%-point i forhold til 1. kvartal 2009, hvilket dels skyldtes ændring i produktmiks fra lavspænding til højspænding, søkabler og jernbanekøreledninger dels effekten af en lagerbeholdning pr. 31. december 2008 med lavere indtjeningsmarginer, hvilket påvirkede 1. kvartal 2009 negativt. Den igangværende flytning og indkøring af den nye højspændingsfabrik i Køln påvirkede som planlagt resultaterne negativt i forhold til 1. kvartal Nilfisk-Advance realiserede i 1. kvartal 2010 et operationelt EBITDA på 172 mdkk i forhold til 105 mdkk i den tilsvarende periode i 2009, svarende til en operationel EBITDA-margin på 12,1% i forhold til 8,0% i 1. kvartal Nilfisk-Advance øgede i 1. kvartal 2010 bruttoavanceprocenten med i niveauet 2% i forhold til 1. kvartal 2009 og med næsten 2% i forhold til hele Den tilfredsstillende udvikling i bruttoavanceprocenten var hovedsagelig resultatet af de senere års strukturelle initiativer, herunder fokus på indkøb af komponenter fra lavomkostningslande samt udflytning af produktion. Photonics Group realiserede i 1. kvartal 2010 et EBITDA på -6 mdkk i forhold til -8 mdkk for den tilsvarende periode for NKT Flexibles realiserede i 1. kvartal 2010 et EBITDA på 40 mdkk i forhold til 80 mdkk i den tilsvarende periode i Nedgang i omsætning samt et fald i EBITDA-mar- mdkk % Ope. EBITDA LTM EBITDA% LTM EBITDA% LTM, std Fig NKT Holding A/S Side 4 af 21 Delår srappor t 1. kvar tal 2010

5 Q1 highlight EBITDA, 1. kvartal: 235 mdkk, svarende til en fremgang på 88 mdkk eller 60% ginen fra 23,6% i 1. kvartal 2009 til 18,7% i 1. kvartal 2010 var de primære årsager til nedgangen. Udviklingen i oliepriser samt adgang til finansiering er afgørende faktorer for at nye projekter iværksættes, og dermed har disse faktorer en afgørende indflydelse på prissætningen ved kontraktindgåelse. Resultatet i NKT Flexibles indregnedes i NKT koncernens driftsresultat, EBITDA, med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 1. kvartal 2009 er indregnet 16 mdkk i forhold til 37 mdkk i den tilsvarende periode i Resultatudvikling, EBIT Operationelt driftsresultat, EBIT, udgjorde 142 mdkk i 1. kvartal 2010 i forhold til 56 mdkk i den tilsvarende periode i 2009, hvilket var en fremgang på 86 mdkk, 153%. Den primære årsag til fremgangen er beskrevet under resultatudviklingen, EBITDA. EBIT pr. forretningsområde er medtaget i figur 5. Finansielle poster, resultat før skat og skat mv. Finansielle poster netto udgjorde en omkostning på 27 mdkk i 1. kvartal 2010 i forhold til 35 mdkk i den tilsvarende periode i 2009, hvilket svarede til en forbedring på 8 mdkk. Forbedringen skyldtes, at der blev realiseret lavere renteomkostninger - på trods af højere nettorentebærende gæld - i 1. kvartal 2010 end i den tilsvarende periode i Effekten af valutakursregulering på finansielle poster netto var minimal. Koncernresultat før skat, EBT, udgjorde 93 mdkk i 1. kvartal 2010 i forhold til 1 mdkk i den tilsvarende periode i Ændringen i resultat før skat bestod af ændring i EBITDA på 86 mdkk, afskrivninger med -2 mdkk samt finansielle poster med 8 mdkk. Skat af resultatet udgjorde 28 mdkk i 1. kvartal 2010, hvilket svarede til en skatteprocent på 30. For 2010 som helhed planlægges med en skatteprocent på ligeledes i niveauet 30. Periodens resultat udgjorde således 65 mdkk i forhold til 0 mdkk i den tilsvarende periode i Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde -221 mdkk i 1. kvartal 2010 i forhold 167 mdkk i den tilsvarende periode i 2009, hvilket svarede til et fald på 388 mdkk. Faldet kunne primært henføres til ændringen i driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, med 86 mdkk samt ændring i arbejdskapitalen, hvor 1. kvartal 2010 som forventet var påvirket med -355 mdkk. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde 321 mdkk i 1. kvartal 2010, hvilket var en stigning på 116 mdkk i forhold til den tilsvarende periode i Af investeringerne i 1. kvartal 2010 udgjorde investeringen i den nye højspændingsfabrik i Køln 124 mdkk og investeringer i højspændingsfabrikken i Cangzhou (Xinhua) i Kina 142 mdkk. Driftsresultat, EBIT, pr. forretningsområde Realiseret Beløb i mdkk 1. kvt Arbejdskapital Koncernens arbejdskapital udgjorde mdkk pr. 31. marts 2010, svarende til 16,6% målt som gennemsnit over 12 måneder i procent af omsætningen, LTM. Dette svarer til et fald på 0,5%-point (LTM) men nominelt til en stigning på 387 mdkk i forhold til 31. december 2009 (1.974 mdkk, svarende til 17,1%, LTM, pr. 31. december 2009). Af stigningen på 387 mdkk kan 226 mdkk henføres til NKT Cables, 164 mdkk til Nilfisk- Advance og -3 mdkk til Photonics Group og Øvrige. Arbejdskapital i procent af omsætningen i NKT Cables udgjorde 15,3%, LTM, pr. 31. marts 2010 i forhold til 15,2% pr. 31. december 2009, mens den for Nilfisk-Advance udgjorde 18,1% pr. 31. marts 2010 i forhold til 19,2% pr. 31. december Udviklingen i arbejdskapitalen på koncernniveau fremgår af figur 6. Stigningen i arbejdskapital fra 31. december 2009 til 31. marts 2010 vedrører hovedsagelig yderligere kapitalbindinger i tilgodehavender og varebeholdninger og kan dels henføres til den øgede aktivitet, stigende råvarepriser samt dels til en række større igangværende projekter i NKT Cables. Realiseret 1. kvt Nom. ændring Fig. 5 Ændring NKT Cables % Nilfisk-Advance % Photonics Group % NKT Flexibles (51%) % Øvrige Operationelt EBIT % Strukturelle initiativer Driftsresultat (EBIT) % NKT Holding A/S Side 5 af 21 Delår srappor t 1. kvar tal 2010

6 Arbejdskapital mdkk Arbejdskapital % af omsætningen, LTM % Fig. 6 Nettorentebærende gæld NKTs nettorentebærende gæld udgjorde mdkk pr. 31. marts 2010 i forhold til mdkk pr. 31. december 2009, hvilket var en stigning på 669 mdkk. De primære årsager til stigningen i nettorentebærende gæld var investeringer med 321 mdkk og stigning i arbejdskapitalen med 355 mdkk. Udviklingen i nettorentebærende gæld fremgår af figur 7. Det nuværende niveau for nettorentebærende gæld svarer til 3,3x seneste 12 måneders operationelle EBITDA, hvilket overstiger NKTs interne målsætning om maksimalt 2,5x seneste 12 måneders operationelle EBITDA. Nøgletallet er påvirket af, at de seneste 12 måneders operationelle EBITDA kun i begrænset omfang indeholder indtjening fra investeringen i den nye højspændingsfabrik i Køln og endnu ikke indeholder indtjening fra investeringen i den nytilkøbte højspændingsfabrik i Kina (Cangzhou), mens investeringerne allerede har påvirket den nettorentebærende gæld. Den midlertidige overskridelse er i overensstemmelse med forventningerne. Gearing af egenkapitalen i forhold til nettorentebærende gæld udgjorde 89% pr Nettorentebærende gæld mdkk Rentebærende gæld Solvensgrad % Working % af omsætningen Capital Fig. 7 marts 2010 (31. december 2009: 73%) i forhold til NKTs interne målsætning om maksimalt 100% Pr. 31. marts 2010 var der ikke væsentlige ændringer i valutasammensætningen af koncernens nettorentebærende gæld i forhold til 31. december 2009, som fremgår af årsrapporten for Finansieringen var forsat overvejende med variabel rente. Likviditetsberedskab Pr. 31. marts 2010 udgjorde NKTs samlede likviditetsberedskab i niveauet 2,0 mia. DKK. Kreditfaciliteter Beløb i mia. DKK Opdelingen af koncernens likviditetsberedskab på committede og uncommittede kreditfaciliteter fremgår af figur 8. De committede kreditfaciliteter er kendetegnet ved at Rentebærende Soliditetsgrad gæld kreditinstitutterne ikke kan kræve faciliteterne indfriet før udløb. Efter den 31. marts 2010 er committede faciliteter på 0,4 mia. DKK omlagt fra tidligere at have en løbetid på under 12 måneder til at have en løbetid på mere end 12 måneder. NKTs gæld er ikke underlagt finansielle covenants med långivere. For ikke-finansielle covenants henvises til omtalen i note 30 i koncernregnskabet for Investeret kapital Den investerede kapital pr. 31. marts 2010 udgjorde mdkk i forhold til mdkk pr. 31. december 2009, hvilket svarede til en stigning på 761 mdkk. Stigningen i den investerede kapital relaterede sig primært til investeringer i de nye højspændingsfabrikker i Køln og Cangzhou samt til stigning i arbejdskapitalen Fig Total Total Total Committede (>3 år) 1,3 1,3 1,3 Committede (1-3 år) 2,0 2,0 0,5 Committede (< 1 år) 1,0 1,0 1,5 Committede i alt 4,3 4,3 3,3 % af total 80% 83% 69% Uncommittede 1,1 0,9 1,5 % af total 20% 17% 31% Total 5,4 5,2 4,8 Likvide beholdninger 0,2 0,3 0,2 Udnyttet -3,6-3,0-2,6 Likviditetsberedskab 2,0 2,5 2,4 NKT Holding A/S Side 6 af 21 Delår srappor t 1. kvar tal 2010

7 Vi forventer: Resultatforventningerne, EBITDA, til 2010 fastholdes i niveauet 1 mia. DKK. Forventningerne til den organiske vækst fastholdes på i niveauet 6-10%. NKT aktien NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og indgår i indekset for de mest handlede aktier, C20. Den daglige omsætning i aktien har i 1. kvartal 2010 ligget på 43 mdkk i forhold til 16 mdkk i samme periode året før. Siden årsskiftet er der i gennemsnit omsat stk. aktier om dagen mod stk. aktier i den tilsvarende periode i 2009, svarende til et fald på 6,9%. Pr. 31. marts 2010 var kursen på NKT aktien 304,50 DKK, hvilket var en stigning på 4,6% i forhold til 31. december 2009 (291,00 DKK). NKT koncernens markedsværdi pr. 31. marts 2010 udgjorde 7,2 mia. DKK mod 6,9 mia. DKK ved udgangen af Pr. 31. marts 2010 var ATP den eneste aktionær med en ejerandel over 5%. I marts og april måned 2010 blev aktiekapitalen som følge af en række medarbejderes udnyttelse af tegningsretter udvidet med stk. aktier á nominelt 20 DKK, svarende til en udvidelse af aktiekapitalen på nominelt DKK. NKT koncernens aktiekapital består herefter af stk. aktier á nominelt 20 DKK, svarende til en aktiekapital på nominelt DKK. Kursudvikling DKK NKTs aktiekurs OMX-C20 omregnet Generalforsamlingen den 25. marts 2010 På generalforsamlingen blev en række vedtægtsændringer besluttet som konsekvens af den nye selskabslov. Disse, samt de øvrige beslutninger fra generalforsamlingen, blev offentliggjort umiddelbart efter afslutning af den ordinære generalforsamling torsdag den 25. marts Beslutningsreferat, videooptagelse af generalforsamlingen, transcript samt et nyheds Highlights findes på Generalforsamlingen genvalgte bestyrelsen bestående af Christian Kjær, Jens Due Olsen, Jan Trøjborg, Krister Ahlström, Jens Maaløe og Lone Fønss Schrøder. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Gunnar Karsten Jørgensen, Arne Dan Kjærulff og Jørgen Bjergskov Nielsen blev den 18. marts 2010 genvalgt til bestyrelsen af koncernens medarbejdere for en kommende fireårig periode. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Christian Kjær som formand. På næstformandsposten afløste Jens Due Olsen den hidtidige næstformand Jan Trøjborg, hvis arbejdsbyrde er steget efter valget til formand for Kommunernes Landsforening, KL. Jan Trøjborg fortsætter som menigt medlem af NKTs revisionsudvalg, hvor Jens Due Olsen fortsat er formand. Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Corporate social responsibility I februar måned offentliggjorde NKT sin første rapport om samfundsansvar, NKT og omverdenen. Rapporten dækker arbejdet med menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption samt de ti principper i UN Global Compact, som NKT tilsluttede sig i foråret Principperne vil i de kommende år være udgangspunkt for NKTs fortsatte indsats. I løbet af 1. kvartal 2010 fik koncernen produceret en video om NKTs værdier, som fortalte omverdenen om NKTs holdninger og det etiske grundlag, som koncernen drives på. Videoen er en del af arbejdet med at udbrede kendskabet til koncernens samfundsansvar. Videoen er tilgængelig på Forventninger til 2010 Der forventes samlet set for koncernen uændret en organisk vækst på i niveauet 6-10% i forhold til 2009, hvilket er en fastholdelse i forhold til de tidligere udmeldinger. Forventningerne til det operationelle driftsresultat, EBITDA, fastholdes ligeledes på i niveauet 1 mia. DKK. På trods af et solidt 1. kvartal 2010 fastholdes resultatforventningerne, da udviklingen i især NKT Cables i 2010 er forbundet med større risici end normalt forårsaget af gennemførelsen af 2 større projekter. Endvidere afventer en eventuel ændring af resultatforventningerne mere tydelige tegn på, at det oplevede opsving i verdensøkonomien er af vedvarende karakter. Forventningerne til omkostningerne relateret til strukturelle initiativer udgør uændret i niveauet 75 mdkk og kan udelukkende henføres til Nilfisk-Advance. Forudsætningerne for forventningerne til den organiske vækst og den operationelle indtjening er uændrede i forhold til den detaljerede beskrivelse i Årsrapport 2009 side 6. NKT Holding A/S Side 7 af 21 Delår srappor t 1. kvar tal 2010

8 FORRETNINGSOMRÅDERNE Forretningsområderne i NKT er kabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk- Advance som producerer rengøringsudstyr, gruppen af optisk baserede virksomheder i Photonics Group samt det 51% ejede NKT Flexibles, som producerer fleksible rør til olieindustrien. Ved udgangen af 1. kvartal 2010 beskæftigede NKT koncernen ca medarbejdere, heraf godt 500 i NKT Flexibles. Medarbejderne fordelte sig med ca i Danmark og ca i koncernens udenlandske virksomheder NKT CABLES NKT Cables er blandt Europas førende producenter af energikabler - hovedsagelig til det europæiske marked. Indenfor områderne højspænding og jernbanekøreledninger er NKT Cables en global aktør. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, som forsyner det kinesiske marked. Den organiske vækst i 1. kvartal 2010 blev samlet på 4% og var blandt andet påvirket af forsinkelser og vinteren, der trak i langdrag i det meste af Europa. Det operationelle driftsresultat i 1. kvartal 2010, EBITDA, blev 60 mdkk (1. kvartal 2009: 15 mdkk) svarende til en EBITDAmargin opgjort til standardpriser på 5,8% (1. kvartal 2009: 1,5%). I modsætning til 2009 har udviklingen i metalpriserne ikke påvirket den operationelle indtjening nævneværdigt. Omsætningen indenfor højspændings- og søkabler fortsatte den positive udvikling med organisk vækst for 1. kvartal på 14% - hvilket kan henføres til projekter, der er vundet i løbet af de seneste 18 måneder. Tilgangen af nye højspændingsordrer har dog været mindre end forventet, og prispresset i den nedre del af segmentet er blevet tydeligere samtidig med at kundernes beslutningsprocesser er mere træge end tidligere. En række store højspændingsprojekter vil præge 2010 og disse referenceprojekter vil sætte NKT Cables på landkortet i dette segment. Væksten og indtjeningen vil afhænge af en succesfuld færdiggørelse af igangværende projekter og i et vist omfang ses kunderne at udskyde leveringsterminerne. I højere grad end normalt, er det især fremdrift og færdiggørelse af to projekter, Baltic 1 og TenneT, som vil være afgørende. I løbet af 1. kvartal 2010 passerede projekterne succesfuldt flere milepæle. Udsigten for søkabelsegmentet er fortsat tilfredsstillende og udviklingen på den nye fabrik i Køln følger planen. Kontrollen med den nye højspændingsfabrik i Cangzhou i Kina blev overdraget i februar måned 2010 og ansættelse af personale påbegyndt. På nuværende tidspunkt er der 120 ansatte ud af forventet 200 ved udgangen af Det ventes at testproduktion vil begynde i løbet af maj måned, og at kommerciel produktion kan effektueres fra indgangen til 2. halvår Hovedtal - NKT Cables Beløb i mdkk 1. kvt kvt Hele 2009 Omsætning Omsætning til standardpriser EBITDA EBIT Investeret kapital Arbejdskapital EBITDA-margin (standardpriser) 5,8% 1,5% 8,0% Antal ansatte, ultimo NKT Holding A/S Side 8 af 21

9 Her bruges kablerne Lavspændingskabler Mellemspændingskabler Højspændingskabler Kabeltilbehør Jernbanekøreledninger Søkabler Salget af jernbanekøreledninger fortsatte på et højt niveau i 1. kvartal 2010 med organisk vækst på 21%, hvilket illustrerer et fortsat højt aktivitetsniveau. I løbet af 1. kvartal 2010 blev der afleveret delleverancer på fire store projekter, eksempelvis forbindelsen mellem Nanjing og Shanghai i Kina. Omsætningen i mellemspændingssegmentet i 1. kvartal 2010 var med en organisk vækst på 5% bedre end sidste år på trods af en lang og hård vinter. Udviklingen er funderet i et tilfredsstillende resultat af forhandlinger om rammeaftaler med Eon i Tyskland og EdF i Frankrig. Omsætningen i segmentet ventes at stige som konsekvens af disse rammeaftaler. Selvom aggressiv konkurrence førte til prisfald, medfører rammeaftalerne et stabilt og kontinuerligt produktionsniveau i de tre europæiske fabrikker, som producerer mellemspændingskabler. Mellemspændingsproduktionen i Kina forløb også tilfredsstillende og blev her drevet af ordrer fra NKT Cables største jernbanekunder. Mellemspændingstilbehør- og kabinetter udviklede sig trægt, hvilket kan henføres til den hårde vinter. Sidste års nye kunder og nye produkter giver anledning til forventning om, at omsætningen vil rette sig i løbet af året. I Kina ses tegn på stigning indenfor mellemspændingstilbehør i forbindelse med nye produkter til jernbaneinstallationer. Lavspændingssegmentet kom som forventet langsomt fra start i januar og februar måned primært grundet den forlængede vinterperiode i Europa, som resulterede i en negativ organisk vækst på 15% for 1. kvartal Dette påvirkede især NKT Cables nøglemarkeder i Danmark, Tjekkiet og Polen. En del af nedgangen blev dog kompenseret af fortsat indtrængen på nye markeder, men den overordnede udvikling var negativ. Det er fortsat svært at tolke udviklingen indenfor bygge- og anlægsbranchen i de forskellige lande. Specialkabler omfatter bl.a. ledningsmateriel til automobilsektoren, som klarede sig godt i 1. kvartal Den nye organisationsstruktur i NKT Cables, One Company, hvor en forenet salgsstyrke arbejder på samtlige markeder støttet af alle fabrikker, er sat i drift. For kunderne gør det NKT Cables til et endnu bedre valg, da kunderne mærker fordelen ved en global organisation, der kan støtte kunderne i realiseringen af deres projekter. NKT Cables har i 1. kvartal 2010 ansat en række nøglemedarbejdere, der skal sikre relevante kompetencer til at underbygge ambitionerene om fremtidig vækst. Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance er en global producent og udbyder af professionelle rengøringsmaskiner til indendørs og udendørs brug. Virksomheden har fokus på miljøvenlige produkter og optimal udnyttelse af ressourcer. Et bredt produktsortiment omfatter bl.a. gulvbehandlingsmaskiner, der kan feje, slibe, vaske, tørre, polere og rense gulve. Desuden støvsugere i alle størrelser samt højtryksrensere i et omfattende produktprogram, inklusive specialmaskiner, som med recirkulation og minimalt vandforbrug sparer kunderne for omkostninger og skåner miljøet. Herudover tilbyder Nilfisk-Advance individuelle serviceaftaler og salg af reservedele, der sikrer, at kunderne altid har funktionsdygtige maskiner til rådighed. Med en organisk vækst i 1. kvartal på 6% eller 100 mdkk i forhold til 1. kvartal 2009 sås de første tegn på, at udviklingen i markedet for professionelt rengøringsudstyr er vendt. Den begyndende vækst, der allerede i 4. kvartal blev observeret i Asien og i Amerika, fortsatte med organisk vækst i Europa med 4%, Nordamerika med 10% og RoW, Rest of World, med 16%. Specielt positivt var det at EMEA regionen (Europa, Mellemøsten og Afrika) udviste vækst til trods for de stadig udfordrende markedsforhold i Europa. Den overordnede vurdering er fortsat, at det samlede marked for professionelt rengøringsudstyr vil udvise en svag vækst i I tillæg til omsætningsfremgangen udviklede bruttofortjenesten i første kvartal sig positivt og med 43,2% overgik den bruttofortjenesten i 1. kvartal 2009 med 2%. Det var Hovedtal - Nilfisk-Advance Beløb i mdkk 1. kvt kvt Hele 2009 Omsætning Operationelt EBITDA* Operationelt EBIT* Investeret kapital Arbejdskapital Operationel EBITDA-margin 12,1% 8,0% 9,2% Antal ansatte, ultimo * Justeret for poster af engangskarakter NKT Holding A/S Side 9 af 21

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere