Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse"

Transkript

1 Indhold Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis Regnskabspåtegninger Revisionspåtegninger Resultatopgørelse & overskudsfordeling Balance Noter Pengestrømsopgørelse Selskabsoversigt Bestyrelsens ledelseshverv

2 Ledelse Bestyrelse Finansieringsselskabet Gefion A/S s bestyrelse består af: Formand for bestyrelsen Christian N. B. Ulrich, næstformand Mogens N. Skov, Bent Knie-Andersen, Christian Kjøller, Elav Enevold Pindstrup, Henrik Stenbjerre, Karin Andersen, Villy Koch og Søren Sørensen. Direktion Administrerende direktør Henrik Nordam Revisorer Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Registrering Adresse Finansieringsselskabet Gefion A/S CVR-nr Strandvejen 100, 2900 Hellerup Telf.: Telefax:

3 Koncernoversigt Væsentlige selskaber og aktiviteter Bankvirksomhed Alm. Brand Bank Udlån Indlån 5,3 mia.kr. 7,9 mia.kr. ALM. BRAND A/S Leasingaktivitet Gefion Koncernen Balancesum 11,1 mia.kr. Egenkapital mio.kr. Antal ansatte 431 1) Alm. Brand Leasing A/S Udlån Debitoropfølgning Finansieringsselskabet af 9/ A/S 2) Udlån 0,9 mia.kr. 101 mio.kr. Finansieringsselskabet Balder A/S Udlån 47 mio.kr. Gibraltaraktivitet Asgaard Finans A/S m 2 hotel- og kontorkompleks 3) Forbrændingsanlæg 4) 1. Alm. Brand A/S Koncernen ejer 55,6% af aktierne i Finansieringsselskabet Gefion A/S 2. Finansieringsselskabet af 9/ er pr. 1. januar 2000 ejet af Finansieringsselskabet Gefion A/S 3. Heraf indgået betinget aftale i januar 2000 om salg af m 2 tomme kontorlokaler 4. Afhændet i januar

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal for Koncernen Resultatopgørelse Balance Nøgletal Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Kursregulering Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoriteter 1 Udlån Aktiekapital Egenkapital Balance Antal ansatte ultimo året Årets resultat i pct. af egenkapital primo 38% 26% 15% 26% 15% Egenkapital i pct. af aktiver 16% 75% 67% 63% 43% Nøgletal for aktier i Finansieringsselskabet Gefion A/S Resultat efter skat (mio.kr.) Egenkapital (mio.kr.) Balance (mio.kr.) Børskurs pr. aktie ultimo Indre værdi pr. aktie ultimo Børskurs/Indre værdi 0,61 1,03 1,31 1,40 0,84 Årets resultat pr. aktie (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Price/Earnings (Børskurs/resultat pr. aktie) 2,4 4,9 10,0 6,5 6,6 Anvendt regnskabspraksis er ændret i Sammenligningstal er tilpasset hertil, der henvises til ledelsens beretning. Alm. Brand Bank indgår fra 1. juli Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings retningslinier. 4

5 Beretning Udviklingen i året Året 1999 blev skelsættende for Gefion. Selskabet fik i marts 1999 Alm. Brand A/S som ny stabil hovedaktionær, og i kølvandet på ændringen i ejerstrukturen blev der fastlagt en ny strategi for Gefions fremtidige virke som en finansiel virksomhed. Som en del af denne strategi erhvervede Gefion pr. 1. juli 1999 Alm. Brand Bank. Med købet af Alm. Brand Bank har Gefion fået sin kapital placeret aktivt og har fået fastlagt, at koncernens primære forretningsaktivitet fremover vil være bankdrift. I andet halvår af 1999 er der blevet arbejdet på at integrere Alm. Brand Bank og Finansieringsselskabet Gefion med henblik på i videst muligt omfang at udnytte synergieffekter. En del af disse synergieffekter er allerede realiseret ved udgangen af Denne proces fortsætter i 2000, og som en del af processen flytter Gefions organisation fra sit hidtidige domicil i Hellerup til Alm. Brands hovedkontor på Midtermolen i København. Gefion tog i 1999 afgørende skridt til afvikling af investeringerne i Gibraltar. Investeringerne i Gibraltar påførte i begyndelsen af 1990 erne Gefion store tab. En del af investeringerne har i 1999 kunnet afvikles med pæne gevinster i forhold til de bogførte værdier. Det er forventningen, at de resterende investeringer i Gibraltar vil kunne afvikles i løbet af 2000 til en pris tæt på de nuværende bogførte værdier. Forløbet af inddrivelsen af Gefions fordringer har i 1999 været tilfredsstillende, og det har været muligt at tilbageføre en del af tidligere foretagne hensættelser på engagementerne. Gefion Koncernen opnåede i 1999 et resultat på 453 mio.kr., hvilket anses for særdeles tilfredsstillende. Resultatet er i overensstemmelse med det meddelte i fondsbørsmeddelelse af 26. januar Overskuddet kan i al væsentlighed henføres til: Gevinst i forbindelse med salget af Parkens kontordel, 36 mio.kr. Gevinst i forbindelse med salg af Eurotowers i Gibraltar, 45 mio.kr. Gevinst i forbindelse med salg og ændret værdiansættelse af Europort og forbrændingsanlægget i Gibraltar på i alt 238 mio.kr. Tilbageførte hensættelser på udlånet til Finansieringsselskabet af 9/ og på udlånene i Finansieringsselskabet Balder, i alt 112 mio.kr. Alm. Brand Banks overskud i 2. halvår 1999 på 16 mio.kr. I januar 1999 solgte Gefion Parkens kontortårne til Ejendomsselskabet Jeudan (det tidligere EEC) for 220 mio.kr. I forbindelse med salget realiserede Gefion en gevinst på 36 mio.kr. Den endelige udmatrikulering af Parken forventes gennemført i første halvår Herved bliver Gefions frie likvide midler forøget med ca. 200 mio.kr. I august 1999 solgte Gefion lejlighedskomplekset Eurotowers i Gibraltar for 115 mio.kr. kontant. I forbindelse med salget realiserede Gefion en gevinst på 45 mio.kr. I januar 2000 indgik Gefion, regeringen i Gibraltar og Krüger A/S (som har fungeret som operatør på forbrændingsanlægget i Gibraltar) en aftale, der indebærer, at ethvert krav de tre parter måtte have mod hinanden vedrørende forbrændingsanlægget i Gibraltar afvikles samtidig med, at regeringen i Gibraltar overtager det fulde ansvar for den videre drift af anlægget. Ifølge aftalen betaler regeringen i Gibraltar GBP 21 mio. til Gefions datterselskab i Gibraltar, In-Town Development. Heraf er GBP 8,5 mio. blevet betalt ved aftalens indgåelse, mens restbeløbet betales den 15. marts I forbindelse med overdragelsen af forbrændingsanlægget afregner Gefion sine udestående mellemværender med Krüger disse udeståender er aftalt til at udgøre GBP 10,5 mio. Overdragelsen medfører, at Gefion i regnskabet for 1999 har optaget værdien af forbrændingsanlægget til overdragelsessummen. I Gefions regnskab for 1999 indtægtsføres herved en gevinst på 62 mio.kr. I januar 2000 indgik Gefion en betinget aftale med regeringen i Gibraltar om salg af en del af hotel- og kontorkomplekset Europort. Aftalen omfatter ca m 2 tomme kontorlokaler ud af de i alt ca m 2 i hotel- og kontorkomplekset Europort. Salgssummen for denne del af byggeriet er aftalt til GBP 8,5 mio. Handlen forventes 5

6 afsluttet pr. 15. marts På grundlag af forhandlinger med interesserede købere for så vidt angår den øvrige del af Europort er den regnskabsmæssige værdi af hele Europort ultimo 1999 optaget til 243 mio.kr., svarende til den forventede salgspris. De ændrede værdiansættelser af forbrændingsanlægget og Europort giver således i alt en regnskabsmæssig gevinst i Gefions regnskab for 1999 på 238 mio.kr. Forløbet i investorindbetalingerne vedrørende udlån til Sanexco kommanditselskaberne, samt udviklingen i udlånene i Finansieringsselskabet Balder, har medført tilbageførsel af hensættelser på i alt 112 mio.kr. I Gefions resultat indgår resultatet af Alm. Brand Bank for 2. halvår 1999 med 16 mio.kr. Resultatet er sammensat af et resultat før hensættelser på 341 mio.kr. (55 mio.kr. i 1998) og netto tilbageførte hensættelser på 117 mio.kr. (198 mio.kr. i 1998). Ultimo 1999 udgjorde egenkapitalen i Gefion Koncernen mio.kr. Primo 1999 udgjorde egenkapitalen mio.kr. Bestyrelsen betragter udviklingen i selskabets aktiviteter og årets resultat som særdeles tilfredsstillende. Regnskabspraksis er ændret i Efter købet af Alm. Brand Bank er Finansieringsselskabet Gefion, som et finansielt holdingselskab, omfattet af reglerne om konsolideret tilsyn for banker. Årsregnskabet og koncernregnskabet for 1999 er derfor udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om banker og sparekasser mv., de af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser og vejledninger om pengeinstitutters og finansielle holdingselskabers aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab samt som hidtil de krav, der af Københavns Fondsbørs stilles til regnskabsaflæggelse i danske børsnoterede selskaber. I forhold til 1998 betyder dette, at der i 1999 sker aktivering af udskudt skat. Dette er behandlet som en ændring i anvendt regnskabspraksis efter egenkapitalmetoden. Skatteaktivet udgjorde primo mio.kr., som således er ført direkte over egenkapitalen i Praksisændringen påvirker ikke resultatopgørelsen for 1999, da aktivets værdi er uændret fra primo Endvidere er reserve for egne aktier overført til overført resultat. Herudover har aflæggelsen af regnskab efter Lov om banker og sparekasser mv. betydet en reklassifikation af regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen i forhold til tidligere år. Reklassificeringerne har ikke haft betydning for resultatet eller den samlede balancesum. Sammenligningstal er tilpasset i henhold hertil. Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold. Alm. Brand A/S majoritetsaktionær i Gefion Den 31. marts 1999 erhvervede Alm. Brand A/S 40% af aktierne i Finansieringsselskabet Gefion A/S fra Aker RGI ASA til en pris på 155 kr. pr. aktie før udbytte. Som følge af Alm. Brand A/S køb af denne aktiepost i Gefion fremsatte Alm. Brand A/S et købstilbud til minoritetsaktionærerne i Gefion indeholdende samme vilkår som ved Alm. Brand A/S erhvervelse af aktieposten på de 40%. I forbindelse med fremsættelsen af købstilbuddet indgik Alm. Brand A/S en aktionæraftale med de to aktionærer, Købstædernes almindelige Brandforsikring (KaB) og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Aktionæraftalen indeholdt blandt andet bestemmelser om de tre parters køb og salg af aktier i forbindelse med købstilbuddet fremsat af Alm. Brand A/S, og sikrede Alm. Brand A/S mulighed for at erhverve mindst 50,5% af aktiekapitalen i Gefion. 6

7 Efter købstilbuddets udløb (den 11. juni 1999) meddelte Alm. Brand A/S, KaB og ATP, at de besad henholdsvis 52,1%, 19,1% og 13,6% af aktiekapitalen og stemmerne i Gefion. Alm. Brand A/S Koncernen besad ved udgangen af ,6% af aktiekapitalen og stemmerne i Gefion. Efter Alm. Brand A/S erhvervelse af aktiemajoriteten i Gefion indgår Gefion i Alm. Brand Koncernen, men er samtidig et selvstændigt børsnoteret selskab. Gefions køb af Alm. Brand Bank Den nævnte aktionæraftale indeholdt desuden en tilkendegivelse af, at Alm. Brand A/S, KaB og ATP ville virke for Gefions efterfølgende erhvervelse af hele aktiekapitalen i Alm. Brand Bank. Den endelige beslutning om Gefions køb af Alm. Brand Bank blev truffet på en ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 1999, og med Finanstilsynets efterfølgende godkendelse af købet erhvervede Gefion hele aktiekapitalen i Alm. Brand Bank pr. 1. juli 1999 til en pris på 542 mio.kr. Alm. Brand Bank er mellem de 10 største danske banker og har følgende forretningsområder: Privatkunder, Ejendomsfinansiering, Børsaktivitet og Bilfinansiering. Fælles for alle bankens forretningsområder er en fokusering og specialisering på udvalgte områder og produkter. Alm. Brand Bank har præsteret en betydelig vækst de senere år, baseret på en klar og veldefineret forretningsprofil, konkurrencedygtige produkter, fokusering på kundebetjening og en aktiv markedsføringsindsats. Alm. Brand Bank har derfor løbende haft behov for at få tilført kapital for at styrke og underbygge vækststrategien, og med Gefion som moderselskab kan denne strategi fortsættes. Begivenheder efter 1999 Finansieringsselskabet Gefion A/S har den 1. januar 2000 købt Finansieringsselskabet af 9/ A/S, hvorefter Finansieringsselskabet af 9/ er et 100% ejet datterselskab af Finansieringsselskabet Gefion A/S. Ændringen medfører, at Gefions ansvarlige udlån på ca. 1,3 mia.kr. fra 1. januar 2000 bliver et ansvarligt udlån til en dattervirksomhed. Forskellen mellem indre værdi og anskaffelsesprisen på Alm. Brand Bank udgjorde 94 mio.kr., og dette forskelsbeløb er tillagt egenkapitalen. Med købet af Alm. Brand Bank blev Gefions aktiviteter væsentligt forøget. Den samlede balance er således forøget fra 1,6 mia.kr. ultimo 1998 til 11,1 mia.kr. ultimo 1999, og medarbejderantallet er forøget fra 72 medarbejdere til 431 medarbejdere. Udover de nævnte dispositioner vedrørende forbrændingsanlægget og hotel- og kontorkomplekset Europort i Gibraltar i januar 2000 er der ikke indtruffet begivenheder efter 1999, der har væsentlig betydning for selskabets økonomiske forhold pr. 31. december

8 Mål og strategier Efter købet af Alm. Brand Bank vil koncernens primære forretningsaktivitet være bankdrift. I overensstemmelse med tidligere år er det bankens indtjeningsmål mindst at forrente egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 3%- point. nået profitabilitet. For alle bankens forretningsområder gælder det derfor, at banken har valgt en kraftig fokusering, og at banken følgelig har foretaget en række fravalg. Det er et klart ønske at benytte de interne synergier, der findes mellem banken og forsikringskoncernen og mellem bankens nuværende forretningsområder. Det forretningsmæssige mål er at opnå vækst målt både i antal kunder og på balancen. Målet er at blive banken, der er karakteriseret ved»alm. sund fornuft«, hvilket overordnet betyder,»at kunden skal altid kunne forvente noget mere af Alm. Brand Bank til en fornuftig pris«. Indtjeningsmålet skal opnås gennem stærk fokus på risikostyring og rentabilitet. Det forretningsmæssige mål nås ved gennem konkurrencedygtige produkter at give økonomisk bevidste kunder mulighed for at optimere deres økonomi gennem konkurrencedygtige bankløsninger. Strategi Banken vil til stadighed koncentrere sig om udvalgte områder og et snævert produktsortiment og først bevæge sig ind på nye områder i takt med, at bestående områder og produkter har op- Banken oplever, at det fortsat bliver nemmere for bankerne at kopiere hinandens produkter, samt at konkurrencen på pris er blevet væsentligt mere markant. Banken ønsker ikke alene at være kendt for gode priser. Der bliver som en konsekvens heraf anvendt mange ressourcer på uddannelse mv. Målet er således til stadighed at sikre kunderne en optimal service og professionel rådgivning, når de er i kontakt med Alm. Brand Bank. Det er strategisk vigtigt at fortsætte denne udvikling i de kommende år. Bankens investeringer er baseret på en forsigtig strategi. Målsætningen om at fastholde en forsigtig investeringspolitik for bankens overskudslikviditet er underlagt rammer udstukket af bankens bestyrelse. På kreditområdet har bankens strategi den effekt, at der kun tilbydes kreditmæssige løsninger, hvor banken gennem opbygget ekspertise og effektiv administration kan tilbyde kunderne produkter, der er blandt branchens bedste. 8

9 Fremtiden Resultatet af Gefion Koncernens aktiviteter forventes i 2000 at udvise et overskud i niveauet 100 mio.kr. vil en reduceret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun i begrænset omfang påvirke banken. Hensættelserne i 2000 forventes derfor på niveau med Alm. Brand Bank Koncernen Med baggrund i en forudsætning om uforandret rente- og kursniveau påregnes bankkoncernens resultat før skat i 2000 at blive på niveau med Forrentningen af egenkapitalen forventes at overstige det opstillede indtjeningsmål på pengemarkedsrenten plus 3%-point. Banken vil fortsat have vækst som et væsentligt forretningsmæssigt mål. Udlån forventes at stige mere end indlån. Det forventes, at bankens handels- og serviceaktiviteter vil have den største vækst, hvilket ikke er balanceskabende, men forventes at komme til udtryk i indtjening og kundeloyalitet. Der planlægges vækst på alle nuværende forretningsområder. Målet om fortsat vækst er begrundet i, at investeringen pr. vækstkrone er på et lavt niveau. Den tilbagebetalingstid banken på nuværende tidspunkt opnår, gør det rentabelt at investere i væksten. Så længe omkostninger til markedsføring har et tilfredsstillende rentabilitetsniveau, er det ikke intentionen at nedskære herpå. Den forøgede volumen medfører, at nettorenteindtægten forventes at stige. Effektivitetsforbedringer og den øgede gebyrindtjening fra især værdipapirhandel vil i stor udstrækning kompensere for den forventede stigning i omkostningerne. Profileringen af banken som»danmarks opsparings- og investeringsbank«fortsættes, ligesom markedsføring af helkundeløsninger vil være en væsentlig aktivitet over for privatkundesegmentet. Resultat før skat i Alm. Brand Bank Koncernen forventes i 2000 på niveau med Resultat før skat i 1999 udgjorde 61,2 mio.kr. Øvrige aktiviteter I resultatet er indregnet, at der forventes tilbageført yderligere hensættelser vedrørende udlån i Finansieringsselskabet af 9/ Tilbageførsel af hensættelser vedrørende udlån i Finansieringsselskabet af 9/ forudsætter, at indbetalingerne fra investorerne i Sanexco kommanditselskaberne fortsætter på det forventede niveau. Ved værdiansættelse af udlån i Finansieringsselskabet af 9/ er der taget særligt hensyn til disse aktivers specielle karakter og den længere tidshorisont, inden for hvilken disse kan forventes realiseret. Selskabet vurderer således, at der fortsat er knyttet usikkerhed til værdiansættelsen af disse aktiver. Der foretages først ændringer i positiv retning i de anvendte vurderinger, når en konstateret udvikling i aktiver, engagementer mv. tilsiger dette. Bankens rentefølsomhed er i det seneste år øget. Denne følsomhed, der primært er baseret på en større handelsbeholdning af pantebreve, er planlagt fastholdt på det nuværende niveau. Da bankens udlån fortsat i overvejende grad er baseret på sikkerheder i fast ejendom eller biler, Alm. Brand Leasing forventer en øget tilgang af leasingkontrakter i Blandt erhvervsvirksomheder og samarbejdende leverandører gives der udtryk for en øget interesse for leasing som finansieringskilde. 9

10 Koncernens forretningsaktiviteter Efter købet af Alm. Brand Bank og salg af Parken, Eurotowers, forbrændingsanlægget og en del af Europort har Gefion Koncernen primo 2000 følgende hovedaktiviteter: Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S Den vigende vækst i indlånet kan henføres til det lave renteniveau og det forhold, at bankens betydelige satsning på investeringsområdet betyder, at der flyttes en stor mængde indlån fra kundernes kontante opsparing til investering i værdipapirer. Det anslås, at den øgede værdipapirhandel har betydet en reduktion i indlånet med ca. 700 mio.kr. Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder Debitoropfølgning, nye tiltag Hotel- og kontorkomplekset Europort i Gibraltar Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen Alle forretningsområder i Alm. Brand Bank har fortsat deres vækst i 1999, og har dermed bidraget til bankens vækststrategi. Væksten har dog ikke fundet sted på bekostning af indtjeningen, idet såvel resultatet som egenkapitalforrentningen har været stigende. Resultatet før skat blev på 61,2 mio.kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,8%. Dermed overstiger egenkapitalforrentningen det fastlagte afkastmål, og det samlede resultat betragtes som tilfredsstillende. Alm. Brand Bank Koncernens resultat er påvirket af, at banken også i 1999 har anvendt betydelige ressourcer på at sikre den fortsatte vækst, samt at banken fortsat fører en forsigtig kredit- og risikopolitik. Ultimo 1999 udgjorde Bankkoncernens indlån mio.kr., og Bankkoncernens udlån mio.kr., hvilket svarer til en stigning på henholdsvis 2,2% og 6,3% i forhold til Aktiviteten har dog været højere, end ovennævnte stigninger indikerer, da der har været store afdrag og indfrielser af udlån, ligesom leasingaktiviteterne er blevet overdraget fra Alm. Brand Bank Koncernen til et datterselskab ejet direkte af Finansieringsselskabet Gefion A/S. Størstedelen af Bankkoncernens udlån finder sted via datterselskabet Alm. Brand Bilkredit og ejendomsfinansieringsområdet, som omfatter boligfinansiering, finansiering af investeringsejendomme samt pantebrevshandel og investering. Bankkoncernens samlede udlån til bilfinansiering udgjorde ultimo mio.kr., svarende til en stigning på 9,2%, mens udlånet inden for ejendomsfinansieringsområdet steg med 38% til mio.kr. Nettorente- og gebyrindtægter mv. er steget fra 258 mio.kr. i 1998 til 289 mio.kr. i Flere modsatrettede forhold har påvirket nettorente- og gebyrindtægterne. I nedadgående retning har trukket et generelt fald i markedsrenten, skærpede konkurrencevilkår på de finansielle markeder samt salg af leasingaktiviteterne pr. 1. juli I opadgående retning har trukket den øgede balance på udlån samt den øgede aktivitet på de gebyr- og provisionsbaserede områder såsom værdipapir- og pantebrevshandel. I 1999 udgjorde kursreguleringer af værdipapirer og valuta mv. 8,6 mio.kr. mod 9,9 mio.kr. i Faldet i kursgevinsten på værdipapirer mm. skyldes primært anvendelsen af finansielle instrumenter. Investeringsaktiviteten for egne midler er sket med vægt på lav risiko. Trods en betydelig fokusering på Bankkoncernens indtjening er omkostningerne inkl. afskrivninger på maskiner og inventar steget med 12% til 257 mio.kr. i Stigningen i omkostningerne er en følge af den generelt større aktivitet, som bl.a. har givet sig udslag i en stigning i antallet af medarbejdere, øgede omkostninger til IT-udvikling bl.a. i forbindelse med en større satsning på internettet samt øgede markedsføringsomkostninger. De samlede omkostninger til markeds- 10

11 føring, uddannelse og IT udgjorde i mio.kr. mod 66 mio.kr. i De samlede hensættelser og afskrivninger på debitorer er steget fra 5,7 mio.kr. i 1998 til 9,8 mio.kr. i 1999, svarende til 0,18% af det samlede udlån. Det fortsat lave niveau for hensættelser og afskrivninger kan dels henføres til bankens forsigtige kreditpolitik, og dels til den fortsat gunstige konjunkturudvikling. Tabet i 1999 udgjorde 5,5% af primohensættelserne. Egenkapitalen steg i 1999 med 107 mio.kr. til 679 mio.kr., hvilket medfører en solvensprocent på 11,2, der overstiger lovkravet på 8%. Stigningen i egenkapitalen er både en følge af årets resultat samt en kapitaltilførsel på 50 mio.kr. pr. 1. april 1999 fra Alm. Brand Banks tidligere moderselskab, Alm. Brand A/S. Aktiviteter og væsentlige begivenheder i 1999 Banken har i 1999 gennemført en lang række konkrete aktiviteter, der har betydning for årets resultat. Aktiviteterne har ofte på kort sigt en omkostningsforøgende effekt, mens konkurrenceevnen både i forhold til effektivitet og kundebetjening øges, og resultaterne forbedres dermed på længere sigt. I Alm. Brand Banks detailområde er der i 1999 igangsat en række aktiviteter i relation til rådgivning og handel med værdipapirer, og området har ultimo 1999 lanceret Danmarks største aktiespil. Samtidig viser analyser, at banken er godt på vej til at opnå den ønskede position som»danmarks opsparings- og investeringsbank«. Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S Datterselskabet Alm. Brand Leasing A/S (tidligere Brage Invest A/S) købte pr. 1. juli 1999 en leasingportefølje fra et datterselskab i Alm. Brand Bank Koncernen for i alt 736 mio.kr. Alm. Brand Leasing A/S beskæftiger sig primært med leasing af biler, leasing af flåder af biler typisk til mellemstore og store virksomheder og endelig leasing af kontormaskiner og andet IT-udstyr. Alm. Brand Leasing har i 1999 udbygget det tætte samarbejde med en række leverandører af kontormaskineudstyr og biler. Det direkte opsøgende salg overfor større bilflådekunder er ligeledes blevet forstærket. Resultatet udgør i ,8 mio.kr. Udlånet er vokset med 26% fra juli til december 1999 og udgør således 928 mio.kr. ultimo Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber Finansieringsselskabet Gefion A/S har den 1. januar 2000 købt Finansieringsselskabet af 9/ A/S, hvorefter Finansieringsselskabet af 9/ er et 100% ejet datterselskab af Finansieringsselskabet Gefion A/S. Ændringen medførte, at Gefions ansvarlige udlån på 1,3 mia.kr. fra 1. januar 2000 blev et ansvarligt udlån til en dattervirksomhed. Gennem sit ansvarlige udlån på 1,3 mia.kr. til Finansieringsselskabet af 9/ har Gefion risikoen på dette selskabs udlån relateret til en række Sanexco kommanditselskaber. Sanexco kommanditselskaberne er uden aktiviteter, og sikkerheden for udlånet udgøres alene af ca personers resthæftelser og selvskyldnerkautioner. Gefion har optaget det ansvarlige udlån til i alt 101 mio.kr., en værdiansættelse der vurderes at være forsigtig og afspejler den årrække, der forventes at gå, før det er afviklet, samt de administrative omkostninger, der vil være forbundet med at inddrive resthæftelserne. Forløbet af investorindbetalingerne har medført, at Gefion i 1999 har tilbageført 60 mio.kr. i tidligere foretagne hensættelser på udlånet til Finansieringsselskabet af 9/ Sikkerheden for udlånene relateret til Sanexco kommanditselskaberne kan ved udgangen af 1999 opgøres således: 11

12 Udlån relateret til K/S type: Ejendomsbaserede Skibsbaserede Skibsbaserede under konkurs under konkurs Udlån (mio.kr.) Resthæftelse fra investorer i alt (mio.kr.) Antal investorer Gennemsnitlig resthæftelse pr. investor (t.kr.) Indbetalinger fra investorer i alt (mio.kr.) Til opstillingen skal gives følgende kommentarer: Ejendomsbaserede K/S er under konkurs: Hovedparten af personerne har været gennem en inkassoproces. Der er indgået aftaler om betaling af ca. 22% af resthæftelsen, hvortil skal bemærkes, at en betydelig del er aftaler om indfrielse over 10 år eller mere. Stigningen i indbetalingerne fra 1998 til 1999 kan primært henføres til en fornyet og forøget indsats over for investorer, der tidligere har erklæret sig ude af stand til at honorere deres forpligtelse. Ca. 48% af den samlede oprindelige resthæftelse, der udgjorde ca. 1 mia.kr., er indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede K/S er: Udlånene til disse K/S er forventes fuldt indfriet over de kommende 3 år. Indbetalingerne i kommanditselskaberne skal dække de administrations- og inkassoomkostninger, der er forbundet med inddrivelsen af indbetalingerne. Denne inddrivelse er særdeles ressourcekrævende og forventes at pågå i en længere årrække. Ca. 50% af den samlede oprindelige resthæftelse, der udgjorde ca. 2,2 mia.kr., er indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede K/S er under konkurs: En stor del af resthæftelsen er overgivet til retslig inkasso, hvor sagerne afventer endelig afgørelse af prøvesager i de enkelte K/S er. Gefion har vundet sagerne i 1. instans, men afgørelserne er anket. Der forventes afsagt domme i 2. instans medio K/S erne blev taget under konkursbehandling i Stigningen i indbetalinger fra 1998 til 1999 er primært et resultat af tilbuddet til investorer om indbetaling med forbehold om tilbagesøgning. Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder A/S Gefion har gennem datterselskabet Finansieringsselskabet Balder A/S engagementer med en række erhvervskunder. Engagementerne er pr. 31. december 1999 optaget til 47 mio.kr. Som følge af indfrielser i 1999 samt en reduceret risiko på visse engagementer, er der i 1999 tilbageført 52 mio.kr. i tidligere foretagne hensættelser på udlånene. De resterende udlån forventes i al væsentlighed indfriet inden for de næste 12 måneder. 12

13 Debitoropfølgning, nye tiltag Med henblik på at udnytte den ekspertise, der er oparbejdet i Finansieringsselskabet Gefion A/S, i behandlingen af nødlidende fordringer, er der i 1999 overført administrationen af omkring 700 fordringer til en værdi af ca. 70 mio.kr. fra Alm. Brand Bank Koncernen til Finansieringsselskabet Gefion A/S. Det er hensigten, at administrationen af nødlidende fordringer fremover samles i Finansieringsselskabet Gefion A/S. Hotel- og kontorkomplekset Europort i Gibraltar Gefion indgik i januar 2000 en betinget aftale med regeringen i Gibraltar om salg af en del af hotelog kontorkomplekset Europort. Aftalen omfatter ca m 2 tomme kontorlokaler ud af de i alt ca m 2 i hotel- og kontorkomplekset Europort. Salgssummen for denne del af byggeriet er aftalt til GBP 8,5 mio. Betingelserne i aftalen er afklaret i februar Handlen forventes gennemført pr. 15. marts På grundlag af den betingede aftale om salg af en del af Europort samt forhandlinger med interesserede købere for så vidt angår den øvrige del af Europort er værdien af Europort ultimo 1999 optaget til 243 mio.kr., svarende til den forventede salgspris. Ud af de i alt ca m 2 hotel- og kontorkompleks udgør kontorkomplekset ca m 2, heraf er m 2 solgt på en betinget aftale til regeringen i Gibraltar. Af de resterende m 2 er der ultimo 1999 udlejet ca. 56% mod 40% primo Hoteldelen udgør m 2, der står færdigt som råhus, idet Gefion i 1993 besluttede ikke at færdiggøre dette. 13

14 Medarbejdere Ved udgangen af 1999 beskæftigede Gefion Koncernen i alt 431 medarbejdere, hvoraf 364 er ansat i Alm. Brand Bank Koncernen, 61 ansat i Finansieringsselskabet Gefion A/S og 6 personer i Gibraltar. Herudover er der tilknyttet et antal timelønnede til den daglige drift af ejendomme i Gibraltar. De ansatte i Gefion Koncernen varetager i henhold til managementaftaler opgaver mellem koncernens selskaber. Aftalerne afregnes på markedsmæssige vilkår. Endvidere udføres opgaver for kuratorerne i de Sanexco kommanditselskaber, der er erklæret konkurs, blandt andet opkrævning og inddrivelse af resthæftelser. Af de 61 ansatte i moderselskabet Gefion er ca. 35 medarbejdere direkte beskæftiget med debitoropfølgning. 14

15 Aktionærforhold Aktionærsammensætning Ifølge selskabets fortegnelse over navnenoterede aktionærer ultimo januar 2000 ejede følgende mere end 5% af aktiekapitalen på 795 mio.kr.: Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 4. april 2000 kl i Alm. Brands lokaler, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Alm. Brand A/S Koncernen, Kgs. Lyngby 55,6% Købstædernes almindelige Brandforsikring, København 15,6% ATP, Hillerød 13,6% Indkaldelse til generalforsamlingen forventes udsendt i uge 11. Den trykte årsrapport for 1999 vil kunne rekvireres ved henvendelse til selskabet. Informationen er også tilgængelig på internettet via Finansieringsselskabet Gefion A/S og dattervirksomheder ejede ultimo 1999 i alt stk. egne aktier svarende til 3,2% af aktiekapitalen. Der er i 1999 tildelt medarbejderaktier svarende til en kursværdi på tildelingstidspunktet på kr pr. medarbejder. Der er herved i alt disponeret over stk. egne aktier svarende til 0,04% af aktiekapitalen. Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt yderligere tildeling af medarbejderaktier. Aktionærsammensætning ultimo januar Aktionærer med over stk. aktier Aktionærer med fra stk. aktier Aktionærer med under stk. aktier Gefion aktien er noteret på Københavns Fondsbørs. Finansieringsselskabet Gefion A/S indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 G/S. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 1999 uændret udbetales et udbytte på 4 kr. pr. aktie á 80 kr., hvilket svarer til 5% og en samlet udbyttebetaling på 40 mio.kr. Bestyrelsen vil endvidere foreslå, at vedtægternes 1 ændres således, at Finansieringsselskabet Gefion A/S s navn ændres til Alm. Brand Finans A/S, og at selskabets hjemsted ændres fra Gentofte Kommune til Københavns Kommune. Finanskalender Ordinær generalforsamling afholdes den 4. april Halvårsrapport 30. juni 2000 forventes udsendt ultimo august Årsrapport 31. december 2000 forventes udsendt februar Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter i

16 Regnskabspraksis Generelt Efter købet af Alm. Brand Bank er Finansieringsselskabet Gefion, som et finansielt holdingselskab, omfattet af reglerne om konsolideret tilsyn for banker. Årsregnskabet og koncernregnskabet for 1999 er derfor udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om banker og sparekasser mv., de af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser og vejledninger om pengeinstitutters og finansielle holdingselskabers aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab samt som hidtil de krav, der af Københavns Fondsbørs stilles til regnskabsaflæggelse i danske børsnoterede selskaber. I forhold til sidste år betyder dette, at der i 1999 sker aktivering af udskudt skat. Denne ændring i regnskabspraksis er behandlet som en ændring i anvendt regnskabspraksis efter egenkapitalmetoden. Skatteaktivet udgjorde 74 mio. kr. primo 1999, som således er ført direkte over egenkapitalen i Praksisændringen påvirker ikke resultatopgørelsen, da aktivets værdi er uændret fra primo Endvidere er reserve for egne aktier overført til overført resultat, da der ikke er krav om særlig reserve i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Herudover har aflæggelsen af regnskab efter Lov om banker og sparekasser mv. betydet en reklassifikation af regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen i forhold til tidligere år. Reklassificeringerne har ikke haft betydning for resultatet eller den samlede balancesum. Sammenligningstal og nøgletal er tilpasset i henhold hertil. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt gevinster og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabet og dattervirksomheders kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Ved erhvervelse af dattervirksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres og afskrives over højst 5 år, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Nyerhvervede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Afhændede virksomheder medtages indtil afhændelsestidspunktet. Sammenligningstal omarbejdes ikke for frasolgte virksomheder eller for virksomheder tilgået ved køb. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital opføres minoritetsinteressernes andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital særskilt. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, Finansieringsselskabet Gefion, samt dattervirksomheder, hvori Finansieringsselskabet Gefion råder over mere end 50% af stemmerne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Finansieringsselskabet Gefion og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Valutaomregning Årsregnskaber for udenlandske dattervirksomheder samt aktiver og passiver i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Indtægter og udgifter i udenlandsk valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Valutakursreguleringer indgår i resultatopgørelsen. 16

17 Koncerninterne handler Ydelser, der leveres som led i den normale drift til såvel koncerneksterne som koncerninterne kunder, afregnes på markedsvilkår, eller omkostningsdækkende basis. Handel med aktiver og andre finansielle investeringsaktiver sker til markedspriser. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer, provisioner mv. Gebyrer og provisionsindtægter mv. indtægtsføres på tilskrivningstidspunktet. Renteindtægter og renteudgifter vedrørende swap-kontrakter opgøres netto og indgår i posten Øvrige renteindtægter mv. Der foretages fuld periodisering af renter og provisioner. De periodiserede renter og provisioner optages under andre aktiver/andre passiver. Alm. Brand Leasing A/S løbende indtægter af leasingaktiver (leasingydelse med fradrag af afskrivninger) er ført under Renter af udlån mv. Udbytte af aktier mv. Aktieudbytter indtægtsføres, når de udloddes. Andre ordinære indtægter Andre ordinære indtægter indeholder fortjeneste ved salg af materielle aktiver samt nettoresultat af drift af fast ejendom. Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Posten indeholder af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt tilbageførsel af tidligere foretagne af- og nedskrivninger. Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kursreguleringer af kapitalandele i tilknyttede virksomheder indeholder resultaterne før skat i dattervirksomheder efter fradrag af intern avance. Selskabsskat Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der kan henføres til årets resultat. Udskudt skat/skatteaktiv beregnes med 32% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, og optages i balancen under hensættelser til forpligtelser/andre aktiver. Udskudt skat/skatteaktiv vedrører primært fremførbare underskud fra tidligere år, tab på udlån samt materielle anlægsaktiver. Der aktiveres skat under hensyn til selskabets mulighed for anvendelse af skatteaktivet inden for en overskuelig årrække. Finansieringsselskabet Gefion A/S er sambeskattet med visse af dets dattervirksomheder. Selskabsskat vedrørende de med Gefion sambeskattede virksomheder udgiftsføres i Gefions årsregnskab. Balancen Udlån Hensættelser til imødegåelse af tab på udlån mv. foretages ud fra en individuel vurdering af koncernens engagementer. Tilgodehavender, der må anses for uerholdelige, afskrives fuldt ud i resultatopgørelsen. Når et engagement skønnes nødlidende, indstilles den løbende renteberegning på engagementet. Anlægsbeholdning af pantebreve nedskrives, således at forrentningen mindst svarer til markedsrenten for tilsvarende fordringer. De foretagne nedskrivninger og tilbageførsler heraf føres i resultatopgørelsen under Kursregulering af fast forrentede udlån. Obligationer og aktier Børsnoterede aktier og obligationer er optaget til børskurs på balancedagen. Unoterede værdipapirer værdiansættes til anskaffelseskurs eller en forsigtigt vurderet markedsværdi, hvis denne er lavere. Skat i dattervirksomheder medtages i posten Skat af årets resultat. 17

18 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste. Virksomheder med negativ egenkapital optages til nul, og et til den negative egenkapital svarende beløb fratrækkes i Udlån, vedrørende den pågældende virksomhed. I det omfang beløbet ikke fuldt ud kan modregnes, opføres det resterende beløb under Hensættelser til forpligtelser. Kapitalandele i kommanditselskaber optages i årsregnskabet med den forholdsmæssige andel af egenkapital og resultat ifølge kommanditselskabsregnskaberne. Andel af negativ egenkapital optages til nul, og et til den negative egenkapital (dog maksimalt resthæftelsen) svarende beløb fratrækkes i tilgodehavender hos kommanditselskaberne. I de tilfælde, hvor resthæftelsen er indkaldt, opføres den skyldige resthæftelse under Anden gæld. Kapitalandele i moderselskab er optaget til børskurs på balancedagen. Fast ejendom værdiansættes til anskaffelsesprisen med tillæg af eventuelle forbedringer og med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Ejendommenes anskaffelsesværdi, reduceret med en skønnet scrap-værdi, afskrives over bygningernes skønnede brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Ejendomme overtaget på tvangsauktion i forbindelse med nedbringelse eller afvikling af et engagement, og som søges afhændet, værdiansættes til skønnede markedsværdier. Disse ejendomme afskrives som konsekvens heraf ikke. Koncernens leasingportefølje har karakter af finansiel leasing og optages i balancen under Udlån. Andre aktiver og passiver Uafviklede terminsforretninger, spotforretninger, futures, optioner og swaps opgøres til markedsværdien på balancedagen. Positive markedsværdier optages under Andre aktiver og negative markedsværdier optages under Andre passiver. Urealiserede gevinster og tab føres i resultatopgørelsen. Egne kapitalandele Egne aktier værdiansættes til den på balancedagen noterede officielle kurs. Kursregulering føres over resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Swaps, der er indgået til afdækning af renterisiko på fastforrentede aktiver, kursreguleres ikke. Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage på et aftalt senere tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne værdireguleres, og afkastet resultatføres, som var værdipapirerne stadig i behold. Materielle anlægsaktiver Maskiner og inventar mv. optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Mindre anskaffelser, som hovedregel under kr., udgiftsføres i anskaffelsesåret. Købte værdipapirer, der samtidig med købet er solgt tilbage på et aftalt senere tidspunkt, optages ikke i balancen, og afkastet heraf indgår ikke i resultatopgørelsen. De ved købet udbetalte beløb opføres som tilgodehavender og forrentes som aftalt. 18

19 Ikke-balanceførte poster Under ikke-balanceførte poster optages garantier. Hensættelser til imødegåelse af tab på eventualforpligtelser udgiftsføres i resultatopgørelsen og medtages i balancen under Hensættelser til forpligtelser. Likviditet fra investeringsaktivitet Likviditet fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af dattervirksomheder, ændringer i koncerninterne mellemværender samt nettoinvestering i aktiver, herunder realiserede gevinster og tab ved afhændelse af disse. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og moderselskabets pengestrømme for året opdelt på likviditet fra driftsaktivitet, driftskapital, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Likviditet omfatter likvide beholdninger og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Likviditet fra driftsaktivitet Likviditet fra driftsaktivitet omfatter resultatopgørelsens poster reguleret for ikke kontante driftsposter. Realiserede gevinster og tab ved salg af aktiver indgår under likviditet fra investeringsaktivitet. Likviditet fra finansieringsaktivitet Likviditet fra finansieringsaktivitet omfatter finansiering fra aktionærer samt finansiering ved optagelse af kort- og langfristede lån. Solvens Solvensprocenten er opgjort i henhold til Lov om banker og sparekasser mv. samt Bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter af 19. juni Likviditet fra driftskapital Likviditet fra driftskapital omfatter de til driftsaktiviteten knyttede aktiver og passiver, herunder Udlån, Indlån mv. 19

20 Regnskabspåtegninger Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget Årsrapport 1999 for Finansieringsselskabet Gefion A/S. Regnskaberne er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskaberne giver et retvisende billede. Regnskaberne indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Direktionen Hellerup, den 29. februar 2000 Henrik Nordam Bestyrelsen Hellerup, den 29. februar 2000 Chr. N.B. Ulrich Mogens N. Skov Bent Knie-Andersen Formand Næstformand Karin Andersen Christian Kjøller Villy Koch Elav Enevold Pindstrup Henrik Stenbjerre Søren S. Sørensen 20

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere