Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse"

Transkript

1 Indhold Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis Regnskabspåtegninger Revisionspåtegninger Resultatopgørelse & overskudsfordeling Balance Noter Pengestrømsopgørelse Selskabsoversigt Bestyrelsens ledelseshverv

2 Ledelse Bestyrelse Finansieringsselskabet Gefion A/S s bestyrelse består af: Formand for bestyrelsen Christian N. B. Ulrich, næstformand Mogens N. Skov, Bent Knie-Andersen, Christian Kjøller, Elav Enevold Pindstrup, Henrik Stenbjerre, Karin Andersen, Villy Koch og Søren Sørensen. Direktion Administrerende direktør Henrik Nordam Revisorer Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Registrering Adresse Finansieringsselskabet Gefion A/S CVR-nr Strandvejen 100, 2900 Hellerup Telf.: Telefax:

3 Koncernoversigt Væsentlige selskaber og aktiviteter Bankvirksomhed Alm. Brand Bank Udlån Indlån 5,3 mia.kr. 7,9 mia.kr. ALM. BRAND A/S Leasingaktivitet Gefion Koncernen Balancesum 11,1 mia.kr. Egenkapital mio.kr. Antal ansatte 431 1) Alm. Brand Leasing A/S Udlån Debitoropfølgning Finansieringsselskabet af 9/ A/S 2) Udlån 0,9 mia.kr. 101 mio.kr. Finansieringsselskabet Balder A/S Udlån 47 mio.kr. Gibraltaraktivitet Asgaard Finans A/S m 2 hotel- og kontorkompleks 3) Forbrændingsanlæg 4) 1. Alm. Brand A/S Koncernen ejer 55,6% af aktierne i Finansieringsselskabet Gefion A/S 2. Finansieringsselskabet af 9/ er pr. 1. januar 2000 ejet af Finansieringsselskabet Gefion A/S 3. Heraf indgået betinget aftale i januar 2000 om salg af m 2 tomme kontorlokaler 4. Afhændet i januar

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal for Koncernen Resultatopgørelse Balance Nøgletal Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Kursregulering Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoriteter 1 Udlån Aktiekapital Egenkapital Balance Antal ansatte ultimo året Årets resultat i pct. af egenkapital primo 38% 26% 15% 26% 15% Egenkapital i pct. af aktiver 16% 75% 67% 63% 43% Nøgletal for aktier i Finansieringsselskabet Gefion A/S Resultat efter skat (mio.kr.) Egenkapital (mio.kr.) Balance (mio.kr.) Børskurs pr. aktie ultimo Indre værdi pr. aktie ultimo Børskurs/Indre værdi 0,61 1,03 1,31 1,40 0,84 Årets resultat pr. aktie (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Price/Earnings (Børskurs/resultat pr. aktie) 2,4 4,9 10,0 6,5 6,6 Anvendt regnskabspraksis er ændret i Sammenligningstal er tilpasset hertil, der henvises til ledelsens beretning. Alm. Brand Bank indgår fra 1. juli Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings retningslinier. 4

5 Beretning Udviklingen i året Året 1999 blev skelsættende for Gefion. Selskabet fik i marts 1999 Alm. Brand A/S som ny stabil hovedaktionær, og i kølvandet på ændringen i ejerstrukturen blev der fastlagt en ny strategi for Gefions fremtidige virke som en finansiel virksomhed. Som en del af denne strategi erhvervede Gefion pr. 1. juli 1999 Alm. Brand Bank. Med købet af Alm. Brand Bank har Gefion fået sin kapital placeret aktivt og har fået fastlagt, at koncernens primære forretningsaktivitet fremover vil være bankdrift. I andet halvår af 1999 er der blevet arbejdet på at integrere Alm. Brand Bank og Finansieringsselskabet Gefion med henblik på i videst muligt omfang at udnytte synergieffekter. En del af disse synergieffekter er allerede realiseret ved udgangen af Denne proces fortsætter i 2000, og som en del af processen flytter Gefions organisation fra sit hidtidige domicil i Hellerup til Alm. Brands hovedkontor på Midtermolen i København. Gefion tog i 1999 afgørende skridt til afvikling af investeringerne i Gibraltar. Investeringerne i Gibraltar påførte i begyndelsen af 1990 erne Gefion store tab. En del af investeringerne har i 1999 kunnet afvikles med pæne gevinster i forhold til de bogførte værdier. Det er forventningen, at de resterende investeringer i Gibraltar vil kunne afvikles i løbet af 2000 til en pris tæt på de nuværende bogførte værdier. Forløbet af inddrivelsen af Gefions fordringer har i 1999 været tilfredsstillende, og det har været muligt at tilbageføre en del af tidligere foretagne hensættelser på engagementerne. Gefion Koncernen opnåede i 1999 et resultat på 453 mio.kr., hvilket anses for særdeles tilfredsstillende. Resultatet er i overensstemmelse med det meddelte i fondsbørsmeddelelse af 26. januar Overskuddet kan i al væsentlighed henføres til: Gevinst i forbindelse med salget af Parkens kontordel, 36 mio.kr. Gevinst i forbindelse med salg af Eurotowers i Gibraltar, 45 mio.kr. Gevinst i forbindelse med salg og ændret værdiansættelse af Europort og forbrændingsanlægget i Gibraltar på i alt 238 mio.kr. Tilbageførte hensættelser på udlånet til Finansieringsselskabet af 9/ og på udlånene i Finansieringsselskabet Balder, i alt 112 mio.kr. Alm. Brand Banks overskud i 2. halvår 1999 på 16 mio.kr. I januar 1999 solgte Gefion Parkens kontortårne til Ejendomsselskabet Jeudan (det tidligere EEC) for 220 mio.kr. I forbindelse med salget realiserede Gefion en gevinst på 36 mio.kr. Den endelige udmatrikulering af Parken forventes gennemført i første halvår Herved bliver Gefions frie likvide midler forøget med ca. 200 mio.kr. I august 1999 solgte Gefion lejlighedskomplekset Eurotowers i Gibraltar for 115 mio.kr. kontant. I forbindelse med salget realiserede Gefion en gevinst på 45 mio.kr. I januar 2000 indgik Gefion, regeringen i Gibraltar og Krüger A/S (som har fungeret som operatør på forbrændingsanlægget i Gibraltar) en aftale, der indebærer, at ethvert krav de tre parter måtte have mod hinanden vedrørende forbrændingsanlægget i Gibraltar afvikles samtidig med, at regeringen i Gibraltar overtager det fulde ansvar for den videre drift af anlægget. Ifølge aftalen betaler regeringen i Gibraltar GBP 21 mio. til Gefions datterselskab i Gibraltar, In-Town Development. Heraf er GBP 8,5 mio. blevet betalt ved aftalens indgåelse, mens restbeløbet betales den 15. marts I forbindelse med overdragelsen af forbrændingsanlægget afregner Gefion sine udestående mellemværender med Krüger disse udeståender er aftalt til at udgøre GBP 10,5 mio. Overdragelsen medfører, at Gefion i regnskabet for 1999 har optaget værdien af forbrændingsanlægget til overdragelsessummen. I Gefions regnskab for 1999 indtægtsføres herved en gevinst på 62 mio.kr. I januar 2000 indgik Gefion en betinget aftale med regeringen i Gibraltar om salg af en del af hotel- og kontorkomplekset Europort. Aftalen omfatter ca m 2 tomme kontorlokaler ud af de i alt ca m 2 i hotel- og kontorkomplekset Europort. Salgssummen for denne del af byggeriet er aftalt til GBP 8,5 mio. Handlen forventes 5

6 afsluttet pr. 15. marts På grundlag af forhandlinger med interesserede købere for så vidt angår den øvrige del af Europort er den regnskabsmæssige værdi af hele Europort ultimo 1999 optaget til 243 mio.kr., svarende til den forventede salgspris. De ændrede værdiansættelser af forbrændingsanlægget og Europort giver således i alt en regnskabsmæssig gevinst i Gefions regnskab for 1999 på 238 mio.kr. Forløbet i investorindbetalingerne vedrørende udlån til Sanexco kommanditselskaberne, samt udviklingen i udlånene i Finansieringsselskabet Balder, har medført tilbageførsel af hensættelser på i alt 112 mio.kr. I Gefions resultat indgår resultatet af Alm. Brand Bank for 2. halvår 1999 med 16 mio.kr. Resultatet er sammensat af et resultat før hensættelser på 341 mio.kr. (55 mio.kr. i 1998) og netto tilbageførte hensættelser på 117 mio.kr. (198 mio.kr. i 1998). Ultimo 1999 udgjorde egenkapitalen i Gefion Koncernen mio.kr. Primo 1999 udgjorde egenkapitalen mio.kr. Bestyrelsen betragter udviklingen i selskabets aktiviteter og årets resultat som særdeles tilfredsstillende. Regnskabspraksis er ændret i Efter købet af Alm. Brand Bank er Finansieringsselskabet Gefion, som et finansielt holdingselskab, omfattet af reglerne om konsolideret tilsyn for banker. Årsregnskabet og koncernregnskabet for 1999 er derfor udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om banker og sparekasser mv., de af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser og vejledninger om pengeinstitutters og finansielle holdingselskabers aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab samt som hidtil de krav, der af Københavns Fondsbørs stilles til regnskabsaflæggelse i danske børsnoterede selskaber. I forhold til 1998 betyder dette, at der i 1999 sker aktivering af udskudt skat. Dette er behandlet som en ændring i anvendt regnskabspraksis efter egenkapitalmetoden. Skatteaktivet udgjorde primo mio.kr., som således er ført direkte over egenkapitalen i Praksisændringen påvirker ikke resultatopgørelsen for 1999, da aktivets værdi er uændret fra primo Endvidere er reserve for egne aktier overført til overført resultat. Herudover har aflæggelsen af regnskab efter Lov om banker og sparekasser mv. betydet en reklassifikation af regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen i forhold til tidligere år. Reklassificeringerne har ikke haft betydning for resultatet eller den samlede balancesum. Sammenligningstal er tilpasset i henhold hertil. Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold. Alm. Brand A/S majoritetsaktionær i Gefion Den 31. marts 1999 erhvervede Alm. Brand A/S 40% af aktierne i Finansieringsselskabet Gefion A/S fra Aker RGI ASA til en pris på 155 kr. pr. aktie før udbytte. Som følge af Alm. Brand A/S køb af denne aktiepost i Gefion fremsatte Alm. Brand A/S et købstilbud til minoritetsaktionærerne i Gefion indeholdende samme vilkår som ved Alm. Brand A/S erhvervelse af aktieposten på de 40%. I forbindelse med fremsættelsen af købstilbuddet indgik Alm. Brand A/S en aktionæraftale med de to aktionærer, Købstædernes almindelige Brandforsikring (KaB) og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Aktionæraftalen indeholdt blandt andet bestemmelser om de tre parters køb og salg af aktier i forbindelse med købstilbuddet fremsat af Alm. Brand A/S, og sikrede Alm. Brand A/S mulighed for at erhverve mindst 50,5% af aktiekapitalen i Gefion. 6

7 Efter købstilbuddets udløb (den 11. juni 1999) meddelte Alm. Brand A/S, KaB og ATP, at de besad henholdsvis 52,1%, 19,1% og 13,6% af aktiekapitalen og stemmerne i Gefion. Alm. Brand A/S Koncernen besad ved udgangen af ,6% af aktiekapitalen og stemmerne i Gefion. Efter Alm. Brand A/S erhvervelse af aktiemajoriteten i Gefion indgår Gefion i Alm. Brand Koncernen, men er samtidig et selvstændigt børsnoteret selskab. Gefions køb af Alm. Brand Bank Den nævnte aktionæraftale indeholdt desuden en tilkendegivelse af, at Alm. Brand A/S, KaB og ATP ville virke for Gefions efterfølgende erhvervelse af hele aktiekapitalen i Alm. Brand Bank. Den endelige beslutning om Gefions køb af Alm. Brand Bank blev truffet på en ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 1999, og med Finanstilsynets efterfølgende godkendelse af købet erhvervede Gefion hele aktiekapitalen i Alm. Brand Bank pr. 1. juli 1999 til en pris på 542 mio.kr. Alm. Brand Bank er mellem de 10 største danske banker og har følgende forretningsområder: Privatkunder, Ejendomsfinansiering, Børsaktivitet og Bilfinansiering. Fælles for alle bankens forretningsområder er en fokusering og specialisering på udvalgte områder og produkter. Alm. Brand Bank har præsteret en betydelig vækst de senere år, baseret på en klar og veldefineret forretningsprofil, konkurrencedygtige produkter, fokusering på kundebetjening og en aktiv markedsføringsindsats. Alm. Brand Bank har derfor løbende haft behov for at få tilført kapital for at styrke og underbygge vækststrategien, og med Gefion som moderselskab kan denne strategi fortsættes. Begivenheder efter 1999 Finansieringsselskabet Gefion A/S har den 1. januar 2000 købt Finansieringsselskabet af 9/ A/S, hvorefter Finansieringsselskabet af 9/ er et 100% ejet datterselskab af Finansieringsselskabet Gefion A/S. Ændringen medfører, at Gefions ansvarlige udlån på ca. 1,3 mia.kr. fra 1. januar 2000 bliver et ansvarligt udlån til en dattervirksomhed. Forskellen mellem indre værdi og anskaffelsesprisen på Alm. Brand Bank udgjorde 94 mio.kr., og dette forskelsbeløb er tillagt egenkapitalen. Med købet af Alm. Brand Bank blev Gefions aktiviteter væsentligt forøget. Den samlede balance er således forøget fra 1,6 mia.kr. ultimo 1998 til 11,1 mia.kr. ultimo 1999, og medarbejderantallet er forøget fra 72 medarbejdere til 431 medarbejdere. Udover de nævnte dispositioner vedrørende forbrændingsanlægget og hotel- og kontorkomplekset Europort i Gibraltar i januar 2000 er der ikke indtruffet begivenheder efter 1999, der har væsentlig betydning for selskabets økonomiske forhold pr. 31. december

8 Mål og strategier Efter købet af Alm. Brand Bank vil koncernens primære forretningsaktivitet være bankdrift. I overensstemmelse med tidligere år er det bankens indtjeningsmål mindst at forrente egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 3%- point. nået profitabilitet. For alle bankens forretningsområder gælder det derfor, at banken har valgt en kraftig fokusering, og at banken følgelig har foretaget en række fravalg. Det er et klart ønske at benytte de interne synergier, der findes mellem banken og forsikringskoncernen og mellem bankens nuværende forretningsområder. Det forretningsmæssige mål er at opnå vækst målt både i antal kunder og på balancen. Målet er at blive banken, der er karakteriseret ved»alm. sund fornuft«, hvilket overordnet betyder,»at kunden skal altid kunne forvente noget mere af Alm. Brand Bank til en fornuftig pris«. Indtjeningsmålet skal opnås gennem stærk fokus på risikostyring og rentabilitet. Det forretningsmæssige mål nås ved gennem konkurrencedygtige produkter at give økonomisk bevidste kunder mulighed for at optimere deres økonomi gennem konkurrencedygtige bankløsninger. Strategi Banken vil til stadighed koncentrere sig om udvalgte områder og et snævert produktsortiment og først bevæge sig ind på nye områder i takt med, at bestående områder og produkter har op- Banken oplever, at det fortsat bliver nemmere for bankerne at kopiere hinandens produkter, samt at konkurrencen på pris er blevet væsentligt mere markant. Banken ønsker ikke alene at være kendt for gode priser. Der bliver som en konsekvens heraf anvendt mange ressourcer på uddannelse mv. Målet er således til stadighed at sikre kunderne en optimal service og professionel rådgivning, når de er i kontakt med Alm. Brand Bank. Det er strategisk vigtigt at fortsætte denne udvikling i de kommende år. Bankens investeringer er baseret på en forsigtig strategi. Målsætningen om at fastholde en forsigtig investeringspolitik for bankens overskudslikviditet er underlagt rammer udstukket af bankens bestyrelse. På kreditområdet har bankens strategi den effekt, at der kun tilbydes kreditmæssige løsninger, hvor banken gennem opbygget ekspertise og effektiv administration kan tilbyde kunderne produkter, der er blandt branchens bedste. 8

9 Fremtiden Resultatet af Gefion Koncernens aktiviteter forventes i 2000 at udvise et overskud i niveauet 100 mio.kr. vil en reduceret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun i begrænset omfang påvirke banken. Hensættelserne i 2000 forventes derfor på niveau med Alm. Brand Bank Koncernen Med baggrund i en forudsætning om uforandret rente- og kursniveau påregnes bankkoncernens resultat før skat i 2000 at blive på niveau med Forrentningen af egenkapitalen forventes at overstige det opstillede indtjeningsmål på pengemarkedsrenten plus 3%-point. Banken vil fortsat have vækst som et væsentligt forretningsmæssigt mål. Udlån forventes at stige mere end indlån. Det forventes, at bankens handels- og serviceaktiviteter vil have den største vækst, hvilket ikke er balanceskabende, men forventes at komme til udtryk i indtjening og kundeloyalitet. Der planlægges vækst på alle nuværende forretningsområder. Målet om fortsat vækst er begrundet i, at investeringen pr. vækstkrone er på et lavt niveau. Den tilbagebetalingstid banken på nuværende tidspunkt opnår, gør det rentabelt at investere i væksten. Så længe omkostninger til markedsføring har et tilfredsstillende rentabilitetsniveau, er det ikke intentionen at nedskære herpå. Den forøgede volumen medfører, at nettorenteindtægten forventes at stige. Effektivitetsforbedringer og den øgede gebyrindtjening fra især værdipapirhandel vil i stor udstrækning kompensere for den forventede stigning i omkostningerne. Profileringen af banken som»danmarks opsparings- og investeringsbank«fortsættes, ligesom markedsføring af helkundeløsninger vil være en væsentlig aktivitet over for privatkundesegmentet. Resultat før skat i Alm. Brand Bank Koncernen forventes i 2000 på niveau med Resultat før skat i 1999 udgjorde 61,2 mio.kr. Øvrige aktiviteter I resultatet er indregnet, at der forventes tilbageført yderligere hensættelser vedrørende udlån i Finansieringsselskabet af 9/ Tilbageførsel af hensættelser vedrørende udlån i Finansieringsselskabet af 9/ forudsætter, at indbetalingerne fra investorerne i Sanexco kommanditselskaberne fortsætter på det forventede niveau. Ved værdiansættelse af udlån i Finansieringsselskabet af 9/ er der taget særligt hensyn til disse aktivers specielle karakter og den længere tidshorisont, inden for hvilken disse kan forventes realiseret. Selskabet vurderer således, at der fortsat er knyttet usikkerhed til værdiansættelsen af disse aktiver. Der foretages først ændringer i positiv retning i de anvendte vurderinger, når en konstateret udvikling i aktiver, engagementer mv. tilsiger dette. Bankens rentefølsomhed er i det seneste år øget. Denne følsomhed, der primært er baseret på en større handelsbeholdning af pantebreve, er planlagt fastholdt på det nuværende niveau. Da bankens udlån fortsat i overvejende grad er baseret på sikkerheder i fast ejendom eller biler, Alm. Brand Leasing forventer en øget tilgang af leasingkontrakter i Blandt erhvervsvirksomheder og samarbejdende leverandører gives der udtryk for en øget interesse for leasing som finansieringskilde. 9

10 Koncernens forretningsaktiviteter Efter købet af Alm. Brand Bank og salg af Parken, Eurotowers, forbrændingsanlægget og en del af Europort har Gefion Koncernen primo 2000 følgende hovedaktiviteter: Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S Den vigende vækst i indlånet kan henføres til det lave renteniveau og det forhold, at bankens betydelige satsning på investeringsområdet betyder, at der flyttes en stor mængde indlån fra kundernes kontante opsparing til investering i værdipapirer. Det anslås, at den øgede værdipapirhandel har betydet en reduktion i indlånet med ca. 700 mio.kr. Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder Debitoropfølgning, nye tiltag Hotel- og kontorkomplekset Europort i Gibraltar Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen Alle forretningsområder i Alm. Brand Bank har fortsat deres vækst i 1999, og har dermed bidraget til bankens vækststrategi. Væksten har dog ikke fundet sted på bekostning af indtjeningen, idet såvel resultatet som egenkapitalforrentningen har været stigende. Resultatet før skat blev på 61,2 mio.kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,8%. Dermed overstiger egenkapitalforrentningen det fastlagte afkastmål, og det samlede resultat betragtes som tilfredsstillende. Alm. Brand Bank Koncernens resultat er påvirket af, at banken også i 1999 har anvendt betydelige ressourcer på at sikre den fortsatte vækst, samt at banken fortsat fører en forsigtig kredit- og risikopolitik. Ultimo 1999 udgjorde Bankkoncernens indlån mio.kr., og Bankkoncernens udlån mio.kr., hvilket svarer til en stigning på henholdsvis 2,2% og 6,3% i forhold til Aktiviteten har dog været højere, end ovennævnte stigninger indikerer, da der har været store afdrag og indfrielser af udlån, ligesom leasingaktiviteterne er blevet overdraget fra Alm. Brand Bank Koncernen til et datterselskab ejet direkte af Finansieringsselskabet Gefion A/S. Størstedelen af Bankkoncernens udlån finder sted via datterselskabet Alm. Brand Bilkredit og ejendomsfinansieringsområdet, som omfatter boligfinansiering, finansiering af investeringsejendomme samt pantebrevshandel og investering. Bankkoncernens samlede udlån til bilfinansiering udgjorde ultimo mio.kr., svarende til en stigning på 9,2%, mens udlånet inden for ejendomsfinansieringsområdet steg med 38% til mio.kr. Nettorente- og gebyrindtægter mv. er steget fra 258 mio.kr. i 1998 til 289 mio.kr. i Flere modsatrettede forhold har påvirket nettorente- og gebyrindtægterne. I nedadgående retning har trukket et generelt fald i markedsrenten, skærpede konkurrencevilkår på de finansielle markeder samt salg af leasingaktiviteterne pr. 1. juli I opadgående retning har trukket den øgede balance på udlån samt den øgede aktivitet på de gebyr- og provisionsbaserede områder såsom værdipapir- og pantebrevshandel. I 1999 udgjorde kursreguleringer af værdipapirer og valuta mv. 8,6 mio.kr. mod 9,9 mio.kr. i Faldet i kursgevinsten på værdipapirer mm. skyldes primært anvendelsen af finansielle instrumenter. Investeringsaktiviteten for egne midler er sket med vægt på lav risiko. Trods en betydelig fokusering på Bankkoncernens indtjening er omkostningerne inkl. afskrivninger på maskiner og inventar steget med 12% til 257 mio.kr. i Stigningen i omkostningerne er en følge af den generelt større aktivitet, som bl.a. har givet sig udslag i en stigning i antallet af medarbejdere, øgede omkostninger til IT-udvikling bl.a. i forbindelse med en større satsning på internettet samt øgede markedsføringsomkostninger. De samlede omkostninger til markeds- 10

11 føring, uddannelse og IT udgjorde i mio.kr. mod 66 mio.kr. i De samlede hensættelser og afskrivninger på debitorer er steget fra 5,7 mio.kr. i 1998 til 9,8 mio.kr. i 1999, svarende til 0,18% af det samlede udlån. Det fortsat lave niveau for hensættelser og afskrivninger kan dels henføres til bankens forsigtige kreditpolitik, og dels til den fortsat gunstige konjunkturudvikling. Tabet i 1999 udgjorde 5,5% af primohensættelserne. Egenkapitalen steg i 1999 med 107 mio.kr. til 679 mio.kr., hvilket medfører en solvensprocent på 11,2, der overstiger lovkravet på 8%. Stigningen i egenkapitalen er både en følge af årets resultat samt en kapitaltilførsel på 50 mio.kr. pr. 1. april 1999 fra Alm. Brand Banks tidligere moderselskab, Alm. Brand A/S. Aktiviteter og væsentlige begivenheder i 1999 Banken har i 1999 gennemført en lang række konkrete aktiviteter, der har betydning for årets resultat. Aktiviteterne har ofte på kort sigt en omkostningsforøgende effekt, mens konkurrenceevnen både i forhold til effektivitet og kundebetjening øges, og resultaterne forbedres dermed på længere sigt. I Alm. Brand Banks detailområde er der i 1999 igangsat en række aktiviteter i relation til rådgivning og handel med værdipapirer, og området har ultimo 1999 lanceret Danmarks største aktiespil. Samtidig viser analyser, at banken er godt på vej til at opnå den ønskede position som»danmarks opsparings- og investeringsbank«. Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S Datterselskabet Alm. Brand Leasing A/S (tidligere Brage Invest A/S) købte pr. 1. juli 1999 en leasingportefølje fra et datterselskab i Alm. Brand Bank Koncernen for i alt 736 mio.kr. Alm. Brand Leasing A/S beskæftiger sig primært med leasing af biler, leasing af flåder af biler typisk til mellemstore og store virksomheder og endelig leasing af kontormaskiner og andet IT-udstyr. Alm. Brand Leasing har i 1999 udbygget det tætte samarbejde med en række leverandører af kontormaskineudstyr og biler. Det direkte opsøgende salg overfor større bilflådekunder er ligeledes blevet forstærket. Resultatet udgør i ,8 mio.kr. Udlånet er vokset med 26% fra juli til december 1999 og udgør således 928 mio.kr. ultimo Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber Finansieringsselskabet Gefion A/S har den 1. januar 2000 købt Finansieringsselskabet af 9/ A/S, hvorefter Finansieringsselskabet af 9/ er et 100% ejet datterselskab af Finansieringsselskabet Gefion A/S. Ændringen medførte, at Gefions ansvarlige udlån på 1,3 mia.kr. fra 1. januar 2000 blev et ansvarligt udlån til en dattervirksomhed. Gennem sit ansvarlige udlån på 1,3 mia.kr. til Finansieringsselskabet af 9/ har Gefion risikoen på dette selskabs udlån relateret til en række Sanexco kommanditselskaber. Sanexco kommanditselskaberne er uden aktiviteter, og sikkerheden for udlånet udgøres alene af ca personers resthæftelser og selvskyldnerkautioner. Gefion har optaget det ansvarlige udlån til i alt 101 mio.kr., en værdiansættelse der vurderes at være forsigtig og afspejler den årrække, der forventes at gå, før det er afviklet, samt de administrative omkostninger, der vil være forbundet med at inddrive resthæftelserne. Forløbet af investorindbetalingerne har medført, at Gefion i 1999 har tilbageført 60 mio.kr. i tidligere foretagne hensættelser på udlånet til Finansieringsselskabet af 9/ Sikkerheden for udlånene relateret til Sanexco kommanditselskaberne kan ved udgangen af 1999 opgøres således: 11

12 Udlån relateret til K/S type: Ejendomsbaserede Skibsbaserede Skibsbaserede under konkurs under konkurs Udlån (mio.kr.) Resthæftelse fra investorer i alt (mio.kr.) Antal investorer Gennemsnitlig resthæftelse pr. investor (t.kr.) Indbetalinger fra investorer i alt (mio.kr.) Til opstillingen skal gives følgende kommentarer: Ejendomsbaserede K/S er under konkurs: Hovedparten af personerne har været gennem en inkassoproces. Der er indgået aftaler om betaling af ca. 22% af resthæftelsen, hvortil skal bemærkes, at en betydelig del er aftaler om indfrielse over 10 år eller mere. Stigningen i indbetalingerne fra 1998 til 1999 kan primært henføres til en fornyet og forøget indsats over for investorer, der tidligere har erklæret sig ude af stand til at honorere deres forpligtelse. Ca. 48% af den samlede oprindelige resthæftelse, der udgjorde ca. 1 mia.kr., er indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede K/S er: Udlånene til disse K/S er forventes fuldt indfriet over de kommende 3 år. Indbetalingerne i kommanditselskaberne skal dække de administrations- og inkassoomkostninger, der er forbundet med inddrivelsen af indbetalingerne. Denne inddrivelse er særdeles ressourcekrævende og forventes at pågå i en længere årrække. Ca. 50% af den samlede oprindelige resthæftelse, der udgjorde ca. 2,2 mia.kr., er indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede K/S er under konkurs: En stor del af resthæftelsen er overgivet til retslig inkasso, hvor sagerne afventer endelig afgørelse af prøvesager i de enkelte K/S er. Gefion har vundet sagerne i 1. instans, men afgørelserne er anket. Der forventes afsagt domme i 2. instans medio K/S erne blev taget under konkursbehandling i Stigningen i indbetalinger fra 1998 til 1999 er primært et resultat af tilbuddet til investorer om indbetaling med forbehold om tilbagesøgning. Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder A/S Gefion har gennem datterselskabet Finansieringsselskabet Balder A/S engagementer med en række erhvervskunder. Engagementerne er pr. 31. december 1999 optaget til 47 mio.kr. Som følge af indfrielser i 1999 samt en reduceret risiko på visse engagementer, er der i 1999 tilbageført 52 mio.kr. i tidligere foretagne hensættelser på udlånene. De resterende udlån forventes i al væsentlighed indfriet inden for de næste 12 måneder. 12

13 Debitoropfølgning, nye tiltag Med henblik på at udnytte den ekspertise, der er oparbejdet i Finansieringsselskabet Gefion A/S, i behandlingen af nødlidende fordringer, er der i 1999 overført administrationen af omkring 700 fordringer til en værdi af ca. 70 mio.kr. fra Alm. Brand Bank Koncernen til Finansieringsselskabet Gefion A/S. Det er hensigten, at administrationen af nødlidende fordringer fremover samles i Finansieringsselskabet Gefion A/S. Hotel- og kontorkomplekset Europort i Gibraltar Gefion indgik i januar 2000 en betinget aftale med regeringen i Gibraltar om salg af en del af hotelog kontorkomplekset Europort. Aftalen omfatter ca m 2 tomme kontorlokaler ud af de i alt ca m 2 i hotel- og kontorkomplekset Europort. Salgssummen for denne del af byggeriet er aftalt til GBP 8,5 mio. Betingelserne i aftalen er afklaret i februar Handlen forventes gennemført pr. 15. marts På grundlag af den betingede aftale om salg af en del af Europort samt forhandlinger med interesserede købere for så vidt angår den øvrige del af Europort er værdien af Europort ultimo 1999 optaget til 243 mio.kr., svarende til den forventede salgspris. Ud af de i alt ca m 2 hotel- og kontorkompleks udgør kontorkomplekset ca m 2, heraf er m 2 solgt på en betinget aftale til regeringen i Gibraltar. Af de resterende m 2 er der ultimo 1999 udlejet ca. 56% mod 40% primo Hoteldelen udgør m 2, der står færdigt som råhus, idet Gefion i 1993 besluttede ikke at færdiggøre dette. 13

14 Medarbejdere Ved udgangen af 1999 beskæftigede Gefion Koncernen i alt 431 medarbejdere, hvoraf 364 er ansat i Alm. Brand Bank Koncernen, 61 ansat i Finansieringsselskabet Gefion A/S og 6 personer i Gibraltar. Herudover er der tilknyttet et antal timelønnede til den daglige drift af ejendomme i Gibraltar. De ansatte i Gefion Koncernen varetager i henhold til managementaftaler opgaver mellem koncernens selskaber. Aftalerne afregnes på markedsmæssige vilkår. Endvidere udføres opgaver for kuratorerne i de Sanexco kommanditselskaber, der er erklæret konkurs, blandt andet opkrævning og inddrivelse af resthæftelser. Af de 61 ansatte i moderselskabet Gefion er ca. 35 medarbejdere direkte beskæftiget med debitoropfølgning. 14

15 Aktionærforhold Aktionærsammensætning Ifølge selskabets fortegnelse over navnenoterede aktionærer ultimo januar 2000 ejede følgende mere end 5% af aktiekapitalen på 795 mio.kr.: Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 4. april 2000 kl i Alm. Brands lokaler, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Alm. Brand A/S Koncernen, Kgs. Lyngby 55,6% Købstædernes almindelige Brandforsikring, København 15,6% ATP, Hillerød 13,6% Indkaldelse til generalforsamlingen forventes udsendt i uge 11. Den trykte årsrapport for 1999 vil kunne rekvireres ved henvendelse til selskabet. Informationen er også tilgængelig på internettet via Finansieringsselskabet Gefion A/S og dattervirksomheder ejede ultimo 1999 i alt stk. egne aktier svarende til 3,2% af aktiekapitalen. Der er i 1999 tildelt medarbejderaktier svarende til en kursværdi på tildelingstidspunktet på kr pr. medarbejder. Der er herved i alt disponeret over stk. egne aktier svarende til 0,04% af aktiekapitalen. Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt yderligere tildeling af medarbejderaktier. Aktionærsammensætning ultimo januar Aktionærer med over stk. aktier Aktionærer med fra stk. aktier Aktionærer med under stk. aktier Gefion aktien er noteret på Københavns Fondsbørs. Finansieringsselskabet Gefion A/S indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 G/S. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 1999 uændret udbetales et udbytte på 4 kr. pr. aktie á 80 kr., hvilket svarer til 5% og en samlet udbyttebetaling på 40 mio.kr. Bestyrelsen vil endvidere foreslå, at vedtægternes 1 ændres således, at Finansieringsselskabet Gefion A/S s navn ændres til Alm. Brand Finans A/S, og at selskabets hjemsted ændres fra Gentofte Kommune til Københavns Kommune. Finanskalender Ordinær generalforsamling afholdes den 4. april Halvårsrapport 30. juni 2000 forventes udsendt ultimo august Årsrapport 31. december 2000 forventes udsendt februar Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter i

16 Regnskabspraksis Generelt Efter købet af Alm. Brand Bank er Finansieringsselskabet Gefion, som et finansielt holdingselskab, omfattet af reglerne om konsolideret tilsyn for banker. Årsregnskabet og koncernregnskabet for 1999 er derfor udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om banker og sparekasser mv., de af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelser og vejledninger om pengeinstitutters og finansielle holdingselskabers aflæggelse af årsregnskab og koncernregnskab samt som hidtil de krav, der af Københavns Fondsbørs stilles til regnskabsaflæggelse i danske børsnoterede selskaber. I forhold til sidste år betyder dette, at der i 1999 sker aktivering af udskudt skat. Denne ændring i regnskabspraksis er behandlet som en ændring i anvendt regnskabspraksis efter egenkapitalmetoden. Skatteaktivet udgjorde 74 mio. kr. primo 1999, som således er ført direkte over egenkapitalen i Praksisændringen påvirker ikke resultatopgørelsen, da aktivets værdi er uændret fra primo Endvidere er reserve for egne aktier overført til overført resultat, da der ikke er krav om særlig reserve i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Herudover har aflæggelsen af regnskab efter Lov om banker og sparekasser mv. betydet en reklassifikation af regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen i forhold til tidligere år. Reklassificeringerne har ikke haft betydning for resultatet eller den samlede balancesum. Sammenligningstal og nøgletal er tilpasset i henhold hertil. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt gevinster og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabet og dattervirksomheders kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Ved erhvervelse af dattervirksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres og afskrives over højst 5 år, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Nyerhvervede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Afhændede virksomheder medtages indtil afhændelsestidspunktet. Sammenligningstal omarbejdes ikke for frasolgte virksomheder eller for virksomheder tilgået ved køb. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital opføres minoritetsinteressernes andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital særskilt. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet, Finansieringsselskabet Gefion, samt dattervirksomheder, hvori Finansieringsselskabet Gefion råder over mere end 50% af stemmerne. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Finansieringsselskabet Gefion og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Valutaomregning Årsregnskaber for udenlandske dattervirksomheder samt aktiver og passiver i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Indtægter og udgifter i udenlandsk valuta omregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Valutakursreguleringer indgår i resultatopgørelsen. 16

17 Koncerninterne handler Ydelser, der leveres som led i den normale drift til såvel koncerneksterne som koncerninterne kunder, afregnes på markedsvilkår, eller omkostningsdækkende basis. Handel med aktiver og andre finansielle investeringsaktiver sker til markedspriser. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer, provisioner mv. Gebyrer og provisionsindtægter mv. indtægtsføres på tilskrivningstidspunktet. Renteindtægter og renteudgifter vedrørende swap-kontrakter opgøres netto og indgår i posten Øvrige renteindtægter mv. Der foretages fuld periodisering af renter og provisioner. De periodiserede renter og provisioner optages under andre aktiver/andre passiver. Alm. Brand Leasing A/S løbende indtægter af leasingaktiver (leasingydelse med fradrag af afskrivninger) er ført under Renter af udlån mv. Udbytte af aktier mv. Aktieudbytter indtægtsføres, når de udloddes. Andre ordinære indtægter Andre ordinære indtægter indeholder fortjeneste ved salg af materielle aktiver samt nettoresultat af drift af fast ejendom. Af- og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver Posten indeholder af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt tilbageførsel af tidligere foretagne af- og nedskrivninger. Kursregulering af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kursreguleringer af kapitalandele i tilknyttede virksomheder indeholder resultaterne før skat i dattervirksomheder efter fradrag af intern avance. Selskabsskat Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der kan henføres til årets resultat. Udskudt skat/skatteaktiv beregnes med 32% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, og optages i balancen under hensættelser til forpligtelser/andre aktiver. Udskudt skat/skatteaktiv vedrører primært fremførbare underskud fra tidligere år, tab på udlån samt materielle anlægsaktiver. Der aktiveres skat under hensyn til selskabets mulighed for anvendelse af skatteaktivet inden for en overskuelig årrække. Finansieringsselskabet Gefion A/S er sambeskattet med visse af dets dattervirksomheder. Selskabsskat vedrørende de med Gefion sambeskattede virksomheder udgiftsføres i Gefions årsregnskab. Balancen Udlån Hensættelser til imødegåelse af tab på udlån mv. foretages ud fra en individuel vurdering af koncernens engagementer. Tilgodehavender, der må anses for uerholdelige, afskrives fuldt ud i resultatopgørelsen. Når et engagement skønnes nødlidende, indstilles den løbende renteberegning på engagementet. Anlægsbeholdning af pantebreve nedskrives, således at forrentningen mindst svarer til markedsrenten for tilsvarende fordringer. De foretagne nedskrivninger og tilbageførsler heraf føres i resultatopgørelsen under Kursregulering af fast forrentede udlån. Obligationer og aktier Børsnoterede aktier og obligationer er optaget til børskurs på balancedagen. Unoterede værdipapirer værdiansættes til anskaffelseskurs eller en forsigtigt vurderet markedsværdi, hvis denne er lavere. Skat i dattervirksomheder medtages i posten Skat af årets resultat. 17

18 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste. Virksomheder med negativ egenkapital optages til nul, og et til den negative egenkapital svarende beløb fratrækkes i Udlån, vedrørende den pågældende virksomhed. I det omfang beløbet ikke fuldt ud kan modregnes, opføres det resterende beløb under Hensættelser til forpligtelser. Kapitalandele i kommanditselskaber optages i årsregnskabet med den forholdsmæssige andel af egenkapital og resultat ifølge kommanditselskabsregnskaberne. Andel af negativ egenkapital optages til nul, og et til den negative egenkapital (dog maksimalt resthæftelsen) svarende beløb fratrækkes i tilgodehavender hos kommanditselskaberne. I de tilfælde, hvor resthæftelsen er indkaldt, opføres den skyldige resthæftelse under Anden gæld. Kapitalandele i moderselskab er optaget til børskurs på balancedagen. Fast ejendom værdiansættes til anskaffelsesprisen med tillæg af eventuelle forbedringer og med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Ejendommenes anskaffelsesværdi, reduceret med en skønnet scrap-værdi, afskrives over bygningernes skønnede brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Ejendomme overtaget på tvangsauktion i forbindelse med nedbringelse eller afvikling af et engagement, og som søges afhændet, værdiansættes til skønnede markedsværdier. Disse ejendomme afskrives som konsekvens heraf ikke. Koncernens leasingportefølje har karakter af finansiel leasing og optages i balancen under Udlån. Andre aktiver og passiver Uafviklede terminsforretninger, spotforretninger, futures, optioner og swaps opgøres til markedsværdien på balancedagen. Positive markedsværdier optages under Andre aktiver og negative markedsværdier optages under Andre passiver. Urealiserede gevinster og tab føres i resultatopgørelsen. Egne kapitalandele Egne aktier værdiansættes til den på balancedagen noterede officielle kurs. Kursregulering føres over resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Swaps, der er indgået til afdækning af renterisiko på fastforrentede aktiver, kursreguleres ikke. Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage på et aftalt senere tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne værdireguleres, og afkastet resultatføres, som var værdipapirerne stadig i behold. Materielle anlægsaktiver Maskiner og inventar mv. optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Mindre anskaffelser, som hovedregel under kr., udgiftsføres i anskaffelsesåret. Købte værdipapirer, der samtidig med købet er solgt tilbage på et aftalt senere tidspunkt, optages ikke i balancen, og afkastet heraf indgår ikke i resultatopgørelsen. De ved købet udbetalte beløb opføres som tilgodehavender og forrentes som aftalt. 18

19 Ikke-balanceførte poster Under ikke-balanceførte poster optages garantier. Hensættelser til imødegåelse af tab på eventualforpligtelser udgiftsføres i resultatopgørelsen og medtages i balancen under Hensættelser til forpligtelser. Likviditet fra investeringsaktivitet Likviditet fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af dattervirksomheder, ændringer i koncerninterne mellemværender samt nettoinvestering i aktiver, herunder realiserede gevinster og tab ved afhændelse af disse. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og moderselskabets pengestrømme for året opdelt på likviditet fra driftsaktivitet, driftskapital, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Likviditet omfatter likvide beholdninger og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Likviditet fra driftsaktivitet Likviditet fra driftsaktivitet omfatter resultatopgørelsens poster reguleret for ikke kontante driftsposter. Realiserede gevinster og tab ved salg af aktiver indgår under likviditet fra investeringsaktivitet. Likviditet fra finansieringsaktivitet Likviditet fra finansieringsaktivitet omfatter finansiering fra aktionærer samt finansiering ved optagelse af kort- og langfristede lån. Solvens Solvensprocenten er opgjort i henhold til Lov om banker og sparekasser mv. samt Bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter af 19. juni Likviditet fra driftskapital Likviditet fra driftskapital omfatter de til driftsaktiviteten knyttede aktiver og passiver, herunder Udlån, Indlån mv. 19

20 Regnskabspåtegninger Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget Årsrapport 1999 for Finansieringsselskabet Gefion A/S. Regnskaberne er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskaberne giver et retvisende billede. Regnskaberne indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Direktionen Hellerup, den 29. februar 2000 Henrik Nordam Bestyrelsen Hellerup, den 29. februar 2000 Chr. N.B. Ulrich Mogens N. Skov Bent Knie-Andersen Formand Næstformand Karin Andersen Christian Kjøller Villy Koch Elav Enevold Pindstrup Henrik Stenbjerre Søren S. Sørensen 20

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere