iaritime SMÅARTIKLER DOKUMENTET I KIRKESKIBET I GEDESBY KIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "iaritime SMÅARTIKLER DOKUMENTET I KIRKESKIBET I GEDESBY KIRKE"

Transkript

1 Kirkeskibet i Gedesby kirke (Falster), en navnløs brig, ophængt 1859 som gave fra 93 af sognets beboere. - Forf. fot. Ex-voto ship's model in the church of Gedesby, presented by 93 inhabitants of the parish in iaritime SMÅARTIKLER DOKUMENTET I KIRKESKIBET I GEDESBY KIRKE I denne Falsters næstsydligst liggende kirke hænger fra loftet et skib nærmest alteret, en topsejlsbrig med beslåede sejl. I sit midtskibs lastrum med ruf gemmer det et dokument i et cigarformet glashylster. Det blev opdaget af tre af sognets lærere i 1934 under en restaurering af kirken og af skibet. En af dem, i 1971 nulevende 84-årige fhv. lærer ved Gedser Odde Skole, N.P. Laursen, fortalte mig om dets eksistens, hvorved min interesse vaktes for at se dets indhold, ikke mindst fordi kirken er min dåbskirke og mine aners kirke gennem mindst 200 år. Ved fælles hjælp fik lærer Laursen, der også er født på Sydfalster, og jeg dokumentet nedtaget en septemberdag i Det er et firsidet dobbeltark skrevet med gotiske bogstaver, så studiet af det tog ret mange timer for mig ved oversættelsen" til nutids sprog. Det stammer fra 1859 og er affattet i forbindelse med ophængningen af skibet, der var ført til kirken i procession. Herom berettede Lolland-Falsters Stiftstidende" 20. juni 1859:

2 130 Den 17de Juni havde Gjedserboerne en Fest af sjælden Art. Omtrent et Hundrede af Medlemmerne af Gjedesby Menighed havde ved frivillige Sammenskud købt et af Hr. Gleie i Nysted forfærdiget, som Brig taklet, Miniaturskib, hvilket med Kirkeejerens Hr. Godsejer Tesdorpfs Tilladelse blev ophængt i Gjedesby Kirke. Omtrent Kl. 4 Eftermiddag forsamledes Bidragsyderne samt andre af Sognets Beboere i Kirken, som nyeaabnedes, hvorpaa Skibet bares i Procession ind og ophængtes i Midten af den smukke nye ( = nyrestaurerede) Kirke, ved en Dagen iforvejen under Loftet anbragt Kæde med forgyldt Kugle. Efter Menighedens Kirkesanger havde oplæst en af ham forfattet Angivelse af Tiden hvorpaa og Omstændighederne hvorunder dette Skib blev ophængt, samt en Navneliste over Bidragsyderne, ledsaget af nogle velvalgte Ord om Skibets Betydning som kirkeligt Symbol, talede Stedets Præst, Hr. Pastor Y^øldike, nogle simple men meget gribende og for Begivenheden særdeles velvalgte Ord, og vi fejle vist næppe, naar vi paastaae, at hans Tale gik mange til Hjertet. Sluttelig blev det omtalte Dokument i en forseglet Flaske nedlagt i det ophængte Skib." Dokumentet lyder i moderne dansk retskrivning: År 1859 d. 17. juni (en fredag) er dette skib ophængt her i Gjedesby kirke. Skibet er forfærdiget af Poul Theodor Gleie, smedemester i Nysted. Kirkens nuværende ejer, herr Godsejer E. Tesdorpf til Ourupgaard, Gjedsergaard, etc., Ridder af Dannebrog, har givet sin tilladelse til dets ophængning. Menighedens nuværende sjælesørger, som det blev givet at tolke betydningen af og hensigten med dette symbols anbringelse i Guds Hus, var pastor J. Wøldike. - Menighedens skolelærer og kirkesanger, som det blev overdraget at skrive nærværende linjer, var Svend Petersen. - Skibet er tilvejebragt ved frivillige bidrag af eftemævnte beboere af Gjedesby Sogn (her følger 93 navne). Skibet er et meget betydende symbol for Gjedserboen; det vækker i ham alvorlige tanker. Havet bruser om vor odde og truer den med ødelæggelse; det kaster undertiden i sin vrede en eller anden forulykket søfarer op på vor kyst, og, skønt det vel tidligere har været tilfældet, at En eller Anden ved synet af de forbisejlende skibe med længsel har ønsket, at det oprørte hav skulle bringe ham bytte, så skal synet af dette skib nu meget mere minde os om at bede: Gud beskærme vor odde mod havet! Han beska:rme dem, som farer på havet i almindelighed, som og vore egne kære, der færdes på bølgerne fjern og nær i særdeleshed!" Det skal bringe os ihu de tapre, som har fægtet på den danske flåde, som har vovet liv og blod for konge og fædreland, såvel i de længst forsvundne tider som i vore dage, så at vi beder: Gud beskærme vor konge og vort fædreland! Han styrke og bevare vore søkrigere i farens stund!" Men det er ejheller fremmed for os, at skibet har en høj kristelig betydning. Vi ved, at vor Herre Christus selv betrådte skibet, og at nogle af hans mest ophøjede undere udførtes på skibet, og det er ikke sjældent bleven sagt, at vor kristelige kirke er det skib, hvorpå havene endnu fører vind til salighedens

3 l 3 l havn. Derfor skal dette skib bringe os ihu, at Herren er gået ombord på sit skib, den hellige almindelige kirke, at han står selv tilrors og styrer sikkert igennem alle havene, forbi alle skær, til evighedens herlige kyst. Det skal fremdeles lære os at betænke, at vi,- der engang som hans disciple var gået med ham ombord, men atter havde forladt ham, og har da nu fået anden kurs; og da skal det lære os at bede: Herre Jesus! tag os atter til dig ombord på din frelsens ark!" Også enhver af os især tumler som et skrøbeligt skib på verdens larmende hav. Derfor skal dette skib minde os om, at vi trænger til en sikker og erfaren styrmand, en styrmand, der kan true fristelsens storme og modgangens bølger, så at det bliver ganske blikstille"; råen det formår kun vor Herre Christus. Lad derfor nærværende skib lære os, som nu lever, lad det lære dem, der skal leve her på odden til de sildigste tider, at bede: Herre Jesus. Styr du vort livs-skib på vor besværlige sejlads over verdens farlige hav. Før det i den sikre evige salighedens havn!" Denne skibets betydning, og du oh Herre Gud himmelske Fader! Lad det opnå sin bestemmelse! Da pryder det vor kirke i mere end en betydning, og da er det ikke forgæves ophængt i dit hellige hus. Gjedesby, d. 17. juni 1859." Når dokumentet har fået indføjet... skønt det vel tidligere har været tilfældet, at en og anden ved synet af de forbisejlende skibe med længsel har ønsket,- at. det oprørte hav skulle bringe ham bytte", da har dette relation tii virkeligheden i forgangen tid, hvor fattige Bøtø'er og Gedesby'er tilføjede deres aftenbøn: Vor Herre, giv os et godt vrag i nat." Altså ikke bedre end de gamle Børglum-bisper! Efter rimelig formodning har pastor Jeremias Wøldike (1859 pers. kapellan i Skelby-Gedesby Pastorat) formet teksten til dokumentet, højst sandsynligt af samme indhold som den prædiken, han har holdt nævnte dag. I glashylstret ligger også nogle gamle danske mønter (ældst 1 Rigsbank Skilling fra 1818), men da nogle af dem er yngre end 1859, har disse altså ingen forbindelse med skibets ophængning. Måske stammer de alle fra fund i kirkerummet, og så har man ment, at skibets lastrum var det bedst egnede opbevaringssted. Dokumentet nævner jo heller ikke noget herom. Midt i dokumentet nævnes navn og stilling på enhver af de lait 93 bidragydende personer, alle af Gedesby Sogn, og omfattende såvel mand- som kvindekøn. Navne men ikke stillinger er skrevet med latinske bogstaver. Nævnelsen af stillingerne giver et historisk indblik i datidens samfundsorden. Af de 93 er de fleste gaardmænd" (= -ejere), ialt 37, heraf 3 enker, 6 er parcellister, 16 husmænd, 12 ungkarle (heraf 1 skrædder), 2 smede, 2 baadførere, 1 tømmermand, 1 møller (også gaardmand), 1 skomager, 1 fyrmester, 1 fyroppasser, 1 lods, 1 sognefoged (også gaardmand), 1 skolelærer, og af kvindekøn 1 jordemoder, 1 høkerske, 2 enker, 1 pige (tyende) og 1 Enke-madame." Et familienavn stammer fra Holsten; flere derfra emigrerede til Sydfalster.

4 132 Nogle af navnene viser islæt af de hollændere, der i 1500-tallet af kongemagten indførtes" til den nærliggende Bøtø, såsom Krighaar, Rysse, Krøll, Børsen (Børsum). Gennem de svundne århundreder har Bøtø-boerne haft nær tilknytning til Gedesby-boerne, ikke mindst gennem indgifte. Endnu, langt op i 1900-tallet fandtes mange beboere, især som ejere af slægtsgårde, på Sydfalster med hollandske navne. Nu er der færre. For skriveren af denne artikel blev dokumentet en interessant og glædelig opdagelse, ikke alene på grund af samfundshistoriske betragtninger, men også dets nævnelse af en af giverne, gårdmand Jens Hansen Skipper, fordi han er min oldefader (på sværdsiden). Som 35-årig i 1859 har han højst sandsynligt været deltager i processionen. Iøvrigt var han veteran fra krigen , i hvilken han deltog til orlogs". Forholdene indenfor værnepligten dengang var, at landbrugsfolk, der levede nær kyst og hav, kom til at tjene i orlogsflåden, fordi de, sølimit'er" kaldet, ansås for at have kendskab til fartøjsbetjening og færden til havs. Så følgende denne geografiske beliggenhed blev værnepligtige fra Bøtø, Gedesby og Gedser Odde som regel indkaldt til at gøre tjeneste til orlogs". Som 24-årig indkaldtes min oldefader til krigstjeneste i 1848, den slesvigske krig", men hjemsendtes som de øvrige soldater efter våbenhvilen 26. august Ved optagelsen af krigshandlingerne I april 1849 blev han genindkaldt. Da kun hestekøretøjer kendtes på den tid, måtte også falsterske soldater befordres hermed, til Gåbense Færge, for så efter overførselen til Vordingborg at blive befordret med hestkøretøj igen, til mødestedet, Holmen i København. Al kørsel for soldater skete hele vejen som ægt" ( = lovtvungen kørsel for bønder, der gratis skulle stille køretøj og kusk tii rådighed). Han sattes til tjeneste om bord i linjeskibet Christian den Ottende" (84 kanoner). I sit angreb på batterierne ved Egernfjord (Eckernforde) ammunition-sprængtes det skærtorsdag 5. april Min oldefader og hans nærkammerater havde den opfattelse, at skibet sprængtes af egne officerer og ikke ved fjendtlig angreb. Min oldefader blev en af de heldige, der slap derfra med livet i behold, og blev som øvrige tilfangetagne ført til internering i Gliicksborg Slot, hvor de måtte sove på leje af halm og blev befængte med lus. Efter sin frigivelse og hjemkomst senere hen på året ægtede han 14. december sin Karen Madsdatter. Han døde i 1913, knapt 90 år gammel, og kort efter mit fyldte 11. år. Han kunne frisk fortælle indtil sin død, og jeg husker især følgende episode, fordi den gjorde stærkt indtryk på min barnesjæl: En smørstikker, der under kampen sad på en lugekarm for at lange kanonkugler, holdt pludselig op hermed og reagerede ikke på tilråb. Da nærmeste kammerater så nøjere til, opdagede de med forfærdelse, at hans hoved var bleven bortskudt af en kanonkugle." To andre i dokumentet navnnævnte, Peder Madsen (bådfører) og Niels Krøl (husmand) havde også været med i træfningen, og var også sluppen helskindet hjem til Gedesby. Midt i kampens hede - som fortalt mig af andre langt senere hen - havde Krøl råbt til min oldefader: Nå,

5 Den største katastrofe for den danske flåde i treårskrigen var den for danskerne så uheldige demonstration" ved Eckernforde 5. april 1849, da linjeskibet Christian VIII" sprang i luften og fregatten Gefion" blev erobret af de slesvig-holstenske insurgenter. Dette naive tyske billede er et af de mange, der skildrer det dramatiske højdepunkt, da det stolte linjeskib eksploderede. Litografi af H. Hermann efter Gustav Fuhrmann. Handels- og Søfartsmuseet. Biowing up of the Danish man-of-war "Christian VIII" during the battle off Eckernforde, on April $th, This disastrous event was a big loss for the Danish fleet during the war caused by the insurrection of the Duchies of Schleswig and Holstein against Denmark in Jens, tænker du på de Gedesby piger?" Denne uforfærdede spørgen kendtes og bevaredes af ældre folk i sognet indtil for få år siden. I 1876 fik min oldefader som øvrige kampfæller den af Hans Majestæt Kongen allerhøist indstiftede Erindringsmedaille for deltagelse i Kampen for Fædrelandet " I 1898, 50-året for krigen, fik han og øvrige veteraner en jubilæumsgave fra Statskassen, og fra 1906 ifølge lov en livsvarig årlig hædersgave på 100 kr. Carl Østen

6 i34 SEJLMAGERI I HELSINGØR Gennem fhv. sejlmagermester P. R. Borch, Helsingør, har Søfartsmuseet modtaget nogle fotografier fra de gamle værksteder, der var forløberne for det nuværende Varelageret" i Stengade. Billederne har tilhørt firmaets tidligere indehaver, afdøde sejlmagermester Holger Petersen, og de har stor værdi for museet, idet de supplerer en samling sejlmagerværktøj, bænk med tilhørende prene og målestokke, sejlmagerhandsker og fedthorn, som er blevet skænket Søfartsmuseet i 1955 og 1961, og hvoraf adskillige ting ligesom fotografierne stammer fra firmaets grundlægger, N. J. Petersens tid. Sejlmagermester Niels Jensen Petersen, f. i Svendborg 1854, kom til Helsingør 1880 fra Flensborg. Efter to års arbejde på Løves træskibsværft løste han borgerbrev 19/4 1882, og nedsatte sig som sejlmager på Stengade nr. 82, og nogle år senere, i 1899, købte han naboejendommen nr. 84, hvor han 1 gårdens sidebygning indrettede et større sejlmagerværksted som sejl-, flag- og kompasmager. Efter sejlskibstidens æra købte han i 1919 ejendommen Stengade nr. 75, hvor en systue blev indrettet til fabrikation af arbejdstøj, olietøj, markiser og flag. I 1913 fik sønnen Holger Petersen borgerskab, og fortsatte firmaet sammen med faderen, der var alvorligt svækket af sukkersyge, til dennes død Efter sønnens død 1949 overgik firmaet til et aktieselskab. Det ældste fotografi fra o viser sejlmagerloftet i ejendommen Stengade nr. 82. Fra et højtsiddende sæde overvåger mester svendene ved arbejdet. Der er tale om en konstrueret situation, men alligevel giver billedet et godt indtryk af arbejdet på et sejlmagerværksted. Sejlmagerbænkene står langs væggene i det smalle loftsrum, hvor de omtrent færdiggjorte sejl opfylder gulvet. Drengen længst t.v. er ved at tjære sejlgarn og den gamle svend med bowlerhatten ved siden af er blevet bedt om at tage en pren i hånden. I virkeligheden har han været ved at sy, for han har endnu sejlmagerhandsken om den højre hånd. Ved hans højre side ses tydeligt fedthornet, det ofte udsmykkede kohorn, fyldt med fedt eller talg, hvori nålene blev stukket. Svenden yderst t.h. er ved at langsplejse liget, dvs. splejse det tov sammen, som blev syet ind i kanten af ethvert sejl. Krogen er en barm, en skødbarm eller en kværke. Allerbagest står mestersvenden Vorbech og holder halsen på et forsejl. Læredrengen t.h. for ham støtter et stort merlespir. Man har lavet en åbning i selve liget for at kunne anbringe den kous, svenden (stående) holder i sin Sejlmagerloftet i Stengade nr. 82, Helsingør. Iført kalot overvåger sejlmagermester N.J.Petersen arbejdet. - Peter Christensen, Helsingør, fot. o The sail loft in Helsingør, about The Maritime Museum has received one of the sailmaker's benches of this firm with an assortment of tools and records from the workshop.

7

8 136 Lystfartøjer med sejl syet hos N. J. Petersen og søn. Til venstre en omdannet toldkrydser. Two different types of pleasure craft, both equipped with sails from the Helsingør sailmaker's about 1910 and venstre hånd. T.v. for Vorbech er yderligere en svend blevet anbragt med en pren i hånden, men også denne gestus skal tages med forbehold, hullerne blev syet, før liget som det sidste blev syet på. Et andet fotografi er fra o. 191 o og viser sejlmagerværkstedet som nu var flyttet til Stengade 84, bagbygningen 1. sal. Værkstedets daglige leder Holger Petersen står i baggrunden med armene overkors. På væggen bag ham hænger forretningens jubilæumsskjold med faderens initialer og årstallene En ændret målsætning spillede en rolle for værkstedets ændrede karakter. Man leverede nu mange markiser og lystbådesejl, der syedes af en tyndere dug. Sejlmagerværkstedet i Stengade nr. 84, bagbygningen 1. sal. Firmaets daglige leder, Holger Petersen, står i baggrunden. - Rudolph Jørgensen, Helsingør, fot. o The same workshop in new premises, about igio.

9 '1 II AÆ

10 138 Man kan bemærke de mange ruller tyndt stof på reolen. Yderst t.v. er en svend ved at frigøre en kordel af en tovende. Et par mindre fotos, som ligeledes blev overdraget museet, viser lystbåde med sejl syet af firmaet N. J. Petersen og søn. Båden til venstre er en oprindelig toldkrydser, en af de tidligste typer, der blev omdannet til lystfartøj efter at Statens Krydstoldvæsen blev nedlagt. Det var meget stærke både. Billedet er sikkert taget mellem 1905 og 07. Topstangen er kommet til, så man kunne sætte en flying jib". Til højre en 30 fods kutter, der synes at være bygget mellem 1915 og Den har roret inde under hækken og gunterrig. En af museets meget værdifulde gaver fra firmaet N. J. Petersen og søn er en protokol ført fra 1911 til 1928 med beskrivelse og tegninger af sejl og presenninger udført til navngivne sejl- og dampskibe samt fisker- og lystkuttere. Sejlmageriets historie i Danmark er endnu ikke skrevet og Søfartsmuseet vil gerne i forbindelse med gamle sejlmagere for at få nærmere besked om arbejdets gang og fagets vilkår. Hanne Poulsen EN DANSK TRAMPBÅD Fra skibsreder Jørgen Carl, rederiet Hejmdal", har museet i 1969 modtaget en model af s/s Hans P. Carl", der i 1948 byggedes på Helsingør skibsværft til rederiet. Lige efter den anden verdenskrig var der en enorm efterspørgsel efter nybygget tonnage hos alle rederier, og Hejmdal" dannede i denne henseende ingen undtagelse. Rederiet havde under krigen mistet 80 % af sin flåde, og havde kun den nu 22 år gamle s/s Martin Carl" tilbage. Kontrahering af tonnage var imidlertid umulig på dette tidspunkt. Intet værft kunne slutte kontrakter på grund af den håbløse materialesituation, og allerede bestilte skibe fik gang på gang afleveringsterminerne udsat. Rederiet havde under krigen hos Helsingør Skibsværft bestilt en båd, der foreløbig kun hed nr Skibet fik senere navnet Axel Carl". I februar 1946 tilbød værftet rederiet en kontrakt på et søsterskib til Axel Carl", Heimdal" accepterede tilbuddet og værftet gik i gang med bygningen af nr. 291, s/s Hans P.Carl". Den tidligere Hans P. Carl" som Caterina Cosulich", fotograferet under et værftsophold i Helsingør Fot. Knud Fredfeldt. S/S "Caterina Cosulich", the former "Hans P. Carl", at the shipyard in Helsingør 1961.

11 Sil Am UA in * JL y (1 i %Hii % A AA» ^ :ha fe 51

12

13 tøi, lifn f I f r=t=p3= ryia- S ^-ArA q i [y=s ^ -H_o 1 A*«W( M, 1 v ] 1 i t., i _CZ Arrangementstegning af s/s Hans P. Carl". Arrangement drawings of the s/s "Hans P. Carl".

14 142 Skibet blev bestilt som raised quarterdecker", men inden købtrækningen blev dette ændret til open shelterdecker", da rederiet fandt, at tiden var løbet fra den førstnævnte type. Fredag den 6. august 1948 løb s/s Hans P.Carl" af stablen. Det blev døbt af Fru Ingeborg Carl og opkaldt efter skibsreder Hans P. Carl, der var død i maj samme år. Skibets dimensioner var: Længde overalt 284'. 5" Bredde 43'- 6 " Dybgang if. o" Brutto tons 1969 Netto tons 1005 Dødvægtstonnage Maskinen var en Helsingør Turbo-Compound maskine af typen H 9,5 med spildedampsturbine. Kedlerne var to oliefyrede vandrørskedler, og farten var 12 knob. Hans P. Carl" havde 4 luger med to 5 tons bomme til hver luge. Ved to-lugen var der desuden en sværvægter" med en løfteevne på 15 tons. Midtskibsbygningen var indrettet med beboelse for officerer, restaurationspersonale og passagerer. På dækket i styrbordsside med kamre og baderum for I, II og III mester, i bagbordsside med kokke- og drengekammer og messer for dæksfolk og fyrbødere (!). Endelig var der på forkanten kammer til hovmester, saloon, pantry og officersmesse. På salondækket, grupperet omkring casingen, havde I, II og III styrmand samt en assistent kamre. Kaptajnens beboelse på forkanten indeholdt soverum, opholdsrum, rygesalon og bad. Hans P. Carl" havde plads til 4 passagerer fordelt på to kamre, der også lå på salondækket. Ved siden af disse var der hospital. På agterkanten af salondækket havde officererne deres rygesalon. Brodækket indeholdt kun een beboelse,, telegrafistens, der lå i bagbordsside i forbindelse med radiostationen. Resten af brohuset var indrettet med decca- og radarrum, bestiklugar og kommandobro. I poopen agter var der beboelse for den menige besætning. En artikel i Politiken" af havde følgende overskrift: Nyt skib med social forståelse for søfolk". Artiklen er et referat af et besøg på Hans P. Carl", og udtrykket social forståelse" dækker over den kendsgerning, at skibet var et af de få, der på daværende tidspunkt havde etmandskamre til den menige voksne besætning. Der var 11 kamre, og hvis man antager, at dæksog fyrbøderbesætning har udgjort 12 mand, har altså kun da:ksdreng og jungmand delt kammer. Hele beboelsen, undtagen båds- og donkeymandskammer, lå under dækket. På selve dækket havde de to førnævnte kamre, og her var ogsk toiletter, baderum og rygesaloner, en til hver kategori. Under bakken var der indrettet et vaskeri, hvilket tidspunktet taget i betragtning, også var noget nyt.

15 H3 Jomfrurejsen gik fra København til Nantes, og Hans P. Carl" var beskæftiget i europæisk fart til august 1949, hvor det blev sat i time-charter på Indien i en rute, der strakte sig fra Bombay, over Cochin, Madras til Calcutta, Da charteren udløb i 1951, gjorde skibet en rejse på Europa, hvorefter det gik til Australien, hvor en ny charter var indgået. Der skulle gå otte og et halvt år, før skibet igen kom i europæiske farvande. Hans P. Carl" fik den australske østkyst som sit arbejdsområde. Fra juni 1951 til maj 1957 besejlede det en rute, der gik fra Adelaide i syd til Cairns 1 nord, med anløb af pladser som Geelong, Melbourne, Sidney, Coofs Harbour, Brisbane, Gladstone og Townsville. Efter den australske charter sejlede skibet i et par år på Mellemamerika. I denne fart, på rejse fra Cutuco til Punta Arenas, havde Hans P. Carl" et kedelhavari i det Caribiske Hav, hvor maskinchefen blev alvorligt forbrændt, og skibet måtte slæbes til Cristobal. Den ankom Hans P. Carl" til Aalborg, efter at have været borte fra Danmark i ti år. Skibet kom i dok, og det blev omdøbt til Saltholm". Udviklingen på fragtmarkedet havde gjort Saltholm" urentabel under dansk flag, og den stod på Sales List" til en pris af Skibet holdtes i_ europæisk fart, og den solgtes det, under et værftsophold i Helsingør, til Soc. Industria Armamento Navigationa i Venedig. Saltholm" blev omdøbt til Caterina Cosulich". I 1966 skiftede det atter ejer. Køberne var denne gang Cia Navigationa Attica, Grækenland, og det fik navnet Kioni". De nye ejere fik dog itte længe glæde af skibet. Den i på rejse La Goulette-Valencia, brød Kiom" 1 brand, og blev forladt af besætningen. Fire dage senere indbragtes det som havarist til Baia ved Neapel. Kioni" var dog så medtaget, at en reparation var umulig. Det solgtes til ophugning i La Spezia, hvortil det ankom Erik Dannesboe

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24

4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job ; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; ; 750; 192 (alterg,); 24 4.s.e.Helligtrekonger Matt. 8,23-27; Job 38 1-11; Rom 13, 8-10 Salmer: 754; 7; 696-150; 750; 192 (alterg,); 24 Lad os bede: Herre, lær os at kende dig i livets storme. Når vores egen grænse er nået. Na

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Skærtorsdag. 1. tekstrække Salmer. DDS 403 Denne er dagen DDS 179 Herren god, som uden grænser DDS 68 Se, hvilket

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Studie 8 Sabbatten 47

Studie 8 Sabbatten 47 Studie 8 Sabbatten 47 Åbent spørgsmål Hvornår har du været så frustreret, at du ikke helt kunne styre dine følelser? Hvad skete der? Åbningshistorie Jeg var ikke kun frustreret over graffitien på kirkemuren

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 24. maj 2015 kl. 10.00. K Salmer: 291/434/283/282//290/296/403 Åbningshilsen Pinsedag i Aarhus. Classis Race i vort sogn, alle bilelskere er i topform. Det er folkeligt,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

jeg sad i toget den anden dag overfor på den anden side af midtergangen

jeg sad i toget den anden dag overfor på den anden side af midtergangen 1 Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde:»vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig,

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere